Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół Nr 28 z sesji Rady Miasta z dnia 26.04.2005r.

Protokół nr 28/05/IV
z sesji Rady Miasta Puszczykowa
w dniu 2005-04-26
 
 
I. Otwarcie sesji
Przewodniczący Rady Miasta Michał Thiel powitał zebranych gości oraz radnych.
W celu uczczenia pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II  Przewodniczący Rady M. Thiel poprosił wszystkich o powstanie i minutę ciszy.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził quorum radnych na Sali i oświadczył, że Rada władna jest do podejmowania uchwał.
II. Przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący Rady M.  Thiel  - Sprawa zmiany nazwy ulicy w Puszczykowie i nadanie jej imienia Ojca Świętego poruszyła bardzo naszą społeczność i wyzwoliła różne inicjatywy. W ostatnich dniach wpłynęły kolejne wnioski zawierające propozycje uczczenia pamięci Papieża. Sprawa odpowiedniego uczczenia Papieża nie jest sprawą powszednią i wymaga rozważenia celem osiągnięcia najlepszego konsensusu, to z kolei wymaga nieco czasu.
Toteż uważam, że wszystkie propozycje należy spokojnie bez emocji wynikającej z szoku, jaki wywołała śmierć Papieża, przeanalizować pod względem możliwości ich realizowania, także z uwzględnieniem kosztów i wybrać najbardziej godne pamięci Ojca Świętego.
Oznajmiam, że otrzymałem dziś pismo od Pana Burmistrza, który postuluje wycofanie złożonego przez niego projektu uchwały w Przedmiotowej sprawie opierając swoje stanowisko na przesłankach podobnych do wymienionych przeze mnie.
W tym stanie rzeczy po porozumieniu się z sygnatariuszami wniosku radnych z dnia 05.04.br. składam wniosek o zmianę dzisiejszego porządku obrad sesji przez zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały o zmianę nazwy ulicy.
Wniosek został przegłosowany jednogłośnie ( 14 za) i z tą zmiana porządek obrad został przyjęty.
III. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
Przewodniczący Rady M.Thiel poinformował, że protokół został wyłożony w biurze rady w ustawowym terminie i nie zgłoszono do niego zastrzeżeń.
W głosowaniu ( 13 za, 1 wstrzym.) protokół został przyjęty.
IV. Absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za rok 2004
1)    Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2004.
- Przewodniczący Rady M.Thiel poprosił o zabranie głosu Burmistrza Miasta., przypominając, że sprawozdanie z wykonania budżetu miasta  wraz z objaśnieniami za rok 2004 zostało radnym doręczone w dniu 22.03.br.
Burmistrz  Miasta J. Napierała   w pierwszych słowach wystąpienia, podkreślił, iż w części roku 2004 z powodu niezdolności do pracy, zastępował go w działaniach Zastępca Burmistrza Pan Wojciech Ewicz. Następnie Burmistrz Miasta  przedstawił informację z działalności Burmistrza i Urzędu Miasta w roku 2004 .
 1. Zarządzenia i decyzje
Burmistrz Miasta w 2004 roku wydał 24 Zarządzenia w tym w sprawach: zmian w budżecie miasta - 7, powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela zawodowego - 4, powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu pracy komisji - 3, sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność m. Puszczykowa przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste - 3, dotyczących planowania przestrzennego - 4, innych - 3.
Wydanych zostało 3427 decyzji w sprawach podatków i opłat, 47 zaświadczeń, 27 wyjaśnień oraz 105 decyzji w sprawie umorzenia i rozłożenia podatku na raty, 14 postanowień  dotyczących podatków od spadków i darowizn oraz zawartych zostało 5 umów w sprawie  uregulowania zaległości z tytułu wieczystego użytkowania. Liczba decyzji dotyczących warunków zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wyniosła 90. Wydano 67 decyzji w sprawie dodatków mieszkaniowych oraz 52 decyzji  w sprawie wycinki drzew i krzewów i 2 decyzje w sprawie prowadzenia działalności w zakresie zbierania i wywozu odpadów. Decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego było wydanych 144, a dotyczących wymeldowania osób z pobytu stałego 8. Wydano również 135 decyzji o wykreśleniu z gminnego rejestru przedsiębiorców.
 1. Ochrona Środowiska
Urząd Miasta przygotował wspólnie z zespołem konsultantów z WOKiSS-u uchwalony następnie przez Radę program ochrony środowiska na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2011 oraz współpracował ze Starostwem przy opracowywaniu projektu uproszczonego planu urządzania lasów. Miasto utworzyło wraz z dziesięcioma   innymi gminami Międzygminny Związek Celowy - Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT. Uregulowano organizacje odbioru odpadów selektywnych poprzez podpisanie umowy z firmą Rethmann-Sanitech. Zaopiniowano 19 programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
 1. Gospodarka przestrzenna
Rozpoczęła pracę komisja urbanistyczno-architektoniczna będąca organem doradczym Burmistrza Miasta. Zlecono wykonanie kompleksowego opracowania ekofizjograficznego dla całego obszaru m. Puszczykowa. Zlecono wykonanie zdjęć lotniczych oraz fotomap dla obszaru miasta. Zlecono wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej  zagospodarowania terenu usług, sportu, turystyki i rekreacji przy ul. Kościelnej oraz kontynuowano prace dotyczące drugiej części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Niwka.
 1. Gospodarka gruntami
Sprzedano lub oddano w użytkowanie wieczyste 10 nieruchomości w skład których wchodziło 13 działek o łącznej powierzchni 0,32 ha.  Wszczętych zostało 35 nowych spraw w sprawie odszkodowań za grunty przejęte pod drogi miejskie, a zakończono 10 spraw dotyczących obszaru o powierzchni 0,77 ha. Wznowiono  121 postępowań w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. Zaktualizowano opłaty roczne za użytkowanie wieczyste w stosunku do 31 użytkowników niezakwalifikowanych do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Rozpoczęto podział 5 terenów należących do miasta w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości. Przeprowadzono aktualizację danych w ewidencji gruntów na podstawie aktów notarialnych i zawiadomień w 252 sprawach. Nadano numeracje nieruchomością na ul. Konwaliowej i Sasankowej.
 1. Inwestycje
W zakresie nowych inwestycji wykonano boisko ze sztucznej trawy przy szkole podstawowej nr 1 wraz z montażem bramek, koszy oraz urządzeń do gry w siatkówkę i gry w tenisa. Zmodernizowano fragment ul. Niepodległości, wykonano oświetlenie wzdłuż chodnika przy ul. Wysokiej, od ulicy Poznańskiej do ul. Jarosławskiej. We współpracy ze Starostwem Poznańskim wykonano fragment ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem przy ul. Nadwarciańskiej na odcinku od ul. Słowiczej do ul. Mocka. Kontynuowano budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach: Przy Murze, Kręta, Reja, Zaułek, boczna od Jarosławskiej, Urocza, Jałowcowa, Brata Józefa Zapłaty, Łukaszewicza, Wawrzyniaka, Jackowskiego, Dworcowa, Gwarna, Gołębia, Czarnieckiego, Morenowa, Żytnia, Zalesie, Konwaliowa, Chabrowa , Żwirowa, Pszeniczna, Wczasowa, Ratajskiego, dukty leśne przy ul. Wczasowej. Dokończono budowę przykanalików zlewni ul. Poznańskiej oraz na innych ulicach, łącznie ponad 300 szt. Zamontowano 5 wiat na przystankach autobusowych.
 1. Gospodarka komunalna
Wykonywano według koniecznych potrzeb remonty nawierzchni na ulicach i chodnikach, naprawiano i uzupełniano elementy kanalizacji deszczowej, malowano oznakowanie poziome na ulicach. Równano i poprawiano stan nawierzchni ulic nieutwardzonych. W budynkach komunalnych wykonano: remont dachu oraz remont łazienki i kanalizacji wewnętrznej, remont mieszkania, remont wewnętrznej  instalacji wewnętrznej. Wykonano również malowanie pomieszczeń w przedszkolach oraz  dokonano wymiany części okien w szkole podstawowej nr 2.
 1. Ochrona zdrowia
Przy współpracy z Ośrodkiem Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu oraz Urzędem marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego zostały przeprowadzone dla mieszkańców Puszczykowa badania profilaktyczne gruczołu krokowego u mężczyzn oraz osteoporozy u kobiet. Zorganizowano badania przesiewowe jaskry u dzieci.
 1. Opieka społeczna
W roku 2004 świadczeniami finansowymi z pomocy społecznej objęto 221 rodzin ( 564 osoby), a w ramach nowego systemu świadczeń rodzinnych 275 rodzin. Ze środków pomocy społecznej finansowano m.innymi zasiłki z tytułu macierzyństwa, zasiłki stałe, wyrównawcze i okresowe, składki emerytalno-rentowe  dla osób bezrobotnych, zasiłki rodzinne oraz zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne. Opłacano też koszt usług opiekuńczych świadczonych przez siostry PCK ( dla 31 osób) oraz obiady w stołówkach szkolnych dla 90 dzieci i posiłki dla 21 osób.  Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził też przy szkołach podstawowy i gimnazjach świetlice socjoterapeutyczne. W jego strukturach działał tez Miejski Klub Seniora i Klub dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej oraz Pracownia Psychologiczno-Terapeutyczna która udzieliła 232 konsultacje i obejmowała opieką logopedyczną  120 dzieci.
 1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
W roku 2004 zmieniły się zasady wspomagania organizacji pozarządowych. Przeprowadzono 4 konkursy w ramach których zlecono 10 zadań z zakresu sportu, rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej.
 1. Oświata i wychowanie
Edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży realizowana była w 3 przedszkolach niepublicznych, 2 szkołach podstawowych i 2 gimnazjach. W przedszkolach przebywało około 220 dzieci, a w szkołach 1060 ( + 80 dzieci w zerówkach). W szkołach podstawowych i gimnazjach realizowane były zajęcia pozalekcyjne  w formie zajęć sportowych oraz kół zainteresowań. W okresie ferii zimowych i letnich organizowane były półkolonie oraz obozy sportowo rekreacyjne w Sierakowie.
 1. W innym zakresie
W 2004 roku  rozpoczęło działalność Miejskie Centrum Informacji, które pomaga przede wszystkim bezrobotnym  w poszukiwaniu miejsca pracy. Miejskie Centrum Informacji odwiedza średnio 100 osób miesięcznie, 15 osób znalazło już pracę  w pełnym wymiarze, 10 osób znalazło miejsce stażu, a 2 osoby miejsce odbywania służby zastępczej.
W minionym roku obsługę linii autobusowej z Puszczykówka do Poznania podjęło Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne z Poznania, które obsługuje również komunikację z Mosiną. 
W ramach pomocy finansowej udzielanej szpitalowi w Puszczykowie Miasto zakupiło i przekazało  2 zestawy monitorujące dla kardiologii.
Podobnie jak w latach poprzednich Miasto finansowało  zakup paliwa do Komisariatu Policji w Puszczykowie.
Miasto Puszczykowo wraz z dziesięcioma innymi gminami Powiatu Poznańskiego przystąpiło do realizacji zadania  pod nazwą  "Schronisko  dla zwierząt w gminie Kostrzyn".
 1. Dochody budżetu Miasta
W planie budżetu przyjętym do realizacji z początkiem 2004 roku zakładano dochody na poziomie 13.774.115 zł. Po zmianach  budżetu dokonanych w ciągu roku  ustalono plan dochodów na kwotę 14.619.422 zł, ostatecznie dochody wykonano w wysokości 15.103.365 zł oznacza to, że plan dochodów został zrealizowany w 103,31%. Na dochody miasta Puszczykowa w 2004 roku składały się: dotacje w wysokości 1.109.880 zł co stanowi 7,3% dochodów, subwencje w wysokości 3.090.932 zł co stanowi 20,5 % dochodów i dochody własne w wysokości 10.908.545 zł co stanowi 72,2 % dochodów (są to głównie dochody z podatków od nieruchomości  oraz udziału w podatku od dochodów osób fizycznych i prawnych - PIT i CIT) . Plan dochodów nie został wykonany w zakresie sprzedaży mienia w wysokości 350.000 zł, o 137.000 zł mniejsze były wpływy z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych, a  ze względu na mniejsze zapotrzebowanie mniejsze były tez dotacje celowe z budżetu Państwa o 50.000 zł dla pomocy społecznej.  Większe natomiast niż planowano były dochody z podatku od nieruchomości o 670.000 zł, z podatku od środków transportowych o 36.000 zł.,  z opłat od czynności cywilno-prawnych o 122.000 zł, z podatku dochodowego od osób prawnych o 46.000,- zł, z dochodu od lokat o 30.000 zł i z wpłat na kanalizację o 112.000 zł. :Podkreślić należy, że głównym płatnikiem podatku od nieruchomości jest firma Aquanet, która zeszłego roku zapłaciła do budżetu miasta ponad 850.000 zł, a w podatku od środków transportowych firma spedycyjna, która od 2004 roku ma siedzibę w Puszczykowie, i która to na poczet tego podatku zapłaciła 205.000 zł.
 1. Wydatki budżetu Miasta
Tworząc projekt budżetu na 2004 rok planowano wydatki na poziomie 13.543.882 zł. Po dokonanych korektach planu budżetu wydatki planowano w kwocie 14.389.129 zł. Ostatecznie wydatki zrealizowano na kwotę 13.133.542 zł. co stanowi w stosunku do planu 91,27 %.  . Po zbilansowaniu dochodów i wydatków budżet miasta za rok 2004 zamknął się nadwyżką w wysokości 1.969.823 zł. Planu wydatków nie wykonano  przede wszystkim w zakresie wypłaty odszkodowań za grunty przejęte  pod drogi. Nie wydano też wszystkich środków na bieżące utrzymanie dróg, na remonty w budynkach komunalnych, na cele Rady Miasta, na oświatę oraz na pomoc społeczną.
Największy udział w wydatkach budżetu miasta w 2004 roku  stanowiły wydatki na oświatę w wysokości 4,9 mln zł co stanowiło 37 % budżetu i na inwestycje prawie 1,9 mln zł co stanowiło 13,8 % budżetu. Na bieżące utrzymanie i oświetlenie ulic wydano 1,1 mln zł, tj. ponad 8% budżetu. Na oczyszczanie miasta i utrzymanie zieleni wydano 240.000 zł. tj, 1,8 % budżetu, a na działania różnych grup sportowych ( bez kosztów budowy boiska) wydano 178.000 zł czyli 1,4 % budżetu. Na odszkodowania za grunty przejęte pod drogi wydano prawie 500.000 zł co stanowi około 4 % budżetu. Na inwestycje wymienione w pkt. 5 wydano prawie 1,9 mln. zł z budżetu miasta tj. 13,8 % budżetu w tym na budowę kanalizacji wydano 1,45 mln. zł. Dodatkowo na budowę kanalizacji  pozyskano 3,6 mln. zł z Aquanetu. Łączne wydatki na budowę kanalizacji w 2004 roku przekroczyły zatem kwotę  5 mln. zł.
 1. Pożyczki i kredyty
W 2004 roku Miasto zaciągnęło pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w wysokości 500.000 zł., w minionym roku budżetowym spłacono też pożyczki i kredyty na łączną sumę w wysokości 1.456.000 zł , a do spłacenia z tytułu zaciągniętych wcześniej pożyczek  pozostało na koniec roku 5.632.989 zł.
 1. Demografia
Na koniec 2004 roku w Puszczykowie  na pobyt stały zameldowanych było 8.845 osób. W ciągu roku urodziło się  81 dzieci,  a zmarło 95 osób.  W wyniku migracji liczba mieszkańców Puszczykowa zwiększyła się o 98 osób. W gminnym rejestrze przedsiębiorców było zarejestrowanych 1186 podmiotów.
 
2)    Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej do przedłożonego sprawozdania
- Skarbnik Miasta p. Janina Gielniak odczytała  Uchwałę Nr 2/SO-22/2005 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 01 kwietnia 2005 r.
 
3)    Zapoznanie się z opinią Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta
- Przewodniczący Komisji J.Szafarkiewicz - poinformował, że po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Pani Skarbnik Komisja nie wnosi większych zastrzeżeń do wykonania budżetu miasta za rok 2004.
 
4)    Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta
- Przewodniczący Komisji P.Bekas odczytał treść wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta.
W tym miejscu salę opuściła usprawiedliwiona radna Iwona Jankowska.
 
5)    Zapoznanie się z  opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu do wniosku Komisji rewizyjnej Rady Miasta
- Przewodniczący Rady M.Thiel odczytał Uchwałę nr 2/SO-17/Ab/2005/Po Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 01.04.2005 r.
 
6)    Dyskusja nad sprawozdaniem
- radny M.Rzepczyński - we wniosku Komisji Rewizyjnej jest stwierdzenie, że nadal niezbyt dokładnie są opisywane rachunki. Ta sytuacja się powtarza. Kiedy byłem członkiem Komisji Rewizyjnej tez mieliśmy takie uwagi, wnosiliśmy też o robienie tzw. obrotówek. Czy są one robione, a jeżeli nie to dlaczego.
- Skarbnik Miasta J.Gielniak - takie obrotówki nie są robione. Przepisy tego nie wymagają. Robimy sprawozdania i księgowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Burmistrz Miasta J.Napierała - na życzenie Państwa referat inwestycji wykonywał zestawienia prac realizowanych z podaniem kwot  jakie z tego tytułu firmy pozyskiwały. Odnośnie rachunków i ich opisów, inne są oczekiwania Państwa w tej sprawie a inne wymogi księgowe. Ale przyjmujemy Państwa uwagi, będziemy to udoskonalać.
- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  P.Bekas  - są przypadki zbyt małych opisów, ale nie jest to nagminne po prostu zdarzają się jeszcze niedokładności. Odnośnie obrotów z firmami uważam, że materiały nam przedkładane są wystarczające.
- radny M. Rzepczyński - na pewno ułatwia to zarządzanie i w tym znaczeniu to powiedziałem.
- Burmistrz Miasta J. Napierała - są przygotowywane dokumenty, zestawienia i jest to wystarczające. Chodzi o stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych.
- Skarbnik Miasta J.Gielniak - dodam tylko, że budżet jest tak skonstruowany pod względem paragrafów,  że to wszystko z niego wynika.
- radna M.Ornoch Tabędzka - za zgodą Przewodniczącego Rady odczytała pismo skierowane jako członek Komisji Rewizyjnej do Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie odmowy złożenia podpisu na wniosku Komisji Rewizyjnej  w sprawie udzielenia Burmistrzowi miasta absolutorium. Stwierdziła także, że umowa podpisana z AWF jest skandaliczna i przyniosła miastu straty.
- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej P.Bekas - każdy ma prawo do mieć swoje zdanie i to jest oczywiste. Pani radna M.Ornoch wstrzymując się od głosu, wyraziła to zdanie, nie rozumiem jednak odmowy podpisania protokołu skoro brała udział zarówno w kontroli a przede wszystkim w głosowaniu. O obowiązkach radnego, który bierze udział w kontroli mówi Statut Miasta.
- Burmistrz Miasta J.Napierała - uważam, że jest to zarzut bezzasadny. Odczytam zapis paragrafów 3 i 8 umowy z AWF.
Na rzutach pomieszczeń budynku starej szkoły, Burmistrz Miasta wskazał które z pomieszczeń SA wykorzystywane, które wymagają remontu i które są do zagospodarowania. W przyziemiu mieści się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Klub Seniora, Klub Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. Remontu wymaga łącznik - korytarz który ma powstać do nowego budynku oraz część sanitariatów. Na piętrze budynku mieści się Miejska Biblioteka, sala komputerowa Gimnazjum nr 1, jedno z pomieszczeń jest wydzierżawiane firmie spedycyjnej i płaci z tego tytułu dzierżawę. Są wyremontowane i wykorzystywane sanitariaty. Do zagospodarowania jest wyremontowana obecnie jedna sala. Na piętrze budynku wykonano remont instalacji elektrycznej, wymieniono wykładziny i wymalowano pomieszczenia. Konieczny jest jeszcze remont sanitariatów. Informuję, że prowadzone już od jesieni ubiegłego roku są rozmowy z firmą, która prowadzi działalność edukacyjną i  obecnie wyraziła wolę wydzierżawienia całego piętra budynku na działalność edukacyjną od września br.  Wolna sala na parterze zostanie przeznaczona dla organizacji pozarządowych. W tym roku chcielibyśmy jeszcze wyremontować sanitariaty na piętrze. Wskaźnik wykorzystania tego budynku jest więc dużo wyższy niż mówi radna M.Ornoch. Odnośnie kosztów eksploatacyjnych, to tylko kosztem dodatkowym jest minimalne ogrzewanie piętra, które i tak musiałoby być ogrzewana.
- radna H.Rapalska Kaczmarek - nikt nie kwestionuje ogrzewania, chodzi o to, że  AWF blokuje wynajęcie tego budynku.
- Burmistrz Miasta J.Napierała -  umowa jest z 2002 roku, szukaliśmy wówczas innych chętnych. Nie ma żadnych gwarancji, że inna firma by te pomieszczenia wynajęła.
- radna M.Ornoch - podtrzymuję, to co napisałam. Uważam, że umowa jest skandaliczna.
- Burmistrz Miasta J.Napierała - są protokoły ze spotkań. Umowę podpisywał wtedy cały Zarząd Miasta. Uważam, że umowa nie jest skandaliczna.
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady M.Thiel odczytał projekt uchwały Nr 157/05/IV i poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za rok 2004.
- radny J.Szafarkiewicz - proszę o głosowanie imienne w tej sprawie.
Nie zgłoszono sprzeciwu.
W głosowaniu:
1. Balbierz Stanisław - "wstrzymuję się"
2. Balcerek Andrzej - jestem "za"
3. Bekas Piotr -  jestem "za"
4. Chojnacka Maria - jestem "za"
5. Jankowska Iwona - nieobecna
6. Jopek Krzysztof - jestem "za"
7. Kociemba Wojciech - jestem "za"
8. Ornoch Tabędzka Małgorzata - "wstrzymuję się"
9. Rapalska Kaczmarek Hanna - "wstrzymuję się"
10. Ratajczak Maria - jestem "za"
11. Rudzińska Urszula - "wstrzymuję się"
12. Rzepczyński Marcin - " jestem przeciw"
13. Szafarkiewicz Janusz - jestem "za"
14. Thiel Michał - jestem "za"
15. Wojtkowiak Zygmunt - nieobecny
 
W głosowaniu udział brało 13 radnych ; głosów "za" - 8, wstrzymujących - 4, przeciwnych 1.
Przewodniczący Rady M.Thiel oświadczył, że wymóg ustawowy bezwzględnej większości ustawowego składu Rady został spełniony i Burmistrz Miasta uzyskał absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za rok 2004.
- Burmistrz Miasta J. Napierała - podziękował za udzielenie absolutorium, szczególnie dziękując tym radnym którzy wcześniej głosowali za wniesieniem majątku aportem do spółki Aquanet, decyzja ta bowiem spowodowała znacznie większe wpływy z podatków do budżetu miasta.
 
Przewodniczący Rady M.Thiel zarządził 5 minut przerwy.
Po przerwie obrady Przewodniczący Rady M.Thiel przekazał prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu Rady p. J. Szafarkiewiczowi.
 
W tym miejscu salę opuścił usprawiedliwiony, radny Krzysztof Jopek.
 
V. Informacje i komunikaty  Przewodniczącego Rady Miasta
- Przewodniczący Rady M.Thiel poinformował i krótko omówił wnioski które wpłynęły do rady Miasta  oraz  udzielone na nie odpowiedzi w tym:
 • wniosek rodziców dzieci przedszkolnych z prośbą o nie wyrażanie zgody na zamknięcie wszystkich placówek w okresie wakacji,
 • wniosek dzieci przedszkolnych przedszkola nr 3 o utwardzenie ul. Przyszkolnej,
 • wniosek p. H.Włodarczaka o przydział mieszkania komunalnego
 • utwardzenie nawierzchni ul. Sosnowej,
 • wnioski o nadanie imienia Jana Pawła II,
Ponadto poinformował, że w dniu 03.05. br o godz. 12.00 jest msza przy Krzyżu w Puszczykówku i prosi o zgłoszenie się radnych do pocztu sztandarowego, przypomniał o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych do 30.04.br oraz sprawozdań z działalności  Komisji za rok 2004.
Przewodniczący Rady M.Thiel poinformował również, że zaistniał incydent  samowolnego wyniesienia z Biura Rady, stwierdzając, że wynoszenie z gmachu Urzędu dokumentacji jest niedopuszczalne. Przypomniał radnym, że ich  również obowiązuje  ustawa o dostępie do informacji publicznej i prosi o jej  bezwzględne przestrzeganie.
 
VI. Informacje Burmistrza Miasta - sprawy bieżące
 
Informacja z działalności Burmistrza i Urzędu Miasta w okresie od 22.03. - 22.04.2005 r.
w zakresie:
 1. ochrony środowiska
- wydano 3 opinie o programie gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla firm działających na terenie powiatu poznańskiego
- wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie  wycięcia drzew bez zezwolenia  (  tereny przyległe do Kanału Mosińskiego)
- wydano 1 zezwolenie na wycięcie drzewa
 1. gospodarki przestrzennej
- wydano 13 decyzji o warunkach zabudowy w tym 5 odmownych
- 1 decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu  publicznego ( kanalizacja sanitarna ul. Dworcowa)
- wydano 1 decyzję o podziale nieruchomości ( podlega  naliczeniu opłaty adiacenckiej)
 1. gospodarki gruntami
- przeprowadzono przetarg na sprzedaż działki przy ul. Kochanowskiego - zawarto akt kupna sprzedaży
 -  przeprowadzono przetarg na oddanie w użytkowanie wieczyste działki przy ul. Poznańskiej (bez rozstrzygnięcia)
- zlecono wykonanie oszacowania wartości terenu "zakola Warty"
- ogłoszono przetarg na dzierżawę terenu z przeznaczeniem pod stację paliw
 1. gospodarki komunalnej
-    wydano 14 decyzji  na zajęcie  pasa drogowego
- wykonano pierwsze w br. prace w zakresie naprawy nawierzchni na ulicach utwardzonych oraz nieutwardzonych,
- dokonano remontu barier ochronnych na ulicach Ks. I. Posadzego, Kosińskiego, Libelta oraz Dworcowej
- wykonano odwodnienie parkingu przy szkole podstawowej nr 1
 1. współpracy z organizacjami pozarządowymi
- udzielano konsultacji prawnych oraz dotyczących dokumentowania i rozliczania zleconych zadań
 1. podatków  lokalnych -
wydano decyzje sprawach::
- wydano decyzje dot. Podatku od nieruchomości, w tym:
1) ) umorzenia podatku wraz z odsetkami  - 8
2) rozłożenia  na raty zaległości podatkowych - 1
3) odmowne - 4
4) z tytułu odpisów i przypisów - 81
- zawarto 1 umowę dot. rozłożenia na 4 raty miesięczne opłaty rocznej z tyt. wieczystego użytkowania gruntów
- wysłano:
1) zaświadczeń - 20
2) wezwań 55
3) postanowień - 2
7.  innych działań
-  dokonano 5  wykreśleń z ewidencji  działalności gospodarczej
- wydano 7 decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego
- wydano 1 decyzję odmowną w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego
- wykonano remonty awaryjne ( po pożarze mieszkania ul. Wysoka 1): wymiana - okna, posadzki kuchennej, pionu kanalizacyjnego, podlicznika poboru wody, dokonano naprawy kotła gazowego, wykonano malowanie korytarza i części klatki schodowej
 
8.  Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie:
- Zarządzenie nr 10/05/IV w sprawie dnia wolnego od pracy, przypadającego w dniu 8 kwietnia 2005 r.
- Zarządzenie Nr 11/ 05/IV w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dyrektora Biblioteki Miejskiej w Puszczykowie
- Zarządzenie nr 12/05/IV w sprawie określenia zasad i trybu przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Miejskiej Biblioteki w Puszczykowie oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej
 
IX. Interpelacje i zapytania radnych
-  radny S.Balbierz - proszę p. Ewicza by przed dniem 3 maja właściciel "Turystycznej" posprzątał na terenie tej posesji.
- radna U. Rudzińska - czy był przetarg pod stacją paliw, z jakim skutkiem i jeżeli negatywnym to czy będą następne.
- Burmistrz Miasta J.Napierała - przetarg został ogłoszony, rozstrzygnięcie będzie gdzieś około polowy maja.
 
X. Wolne głosy
- Burmistrz Miasta J.Napierała - informuję, że z okazji 1 rocznicy przystąpienia Polski do UE w dniu 01.05. br. Na stadionie odbędzie się piknik. Informacje będą zamieszczone w Echo i na  plakatach.
- p. G. Ozorowska -informuję, że Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa uzyskało status organizacji pożytku publicznego Zwróciliśmy się do Burmistrza o zaświadczenie o naszej statutowej działalności i jest nam przykro, że takiego zaświadczenia nie otrzymaliśmy.
- Burmistrz Miasta J.Napierała - Państwo zwróciliście się o potwierdzenie, że Stowarzyszenie prowadzi działalność zgodną ze statutem stowarzyszenia. Uważam, że nie mnie jest to potwierdzać.
- G. Ozorowska - jest nam przykro bo działamy na tym terenie, Pan zna wielu z nas. Ze Starostwa takie zaświadczenie otrzymaliśmy bez problemu.
- Burmistrz Miasta J.Napierała - tak jak powiedziałem, nie ja jestem od tego by oceniać czy Stowarzyszenia działa zgodnie ze Statutem czy też nie.
 
Z uwagi na brak dalszych zgłoszeń, Przewodniczący Rady Miasta Michał Thiel zamknął sesję Rady Miasta.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista wiadomości