Protokoły z sesji Rady Miasta

Prtokół Nr 37 z dnia 21.03.2006r

Protokół nr 37
z sesji Rady Miasta Puszczykowa
w dniu 21.03.2006 r.
 
Godzina rozpoczęcia sesji: 16.00
Godzina zakończenia sesji: 22.20
 
I.    Otwarcie sesji
Przewodniczący Rady Miasta M.Thiel powitał wszystkich obecnych na Sali, stwierdził quorum radnych na Sali i oświadczył, że rada jest władna do podejmowania uchwał.
 
II.    Przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący Rady M.Thiel odczytał pismo Burmistrza Miasta Puszczykowa o poszerzenie porządku obrad o sprawę "zakola Warty" i zajęcie w tej sprawie przez Radę stanowiska i wnosi o uzupełnienie porządku obrad. Treść pisma odczytano
- Przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego, Urbanistyki i Architektury H.Rapalska Kaczmarek  - czy taki protokół uzgodnień nie powinien być najpierw tematem obrad komisji.
- Przewodniczący Rady M.Thiel -  sprawa jest nagła i chodzi o zajęcie stanowiska przez Radę Miasta.
W głosowaniu (  11 za - jednomyślnie) wniosek o poszerzenie porządku obrad został przyjęty.
 
III.    Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 07.02.2006 r.
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że  nie zgłoszono uwag do protokołu.
W głosowaniu ( 11 za - jednomyślnie ) protokół został przyjęty.
 
IV.    Bezpieczeństwo  w mieście i Ochrona Środowiska
Przewodniczący Rady Miasta  M.Thiel poprosił o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta Pana Wojciecha Kociembę.
- Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska  W.Kociemba -
Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska realizując przyjęty przez komisję plan pracy w celu poprawy bezpieczeństwa w mieście oraz poprawy stanu środowiska spotykała się na swych posiedzeniach   z Komendantem Policji, Strażą Miejską oraz pracownikami Urzędu Miasta.  Wspólnie udało się wypracować i uchwalić regulamin utrzymania porządku i czystości w gminie. Zdaję sobie sprawę, że egzekwowanie przestrzegania tego regulaminu wymaga poprawy i dalszej współpracy w tym zakresie. W dniu dzisiejszym zostaną Państwu przedstawione dwa projekty uchwał tj. w sprawie uchwalenia  znowelizowanego regulaminu porządku i czystości w gminie oraz  programu gospodarki odpadami. Szczegółowo będą omawiane w punkcie porządku obrad - podjęcie uchwał, dlatego w chwili obecnej nie będę ich omawiał. Obecnie jako jedna z niewielu gmin w naszym regionie, możemy poszczycić się  zakończoną gazyfikacją miasta oraz siecią wodociągową i kanalizacyjną. Inwestycje te mają bardzo duży wpływ na nasze środowisko i otaczający nas Wielkopolski Park Narodowy. Z uwagi właśnie na zakończenie tych inwestycji powstają nowe możliwości chociażby zagospodarowania środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. Dlatego komisja wnosi o realizację koncepcji zagospodarowania zieleni w mieście, zwiększenie nasadzeń krzewów ozdobnych. Staramy się również poprzez zamieszczanie artykułów w Echu Puszczykowa prowadzić edukację w zakresie ekologii i ochrony środowiska. Komisja pozytywnie zaopiniowała i dofinansowywała w Funduszu Ochrony Środowiska wyjazdy dzieci na tzw. zieloną szkołę, organizacje konkursów ekologicznych takich jak chociażby "Las woła o pomoc". Zdajemy sobie sprawę, że tych środków finansowych jest stale zbyt  mało, ale chcielibyśmy by  były one wykorzystywane rzeczywiście na poprawę stanu środowiska. Trzykrotnie  byłem uczestnikiem  posiedzeń Komisji Ochrony Środowiska Rady Powiatu Poznańskiego podczas których omawiano m.innymi  18.01. regulaminy utrzymania  porządku i czystości w gminach, 31.01. stan bezpieczeństwa w mieście i  10.03. selektywną zbiórkę odpadów na terenie powiatu poznańskiego. Komisja nasza zajmowała się również poprawą bezpieczeństwa w mieście. Do znacznej jego poprawy, przynajmniej w zakresie  bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych, przyczynił się zakup fotoradaru. Komisja w celu  dalszej poprawy sytuacji na drogach wnosiła o zakup dodatkowych masztów, tak by fotoradar mógł być na nich zamieszczany zamiennie. Wnioskowaliśmy również o zwiększenie patroli zarówno przez Policję jak i Straż Miejską. Jak Państwo wiecie, zatrudniony został drugi strażnik, a od m-ca czerwca planowane jest zatrudnienie kolejnego. Spowoduje to, że wzrośnie liczba godzin patroli, a co za tym idzie będzie większa możliwość reagowania na nieprawidłowości zarówno w zakresie bezpieczeństwa ale również porządku w mieście.  Komisja podczas swoich wyjazdowych posiedzeń kontrolowała stan chodników i dróg w mieście oraz stan porządku, bezpieczeństwa i estetyki. Swoje uwagi komisja  przekazywała Z-cy Burmistrza, który był obecny podczas kontroli. Współpracowała w tym zakresie z Policją, Strażą Miejską i Urzędem. Komisja jest pełna uznania co do osiągnięć naszych policjantów.  Wiadomym mi jest, że Komendant Miejski Policji w Poznaniu oraz Starosta Poznański rozważali możliwość likwidacji Komisariatu Policji w Puszczykowie i przyłączenia Puszczykowa w zakresie obsługi przez Policję do Mosiny. Na dzień dzisiejszy są to propozycje, ale Komisja nasza będzie  się żywo interesowała tym problemem i będzie się starała wspomagać w działaniach Burmistrza Miasta by pomysł taki nie znalazł realizacji. Pozwolę sobie  teraz oddać głos Komendantowi Policji oraz Straży Miejskiej, których proszę o przedstawienie Radzie Miasta  informacji w  zakresie bezpieczeństwa i porządku w mieście, a Państwa radnych o ewentualne pytania i uwagi.
- Przewodniczący Rady Miasta M.Thiel - proszę o zabranie głosu Komendanta Komisariatu Policji w Puszczykowie p. S.Kaczmarka.
- Komendant Komisariatu Policji w Puszczykowie p. Sławomir Kaczmarek -  chciałbym przedstawić ocenę  pracy naszego Komisariatu za rok 2005. realizujemy strategię Komendanta Głównego Policji, która polega na spowodowaniu realnego wzrostu bezpieczeństwa  publicznego i wzrostu zaufania do Policji. Wskazane są tam wskaźniki ocenne Policji. Rok 2005 był rokiem Doś dobrym, jeżeli chodzi o ilość zdarzeń kryminalnych nastąpił nieznaczny wzrost, jeżeli zestawimy to z  wykrywalnością przestępczości pospolitej Komisariat nasz  osiągnął najlepsze wyniki w tym zakresie jeżeli chodzi o Powiat Poznański. W roku 2005 zanotowaliśmy 97 przestępstw kryminalnych  ( kradzieże, włamania, pobicia), 56 kradzieży mienia ( wzrost o 4 zdarzenia do roku 2004), niestety nastąpił w stosunku do roku ubiegłego wzrost kradzieży pojazdów. W roku ubiegłym skradziono 10 pojazdów, a w 2005 aż  18.Odnotowaliśmy w 2005 roku 37 włamań  głównie do obiektów handlowych, był to wzrost o 10 zdarzeń. W każdej z tych kategorii osiągnęliśmy zadawalające wskaźniki wykrywacze w  porównaniu do roku ubiegłego oraz w odniesieniu do innych jednostek Policji z terenu Powiatu Poznańskiego. Jeżeli chodzi o wykrywalność kradzieży mienia to została ona osiągnięta na poziomie 42,7 %, udało się osiągnąć w kategorii kradzieży samochodów wykrywalność ponad 8 %, natomiast przy tym wzroście włamań osiągnęliśmy wykrywalność największą w całej strukturze Policji w Poznaniu 40 %. W kategorii przestępstw rozbójniczych osiągnęliśmy wykrywalność 100 % i podobnie jeśli chodzi o bójki i pobicia. Generalnie wszystkie osiągnięte wskaźniki wykrywalności były wyższe niż w roku 2004. Wykrywalność wiąże się ze skierowaniem w tych sprawach w stosunku do sprawców tych zdarzeń wniosków oskarżenia.  W roku 2005 przy pomocy Echa Puszczykowa przeprowadziliśmy ankietę wśród mieszkańców Puszczykowa. na podstawie tych ankiet urealniliśmy zapotrzebowanie na patrole prewencyjne i kontaktów dzielnicowych ze społecznością lokalną. Realizujemy zadania począwszy od służby prewencyjnej do wspomagającej i kryminalno-śledczej. W roku 2005  funkcjonariusze zespołu kryminalnego przeprowadzili 186 postępowań przygotowawczych było  to o około 30 więcej niż w roku ubiegłym. Ściganiem karnym objęto 97 osób, w akt oskarżenia postawiono 87 osób, w 2 przypadkach zastosowano tymczasowe aresztowania. Staramy się też zabezpieczać mienie ruchome mogące służyć jako dowód w postępowaniu karnym łącznie na kwotę około 40 tys. zł. Komisariat prowadzi również prace operacyjno rozpoznawczą o której z uwagi na tajemnicę służbową nie będę mówił. Przekłada się ona jednak na naszą wykrywalność. Prowadzimy również prace prewencyjne na różnych zmianach służby. Dzielnicowy mniej jest wysyłany na 3 zmianie a więcej na zmianie 1 i 2. Tych służb było mniej bowiem do listopada mieliśmy wakat na stanowisku dzielnicowego, ale teraz się to zmieniło. Kierujemy również sprawy do Sądów Grodzkich o wykroczenia. W roku 2005 służba prewencji nałożyła 237 mandatów na kwotę blisko 35 tys. zł. jest to więcej o 50 mandatów niż w roku ubiegłym. Za wykroczenia na drogach - mandatów było  191 na sumę ok. 30 tys. zl, za wykroczenia przeciwko obowiązku meldunkowemu 4 mandaty na sumę 400 zł, za wykroczenia przeciwko ustawie o ochronie przyrody 27 na sumę 3.120 zł, i za inne wykroczenia przeciwko innym przepisom za kwotę 1.400 zl. Policja prewencji przeprowadza również tzw. wywiady na zlecenie sądów, prokuratury i innych instytucji. Tych wywiadów było 180, doprowadzono 63 osoby do izby wytrzeźwień oraz do innych jednostek policji. Łącznie w Puszczykowie było 955 interwencji służb prewencyjnych Policji. Służby prewencyjne legitymują również podczas patroli , wykonano ich prawie 4 tys. Realizujemy również problematykę tzw. dla nieletnich. W 2005 ustalono 6 nieletnich sprawców czynów karalnych oraz 3 nieletnich zagrożonych demoralizacją. Odbywaliśmy spotkania z pedagogami w szkołach, z nauczycielami i rodzicami. Organizowaliśmy cykliczne pogadanki w szkołach, kontrolowano parkingi i inne miejsca na terenie miasta. Nawiązaliśmy współpracę ze strażą leśną, strażą ochroną kolei. Realizujemy programy takie jak "bezpieczne miasto", kolportowaliśmy ulotki dot. bezpieczeństwa w mieście, realizowaliśmy program  "bezpieczna szkoła". W jednym przypadku wystąpiono o cofnięcie koncesji na sprzedaż alkoholu. Wykonujemy również konwoje, których przeprowadziliśmy 106 . Są to konwoje na zlecenie policji, sądów i  prokuratury. Zabezpieczaliśmy również imprezy masowe, podczas których  nie zanotowaliśmy żadnych zdarzeń przestępczych. Zabezpieczaliśmy "Dni Puszczykowa", imprezę z okazji XXX -lecia szpitala w Puszczykowie, pikniki szkolne, wybory do sejmu i senatu oraz Prezydenta RP.
W tym miejscu na salę obrad przybyła radna M.Ornoch Tabędzka.
Chciałbym podkreślić dobrą współpracę z miejscowym samorządem, mogę to powiedzieć na podstawie roboczych  spotkań moich z władzami miasta. W roku 2005 mieliśmy 28 służb wspólnych ze Strażą Miejską . dzięki zakupowi paliwa przez miasto mogliśmy częściej pełnić służbę patrolową, otrzymaliśmy darowiznę w postaci aparatu cyfrowego. Uczestniczyłem również w posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska. Rok 2005 jeśli chodzi o pracę naszego Komisariatu można zaliczyć do dobrego. Proszę o ewentualne pytania.
- Przewodniczący Rady M.Thiel - proszę o zabranie głosu Komendanta Straży Miejskiej p. Piotra Bernaciaka.
- Piotr Bernaciak - Komendant Straży Miejskiej - jestem zatrudniony na tym stanowisku od 15.02.br i za ten okres  przedstawię Państwu krótka informację dotyczącą mojej działalności.
Straż Miejska w tym okresie kontrolowała głównie : stan odśnieżania ulic i chodników, oświetlenie uliczne, stan nawierzchni ulic pod kątem dziur w asfalcie, oznakowanie ulic. Kontrolowaliśmy obiekty użyteczności publicznej pod kątem zalegającego śniegu na dachach. Podejmowane były czynności związane z fotoradarem , interwencje związane z dzikimi wysypiskami śmieci w szczególności w rejonie ul. Starej Niwki. Do rzeki wrzucono tam wrak samochodu. Kontrolowaliśmy miejsca gdzie może być w miejscach publicznych spożywany alkohol. Podejmowaliśmy interwencje związane z naruszeniem przepisów dot. zabezpieczenia  ptactwa domowego przed  "ptasią grypą". Interweniowaliśmy w sprawie wałęsających się psów. W okresie tym rozpatrzono 263 sprawy dot. przekroczenia prędkości z czego 52 kierowców pouczyliśmy , 211 kierowców ukaraliśmy na łączną kwotę 28.350 zł.
W tym miejscu na salę obrad stawiła się radna Iwona Jankowska.
- Przewodniczący Rady M.Thiel - proszę o zabranie głosu Pana R.Raczynskiego - strażnika miejskiego
- p. R.Raczyński - straż miejska do połowy lutego działała jednoosobowo, przeprowadzono 353 interwencje, udzielono 60 pouczeń, nałożono 8 mandatów karnych  na kwotę 900 zł w tym  za niedopilnowanie zwierząt 2, za niestosowanie się do znaków drogowych 2,  1 za spalanie śmieci, za handel w miejscu niedozwolonym 1, za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym 2. Przeprowadzono 28 wspólnych służb z Policją. Przekazano Policji 2 osoby zatrzymane, do Izby Wytrzeźwień przewieziono 2 osoby, konwojowano dokumenty ( dowody osobiste 43 ). Podjęto 67 interwencji w stosunku do bezpańskich zwierząt, odłowiono 21 psów i przewiezione je do schroniska w Puszczykowie. Współpracowano z referatami Urzędu Miasta, Ośrodkiem Pomocy Społecznej i innymi instytucjami administracji rządowej i samorządowej. Przeprowadzono 42 kontrole w sklepach oraz w ich obrębie, chodzi o sklepy gdzie sprzedawany jest alkohol i przestrzeganie przepisów w tym zakresie.  Pobierano również opłaty targowe na targowisku, kontrolowano stan oświetlenia ulic i przekazywano do energetyki informacje o awariach. Dokonywano czynności związane z kontrolą prędkości na ulicach przy użyciu fotoradaru.
-Przewodniczący Rady M.Thiel - dziękuję za wszystkie informacje i jeżeli ktoś ma pytania to bardzo proszę.
- radna U.Rudzińska - pytanie do Komendanta Kaczmarka. - rozumiem, że pasmo sukcesów państwa jest związane również  ze znacznym wzrostem przestępczości. Chciałam zapytać jakie wnioski wyciągnięto w zakresie profilaktyki tzw. prewencji  na przyszły rok bo wiem, że zlikwidowanie grupy przestępczej  która zajmowała się włamaniami nie spowoduje braku na rynku innych takich grup. Drugie pytanie czy będzie możliwy bezpośredni kontakt mieszkańców  z  Państwem i w jakich godzinach w celu zgłaszania niepokojących zdarzeń wokół naszych domostw.
- Komendant S.Kaczmarek  - podczas referowania tego zagadnienia związanego ze wzrostem przestępczości w roku 2005 wskazywałem na tendencję, która ujawniła się w miesiącach 2006 roku, że stan przestępczości zmniejszył się o 50 %. Wpływa na to całodobowa służba patrolowa i oczywiście likwidacja grup przestępczych. Mankamentem jest napewno  brak kontaktu bezpośredniego w budynku Komisariatu. Nie mamy w Komisariacie służby dyżurnej. Wychodząc jednak naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom można wzywać nasz radiowóz przez poznański numer 997.
- radny P.Bekas - wiemy, że Komisariat Policji był zagrożony likwidacją, czy zostało to wyjaśnione. Czy są obsadzone wszystkie etaty. Od żadnego z panów nie usłyszeliśmy nic o problemie narkotyków. Czy u nas jest taki problem czy go nie ma. Proszę zwrócić również uwagę co się dzieje na boiskach sportowych nawet tych przy szkołach w godzinach wieczornych. SA też tzw. słynne miejsca biesiadowe  młodzieży jak MOSiR, ryneczek, ul. Przecznica, czy są one patrolowane. Czy są sprawdzane domostwa opuszczone przez mieszkańców i czy jest u nas problem bezdomnych.
- Komendant S.Kaczmarek - na pewno dotarła informacja odnośnie likwidacji a ściślej mówiąc połączenia naszej jednostki z Mosiną. Była to koncepcja, ale na razie na tym się zakończyło. Ale zagadnienie to na pewno wymaga monitorowania by nie zostać zaskoczonym ewentualnymi decyzjami w tej sprawie. Odnośnie narkotyków na pewno problem istnieje, zdajemy sobie z tego sprawę. Dopracowaliśmy z dyrekcjami szkół tok postępowania, mamy wytypowanego policjanta z którym bez względu na porę dyrektorzy mogą się kontaktować. Stwierdzono 1 przypadek posiadania narkotyków. Prowadzimy kontrole prewencyjne w tym zakresie. Odnośnie bezdomnych i opuszczonych budynków wspólnie ze strażą miejską będziemy je sprawdzać. W Puszczykowie są bezdomni. Mamy ich od 4-6 osób. Problem ujawnia się zimą. Wspólnie z Panem Majewskimi organizujemy im pobyt w schronisku.
- Strażnik Miejski R. Raczyński - kontrolowaliśmy w roku ubiegłym i będziemy kontrolować opuszczone budynki. W nich właśnie korzystają najczęściej bezdomni. Jeżeli chodzi o śmieci przy pojemnikach, są dalej wyrzucane śmieci w workach. Zmniejszyła się ilość miejsc gdzie z reguły są wyrzucane śmieci, ale zwiększyła się ilość podrzucanych siatek ze śmieciami przy pojemnikach do recyklingu.
- radna U.Rudzińska - jaki będzie kontakt ze Strażą Miejską, jak będzie trzeci strażnik. Jak można kontaktować się w soboty i niedziele. Wzrasta ilość miejsc spożywania alkoholu w lesie, gdzie są imprezy. Te miejsca są zaśmiecane. Jak straż miejska chce dać sobie z tym radę, bo zaczyna to być złą wizytówką miasta.
- Komendant Straży P.Bernaciak -  posiadamy telefony komórkowe. Są one dostępne dla mieszkańców. Mój telefon służbowy jest dostępny bez ograniczeń, również w ciągu dni wolnych od pracy. Rozszerzyliśmy już godziny pracy. Pracujemy do godz. 20.00 Latem te godziny zostaną wydłużone. Postaramy się bardziej upowszechnić nasze numery telefonów.
- radna M.Ornoch Tabedzka - dużym problemem są źle parkujące samochody np. przy cmentarzu, przy p. Kostusiakach. Co się musi zdarzyć  byście panowie  posiadali blokady na koła, by usunięcie tych blokad mogło kosztować.
- Komendant P.Bernaciak - ja jestem gotowy te blokady zakładać, jeżeli będzie taka decyzja i będą takie urządzenia.
- radny W. Kociemba - chciałbym uzupełnić swoja wypowiedź. Wpłynął wniosek Pana Komendanta o zakup samochodu dla Policji, jako wniosek do budżetu. Proszę by Komendant przybliżył ten temat.
- Komendant S.Kaczmarek - chodzi o oznakowany samochód do służby prewencyjnej w celu poprawy działania. Posiadamy obecnie 2 samochody oznakowane 10-letnie, średnio co drugi tydzień są naprawiane. Aktualnie posiłkujemy się radiowozem pożyczonym z Lubonia. Przedstawiłem wniosek wraz z ofertą promocyjną skierowaną do samorządów.
- Komendant Straży P. Bernaciak - chciałbym wrócić do poprzedniego tematu, ewentualnych blokad na koła. Jest problem, a mianowicie my  nie mamy służby 24 godziny na dobę i jeżeli kierowca  zgłosiłby potrzebę zdjęcia blokad w godzinach nocnych nie miałby kto tej blokady zdjąć.
- radna M.Ornoch Tabędzka - czy nie można porozumieć się ze Straż Miejską   Poznania by w takich przypadkach oni zdejmowali blokady. Osoba która będzie miała odblokowywane koło zapłaci za taki przyjazd.
- Burmistrz Miasta J.Napierała -  co 5 lat wraca taka fala  by uszczuplić kadrowo Komisariat w Puszczykowie  i by tu zrobić rewir, a zlikwidować Komisariat Policji.  Na szczęście ten pomysł, częściowo popierany przez niektórych mieszkańców upadł. Mam nadzieję, że to przedsięwzięcie nie będzie nigdy zrealizowane, na razie od niego odstąpiono. Odnośnie Straży Miejskiej  rozrasta się ona liczbowo, ale jest to efekt pozyskanych środków z działania fotoradaru. Z tego tytułu przewidujemy kwotę 100 tys. zł. i z tego tytułu możemy zatrudnić większą liczbę strażników. Odnośnie złego parkowania pojazdów, kieruję prośbę do Straży Miejskiej i Policji, nieraz wystarczy reakcja i upominanie.
- Przewodniczący Rady M.Thiel - ponieważ nie ma więcej pytań, dziękuję Panom Komendantom i Panu Strażnikowi za przedstawione nam informacje. Proszę Komisję Bezpieczeństwa o przeanalizowanie wszystkich tych informacji i ewentualne wykorzystanie ich  w pracach komisji. Życzę  dobrych osiągnięć i satysfakcji podczas wykonywania pracy.
W tym miejscu na salę przybył radny Marcin Rzepczyński
 
Zarządzam 5 minut przerwy.
Po przerwie:
 
IVa. "Zakole Warty"
-   Przewodniczący Rady M. Thiel -     przechodzimy do sprawy stanowiska Rady wobec warunków nabycia gruntów na rzecz miasta Puszczykowa. Sprawa tzw. zakola.
-      Burmistrz Miasta J. Napierała- Negocjacje trwały dosyć długo, kilka miesięcy. Udało się uzyskać pewien konsensus wczoraj. I dzisiaj mogłem przedstawić Państwu protokół z tych uzgodnień. Tak jak jest to przedstawione w tym protokole właściciel miałby do swojej dyspozycji teren około 3,5 hektara. Na tym terenie byłoby utworzone 6 działek- pięć pod zabudowę mieszkaniową i jedna działka pod zabudowę  z usługami turystycznymi, rekreacją, gastronomią i z dopuszczalną funkcją mieszkalną. Miasto za pozostały grunt,  czyli za grunt o powierzchni ponad 13 ha miałoby dopłacić jeszcze 400 tys. zł oraz  wykonać w tej ulicy która tam  powstanie wodociąg i kanalizację, jak również umocnić tą drogę. Są to warunki, które dla Miasta z punktu widzenia obciążenia budżetu nie są groźne. Mamy w tym roku 200 tys. zł na wykup "zakola" i można by było negocjować warunki w taki sposób, że część  byłaby płatna w przyszłym roku.  Koszt tych inwestycji a więc wodociągów i kanalizacji plus tej drogi to jest w granicach 120-150 tys. zł.  Gdybyśmy przeliczyli teraz ogólny koszt nakładów finansowych i rzeczowych ze strony Miasta i odnieśli to do powierzchni to będzie to kwota w granicach 4 zł/m2. Rada będzie decydowała o tym, czy zgodzić się na te warunki które zostały wynegocjowane, bo Rada musi zatwierdzić, jeżeli zgodzi się na takie warunki, plan zagospodarowania przestrzennego, który będzie taki podział tego terenu przewidywał. W związku z tym pozwoliłem sobie skierować do Pana Przewodniczącego pismo z prośbą o przedstawienie protokołu uzgodnień Radzie oraz o wyrażenie stanowiska przez Radę w tej sprawie. Wyobrażam sobie to w ten sposób że, jeżeli Rada przyjmie protokół uzgodnień,  to zostanie  zawarta umowa przedwstępna kupna-sprzedaży z zastrzeżeniem warunków uzgodnionych z właścicielem.
-      Radna H.  Rapalska-Kaczmarek- Pierwsze pytanie- czy Rada może przyjmować protokół uzgodnień, ponieważ żadna forma stanowiska w formie pisemnej nam nie została przedstawiona. W związku z czym nie wiem jak to stanowisko ma wyglądać. Rozumiem, że przyjmujemy ten protokół uzgodnień. Jak to wygląda pod względem formalnym?
-      Pani A. Szawelska- radca prawny - tu musielibyśmy zastosować paragraf 17 naszego Statutu, który mówi o oświadczeniach zawierających stanowisko w określonej sprawie. Trzeba by przygotować treść. Tylko jest kwestia czy w ogóle w tym kierunku można podążać. Bo jeżeli nie byłoby zgody Rady na podążanie w tym kierunku, to wówczas nie ma sensu formułować oświadczenia. Proszę zwrócić uwagę, że te fakty zdarzyły się wczoraj. W związku z tym już nie było czasu na przygotowanie formalne. To wszystko można zrobić w tej chwili na miejscu.
-      Przewodniczący Rady M. Thiel- stanowisko nie wymaga poza tym żadnej formy wstępnej, to nie jest uchwała.
-      Radna Ornoch-Tabędzka- Chciałabym prosić o możliwość rozważenia odłożenia tego. Jakkolwiek będzie się to nazywało, czy to będzie stanowisko czy to będzie oświadczenie. Ponieważ jeśli to jest na gorąco, tak jak Pani mecenas powiedziała, jeśli dzieje się to z dnia na dzień, to można popełnić błędy. My nie jesteśmy przygotowani w tej chwili do tego, żeby rozważyć wszystkie za i przeciw. Rozumiem, że Rada jest ciałem, które głosuje nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i to rzeczywiście Rada zrobi. Natomiast, w tym momencie, mnie jest naprawdę trudno się odnieść do wszystkiego. Mam dla Państwa swoje argumenty, które być może chciałabym przedłożyć właśnie z prośbą aby to odłożyć. Generalnie proszę o rozważenie tego czy nie można tego przenieść na następną sesję, czy nawet zwołać oddzielnie sesję.
-      Burmistrz Miasta J. Napierała- Jednym z argumentów na tak intensywne negocjacje, był fakt, że są chętni, którzy chcą kupić ten teren. W związku z tym negocjacje z następnymi właścicielami mogą być trudne. I to jest też taki czynnik, który po prostu działa mobilizująco, czy też wymagał od nas jeszcze większej intensywności w uzgodnieniach z właścicielem warunków sprzedaży.  Druga kwestia jest taka, że to nie jest tak, że właściciel jest pozbawiony jakichkolwiek praw do dysponowania tym gruntem. To co już kiedyś przedstawialiśmy Państwu, zostały złożone wnioski, mijają terminy ich rozpatrzenia. I właściciel może wystąpić np. o warunki zabudowy tego terenu - siedliskiem. Oczywiście na tym terenie, który jest w tej chwili dostępny z punktu widzenia lokalizacji obiektów budowlanych, ale prawo istniejące pozwala mu na coś takiego. I nie będziemy mogli odkładać tego też w nieskończoność. Zaskoczony jestem wątpliwościami Państwa. Bo jeżeli mamy w tej chwili możliwość pozyskania 13 ha gruntu,  za cenę nieużytku, bo to rzeczywiście jest 4 zł/m2, nie naruszając w zasadzie tutaj pewnej formy zabudowy, bo jak pokazywaliśmy wcześniej Państwu, ta forma zabudowy tu właściwie istnieje od strony południowej na tym obszarze i tu byłaby kontynuacja, zapewniony zostanie  nieograniczony dostęp do brzegu Warty oraz  teren na tworzenie  terenów rekreacyjnych, to powstaje teraz pytanie właściwie w czym jest problem. Z jednej strony, słyszałem to już wielokrotnie, że mam negocjować z właścicielem warunki. Te warunki są w moim pojęciu przedstawiane bardzo korzystne. Teraz się okazuje, że jesteście Państwo przeciwni.
-      Radny J.Szafarkiewicz  - te działania, które nastąpiły  to "duszenie" właściciela o to, żeby przystał na warunki jakie według mnie dla Puszczykowa będą dobre.  Przeciąganie tego na następną Radę jest dla mnie bez sensu. Przypominam, że w pierwszej wersji, która była proponowana, było wykupienie tego klina, to była wielkość około 5 ha. I na to chcieliśmy przeznaczyć około 600 tys. zł. Także ja uważam, że jeżeli za 400 czy 520 tys. zł kupujemy 13 ha i to zostanie w gestii Miasta, poza tym jest zapisana działka ta zakreskowana, że to jest teren pod usługi sportu, rekreacji, gastronomii, z dopuszczalną funkcją mieszkaniową i jeżeli uda nam się zapisać albo przedstawić, że to może być też do kupienia w późniejszym etapie przez Miasto, albo poszukania inwestora, który będzie chciał tam zainwestować i to będzie służyło do obsługi tego terenu, który tam jest, to myślę, że nie mamy się co zastanawiać bo okaże się, że teren zostanie sprzedany. I w tej chwili upłynął termin, z tego co się orientuję, jest tu Pani Stempniak, że my musimy już wydać warunki zabudowy. Właściciel jak się uprze to my, nie wiem w jakim terminie, musimy dać mu zgodę na zabudowę siedliskową, ponieważ tam nie ma planu. Także tu jest niebezpieczeństwo i dlatego odwlekanie tego uważam, że jest bezpodstawne.
-      Radna H. Rapalska-Kaczmarek- ponieważ tutaj Pan Burmistrz i Pan Szafarkiewicz mówicie o niebezpieczeństwach stworzenia tam zabudowy siedliskowej tzn. niebezpieczeństwo jest w czym, nie rozumiem? Dlaczego to, że się pojawił potencjalny kandydat, który chce to kupić, jeśli się takowy pojawił, ma w jakiś tam sposób wpływ na nasze decyzje jako Rady. Jakie niebezpieczeństwo stwarza ewentualne powstanie tam siedliska.
-      Radny J. Szafarkiewicz- nie wiem czy jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Znam plany przyszłego właściciela, który chciałby to pozyskać. I według koncepcji chce on zrobić jedną dużą działkę ogrodzoną z maksymalnym dostępem do Warty. To jest, nie wiem pas 20 metrów czy ileś, według przepisów jest i reszta może być ogrodzona. I wtedy, uważam, że jest to niekorzystne. Dlatego ta wersja jaka jest tu, gdzie wszyscy się staraliśmy, żeby w ogóle było to poddane pod obrady Rady, żeby w ogóle ten teren został kupiony, jeżeli udało się wynegocjować za taką sumę to należy podjąć decyzję. Także uważam, że przedłużenie tych działek mieszkalnych, ten teren został trochę wydłużony, czyli te działki będą jeszcze większe, to jest dla nas lepiej. Bo tam nie powstanie ileś domów tylko powstanie pięć domów na bardzo dużych działkach.
-      Radny K. Jopek- Można prosić jeszcze o zdjęcie lotnicze tego terenu? Rozumiem, że jest to przedłużenie istniejącej tam zabudowy?
-      Burmistrz Miasta J. Napierała- To jest przedłużenie tej linii zabudowy.
-      Radna H.  Rapalska-Kaczmarek- Krótki komentarz do tego co powiedział Pan Szafarkiwicz. Chodzi o to, że teren zakola Warty jest terenem zalewowym. W związku z czym nie ma możliwości ogrodzenia tego terenu ponieważ na terenie zalewowym nie można postawić żadnej przeszkody pionowej, która hamowałaby w razie czego spływ wielkiej wody w okresie powodzi. W związku z czym sprawa  pozwolenia, siatka tak samo hamuje drzewa i różne przeszkody. Ten temat był dyskutowany dokładnie półtorej roku temu kiedy właściciel przedstawił swoja pierwszą propozycję zagospodarowania tego terenu i podzielenia go na jakieś piętnaście, czy osiemnaście działek. Wtedy okazało się, że teren jest terenem zalewowym i przedstawiłam na Komisji Planowania jakie to ma skutki. Oficjalne pismo zostało złożone do Urzędu, że na tym terenie nie wolno niwelować terenu, nie wolno na nim stawiać żadnych ogrodzeń, znaczy nie wolna stawiać żadnych przeszkód uniemożliwiających w razie czego spływ wody w trakcie powodzi. W związku z czym ogrodzenie tego całego terenu przez potencjalnego, czy obecnego właściciela nie wchodzi w grę ponieważ byłaby to samowola budowlana.  Ponieważ mamy jako Rada podjąć jakieś oświadczenie, to oświadczenie którego w ogóle nie ma dzisiaj, to jest jakby jeden zarzut, bo ja podejmując jakieś oświadczenie chciałabym je zobaczyć jak ono wygląda. Chciałabym wiedzieć jakie skutki finansowe rodzi to oświadczenie. I dlatego mam taki wniosek do Burmistrza, żeby to co zostało w tej chwili powiedziane w takiej bardzo skrótowej formie, na zasadzie 400 tys. zł, musimy wykonać to, musimy wykonać wodociągi, musimy wykonać kanalizację, żeby był przed przyjęciem przez Radą oświadczenia i przyjęcia tego protokołu uzgodnień, w którym zobowiązuje się Miasto do pewnych inwestycji, żeby Rada otrzymała dokładne wyliczenie ile nas to będzie kosztować. Ponieważ niestety przez  niecałą godzinę, którą trwa Sesja pewne rzeczy sobie policzyłam. I wydaje mi się, że ta cena która tutaj została zaproponowana w kontekście rzeczy na które się deklaruje Miasto, że wykona, czyli że wykona utwardzenie drogi która ma zgodnie z tym szkicem, który został przedstawiony około 500mb, kanalizacji sanitarnej, wodociągu, poza tym pomocy w budowie sieci gazowej i energetycznej, która w ogóle nie jest tu sprecyzowana na czym ma polegać. Suma tych wszystkich rzeczy, do których się zobowiązuje Miasto, oprócz wydania 400 tys. zł, może okazać się, że jest na tyle wysoka, że wcale ta kwota 400 tys. zł nie jest tak atrakcyjna dla Miasta, zakładając że miasto wykupuje cały teren oprócz terenu inwestycyjnego. Ze wstępnych wyliczeń uważam, że może być to nawet kwota około 1 mln. zł. I uważam, że Rada podejmując jakiekolwiek oświadczenie i dając zielone światło do dysponowania milionem złotych z budżetu miasta, powinna dostać konkretne wyliczenie jakie są skutki finansowe podjęcia tej decyzji, ponieważ są to bardzo duże pieniądze.     
-      Burmistrz M. J. Napierała- Nie wiem skąd Pani Radna wyliczyła  ulicę długości 500m, bo oświadczam Państwu, że te działki mają szerokość niecałe 40m, czyli długość ulicy jest 100 metrów. W związku z tym te dane, które Państwu podałem  są oparte na podstawie informacji o kosztach, które w tej chwili ponosimy przy realizacji takich zadań. Druga kwestia, jeżeli tutaj powstanie ulica to Miasto ma obowiązek zbudowania wodociągu i kanalizacji. Czyli ten koszt, który dla nas w tej chwili jest jak gdyby udziałem ceny nabycia tego gruntu i tak będzie kosztem obligatoryjnym.  Po trzecie, wszystko wskazuje na to, że w tej chwili poza kosztami dokumentacji oraz przyłączy do granicy, jeżeli takowe robimy, koszty budowy sieci w ulicach pokrywa Aquanet. Pomoc w zakresie gazyfikacji oraz zasilania w energię może być tylko natury formalnej, ponieważ zgodnie z przepisami, które dzisiaj obowiązują w naszym kraju, akurat w zakresie tych dwóch czynników, tych mediów energetycznych, to występuje właściciel do zakładu gazowniczego, ewentualnie do energetyki.
-      Radny P. Bekas- Zaczynamy rzucać dużymi kwotami, zaczynamy mieć problemy, siedlisko nie siedlisko. Tak naprawdę mamy przed sobą problem, który ciągnie się już od 3-4 lat i tak naprawdę nie wiedzieliśmy jak to załatwić. Po prostu nie było nas stać. Zresztą pamiętam na ostatniej komisji, na kilku sesjach na których byliśmy, jak właśnie m.in. Pani Rapalska była jedną z tych, którzy mówili, że mamy wydać 2 miliony zl.  na zakup całego terenu, to musimy znaleźć itd. Jest okazja, tak naprawdę nie wiem o co chodzi w tej chwili. Nagle się okazało, że można kupić ponad 13 ha za 400 tys. zł,  podpisując to zobowiązanie żeby doszło do transakcji, wydać dodatkowo może 100 tys., może 150 tys., a może nawet nie tyle z pieniędzy które i tak będzie trzeba na ten cel wydać. Jeżeli byśmy to kupili to i tak musimy doprowadzić energię, oświetlić itd. Na dzień dzisiejszy jest to upoważnienie dla Burmistrza, żeby podpisał umowę przedwstępną. Wiem, że jest to teren zalewowy. Mówi Pani o płotach, jakiś ograniczeniach. A kto komu przeszkodzi jak drągami to ogrodzi. Będzie to ogrodzone? Będzie. Będzie to zagrożenie dla wód? Nie będzie. Pamiętam jak na ostatniej Komisji sama Pani optowała przy dzieleniu tego budżetu, żeby zarezerwować 2 miliony złotych na ten teren. A w tej chwili mówimy o czym innym. W ogóle nie rozumiem tematu. Za 400 tys. zł, za 4 zł/m2, możemy pozyskać ten teren.
-      Burmistrz Miasta J.  Napierała- Otrzymałem pismo  datowane 16 marca 2006 roku podpisane przez Panią Małgorzatę Ornych-Tabędzką, Panią Rapalską-Kaczmarek, Pana Stanisława Balbierza, przypuszczam że jest tu podpis Pani Jankowskiej i jeszcze jest podpis Pani Rudzińskiej i p. Rzepczyńskiego. Jest takie zdanie w tym piśmie  -  "na sesji budżetowej w grudniu 2005 prosiliśmy o zarezerwowanie kwoty w wysokości minimum 500 tys. zł. W czasie dyskusji usłyszeliśmy, że będzie to możliwe przy pierwszych zmianach budżetowych w marcu 2006 roku. Właściciel terenu w każdej chwili może go sprzedać i uniemożliwić dostęp do terenów nadwarciańskich wykluczając je na zawsze z użytkowania publicznego".
Więc ja nie wiem, czy to zdanie które pisaliście Państwo 16.03. dzisiaj tj. 21.03. już  nie ma znaczenia, ponieważ wydaje mi się że to zdanie też było do dnia dzisiejszego, wykładnią Państwa stanowiska. Jeszcze jest jedna kwestia natury ogólnej. Otóż okazało się, że deficyt w naszym kraju finansów publicznych przekroczył próg 50%. Dokładnie to było w 4 kwartale, jak się okazało w 2004 roku- 50,2%. I w związku z tym zostały nałożone, na nas też, o czym będzie mówione jeszcze o uchwale budżetowej, rygory, które nie pozwalają powiększać deficytu powyżej 20% w stosunku do dochodu. I w związku z tym musieliśmy dokonać również cięć w zakresie przewidywanych nakładów na budowę dróg a tym samym nie ma możliwości zaciągania kredytu pomimo tego, że mamy tzw. pojemność kredytową wykorzystywaną dopiero w połowie, w 30%. Bo inny przepis mówi, że jest możliwe zaciąganie kredytu czy zobowiązań przez gminy do 60% swoich dochodów budżetowych. Ale ze względu na to, że jak powiedziałem, został przekroczony pewien pułap zadłużenia finansów publicznych, mamy nałożone takie rygory. I dlatego też nie możemy zaciągać kredytów powyżej kwoty stanowiącej więcej niż 20% przekroczenia dochodów budżetu gminy. Także nawet gdybyśmy bardzo chcieli to my nie możemy znaleźć w budżecie naszego Miasta w tej chwili wolnych środków, bo nie możemy kredytów zaciągnąć chyba, że ograniczymy np. inwestycje tak konieczne dla naszej społeczności jak budowa nawierzchni na ulicach i chodników. Ale tu odczytałem Państwu zdanie, które zawiera pismo, które dostałem  wczoraj. Pani radna  Rapalska powiedziała, że nie wie nad czym ewentualnie będzie głosować. Jeżeli  ten tekst tego porozumienia, które Państwu pozwoliłem sobie przedstawić,  jest mało precyzyjny, to wiem jaki tekst powinien być bardziej precyzyjny.
-      Radna Rapalska-Kaczmarek- Problem jest taki, że my nie mamy tekstu porozumienia, mamy protokół uzgodnień. Ja chcę wrócić jeszcze do kosztów. Ponieważ może nie umiem tutaj odczytać wszystkiego, ale Pan Burmistrz mówi o 100 metrach. Z tego co pamiętam to zabudowa sięga, i w Studium jest taki zapis i na Komisji sprawdzaliśmy mierząc to dokładnie, sięga wzdłuż ul. Nadwarciańskiej, jest to 200 metrów. Czyli już mamy 200 metrów. Poza tym mierząc to jest  500 m ulicy. Zakładając, że będzie to zabudowa w miarę ekskluzywna, podejrzewam, bo działki są dosyć duże, położenie piękne. W związku z czym na pewno będzie to kostka brukowa i koszt wykonania m2 takiej nawierzchni plus deszczówki, w tym momencie jest łatwy do wyliczenia i wynosi około 500 tys. zł.  Wracając do tego, że Miasto i tak i tak musi to wykonać. W tym protokole jest napisane, że ma być to droga wewnętrzna. W drodze wewnętrznej wszystkie media wykonuje inwestor na własny koszt. Wobec tego uważam, że Rada może przyjmować coś takiego, ale niestety musi to być w takim oświadczeniu dokładnie napisane do czego i w jakich kwotach się zobowiązujemy. Bo nie zgodzę z Panem Bekasem, że to może być 100 tys., 150 tys. a  200 tys. 400 tys. Jeśli dokładnie zostanie napisane, że Miasto zobowiązuje się do zapłaty 400 tys. zł za grunt, wykonania utwardzenia drogi w kwocie takiej, wykonania wodociągu w kwocie takiej, zostanie to podliczone i zostaną wyliczone całkowite koszty, to dopiero nad takim oświadczeniem można według mnie świadomie głosować wydając miejskie pieniądze. Nie można mówić, że to jest 150 albo 300 tys. zł. Bardzo się dziwię, że Pan Bekas licząc każdą złotówkę na utwardzenie dróg, tutaj sobie tak rzuca- w tą stronę wydamy może 100 tys., może 300 tys. Wiem, że nie są to Pana pieniądze, to są miejskie pieniądze. I bądźmy tego świadomi. Dlatego nie jestem przeciwko. Bo zawsze byłam za wykupieniem tego terenu przez Miasto. Nie jestem przeciwko wykupieniu i przeciwko może nawet podpisaniu oświadczenia w jakiejś tam formie podobnej do tej co zostało uzgodnione. Ale bardzo proszę o wyliczenie konkretnych kosztów, ile Miasto na wszystkie te zobowiązania, które tu podejmuje wyda pieniędzy.
-      Radna Ornoch-Tabędzka- Myślę, że ta dyskusja nie do końca idzie w takim kierunku może w jakim powinna pójść ponieważ w odpowiedzi na oświadczenie Pana Szafarkiewicza chcę powiedzieć, że to nie myśmy ustalali wąski pas który chce Miasto wykupić. To była propozycja Pana Burmistrza. Od samego początku optowaliśmy za wykupieniem całości. Bo tylko wykupienie całości ma jakikolwiek sens dla przyszłego rozwoju Miasta, które w tej chwili przystąpiło, łącznie z siedmioma innymi gminami do strategii rozwoju turystyki i rekreacji. Praktycznie jest to jedyny teren gdzie można zaprojektować kompleksowe rozwiązania rekreacyjne. Pozbawienie się tych pięciu działek, które mogą być zapleczem obsługującym teren rekreacyjny jest jednym z największych błędów jaki można sobie wyobrazić. I chciałabym powiedzieć tylko jedną rzecz. Płacimy w tej chwili, jakby sprowadza się nas do sytuacji obecnej, właściwie zmuszając do dokonywania negatywnych wyborów. A płacimy tak naprawdę za kilkanaście lat polityki Miasta jeśli chodzi o gospodarowanie terenami. Ponieważ to Miasto wiedziało, że jest to własność prywatna. To Miasto wiedziało jaką ten teren spełnia wartość dla ewentualnie rozwoju miejskiego. To Miasto mogło podjąć odpowiednio wcześniej decyzję o wykupie całości, wtedy kiedy nie było następnego kupca, który szantażuje, że wykupi to za większe pieniądze. To Miasto prowadziło politykę sprzedawania gruntów, a nie scalania gruntów i wykupywania ich pod tereny rekreacyjne. Ponieważ taki charakter Puszczykowo miało i mieć powinno. I to, że strategia rozwoju turystyki i rekreacji nie powstała 10 lat temu to jest jeden z największych błędów zarządzania tym Miastem. I teraz chciałabym powiedzieć o jednej rzeczy. W kontekście również innych inwestycji rekreacyjno-sportowych, które powstają w Mieście, hali sportowej która powstała na starym Puszczykowie, możliwości ściągania do Puszczykowa osób, które są zainteresowane rozwojem sportu i rekreacji. Jeśli wypuszczamy taki teren, pozbawiamy się w sposób zupełnie naturalny możliwości kolejnej oferty, przyciągnięcia nie tylko ludzi, ale podniesienia w ogóle jakości życia mieszkańców. I zaproponowania czegoś co uczyni Puszczykowo znowu, na powrót, bo myśmy te funkcje tak naprawdę stracili, tą unikatową perełką w okolicach Poznania. Miasto dysponując terenem nadwarciańskim może narzucić funkcję i dzierżawcy ewentualnego terenu może zaproponować te funkcje rekreacyjne. Jeśli mówimy o tym, że jesteśmy przeciw, jesteśmy przeciw zapisowi że będą to działki rezydencjalne. Ponieważ była cały czas mowa o tym i o to wnioskowaliśmy, że mają to być działki z możliwością usług rekreacyjno-sportowych. I takie były nasze oczekiwania wobec całego planu zagospodarowania przestrzennego. Absolutnie nie jesteśmy przeciwko wykupieniu 13 ha. Ale łącznie z innym zapisem, że te działki, które tam są będą miały funkcję rekreacyjno-sportową. I tak jakby tutaj leży cała najważniejsza synteza tego problemu. Ponieważ oczekiwaliśmy, że negocjacje pójdą w kierunku rozłożenia na raty kwoty, która pozwoli na wykupienie całości. To nie są mrzonki. Strategia rozwoju będzie za 6 miesięcy. Strategia rozwoju umożliwia zupełnie nowe działania. Tak naprawdę dopiero w tej chwili zaczynamy dyskutować nad wizją tego terenu. Dopiero w tej chwili będzie podejmowana dyskusja w gronie bardzo wielu osób- właścicieli prywatnych nieruchomości, właścicieli usług hotelowych, właścicieli restauracji, ewentualnych potencjalnych inwestorów, którzy widzieliby tam możliwość zrobienia terenów rekreacyjnych. Patrzę szerzej. Mianowicie jest w pobliżu Szpital Puszczykowo, który jak wiemy ma duże trudności. To jest również szansa dla tego Szpitala. Żyjemy w czasach kiedy wszystko jest nastawione na tzw. prewencję i na klinikę zdrowego człowieka. Żyjemy coraz szybciej, mamy coraz mniej czasu. W związku z czym będzie bardzo wiele osób, które potencjalnie zechcą przyjechać do Puszczykowa po to, żeby szybko się przetestować medycznie i jednocześnie przez 2, 3, 4, do 5 dni, intensywnie rekreować. To są oferty, które powstają w różnych rejonach Polski. Dlaczego nie może powstać taka oferta w Puszczykowie. W tej chwili mamy bazę. Za chwilę tej bazy nie będzie. My się na własną prośbę pozbywamy czegoś co jest naprawdę w tej chwili niezwykle cenne. Nie mogę nic innego powiedzieć jak tylko mogę apelować do Państwa wyobraźni. Nie powstała jeszcze wizja. Ta wizja w tym momencie się rodzi. Jeśli w tej chwili wypuścimy ten teren to znaczy, że całkowicie pozbawiamy się możliwości zaproponowania czegoś atrakcyjnego dla Puszczykowa. W pobliżu Muzeum A. Fiedlera przyjeżdżają ludzie i nie mają dokąd iść. Jest szansa na to, że ten teren będzie miejscem, w którym będzie można siąść przy stole piknikowym, będzie można na ścieżce pieszo-biegowej przebyć jakiś teren, żeby zrehabilitować swoje serce itd. W tej chwili nie będę roztaczała wizji całego terenu ponieważ tak jak powiedziałam, ona się rodzi w drodze dyskusji. To nie jest moje widzimisię, to będzie dyskusja, która będzie prowadzona ze wszystkimi mieszkańcami m. in. Puszczykowa. Państwo nie dajecie takiej szansy. Nie chciałabym, żebyśmy zostali podsumowani tak jak mieszkańcy, nie wiem Kowar Śląskich. Wprawdzie oni głosowali przeciwko wzięciu pożyczki unijnej, ale tak naprawdę my się w tym momencie pieniędzy unijnych pozbawiamy. Ponieważ rezygnując z tego terenu nie będziemy mieli nigdy szansy wystąpienia z projektem zagospodarowania na tyle atrakcyjnym, żeby takie pieniądze unijne dostać. Nie mam w tej chwili więcej argumentów. Ja tylko bardzo proszę o rozważenie negocjacji z właścicielem w taki sposób by ten teren można było w całości kupić dla Miasta bądź przeznaczyć 5 działek, które są w tej chwili zapisane jako działki rezydencjalne na działki z możliwością usług rekreacyjno-turystycznych.
-      Radny P. Bekas- Może zejdźmy na ziemię. Bo tutaj poczułem się prawie jak w Sejmie, jakbyśmy tutaj jakąś komisję do spraw ostatnich 16 lat prawie powoływali. Przykro mi, że to schodzi niestety na nasz szczebel i podobna demagogia tu zaczyna być.
Nie zgadzam się z Panią całkowicie. Bo nie zgadzam się, że teren 13 ha to był za mały teren żeby zagospodarować. A gwarantuję, że te 13 ha można zagospodarować, również za unijne pieniądze. Tylko o unijnych pieniądzach rozmawiamy od 4 lat i tak naprawdę nie bardzo je widać. I  z tego co słyszymy w mediach chyba będzie coraz gorzej, tak mi się wydaje. Słyszeliśmy przed chwilą co Burmistrz mówił na temat nowych przepisów, 20% naszego budżetu to jest maksimum co możemy się ewentualnie zadłużyć, zaciągnąć kredyty, wszystkie kredyty. I stać nas na to, żeby to kupować w tej chwili za  2 mln. zł? A jeżeli nas nie stać. Na dzień dzisiejszy wygląda to w ten sposób, że za 400 tys. zł, w tej chwili mamy zapisane 200 tys. więc 200 tys. brakuje, jest możliwość zakupienia 13 ha i zabezpieczenia  tam inwestycji na przyszłość. To co Pani proponuje w tej chwili, jakieś usługi rekreacyjno turystyczne na wielkim terenie. Boje się, że skończy się to w ten sposób, że ktoś zainwestuje, ogrodzi i zwykły mieszkaniec tam nie wejdzie. Tak to będzie wyglądało.
-      Burmistrz  Miasta J. Napierała- Myślałem, że to jest teren dla mieszkańców Puszczykowa. A teraz się dowiaduję od pani radnej Ornoch-Tabędzkiej, że tu chodzi o to, żeby stworzyć  wielki biznes, rekreacyjno- sportowy, może jeszcze rozrywkowy. Jestem przeciwny takiej koncepcji. Ja występuję w interesie mieszkańców, żeby tu był spokój. Nie chce żeby tutaj powstał jakiś wielki biznes turystyczny, jak Pani to nazywa produkt turystyczny.  Taka jest potrzeba w związku z Pani projektem, a jeżeli będzie trzeba to będziemy ten temat rozwijali jeszcze dalej, to stworzy mieszkańcom miejsce uciążliwości, będą  tutaj dojeżdżały z każdej strony samochody. Taka  teza była  stawiana już kilkanaście lat temu, gdzie mówiono, że Puszczykowo ma, jak Pani powiedziała, do starej przeszłości wrócić. Kto z mieszkańców oczekuje, żeby koło jego domu przyjeżdżały następne samochody. Według mnie to ma być teren dla mieszkańców Puszczykowa. Cisza, spokój i niech on zarasta sobie dziką przyrodą. A tu ewentualnie na fragmencie niech będą jakieś urządzenia rekreacyjne otwarte i to wszystko. Druga kwestia. Na takiej bym powiedział, małej turystyce, to tylko stracą mieszkańcy jak tu będzie większy ruch z tego tytułu, a Miasto  i tak się nie dorobi. Zwrot ewentualnych  kosztów zakupu tego terenu, gdyby możliwości takie były, pomijając inne kwestie  czysto formalne,  nie zwróci się przez długi czas z takiej działalności.  Mamy do zainwestowania pod obiekty sportowo-rekreacyjne teren przy SP 1. Są tereny do zainwestowania na terenie Mosiru. Terenów w Puszczykowie na 8-9 tys. mieszkańców jest bardzo dużo. Proszę mi nie mówić o takich mitach, że tutaj będzie właśnie taki przemysł rekreacyjno-turystyczny, który będzie dla nas wielkim biznesem, a dla mieszkańców nie będzie szkodą. Mamy niedaleko tego terenu, po drugiej stronie torów obiekt, który miał być właściwie takim obiektem, w którym będą swoje lata spędzali seniorzy. Okazało się, że jednak jest to zbyt drogie i w tej chwili jest to dla mieszkańców uciążliwość ponieważ każdy obiekt gastronomiczno-turystyczny tworzy uciążliwość. Jest tu obecna Pani Rudzińska, która zgłaszała wielokrotnie uciążliwość względem Szafoniery. A po drugiej stronie ul. Nadwarciańskiej mieszkają inni ludzie?  Jeżeli tam np. powstanie hotel to hałas nie będzie tam emitowany?  Dlatego też myślę, że próbujemy przenosić cały ten problem na tematy ogólne, bo też się nie zgadzam z Panią, mógłbym dyskutować i argumenty przedstawić na temat gospodarowania gruntami, ponieważ za te grunty coś powstawało, to nie było tak, że myśmy je "przejadali". Dzięki temu Puszczykowo ma taką infrastrukturę, ale to oczywiście trzeba było mieć wizję  racjonalną, a nie jakąś powiedzmy górnolotną. Jak powiedziałem, taki a nie inny cel dla tego terenu jest przewidywany czyli on ma służyć mieszkańcom Puszczykowa.
-      Radny P. Bekas- Dwa zdania chciałem tylko Pani Rapalskiej odpowiedzieć. Pani jako członek Komisji Inwestycji też dostała taki plan budowy dróg w 2006 roku gdzie są dokładnie szacowane koszty. Proszę spojrzeć- ul. Niwka Stara, 200 mb, w wariancie drugim podbudowa z kruszywa grubości 23 cm, nawierzchnia z kostki pozbruk, krawężniki, chodniki, odwodnienie powierzchniowe. Koszt  200 mb jest szacowany na ok. 100 tys. zł. Więc ja nie wiem skąd Pani te dodatkowe pół miliona wyliczyła, boję się że to jest kwota która ma kogoś tu przestraszyć, ale robi to Pani celowo bo jako członek Komisji Inwestycji ma Pani te zestawienia. Zna Pani szacunkowe koszty, które jak dotychczas sprawdzają się na terenie Puszczykowa.
-      Radna Rapalska-Kaczmarek- Nie wiem dlaczego wziął Pan akurat drugą wersję a nie pierwszą, bo tam są 3 wersje przedstawione. I w tym momencie jakby wracając do ewentualnego oświadczenia. Dlatego ja bardzo proszę, żeby te koszty zostały w tym oświadczeniu ujęte. Żeby była świadomość, że nie będziemy dyskutować za chwilę czy wykonujemy nawierzchnię według jakiegoś pierwszego, drugiego, czy trzeciego punktu. Miasto ma, jeśli w ogóle mam głosować nad takim oświadczeniem dzisiaj, mamy mieć świadomość nad jakimi pieniędzmi głosujemy. Bez dyskusji czy to będzie wariant pierwszy, drugi, czy piąty.  Komisja Urbanistyki i Architektury przez półtorej roku, wydawało mi się że wypracowaliśmy w tej kwestii jakieś stanowisko tego planu. I właściwie żadne z ostatnich wniosków, które były przedstawione, znaczy żadne, praktycznie ta wersja planu jest zaprzeczeniem tego o co wnioskowała na ostatnim posiedzeniu Komisja Urbanistyki i Architektury. W związku z czym, jeśli jest takie oświadczenie, które już nie zostało w ogóle Komisji przedstawione, a przewraca właściwie naszą pracę ostatniego całego roku nad tym planem i nad jakimiś wnioskami do tego planu, to chyba jako Przewodnicząca Komisji mam prawo czuć w jakiś sposób niedosyt, że ta nowa wersja, która jest zupełnie inna wersją niż przyjęta przez Komisję, nawet Komisji nie została przedstawiona.
-      Radna Ornoch-Tabędzka- Chciałabym tylko właściwie jedno słowo podsumowania. Otóż Panie Burmistrzu proszę nie wkładać mi słów, których nie powiedziałam ponieważ nie marzy mi się tam żaden biznes turystyczny. Jest to strategia zrównoważonego rozwoju turystyki. Słowo "zrównoważony" mówi o tym, żeby chronić przede wszystkim wszystkie walory naturalne, które tam są. I ta koncepcja powstanie w taki sposób, żeby chronić to co jest tam najcenniejsze. Tak sobie to wyobrażam. I taka ma być właśnie w tej chwili ta strategia, z konsultacjami z mieszkańcami Puszczykowa.
-      Radny W. Kociemba- Z mojego rejonu mieszkańcy kładą  duży nacisk na budową dróg. I składam wniosek o rezygnację z kupna całego terenu i te pieniądze przeznaczyć na utwardzenie dróg. Jest tak fatalny stan dróg, teraz właśnie wiosną widać jakie są ulice i jak wyglądają. I jeśli Państwo nie chcecie tego w tym stanie, za takie pieniądze to składam wniosek o rezygnację z tego kupna.
-      Radny P. Bekas- Może wróćmy do zasad demokracji. Rozumiem, że Pani Rapalska próbuje nam, nawet jako członek Komisji Urbanistyki, narzucić coś. Ale Pani pozwoli Pani Przewodnicząca, że my wyrazimy swoją wolę w głosowaniu. Proponuję przejść do głosowania.
-      Radna I. Jankowska- Czy w ogóle jest możliwe prawnie przyjęcie stanowiska takiej treści, że pod warunkiem, że miasto uchwali plan zagospodarowania przestrzennego umożliwiający realizację zamierzeń właściciela. Czy po prostu nie zostanie przez Wojewodę uchylone. Na ile my możemy takie stanowisko podjąć biorąc pod uwagę, że być może ten plan będzie uchwalać kolejna Rada. Na ile możemy być nieprecyzyjni w jakimkolwiek stanowisku, że deklarujemy pomoc, w jakim zakresie, na ile to jest formalne i możliwe prawnie. I rzeczywiście przychylam się do zdania Pani Rapalskiej Kaczmarek i Pani Ornoch-Tabędzkiej co do zastanowienia się nad wizją tego terenu -  całego terenu. Bo nad tą częścią to nie mamy wątpliwości, że powinna być wykupiona ale chodzi o cały teren..
-      Radny M.  Rzepczyński- Chciałem się włączyć do tej dyskusji i powiedzieć tak naprawdę dwie kwestie. Po pierwsze rzeczywiście najbardziej optymalne to byłoby pozyskać ten teren w całości i kształtować rozwój tego terenu tak jak Miasto by chciało. Jeżeli wstępnie z tej kalkulacji można powiedzieć przedstawionej na podstawie tego protokołu, można wywnioskować, że jeżeli dla inwestora ten teren jest wart około 2 mln zł to on jest zainteresowany albo go sprzedać w całości za mniej więcej  2 mln zł, albo go sprzedać w sposób byśmy powiedzieli dzielony, czyli 3,5 ha sprzedać jako teren pod inwestycje, załóżmy po 50zł/m2, to daję kwotę około 1,7 mln zł plus te 400 tys. zł, które by dostał za pozostały teren od Miasta, to jest też około 2-2,1 mln zł, czyli kwota, z tego co wiem, którą jest zainteresowany właściciel. Czyli właściciel  tak kalkuluje, żeby te dwa miliony złotych z jakimś haczykiem uzyskać. I ma do tego prawo. Rzeczywiście, jeżeli nie mamy jako Miasto, żadnej drogi i możliwości pozyskania tego terenu w całości to wtedy musimy szukać kompromisu. Wiadomo, życie to jest sztuka kompromisu i trzeba wtedy próbować z tym właścicielem się w jakiś sposób porozumieć, dogadać, żeby jak największą część tego terenu pozyskało. Z drugiej strony, jeżeli chcemy iść na jakiekolwiek, nie wiem, układy, to musimy mieć jak najbardziej dokładnie sprecyzowane, że tak powiem co za co. Jeżeli przygotujemy jako Miasto plan zagospodarowania przestrzennego umożliwiający realizację zamierzeń właściciela to musimy dostać od właściciela i powinno być w stanowisku jasno sprecyzowane co to oznacza. Konkretne może już zapisy, które bezpośrednio będą użyte w planie. Jeżeli mówimy o drogach to tak jak Pani Rapalska-Kaczmarek mówiła, konkretne kwoty, budowa drogi, plan, realizacja, załóżmy 100, może 200 a może 250, a może tylko 80 tys. zł. My dzisiaj tego nie wiemy. Kanalizacja, wodociąg też- konkretne kwoty. Bo uważam, że powinniśmy ten teren jak najszybciej pozyskać dla  Miasta, na jak najbardziej dogodnych warunkach, tylko też zróbmy to z głową. Jeżeli będzie potrzeba zwołajmy sesję nadzwyczajną za 3, 4 dni. Do tego czasu zwołajmy dwie, trzy komisje jeżeli jest taka formalna potrzeba. Bo moim zdaniem co najmniej jest potrzeba sprecyzowania dokładnego stanowiska. Bo mamy protokół, fajnie, jest już jakiś krok do przodu zrobiony, ale teraz te uzgodnienia z protokołu trzeba doprecyzować. Musimy nad tym krótko się zastanowić i podjąć decyzję czy się decydujemy czy się nie decydujemy. A teraz jesteśmy w trudnej sytuacji. Bo wszyscy chyba się z tym zgadzamy, że chcemy ten teren wykupić, najlepiej w całości. Ale wykupmy ten teren tak, żeby to było maksymalnie korzystnie dla Miasta i zróbmy to z głową.
-      Radny J. Szafarkiewicz- Myślę, że tam te założenia do planu są dość wyraźnie oznaczone. I w tej wersji, którą mieliśmy poprzednio na tym rysunku jest dość dokładnie sprecyzowane. Dla mnie ważne jest czy Pan Burmistrz jest w stanie określić na dzień dzisiejszy kwotę inwestycji plus minus 50 tys. zł i żeby tą kwotę w tym porozumieniu zawrzeć.
-      Burmistrz J. Napierała- Tak się składa, że tu już wielokrotnie były podważane kwoty, które szacowaliśmy na nasze inwestycje m.in. to było w przypadku dróg, kanalizacji. Tutaj argumenty pani Rapalskiej w ogóle mnie nie zaskakują. Jeżeli pokazuję, że jest to ulica o długości około 100 metrów, może 120 metrów razem, to jakież mogą być kwoty jeżeli jest to droga o szerokości 6 metrów, jak wychodzi z kalkulacji dotychczasowych. Zakładanie, że to będzie 500 metrów ulicy i że będzie jakaś super nawierzchnia to jest bym powiedział swoistą demagogią. Tak samo też, jeżeli mówimy np., że na tym odcinku będzie musiał być wodociąg i kanalizacja ponieważ tu po drugiej stronie ulicy są te media, to w zasadzie jaki to może być koszt.  Szacujemy to w granicach 150 tys. zł i to jest wszystko. Za chwilę się dowiemy np., że nie mamy dokładnego projektu w związku z tym szacujemy znowu z dokładnością do 10, może 20% i znowu będzie problem. W tym protokole, który Państwu przedstawiłem jest ostatnie zdanie, które mówi, że po zaakceptowaniu powyższych warunków przez Radę Miasta strony podpiszą wstępną umowę kupna-sprzedaży części nieruchomości z zastrzeżeniem powyższych warunków. I dopiero w tej umowie kupna-sprzedaży te wszystkie szczegóły będą precyzowane. Ale nie wiem jak można doprecyzować np. bardziej te określenia, że zbudujemy  ulicę, która będzie wynikała z planu i, że właśnie w to miejsce zbudujemy tą kanalizację i wodociągi. Przecież nie będziemy tych inwestycji robić np. w sposób inny niż dotychczas, a takie były teraz kwoty. Także przedstawiłem Państwu efekty uzgodnień szukania kompromisu między prawem własności i możliwością wykorzystywania tego prawa własności przez inwestora w zagrożeniu, jak Państwo sami pisaliście w swoim piśmie, możliwością zbycia tego terenu na rzecz innego właściciela. Chciałbym jeszcze zauważyć, że mówiąc o kupnie-sprzedaży musi być i tak wola Rady ponieważ Rada decyduje o tym czy grunt zostaje nabyty czy nie. Czyli to jest to dopiero pierwszy krok do dalszego postępowania, kierunku działania. To jeszcze nie jest rozstrzygnięcie bo i tak będzie musiała to Rada rozstrzygnąć w drodze uchwały.
-      Radny J. Szafarkiewicz- Myślę, że po wyjaśnieniach Burmistrza, które dla mnie są wystarczającymi, zgłaszam wniosek o wyrażenie stanowiska przez Radę dotyczącą tego tematu.
To jest pierwszy etap, który musimy pokonać, żeby móc wykonywać dalsze ruchy.
-      Radna H.  Rapalska-Kaczmarek- Z takim wnioskiem się zwracam, żeby  przygotować stanowisko na piśmie z podaniem kwot i dopiero możemy to głosować. Pani Prawnik powiedziała, że mamy głosować nad stanowiskiem, a nie nad protokołem uzgodnień.
-  Przewodniczący Rady M.  Thiel- Stanowisko możemy wyrazić w ten sposób, że się ustosunkowujemy pozytywnie, że się przyjmuje albo się nie przyjmuje. To jest wyrażenie stanowiska. W takim razie  rozumiem, że chodzi o sformułowanie takiego stanowiska gdzie będą podane całkowite koszty jakie poniesie Miasto na wykup tego terenu i na nakłady inwestycyjne. Do czego się zobowiązuje, do jakich pieniędzy, jakie pieniądze będzie musiało wydać Miasto i jakie będą konsekwencje przyjęcia takiego stanowiska.
-      Burmistrz Miasta J.  Napierała- W takim razie, rozumiem, że problem nie będzie ruszony, ponieważ ja bez zrobienia dokumentacji dla tego terenu dokładnej kwoty nie podam, mając doświadczenie szczególnie z panią Rapalską-Kaczmarek. A projekt nie będzie zrobiony dopóki  nie będzie teren pod tytułem- droga. W związku z tym kółko się zamyka. Ja podaję rzeczowy zakres inwestycji, które są do określenia kwotowego, szacunkowego i jeśli  to jest po prostu nie wystarczające to w takim razie nie ruszajmy tego tematu.
-      Radna I.  Jankowska- Jedyne co jestem w stanie przyjąć to do wiadomości protokół uzgodnień.
-      Radny J. Szafarkiewicz- Chciałem tylko powiedzieć, że to jest pierwszy krok. Bo my jeszcze jako Rada będziemy mieli wpływ na to przy podejmowaniu uchwały o kupnie. I do tego czasu te wszystkie ustalenia mogą być zawarte. Także nie ma żadnego niebezpieczeństwa.
-      Przewodniczący Rady M.  Thiel-  Proponuję  przystąpienie do głosowania.
-      Radny P.  Bekas- W kwestii formalnej. Proszę o głosowanie imienne.
Nie zgłoszono sprzeciwu.
- przewodniczący Rady M.Thiel - proszę o odczytanie treści wniosku który poddany jest głosowaniu
-      Pani Tonder- Głosujemy nad wnioskiem- "kto się ustosunkowuje pozytywnie do przedstawionego protokołu uzgodnień Burmistrza Miasta dotyczącego zakupu tzw. zakola Warty, który stanowi załącznik do protokołu".
 
W głosowaniu imiennym:
 1. Balbierz Stanisław - "wstrzymuję się"
 2. Balcerek Andrzej - "za"
 3. Bekas Piotr - "za"
 4. Chojnacka Maria - "za"
 5. Hetman Władysław - "za"
 6. Jankowska Iwona - " wstrzymuję się"
 7. Jopek Krzysztof - "za"
 8. Kociemba Wojciech - "za"
 9. Ornoch Tabędzka Małgorzata - "wstrzymuję się"
 10. Rapalska Kaczmarek Hanna - "wstrzymuję się"
 11. Ratajczak Maria - nieobecna
 12. Rudzińska Urszula - "za"
 13. Rzepczyński Marcin - "za"
 14. Szafarkiewicz Janusz - "za"
 15. Thiel Michał - "za"
Przewodniczący Rady M.Thiel stwierdza, że w wyniku głosowania ( 10 głosów "za", 4 "wstrzymujących", 0 "przeciwnych") Rada pozytywnie opiniuje przedstawiony przez Burmistrza Miasta protokół uzgodnień, stanowiący załącznik do niniejszego protokołu z sesji.
 
V.    Podjęcie uchwał
1) projekt uchwały nr 201/06/IV w sprawie zmiany Programu Ochrony Środowiska Miasta Puszczykowa
- Przewodniczący Rady M.Thiel - proszę o zabranie głosu p. J. Kozeńską.
Pani Janina Kozeńska - inspektor Urzędu Miejskiego w Puszczykowie w skrócie omówiła projekt uchwały oraz poinformowała, że  konieczne są jeszcze do wprowadzenia poprawki, które spisane zostały w dniu dzisiejszym radnym dostarczone. Wynikają one z uwag Urzędu Marszałkowskiego, który nadesłał bardzo późno swoje uwagi.
- Burmistrz Miasta J.Napierała - Urząd Marszałkowski nadesłał swoje uwagi na tyle późno, że nie można ich było wcześniej Państwu doręczyć. Jeżeli się Państwo zgodzicie to proponuję wycofać ten projekt uchwały z porządku obrad do następnej sesji i wówczas będziecie mieli Państwo możliwość zapoznania się z tymi uwagami.
 
Nie zgłoszono sprzeciwu.
- Przewodniczący Rady M.Thiel - proszę by Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska raz jeszcze zapoznała się z tym projektem oraz uwagami.
 
2) projekt uchwały nr 202/06/IV z sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.Puszczykowa
- Przewodniczący Rady M.Thiel - proszę o zabranie głosu p. J. Kozeńską.
- p. J.Kozeńska  -  projekt został pozytywnie zaopiniowany przez komisję bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Proszę o wprowadzenie jednej poprawki do tego projektu, mianowicie str. 5 par. 7 pkt.2 ust. 1 - należy dopisać słowa na końcu "minimum raz w miesiącu".
Odczytano zapis paragrafu 5 po wprowadzeniu poprawki
-Burmistrz Miasta J.Napierała - ten zapis był przedmiotem naszej dyskusji w urzędzie. W ubiegłym tygodniu lokalna prasa opisywała sytuację w m. Poznaniu, gdzie regulamin przewidywał zapis podobny jak u nas i powstał problem z mieszkańcami, którzy produkują bardzo małe ilości odpadów. Zapisy regulaminu nie pozwalają tam na odbiór odpadów rzadziej niż 2 razy w tygodniu. Nasza poprawka taką możliwość będzie dawała. Zmniejszy to koszty dla rodzin mniej licznych, tych które produkują małe ilości odpadów.
- radny A. Szawelska - zgodnie z przepisami legislacji musimy zapisać " nie rzadziej niż", nie możemy pisać "minimum". Proszę o taką zmianę.
- Przewodniczący Rady M.Thiel - czyli zamiast zapisu "minimum raz w miesiącu" piszemy "nie rzadziej niż raz w miesiącu".
- radny W.Hetman - czy to należy rozumieć, że firmy będą odbierały  odpady co dwa tygodnie, a pozbywać odpadów możemy się raz w miesiącu.
- Burmistrz Miasta J.Napierała - firma musi jeździć raz w miesiącu, ale to w interesie firmy jest by jak najwięcej odpadów pozyskać, dlatego będzie zapis " nie rzadziej niż raz na miesiąc".
- radna H. Rapalska Kaczmarek - czy firma wywozowa musi przyjeżdżać raz na miesiąc i to jest to minimum czy mieszkaniec musi kazać opróżniać pojemnik nawet jeśli nie jest on do połowy pełen. Ci mieszkańcy którzy mieszkają blisko pojemników na odpady i mają kompostownik to mają problem żeby w miesiącu zapełnić nawet pół pojemnika.
- Burmistrz Miasta J.Napierała - to jest zapis dla organów jakim jest Burmistrz Miasta, bowiem Burmistrz Miasta może wydać firmie wywozowej zezwolenie zgodne z regulaminem. Firmie musi być nałożony obowiązek, że musi firma przyjeżdżać nie rzadziej niż raz w miesiącu.
- radna M.Ornoch Tabedzka - na komisji bezpieczeństwa była taka interpretacja, że jeśli firma przyjedzie i pojemnik będzie pusty to po prostu nie będzie go wywoziła i nie będzie z tego tytułu mieszkaniec ponosił kosztów.
- Burmistrz Miasta J. Napierała - firma odbierająca odpady, podjeżdżając  pod nieruchomość ponosi określone koszty. Jest to umowa dwustronna miedzy firmą a mieszkańcem. Nie można zakładać, że przez miesiąc mieszkaniec nie produkuje żadnych odpadów. Rosną siatki z różnymi odpadami przy koszach ulicznych, a jeśli mieszkaniec będzie  musiał ponosić jakieś koszty to nie będzie mu się to opłaciło.
- M.Ornoch Tabędzka -  do kiedy firmy muszą mieć nowe pozwolenia i czy w umowie z firma wywozową może być zawarowane, że będą odbierali pół pojemnika czy to jest ich dobra wola.
- p. Słowakiewicz - przedstawiciel Abrysu - wnioski firmy o nowe pozwolenia winny złożyć do 14 kwietnia  i maja one okres półroczny na dostosowanie się do zapisów pozwolenia.
- Burmistrz Miasta J.Napierała - na naszym terenie firmy dobrowolnie zgadzają się na zapis, że będą odbierały pół pojemnika. Można taki zapis wprowadzić w pozwoleniu.
- radny W.Hetman - proponuję w tytule rozdziału IV zamiast "oraz" wprowadzić "i".
- p. A.Szawelska - zgadzam się z takim zapisem.
- radny P.Bekas - w paragrafie 7 pkt.. 13 proponuję dodać na końcu zdania "z wyłączeniem sztuczki szklanej"
- radny W.Kociemba - ten zapis można zmienić, ale tez może pozostać.
-Burmistrz Miasta J.Napierała - nie zgłaszano  problemów zbierania stłuczki szklanej do worków.
- p. Słowakiewicz - jest to jeden z tańszych przypadków takiej zbiórki, jest to praktykowane i firmy rzeczywiście nie  zgłaszają takich problemów.
- radna U.Rudzińska - rozdz. VI - odnośnie odpadów takich jak przeterminowane leki i odpady medyczne oraz, że miasto organizuje lub współorganizuje taką zbiórkę. Od trzech lat jako komisja staraliśmy się ten problem rozwiązać. Chcieliśmy zorganizować taką zbiórkę w porozumieniu z aptekami , rozmawiałam z nadzorem farmaceutycznym. Nie udało nam się tego zorganizować. Jakie są konsekwencje prawne wprowadzenia takiego zapisu do  regulaminu w gminie bo może się zdarzyć, że poprzez wyrzucenie leków można kogoś narazić na utratę zdrowia.
- p. Słowakiewicz - jeżeli chodzi o przeterminowane lekarstwa to nie wynika to wprost z ustawy a z Krajowego Programu Gospodarki Odpadami . Tam jest zawarty obowiązek zorganizowania takiej zbiórki. Podobnie jest z odpadami niebezpiecznymi komunalnymi. Jedynym sensownym rozwiązaniem jest oddawanie tego typu odpadów przy aptekach. Starostwa Powiatowe zorganizowało takie akcje ustawiając specjalne pojemniki w aptekach. Gmina może wspierać lub informować o  sposobie takiej zbiórki, żeby mieszkaniec wiedział co z takimi odpadami może zrobić.
- radny J.Szafarkiewicz - odnośnie paragrafu 16  pkt. 4 - o co chodzi w tym zapisie mówiąc o systemie sygnalizacji.
- p. Słowakiewicz - chodzi o dzwonek, by wchodzący na posesję miał możliwość powiadomić, że chce wejść na posesję.
- Przewodniczący Rady M.Thiel - proponuję przejść do głosowania nad poprawkami.
 1. par. 7 ust. 2 pkt. 1  dodajemy " nie rzadziej niż raz w miesiącu" ( 14 za- jednogłośnie) poprawka została przyjęta
 2. par. 7 ust. 13 dodajemy " z wyłączeniem stłuczki szklanej" ( 11 za, 2 wstrzymujące, 1 przeciw) poprawka została przyjęta
 3. w tytule Rozdziału IV - zamiast słowa "oraz" dodajemy "i". ( 14 za - jednogłośnie) poprawka została przyjęta
W głosowaniu projektu uchwały wraz z przyjętymi poprawkami ( 13 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw) uchwała została przyjęta.
 
3) projekt uchwały nr 203/06/IV w sprawie ustalenia górnych stawek opłat  za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych , opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości , którzy nie wywiązali się z obowiązku usuwania tych odpadów i nieczystości
 
- Przewodniczący Rady M.Thiel - informuję, że komisja statutowa pozytywnie zaopiniowała wszystkie  projekty uchwał, a zgłoszone przez komisje poprawki zostały uwzględnione. Proszę o zabranie głosu p. Kozeńską.
- p. J.Kozeńska - omówiła projekt uchwały, podkreślając, że uchwała ta dotyczy właścicieli nieruchomości, którzy nie wywiązali się z obowiązku  usuwania tych odpadów i nieczystości oraz, że komisja budżetu i finansów proponuje zwiększenie wysokości stawek.
- Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów J.Szafarkiewicz - komisja proponuje stawki 16, 100 i 15 zł) uważając, że opłata ta nie powinna zachęcać mieszkańców do tego by to miasto za mieszkańca miało wywozić odpady.
- radna M.Ornoch Tabędzka - uważam, że te zaproponowane podwyższone stawki są zbyt wysokie.
- radny  W.Hetman - w tytule jest " którzy nie wywiązali się" czy nie powinno być " którzy nie wywiązują się"
- p. J.Kozeńska - regulamin nakłada na właściciela nieruchomości obowiązki, a jeśli tego nie robi to wtedy Burmistrz wzywa do wypełnienia tego obowiązku, wydaje decyzję. Jest określona ściśle procedura w tym zakresie.
- radna . M.Ornoch Tabedzka - proponuje zmienić zapis " z którymi nie podpisano umowy"
p. A.Szawelska - nie możemy takiego zapisu wprowadzić bowiem byłby on niezgodny z ustawą.
- radna M. Ornoch Tabędzka  - proponuję dać w Echu wyjaśnienie, by do wszystkich to dotarło.
- Przewodniczący Rady M.Thiel - wobec braku dalszych uwag proszę o przegłosowanie poprawek co do stawek.
W głosowaniu ( 12 za, 2 wstrzymujące) przyjęto poprawkę w odniesieniu do stawek.
- radna I.Jankowska - zgłaszałam na kom. budżetu i finansów wniosek by powtórzyć dla przejrzystości  w paragrafie 1 zapis z tytułu kogo ta uchwała dotyczy.
- p. A.Szawelska - zamieszczenie takiego zapisu w paragrafie 1 jest niezgodne z ustawą, dlatego taki zapis wprowadzono w tytule. Jestem przeciwna takiej poprawce.
- Przewodniczący Rady M.Thiel - przystępujemy do głosowania.
W głosowaniu ( 14 za - jednogłośnie) uchwała została przyjęta.
 
4) projekt uchwały nr 204/06/IV przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  terenu  położonego w Puszczykowie , obręb Puszczykowo Stare, arkusz 17, pomiędzy ulicami : Jarosławską, Konwaliową a granicą lasu  od strony południowej   
 
- Przewodniczący Rady M.Thiel - proszę p. A.Stempniak o przedstawienie projektu uchwały.
- p. A.Stempniak - obrazując na mapie planu omówiła projekt uchwały, podkreślając, że uzyskał on pozytywne opinie komisji ds. planu i komisji urbanistyczno-architektonicznej.
- Przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego, Urbanistyki - tak jak powiedziała p. Stempniak komisja pozytywnie opiniowała projekt uchwały.
- Przewodniczący Rady M.Thiel - wobec brak uwag przystępujemy do głosowania
W głosowaniu ( 14 za - jednomyślnie) uchwała została przyjęta.
 
5) projekt nr 205/06/IV w sprawie nabycia nieruchomości na  rzecz m. Puszczykowa
- Przewodniczący Rady M.Thiel - proszę o przedstawienie projektu uchwały p. Burmistrza.
-  Burmistrz Miasta J. Napierała - omówił projekt uchwały podkreślając, że uchwała pozwoli na uregulowanie stanu własności gruntów pod drogę. Właściciel zgodził się na kwotę 60,- zł/m kw. Ponieważ były uwagi komisji co do wysokości tej stawki za metr kw. poprosiłem właściciela na rozmowę. Właściciel nie chce odstąpić od wysokości kwoty za metr kw., ale zgodziłby się na płatność w dwóch ratach I. do 30.07.br i II. Do 30.03.07 r.
- radny  A.Balcerek - przewodniczący Kom. Mienia i Majątku Komunalnego - komisja wnosiła o przeprowadzenie negocjacji co do ceny za 1 m kw. tak jak to przedstawił p. Burmistrz, ale sam wykup gruntu opiniowała pozytywnie.
- radna U.Rudzińska - na czyj wniosek został przygotowany projekt uchwały i czy można ten wniosek otrzymać do wglądu., czyje są tereny przyległe do tej drogi i czyj interes jest by tą drogę wykupić.
- Burmistrz Miasta J.Napierała - ta droga ma regulować dwie kwestie, ma stanowić drogę dla Ośrodka Rehabilitacyjnego WIELSPIN bowiem  w chwili obecnej, prowadząca tam droga jest nieformalna. Drugi aspekt to przejście od ul.Krętej do ul. Brata Zapłaty. Z tej drogi korzysta młodzież idąc do szkoły i mieszkańcy Starego Puszczykowa do Puszczykowa. Kolejny aspekt do obsłużenie gruntów budowlanych które są przyległe do tej drogi.
- radny W.Kociemba - wiem, że tam był konflikt między właścicielem a mieszkańcami bowiem właściciel chciał to przejście zamknąć.
- Przewodniczący Rady M.Thiel - proponuję rozpatrzenie w tym czasie omówienie kolejnego projektu uchwały.
 
6) projekt uchwały w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność miasta Puszczykowa.
- Przewodniczący Rady M.Thiel - proszę o przedstawienie projektu uchwały p. Burmistrza.
- Burmistrz Miasta J. Napierała - plan zagospodarowania "ryneczku" przewiduje  zagospodarowanie działek które składają się  działek stanowiących własność osób fizycznych, a przedtem Kurii oraz działek stanowiących własność m. Puszczykowa. Proponujemy by te działki zakupili w trybie bezprzetargowym właściciele działek przylegających ale za cenę taką jak działki sprzedawane w przetargu przez Kurię. Działki te są to tzw. maski budowlane i nie mogą stanowić samodzielnych działek.
- radny A.Balcerek - Przewodniczący Kom. Inwestycji i majątku Komunalnego - komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.
- radny  J.Szafarkiewicz - komisja budżetu i finansów pozytywnie opiniowała projekt uchwały.
- Przewodniczący Rady Miasta M.Thiel -wobec braku uwag, proponuję przystąpienie do głosowania.
W głosowaniu ( 14 za- jednomyślnie) uchwała została przyjęta.
 
cd. dot. projektu uchwały 205/06/IV
Wniosek udostępniono radnym  do wglądu. Burmistrz Miasta odczytał treść wniosku.
- radna U.Rudzińska - czy kwota na zapłatę za ten grunt jest umieszczona w budżecie miasta.
- Burmistrz Miasta J.Napierała - jest uwidoczniona w projekcie uchwały, która będzie w dniu dzisiejszym przyjmowana
- radna I.Jankowska - czy można zobaczyć protokół uzgodnień i czy ta uchwała może być podejmowana po przyjęciu uchwały budżetowej.
- Przewodniczący Rady M.Thiel - co to ma zmienić?
- radna I.Jankowska - dużo, dlatego, że mamy zapewnienie, że to znajduje się w budżecie, a ja nie widzę tego w objaśnieniach do budżetu.
- Burmistrz Miasta J.Napierała - ta uchwała daje możliwości zawarcia umowy i kupna tego gruntu, ale jeżeli nie będzie uchwalonych środków w budżecie to nie będzie ona wykonywana. To jest tylko zgoda na wykup na określonych warunkach.
- radna H.Rapalska Kaczmarek -  rozumiem, że mamy przyjąć tą kwotę, nie ma wynegocjowanej ceny niższej. Mam wniosek bo będzie dzisiaj uchwalana zmiana budżetu, uszczuplone są środki z kredytów itd. Czy nie można w inny sposób zmniejszyć tej kwoty. Ten drugi odcinek obsługuje ciąg pieszo jezdny, docelowo będzie obsługiwał działki  które zostaną wydzielone po  lewej stronie, które są własnością właściciela tego samego właściciela który jest właścicielem drogi. W tej chwili można zaplanować drogę o połowę węższą jako ciąg pieszo-jezdny a kiedy zostaną działki podzielone i będzie plan podziału, dodatkowo wydzielić następne 4-5 metrów dla obsługi tych działek. Tam tak szeroka droga w tej chwili nie jest nam potrzebna. Obniżyło by to koszty  wykupu terenu.
- Burmistrz Miasta J.Napierała - zachęcam do wizji lokalnej na tym terenie. Też tak prowadziliśmy rozmowy, ale zróżnicowanie terenu jest tam tak duże, że przy węższej drodze trzeba będzie budować umocnienia, ponieważ jest tam skarpa opadająca. Generalnie jest tak, że wszystkie drogi powstające służą obsłudze gruntów z których są wydzielane i czy chcemy czy nie za te drogi musimy płacić.  Ja przedstawiam projekt uchwały, a Państwo jako Rada macie prawo tej uchwały nie przyjąć. Należy tylko wprowadzić zapis z protokołu uzgodnień dot. płatności i terminów rat . Protokół został  uzgodniony w dniu dzisiejszym
-radna H. Rapalska Kaczmarek proszę do wglądu  wniosek właściciela.
Wniosek udostępniono.
- radna H.Rapalska  Kaczmarek - we wniosku właściciel pisze o odszkodowaniu za drogę
- Burmistrz Miasta J. Napierała - jest to wniosek, tak napisał właściciel, ale jest to cena , czy miałem z tego powodu odsyłać go do właściciela. Omawialiście Państwo ten projekt na komisji i nie zgłaszaliście uwag.
- Przewodniczący Rady M.Thiel - przystępujemy do głosowania
W głosowaniu projektu uchwały wraz z poprawką dotyczącą wysokości rat i terminów ich płatności ( 11 za, 3 przeciw, 0 wstrzymujących) uchwała została przyjęta.
 
7) projekt uchwały 207/06/IV w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe.
 
- Przewodniczący Rady M.Thiel - teraz są cztery kolejne projekty uchwał dot. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe.
- radny A.Balcerek - komisja  mienia i majątku komunalnego pozytywnie opiniuje projekt uchwały. Wnosi o podanie w uzasadnieniu kwoty udzielonej bonifikaty lub kwoty ustalonej w wycenie rzeczoznawcy.
- radny J.Szafarkiewicz -  komisja budżetu i finansów  , podobnie , również wnosimy o podanie kwoty bonifikaty lub wyceny.
- Przewodniczący Rady M.Thiel - uważam, że ostatnie zdanie " zdecydowana większość użytkowników to osoby…" jest zupełnie niepotrzebne albowiem ustawa nie uzależnia bonifikaty od zamożności użytkowników. Sens ustawy jest taki by uregulować prawo własności nieruchomości z użytkowania wieczystego na prawo własności. W grudniu podejmowaliśmy uchwałę ogólną, która została uchylona przez Wojewodę ze wskazaniem, że dla każdej sprawy należy podejmować uchwałę oddzielnie, stąd te dzisiejsze projekty uchwał. Jeżeli chodzi o sprawę wysokości kwot proszę p. mecenas o wyjaśnienie.
- A.Szawelska - w uzasadnieniu możemy uzupełnić  i podać kwotę wyceny rzeczoznawcy.
- Przewodniczący Rady M.Thiel - podam kwoty wyceny i proszę sobie uzupełnić w uzasadnieniu :
"Rzeczoznawca majątkowy ustalił opłatę z tytułu przekształcenia na kwotę:
- w projekcie 207 - 20.160,- zł
- radna I.Jankowska - postulowałam na komisji by w każdej z tych uchwał był zapis o kryterium które ustaliliśmy, że to dotyczy  tych nieruchomości lat 70-tych. Trudno mi jest powiedzieć dlaczego jest bonifikata dla tej nieruchomości i z czego to wynika.
- Przewodniczący Rady M.Thiel - zasada w odniesieniu do wszystkich jest taka sama.
- A.Szawelska - przepis art.. 68 nie zobowiązuje do ustalenia przyczyn udzielenia bonifikaty a określa nieruchomości jakie mogą zostać objęte bonifikatą.
-Burmistrz Miasta J. Napierała - swego czasu dywagując na uchwałą ogólną, która została uchwalona zgodziliście się Państwo na równą wysokość bonifikaty 90 %. Po uchyleniu tej uchwały pytaliśmy Państwa czy przy pojedynczych uchwałach mamy stosować równą wysokość bonifikaty. Państwo nie wnosiliście sprzeciwu.
- Przewodniczący Rady M.Thiel - przystępujemy do głosowania z poprawkami
W głosowaniu( 14 za - jednomyślnie) uchwała została przyjęta.
 
8) projekt uchwały 208/06/IV w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe.
- Przewodniczący Rady M.Thiel- jest to taka sama uchwała. Wnoszę o wprowadzenie takich samych poprawek jak w poprzednim  projekcie, z tym, że w tym przypadku jest to kwota 22.845,- zł.
Nie zgłoszono uwag .
W głosowaniu  ( 14 za - jednomyślnie) uchwała została podjęta.
 
9) projekt uchwały 209/06/IV w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe.
- Przewodniczący Rady M.Thiel- jest to taka sama uchwała. Wnoszę o wprowadzenie takich samych poprawek jak w poprzednim  projekcie, z tym, że w tym przypadku jest to kwota 5.715,- zł.
Nie zgłoszono uwag .
W głosowaniu  ( 14 za - jednomyślnie) uchwała została podjęta.
 
10) projekt uchwały 210/06/IV w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe.
- Przewodniczący Rady M.Thiel- jest to taka sama uchwała. Wnoszę o wprowadzenie takich samych poprawek jak w poprzednim  projekcie, z tym, że w tym przypadku jest to kwota 21.725,- zł.
Nie zgłoszono uwag .
W głosowaniu  ( 14 za - jednomyślnie) uchwała została podjęta.
 
11) projekt uchwały nr 211/06/IV w sprawie zmiany uchwały nr 190/06/IV z dn. 29.12.05 w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 r.
- Przewodniczący Rady M.Thiel - w dniu dzisiejszym został Państwu doręczony projekt a autopoprawkami. Proszę o zabranie głosu p. Skarbnik.
- J.Gielniak - Skarbnik Miasta - jesteśmy zobligowani  do skorygowania projektu tej uchwały z uwagi na to, że art. 79 ustawy o  finansach publicznych stanowi iż jeżeli dług  publiczny przekracza  50-55 % to minister finansów ustala górną granicę do jakiej wysokości samorządy mogą posiadać deficyty w swoich budżetach. Ten wskaźnik określono na 20 %.
Skarbnik Miasta J.Gielniak omówiła projekt uchwały omawiając dochody i wydatki oraz załączniki do uchwały i poprosiła o ewentualne pytania dotyczące  tego projektu.
- Przewodniczący Rady M.Thiel - przekazuję prowadzenie obrad Panu Wiceprzewodniczącemu Rady J.Szafarkiewiczowi.
- Burmistrz Miasta J.Napierała - tak jak powiedziała p. Skarbnik musimy umniejszyć o prawie 1.600 tys. zł   przewidywane w pierwotnym projekcie nakłady na drogi.. Jeżeli jednak zobaczycie Państwo w objaśnieniach  to nie zmienia się plan budowy tych dróg. Uważam, że ten plan budowy ulic i chodników nie powinien być zmniejszany. W zależności od tego jak się będzie kształtował budżet będą jeszcze zmiany po stronie wydatków. Złożyliśmy wniosek  o środki z UE na modernizację ul. Poznańskiej. Z tego co się dowiedzieliśmy ilość wniosków która jest składana w stosunku do kwoty która będzie dzielona  i nasze warunki jakie mamy, szczególnie jeżeli chodzi o dochód na mieszkańca to płacimy tzw. "janosikowe", stawia nas w grupie gmin które raczej nie otrzymają dofinansowania i wtedy te środki przewidziane w naszym budżecie na ten cel mogą być przesunięte na budowę dróg gminnych. Możemy się spodziewać również, że po stronie dochodów z tytułu podatków będzie korekta. Dlatego nie chcemy zmieniać programu budowy ulic. Najwyżej niektóre ulice  będą wykonane w zakresie cząstkowym tak by można je dokończyć w roku przyszłym. W roku przyszłym środków na drogi powinniśmy mieć więcej bo nie powinno być wydatki na wykup gruntów pod drogi. W roku przyszłym główną inwestycją będzie budowa dróg. Pomimo tych  uwarunkowań w budżecie na budowę dróg z środków własnych  mamy ponad 3 mln. zł. Zdaję sobie sprawę, że potrzeby są większe. Ten rok był szczególny i chcemy przygotować  program budowy ulic takich gdzie prace będą mogły być wykonywane etapami, począwszy od budowy podbudowy z tłucznia tak by mogła być użytkowana przez pewien czas i następnie dopiero położenie nawierzchni ścieralnej.  Proponujemy takie rozwiązanie bowiem są ulice których przy obecnych roztopach nie ma możliwości utrzymania by były przejezdne. Wracając do kwestii wykupu gruntów  nie ma możliwości w tej chwili zaciągania kredytów na ten cel. Priorytetem dla nas na ten rok jest budowa ulic.
- radna  M.Ornoch Tabędzka -  głosowałam przed chwilą uchwałę dot. odszkodowania za drogę. Mówiliśmy, że celowe byłoby przesuwanie takich spraw na przyszły rok. Gdyby właściciel zwrócił się do Starostwa według normalnej procedury  to te 217 tys. można by przesunąć na rok następny.
- Burmistrz Miasta J.Napierała  -  odszkodowania za drogi płacimy za te grunty które  były w rozumieniu ustawy drogami przed 1 stycznia 1999 roku.  Nie dotyczy to uchwały którą podejmowaliśmy. W tym przypadku było to nabycie prawa własności przez zakup i przypadek ten nie mógł być rozpatrywany przez Starostę. Należy jeszcze zauważyć, że negocjując ceny uzyskujemy niższą cenę wykupu.
- radna H.Rapalska Kaczmarek - W załączniku nr 8 na zakup gruntów jest przeznaczona kwota w budżecie miasta 500 tys. zł. Otrzymaliśmy informację, że jest to kwota 200 tys. na wykup zakola Warty,  140 tys. na ul. Jarosławską i 160 tys. na ul. Kościelną. Dziś  mamy jeszcze dopisać boczną od ul. Brata Zapłaty czyli dodatkowo 100 tys. zł. Czyli kwota powinna tu być nie 500 a 600 tys. zł.
- Burmistrz Miasta J.Napierała - nie ma żadnych ustaleń ponownych odnośnie ul. Jarosławskiej, gdzie właściciel zmieniał zdanie co do ceny i ostatnio podał kwotę  205 tys. zł. Takiej uchwały Radzie nie przedstawię  bo ten grunt nie jest według mnie tej ceny wart. Odnośnie terenów przy ul. Kościelnej będziemy dopiero prowadzili negocjacje z właścicielem gruntu na jakich warunkach i kiedy będzie ten grunt wykupiony. Będą tu zmiany, ale zakładamy, że 500 tys. zł na wykupy w tym roku musi starczyć.
- radna I.Jankowska - jeśli chodzi o listę ulic która pojawiła się w objaśnieniach.  Pytałam o to na komisji budżetu. Lista mnie zadowala bo pojawiła się tam ulica Wierzbowa i Rządowa, które są w tragicznym stanie to  ul. Lipowa, która była bardzo wysoko w rankingach się nie pojawiła, a pojawiły się ulice które były o wiele niżej. Uważam, że ta ulica powinna się znaleźć w tym wykazie, a przynajmniej powinna zostać wykonana dokumentacja. Tam jest około 60 budynków w tym 4 wielorodzinne. Również ul. Owocowa, Jodłowa tam są niezbędne chociażby płytki chodnikowe. Nie można tam przejść ani przejechać. Myślę, że ulica Lipowa została pominięta przez przypadek.
- Burmistrz Miasta  J.Napierała -  w pierwszym rankingu dwa lata temu ul. Lipowa była traktowana jako ulica przelotowa. Informację  jaką posiadamy z Zarządu Dróg Wojewódzkich ta ulica nie może mieć  usankcjonowanego formalnie wyjazdu na ul. Wysoką ze względu na położenie tego wyjazdu na zakręcie i pod kątem ostrym. W związku z tym w rankingu kategoria tej ulicy spadnie. Mówi Pani o 60 kilku domostwach, ja tam tylu bym się nie doliczył.
- radna I.Jankowska  -  jest 12 domów.
- Burmistrz Miasta J.Napierała - słyszałem  60. Chcemy realizować ul. Wierzbową i Rządową. Ulica Rządowa łączy się z ulicą Wysoką, na tej ulicy ciąży część ulicy Wierzbowej i cześć ulicy Owocowej. Jest to przeniesienie na ruch pojazdów samochodowy na tych ulicach. Zachęcam do przejechania się ul. Lipową i ul. Rządową. Nie mówię, że ul. Lipowa jest dobra, ale jest na pewno w stanie gorszym jest chociażby ulica Źródlana. Przyjęliśmy zasadę, że poprawiamy warunki drogowe  mieszkańcom solidarnie w całym mieście. Stąd  też w tym wykazie jest ul. Ogrodowa. Jest to ulica przelotowa, łącząca się z ul. Wysoką. Na terenie Starego Puszczykowa wskazaliśmy ul. Gołębią, która na pewnym odcinku jest nie do przejechania. Na terenie Puszczykówka, złą ulicą jest ul. Prusa, ale w jeszcze gorszym stanie jest ul. Wspólna. Ulice które znalazły się w wykazie były  analizowane. Na Niwce - ul. Niwka Stara na odcinku od Nadwarciańskiej do Warty. Podkreślam, że musieliśmy ciąć wydatki, a nie tniemy programu budowy tych ulic.
- radna M.Ornoch Tabędzka - wiadomo, że drogi są priorytetem, że potrzeby są bardzo duże. Wnioskowaliśmy o włączenie  możliwości mieszkańców do współfinansowania budowy tych dróg i  uczynienie z tego dodatkowego punktu , dodatkowego priorytetu, który pozwoli miastu na sfinansowanie budowy tych dróg, gdzie będą chcieli budowę współfinansować mieszkańcy. Dlaczego w żaden sposób nie doszło do usankcjonowania tej propozycji, bowiem dawałoby to szansę bardzo wielu ulicom których mieszkańcy chcieliby współfinansować ich budowę.
- Burmistrz Miasta J.Napierała - jest tylko jedna  taka ulica tj. Jaworowa, gdzie mieszka 8 właścicieli nieruchomości, a działek jest 12 , są to ludzie na tyle  zamożni, że zgodzili się, że miasto wykonuje dokumentację, a oni budują ulicę. Było wiele zapytań o partycypację, ale po zapoznaniu się z wysokością kosztów, wycofują się z tego. Prawne usankcjonowanie byłoby to jedynie uchwała o opłatach adiacenckich. Wiem, że niektórzy z państwa przepytywali mieszkańców, więc wskażcie mi proszę ulice, gdzie mieszkańcy chcą partycypować w kosztach. Był swego czasu wniosek z ul. Grunwaldzkiej i skończyło się to tym, że jest wniosek by to miasto wykonało. Koszty  budowy ulicy  jest w granicach 100 zł/ metr kw.  Przy 6 mb to jest kwota 600 zł. Nic nie stoi na przeszkodzie byście Państwo jako radni zainicjowali podział kosztów pomiędzy miasto a mieszkańców.
- radna M.Ornoch Tabędzka -  w tej sytuacji która powstała, będzie to niesprawiedliwością społeczną. Ponieważ gdyby na samym początku była taka możliwość to nawet 10 % upust z tytułu  partycypacji mieszkańców byłby dużą pomocą finansową dla miasta. Wydaje mi się, że na tym etapie jest to zbyt późno ale myślę, że można zaproponować  mieszkańcom taką uchwałę o partycypacji. Ponawiam prośbę  o rozpatrzenie prawne takiego zapisu.
- Burmistrz Miasta J. Napierała -  oświadczam kategorycznie, nie można  brać partycypacji od  mieszkańców na budowę ulic. Można tylko w formie darowizny którą każdy może zrobić. Takim przykładem kiedyś była ul. Wiosenna.  Teraz jeszcze moja dygresja może trochę złośliwa. Dyskusja na temat budowy kanalizacji, która tutaj się toczyła, gdzie wykazywaliśmy, że wpłata jest pokryciem  kosztów przyłącza, które musi wykonać właściciel nieruchomości i to było przez Państwa kwestionowane, a teraz się mówi o budowie dróg na tej  zasadzie. Przecież radni mają prawo inicjatywy uchwałodawczej i i nic nie stoi na przeszkodzie byście Państwo taki projekt złożyli i zachęcali do niego mieszkańców.
- radna I.Jankowska - stan ul. Źródlanej, Jodłowej i Owocowej - jaka jest możliwość  na tych ulicach najszybciej położenia płyt lub chodnika by były one możliwe do przejścia, bo tam osoby starsze od tygodnia nie wychodzą z domu. Jakie są możliwości odnośnie ul. Lipowej, jaka tam będzie nawierzchnia.
- Burmistrz Miasta J.Napierała - przyjmując strategię  rozwoju m. Puszczykowa i plan rozwoju lokalnego określaliśmy nakłady m.innymi na budowę dróg. Jest podane żeby zbudować w Puszczykowie nawierzchnie utwardzone na wszystkich ulicach, których do utwardzenia jest  około 50 km., to potrzebna jest kwota  od 20 paru do 30 mln. zł. Jeżeli mamy na ten rok 3.660 tys. zł, jeżeli uda nam się jeszcze coś dołożyć to i tak program budowy ulic musi być kilkuletni.  Na każdej ulicy SA mieszkańcy którzy nie są w stanie ponieść żadnych kosztów na budowę ulicy i dlatego musi to robić sukcesywnie miasto.
- radna M.Ornoch Tabędzka -  radni zainicjowali  taką uchwałę, mieszkańcy by zdecydować się na jakąkolwiek partycypację muszą mieć gwarancję, że jeśli oni wyłożą złotówkę to miasto wyłoży 10 zł. Czegoś takiego nie ma do tej pory. Można próbować w ten sposób mieszkańców zaangażować.
- Burmistrz Miasta J.Napierała - bardzo proszę Panią mecenas o odpowiedź w  kwestii pobierania od mieszkańców wpłat na taki cel.
- Przewodniczący obrad  J.Szafarkiewicz - już raz ten problem był omawiany i prawo się od tego czasu nie zmieniło. Natomiast radni maja prawo uchwałodawcze i jeśli znajdą przepisy prawne by taką uchwałę przyjąć to jak najbardziej.
- radna I.Jankowska - proszę o odpowiedź na pytanie  odnośnie ulicy Owocowej, Źródlanej, Jodłowej i Lipowej.
- Burmistrz Miasta J.Napierała -  jest tam możliwa nawierzchnia która będzie spełniać kilka elementów,  może to być asfalt, kostka, są różne warianty. Kiedy ?  Przedstawiałem kwoty jakie są na ten cel w budżecie, więc można tylko komuś zabrać by tam zrobić.
- Przewodniczący obrad  J.Szafarkiewicz - mamy kwoty w budżecie, mamy ranking ulic i dopiero przy wzroście środków możemy ten ranking rozszerzać o inne ulice. Musimy uważam przestrzegać zasady, że remontujemy sprawiedliwie we wszystkich rejonach miasta.
- radny S.Balbierz - były składane wnioski do budżetu na rok 2006 i nie zostały one rozpatrzone. Mówię o komisji Inwestycji i Majątku Komunalnego.
- radny A.Balcerek - Przewodniczący Komisji Inwestycji i Majątku Komunalnego  - Pan Balbierz chyba nie pamięta. Mówiliśmy o wnioskach, na komisji był pan Burmistrz i omawialiśmy ulice do wykonania i kryteria które były brane pod uwagę.
- radny S.Balbierz - zwróciłem uwagę na komisji panu Burmistrzowi, odnośnie ul. Dąbrowskiego , która miała być robiona aż do lasu. Powiedziano mi że to nie jest prawda.  Pokażę Panu pismo, bo Pana pracownik wprowadził Pana w błąd.
- Burmistrz Miasta J.Napierała - Pan mówił o dokumentacji. Ul. Dąbrowskiego nie było i nie ma w żadnym przedstawianym przez nas zestawieniu. Jest ul. Kraszewskiego od Berwińskiego do Dąbrowskiego. Jest to odcinek prowadzący do szpitala.
- radny S.Balbierz - w roku 2002 było zezwolenie wydane, i wtedy by się robiło tam w polu.
Dlaczego w polu  się chciało robić drogę.
W tym miejscu salę obrad opuścił radny M.Rzepczyński.
- Burmistrz Miasta J. Napierała -  na ul. Dąbrowskiego planowana była budowa chodnika i trzeba było wykonać dokumentację.
- radna H.Rapalska Kaczmarek -  na komisji inwestycji prosiliśmy o wyjaśnienie sprawy   ocieplenia szkoły nr 1. W budżecie jest kwota 120 tys. zł na jej tynkowanie . Było pytanie czy szkoła spełnia wymogi cieplne i jeżeli nie to by  ja ocieplić i druga sprawa  by skorzystać z funduszy na termoizolacje z funduszy ochrony środowiska. Nie trzeba by było wydawać z środków z budżetu miasta.
- Burmistrz Miasta J.Napierała - szkoła podstawowa nr 1 jest szkołą nową. Zleciłem sprawdzenie czy  przegrody jakie tam zostały wykonane są wystarczające i czy spełniają wytyczne co do wskaźników termicznych. Dopiero wówczas decyzje będą podjęte. Odnośnie termomodernizacji to muszą być najpierw  zaangażowane środki własne i są tylko środki częściowo zwrotne. Do takiej termomodernizacji przewidziana jest szkoła podstawowa nr 2.
- radna I.Jankowska - odnośnie załącznika 10 a, czy te zapisy są zgodne z uchwałą
- Skarbnik Miasta J.Gielniak - tak są zgodne.
Nie zgłoszono więcej pytań.
- Przewodniczący obrad J.Szafarkiewicz - przystępujemy do głosowania projektu uchwały.
W głosowaniu ( 8 za, przeciw 1, wstrzymujące 4 ) uchwała została przyjęta.
 
 
12) projekt uchwały nr 212/06/IV  w sprawie odwołania Skarbnika Miasta
-Przewodniczący obrad J.Szafarkiewicz - podkreślił, że uchwała została przedłożona radnym w związku z przejściem na emeryturę p. Janiny Gielniak.
Nie zgłoszono uwag.
W głosowaniu ( 13 za) uchwała została podjęta jednomyślnie.
Przewodniczący Rady Miasta  M.Thiel w imieniu całej Rady podziękował Pani Skarbnik za  współpracę. Za współpracę Radzie podziękowała również Pani Skarbnik J.Gielniak.
 
13) projekt uchwały nr 213/06/IV  w sprawie powołania  Skarbnika Miasta
- przewodniczący obrad J.Szafarkiewicz  odczytał projekt uchwały.
- Burmistrz Miasta J.Napierała - ponieważ p. Skarbnik złożyła w ustawowym terminie pismo o przejściu na emeryturę podjęliśmy działania w celu wyłonienia kandydata na to stanowisko. Ogłoszono ofertę w prasie regionalnej,  w Internecie i na tablicach informacyjnych. Zgłoszono 14 ofert.  Wyłoniono z tych ofert 4 kandydatów z którymi przeprowadzono rozmowy. Do komisji poprosiliśmy osobę, byłego pracownika Regionalnej Izby Obrachunkowej, dziś jest skarbnikiem jednego z powiatów i posiada uprawnienia audytora, zna więc podstawy prawne działania Skarbnika. Spodziewaliśmy się większej konkurencji. Pani Skarbnik będzie jeszcze z nami przez jakiś czas by pomóc panu Szmytkowskiemu w przejęciu zadań. Na podstawie tej dwustopniowej procedury wyłoniony został jako kandydat p. Szatkowski.
Pan  P.Szmytkowski w skrócie przedstawił przebieg dotychczasowej swojej pracy.
W głosowaniu ( 13 za) uchwała została podjęta.
 
Zarządzono 5 minut przerwy.
Po przerwie:
 
W tym miejscu salę opuścił radny K.Jopek.
 
VI.    Informacje Przewodniczącego Rady
Przewodniczący Rady M.Thiel poinformował:
- do biura rady wpłynęło sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2005, które w dniu dzisiejszym zostało Państwu doręczone
- wpłynęło pismo z Urzędu Skarbowego odnośnie oświadczeń majątkowych.
- przypominam o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych do końca kwietnia br.
- przedłużony został termin zgłaszania kandydatur do MRM.
 
VII.    Informacje Burmistrza Miasta
- Przewodniczący obrad J.Szafarkiewicz  - informacje  zostały doręczone Państwu na piśmie, proszę więc o pytania.
- radna I.Jankowska - odnośnie ochrony środowiska i zaopiniowanych programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi w tym azbestem, co to są za programy? Odnośnie terminu wyborów MRM czy będzie powołana komisja? Konkursy ofert na zadania - do kiedy jest termin składania? Gdzie nasz Ośrodek Kultury pozyskuje pieniądze chodzi mi o Powiat, Województwo czy Ministerstwo Kultury. Czy Urząd interweniował w tej sprawie?
- Burmistrz Miasta J.Napierała - odnośnie programów gospodarki odpadami to Starostwo to przygotowuje i musi ono uzyskać opinię z danej gminy. Chodzi o pozwolenia dla firm które chcą się zajmować zbiórkę azbestu. Wszystkie informacje można uzyskać w Urzędzie. Odnośnie MRM proszę P. Tonder.
- P. E.Tonder - ponieważ  zbyt mała ilość kandydatów zgłosiła się do MRM, został przedłużony termin zgłaszania. Jak zakończy się procedura przyjmowania zgłoszeń i będzie odpowiednia ilość kandydatów będzie podejmowana procedura wyborcza.
- Burmistrz Miasta J.Napierała - odnośnie  konkursów na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe proszę zwrócić się do p. Nowak. Konkursy wraz z terminami są podane także na stronie internetowej. Odnośnie Ośrodka Kultury , jeżeli takie informacje wpływają do Urzędu Miasta są one przekazywane Panu dyrektorowi Osrodka.
- radny S.Balbierz - co było przyczyną przesunięcia szafki z ul. Langego na ul. Marcinkowskiego. Szafka działała a została przesunięta. Druga sprawa, zostały oświetlone lampami  figury na  ul. Ratajskiego i Poznańska . przejechałem tymi ulicami i nie ma tam żadnych figur.
- Burmistrz Miasta J.Napierała - odnośnie przestawienia szafki sobie wyjaśnię i odpowiem.
- Z-ca Burmistrza W.Ewicz - odnośnie figur był Pan w urzędzie i ta sprawa była panu wyjaśniana. Chodzi o oświetlenie krzyża na placu  przy ul. Ratajskiego oraz pomnika przy dworcu na ul. Poznańskiej.
- radna M.Ornoch Tabędzka - odnośnie koncepcji programowo-przestrzennej Mosiu. Gdzie i kiedy można się z ta koncepcją zapoznać, ile tych koncepcji było i czy można je wszystkie zobaczyć.
- Przewodniczący obrad J.Szafarkiewicz - koncepcja została przekazana na komisję architektury, po komisji będzie udostępniona.
- Burmistrz Miasta J.Napierała - jest to ostatnia koncepcja , która uwzględnia zgłaszane uwagi do wcześniejszych koncepcji.
- radna I.Jankowska - jest to zapytanie przechodzące we wniosek, ale w dalszym ciągu jest to pytanie  wracając do sprawy budżetowej  jaka jest możliwość jak najszybszego, ja nie mówię zaraz utwardzenia ale dojścia i dojazdu do posesji mieszkańcom ulic Lipowej, Jodłowej, Źródlanej i Owocowej. Wiem, że są pieniądze na interwencyjne naprawy nawierzchni.
- Przewodniczący obrad J.Szafarkiewicz - z doświadczenia wiemy, że tak długo jak mróz nie puści to równanie ulic nie da efektów.
- Burmistrz Miasta J.Napierała - wniosek jest bardzo ogólny, więc trudno jest tu go od razu rozważyć.
 
VIII.    Interpelacje i zapytania radnych
- radny P.Bekas - proszę uwzględnić wszystkie ulice, takich ulic jak te o których mówi pani Jankowska jest większość. I to, że my się nie odzywamy to nie znaczy, że nie wiemy jak one wyglądają, ale staramy się zrozumieć sytuację. Proszę jednak rozważyć wszystkie ulice, a nie tylko te na interwencję pani radnej.
 
IX.    Wolne głosy
- p. Henryk Osowski - jest mieszkańcem ul. Kos. Miłosławskich - Śląskiej. Sprawa dotyczy całej południowej Niwki. Dziś złożyliśmy pismo w tej sprawie. Chcemy coś zrobić. Przykro mi, że Państwo nie wiecie, że na swój koszt wykonałem 70 metrów chodnika, za które mi nikt nie podziękował, obsadzam teren drzewkami, porządkuję teren należący do Urzędu. Chcemy zadbać o naszą ulicę, chcemy to zrobić nie sami. Prosimy by Państwo wyznaczyli nam osobę do pomocy, oczekujemy wsparcia.  Chodzi o ul. Śląską. Wszyscy chodzą tą ulicą na dworzec.  Rozumiemy, że koszt położenia nawierzchni jest duży, ale proszę o wyznaczenie osoby kompetentnej by można dokonać wizji lokalnej.  Ja oświetlam ulicę, też proszę o wyjaśnienie. Raz jeszcze proszę by ktoś z Urzędu spotkał się z mieszkańcami. Wykonujemy sami podjazdy.
- p. K.Iwersen - jesteśmy tu w czworo jako przedstawiciele ul.Niwka Stara. Prosimy o uwzględnienie położenia tej ulicy, która jest położna przy Warcie. Przejechanie tej ulicy graniczy z cudem. Proszę  również o ustawienie znaków zakazu poruszania się  ciężkich pojazdów. Robią się tam bardzo duże koleiny, jest tam gliniaste podłoże i woda nie odpływa.
- p. J.Pałubicki - od 94 roku obserwujemy tą drogę. To jest polna droga, a jeździ tam ciężki sprzęt, cysterny z mąką z paliwami, traktory. Mamy uszkodzone samochody. Droga się zapada, jest tam  teren gliniasty. Zagłębienie wynosi 24 cm. Wpadają tam samochody.
- p. P.Wójcicki - ta droga obniżyła się prawie o metr w stosunku do tego co było. Źle są wykonywane prace naprawcze na tej drodze, przy równaniu tej drogi. Oni nie naprawiają tylko niszczą. Wyrwano nam studzienki od wody. Może należałoby chociaż na razie nasypać tłucznia. Mały deszcz i jest bardzo duże błoto.
- p. L.Skibiński -  chciałbym tylko dodać jeszcze, że ul. Jaskółcza, której jestem mieszkańcem jest całkowicie nieprzejezdna. Jest to droga do hotelu i jest tam duży ruch. Chciałbym spytać czy miasto jeżeli wytycza nową drogę, czy nie ma obowiązku oświetlenia tej ulicy.
- Burmistrz Miasta J.Napierała -  znaki zostaną ustawione w najbliższym czasie. Odnośnie oświetlenia zakładamy, że będzie modernizowane w tym roku oświetlenie i będą uzupełnienia robione tam gdzie go jeszcze nie ma.  Odnośnie samej nawierzchni, zapewne zaproponujemy położenie tam tłucznia chociażby na pewnej części. Poprosimy Państwa na spotkanie i ustalimy co tam można zrobić.
- p. Jankowski. -  to mieszkańcy złożyli wniosek.  Dlaczego ul. Lipowa spadła w rankingu. Jest to pierwsza ulica wjazdowa do Puszczykowa od strony Poznania. Chciałem podziękować Z-cy Burmistrza W.Ewiczowi za pomoc przy awarii kanalizacji. Nastąpiła awaria pompy, podobno prądu nie było. Jak wynika monitoring tych pomp, jak wygląda zabezpieczenie ze strony firmy która to winna nadzorować.
- Burmistrz Miasta J.Napierała - jest 90 pompowni i takie przypadki się mogą zdarzyć. Wyrażam wielkie ubolewanie, że taki przypadek wystąpił. Według naszej opinii zawinił człowiek. Jest to wina Aquanetu, który to użytkuje. Zgłoszono to do Aquanetu, który poinformował, że będzie się starał poprawić obsługę.
- p. A.Rutkowska - wnioskowałam by takie informacje gdzie można i u kogo interweniować w sprawach awarii kanalizacji na łamach Echa Puszczykowa. prosiłam o zgłoszenie sprawy pochylających się drzew nad drogą 430. należy tez zwrócić uwagę na sposób i wielkość łatania dziur w asfalcie.
- Z-ca Burmistrza W.Ewicz - skierowałem pismo do WPN w tej sprawie i otrzymałem odpowiedź , że to co można było zostało zrobione.
- A.Rutkowska - odnośnie sprawozdań straży miejskiej. Nie wystarczy upominanie, są przecież możliwości karania mandatami jeżeli ktoś mimo upomnienia nie wykonuje swoich obowiązków.
- p. G.Ozorowska - chciałam przypomnieć Radzie, że półtora roku temu była tutaj dyskusja na temat partycypacji mieszkańców w budowie dróg. Był złożony projekt uchwały, poprzednia pani radczyni powiedziała, że nie ma podstaw prawnych do podjęcia takiej uchwały mimo, że była podparta 12- letnim doświadczeniem Poznania, które takie rzeczy robi. Mieszkańcy mojej ulicy  jak usłyszeli, że nie ma podstaw prawnych wycofali się z tego i złożyliśmy wniosek o budowę tej ulicy przez miasto, wiem, że poczekamy 8 lat.  Druga sprawa chcę zapytać kiedy będzie zakole  parkingowe przed szkołą i sklepami przy ul. Kasprowicza. Jest zbyt mało koszy przy ulicach. Za rzadko są opróżniane pojemniki do zbiórki selektywnej. Jak wynika sprawa byłej "Turystycznej" co tam będzie i co tam się dzieje. Chciałam podziękować za salę spotkań dla organizacji pozarządowych. Czy miasto włączy się w upamiętnienie rocznicy śmierci Jana Pawła II.
- Z-ca  Burmistrza W.Ewicz - odnośnie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w ostatnich 3 tygodniach szło to źle bo firma wywozowa  miała kłopoty z samochodami.
- Przewodniczący obrad J.Szafarkiewicz - jeżeli chodzi o dawną "Turystyczną" pojawił się nowy właściciel, który wystąpił o warunki zabudowy i chce przywrócić temu budynkowi stan sprzed I wojny św. Wystąpił o rozbudowę budynku o pomieszczenie na salę konferencyjna. Parking na ul. Kasprowicza jest ujęty w budżecie i będzie robiony w tym roku.
- Z-ca Burmistrza W.Ewicz - odnośnie koszy śmieciowych  z doświadczenia wynika, że czym jest więcej koszy tym większy bałagan i ilość koszy nie przekłada się na porządek w mieście. Będziemy je częściej opróżniać.
- G.Ozorowska - czy jest to prawda, że emeryci płacą w autobusach pełen bilet. Podobno jest uchwała rady, która ustalała stawki przejazdów autobusami. Proponuję zamieścić w Echu informację na temat wysokości opłat za przejazdy autobusowe.
- radna I.Jankowska - cenniki które są wiszą w środku, a kierowcy sprzedają z założenia bilet normalny.
- radna M.Chojnacka - w autobusach MPK SA wyznaczone godziny zniżek a w pozostałych godzinach płaci się pełną opłatę za bilet. W Eko-Rondo były godziny też wyznaczone a teraz tych godzin nie ma.
- Przewodniczący obrad J.Szafarkiewicz -  poprosimy o sprawdzenie tego i podanie informacji w Echu.
- p. A.Rutkowska - mam pytanie do p. Bekasa czy koszt budowy ulicy z pozbruku i asfaltu jest równy czy różny.
- Burmistrz Miasta J. Napierała - z naszych doświadczeń wynika, że nawierzchnia z kostki jest tańsza od nawierzchni asfaltowej ponieważ nawierzchni asfaltowej docelowo trzeba kłaść dwie warstwy.
 
Nie zgłoszono więcej pytań.
W tym miejscu Przewodniczący Rady M.Thiel zamknął posiedzenie Rady Miasta, dziękując wszystkim za udział oraz złożył wszystkim najlepsze życzenia z okazji zbliżających się świąt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista wiadomości