Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół Nr 23 z Sesji Rady Miasta Puszczykowa w dniu 19.10.2004r (część II).

-      Pan Zalewski- Nie podjąłbym się nigdy takiego tematu dla całego Puszczykowa nie wierząc w to, że dla 75% obszaru Miasta uda się przygotować wszystko załatwiający plan miejscowy. Uważam, że plan miejscowy dla Puszczykowa można byłoby robić w pewnych określonych zakresach obszarowych, przy zdefiniowanym zapotrzebowaniu co w tych zakresach obszarowych jest do rozstrzygnięcia, do rozwiązania. Natomiast globalnie planu, w takim rozumieniu jakim jest plan miejscowy, z tą szczegółowością jaką trzeba byłoby zrobić to uważam, że za długo by to trwało. Finansowo nie jestem w stanie się w tej chwili wypowiedzieć. W momencie wywołania planu miejscowego na cały obszar wszystkie decyzje trzeba zawiesić na kołku, całą realizację trzeba byłoby zawiesić. Bo w trakcie opracowywania planu miejscowego nie można wydawać pozwoleń na budowę. Czyli, jeżeli założymy, że około dwóch lat by to trwało to wywołujmy uchwałę dla Miasta Puszczykowa. Przez dwa lata mamy spokój  nie wydajemy decyzji o ustalenie warunków yabudowz, bo musimy czekać na plan.
-      Przewodniczący Radz M. Thiel- Jeszcze raz wracam do tego, że sprawa Mosiru nie była wyszczególniona w dzisiejszej Sesji, nie jest brana pod uwagę. To nie jest sprawa, którą można jak Pani Rapalska mówi w ciągu dziesięciu minut omówić i to musi być wobec powyższego specjalnie poświęcony temu czas. Mamy dzisiaj przedmiotowo jeszcze szereg rzeczy do omówienia. Proponuję, żebyśmy pozostali przy tych założeniach jakie przyświecały dzisiaj tej gospodarce przestrzennej.
-      Radny P. Bekas- yadałem pytanie Panu Zalewskiemu. To, że Pani Rapalska jako Radna, nie jako Przewodnicząca, ma swoje zdanie, to my je znamy. Sądzę, że tu zaprosiliśmy Pana Zalewskiego po to, żeby zapoznać się z tym co się dzieje na temat prawa obecnego i tego co się przewiduje. Jeżeli nie decyzja, jeżeli nie plan jak Pan mówi, a jeżeli plan to na małe fragmenty, to w jaki sposób się zabezpieczyć żeby jednak polityka była realizowana.
-      Radna Ornoch-Tabędzka- Mam dwie uwagi, to nie jest sprawa ogólnej gospodarki przestrzennej. Pierwsza uwaga jest pytaniem do Pana Przewodniczacego. Może mi Pan podać podstawę prawną, która uniemożliwia Radnym spotkanie się poza sesjami rady. Powiedział Pan, że prośba Pani Hanny Rapalskiej Kaczmarek o spotkanie Radnych w celu przedyskutowania planu zagospodarowania Centrum i Mosiru jest nieprawna, więc to jest moje pierwsze pytanie. Druga uwaga moja jest taka, że jeśli Pan Przewodniczący oddali w tej chwili ten temat to i tak on się pojawi we wnioskach i naszych pytaniach. Ale nie będziemy mieli wtedy Pana Zalewskiego, którego będziemy mogli zapytać o zdanie. Mamy prawo zadawać pytania i wnioski i będziemy je zadawać.
-      Pani Tracz- Jeśli chodzi o radnych to radni mogą się zbierać gdzie chcą,  na kawie w kawiarni, w restauracji, nie ma tutaj żadnych przeszkód. Natomiast jeśli chodzi o możliwości zwoływania jakichś gremialnych ciał, to ustawa nie przewiduje jakichkolwiek innych możliwości jak tylko to, że przewodniczący przewodniczy obradom sesji i zwołuje sesję. Także ustawa o samorządzie gminnym określa, iż jedyną możliwą prawnie formą podejmowania uchwał bądź też dyskutowanie przez radę jako organ stanowiący gminy jest sesja. I nie przewiduje jakichkolwiek innych form, oczywiście jeszcze posiedzenia komisji, plus sesje, to wszystko. Nie znajduję innych możliwości zwoływania przez przewodniczącego, bo co to miałoby być jeśli nie sesja.
-      Radny Bekas- Panie Przewodniczący tak naprawdę nie rozumiem pytania, o którym Pani Rapalska mówi jako Przewodnicząca Komisji. Przecież nasz Statut wyraźnie określa- Rada powołuje komisje do określonych zadań. Uchwała powołująca Komisję, której przewodniczy Pani Rapalska w uchwale jest zawarte do jakich zadań została powołana. Jeżeli ma ochotę dyskutować w większym gronie to zaprasza na Komisję, swoją Komisję, której przewodniczy. Zaprasza innych Radnych po to, żeby dyskutować na ten temat. Komisja jest powołana po to, żeby roboczo zająć się tym tematem i przedstawić Radzie swoje stanowisko w tej sprawie. Przecież wiadomo na jakim poziomie powinno być to dyskutowane.
-      Radny J.  Szafarkiewicz- nazywa się to wspólne posiedzenie komisji, zamyka to temat. Uważam, że temat gospodarki przestrzennej na dzień dzisiejszy, ogólny, został wyczerpany i prosiłbym o przejście do następnych punktów.
-      Radna Rapalska-Kaczmarek- Bardzo się dziwię skąd Pan Szafarkiewicz wie co ja miałam zaplanowane w swoim wystąpieniu, ponieważ jeszcze nie skończyłam, chciałabym też dokończyć to, co miałam zaplanowane w ramach punktu c, czyli mojej wypowiedzi. Chciałabym powiedzieć o ostatnich, najbardziej nurtujących Komisję dwóch tematach. Te dwa tematy były wczoraj przedstawione ponieważ zwołaliśmy posiedzenie Komisji i na temat tych dwóch rzeczy dyskutowaliśmy. Pierwsza sprawa  pokrywa się z tym nad czym Rada nie chce dzisiaj dyskutować, nie będziemy dyskutować, ale przedstawię zdanie Komisji chociaż. Chodzi o sprawę Mosiru. Jest to teren pod usługi sportu, turystyki i rekreacji i koncepcję na ten teren mieliśmy w tej chwili opiniować. Tu jest drugi teren, na który dotychczas nie obowiązuje plan. Jest to teren przeznaczony pod zabudowę rezydencjonalną. I teren, który generalnie jest przeznaczony pod parkingi. Tutaj pytanie do Pana Burmistrza, czy odnośnie tej działki, ponieważ jest to działka kościelna, mamy jakieś decyzje Kurii odnośnie sprzedaży, zamiany, albo coś takiego. 
-      Burmistrz Napierała- Przygotuję odpowiedź na to pytanie.
-      Radna H.  Rapalska Kaczmarek- Generalnie, ponieważ dyskutowaliśmy wczoraj na ten temat i ogólnie jako Komisja jesteśmy zdania, że ponieważ założyliśmy, że teren przeznaczony dotychczas pod zabudowę rezydencjonalną powinien raczej pozostać we własności Miasta i służyć mieszkańcom i uzgodniliśmy, że generalnie powinna na ten teren być koncepcja zrobiona na cały teren. W jakiej formie? Rozumiem, że jest to do dyskusji. Część Radnych złożyła, między innymi ja jestem tam podpisana, złożyła projekt uchwały, żeby na ten cały teren przystąpić do planu zagospodarowania. Rozumiem, że będzie to dyskutowane w szerszym gronie, ponieważ projekt trafi na odpowiednie Komisje. Nasze zdanie, że ten teren należy potraktować w całości jest zbieżne z tego co nam przedstawiono ze zdaniem Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej, której przewodniczącym jest Pan Zalewski. Z protokołu z posiedzenia Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, może zacytuję fragment tego protokołu- Komisja uważa, że należy opracować koncepcję zagospodarowania terenu z przeznaczeniem na obiekty o funkcji sportu, turystyki i rekreacji łącznie dla obszaru USTR i terenu wolnego od planu zagospodarowania, czyli działki nr 719 z rozszerzeniem o strefę parkingową i komunikacyjną. Komisja proponuje rozważenie usytuowania obiektów kubaturowych w miejscu obecnej strefy kortów i budynku Mosiru. Obiekty odkryte przenieść do strefy bez planu. Komisja uważa, że dla strefy bez planu można podjąć postępowanie w trybie decyzji o warunkach zabudowy lub w trybie procedury opracowania planu zagospodarowania - Myślę, że decyzja w jakiej to będzie formie należeć będzie do Rady, jest to sprawa otwarta. A dlaczego będę nadal przy tym obstawać? Jest to teren najważniejszy dla Miasta bo jest położony w centrum. I uważam, że w kwestii tego terenu należy się wypowiadać jak najszybciej. Wiemy wszyscy, że na  terenie sąsiednim został ogłoszony przetarg na oddanie w użytkowanie wieczyste. I tutaj ponawiam pytanie do Pana Burmistrza - co jest z tą działką kościelną? Bo myślę, że nie ma się co przygotowywać do odpowiedzi. Bo albo jest decyzja Kurii, że ta działka zostanie przekazana albo jej nie ma. To nie jest skomplikowane pytanie. W zależności od odpowiedzi Pana Burmistrza będę kontynuowała swoją wypowiedź, w takiej czy w innej formie.
-      Burmistrz Napierała- Ponieważ Pani Radna Rapalska czyni takie lapsusy w określeniach do tego terenu odnoszących się, także w tej kwestii w ogóle się nie będą odnosił. Raz Pani czyta opinię, że teren ostatni, po prawej stronie jest bez planu, a wcześniej Pani używa sformułowania, że jest to teren przeznaczony pod działki rezydencjonalne. Uważam, że trzeba się rzeczywiście z Komisją Planu spotkać i wszystkie szczegóły sobie wyjaśnić, żeby takich dezinformacji dla tutaj obecnych mieszkańców miasta nie wprowadzać.
-      Radna Rapalska-Kaczmarek- Nie rozumiem dlaczego Pan Burmistrz ocenia lapsusem wypowiedź Pana Zalewskiego na Komisji. To co powiedziałam, ze to jest teren bez planu to był cytat z protokołu Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. To nie jest moje zdanie.
-      Burmistrz Napierała- Dokładnie tak powiedziałem, że Pani przeczytała zdanie z opinii Komisji, że jest to teren bez planu, a wcześniej Pani używała w swojej wypowiedzi słów, że jest to teren przeznaczony pod działki rezydencjonalne. W związku z tym więcej w tej kwestii nie będę się wypowiadał.
-      Radna Rapalska-Kaczmarek- Chce teraz wrócić do tego drugiego tematu czyli tematu "ryneczku". Ponieważ jest w tej chwili przetarg na oddanie w użytkowanie wieczyste kilku działek, siedmiu-ośmiu. Co jest z tą działką kościelną, która jest dla zaistnienia ryneczku działką bardzo ważną ponieważ na tej działce zlokalizowana jest jedna pierzeja i część dwóch pozostałych. Jest to pytanie, które zadaliśmy Panu, które chyba Pan Balbierz zadał na poprzedniej Sesji i Pan Burmistrz powiedział, że się do odpowiedzi na to pytanie przygotuje i udzieli odpowiedzi na to pytanie na Sesji obecnej. W związku z czym miał Pan Burmistrz miesiąc czasu na przygotowanie się. To pytanie padło miesiąc temu. Nie wiem w jakim kontekście kontynuować dalej moją wypowiedź i prosiłabym o tą odpowiedź.
Ponieważ Pan Burmistrz nie chce nam przekazać informacji, które posiada i które nam obiecał na dzisiejszą Sesję jako Radnym przekazać, to powiem, że jestem w posiadaniu dokumentu, w którym jest napisane, że Kuria odmawia sprzedaży tego terenu lub zamiany lub czegokolwiek. W związku z tym, że ten przetarg ma się odbyć już niedługo, a nie mamy jako Miasto zagwarantowanego tego, że jeśli działka kościelna na jakichś zasadach nie zostanie Miastu sprzedana lub zamieniona na jakiś inny teren, to główne założenie Miasta, którym miał być rynek i, którym Miasto miało się szczycić może nie powstać nigdy. W związku z czym uważam, że w tej chwili oddanie w użytkowanie wieczyste działek bez zagwarantowania, że rynek w swojej całej formie, nieokaleczonej o brak jednej pierzeji i części dwóch pozostałych, powstanie, jest przedwczesne i uważam, że powinno w jakiś sposób zostać przesunięte w czasie. Pozwolę sobie od razu przeczytać wniosek pięciu radnych odnośnie tego tematu- Wyrażamy nasze oburzenie związane ze sposobem realizacji planu zagospodarowania Centrum i składamy wniosek o odwołanie ogłoszonego na dzień 25.10.2004r. przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste działek stanowiących własność Miasta, położonych w rejonie ulicy Poznańska-Kościelna. Uzasadnienie: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i wykonane koncepcje programowo-przestrzenne dla tego obszaru przewidują powstanie zabudowy "rynku", którego granice przestrzenne stanowić mają cztery pierzeje zwartej zabudowy. Część planowanej zabudowy tj. cała południowa pierzeja wzdłuż ulicy Kościelnej oraz część pierzeji wschodniej i zachodniej, przy ulicy Poznańskiej została zaprojektowana na działkach 699 i 700 będących własnością Parafii Rzymsko-Katolickiej. Nie byłoby to błędem, gdyby na etapie projektowania doszło do porozumienia między Miastem, a Parafią odnośnie zapisów zawartych w koncepcji. Z udzielonych nam przez Urząd Miasta informacji oraz z posiadanych dokumentów wynika, że nie ma żadnych dowodów na zawarcie takiego porozumienia, a wręcz przeciwnie, Kuria Metropolitarna odmówiła sprzedaży Miastu przedmiotowego terenu. Należy zauważyć, że część działek rynku od samego początku była zaprojektowana w taki sposób, iż musi dojść do scalenia gruntów Miasta i Parafii, aby mogła powstać na nich zabudowa. Uważamy, że decyzja o oddaniu w użytkowanie wieczyste działek jest przedwczesna, gdyż może np. skutkować wycofaniem się z planów budowy części inwestorów, którzy wiązali atrakcyjność handlową miejsca z pełną zabudową rynku. Dlatego powinna nastąpić dopiero po całkowitym wyjaśnieniu możliwości realizacji koncepcji przez potencjalnych właścicieli gruntów. Jednocześnie brak porozumienia z Kurią co do zagospodarowania gruntów sprawi, że w realizowanym planie powstaną jedynie trzy i do tego niepełne rzędy zabudowy szeregowej szpecące przestrzeń i zupełnie nie pasujące do charakteru zabudowy Miasta.- Wiem, że w tej chwili usłyszę, że to w ogóle nie ma związku z planowaniem przestrzennym naszego Miasta. Nie zgadzam się z tym ponieważ uważam, że tak centralne miejsce w mieście jest to miejsce, które jak najbardziej ma związek z dzisiejszą dyskusją na temat gospodarki przestrzennej i dlatego dziwię się dlaczego Radni nie chcą na tematy tak pilne, bo tutaj za pięć dni oddajemy w użytkowanie wieczyste działki, nie chcą prowadzić dyskusji. Proponuję, żeby właśnie na ten temat punkt d- czyli dyskusja, zaistniała.
-      Radny P. Bekas- Panie Przewodniczący jestem zażenowany tym co tu słyszę. Rozumiem, że rozmawiamy o polityce przestrzennej Miasta. Pani Przewodnicząca Hanna Rapalska występuje jako Przewodnicząca Komisji ds. Architektury i między innymi polityki przestrzennej, a nie prywatnej wojny z Panem Burmistrzem, której świadkiem jesteśmy co sesję. Moim zdaniem to co się dzieje uwłacza tej Radzie.
- Przewodniczący Rady Miasta M.Thiel prosi o przegłosowanie zgłoszonego  wniosku o zamknięcie dyskusji w tym punkcie obrad.
W głosowaniu ( 9 za, przeciw 0) Rada przyjęła  zakończenie obrad w tym punkcie.
 
Przewodniczący Rady  zarządził 15 minut przerwy.
Po przerwie:
V. Podjęcie uchwał
 
1) projekt uchwały nr 131- w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 2 w Puszczykowie. - Przewodniczący rady M. Thiel - Gimnazjum na dzisiejszej Sesji reprezentuje Pani Dyrektor Gimnazjum. Radni otrzymali wniosek z załącznikiem dotyczącym życiorysu nominowanego na nazwę Gimnazjum- Paderewskiego. Podano we wniosku również jaka była procedura. Pani Dyrektor podtrzymuje wniosek. Jeżeli są jakieś pytania to proszę do Pani dyrektor skierować.
-      Radny Jopek- Komisja Edukacji na posiedzeniu 12 października omawiała ten projekt uchwały. Pani dyrektor również była na posiedzeniu Komisji i szeroko omówiła całą procedurę wyboru patrona Gimnazjum nr 2. Komisja jednomyślnie przychyliła się do pozytywnego zaopiniowania wniosku.
-      Przewodniczący Thiel- Projekt uchwały był również przedmiotem Komisji Statutowej, która pozytywnie ustosunkowała się, przepisy są zgodnie zastosowane.
W głosowaniu ( 13 za jednogłośnie) uchwała została przyjęta.
 
2) Projekt uchwały nr 132- w sprawie: zatwierdzenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie.
 
-      Pan K. Majewski- Kierownik MOPS w Puszczykowie -  może całościowo bym omówił, ponieważ te sprawy się wiążą. Konieczność podjęcia przez Radę Miasta tych uchwał dotyczących Statutu oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze wynika z wejścia w życie z dniem 1 maja tego roku nowej ustawy o pomocy społecznej oraz częściowo ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Dotychczasowy Statut Ośrodka w projekcie uchwały, ten projekt został dostosowany do aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Jednocześnie zostało w nim zawarte wykonanie nowego zadania jakie nałożono na Ośrodek- realizację świadczeń rodzinnych, na podstawie ustawy nowej o świadczeniach rodzinnych. Musieliśmy się w nowym Statucie powołać na przepis prawa o pomocy społecznej do działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.
Pozostałe dwie uchwały dotyczące zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej oraz warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze wynikają bezpośrednio z nowej ustawy o pomocy społecznej, z art.50 i art.96 tejże ustawy. Zaznaczam, że uchwały dotyczące powyższych zagadnień były już przez Radę Miasta uchwalone w 1996 r. na podstawie starej ustawy o pomocy społecznej z 1990 r. W praktyce obecne projekty uchwał uległy nieznacznej zmianie, praktycznie tylko załączniki do tych uchwał, trochę zostały zmienione tabele odpłatności za te usługi. Dodana została jedna rzecz- przy zwrocie wydatków na świadczenia z pomocy społecznej dodano nową tabelę dotyczącą odpłatności na pomoc w formie posiłków. Zaznaczam, że dotyczy to w większości w 90-95% dożywiania dzieci w szkołach. Szczegółowo te wszystkie trzy uchwały zostały omówione na Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, gdzie udzieliłem dość szczegółowych informacji, które zostały zaaprobowane. Konieczność wynika z tego, że jeszcze art.159 nowej ustawy mówi, że obowiązujące przepisy wykonawcze obowiązują do czasu uchwalenia nowych czyli ustawa o pomocy społecznej nałożyła na nas obowiązek uchwalenia tych uchwał.
-      Radna M.Ratajczak- Wszystkie trzy projekty uchwał przez Komisję Zdrowia  zostały zaopiniowane pozytywnie.
-      Przewodniczący Thiel- Komisja Statutowo-Prawna również nie ma zastrzeżeń z tym, że przypominam, że te uchwały dopiero wejdą w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
-      Radny J. Szafarkiewicz- Co to jest kryterium dochodowe określone w art. 8 ust.1?
-      Pan Majewski- Jest to kryterium dochodowe określone w nowej ustawie o pomocy społecznej. Kryterium dochodowe kwalifikujące do świadczeń z pomocy społecznej dla osoby samotnej wynosi aktualnie 461 zł, dla osób w rodzinie 316 zł na osobę. Te kryteria są zmieniane co roku, względnie co dwa lata w zależności od postępującej inflacji. Dla osób o niskich dochodach te odpłatności są symboliczne. W każdej z tych uchwał jest również zapis, że na uzasadniony wniosek możemy odstąpić od żądania zwrotu za te wydatki.
W głosowaniu projektu uchwały nr 132 ( 12 głosów za-   jednogłośnie uchwała została przyjęta (w głosowaniu udziału nie brała nieobecna na sali H.Rapalska Kaczmarek).
 
3) projekt uchwały nr 133 w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej.
Nie zgłoszono uwag i zapytań.
W głosowaniu projektu uchwały nr 133 ( 12 głosów za  -   jednogłośnie) uchwała została przyjęta (w głosowaniu udziału nie brała nieobecna na sali H.Rapalska Kaczmarek).
 
4) projekt uchwały nr 134 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne.
Nie zgłoszono uwag i zapytań.
W głosowaniu projektu uchwały nr 134 ( 12 głosów za  -   jednogłośnie) uchwała została przyjęta (w głosowaniu udziału nie brała nieobecna na sali H.Rapalska Kaczmarek).
 
5) projekt uchwały nr 135- w sprawie: zmiany Statutu Biblioteki Miejskiej w Puszczykowie. - Przewodniczący Rady M.Thiel - Wniosek Pani dyrektor Biblioteki o wprowadzenie zapisów, że Biblioteka w swojej działalności również może prowadzić działalność wydawniczą. Z punktu widzenia Komisji Statutowej jest wszystko właściwie, ma te możliwości Biblioteka. W tej chwili Biblioteka przygotowuje się do wydawnictwa cyklu opracowań dotyczących głównie historii Miasta. Wydaje mi się i Komisji Edukacji również, że jest słuszne, żeby otrzymała w Statucie tą możliwość działalności wydawniczej.
-      Radny K. Jopek- 12 października na posiedzeniu Komisja Edukacji  omawiała ten projekt uchwały i jednomyślnie, pozytywnie zaopiniowała.
-      Przewodniczący Thiel- Wobec tego uzupełniamy paragraf 6 ust. 2 Statutu o dodatkowy punkt pt. "prowadzenie działalności wydawniczej". Proszę o przegłosowanie.
W głosowaniu projektu uchwały nr 135 ( 12 głosów za  -   jednogłośnie) uchwała została przyjęta (w głosowaniu udziału nie brała nieobecna na sali H.Rapalska Kaczmarek).
 
6) projekt uchwały nr 136- w sprawie rozpatrzenia zarzutu Pani Arlety Palmowskiej i Pana Ryszarda Grzędy dowyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu m. Puszczykowa - obejmującego teren położony w południowej części miasta Niwka.
- Przewodniczący rady M. Thiel - Jest to uchwała, która została wycofana z poprzedniej Sesji na wniosek Przewodniczącej Komisji Pojednawczej - Pani Tabędzkiej.
-      Radna Ornoch-Tabędzka- Komisja Pojednawcza, która się odbyła w wyznaczonym terminie myślę, że spełniła swój cel. Najbliżsi sąsiedzi spotkali się i doszli do wniosku, że mogli rozmawiać wcześniej ze sobą, niekoniecznie spotykać się na Komisji Pojednawczej, co i tak było moim zdaniem sensownym wnioskiem z tej Komisji. Pan Palmowski przekonał Pana Grzędę, że jego próby roszczenia dotyczące postawienia jakiejś trwałej, stałej ściany, która będzie odgraniczała działkę jego od kortu tenisowego mogą doprowadzić do zniszczenia pięknej zieleni. I wydaje się, że te argumenty Pana Grzędę przekonały. Jednocześnie Pan Grzęda też zgodził się z tym, że 20 miejsc to jest liczba miejsc, które teoretycznie nie mogą spowodować jakiegoś wielkiego ruchu i doprowadzić do zaburzenia ich życia codziennego i, praktycznie Komisja zakończyła się takim konsensusem, wprawdzie Pan Palmowski mówił, że jemu te 20 miejsc nie odpowiada, ale jakby nie wyrażał protestu w takiej formie na posiedzeniu Komisji i być może, jeśli będzie składał jakiś wniosek to już jest jego dalsza sprawa.
W tym miejscu na salę obrad przybyła radna Iwona Jankowska. 
-      Przewodniczący Rady M. Thiel- Rozumiem, że oni nie wycofali tych swoich zarzutów.
-      Radna Ornoch-Tabędzka- Nie wiem czy wycofali formalnie natomiast na Komisji zgodzili się z tym, że to rozwiązanie jest przez nich akceptowane.
-      Przewodniczący Rady M. Thiel- Jeżeli chodzi o tą uchwałę to rozpatrywaliśmy ją już pod kątem zgodności z przepisami. Komisja Pojednawcza swoje zrobiła i przyjmując wersję Pani Tabędzkiej możemy spokojnie tą uchwałę podjąć.
-      Radny Bekas- Mam pytanie do Pani Przewodniczącej- Czy ta ugoda została podpisana przez te dwie osoby, jest to na piśmie w jakiś sposób?
-      Radna Ornoch-Tabędzka- Nie, jest protokół z tego posiedzenia Komisji. Nie doszło do podpisania żadnej ugody. Ale wydawało się, że tutaj nie jest to potrzebne, Pan Grzęda odstąpił od swoich roszczeń dotyczących głównie tej ściany.
-      Przewodniczący Rady M. Thiel- To wynika z protokołu, ale to drugie nie wynika. Musimy zaryzykować, najwyżej będą skarżyli jeżeli nie będzie to po ich myśli. Proponuje przegłosować projekt uchwały nr 136.
W głosowaniu ( 13 za - jednogłośnie) uchwała została podjęta. W głosowaniu udziału nie brał nieobecny na sali K.Jopek.
 
7. projekt uchwały nr 137- w sprawie uchwalenia programu współpracy na rok 2005 Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymioraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r o działalności pżytku publicznego i o wolontariacie.
-      Burmistrz M. J. Napierała- projekt tej uchwały był rozesłany organizacjom pozarządowym na terenie Miasta Puszczykowa, do komisji Rady. Wpłynęły dwie czy trzy drobne uwagi, które zostały do tego pierwotnego projektu naniesione i w takim, prawie nie zmienionym kształcie ten projekt jest przedkładany Radzie do uchwalenia. Uchwalanie programu wynika z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
-      Przewodniczący Thiel- Komisje swoje stanowiska przekazały. Komisja Statutowo Prawna nie ma zastrzeżeń. Proszę o przegłosowanie.
W głosowaniu projektu uchwały nr 137 ( 9 za, przeciw 0, wstrzyma. 5) uchwała została przyjęta.
 
8) projekt uchwały nr 138 w sprawie nowelizacji uchwały nr 45/99 w sprawie zasad wypłacania i ustalania wysokości diet dla Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Radnych Miasta.
 
- Przewodniczący Rady Miasta M. Thiel - Początkowo ta uchwała wydawała się tylko w niewielkim zakresie do zmiany. Tymczasem okazało się, że w międzyczasie szereg rzeczy zmieniło się i nastąpiła konieczność nowelizacji w szeregu punktach. Państwo dostali zarówno uchwałę nr 45/99- tą nowelizowaną i w naszej uchwale wyraźnie się podaje jakie zmiany nastąpiły. Jeżeli ta uchwała następnie przejdzie przez naszą Radę to wersję jednolitą oczywiście członkom roześlemy, żeby nikt nie musiał specjalnie szukać gdzie co się zmieniło. Chodziło przede wszystkim o to, żeby wszyscy Radni byli dokładnie zorientowani, że zasadnicze rzeczy zostały utrzymane. Zostały zmienione tylko te, które albo wynikają ze zmian w poszczególnych przepisach ogólnych, albo wynikają ze zmian statutowych jakie nastąpiły. Jeżeli chodzi o samą zasadę to jest ta sama. Jeżeli chodzi o sprawy kwot przekazywanych za sesje, posiedzenia, ryczałty dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego- stosunek procentowy do minimalnego, bo teraz już się nie nazywa "najniższe" tylko "minimalnego wynagrodzenia", został utrzymany. Uchwała została przez Komisję Statutowo Prawną przyjęta. Jest to uchwała oddolna, a nie uchwała reprezentowana przez autorstwo Burmistrza, również Burmistrz nie wnosi do niej zastrzeżeń z uwagi na to, że to dotyczy przecież budżetu, którym on zawiaduje.
-      Pani Tracz- Były uwagi odnośnie zapisu paragrafu , zmienionego, poprzedniej uchwały, w którym propozycje dotyczyły zmiany sformułowania "dzień kontroli" na sformułowanie "dzień pracy zespołu kontrolnego". Sugestie były tego rodzaju, że mogą powstać wątpliwości odnośnie tego czy dzień oznacza pracę faktycznie wykonywaną, kontrolną, czy nie.
-      Przewodniczący Rady M.  Thiel- Wobec tego jaka jest propozycja?
-      Radca Prawny G. Tracz- propozycja jest taka by w projekcie uchwały w par. 1 pkt 5, w punkcie 3 i 4 skreślić ostatnie słowo- "kontroli", które zastąpić słowami "pracy zespołu kontrolnego" i to samo dotyczy tego punktu 4.
-      Przewodniczący Thiel- ".....każdy rozpoczęty dzień pracy zespołu kontrolnego". Tak?
-    Radca Prawny G. Tracz- Tak. Pozostaje tutaj Państwu rozważenie. Uważam, że takie i takie sformułowanie jest poprawne, ale jeżeli ktoś miałby mieć jakiekolwiek wątpliwości, to może rzeczywiście.
-      Przewodniczący Rady M.  Thiel- Czy są jakieś uwagi?
-      Radna M. Ornoch-Tabędzka- przypuszczam, że Państwo Radni pamiętają dość burzliwą dyskusję w Radzie na temat Komisji Rewizyjnej, kontroli i niedopuszczenia do udziału osób spoza Komisji Rewizyjnej w tejże kontroli, w tym Radnych Rady Miasta. Myślę, że tego typu zapis jakby sankcjonuje, a właściwie motywuje Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej do tego, żeby zwoływał same posiedzenia kontrolne, same kontrole, ponieważ daje mu to gwarancje, że nikt inny nie pojawi się na tej Komisji. W związku z czym analiza budżetu jest też nazywana kontrolą. Robienie jakiegokolwiek raportu też jest nazywane kontrolą i tak naprawdę cel został osiągnięty ponieważ nikt spoza Komisji Rewizyjnej nie będzie mógł przyjść i przysłuchać się w jaki sposób Komisja Rewizyjna pracuje. Od samego początku jestem przeciw, po pierwsze ograniczeniu roli radnego i niedopuszczania go do udziału w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.
-      Radny P. Bekas- chciałbym Pani Radnej przypomnieć ustawę o samorządzie gminnym, która w art.18a brzmi- Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy, w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną- Chciałbym podkreślić słowo "kontroluje". Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę ponieważ kontroluje w myśl ustawy. Dlatego, możemy się spotykać jak Pani radna Rapalska proponuje na różnych spotkaniach, ale nie widzę konieczności żeby to było obciążone dietami, żeby tym obciążać mieszkańców.
-      Radna Ornoch-Tabędzka- Nie mam w tej chwili przy sobie ustawy o samorządzie gminnym, ale w myśl tej samej ustawy jest również zapis, który pozwala każdej komisji kontrolować pracę Burmistrza. I w związku z tym można by dojść do absurdu i powiedzieć, że posiedzenie każdej komisji jest posiedzeniem kontrolnym w momencie tym kiedy np. Komisja Mienia Komunalnego, czy Komisja Komunikacji Społecznej pochyli się nad sprawami, które nazwie kontrolą.
-      Radny M.  Rzepczyśki-  uważam, że Komisja Rewizyjna bardziej powinna działać z wykorzystaniem posiedzeń otwartych, jako organ kolegialny,  żeby czynności związane z kontrolą, żeby były bardziej jawne, a nie na posiedzeniach kontrolnych. W związku z tym chcę złożyć swoją propozycję poprawki do tej uchwały, żeby w punkcie 5, gdzie mamy- paragraf 3 uchwały otrzymuje następującą treść- i punkt 3- w czynnościach kontrolnych dla przewodniczącego zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej w wysokości- 0% minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdy rozpoczęty dzień pracy zespołu kontrolnego- i w punkcie 4- w czynnościach kontrolnych dla pozostałych członków zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady w wysokości- 0% minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdy rozpoczęty dzień pracy zespołu kontrolnego. Składam wniosek formalny o przegłosowanie takiej poprawki.
-      Radny K.  Jopek- proponuje rozszerzyć ten wniosek na wszystkie komisje i wszystkie posiedzenia Rady.
-      Radny P. Bekas- chciałbym przeczytać art.21 pkt 1- Rada gminy ze swojego grona może powołać stałe i doraźne komisje do określonych zadań ustalonych przez Radę. To jest ten punkt drugi, o którym Pani mówiła, który nie mówi nic konkretnie o kontrolowaniu tylko mówi dokładnie, że Rada określa zadania. A chciałbym zauważyć, że dochodzimy do absurdów.
-      Przewodniczący Rady M. Thiel- Poddaję wniosek Pana Rzepczyńskiego pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem tego wniosku ( 5 głosów za, przeciw 8,  wstrzyma.  1). Wniosek został oddalony.
-      Radny M. Rzepczyński- Chciałbym podtrzymać wniosek Pana Jopka, który zgłosił uwagę, myślę, że to był wniosek, żeby wszystkie posiedzenia komisji były posiedzeniami bez diet bądź z dietą symboliczną na poziomie 0,5 lub 0,1% jeżeli musi być jakaś stawka. Zapewne by to też budżet miasta poratowało, o około 30 tys. zł w skali roku. Składam wniosek formalny o przegłosowanie wniosku, podtrzymujący wniosek Pana Jopka, żeby posiedzenia wszystkich komisji były bezpłatne.
-      Radny K.  Jopek- Czy ten projekt uchwały był dyskutowany na posiedzeniach jakichś komisji? Bo znowu stajemy przed takim problemem, dostajemy gotowy projekt uchwały i nagle się okazuje w trakcie dyskusji, że są nowe propozycje. Podtrzymuję swój wniosek. Jeżeli Pan Rzepczyński uważa, że możemy pracować za darmo absolutnie się z tym zgadzam, ale w takim razie proponuję coś innego- zdjąć ten projekt z uchwały z dzisiejszego posiedzenia i niech on wróci do pracy komisji, niech komisje nam przedstawią jakieś projekty konkretne, a nie rozpoczyna się dyskusja bezcelowa.
-      Radny W. Kociemba- chciałem powiedzieć, że Pan Rzepczyński w żadnej komisji nie pracuje tylko przychodzi na sesje i wnioski jakieś daje bo na tym nic nie straci.
-      Przewodniczący Thiel- Czy traktujecie Państwo poważnie te swoje wnioski?
-      Radny K. Jopek- Wycofuję ten wniosek.
-      Radny S. Balbierz- Proponuję odłożyć ten projekt uchwały ponieważ przez komisje nie przeszedł.
-      Przewodniczący Thiel- Przeszedł przez Komisję Statutowo-Prawną i Komisję Budżetową.
-      Radny J. Szafarkiewicz- Jestem za głosowaniem projektu uchwały nr 138 z tą poprawką przez Panią zgłoszoną.
W głosowaniu  projektu uchwały nr 138 wraz z poprawką (za 9, przeciw 5 ) uchwała została przyjęta.
 
W tym miejscu prowadzenie obrad Przewodniczący rady przekazał Wiceprzewodniczącemu Rady J. Szafarkiewiczowi.
 
9) projekt uchwały nr 139 w sprawie zmiany uchwaly nr 90/04/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17.02.04 w sprawie uchwalenia budżetumiasta na rok 2004.
 
-      Radny J. Szafarkiewicz- Komisja Budżetowa oprócz dwóch punktów tzn. 20 tys. przeznaczonych na wiaty oraz zmniejszenie 20 tys. na utrzymanie zieleni- tu Komisja była podzielona. Pani Jankowska uważała, że te kwoty powinny zostać, były zastrzeżenia gdzie mają wiaty powstać. Pozostałe zmiany zostały zaopiniowane pozytywnie przez Komisję.
-      Przewodniczący Rady M. Thiel- Komisja statutowo prawna nie ma zastrzeżeń.
-     Skarbnik Miasta  Pani Gielniak- do każdego paragrafu jest objaśnienie. Moje wypowiedzi byłyby powtórzeniem tego co zostało zapisane w tych objaśnieniach. Proszę więc o pytania.
-      Radny M.  Rzepczyński- Nie byłem na ostatnim posiedzeniu Komisji i mam pytanie - czy Komisja opiniowała pozytywnie zmniejszenie kwoty na zieleń, czy negatywnie? Bo na wcześniejszym posiedzeniu Komisja negatywnie to opiniowała i dlatego chciałem się spytać jakie jest ostateczne stanowisko Komisji w sprawie zmniejszenia wydatków na zieleń o 2 tys. zł.
-      Radny J.  Szafarkiewicz- Wytłumaczono nam, że to jest paragraf, z którego pieniądze przeznaczone są na utrzymanie zieleni, a nie na zakładanie nowej zieleni. Pozostałych dwóch członków opiniowało pozytywnie.
-      Radny m. Rzepczyński- Który paragraf mówi o zakładaniu zieleni miejskiej?
-      Pani Gielniak- Zakupy wszystkie to jest par. 4210 natomiast pielęgnacja to jest 43.
-      Radna H. Rapalska-Kaczmarek- Z jakiego paragrafu zakupione są kwiaty sezonowe np. do obsadzania?  
-      Pani Gielniak- Paragraf 4210.
-      Radna H. Rapalska-Kaczmarek- A sadzenie tych kwiatów już z innego paragrafu?
-      Pani Gielniak- Par. 43, niestety tak. Jeżeli natomiast wykonawca równocześnie zakupi te kwiaty i w rachunku będzie, że on wykonał usługę to zapłacimy to z par. 43.
-      Radna H. Rapalska-Kaczmarek- Jak to się praktykuje w Puszczykowie?
-      Pani Gielniak- Różnie. Jeżeli opłaca się bardziej zakupić te kwiaty Urzędowi to wtedy się bezpośrednio, a jeżeli wykonawca oferuje- najczęściej odbywa się to na zasadzie przetargu to wtedy par.43.
-      Radny M. Rzepczyński- Czyli z tego co zrozumiałem z paragrafu 43 można w pełni i zakładać i utrzymywać zieleń miejską. Bo jeżeli podpisze się z wykonawcą umowę, czy, na fakturze jest napisane np. założenie zieleni na rondzie miasta jako wykonanie- usługa plus towar wtedy jest to paragraf 43 czyli ta kwota, którą zmniejszamy. Czyli mówienie, że  zakup, tworzenie zieleni miejskiej to nie jest paragraf 43 jest chyba nie do końca precyzyjne.
-      Burmistrz Miasta J. Napierała- Kwestie paragrafów to jest jedno, a kwestia przewidywania w planach przewidywania pewnych działań to jest drugie, które jest ważniejsze od pierwszego. Planując budżet przewidywaliśmy środki na pielęgnację zieleni, czyli przycinanie, koszenie, natomiast nie przewidywaliśmy środków na nowe nasadzenia i kształtowanie jakichś nowych terenów zielonych- z tego względu, że bez wykonania koncepcji, bez akceptacji tej koncepcji przez określone komisje Rady, Urząd Miasta takiej czynności się nie podejmuje z różnych względów. Stąd też te środki, które w tej chwili są z tego paragrafu przewidywane do ewentualnego zdjęcia to właśnie były środki przewidywane tylko na pielęgnację zieleni. W tym roku było mniej zabiegów w postaci koszenia, było mniej zabiegów w postaci cięcia w związku z tym, planując na podstawie roku poprzedniego na te wydatki środki okazało się, że możemy w tym roku mieć te usługi taniej wykonane.
-      Radny M.  Rzepczyński- jestem zwolennikiem przeznaczenia tych pieniędzy z utrzymania do paragrafu- zakup materiałów i wyposażenie- 4210 w taki sposób, aby po prostu Miasto trochę się dodatkowo uzieleniło. Ronda, skwery, owszem został ładnie zrobiony skwer- ul. Dworcowa, koło ul. Ksprowicza, ale takich miejsc jest jeszcze sporo do zrobienia. Te 20 tys. zł to nie są tak naprawdę jakieś ogromne pieniądze, a na pewno wrażenia estetyczne mieszkańców i przyjezdnych byłyby bardzo poprawione. W tej chwili bardzo dużo jeżdżę po Polsce i obserwuję, że miasta, o których nie mówi się, że są miastami-ogrodami, są bardzo bogato ukwiecone i ta zieleń jest zadbana. Jako Miasto zostajemy w tyle i uważam, że każde pieniądze, które zostały zaplanowane na zieleń, w ramach możliwości powinny być tak zagospodarowane, żeby rzeczywiście ta zieleń w Puszczykowie rozwijała się. Wnioskuję o, bądź utrzymanie tych pieniędzy w tym paragrafie i wykorzystanie na nowe nasadzenia na zasadzie zakupu usług pozostałych, bądź rozdzielenie pomiędzy tymi dwoma paragrafami, żeby w efekcie te pieniądze były wydatkowane na założenie nowych elementów zieleni publicznej.
-      Burmistrz M. J.  Napierała- Myślę, że pora roku nie sprzyja tego typu działaniom teraz. Dlatego też, jeżeli taka będzie wola Rady w przyszłorocznym budżecie to przedstawimy opracowanie koncepcji, jeżeli środki na to będą, propozycję, żeby już w tym rozdziale były paragrafy, które będą rozdzielały środki na utrzymanie, środki na ewentualne nasadzenia. Natomiast podtrzymujemy z Panią skarbnik wniosek o zdjęcie tej kwoty z tegorocznego budżetu na utrzymanie zieleni, ponieważ przeznaczamy te środki na inne cele, również ważne dla Miasta.
-      Radna Ornoch-Tabędzka- Chciałabym zapytać Pana Burmistrza dlaczego nie doszło w tym roku do zrobienia planu zieleni.. Bo gdyby taki plan był to rozumiem, że te pieniądze zostałyby zużyte wtedy po pierwsze na plan, a po drugie na np. ukwiecenie Miasta. Nie wiem jak się ma nasza wola, która zostanie wyrażona w przyszłym roku do jej realizacji skoro w tym roku nasza rola nie została zrealizowana.
-      Burmistrz M.J. Napierała- Na początku roku nie wiedzieliśmy jakie będą rzeczywiste wydatki utrzymania zieleni. Kwota była na tyle mała, że właściwie przewidywaliśmy, że w pełni wydamy ją tylko na utrzymanie zieleni.
-      Radny P. Bekas- Uważam, że rozmowy pod koniec października o zieleni, o nasadzeniach, tym bardziej, że rozmawiamy o budżecie tegorocznym, czyli pieniądze trzeba wydać w tym roku są zbyteczne.  Uważam, że  pilniejsza sprawa jest chodników, sprawa przystanków. W tej chwili jest największy problem ludzi, którzy stoją na przystanku, marzną, stoją w deszczu. A to co Pan Rzepczyński, mówił że ludzie przyjezdni by lepiej postrzegali Puszczykowo- uważam, że te przystanki są dla mieszkańców Puszczykowa bardziej potrzebne i to jest bardziej celowe przeznaczenie i im wcześniej te przesunięcia zrobimy, tym będziemy szybciej mieli te wiaty.
-      Radna H. Rapalska-Kaczmarek- Chciałam zwrócić uwagę Panu Bekasowi, że kwestia pieniędzy na wiaty została złożona we wniosku o przeznaczenie w tym budżecie, jeśli będzie zmiana budżetu, z pieniędzy, które zostały przeznaczone z powodu zmiany przewoźnika, który jest tańszy do 40 tys. zł, a mamy tylko 20 tys. zł. W związku z czym jakby cieszę się, że chociaż 20 tys. zł, ale nie bądźmy w euforii bo to jest tylko 20 tys. zł. i to są cztery przystanki, a Puszczykowo potrzebowałoby tych przystanków zdecydowanie więcej przed zimą.
-      Radny P. Bekas- Nie śmiałbym Pani zwracać uwagę i domyślam się, że Pani będzie głosowała za tymi przesunięciami, żeby te 20 tys. przeznaczyć na wiaty.
-      Radny S.  Balbierz- Chciałbym zwrócić uwagę, że w expose Pana Burmistrza w wyborach było jak najbardziej powiedziane, że miasto ogrodów i zieleni. Jestem bardzo ciekawy dlaczego tego miasta ogrodów i zieleni się nie robi na terenie Puszczykowa. Po kanalizacji bardzo źle wyglądają pasy zieleni, nie mówiąc o poboczach.
- Burmistrz Miasta J. Napierała - budowa kanalizacji się kończy i będzie można zająć się zielenią.
-      Wiceprzewodniczący Rady J. Szafarkiewicz- Nie ma więcej pytań. Przechodzimy do głosowania zmian projektu uchwały nr 139 w sprawie zmian w budżecie Miasta w roku 2004.
W głosowaniu ( 9 za, przeciw 5, wstrzymujących 0) uchwała została przyjęta.
 
VI.  Informacje Burmistrza Miasta -  
   - Burmistrz Miasta J.  Napierała- zgodnie z ustaleniami zmian w Statucie Miasta zostały przedstawione Państwu informacje z działalności Burmistrza Miasta w okresie od 8.09 do 18.10 br. w formie pisemnej działami, według nazewnictwa, które stosujemy u nas w Urzędzie.
-      Radna M.  Ornoch-Tabędzka- Prosiłabym, aby odczytać to ponieważ są mieszkańcy na sali i mieszkańcy też mają prawo wiedzieć jakie były prace.
-      Burmistrz M.  J. Napierała-  - odczytał treść informacji, która stanowi załącznik do protokołu.
-      Radna M. Ornoch-Tabędzka-. Widzę dwa zarządzenia Burmistrza. Czy to znaczy, że w międzyczasie, w tym okresie sprawozdawczym były tylko dwa zarządzenia wydane?
-      Burmistrz Napierała- Tak.
-      Radna M. Ornoch-Tabędzka- Na jakich zasadach odbywały się te inne działania, co było podstawą tych działań np. ogłoszenie konkursu, powołanie pracownika.
-      Burmistrz Napierała- Pozostałe działania odbywały się na podstawie ustaw, które regulują działanie takiej jednostki jaką jest Urząd Miasta w Puszczykowie.
-      Radna M. Ornoch-Tabędzka- Jestem osobą o niskim ilorazie inteligencji i chciałabym, żeby Pan Burmistrz odpowiedział mi wprost- czy były to decyzje Burmistrza?
-      Burmistrz M. J. Napierała- W tych kwestiach nie było decyzji.
-      Radna M. Ornoch-Tabędzka- Ponieważ ja w swoim piśmie zgłaszanym dwukrotnie prosiłam o wykaz wszystkich zarządzeń i decyzji Burmistrza, w takim razie nie widzę tutaj decyzji, które Pan Burmistrz wydawał w międzyczasie.
-      Burmistrz  M. J. Napierała- Decyzje, które zostały wydane z zakresu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli takie jest Państwa życzenie, też będą na następny raz przedstawione szczegółowo. Jest rejestr decyzji u Pani architekt.
-      Radna M. Ornoch-Tabędzka- Tak, takie jest życzenie. Również wszystkie inne decyzje też bardzo prosimy, żeby były zawarte w tym sprawozdaniu.
-      Radny P. Bekas- Panie Przewodniczący, czy Pani radna może się wypowiadać za całą Radę?
-      Radna Ornoch-Tabędzka- Ja je składam jednoosobowo. Zwracałam się jednoosobowo o przedstawianie tego typu sprawozdania i mój wniosek został przez Radę przegłosowany pozytywnie. W związku z czym myślę sobie, że w tej chwili mam prawo upominać się o to o co wnioskowałam dwukrotnie.
-      Radna I. Jankowska- Czy zarządzenia Pana Burmistrza można gdzieś znaleźć w BIP-ie, a jeśli tak to w którym  miejscu ponieważ pod rejestrem zarządzeń, tych zarządzeń o których tutaj mowa, nie ma, mało tego są zarządzenia nie po kolei, nie ma wszystkich.
-      Burmistrz M. J. Napierała- Sprawdzę to proszę Pani ponieważ one powinny być w BIP-ie, dlatego też sprawdzę dlaczego ich nie ma.
-      Radna M. Ornoch-Tabędzka- Nie dalej niż w niedzielę przeglądałam BIP, w którym to znalazłam zarządzenie Pana Burmistrza dotyczące przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste działek. Tego zarządzenia w tym spisie nie widzę. Dlatego zapytałam czy są to wszystkie zarządzenia, Pan Burmistrz odpowiedział, że wszystkie zarządzenia. Jeszcze było jedno zarządzenie, którego w tej chwili nie pamiętam. Przy czym moja uwaga była taka, że zarządzenia są rozrzucone, trudne do znalezienia, do zlokalizowania i w ogóle mam mnóstwo zastrzeżeń do wiadomości, które są zawarte na stronie internetowej, ale co do tego to złożę odpowiednią interpelację.
-      Radny S.  Balbierz-  Panie Burmistrzu przetarg został ogłoszony, a wygrała go firma "Przełom"- czy ta firma "Przełom", która realizuje za te 2.4995 zł to robi poprawki po tym, które były przedtem robione, czy to są nowe roboty?
-      Burmistrz M. J. Napierała- Ulice miękkie, nieutwardzone, mają to do siebie, że ulegają w miarę oddziaływania warunków atmosferycznych różnego rodzaju zużyciu. I być może są takie miejsca, że trzeba co jakiś czas dosypywać pewnego materiału, żeby była nawierzchnia w miarę równa, przejezdna i żeby można było  po tym przejść.
-      Radny S. Balbierz- Ile zleceń firma "Przełom" otrzymała bez przetargu?
-      Burmistrz M. J. Napierała- Według tego co mi wiadomo to Pan Balbierz otrzymał odpowiedź z Urzędu jakie prace nie tylko firmie "Przełom",  były zlecane na roboty i usługi od 1 stycznia bodajże do 30 lipca. Dostałem z referatu infrastruktury technicznej kopię takiego pisma, które Państwu zostało wysłane. Tam wszystkie informacje były zawarte.
-      Radna Ornoch-Tabędzka- dlaczego w BIP-ie nie ma informacji odnośnie oddania w użytkowanie wieczyste działek przy ulicy Poznańskiej i Kościelnej?
-      Burmistrz M. J. Napierała- Jestem zaskoczony, że nie ma ponieważ takie polecenie miał pracownik Urzędu, żeby wysłać zawiadomienie do gazety oraz do BIP-u, także sprawdzę to.
-      Radny M.  Rzepczyński- Jednej rzeczy mi brakuje w informacjach. Rozumiem, że jeżeli Burmistrz jako np. zarządca dróg zmienia oznakowanie w Mieście to jest to też wydawane decyzją lub jakimś innym dokumentem, że tak powiem prawnym. Zabrakło mi stwierdzenia. W międzyczasie na terenie Miasta zostało zmienione oznakowanie kilku ulic dróg powiatowych i żadna informacja na ten temat nie została zawarta w dokumencie, który dostaliśmy. A rozumiem, zgodnie z pismami od Pana Burmistrza Ewicza i od Komendanta Miejskiego Policji, że tego typu działalność jest wydawana na mocy pewnego rodzaju decyzji administracyjnej.
-      Burmistrz Napierała- Z tego co my z Panem Ewiczem wiemy to nie zostało zmienione oznakowanie, zmieniona została forma oznakowania. Wcześniej istniały dwa znaki zakazu wjazdu dla traktorów i dla samochodów ciężarowych niezależnie. Ponieważ te znaki były po części już zdewastowane i trzy znaki zostały wymienione bodajże w 2003r., a jeden w tym roku, jako znaki zespolone. Ponieważ były wątpliwości co do interpretacji tego przepisu, pod te znaki podwieszono tabliczki, że dotyczy tylko tranzytu. W tym momencie nie widzę zmiany oznakowania, zasadniczego, na tych ulicach.
-      Radny M.  Rzepczyński- Zgodnie z odpowiedzią, którą otrzymałem od Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu, który jest przełożonym policji puszczykowskiej  zacytuję fragment- Na podstawie posiadanych informacji wynika, że w dniu 20 września 2004r. Urząd Miasta w Puszczykowie podjął decyzję o instalacji pod znakiem B5/B6 -czyli zakaz wjazdu samochodów ciężarowych i zakaz wjazdu ciągników rolniczych- tabliczki do znaku drogowego z napisem dotyczy tranzytu. Umiejscowienie tej tabliczki również w rejonie ulicy Dworcowej- ponieważ w sprawie tej ulicy było moje zapytanie skierowane, a dotyczy to wszystkich dróg powiatowych- która jest drogą powiatową spowoduje między innymi, że ruch pojazdów ciężarowych w obrębie Miasta Puszczykowa będzie odbywać się zgodnie z prawem. Usankcjonowane zostanie nieprzepisowe poruszanie się w formie tranzytu pojazdów ciężarowych i ciągników rolniczych.- Czyli tutaj, jakby nie patrzeć jest to zmiana oznakowania drogowego, która diametralnie wpływa na funkcjonowanie tak naprawdę Miasta. I rozumiem, że tak ważne decyzje wydawane są na mocy pewnego rodzaju dokumentu prawnego, czy aktu prawnego, a nie na zasadzie- niech ktoś tam idzie i zdejmie, czy przywiesi jakąś tabliczkę pod znakiem. Tak naprawdę jest duża różnica pod znakiem- zakaz postoju i zatrzymywania, nie dotyczy chodnika, a dotyczy chodnika. Bardzo proszę o pisemne ustosunkowanie się Pana Burmistrza do stawianych przeze mnie kwestii i mam nadzieję, że one wszystkie zostaną zaprotokołowane. Jak coś, jest taśma magnetofonowa, żeby to sprawdzić.
 
VII. Informacje Przewodniczących Komisji
-      Przewodniczący Rady M.  Thiel- Chciałem przekazać, że omawialiśmy na Komisji Statutowo-Prawnej sprawy zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami. Druga kwestia- w sprawie projektu uchwały o wyróżnieniach honorowych. Jeśli chodzi o sprawę pierwszą- projekt uchwały o zasadach i trybie konsultacji z mieszkańcami z uwagi na zmiany w Statucie, ponieważ to jest projekt oddolny Rady wobec tego, po przychylnym ustosunkowaniu się komisji do takich czy innych zmian przekazałem Panu Burmistrzowi projekt tej uchwały celem ustosunkowania się do niej ponieważ również dotyczy to działalności Pana Burmistrza w szeregu wypadkach. Druga sprawa dotyczy spraw projektu uchwały o wyróżnieniach honorowych. Podobnie przekazałem stosownie do par.32 ust.3 Statutu projekt przygotowywany na podstawie par. 6 ust.2 Statutu uchwały o zasadach przyznawania i wręczania wyróżnień honorowych z prośbą o wyrażenie stanowiska, w szczególności w odniesieniu do proponowanej statuetki, która miałaby być wraz z dyplomem wręczana wyróżnionym. Komisja co do tej statuetki przychylnie się wyraża, to jest rzeczywiście przy wyróżnieniu bardzo miły załącznik, ale musi być oczywiście przedtem wzór wykonany, który będzie załącznikiem do uchwały. Żeby ustalić taki wzór będzie trzeba zwrócić się do kompetentnych w tym zakresie osób, względnie rozpisać konkurs. I wobec powyższego w porozumieniu z Panem Burmistrzem taką rzecz chcemy przeprowadzić, ażeby można było przedstawić symulację kosztów takiej statuetki i wtedy Rada będzie mogła ustosunkować się, czy życzy sobie taką statuetkę również wręczać zasłużonym czy też nie. Sądzę, że w ciągu następnego miesiąca ta rzecz zostanie załatwiona.
-      Radna M. Ornoch-Tabędzka- Dokładnie chciałabym odnieść się do tego punktu, o który mówił Pan Przewodniczący Thiel. Wiążę się to z moją obietnicą przekazania informacji na temat ustaleń Komisji Historycznej związanej z ustaleniem autorstwa herbu Miasta Puszczykowa. Jak wiemy obie z koleżanką Iwoną Jankowską wnioskowałyśmy o przygotowanie takiej uchwały, przygotowanie jej między innymi w tym celu by móc uhonorować osobę, która jest twórcą herbu Miasta Puszczykowa. Niemniej sprawa w dalszym ciągu się odwleka. Zaproszony przez nas Pan Krzysztof Paszkowski, który jest Przewodniczącym Komisji Historycznej stwierdził, że Komisja nie posiada takich możliwości by ustalić prawdę. Jednocześnie, jakby nieformalnie zobowiązał się do tego, że zasięgnie opinii plastyka, artysty, który w tym czasie był w Puszczykowie i mógł wiedzieć o tym kto to zrobił. Czekamy w tej chwili na tą nieformalną informację. Ze swojej strony, ponieważ nie zostałam upoważniona przez resztę członków Rady, prywatnie, jako Małgorzata Ornoch-Tabędzka spotykałam się z rodziną z jednego z potencjalnych projektantów, z drugą jestem umówiona. I prywatnie Państwu przedstawię taką informację.
Ponieważ wpłynęło do mnie pismo Pana Przewodniczącego w tym momencie Komisji Statutowej akceptujące wstępnie ten nasz projekt uchwały, odpowiedziałam na to pismo przytaczając nowe działania, które podjęłyśmy wspólnie z koleżanką Jankowską. Myśmy ten projekt uchwały jeszcze próbowały dopracować i on został przesłany dzisiaj mailem tuż przed Sesją, ale mam go w tej chwili przy sobie i poproszę ewentualnie o zapoznanie się z tym projektem, ale nie tylko przez Komisję Statutową, ale chciałabym poprosić uprzejmie, żeby on został rozdany wszystkim członkom Rady ponieważ będziemy głosować nad tym projektem wszyscy. I również była prośba Pana Przewodniczącego Rady do mnie jako do Przewodniczącej Komisji Komunikacji Społecznej o to bym zrobiła projekt dyplomu. Tutaj odpowiedziałam, że nieporozumieniem wydaje się mi oczekiwanie zaprojektowania wzoru dyplomu od Przewodniczącej Komisji Komunikacji Społecznej. Członkowie Komisji mogą jedynie na swoim posiedzeniu w sposób kolegialny pozytywnie lub negatywnie zaopiniować projekt graficzny i czytelność umieszczonych na dyplomie napisów. Mogą ewentualnie zgłosić swoje postulaty co do ich treści. Sam jednak projekt dyplomu powinien zostać powierzony osobie do tego profesjonalnie przygotowanej, która przedstawi dwie lub trzy koncepcje wzornictwa liter, ewentualnie użytych symboli i kolorystyki. Wydaje się więc, że przedmiotem konkursu powinna być zarówno statuetka jak i dyplom o co jako Przewodnicząca Komisji będę wnioskowała. Na najbliższym posiedzeniu Komisji przedłożę Komisji tę sprawę. Będę wnioskowała o to żebyśmy mogli zaopiniować wzory, które zostaną przygotowane tak jak Pan Przewodniczący dzisiaj stwierdził, przez profesjonalistów. Na koniec chciałabym powiedzieć, napisałam to również w swoim piśmie, że liczę, że zmodyfikowany projekt uchwały po pierwszym czytaniu przez wszystkich członków Rady odbędzie się na kolejnym jej posiedzeniu i, że zostanie w szybkim czasie uzupełniony o wzory wspomnianego dyplomu i statuetki i tym sposobem już ponad roczny proces dyskusji nad uchwałą zakończy się jej akceptacją przez Radę w grudniu tego roku. Bardzo bym chciała, żeby sprawa została wreszcie zakończona.
-      Przewodniczący Rady M. Thiel- podzielam Pani pogląd, że należy to na następnej Sesji już prawdopodobnie omówić z tym, że chciałem sprostować. Nie zwracałem się do Pani jako do Przewodniczącej Komisji Komunikacji Społecznej tylko zwracałem się do Pani jako do współautorki tego projektu uchwały na podstawie którego to projektu w zasadzie bez większych zmian została opracowana w tej chwili taka przyjęta wersja tej uchwały o wyróżnieniach. Sądziłem, że jako współautorka już Pani jakieś koncepcje ma. W tej sytuacji przyjmuję do wiadomości, że Pani zwraca się do osób profesjonalnie przygotowanych do tego rodzaju rzeczy i myślę, że w tym wypadku zgodnie będziemy mogli tą sprawę uchwały w najbliższej Sesji już omawiać.
 
Lista wiadomości