Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół Nr 25 z sesji Rady Miasta z dnia 30.12.2005r

Protokół Nr 25
z Sesji Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 30.12.2004
 
 
Godzina rozpoczęcia sesji 9.00
Godzina zakończenia sesji: 14.00
 
 
I. Otwarcie sesji.
Przewodniczący Rady M. Thiel- powitał zebranych na Sali, stwierdził quorum radnych na sali i oświadczył, że , Rada jest władna do podejmowania uchwał.
 
II. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady M.Thiel stwierdził, wobec braku uwag, że porządek obrad został przez Radę przyjęty.
 
III. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
Przewodniczący Rady poinformował, że nie zgłoszono uwag do protokołu z sesji w dn. 07.12.04. W głosowaniu ( 13 za) protokół został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu udziału nie brali nieobecni I.Jankowska oraz Z.Wojtkowiak.
 
IV. Podjęcie uchwał
1)    projekt uchwały Nr145/04/IV w sprawie uchylenia uchwały Nr 256/02/III RM Puszczykowa z dn. 25.03.02 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu komunalnego położonego w Puszczykowie
- Przewodniczący Rady M. Thiel - . jest to projekt uchwały zaproponowany przez Radnych. Został przekazany zgodnie z przepisami do opiniowania przez wszystkie czynniki zainteresowane i w ostatecznej wersji przyjęty przez Komisję Ładu Przestrzennego. Proszę o wypowiedzenie się co do tego projektu Przewodniczącą Komisji.
- Radna H. Rapalska-Kaczmarek- Komisja Planowania Przestrzennego i Architektury pozytywnie opiniowała projekt uchwały nr 145.
- Przewodniczący Rady M.  Thiel- Komisja Statutowa też nie miała zastrzeżeń. Jeżeli nie ma żadnych uwag to proszę o przegłosowanie tego projektu.
W głosowaniu ( 13 za) uchwała została przyjęta jednogłośnie,
 
2) projekt uchwały nr 146/04/IV w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2005
- Przewodniczący Rady M. Thiel -  Pozwolę sobie przypomnieć dla porządku, że projekt budżetu sporządzony przez Pana Burmistrza dnia 15 listopada został przyjęty na Komisjach. Komisje złożyły pewne wnioski, które będą dzisiaj przedmiotem omówienia i materiały budżetowe zostały w stosownym czasie przekazane.. Oddaję głos w sprawie budżetu Panu Burmistrzowi.
W tym miejscu stawił się na salę radny Z. Wojtkowiak.
- Burmistrz Miasta J. Napierała - Zgodnie z wymogami ustawy, jak powiedział Pan Przewodniczący, 15 listopada został przekazany projekt budżetu Miasta Puszczykowa na rok 2005 Radzie Miasta.  Jak Państwo zauważyliście, porównując projekt budżetu przedstawiony 15 listopada do budżetu przyjętego na początku 2004 r., czyli na 2004 rok, ten budżet przewidywany jest wyższy ponieważ po stronie przychodów jest kwota ponad 15,2  mln. zł, natomiast po stronie wydatków 13,9 mln. zł. I patrząc teraz na te dwa budżety to jest ok. 1,4 mln zł przyrost po stronie przychodów. Natomiast co jest głównym źródłem przyrostu tego budżetu, a wiec rosną wpływy z podatku od osób fizycznych. I muszę powiedzieć, że Ministerstwo Finansów szacuje przyrost aż o 700 tys. zł. Możemy przewidzieć, że w 100 % nie będzie wykonany ten przyrost, czy ta kwota, którą Ministerstwo przewidziało dla nas na bodajże 6,5 mln zł na rok 2005. Natomiast jedno jest już w tej chwili zauważalne, że wskaźnik wykonania dochodu z tytułu naszego udziału w wydatkach od osób fizycznych jest wyższy w 2004 r. i możemy założyć, że będzie również wyższy w 2005 r. niż to było w latach poprzednich. Ponieważ za 11 miesięcy mamy wykonanie na poziomie 86 % i możemy przyjąć, że roczne wykonanie za rok 2004 będzie w granicach 96-97 %, a w latach poprzednich było to w granicach 88-89 %.  Następną pozycją, która jest znacząca w stosunku do roku 2004 to jest przyrost wpływu z podatku od nieruchomości. I tutaj głównym udziałowcem jest Aquanet. Spodziewamy się, że w przyszłym roku od firmy Aquanet uzyskamy około 1 mln zł podatku od nieruchomości. Na rok 2004 r. jest to kwota 859 tys. zł. Natomiast co będzie po raz pierwszy od kilku lat już nie stanowiło źródła dochodu w naszym budżecie- nie przewidywaliśmy wpływu ze sprzedaży mienia aczkolwiek to na pewno się zmieni ponieważ z ostatniego przetargu, który się odbył niedawno wiemy, że jedna działka przy ul. Słowackiego została sprzedana, ale nastąpi podpisanie aktu dopiero w przyszłym roku. Natomiast są jeszcze działki, które w tym roku nie znalazły nabywców, to jest przy ul. Poznańskiej oraz przy ul. Kochanowskiego i te działki być może będą również stanowiły przychód. Ale istotne już jest to, że wzrost przychodu w naszym budżecie następuje praktycznie bez udziału zakładanych w tym momencie, jak ten budżet był projektowany, wpływów ze sprzedaży mienia czyli właściwie wpływów ze źródeł szczególnych. Istotną też pozycją jest to, że dostaniemy nieco większe środki niż w 2004 r. również na pomoc społeczną, z Budżetu Państwa. Ale tutaj radość jest nieduża ponieważ większe środki musimy wydać na pomoc społeczną bo, jak Państwo wiedzą, zakres świadczeń udzielanych przez ośrodek pomocy społecznej jest znacznie większy w 2004 i 2003 r. i prawdopodobnie będzie nieco większy w 2005r.  Dlatego też po stronie wydatków najbardziej rosną wydatki na pomoc społeczną- aż o 900 tys. zł. I jak porównamy ogólną kwotę, która wynosi w tej chwili ok. 1,8 mln. zł na wszelkie świadczenia społeczne w stosunku do budżetu 15 mln zł, to jest to już kilkanaście procent wydatków. I również istotnym przyrostem w wydatkach, to jest wzrost wydatków na oświatę. Wynika to przede wszystkim z dwóch powodów: ze wzrostu wynagrodzeń, które są przewidywane dla nauczycieli oraz ze względu na zmianę na wyższy stopień kwalifikacji zawodowej naszych nauczycieli. Coraz więcej mamy nauczycieli mianowanych, jak również jest kilka osób z tytułem nauczyciela dyplomowanego i należy się spodziewać, że również ta tendencja będzie zwiększona. Przewidujemy wydatek na kanalizację w kwocie ponad 1 mln zł oraz w tym projekcie budżetu założyliśmy że wydamy około 200 tys. zł na inwestycje drogowe, w 2004 r. było to 100 tys. zł. To tyle odnośnie samego budżetu natomiast co się jeszcze powinno zdarzyć w najbliższym czasie. Otóż projekt tego budżetu nie zawiera istotnej pozycji w naszym przypadku a mianowicie wolnych środków, które wiemy, że będą po zakończeniu bilansu roku 2004. Te wolne środki wynikają przede wszystkim z powodu tego, że nie wydaliśmy planowanej kwoty na wykup gruntów zajętych wcześniej pod drogi publiczne. Tutaj realizacja wydatków jest w granicach około 50 % ponieważ planowaliśmy 1 mln zł, wydaliśmy tylko nieco ponad 500 tys. zł, z tego powodu, że czynności, które są konieczne do możliwości wypłacania tych odszkodowań, a więc decyzja Wojewody o zaliczeniu danej drogi do drogi gminnej oraz decyzja Starosty o oszacowaniu odszkodowania przeciągają się w czasie, również z tego powodu, że wnosimy odwołania do przedstawianych nam szacunków ponieważ nie zgadzamy się najczęściej na proponowane wysokości tych odszkodowań. I w związku z tym ta kwota nie została wykorzystana. Dlatego też odnosząc się do tego projektu, który Państwo otrzymaliście 15 listopada chciałem tylko zasugerować, czy też w ogóle Państwu przedstawić, że jest to poniekąd budżet do pierwszej zmiany. Ponieważ zakładamy, że w lutym, mając już wyniki roku 2004, będziemy mogli dokonywać zmiany budżetu oczywiście podnosząc przychody jak również podnosząc wydatki. Odnosząc się do wniosków, które wpłynęły do Urzędu Miasta, a dotyczą budżetu, to  prawie wszystkie miały charakter postulatywny tzn. nie były to wnioski, nawet te które wpływały po 15 listopada, nie miały charakteru wniosków, które można byłoby uznać jako poprawki do budżetu ponieważ określały cele na które należy pieniądze wydać i jakie, natomiast nie wskazywały źródła pokrycia tych wydatków. W związku z tym dokonaliśmy oceny wniosków, które przedstawiła nam Komisja Budżetowa i uznaliśmy, że 4 wnioski przedstawione przez Komisję Budżetową mogą mieć charakter autopoprawki, właściwie być wnioskami korygującymi przedstawiony projekt budżetu, za chwilę Pani Skarbnik te wnioski przedstawi. A to dlatego, że można było oczekiwania przedstawione w tych wnioskach pokryć ze środków zaplanowanych w obecnym przedstawionym projekcie budżetu umniejszając rezerwę budżetową. Dlatego prosiłbym Państwa Radnych o uwzględnienie tego faktu, który powiedziałem przed chwilą, że powinniśmy już w najbliższym czasie  mówić o zmianach w budżecie, a przede wszystkim  zmianach, które w jakimś procencie mogłyby być odpowiedzią na składane postulaty, sugestie składane i przez Państwa i przez mieszkańców, jak również przez komisje, żeby zwiększyć środki na budowę dróg.  W tej chwili mamy na koncie zaoszczędzonych około 1,6 mln. zł. Dopiero właśnie po bilansie roku 2004 te środki mogą być przeniesione. Przewidujemy, że ta zmiana będzie mogła nastąpić już w lutym, czyli w zasadzie chyba na pierwszej sesji jaką Państwo jako Rada planujecie. Był taki wniosek grupy Państwa Radnych, którzy uważają, że należałoby założyć plan modernizacji dróg na najbliższych kilka lat na poziomie około 1,5-2 mln. rocznie patrząc po stronie wydatków. Myślę, że to będzie realne chyba, że Państwo uznacie, że są jeszcze inne wydatki bardzo pilne, które należałoby również z tych pieniędzy finansować. Oczywiście ta kwota wolnych środków jaka będzie na końcu tego roku czyli w bilansie roku bieżącego jeszcze będzie musiała uwzględnić konieczność mimo wszystko planowanych wyższych wydatków na wykup gruntów ponieważ w tym projekcie, który Państwo otrzymaliście przewidywaliśmy, że na przyszły rok możemy wydać z tego budżetu, w ramach tego projektu przedstawionego, około bodajże 740 tys. zł. Natomiast musimy mieć świadomość, że nie zrealizowaliśmy wszystkich wydatków planowanych na ten rok z powodów, o których mówiłem wcześniej. I w związku z tym na pewno, przynajmniej ta kwota środków wolnych z 2004 r., będzie musiała być również na ten cel w jakiś sposób przydzielona.
- Przewodniczący Thiel- Zanim Pani Skarbnik przystąpi do omawiania autopoprawek chciałbym zwrócić uwagę, że my przecież rozmawiamy na kanwie projektu budżetu z 15 listopada. Przede wszystkim chciałbym stwierdzić, że ten budżet jako całość nie został zakwestionowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową, która opiniowała ten projekt budżetu i która się do niego ustosunkowała. Proszę Pana Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów , żeby zapoznał Radnych z tą opinią.
- Radny  J.Szafarkiewicz- Jest to uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej nr 5/SO17PZ z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu na 2005 rok.
Opinia  została odczytana przez Radnego J. Szafarkiewicza.
Ponadto przewodniczący Komisji Budżetowej  poinformował, że w sprawie projektu budżetu, skład Komisji był trzyosobowy i po pewnych zmianach, które sugerowaliśmy i które są tu w części objaśnień uwzględnione , opinia komisji do tego projektu jest pozytywna.
- Pani Skarbnik  Miasta J. Gielniak- .autopoprawki jakie poszczególne komisje zgłosiły do projektu budżetu:
ˇ    wniosek Komisji Komunikacji Społecznej o wprowadzenie do budżetu środków na kulturę dla organizacji pozarządowych, w tym paragrafie dotacji o kwotę 10 tys. zł.
ˇ    wniosek Komisji Edukacji i Kultury oraz Komisji Komunikacji Społecznej o zwiększenie środków na kulturę z przeznaczeniem na działalność Muzeum Arkadego Fiedlera jako promocja Miasta o kwotę 5 tys. zł.
ˇ    wniosek Komisji Komunikacji Społecznej o zwiększenie środków w opiece społecznej dla organizacji pozarządowej gdzie do tej pory było zaplanowane 6 tys., zwiększenie o 6 tys. do kwoty 12 tys. zł. Suma tych zwiększeń stanowi kwotę 21 tys. zł, o którą to zostałaby pomniejszona rezerwa budżetowa.
ˇ    wniosek Komisji Sportu i Rekreacji o dokonanie zmian w ramach samego rozdziału w sporcie. Utworzenie paragrafu 3020, który mówi o wypłacie ewentualnych nagród i innych wypłat nie zaliczanych do wynagrodzeń, którego do tej pory w budżecie sportu nie było. I Komisja proponowała, aby zmniejszyć z tego tytułu paragraf mówiący o innych usługach o kwotę 1 tys. zł, a utworzyć ten paragraf mówiący o nagrodach.
 
 Ponadto są uwzględnione te poprawki, które Pan Przewodniczący czytał, wyrażone w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wobec tego wydatki w tej chwili wynosiłyby 13905465 zł. Wynika to z faktu, że jak Państwo wiecie, na początku roku mieliśmy zaplanowane zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 500 tys. zł i sfinalizowanie tej pożyczki tzn. podpisanie umowy nastąpiło dopiero 4 grudnia. Wobec tego, dopiero od tego dnia znane nam były warunki spłaty, kwoty jakie mogą obciążyć budżet 2005 roku. I z tej podpisanej umowy wynika, że będziemy tą pożyczkę spłacać od IV kwartału 2005 r. i to będzie właśnie kwota w wysokości 19,7 tys. zł. W związku z tym również o tę kwotę, żeby już nie wprowadzać żadnych innych, większych zmian w budżecie, umniejszyliśmy rezerwę budżetową. W związku z tym ta rezerwa budżetowa, jeżeli Państwo przegłosują te autopoprawki, jakie są w tym załączniku, który Państwo mają przed sobą, ta rezerwa budżetowa w obecnej uchwale, która do tej pory wynosiła 78,718 tys. zł, stanowiłaby w tej chwili kwotę 58,718 tys. zł.
- Przewodniczący Rady M. Thiel- Czy są w sprawie autopoprawek, jakie Pani Skarbnik tutaj przekazała  jakieś zapytania?
- Radna M. Ornoch-Tabędzka- Mam pytanie o źródło zrealizowania tych autopoprawek czyli rezerwę budżetową. Wiadomo, że rezerwa budżetowa jest kwotą, którą się wykorzystuje w różnych sytuacjach, również w ciągu roku kiedy się pojawiają jakieś niezaplanowane zupełnie sprawy. W tej chwili umniejszając rezerwę na samym początku, przy planowaniu budżetu, nie dajemy sobie potem szansy na większe pole manewru dotyczące rezerwy budżetowej. I to się wiąże w jakiś sposób z tym, że w sposób zaplanowany w przychodach budżetu nie jest umieszczona nadwyżka budżetowa i wolne środki. Być może gdyby te kwoty były tutaj wymienione to można by od samego początku te autopoprawki zrealizować właśnie z kwoty np. wolnych środków. Nie wiem, prosiłabym w tej chwili o odpowiedź na to pytanie i prosiłabym również o odpowiedź na pytanie inne- co się zmieniło w ustawie o finansach publicznych, ponieważ Pan Burmistrz powiedział, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych te wolne środki i nadwyżkę budżetową można wprowadzić dopiero po bilansie roku 2004.
- Skarbnik Miasta Pani Gielniak - ponieważ w ubiegłym roku w budżecie mieliśmy uchwalane do budżetu już na rok 2004 wolne środki wprowadzaliśmy je do budżetu,  ponieważ jak Państwo sobie przypominają uchwała budżetowa była 18 lutego i wobec tego można było to już wprowadzić. Wysokość tych wolnych środków była już nam znana. A w myśl przepisów o finansach publicznych nie możemy wprowadzać czegoś co jest na dzień 30 grudnia jeszcze nieznane bo rok obrachunkowy dopiero zamknie się z chwilą oddania bilansu tzn. z terminem 28 lutego Gdybyście Państwo przeanalizowali budżety, nigdy te wolne środki nie były włączane. Wyjątek stanowił właśnie rok ubiegły. Ponadto odpowiadając na Pani pierwsze pytanie odnośnie rezerwy budżetowej, wychodziliśmy z założenia, że ponieważ ta rezerwa budżetowa może być zmieniana w ciągu roku a więc wtedy również kiedy będą włączane te wolne środki w roku 2005 już przy najbliższej Sesji, wobec tego ta rezerwa zawsze może być zwiększona i jeżeli ją nawet w tej chwili zmniejszymy do tych 58 tys. zł to na pewno więcej nie będzie do miesiąca lutego, czy najbliższego kwartału, potrzeby większej kwoty korzystania z tej rezerwy. Możemy tą rezerwę zawsze zwiększyć z tych wolnych środków. W ciągu roku wszystkie zmiany w budżecie są absolutnie możliwe.
- Burmistrz J. Napierała- Taką praktykę stosowaliśmy również w 2004 roku, w kwestii rezerwy.
- Radna H. Rapalska-Kaczmarek- Czy jesteśmy w stanie w tej chwili określić jakąś prognozę dotyczącą wysokości tych wolnych środków, które nastąpią po rozrachunku roku 2004?
-  Skarbnik Pani J. Gielniak - Na pewno mogę powiedzieć na dzień dzisiejszy, że ta kwota będzie wyższa niż 1,6 mln zł. Ta kwota na pewno będzie wyższa, ponieważ taką kwotę mamy na lokatach, a co do pozostałej kwoty nie będę się wypowiadała ponieważ ona wyniknie dopiero z podsumowania roku.
- Radna H. Rapalska-Kaczmarek- W budżecie planujemy przychody np. jako dochody od mieszkańców, z podatków, jest to pewien plan. Bo my dokładnie nie wiemy w tej chwili jak to się zamknie na końcu roku. Planujemy, że one będą takiej wielkości. Czyli dlaczego nie możemy tej prognozy, czyli tej kwoty 1,6 mln zł wciągnąć jako kwoty, jako przychodów w roku 2005.
- Skarbnik Pani J. Gielniak- Ustawa nie przewiduje, nie robi się czegoś do budżetu co nie jest  zamknięte bilansem. Nie przewiduje się w konstrukcji budżetu wprowadzania wolnych środków czy ewentualnej, przewidywanej nadwyżki budżetowej, nie wprowadza się do budżetu. Nie przewidują przepisy tego.
- Przewodniczący Rady M. Thiel- Jeżeli nie ma więcej uwag proponuje przegłosować poszczególne autopoprawki. , które zostały Państwu dostarczone od 1 do 4 poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem tych autopoprawek do budżetu?
W głosowaniu ( 14 za - jednogłośnie autopoprawki zostały przyjęte. 
- Skarbnik Miasta J. Gielniak - jeśli chodzi teraz o zmiany w uchwale to już częściowo je podałam, ale może jeszcze powtórzę już kwoty po przyjęciu przez Państwa autopoprawek.
W par. 2 uchwały budżetowej wydatki będą wynosiły taka kwotę jak Państwo mają 13.905.465., w par. 3 rezerwa budżetowa 58,718 tys. zł.
Wprowadzamy do uchwały budżetowej, to czego nie było w projekcie jaki Państwo otrzymaliście, tj. wyszczególnionych załączników co jest zakwestionowane w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. W par. 11 tejże uchwały mówi się, że ustala się plan zadań na podstawie porozumień między jednostkami i to jest załącznik nr 10. Ponadto w objaśnieniach do budżetu, w dziale 700, w wydatkach, od samej góry, nie wiem czy Państwo wszyscy mają, strona 5. I zaczyna się od góry zdanie, w par. 4170, 4110 i był jeszcze wyszczególniony par. 4120, którego w ogóle nie ma w zestawieniu, on się tu omyłkowo wkradł w te objaśnienia. Wykreślamy ten par.4120. W objaśnieniach, w wydatkach, w dziale 700, na str.5 objaśnień mamy od samej góry  w par.4170, 4110 i był jeszcze 4120. Będzie tylko 4170 i 4110, nie ma następnego. Ponadto w dziale 750, też na str. 5, ponieważ była sugestia Pani Jankowskiej odnośnie tego, żeby na Młodzieżową Radę Miasta przeznaczyć w budżecie kwotę od 3 do 5 tys. zł. nie wymaga to żadnej korekty finansowej w budżecie ponieważ w tym dziale 750, w rozdziale 75022, tam gdzie są wydatki na Radę w ogóle, również z tego będą finansowane wydatki na Młodzieżową Radę Miasta. I dlatego proponuje się po zdaniu- drobne zakupy, wyposażenia, artykuły spożywcze (4210) dodać zdanie- obsługa Młodzieżowej Rady Miasta- żeby było w objaśnieniach zaznaczone, że tu również będą te wydatki na MRM. Proszę napisać 5? tys. zł, sugestia była Pani Jankowskiej 3-5 tys. zł.
- Burmistrz  J. Napierała- Rozmawialiśmy jeszcze przed przygotowaniem projektu tego budżetu z Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta i ustaliliśmy tą kwotę na ok. 3 tys. zł. I dlaczego uważamy, że ta kwota jest w tym budżecie- ponieważ jak analizowaliśmy wykonanie wydatków na radę miasta w tym roku, ta kwota nie będzie w pełni wykonana. W związku z tym przyjmując teraz podobnej wysokości wydatki na przyszły rok żeśmy to już uwzględniali. Jak powiedziałem było to uzgodnione w pewnym sensie nieformalnie w rozmowie z Panią Przewodniczącą na ok. 3 tys. zł także wydaje mi się, że te 3 tys. zł można zapisać.
-      Pani Gielniak- W dalszym ciągu w objaśnieniach na przedostatniej stronie, tam gdzie mamy wyszczególnione wszystkie pożyczki z Wojewódzkiego i inne z banków dodajemy zdanie, dodajemy kolejny tiret i będzie- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, umowa z 26 listopada 2004, tak mówi umowa, otrzymana 6 i 17 grudnia 2004 w dwóch transzach, a tym samym de facto otrzymaliśmy to w jednej transzy dnia 17 grudnia w kwocie 500 tys. zł na kanalizację sanitarną. To piszemy, że otrzymana 17 grudnia w jednej transzy, na kanalizację sanitarną, spłacana będzie kwartalnie od 20 listopada 2005 po 19,7 tys. zł. I następne zdanie na ostatniej stronie mówimy- zadłużenie Miasta na dzień 31.12.2004 była kwota 5132989,30, zwiększamy o te 500 tys. zł, a więc będzie 5632989,30 zł. Ponadto mam jeszcze w wydatkach Funduszu Ochrony Środowiska, w tych objaśnieniach, też na tej ostatniej stronie, planowane na kwotę 12 tys. zł obejmują warsztaty edukacyjne dla młodzieży szkolnej z zakresu ochrony środowiska. I to również wyniknęło na którejś z komisji, żeby zapisać w objaśnieniach- zakup leków dla pszczół przeciw chorobom dla koła pszczelarzy w Puszczykowie..
- Radny W. Kociemba- Jest to dotacja dla ochrony pszczół przed chorobą- wirozą, która ogólnie występuje w kraju i musimy te zabiegi powtarzać co roku. Dotacja do tych leków umożliwia to, że wszyscy pszczelarze, te leki stosują i w ten sposób pozbywamy się tej choroby i ratujemy więcej pszczół.
-   Pani Gielniak- Ponadto w związku ze zmianą tej kwoty spłat, w załączniku nr 4, tam gdzie mamy przychody i rozchody, do tej pory kwota rozchodów stanowiła kwotę 1,543 mln. Dochodzi do tej kwoty oczywiście spłata 19,7 tys. zł. W związku z tym kwota rozchodów będzie wynosiła 1,562 700 mln zł. Ponadto zgodnie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, w ostatnim rozdziale po stronie wydatków, w przedostatnim dziale 921 w tabelkach, w wydatkach, tam gdzie mieliśmy dotacje dla instytucji kultury zaplanowaną w paragrafie 2550, ten paragraf będzie w tej chwili 2480- nazwa nie ulega zmianie tylko po prostu numeracja. W 92116 i w 92109, zmiana numeracji, 2480. Łączna kwota wydatków w zestawieniu tabelarycznym tak jak w uchwale budżetowej będzie wynosiła nie 13925165 a 13905465 zł, tak zresztą jak Państwo mają w autopoprawce.
W tym miejscu na salę stawiła się radna Iwona Jankowska.
-   Burmistrz M. J. Napierała- Jeszcze odnośnie kwoty na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów. Ta kwota jest planowana na poziomie bodajże 1,535 mln. z tym, że kwota efektywna powinna być w przyszłym roku mniejsza o 260, czy 240 tys. zł, które powinno stanowić umorzenie, ale o to umorzenie możemy wystąpić dopiero po spłacie bodajże jeszcze w pierwszym kwartale ostatniej raty należnej i wówczas efektywna kwota spłat będzie wynosiła nie ok.1,53 mln, ale ok. niecałe 1,3 mln. Przy zestawieniu - informacja o stanie mienia komunalnego.. Jest taka tabelka- zestawienie zbiorcze, załącznik nr 1 i ostatnia kolumna ma nazwę- plan nakładów na 2005 rok. I tam pojawiły się liczby , które troszeczkę były za wysokie. Mianowicie pracownik przygotowujący tą informację zbilansował nakłady przewidywane na rok 2005 i 2006, czyli łącznie. I stąd też tutaj pozwolimy sobie Państwu rozdać nowe, zweryfikowane tabelki.
- Radna M. Ornoch-Tabędzka- Przyjmuję, że mogę się nie znać, ale bardzo byłabym zobowiązana za pokazanie podstawy prawnej w ustawie o finansach publicznych, która nie pozwala na umieszczenie prognozy wolnych środków i nadwyżki budżetowej w przychodach na rok następny.
-      Pani J. Gielniak- w ustawie o finansach publicznych mówi się co stanowi dochód i kiedy. I jeżeli coś nie jest pewne to nie należy tego włączać do budżetu. I takie są tez zalecenia Regionalnej Izby Obrachunkowej.
-      Radna M. Ornoch-Tabędzka- Proszę mnie przekonać ponieważ również wpisujemy różne kwoty do budżetu, które są prognozą np. Ministerstwa Finansów, dotyczących dochodów ludności i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. I to są też prognozy, też nie są to kwoty pewne. W związku z czym ja nie bardzo widzę różnicę między niewpisywaniem tego co właściwie jest już w budżecie wykazane, my wiemy ile jest na koncie, jakie są oszczędności, a tym, że np.  dostajemy jakąś prognozę  podatku dochodowego od osób fizycznych.
-      Burmistrz Napierała- Myślę Pani Radna, że jest to dyskusja, której my nie rozstrzygniemy ponieważ są określone przepisy, które mówią o tym jak kształtować plan budżetu, są wytyczne wynikające z postanowień Regionalnej Izby Obrachunkowej.
-      Radna Ornoch-Tabędzka- Przyjmuję to, musze to przyjąć. Natomiast mam jeszcze jedno pytanie do Pani skarbnik- te wszystkie poprawki, które dzisiaj tutaj wprowadzaliśmy do uchwały budżetowej jak i do budżetu- czy to są poprawki powstałe w ciągu ostatnich 2-3 dni?
-    Pani Gielniak- To są wnioski jakie były ustalone na poszczególnych komisjach.
-      Radna Ornoch-Tabędzka- W takim razie moja generalna uwaga jest taka, że myśmy to wszystko sobie zapisywali, każdy z nas nanosił te poprawki na wydrukach z budżetu i uchwały budżetowej, ale ja bym była o wiele bardziej pewna gdybym miała to na piśmie wcześniej ponieważ zawsze potem może się zdarzyć, że ktoś powie, że nastąpił oczywisty błąd pisarski albo przeoczenie i szczerze powiem- przygotowanie materiałów w taki sposób mnie nie satysfakcjonuje. Tak samo jak byłabym zobowiązana na przyszłość gdyby objaśnienia do budżetu, kartki mogłyby być numerowane. Ponieważ one nie są numerowane i bardzo jest trudno się znaleźć i poszukać wtedy kiedy Pani nam mówi, że gdzieś tam paragraf któryś. Więc byłoby to ujawnieniem.
-      Burmistrz Napierała- Pytanie Pani Radnej Ornoch-Tabędzkiej dotyczy procedury w tej chwili praktykowanej między innymi też przez Regionalną Izbę Obrachunkową, akceptowanej, uchwalania budżetu. Są takie ustalenia, czy uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej, że podstawą do dyskusji na Sesji poświęconej przyjęciu projektu budżetu jest projekt zgłoszony do 15 listopada przez wójta, burmistrza, prezydenta gminy tego po prostu się nie zmienia. Nie ustala się tekstu jednolitego jakby to można było powiedzieć ponieważ Rada głosuje nad zmianami w formie zgłaszanych autopoprawek, czy poprawek, ale oczywiście zawierających elementy takie jakim jest wskazanie celu wydatków oraz źródła pokrycia. I teraz te przegłosowane poprawki mogą stanowić dopiero korektę treści projektu uchwały, który był wcześniej przygotowany i po prostu będzie na tej podstawie tych przegłosowanych poprawek i jeszcze innych sugestii i wniosków jak gdyby opracowany jednolity tekst. Takie są procedury uchwalania budżetu i my tego nie możemy zmienić. Natomiast tutaj jeszcze chciałem zauważyć, że oprócz tego, że jest to protokołowane, jest to zapisywane również przez Państwa, jeszcze jest nagrywane. W każdej chwili jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości i doszukuje się z góry, że mogą być jakieś zamierzone przeinaczenia, przesłuchać sobie kasetę.
-      Radny M. Rzepczyński- Zgłaszałem już na Komisji Budżetu i Finansów taką uwagę  generalnie do budżetu, do tego układu tabelarycznego. Aby kwoty głównie po stronie wydatków, kwoty można powiedzieć inwestycyjne- zieleń, budowa dróg, tamte paragrafy były bardziej szczegółowo rozpisane. Bo dzisiaj znowu mamy sytuację, że mamy np. dotację na sport ok. 130 tys. zł, a tak naprawdę przygotowując plan budżetu zakładam, że Urząd Miasta, że pan Burmistrz wie mniej więcej jakiego rodzaju zadania będą realizowane i te kwoty są w pewien sposób podzielone. Bo to nie jest 130 tys. zł na sport tylko zakłada się, że załóżmy: działania związane z piłką nożną- jakaś kwota X, z siatkówką- jakaś kwota Y i to samo będzie dotyczyło wszystkich wydatków inwestycyjnych. Kanalizacja to jest ogólnie 1,1 mln zł, ale szczegółowo to są jakieś prace projektowe, jakieś prace nadzorcze, robienie przyłączy i tutaj to wiele razy to było wnioskowane. Bardzo bym prosił, żeby w budżecie w formie tabelarycznej te kwoty, ja wiem, że zgodnie z przepisami wystarczy, że one są rozpisane do poziomu paragrafu, ale żeby paragraf był bardziej rozpisany, te główne paragrafy, rozdziały inwestycyjne.
-      Burmistrz J. Napierała- Na pewno życzenie Pana Radnego nie może być spełnione poprzez modyfikację, czy zmianę formy zapisów w paragrafach. Może to być tylko rozbudowane w opisie. Dlatego też układu tabelarycznego nie możemy zmieniać ponieważ takie są wymagania również organów, o których już wcześniej wspomniałem. Stąd też można te kwestie w opisie uzupełnić, ale z tego co pamiętam na określonych komisjach były te wyjaśnienia przedstawione, także w materiałach, które były doręczane z Urzędu, na co poszczególne kwoty są przewidywane.
-      Radna Ornoch-Tabędzka- Chciałabym w uzupełnieniu do tego co powiedział Marcin i jednocześnie w komentarzu do tego co powiedział Pan Burmistrz zauważyć, że budżet miasta nie jest przygotowywany dla Urzędu i dla Rady, ale jest przygotowywany dla mieszkańców generalnie.. W związku z czym takie szczegółowe wyjaśnienia, które byłyby ujęte w formie tabelarycznej z rozpisaniem właśnie dokładnych kwot, byłyby bardzo uzasadnione. I one mogłyby być po prostu uzupełnieniem opisowej formy. Myśmy rzeczywiście postulowali o coś takiego już z dwa lata temu na Komisji Rewizyjnej. Myślę, że może następny budżet byłby przygotowany trochę bardziej dokładnie w części opisowej.
-      Radny Bekas- Też w ramach komentarza tak jak Pani Radna stwierdziła. Wydaje mi się, że po to są komisje, które pracują szczegółowo jakby z namaszczenia Rady, szczegółowo opracowują jakby merytoryczne sprawy. Przecież każdy mieszkaniec ma dostęp do materiałów komisji, do teczek, do wszystkich dokumentów, które są przedstawiane. I tam jest to wszystko dyskutowane szczegółowo, dokładnie, do złotówki rozpatrywane. Przypomnijmy materiały, które mamy z Komisji Komunikacji Społecznej, czy  ze Sportu. Trudno w tabelkach do jednej złotówki, czy do 10 zł wszystko rozpisywać bo będziemy zarzucani papierami. To wszystko przecież jest jawne. Nie wiem- czy Pani sugeruje w tym ostatnim swoim zdaniu, że to jest niechlujnie przygotowany budżet?
-      Radny Rzepczyński - Powiem szczerze, że nie zapoznawałem się konkretnie np. z materiałami Komisji Sportu, bo tak akurat wspomniałem o tej kwocie. Zakładam, przynajmniej daję wiarę, że zarówno my jako Radni, ale także Urząd, Burmistrz przygotowując budżet, że ta kwota obejmuje określony plan, który między innymi był na pewno dyskutowany na Komisji Sportu i moim zdaniem nic by nie kosztowało, żeby chociażby w tych objaśnieniach dołożyć myślnik że- Komisja Sportu zakłada następujący podział tej kwoty, strzelam- piłkarze- 50 tys., siatkówka 80 tys. zł, badminton- 10 tys. zł i sumarycznie daje tą kwotę 120-130 tys.
-      Radny J.  Szafarkiewicz- Komisja nie może zakładać kwot bo Komisja nie uczestniczy w formowaniu budżetu, może swoją opinię ewentualnie wyrazić, a te kwoty może podać tylko burmistrz.
-      Radny Rzepczyński- Przepraszam, nieprecyzyjnie się wyraziłem. Zgodnie z wnioskami Komisji Sportu i uzgodnieniami Burmistrza planuje się następujące rozdysponowanie tej kwoty, czy rozdysponowanie wydatków.
-      Radny Bekas- Ale proponuję, to co Pan mówił, że Pan się nie pofatygował. Proponuję się pofatygować, a później wyciągać wnioski bo to dokładnie w materiałach każdej komisji jest opisane.
-      Radna Jankowska- Są dwie kwestie. Jedna to jest jawność dostępu do dokumentów, a dwa to przejrzystość i czytelność danych. I tutaj Pan Radny Bekas się mocno myli. Są gminy, które szczegółowo opisują, nie mówię, że co do złotówki, bo to by była przesada, to już jest raczej Pańska tutaj inwencja twórcza, że co do złotówki. To, że są dokumenty w Urzędzie dobrze o tym wiemy. Niemniej jednak akurat o dostępności to może Pan nie powinien się wypowiadać bo akurat jest Pan osobą, która najczęściej tej dostępności, jawności broni. Pani Radna Małgorzata Ornoch-Tabędzka poruszała kwestię ustawy o finansach publicznych i próby zapisów planowanych przychodów, których nie ma w budżecie. Prosiłabym, nie wiem czy Pani Skarbnik ma przy sobie ustawę o finansach publicznych, chciałabym sprawdzić te paragrafy ponieważ jest podana ustawa o finansach publicznych.
-      Radny Szafarkiewicz- proponuję przystąpić do głosowania nad projektem budżetu. Ewentualnie jeżeli Radni mają jakieś nowe wnioski, które wpłynęły czy wpłyną w dniu dzisiejszym, co prawda był apel mój i Pana Przewodniczącego o to, żeby wnioski do budżetu wpłynęły możliwie przed komisjami, żeby można się było z nimi zapoznać. Proponuję głosować budżet.
-      Burmistrz Napierała- Pozwolę sobie na taką uwagę. Jest to bym powiedział lekka niegrzeczność ze strony Pani Radnej Jankowskiej, która dostaje projekt budżetu 15 listopada i dzisiaj na Sesji budżetowej Pani Radna Jankowska oczekuje, że będą przedstawione wszystkie paragrafy, przecież to można było dawno sprawdzić w Urzędzie. Jeszcze jest Pani Radca Prawny, która mogła to zrobić.
-      Przewodniczący Rady M.  Thiel- Chcę tylko dodać, że sprawy podstawy prawnej do tych uchwał wszystkie zostały przez Panią Radcę Prawnego sprawdzone. Również Komisja Statutowo-Prawna też się nad tym pochylała i jest przecież opinia RIO . Nikt nie podważył podstaw prawnych.
-      Radna Jankowska- Rozumiem w ten sposób, że jeżeli Pani Radna Ornoch-Tabędzka poruszyła kwestię planowanych przychodów, które nie są uwzględnione i Pani Skarbnik w tym momencie oświadcza, łącznie z Panem Burmistrzem, że te zapisy są niemożliwe zgodnie z ustawą o finansach publicznych, prosiłabym tylko o przedstawienie paragrafu, gdyż nie mam przed sobą ustawy o finansach publicznych. Z tego co pamiętam, na szkoleniach na których byłam i również na sesjach innych rad gmin, takie zapisy były wprowadzane. Chciałabym dokładnie to sprawdzić przed głosowaniem.
Ponieważ akurat Pani Skarbnik wyszła chciałabym tylko poruszyć drugą kwestię gdyż zgodnie z tabelką, którą otrzymaliśmy, wiem, że Pan Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów ten temat poruszał, odnośnie opinii Komisji Budżetu i Finansów. To, że są zapisy w tej naszej tabelce, iż opinią Komisji Finansów jest dana konkretna sprawa do realizacji w oparciu o nadwyżkę, ja sobie szczerze powiem nie przypominam głosowania. Natomiast przypominam sobie, aby tą sprawę przedstawiał Pan Burmistrz. Dla mnie to, że Pan Burmistrz przedstawia, proponuje, żeby to było do realizacji w przyszłym budżecie, nie oznacza jeszcze aprobującej decyzji komisji. Mało tego nie oznacza jeszcze przyjęcia do aprobującej wiadomości, dla mnie jest to takie rozumienie. Uważam, że te zapisy są w tym momencie troszeczkę nie na miejscu gdyż jednogłośnie na pewno by opinii w kilku tutaj kwestiach nie było.
-      Radny J. Szafarkiewicz- To nie musi być jednogłośna opinia. Były na komisji  trzy osoby i dwie były "za" to opinia Komisji jest pozytywna.
-      Radna Jankowska- odnośnie opinii komisji budżetu, nie przypominam sobie by było głosowanie.
-      Radny  J. Szafarkiewicz- Ale te rzeczy były głosowane, jest protokół, który czytałem przed Sesją i tam wiele tych spraw było głosowanych.
-      Radna Rapalska-Kaczmarek- Odnośnie tego samego dokumentu na temat którego wypowiadała się Pani Jankowska, czyli wniosków komisji do projektu budżetu. Punkt 4- Komisja Inwestycji i Majątku Komunalnego, której jestem członkiem, napisane jest treść wniosku, że jednogłośnie przyjęto wniosek grupy Radnych w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę kanalizacji. Również czytałam protokół z tej Komisji ponieważ następnej Komisji Inwestycji i Majątku Komunalnego nie było, w związku z czym nie wniosłam jeszcze poprawek do tego protokołu. Ale stwierdzenie, że przyjęto jednogłośnie wniosek tej grupy Radnych łącznie ze zgodą na zaciągnięcie kredytu jest mocno naciągany, żeby nie powiedzieć zupełnie fałszywy ponieważ ja sobie nie przypominam, żebym głosowała za przyjęciem tego wniosku łącznie ze stwierdzeniem, że jestem za zaciągnięciem kredytu na budowę kanalizacji. Pamiętam swoją wypowiedź, która jest również nagrana, że powiedziałam w ten sposób, że zgadzam się z wnioskiem grupy radnych, że należy większą kwotę przeznaczyć na budowę dróg ponieważ jest to zgodne z wnioskami, które były wcześniej, w zeszłym roku zgłaszane również przeze mnie jak i przez Panią Jankowską. I faktycznie jest to w protokole zapisane, że jestem "za", ale nie było w ogóle żadnego głosowania i nie wypowiadałam się za zaciągnięciem kredytu na budowę kanalizacji
-      Burmistrz Napierała- O czym Szanowna Rada dyskutuje w tej chwili? O wnioskach Komisji Budżetowej czy o uchwale budżetowej. Bo chciałbym zauważyć, że na wstępie dzisiejszego wystąpienia mówiłem o wnioskach postulatywnych, które nie zostały tutaj przedstawione jako autopoprawki do budżetu. Zostały tylko z tych wniosków wszelakich wybrane cztery, które zostały przegłosowane i dlatego też ja bym bardzo prosił, żebyście Państwo na określonej komisji odnieśli się do tego co zostało zapisane i byśmy przyjęli to jako pewne sugestie. To są wnioski postulatywne, które nie mogą stanowić autopoprawki do budżetu ponieważ nie spełniają wszystkich uwarunkowań.
-      Radna Jankowska- Akurat tej kwestii nie poruszam dlatego, żeby sobie tak mówić. Tylko i wyłącznie dlatego, że jeśli ten dokument dostają wszyscy Radni i mają informację, że jednogłośnie przyjęto wniosek grupy radnych w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę kanalizacji, a tak nie było, to szczerze powiem, przy Świętach ludzie mogą przyjąć do wiadomości, że skoro Komisja przyjęła to jednogłośnie to dlaczego mam się nad tym zastanawiać. Uważam, że w tym momencie wpływamy jakby na opinię Radnych, którzy nie byli na tej Komisji. Nie jest to uwzględnione w budżecie, ale stanowi o tym, że Komisja przyjęła taki wniosek, a może być zupełnie inaczej. W budżecie jest przyjęta kwota 1,1 mln zł do realizacji na kanalizację. A z tego co sobie dobrze przypominam na Komisji Inwestycji i Majątku połączonej z Komisją Budżetu i Finansów między innymi Pani Radna Rapalska poruszała kwestię, iż zgodnie z naszą Sesją, nie wiem teraz czy majową czy czerwcową, Rada podjęła decyzję o przeniesieniu swojego majątku do Aquanetu i wówczas Pan Burmistrz zapewniał, że pieniądze na kanalizację wystarczą. Podczas ostatniej Komisji Budżetu i Finansów otrzymałam wyjaśnienie, że zmienił się plan Aquanetu w związku z tym musiały tu zaistnieć zmiany. Ja te wyjaśnienia przyjmuję. W dokumentacji Aquanetu zmian w tym kontekście jakie mamy tutaj w budżecie nie zauważyłam. Na pewno podczas rozmów i podczas dokumentacji w Aquanecie można wywnioskować, że Aquanet jest zainteresowany dalszymi inwestycjami na terenie Miasta Puszczykowa, także robieniem nowych ulic. I uważam, że ta kwota 1,1 mln, która tutaj jest, jest niezasadna. Dlatego poruszam tutaj kwestię opinii jednej i drugiej komisji, z tego względu, że w momencie gdy macie Państwo informację, że jednogłośnie przyjęto wniosek o zaciągnięciu kredytu, może to po prostu Państwa jakoś tutaj ukierunkować, że skoro Komisja Inwestycji tak to przegłosowała to dlaczego Państwo, którzy nie są członkami Komisji, mają się do tego odnosić skoro akurat nie czują się mocni w tych zagadnieniach, nie są w Komisji Inwestycji, czy w Komisji Budżetu.                                 
-      Przewodniczący Thiel- Czy mogłaby Pani sformułować wniosek do budżetu?
-      Radna Jankowska- Mój wniosek polega na tym, że zapis, który dotyczył w budżecie wydatków na inwestycję związaną z kanalizacją sanitarną- 1,1 mln zł- nie powinien mieć miejsca w naszym budżecie.
-    Przewodniczący Thiel- Jaki wobec tego Pani wniosek składa?
-      Radna Jankowska- To jest mój wniosek Panie Przewodniczący. Uważam, że zgodnie z informacja otrzymaną od Pana Burmistrza, że pieniędzy na kanalizację wystarczy. z informacji pozyskanych z Aquanetu, że są zaplanowane inwestycje do realizacji na terenie Puszczykowa. Decyzja Komisji, aby zaciągnąć kredyt na budowę kanalizacji a zaplanowane w budżecie środki przesunąć na budowę dróg i chodników, jak również zapis, który obecnie widnieje w naszym budżecie w załączniku nr 9 jest niezasadny.
-      Burmistrz Napierała- Proponuję, żeby Pani Radna Jankowska przeczytała sobie bardzo uważnie protokół z Sesji z dnia 1 czerwca 2004 r. Ja tam mówiłem wyraźnie na jakie cele musi Miasto łożyć swoje środki. Jeżeli Pani Radna Jankowska złoży wniosek, żeby nie było środków na kanalizację w budżecie tzn. że dla pewnych mieszkańców części kanalizacji nie zrealizujemy
-      Radny Bekas- Chciałbym zwrócić uwagę bo tu się przywołuje taką tabelkę- wnioski komisji do projektu budżetu. I tu się powołuje na treść wniosku, ale nie powołuje się na opinię Komisji, która wyraźnie mówi, że wniosek do rozpatrzenia przy pierwszej nowelizacji budżetu, czyli nie na dzisiaj. I o czym my tu dyskutujemy.
-      Radna Rapalska-Kaczmarek- Mam pytanie do Pana Burmistrza w związku z tą wypowiedzią, którą przed chwilą usłyszeliśmy. Na jakie cele Miasto Puszczykowo musi łożyć odnośnie tematu kanalizacji.
-      Burmistrz Napierała- powtarza, mówiłem o tym również 1 czerwca. Projektowanie, odbiory, przykanaliki, są to bezwzględnie nasze koszty. Powiedziałem też, że Aquanet zabezpiecza środki na rozwój infrastruktury wodnej jak również kanalizacyjnej. I że Auanet po prostu współuczestniczy w finansowaniu. Dlatego też jak słyszę, że nie powinno być w ogóle w naszym budżecie środków na ten cel to wynika z tego, że nie będziemy mogli również pozyskać środków Aquanetu.
-      Radna Rapalska-Kaczmarek-  Na jakiej podstawie Pan Burmistrz dostarcza nam taką informację, że Aquanet nie może finansować zarówno projektów jak i nadzoru. Czy jest to polityka Aquanetu czy coś innego?
-      Burmistrz Napierała- Na to pytanie nie odpowiem, ponieważ takie są zasady współpracy gminy z Aquanetem i tak Aquanet ustalił swoje zasady dofinansowania projektów. Chyba np., że Aquanet będzie prowadził inwestycję niezależną jak np. jest to przewidywane w przypadku poprawy zaopatrzenia Starego Puszczykowa w wodę. I to jest inwestycja typowa Aquanetu, ale to z tego względu, że właściwie to jest zewnętrzna dla nas, bo ona przebiega przez gminę Mosina oraz przez gminę Stęszew i całkowicie jest to inwestycja Aquanetu. -      Radna Rapalska-Kaczmarek- Chciałam się dowiedzieć w takim razie na jakiej podstawie zostało do budżetu wliczone 1,1 mln na kanalizację jako inwestycje na rok 2005?
-    Przewodniczący Thiel- Czy ta sprawa była na Komisji?
-   Burmistrz Napierała- Tak Panie Przewodniczący, była pisemna informacja dla komisji. Jest jeszcze jedna informacja. Jest wieloletni plan wydatków inwestycyjnych i to jest chyba załącznik nr 11. I według tego również się kierowaliśmy planując środki. A na oczekiwania tutaj kogoś z Państwa radnych były dostarczone materiały pisemne właśnie w tej kwestii wyjaśniające podział tej kwoty.
-      Radna Rapalska-Kaczmarek- No właśnie, to bardzo się cieszę, że przeszliśmy do wydatków inwestycyjnych. Chciałam się spytać dlaczego WPI pozostał niezmieniony na 2005 r. Uważam, że należy przyjąć, że jeśli taki majątek przekazaliśmy to zgodnie z obietnicami i zapewnieniami Pana Burmistrza, że w tym momencie w przyszłych latach kwoty wydawane na kanalizację zdecydowanie zmaleją.
-      Przewodniczący Rady M. Thiel - W tej chwili rozmawiamy tylko o sprawach budżetu. Proszę się ustosunkować do takich czy innych pozycji i proszę ewentualnie składać odpowiednie wnioski.
-      Radna Rudzińska- Mam zapytanie o dział 600, transport i łączność, budowę nawierzchni na ul. Wąskiej. Chciałam spytać na czyje wnioski wybrano właśnie tą ulicę do realizacji. Ponieważ wszyscy z nas składaliśmy wnioski już w zeszłym roku i w tym roku. I nie jest to ani przelotowa ulica ani nie odchodzą od niej inne ulice. Co zadecydowało o tym właśnie miejscu.
- Burmistrz Napierała- poprzez kilkunastoletnią obserwację stanu ulic w Puszczykowie możemy swoje zdanie wyrażać, tutaj myślę o sobie, o koledze Ewiczu, jak również części państwa Radnych, którzy tutaj obserwują stan ulic w Puszczykowie, że ul. Wąska ma to do siebie, że jest ulicą wąską z nazwy i z charakteru, intensywnie zabudowaną szczególnie w ostatnich latach i woda na tej ulicy nie może opływać poza nią, właściwie gromadzi się w środku, są zalewane posesje. Dlatego też uważamy, że przy szczegółowej analizie wszelkich uwarunkowań na pewno ta ulica w naszym przekonaniu jest pierwsza do utwardzenia, do modernizacji.
-      Radna Rudzińska- Wiemy, że w zeszłym roku taka tragiczna sytuacja była na ul. Rządowej i na Źródlanej, gdzie ciągniki wyciągały samochody, gdzie są to jezdnie przelotowe, nie wiem czy tam jest mniej tragiczna sytuacja niż na ul. Wąskiej. Zeszły rok jakby pokazał, że właśnie na tych dwóch była właśnie taka tragiczna sytuacja.
-      Radny Szafarkiewicz- Mam taką propozycję- ponieważ w związku ze zmianą wydatków na drogi, która ma być wniesiona ewentualnie na następnej Sesji, gdzie będzie wiadomo jakie środki będą przeniesione z tego roku, tam we wniosku proponowaliśmy, aby powstała komisja, która oceni stan dróg w Puszczykowie i która pokaże hierarchię jakie drogi w jakiej kolejności, w jakich latach zostaną zrobione. I myślę, że może dobrze by było w tym opisie nie zaznaczać akurat tej drogi i poczekać do sporządzenia takiego harmonogramu.
-      Burmistrz Napierała- Staramy się wskazywać tam gdzie możemy to zrobić jednoznacznie nasze sugestie w tym projekcie. Natomiast może jeszcze zahaczając w tym momencie o pytanie Pani Radnej Rudzińskiej, owszem proszę Pani, stan tych ulic, które Pani wymieniła był tragiczny, ale to z tego względu, że tam akurat była wykonywana kanalizacja. Natomiast tam na pewno nie występuje zjawisko, to co występuje na ul. Wąskiej, zalewania piwnic i podmywania, czy zawilgocenia posesji. A nikt nigdy nie twierdził z nas, że te ulice o których Pani wspomniała są w dobrym stanie.
-      Radna Rudzińska- Jeśli chodzi o dział 900, w paragrafie 4300, to jest utrzymanie i pielęgnacja zieleni, przepraszam wcześniejszy 90003-wydatki na oczyszczanie miasta i wymienione między innymi zamiatanie chodników. Jak wiemy każdy z właścicieli posesji ma obowiązek zamiatania chodników w związku z tym nie rozumiem o jakie chodniki tutaj chodzi ponieważ firmy przed swoimi posesjami też muszą utrzymywać czystość, przed szkołami robią to woźni, przed Urzędem też Pan, który się tym zajmuje. Może poproszę o wskazanie jakie chodniki.
-      Burmistrz Napierała- Tak jak Pani powiedziała właściciele mają obowiązek zamiatania i utrzymania w należytym stanie chodników. Miasto ma w tej chwili około 4 km własnych chodników i ścieżek- ul. Wczasowa, Nadwarciańska w dużej mierze, Wysoka, także razem jest tego około 4 km.
-      Radna Ornoch-Tabędzka- Chciałabym mimo wszystko wrócić do sprawy tego 1,1 mln zł, które są w załączniku nr 9 przeznaczone na kanalizację i przypomnieć dyskusję, wzięłam w tej chwili protokół z połączonych Komisji Budżetu i Majątku Komunalnego, gdzie przytaczaliśmy słowa Pana Burmistrza, który w tej chwili jakby się wypiera, że Aquanet będzie realizował inwestycje natomiast miasto będzie przeznaczało tylko środki na dokumentację i sprawy związane z nadzorami. I tutaj między innymi mówiliśmy o tym, że plan wydatków inwestycyjnych winien być skorygowany o kwoty na kanalizację, które będzie finansował właśnie Aquanet. I jest kilka wypowiedzi na ten temat, właściwie nie skończyło się to żadnym głosowaniem, żadnym ustaleniem. Skwitował to na koniec Pan Szafarkiewicz, że wypowiedzi nie dotyczyły nowych ulic natomiast rzeczywiście takie wypowiedzi były i należy to sprawdzić. Na czym się skończyło, myśmy nie dostali wykazu kwot które będą przeznaczone na kanalizację finansowaną z budżetu miasta, na te prace związane z dokumentacjami i nadzorami. I dlatego w momencie tym kiedy nie mamy pełnej  informacji ja się absolutnie nie zgadzam z tą kwotą, która została zapisana w załączniku nr 9.
-      Przewodniczący Thiel- Jaki wniosek Pani składa wobec powyższego?
-    Radna Ornoch-Tabędzka- Składam wniosek o skorygowanie tej kwoty.
-    Przewodniczący Thiel- Jak?
-    Radna Ornoch-Tabędzka- Z uwzględnieniem jako źródła finansowania Aquanetu.
-    Przewodniczący Thiel- Ale konkretnie jak to ma wyglądać w budżecie?
-   Radna Ornoch-Tabędzka- Nie zawnioskuję, o to żeby nie robić kanalizacji w Puszczykowie do czego Państwo być może chcecie mnie zmusić, bo to nie o to chodzi. Jest istotne z czyich źródeł i z jakich funduszy jest finansowana. Skoro była obietnica, że finansuje w tej chwili kanalizację Aquanet, to chcemy wyegzekwować, żeby kanalizację finansował Aquanet a nie budżet Miasta.
-      Burmistrz Napierała- Proszę Państwa tu jest ciągle powoływanie się na wypowiedzi, które ja powiedziałem na Sesji 1 czerwca 2004 r. Odczytam tylko końcową swoją wypowiedź w tej kwestii, "natomiast pewne zmiany takie jak projektowanie, odbiory i być może pewien udział w teraz jeszcze kończonych inwestycjach po prostu musi być poniesiony przez Miasto. Ponieważ Aquanet dofinansowuje przedsięwzięcia",  to zostało powiedziane. Informacja jeszcze jest taka, że pierwotnie na rok 2005 z Aquanetu przewidywaliśmy kwotę 1,5 mln zł. Ponieważ Aquanet w połowie br. poinformował nas, że bardzo ogranicza wydatki inwestycyjne w gminach na najbliższe 3 lata, szczególnie w sferze kanalizacji, w związku z tym udało nam się wynegocjować przeniesienie kwoty 1,1 mln zł z roku 2005 na rok 2004. I stąd między innymi w tej chwili trwają jeszcze prace na ul. Wczasowej, Ratajskiego i tych wszystkich duktach, które prowadzą kanalizację do Ośrodka Leśnego i do domu "Rusałka". I na przyszły rok oprócz tej kwoty tutaj przewidywanej w naszym budżecie, zgodnie z wieloletnim planem finansowym, z Aquanetu na budowę kanalizacji spodziewamy się kwoty minimum 400 tys. zł, a na budowę wodociągów 150 tys. zł. Także gdyby nie nasza zapobiegliwość i przesunięcie kwoty z 2005 roku na 2004 r. to mielibyśmy z Aquanetu kwotę 1,5 mln do realizacji w roku 2005 r. I dlatego też uważam, że te informacje, które przekazywałem Państwu w czerwcu są całkowicie zgodne z tym co się dzieje. Powiem tylko tyle, że są gminy, które mają bardzo małe środki przewidywane na budowę kanalizacji w przyszłym roku i  niezadowolone występują, my też będziemy występowali
-              Radna Jankowska- W imieniu Klubu Radnych Współpraca proszę o 15 minut przerwy.
-      Radny Szafarkiewicz- Ja może miałbym taką sugestię- czy są inne wnioski Radnych dotyczące budżetu ponieważ może zgrupujmy te wszystkie wnioski jeżeli są i wtedy zrobimy przerwę bo to między innymi Burmistrz i Pani Skarbnik musi się do nich odnieść..
-      Pani Gielniak- Chciałam Paniom podać przepisy z ustawy finansów, wynikające z ustawy o finansach publicznych, mówiące o tym, że wolne środki można dopiero po rozliczaniach, to jest art. 112, ust.2, pkt 6.
-      Burmistrz Napierała- Mam tutaj odpowiedź Pani Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej i Zamówień Publicznych kierowaną do Pani Rapalskiej-Kaczmarek z dnia 6.12, w której Pani Mulczyńska-Dywan odpowiada na pytania między innymi odnośnie planu budowy kanalizacji sanitarnej na rok 2005. Odpowiedź odczytano. Tak więc  te informacje były przekazywane .
-      Radny Rzepczyński- Chciałbym zgłosić wniosek o umieszczenie przynajmniej w objaśnieniach, w załączniku-objaśnienia, taki szczegółowy rozpis dla kwot związanych z wydatkami kanalizacyjnymi, utrzymaniem zieleni w mieście i generalnie rzeczy związane z gospodarką komunalną, z pasami dróg i z inwestycjami typu drogi, chodniki, boiska szkolne, inwestycje drogowe. Po prostu mam wrażenie jak się przysłuchuję dyskusjom, że większość tak naprawdę jest na zasadzie bo tu jest kwota, bo nie do końca wiadomo dlaczego tu jest kwota. Jeżeli zaczniemy w budżecie precyzyjnie te kwoty określać, a się okaże, że one są określane w innych dokumentach pozabudżetowych, dlaczego nie mogą  te dokumenty być integralną częścią budżetu, załącznikami do budżetu np. w części objaśnień gdzie żadne przepisy nie zakazują czegoś takiego.            
-      Radna Rapalska-Kaczmarek- Chciałabym się odnieść do tego co Pan Burmistrz powiedział. Je takie zestawienie, które Pan Burmistrz powiedział oczywiście dostałam. Dziwię się tylko, że takie zestawienie dostałam dopiero na moją prośbę odnośnie wyjaśnienia do budżetu ponieważ uważam, że to wszyscy Radni powinni dostać bez wypraszania się o takie dane. I właśnie na podstawie tego wyjaśnienia ja kwestionuję tą kwotę, wykonania przejścia kanalizacyjnego w ul. Zalesie i Zapłaty na kwotę 120 i budowę kanalizacji w ulicach Sasankowa na kwotę 671. Rozumiem, że te kwoty takie muszą być i należy tą kanalizację wykonać. Tylko moje pytanie jest- dlaczego z pieniędzy Miasta, a nie z pieniędzy Aquanetu. Ponieważ rozumiem, że Puszczykowo podpisało z Aquanetem umowę dotyczącą tego, że wszystkie koszty dotyczące płacenia za dokumentację i pełnienia nadzorów inwestorskich i autorskich i pokrywania kosztów odbioru robót pokrywa Puszczykowo, ale wykonanie już samej kanalizacji czyli wkopanie, można tak powiedzieć, rur w ziemię, na te pieniądze powinny być prowadzone negocjacje z Aquanetem i te pieniądze powinny już iść z budżetu Aquanetu . I dlatego uważam, że niezmienienie załącznika nr 11 dotyczącego wieloletniego planu wydatków inwestycyjnych jest to złe planowanie na rok 2005 i 2006, pozostawienie takich samych kwot, które muszą być poniesione z budżetu Miasta na kanalizację bez uwzględnienia korekty związanej z tym, że Miasto przekazało olbrzymią kwotę Aquanetowi.
-      Radny Bekas- Panie Przewodniczący dochodzimy do śmiechu tak naprawdę. Możemy sobie powiedzieć, zdejmijmy sobie z oświaty, wystąpmy do Unii Europejskiej, żeby nam zasponsorowała, utrzymywała oświatę, zejdźmy na ziemię. Mamy takie i takie pieniądze,  to jest budżet Miasta powtarzam. Nie jakieś tam wirtualne pieniądze Aquanetu, Unii Europejskiej. To są nasze pieniądze i mamy poszczególne zadania. Jeżeli jest taki wniosek proponuję go przegłosować. Rozumiem, że to jest wniosek, żeby nie wykonywać kanalizacji. Bo jeżeli Pani twierdzi- przeznaczmy te pieniądze na co innego to znaczy, że Pani nie chce budować kanalizacji. Ani Burmistrz ani my nie dysponujemy pieniędzmi Aquanetu tylko naszymi pieniędzmi. W związku z tym dzielmy te pieniądze, które mamy. Myśmy nie przekazywali kwot, mamy w spółce w zamian za to udziały.
-      Radny Kociemba-. W paragrafie 754 mamy środki przeznaczone, znaczy paragraf 75403- jednostki terenowe policji. I tu mamy wpisane dotacje w wysokości 10 tys., rozpisano po połowie na paliwo i na samochód po 5 tys. Po rozmowie z Komendantem Policji, który prosi Radę, żeby większe pieniądze przeznaczyć na zakup samochodu. Okazuje się, że ten 10 letni Polonez się rozsypuje i nie będą mieli własnego samochodu do dyspozycji, będą musieli w rezerwie skorzystać z samochodu z Poznania, którego będą musieli odprowadzać, to są kłopotliwe sprawy. Także proponowałbym, żeby do tej dotacji do samochodu- 5 tys., która jest niewystarczająca. Rozmawialiśmy, że satysfakcjonowałoby  Komendanta zakup samochodu używanego w kolorze niebieskim. Opis byłby zrobiony na koszt Komendy. Ta dotacja musiałaby być w granicach 15 tys. Czyli proponuję, żeby nie przeznaczać tych 5 tys. na paliwo, tylko dołożyć do samochodu czyli będzie 10 tys. i jeszcze dołożyć 5 tys. na zakup samochodu.
-      Burmistrz Napierała- Chciałbym tutaj zasugerować, żeby tego wniosku nie składać i powiem zaraz dlaczego. Około. 6 tys. zł z kwoty 10 tys. zł przewidywanych w budżecie 2004 r. na koszty paliwa dla samochodów policyjnych, ta kwota ok. 6 tys. zł będzie niewykorzystana. Druga informacja jest taka, że szukamy w tej chwili oferty samochodu, który mógłby być ewentualnie przedmiotem zakupu przez nas. I dlatego też jeżeli Pan Radny zgodziłby się z moją sugestią, żebyśmy przy nowelizacji budżetu w lutym przyszłego roku, mając już podsumowanie roku 2004 i mając być może po prostu już konkretną ofertę ile by ten samochód kosztował, czyli żebyśmy dokonali tej modyfikacji czyli zwiększenia właściwie środków w tym paragrafie, żeby było wiadomo konkretnie ile na ten samochód po prostu konkretnie musielibyśmy wydać. Także taka jest moja prośba i sugestia, żebyśmy nie dokonywali tych zmian w tym paragrafie bo obecnie musielibyśmy znowu umniejszyć rezerwę bo nie mamy już innej możliwości zwiększenia środków w tym paragrafie.
-      Radna Rapalska-Kaczmarek- Chciałabym Panu Przewodniczącemu powiedzieć, bo tutaj mówimy o wnioskach, ten wniosek dotyczący kwoty 1,1 mln zł na kanalizację sformułuję i zaraz po przerwie przedstawię.
-      Przewodniczący Thiel- Chodziłoby by mi, jeżeli można sformułować bo do tego musi się odnieść Pan Burmistrz i Pani Skarbnik i na to będziemy musieli mieć dodatkową przerwę.
-      Radny Kociemba- Chciałbym podziękować i powiedzieć, że satysfakcjonuje mnie taka odpowiedź Pana Burmistrza, że będzie to rozpatrywane w następnych zmianach budżetu.
-      Radny Rzepczyński- Pan Przewodniczący prosił o sformułowaniu wniosku jeszcze przed przerwą. Ja bym bardzo poprosił o bardziej precyzyjne zadaniowe rozpisanie kwot inwestycyjnych w objaśnieniach: dla całego działu 600, dla rozdziału 70005 w dziale 700, to w objaśnieniach moim zdaniem jest bardzo lakonicznie opisane. Dział 900, rozdział 90001 i 900004, dział 92105 i dział 92605, paragraf 2830, dotacje celowe z budżetu na sfinansowanie sportu.
-      Radny Bekas- Chciałbym przypomnieć Panu Radnemu, że jest uchwała naszej Rady, która dokładnie mówi w jakiej szczegółowości musi być przygotowany budżet. To jest uchwała Rady, naszej Rady. I to jest przygotowane zgodnie z tą uchwałą. To ja w tej chwili rozumiem ten wniosek jako wniosek o nowelizację tej uchwały na temat szczegółowości przygotowania budżetu, to jest większa procedura
-      Radny Rzepczyński- Mam w tym momencie pytanie do Pana Radnego Bekasa- proszę mi w takim razie wskazać, mamy paragraf dział 660 164270 kwotę 150 tys. zł. I mamy wpisane w tym paragrafie- remonty chodników, remonty cząstkowe nawierzchni utwardzonych i nieutwardzonych. Pytanie- których chodników, których nawierzchni.
-      Radny Bekas- Zaczynamy się bawić w piaskownicę Panie Radny. I po prostu bądźmy poważni i spełniajmy to do czego jesteśmy tu powołani.
-    Przewodniczący Thiel- Czy są jeszcze wnioski do budżetu?
 
Przerwa 15 minut.
Po wznowieniu obrad
 
-      Przewodniczący Rady M. Thiel- Wznawiamy obrady i proszę o wnioski do budżetu.
-      Radna Rapalska-Kaczmarek - Odnośnie kwoty przeznaczonej w budżecie na rok 2005 na kanalizację. Chciałabym tutaj powiedzieć, że w tej chwili jakby próbuje się przerzucać odpowiedzialność na sformułowanie zapisów budżetu na radnych. Ponieważ w tej chwili zapisy dotyczące kwoty 1,1 mln., która nie została zweryfikowana po przekazaniu majątku Aquanetowi, w tej chwili przenoszenie tego na nas, żebyśmy my formułowali wnioski nie  do końca powinno tak wyglądać. Uważam, że kwota 791 tys. zł przeznaczana na kanalizację, która jest zgodnie z przekazanym mi zestawieniem miała być to kwota na wykonanie przejść kanalizacji sanitarnej w ul. Zalesie i Zapłaty i na budowę kanalizacji w ul. Sasankowej, Dworcowej, powinna być finansowana z pieniędzy Aquanetu. I uważam, że w budżecie należy zmienić zapis dotyczący źródeł finansowania tej kwoty tzn. ta kwota nie powinna być finansowana z budżetu Miasta, a powinna ta kwota być finansowana z pieniędzy Aquanetu.. W związku z czym proponuję, Pan Burmistrz powiedział, że w tej chwili są prowadzone negocjacje i rozmowy z Aquanetem jeszcze, także proponowałabym żeby tą kwotę maksymalnie ile można przenieść w tej chwili do rezerwy budżetowej do momentu wyjaśnienia tych negocjacji. I mamy nadzieję, że Panu Burmistrzowi uda się wynegocjować to, że kwota na kanalizację w Puszczykowie oprócz dokumentacji i nadzoru będzie finansowana z pieniędzy Aquanetu a nie z pieniędzy miejskich.             
-    Przewodniczący Thiel- jest to  wniosek o  przeniesienie  kwoty na kanalizację do rezerwy  budżetowej czy tak?
-    Radna Rapalska-Kaczmarek- Maksymalnie tyle ile się da bo są pewne obostrzenia dotyczące wysokości rezerwy do momentu wyjaśnienia negocjacji prowadzonych z Aquanetem tak, aby maksymalnie kwota przeznaczona w 2005 roku na kanalizację była pokrywana z pieniędzy Aquanetu a nie  z pieniędzy Miasta.
-    Radna Jankowska- Mam tutaj pytania odnośnie zapisów dotyczących ochrony środowiska. Pytałam na Komisji Budżetu, właściwie to jest pytanie do Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska- czy Państwo analizując budżet także brali pod uwagę program ochrony środowiska i strategię Miasta. Projekt budżetu opiniowały komisje i mamy jeden wniosek Komisji Ochrony Środowiska. I dlatego chciałabym się zapytać, czy to jest wniosek po analizie wszystkich dokumentów tylko jeden. Jeśli tak to będę miała albo wniosek albo nie.
-      Burmistrz Napierała- Dziwię się, że tak są stawiane teraz problemy bo jest procedura jednoznacznie określona,. Radny który ma uwagi, czy nie zgadza się z przedstawionym projektem zgłasza poprawkę zawierającą dwa elementy. Z jednej strony wskazanie w przypadku np. zwiększenia nakładów celu i źródła finansowania lub też jak stwierdziła to Pani Radna Rapalska ewentualnie umniejszenia i skierowania na inny paragraf przewidywanych z tego przeniesienia środków i to jest dla mnie oczywiste. Natomiast polemika w tej chwili na ten temat co myślał np. Pan Przewodniczący to uważam, że lekko jest humorystyczna.
-      Radna Jankowska- mamy treści wniosku z komisji, wniosek Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska- przeznaczenie w budżecie na rok 2005 środków i zlecenie opracowania koncepcji zagospodarowania zieleni w mieście. Strategia Miasta jak i program ochrony środowiska przewiduje szereg innych zaleceń, zadań, które mają być zrealizowane na rok 2005. Moje pytanie brzmi- czy Komisja Bezpieczeństwa Porządku i Ochrony Środowiska również odnosiła się do tamtych dokumentów i uważała, że zapisy, które są na dzień dzisiejszy w budżecie, nie potrafię sądować opinii czy Komisja się do tego odnosiła czy nie.
-      Przewodniczący Rady M.  Thiel- Tu jest proszę Pani opinia Komisji Budżetowej, że wniosek ten będzie rozpatrzony przy pierwszej nowelizacji budżetu, po rozliczeniu budżetu 2004 r. Wobec powyższego propozycja jest w tym wypadku przeniesienia tej sprawy potem do ewentualnej nowelizacji budżetu.
-      Radny W. Kociemba- Chciałbym powiedzieć, że są protokoły z posiedzeń Komisji. Jak Pani chce to Pani mogła się zapoznać z tymi sprawami, i przekazać swoje uwagi do komisji.
-      Radna M.  Ornoch-Tabędzka- To ja Panu Przewodniczącemu Kociembie przypomnę, że w jednym z protokołów było zapisane, że Miasto było zobowiązane do zrobienia planu gospodarki odpadami. I wnioskowałam o przeznaczenie w budżecie kwoty na zrobienie planu gospodarki odpadami. I nie widzę tego zapisu nigdzie w budżecie Miasta na rok 2005.
-      Burmistrz Napierała- Mogę tylko powiedzieć jedno, że po prostu ktoś nie chce zgłaszać np. swoich poprawek do budżetu. Bo jeżeli się projekt nie podoba, czy są uwagi to zgłasza poprawkę. I mówi np. że nie ma tego, trzeba to jeszcze dopisać. I dlatego też tak to rozumiane jest również przez ustawodawcę i taka jest praktyka. Pani tu się powołuje na przykład innych gmin, myślę tak w innych gminach to jest .
-      Radna U. Rudzińska- Chciałabym sformułować wniosek w związku z tym problemem, który wcześniej poruszałam czyli z budową nawierzchni. Tak jak zresztą Pan Wiceprzewodniczący raczył zauważyć myślę, że zasadnym byłoby wpisanie w tym paragrafie kwoty przeznaczonej na nawierzchnie. Natomiast czy będzie to ul. Wąska, czy nie, po uzyskaniu większej kwoty ze środków z 2004 r., będzie to na pewno większa kwota i będzie można przemyśleć, czy będzie to jedna ulica, dwie, czy jedna długa. Także myślę, że bez wskazywania w tym momencie, że będą to środki na budowę nawierzchni do rozstrzygnięcia której w zależności od wysokości środków i wyboru na podstawie kryteriów, która nawierzchnia, gdzie ma to być zrobione.
-      Burmistrz Napierała- Odnosząc się do wniosku Pani Radnej Rapalskiej-Kaczmarek. Otóż uprzejmie informuję, że jeżeli taki wniosek będzie przyjęty to automatycznie skreślamy z planu budowy kanalizacji te pozycje, które są wymienione w informacjach przedstawionych Państwu wcześniej jako w piśmie kierowanym do Pani Radnej Rapalskiej-Kaczmarek oraz te, które wymieniła również Pani ponieważ ja podtrzymuję swoje wypowiedzi, które wcześniej formułowałem i jeszcze raz powtarzam, że Aquanet w tym roku na kanalizację przeznacza w obecnym planie 400 tys. Przesunięcie nastąpiło 1,1 mln zł do realizacji w roku 2004. W związku z tym udział Aquanetu jest taki, , aczkolwiek też chciałbym, żeby było dwa razy więcej, przynajmniej Teraz odnośnie wniosku Pani Radnej Rudzińskiej. Myśmy zapisali, że wydamy w ramach tych 200 tys. na projekt modernizacji ul. Poznańskiej 50 tys. oraz na przebudowę ul. Wąskiej 150 tys. Jeżeli Państwo zapiszecie całkowicie dowolność to oczywiście, że możemy te pieniądze po prostu wydać według naszych przekonań. Ponieważ brak precyzyjnego określenia daje nam to  możliwość, że te pieniądze wydamy w tym celu jak będziemy uważali za właściwe. Ja podtrzymuję w dalszym ciągu tą wypowiedź, którą wcześniej tutaj przedstawiłem, że w świetle naszych informacji, doświadczeń, konfrontacji z faktami, potrzeba istnieje projektu na ul. Poznańską ponieważ ona będzie również w przyszłości ulicą główną w stosunku do ulic modernizowanych oraz wykonanie projektu i następnie budowa ul. Wąskiej. Odnośnie wypowiedzi Pana Radnego Rzepczyńskiego- nie uważam, żeby to były wnioski do budżetu, jako poprawki. Natomiast są to po prostu wnioski do szczegółowości opisu. I powiem tak proszę Państwa- dotychczas wykonywaliśmy opisy do uchwały i do układu tabelarycznego zgodnie z ustaleniami uchwały, o której mówił Pan Radny Bekas. Natomiast bierzemy te wszystkie informacje, które Państwo dostawaliście na komisjach odnośnie poszczególnych paragrafów i dla Państwa przygotujemy w ciągu najbliższych dwóch tygodni taki szczegółowy opis. Bo np. na pytanie- na co jest przeznaczona kwota 150 tys. zł pod hasłem- naprawa chodników, ulic itd., to powiem krótko- na 70  km ulic w Puszczykowie, ponieważ my nie wiemy, która płytka, w którym momencie po prostu się zepsuje. A ponieważ są to chodniki takie jakie są to co jakiś czas występuje awaria. Natomiast trudno mówić np. żeby na końcu 2004 r. można było przewidzieć, w którym momencie to się zdarzy. Kwotę szacujemy na podstawie wydatków ponoszonych co roku na ten cel. I są to typowo interwencyjne remonty.
-      Radna Rapalska-Kaczmarek- Nie wiem jak został zaprotokołowany mój wniosek. Jest trochę inny niż w tej chwili Pan Burmistrz przedstawił. Bo ja nie wnosiłam o skreślenie kwot na kanalizację tylko o maksymalne przeniesienie kwoty przeznaczonej na kanalizację do rezerwy do momentu przedstawienia przez Pana Burmistrza Radzie Miasta wyników negocjacji z Aquanetem. Tak brzmiał wniosek.
-      Burmistrz Napierała- Sformułowanie- przesunięcie maksymalne kwot to oznacza, że całą pozycję trzeba skreślić. Ci z Państwa, którzy jakiekolwiek prowadzą rozmowy i  uwarunkowani są również decyzją drugiej strony i chcieli łaskawie wysłuchać tego co było mówione pół roku temu, dzisiaj itd., wiedzą doskonale, że nie można zapisywać w uchwale budżetowej faktów na podstawie założeń do negocjacji. Przedstawiałem fakty- ile dostaliśmy pieniędzy, jaką  Aquanet w tej chwili prowadzi politykę i powtarzam jeszcze raz- przyjęcie wniosku Pani Radnej Rapalskiej- Kaczmarek powoduje, że na wymienionych wcześniej ulicach wstrzymujemy budowę kanalizacji.
-    Radna Rapalska-Kaczmarek- Wiem, że taka interpretacja mojego wniosku Państwu odpowiada.
- Radny Bekas- Chciałbym tylko przypomnieć, że jesteśmy na Sesji Rady Miasta Puszczykowa, nie na zarządzie, czy radzie nadzorczej Aquanetu, która dzieli tamte pieniądze. My dzielimy te, które my mamy i to nie jest na zasadzie chciejstwa tylko to są dokładnie pieniądze, które w tej chwili wiemy, że będą i są do dyspozycji Miasta. Całkowicie się z tym nie zgadzam, żeby wyrzucić jakby z budżetu przyszłorocznego przejście pod ul. Wysoką bo to powoduje, że kanalizacja, która została w tym roku wybudowana z drugiej strony ul. Wysokiej po prostu nie będzie działać, nie będzie możliwości zrzutu tych ścieków i te inwestycje, które zostały poczynione będą bezużyteczne.
-      Radna Rapalska-Kaczmarek- Myślę, że nadal to co mówię, jest niezrozumiałe dla Pana Bekasa. Uważam, że wszystko co zostało wypisane w wyjaśnieniach do załącznika nr 9, czyli wszelkie inwestycje dotyczące kanalizacji, także wykonanie przejścia o którym Pan Bekas mówi jest potrzebne. Tylko ja mam zastrzeżenia co do sposobu finansowania tego. Uważam, że po prostu Miasto w tej chwili ma naprawdę wiele innych wydatków i maksymalnie kwota na kanalizację powinna być finansowana z budżetu Aquanetu, a nie z budżetu Miasta. A nie jestem za wstrzymaniem kanalizacji. Bardzo proszę, żeby takich insynuacji Pan Bekas nie robił w moim kierunku.
-      Radny Bekas- Sądzę, że z punktu widzenia formalnego ten wniosek nie spełnia tych dwóch wymogów. Albo sobie mówimy, że mamy na to pieniądze albo nie. Jeżeli wiemy co ile kosztuje to po prostu, matematyka jest prosta, dwa dodać dwa to jest cztery a nie  dwa i pół, albo półtora.
-    Przewodniczący M.  Thiel- Czy są jeszcze jakieś wypowiedzi na ten temat?
-      Radny Szafarkiewicz- Każdy wniosek, który powoduje zmianę w budżecie, zmianę deficytu, czy rezerwy budżetowej, musi być zaopiniowany przez Pana Burmistrza. W związku z tym Pan Burmistrz powinien na to wyrazić zgodę albo nie.
-      Burmistrz Napierała- Odniosłem się do wniosku jakie skutki może ten wniosek wywołać. Natomiast myślę sobie jeszcze tak, że wniosek Pani Radnej Rapalskiej-Kaczmarek jest nieprecyzyjny. Pani Radna Rapalska mówi o maksymalnym przesunięciu kwoty, a procedura uchwalania budżetu mówi jednoznacznie- jakie kwoty, skąd i  gdzie.. Nie będę się już odnosił do innych tu wypowiedzi ponieważ mówiłem to już pół roku temu, wcześniej. Tylko może jeszcze jedna uwaga- nie można mówić, że myśmy dali 24 mln. Aquanetowi. Bo myśmy zamienili nasz majątek na udziały a nie oddaliśmy majątku. To taka mała drobnostka gwoli wyjaśnienia, żeby takimi sloganami się nie posługiwać. I jeszcze raz powtarzam co powiedziałem wcześniej- dzięki tym działaniom, zgodzie Państwa Radnych na  wniesienie aportem naszego majątku rzeczowego do Aquanetu mamy w kasie miasta  w przyszłym roku 1 mln zł podatku, którego inaczej byśmy  nie mieli.
-      Radny Rzepczyński- Czuję się, że tak powiem, mocno nieusatysfakcjonowany ponieważ pewne kwoty, rozbicia kwot, padały w trakcie Sesji, chociażby rozbicie kwoty 1,1 mln zł. I dlaczego tego dzisiaj nie możemy włączyć do objaśnień. Objaśnienia są integralnym elementem uchwały budżetowej. I tak naprawdę jeżeli dzisiaj jesteśmy sobie w stanie odpowiedzieć na dużą część pytań, które tutaj poruszyłem, czyli tak naprawdę skąd się biorą te kwoty, to czy nie powinniśmy dzisiaj tak naprawdę na to odpowiedzieć. I ja składam wniosek formalny, aby dzisiaj tego typu odpowiedzi padły. Może pojedziemy objaśnienia punkt po punkcie, tutaj sobie kilka uwag wynotowałem. Myślę, że jeżeli już tutaj na szybko zadane pytania byłbym w stanie uzyskać odpowiedź i zawrzeć tą odpowiedź w objaśnieniach to już jest dużo. Bo jeżeli mówimy, posłużę się konkretnym przykładem- 60014 i 4300, drogi publiczne powiatowe, zakup usług pozostałych- 50 tys. I między innymi mamy zapis w objaśnieniach- koncepcje. Jaka koncepcja, ile pieniędzy, na co ile pieniędzy jest przeznaczone. To samo mamy w drogach gminnych- koncepcja. Jaka koncepcja, dlaczego. W drogach gminnych mamy zapisane w objaśnieniach- montaż i wykonanie progów zwalniających, łączna kwota w budżecie, która jest zapisana- 200 tys. zł- ile te progi kosztują i gdzie mają być zamontowane. To jest akurat jeden dział, moim zdaniem.
-      Burmistrz Napierała- Wypowiedziałem się już i jeszcze raz powtórzę. Na podstawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej nie kwestionowana jest obszerność, czy też szczegółowość zapisów do budżetu wykonywanych przez nas. Przedstawiłem przed chwilą propozycję, żeby te uwagi odnośnie szczegółowości opisów, również zgłaszane wcześniej, przekazywane Państwu w ciągu dwóch tygodni, zostały zebrane w jedną całość, niezależnie od tego czy to było przekazywane tej czy innej komisji, po prostu Państwu dostarczone. I w tej kwestii podtrzymuję swoje zdanie.
-      Radna Ornoch-Tabędzka- Podnosiłam tę sprawę na Komisji Ochrony Środowiska, w tym momencie przejdę do dochodów, nie do wydatków. Przez cały czas szukamy zwiększenia możliwości dochodów. Ja widzę taką możliwość w opłatach za użytkowanie z tytułu ochrony środowiska. Prosiłam kilkakrotnie o przedstawienie wykazu, zresztą taki wniosek na Komisji Ochrony Środowiska został zrobiony. Ja tutaj nie widzę żadnej pozycji w budżecie, która mówi o dochodach z tytułu użytkowania środowiska. Chciałabym ewentualnie prosić o korektę. Na poziomie 12 tys., które do tej pory otrzymywaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego to są śmieszne pieniądze. Właśnie dostałam przed sekundą olśnienia- jeśli Aquanet jest właścicielem oczyszczalni ścieków to powinny tu być bardzo duże pieniądze z tytułu użytkowania środowiska i odprowadzania ścieków na terenie Miasta.
-    Przewodniczący Thiel- Konkretnie sobie by Pani życzyła żeby w dochodach co?
-      Radna Ornoch-Tabędzka- W dochodach. W planie finansowym w załączniku jest 5 tys. I te 5 tys. to jest w moim rozumieniu na poziomie dotychczasowym, który nie uwzględniał Aquanetu jako właściciela nieruchomości na terenie Miasta Puszczykowa.
-      Burmistrz Napierała- Pożytki z tytułu ochrony środowiska, beneficjenci tych pożytków są określeni w przepisach. Według naszej wiedzy to my nie jesteśmy w tym momencie tym beneficjentem, ale możemy to sprawdzić i Państwu taką informację przedstawić.
Natomiast my ponosimy koszty jeszcze z tytułu np. użytkowania środowiska chociażby nawet poprzez odprowadzanie wód np. z dróg utwardzonych. Dlatego też to nie jest wniosek Pani Ornoch-Tabędzkiej, w moim pojęciu nie spełnia warunków wniosku np. jako poprawki do budżetu. Bo to jest teraz sugestia do sprawdzenia i to będzie zrobione, czy nam się w ogóle cokolwiek należy. My uważamy na dzień dzisiejszy, takiej tutaj nie mieliśmy teraz informacji, że cokolwiek się należało, natomiast sprawdzimy to jeszcze. Przeanalizujemy czy wypowiedź Pani Ornoch-Tabędzkiej, czy jej sugestia znajduje w ogóle odzwierciedlenie w przepisach i czy możemy się czegokolwiek spodziewać.
-    Przewodniczący Thiel- Pierwsza rzecz to musimy przegłosować poprawkę, wniosek Pani Rapalskiej, przy sprzeciwie Burmistrza.
-    Pani E. Tonder- wniosek H. Rapalskiej o brzmieniu: Przeniesienie maksymalnej kwoty przeznaczonej na kanalizację do rezerwy budżetowej do momentu wyjaśnienia przez Pana Burmistrza możliwości finansowania części robót dotyczących kanalizacji planowanych na rok 2005 przez firmę Aquanet.
-      Burmistrz Napierała- Proszę Państwa, już wypowiadałem się- nie ma czegoś takiego jak pojęcie maksymalnej kwoty. Maksymalną kwotą jest 1,1 mln zł.
-      Radna Rapalska-Kaczmarek- Nie, ponieważ są jakieś ograniczenia. Tutaj Panią Skarbnik bym prosiła dotyczące wielkości rezerwy, prawda? A ponieważ ta rezerwa dzisiaj ulegała zmianie. Do tej możliwej rezerwy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kwestia matematycznego wyliczenia pozostawiam tutaj Pani skarbnik.
-      Pani Gielniak- 139,054 tys. mogłaby wynosić rezerwa, a wynosi. Jeszcze raz proszę zechcieć spojrzeć w uchwałę W uchwale budżetowej rezerwa ma wynosić 57,718 tys., a w załączniku nr 2 chyba Państwu podałam dobrą kwotę 57,718 tys. zł, w załączniku nr 2 tzn. w wydatkach, rezerwa budżetowa, w dziale 758 ma wynosić 57,718 tys. i w uchwale również taka sama kwota. I wobec tego od 139 odjąć te 57,718 to jeszcze o taka kwotę może być zwiększona rezerwa. Rezerwa ogólna może stanowić 1 % wydatków. Wydatki stanowią kwotę 13,905 mln. zł. I 1 % z tego to jest 139,054 tys. Mamy rezerwę 57, a więc odejmuję to od tego i o taką kwotę może być.
-      Radny Bekas- Dochodzimy do absurdu. W tej chwili cała Rada z Urzędem Miasta formułuje wniosek, który mamy głosować, nie wnioskodawca. A poza tym jeżeli mówimy, że to ma być 50 czy 80 tys. to proszę pokazać zadania, które zostają wykreślone- czy to jest jeden przecisk pod ulicą, czy to jest odcinek kanalizacji, co z tym się dzieje, bądźmy konsekwentni.
-      Radny Rzepczyński- Odnośnie tego co powiedział Pan Radny Bekas- nie możemy pokazać zadań, które nie zostaną zrealizowane ponieważ te zadania nie są że tak powiem wykazane w tym projekcie budżetu.
-      Radna Rapalska-Kaczmarek- Myślę, że Pan Bekas nadal nie rozumie idei tego co ja mówię. Nie chodzi o skreślenie jakiegokolwiek zadania tylko o zmianę sposobu finansowania tego zadania czyli chodzi o finansowanie tego nie z budżetu Miasta tylko z pieniędzy Aquanetu. A nie o skreślenie danego zadania przewidzianego do wykonania w 2005 r. Uważam, że wszystkie rzeczy, które zostały przewidziane odnośnie budowy kanalizacji na rok 2005 powinny zostać wykonane. Tylko po prostu sposób ich finansowania powinien się zmienić. Nie zgadzam się, żeby w tym budżecie całość tych zadań przewidzianych na 2005 była finansowana z pieniędzy Miasta. Uważam, że część powinna zostać sfinansowana z pieniędzy Aquanetu. A wszelkie zadania przewidziane do wykonania na 2005 rok powinny, przewidziane w tym zestawieniu, które otrzymałam, powinny zostać w tym 2005 roku wykonane.
-      Radny Szafarkiewicz- Proponuję, żeby uciąć tą dyskusję. Wniosek został sformułowany i proszę o głosowanie.
-      Radny Bekas- Panie Przewodniczący, jeżeli jest mowa, że są zadania określone na 1,1 mln zł. i Pani Radna twierdzi, że można to zrobić za milion. To co my mamy głosować to jest absurdem. Dlatego wnioskodawca niech powie, że jeżeli zadania są na przyszły rok przewidziane, przypominam o wieloletnim planie inwestycyjnym, żeby skończyć kanalizację, wiele innych aspektów na to wskazuje, żeby skończyć zadanie za 1,1 mln zł, a Pani Radna proponuje, żeby w związku z tym zrobić to zadanie, ale za milion złotych. To sto tysięcy skąd się znajdzie?
-      Przewodniczący Thiel- Zgodnie z wnioskiem Pana Szafarkiewicza zamykam dyskusję. Poddaję pod głosowanie taki wniosek.
-    Przewodniczący Thiel- Wniosek Pani Rapalskiej w tej formie już Państwo przeczytali.
-      Pani E. Tonder ( odczytała wniosek Pani Rapalskiej)- Wnoszę o przeniesienie maksymalnej kwoty z kanalizacji do rezerwy budżetowej do momentu wyjaśnienia przez Pana Burmistrza możliwości finansowania budowy kanalizacji przez Aquanet tj. kwoty 81,336 tys. zł.
W głosowaniu  ( 6 za, 9 przeciw, wstrzym. 0) wniosek został odrzucony
 
- Przewodniczący Rady M.Thiel - Teraz jeśli chodzi o dalszy wniosek Pani Rudzińskiej. Czy w związku z tym, że wniosek ten dotyczy w zasadzie poprzednio już omawianej sprawy, że komisja ustali priorytety i hierarchię potrzeb. Czy jest sens w tej chwili to głosować?
-      Pani Tonder (odczytano wniosek Pani Rudzińskiej)- Wnoszę by zadecydowanie o budowie ul. Wąskiej nie było wskazane w opisie do budżetu. Decyzja powinna zapaść po przedstawieniu kryteriów budowy ulic.
-      Burmistrz Napierała- W kwestii formalnej Panie Przewodniczący. W opisie do budżetu nie może się znaleźć taki opis. Budżet albo wskazuje pewne zadania albo nie mówi nic tylko daje kwotę. Czyli będzie tylko- na cele inwestycyjne, bez wyjaśnienia.
W opisie do budżetu jest w dziale 600, paragraf 6050- budowa nawierzchni na ul. Wąskiej. Rozumiem, że ten zapis będzie skreślony. Napisane będzie- budowa dróg.
-      Radny Szafarkiewicz- A w jakim terminie możemy ten spis dróg, które ewentualnie mają być remontowane, wykonać.                             
-      Burmistrz Napierała- To jest w tej chwili w realizacji. Także na pewno w styczniu to będzie zrobione.
-      Radny Bekas- Czy w związku z tym mimo takich nalegań poprzednio, żeby bardziej uszczegóławiać, w tej chwili skreślamy te uszczegółowiania. Czy mam rozumieć, że te pieniądze mają być zamrożone do czasu wyjaśnień nie wiadomo jakich i te pieniądze nie będą do dyspozycji, co to znaczy?
-      Radna Rudzińska- Myślę, że Pan Radny słyszał, że w styczniu będzie przedstawiony wykaz tych dróg najpilniejszych i że kryteria będą podjęte. I w terminie myślę dwóch miesięcy będzie to ustalone. I w tym momencie i tak w styczniu nie buduje się generalnie dróg.
-      Radny Bekas- ale w tym czasie się projektuje, opłaca przetargi i inne rzeczy. Następna nasza Sesja będzie w lutym i ten cały proceder zanim ruszy, zanim to wszystko się zrobi, to boję się, że to będzie maj, czerwiec, najwcześniej.
-      Radna Ornoch-Tabędzka- Chciałabym zauważyć, że w ostatnich zarządzeniach Pan Burmistrz przedstawił nam możliwość i zlecenie wykonania planu rozwoju lokalnego. Elementem planu rozwoju lokalnego jest wieloletni plan inwestycyjny z rozpisaniem najważniejszych inwestycji na najbliższe cztery lata. W związku z tym taki harmonogram łącznie z gradacją hierarchii ważności wykonania ulic będzie musiał zostać dokonany. I myślę sobie, że to będzie dobry moment, żeby wtedy wpisywać nazwy ulic, które będą robione.
-    Radny Szafarkiewicz- Zgłaszam wniosek formalny o głosowanie tego wniosku.
-      Radny Balcerek- Kategorycznie sprzeciwiam się temu, żeby na ul. Wąskiej nie robić nawierzchni. Dlatego, że znam tą sytuację już od kilku lat. Kiedy na ul. Wąskiej pojawi się woda wtedy ludzie mają  w piwnicy po prostu małe jeziorka. Ale to nie jest to, że tam woda się pojawia. Tam woda tryska jak ze źródełka ze ścian do piwnicy. I to jest chyba jedyna ulica w Puszczykowie, która właśnie jest narażona, te domy na tej ulicy są narażone na to, że ta woda tak zalewa tym ludziom piwnicę. I uważam, że jeżeli nie rozpoczniemy teraz od ul. Wąskiej, która naprawdę jest ulicą tzw. pierwszej potrzeby to przy następnych jakichś harmonogramach ulic będzie podobna dyskusja i będą jakieś sprzeczki między radnymi lub między mieszkańcami, która ulica ma być priorytetem w ułożeniu nawierzchni, czy zrobieniu odwodnienia. Także składam formalny sprzeciw przeciwko temu, żeby nie była utwardzona jak również odwodniona ul. Wąska w Puszczykowie.
-      Radny Szafarkiewicz- Tu nikt takiego wniosku nie formułuje, że ul. Wąska nie ma być robiona w pierwszej kolejności. Ma być po prostu wykaz ulic zrobiony i może się okazać, że ul. Wąska będzie pierwsza i ul. Poznańska tak samo. Także chodzi o zrobienie wykazu ulic i stworzenie harmonogramu prac.
-      Radna Ornoch-Tabędzka- Jeśli ta sytuacja na ul. Wąskiej jest tak bardzo dramatyczna to dlaczego słyszymy o tym po raz pierwszy w tym roku. Chciałabym zobaczyć jako jedno z kryteriów dokumenty np. wnioski mieszkańców o odszkodowanie, cokolwiek takiego. To są argumenty, które liczą się w hierarchii ważności. I jeszcze raz wracamy do tego-nikt nie mówi, że ul. Wąska jeśli rzeczywiście jest najważniejsza , nie będzie jako pierwsza.
-      Burmistrz Napierała- Nie wiem jak dokumentować wypowiedzi, które były wcześniej przedstawiane. Rok temu przy konstruowaniu budżetu osobiście mówiłem, że jeżeli starczy pieniędzy to poza odcinkiem ul. Niepodległości, który został zrobiony, czyli częściowo Panie Balbierz, tak to rozumiem, wypowiadałem się również, że w następnej kolejności powinna być budowana ul. Wąska. Nie było możliwości zwiększenia budżetu na inwestycje bo nie wiedzieliśmy jak będą inne wydatki wyglądały i w związku z tym jest teraz taka sugestia. Myślę, że decydujecie Państwo jako Radni o tym co się zdarzy. Powiem tylko tyle- nie przystąpienie do robienia projektów na pewno opóźni te działania jak również może spowoduje, że pewnych środków np. nie pozyskamy o które chcieliśmy wystąpić. Druga sprawa- argument Pani Ornoch-Tabędzkiej- czy były wnioski o odszkodowania. Jeżeli będą wnioski o odszkodowania to ja się pytam kto potem będzie ponosił winę za to, że nie było działań powiedzmy wcześniej. Pani powie, że nie było gospodarności ze strony Burmistrza i Urzędu Miasta. I jeszcze jedna kwestia- dyskutujecie Państwo w tej chwili o tym, żeby robić ul. Wąską, czy nie robić ul. Wąskiej. Powiem tak- jak będziemy układali ten harmonogram wykonywania nawierzchni na ulicach to na pewno ul. Wąską zrobimy jako pierwszą, ponieważ taką mamy świadomość, przekonanie na podstawie wieloletniego doświadczenia. I tutaj jest w pełni tego świadomość. Dla faktów takich nikt z nas ani ja, ani kolega Ewicz, na ul. Wąskiej nie mieszka. Także nie jest z potrzeb osobistych robienie tego. I jeszcze jedna kwestia- jeżeli mówiłem wcześniej i to Państwo też w pewnym sensie tutaj przyjęliście. Była informacja jakie mogą być spodziewane środki wolne, że zwiększymy budżet finansowania budowy dróg w granicach 1,5 mln, a może i więcej na przyszły rok to po cóż  teraz ta kłótnia, tylko po to, żeby wstrzymać ewentualnie przygotowanie projektu i realizację tych przedsięwzięć?
-      Radna Ornoch-Tabędzka- Proszę o zapisanie do protokołu w tej chwili dla mieszkańców ul. Wąskiej, że ja bardzo im współczuję z powodu ciężkiej sytuacji na ich ulicy i jestem bardzo za tym, żeby rzeczywiście ten problem rozwiązać. Natomiast jesteśmy Radnymi wszystkich mieszkańców Puszczykowa. i po to, żeby mieć argumenty dla innych mieszkańców Miasta Puszczykowa, że ich ulice nie są tak ważne jak ul. Wąska, musimy mieć bardzo dokładne argumenty i kryteria. I tylko o to chodzi w tej chwili. I chciałabym, żeby mieszkańcy ul. Wąskiej i mieszkańcy innych ulic Puszczykowa to zrozumieli.
-      Radna Jankowska- . Dla mnie ważny jest zapis, aby rzeczywiście był on w formie ogólnej i żeby kryteria zostały jak najszybciej ustalone. Ustalone, a nie po prostu narzucone, tylko ustalone z wszystkimi radnymi chociażby na Komisji Inwestycji. Miało to być w ubiegłym roku i tej dyskusji by dzisiaj nie było. Rozumiem, że w styczniu można w tym momencie, od razu na podstawie tych kryteriów zrobić harmonogram prac i wierzę, że ul. Wąska w tym harmonogramie wygra.
-      Pan P Bekas- Chciałbym w tej dyskusji na temat tego wniosku zabrać głos. Moim zdaniem można współczuć mieszkańcom, można piękne deklaracje wnosić. Ale wydaje mi się, że podstawową sprawą, żeby zaradzić temu to jest podjęcie odpowiedniej decyzji, żeby to było jak najszybciej. Dlatego jestem jak najbardziej przeciwny temu wnioskowi o skreśleniu ul. Wąskiej.
-      Radny Szafarkiewicz- Przecież nikt nie skreśla ul. Wąskiej, ani nikt nie przecina prac, które mają być zrobione. W budżecie jest przeznaczona kwota i tylko w opisie ma być wykreślona ul. Wąska i koniec na tym. Natomiast to nie przerywa żadnych prac, które mają być zrobione i zmobilizuje do jak najszybszego zrobienia hierarchii ulic.
-      Radny Bekas- Dlatego wracam do pytania- czy to powoduje zamrożenie tych prac, czy nie powoduje. Wyraźny był wniosek, przed chwilą to potwierdziła Pani Ornoch-Tabędzka, że do czasu aż nie będą kryteria, nie będzie komisji, wstrzymać te prace. Wyraźnie to było mówione dlatego ja jestem jak najbardziej przeciw bo sądzę, że ta ulica jest najbardziej w tej chwili ważną ulicą i nie wolno tych prac wstrzymywać, po to, żeby ta ulica była zrobiona jak najwcześniej.
-      Przewodniczący Thiel- Wniosek Pani Rudzińskiej był jednoznaczny, że należy to skreślić i zostawić tylko w ramach inwestycji.. Wniosek nie kwestionował tego w jaki sposób i kiedy zacznie się tą robotę.
-      Radny Szafarkiewicz- Składam wniosek formalny o przegłosowanie tego wniosku.
-      Pani Tonder (wniosek Pani Rudzińskiej)- Wnoszę w dziale 600, paragraf 6050 o skreślenie zapisu- budowa ulicy Wąskiej i wprowadzenie zapisu- budowa dróg.
W głosowaniu ( 7 za, 7 przweciw, 1 wstrzym.) wniosek nie uzyskał większości i został odrzucony.
- Przewodniczący Rady M. Thiel- Następny jest wniosek Pana Rzepczyńskiego dotyczący uszczegółowienia poszczególnych działów budżetu, w opisie. Czy to kwalifikuje się do głosowania?
-      Burmistrz Napierała- Tą kwestię już podnosił Pan Radny Bekas. W takim razie proszę, żeby Rada zmieniła zapisy uchwały o procedurze i szczegółowości uchwalania budżetu i wtenczas będziemy się tego trzymać. Powtarzam chyba po raz trzeci dzisiaj swoją wypowiedź, że opisy robimy zgodnie z wymogami organów, które to kontrolują i dotychczas to było jasne. Natomiast jeszcze raz powtarzam, że w ciągu dwóch tygodni przygotujemy te wszystkie opisy szczegółowe, które były składane Państwu na komisjach i prześlemy wszystkim radnym do informacji.
-    Przewodniczący Radz M.Thiel- Czy wobec tego to Pana zadowala?
-      Radny M. Rzepczyński- Tak jak już wcześniej powiedziałem objaśnienia są integralną częścią uchwały budżetowej. Moim zdaniem to już wiele razy było poruszane na Komisji Budżetu i Finansów. Więc ja w takim razie zgłoszę wniosek o zmianę uchwały o uchwalaniu budżetu, ale to w innym czasie. Zakładam, że Pan Burmistrz, też zgodnie z tym co powiedział, w ciągu dwóch tygodni te uszczegółowienia nam dostarczy.
-      Przewodniczący Thiel- Wobec braku dalszych wniosków proszę o przypomnienie tych kwestii, które Pani była uprzejma poprzednio powiedzieć, które należy w tej chwili przegłosować. Wobec tego głosujemy uchwałę budżetową z tymi zmianami. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały w wersji przedstawionej Państwu na Sesji i z tymi zmianami, które zostały na Sesji przyjęte.
W głosowaniu projektu uchwały budżetowej wraz z przyjętymi autopoprawkami ( 9 za, 5 przeciw, 1 wstrzym. ) uchwała została przyjęta.
 
V. Podjęcie postanowienia w sprawie planu pracy Rady na rok 2005
- Przewodniczący Rady M. Thiel -Przyjąłem do projektu mniej więcej taki sam terminarz jaki był w roku 2004. Jest to terminarz wystarczający. Jeżeli chodzi o załatwianie wszelkich spraw, odstępy między terminami są około 6 tygodni przeciętnie i po pierwsze proponuję przede wszystkim te terminy sesji, które przypadają zgodnie z naszymi założeniami na wtorki, a więc 8 lutego, 22 marca, 26 kwietnia byłaby absolutoryjna sesja, ona nam właściwie ustawia terminy innych sesji, 31 maja, 5 lipca, następnie jest przerwa do 6 września, 25 października, 6 grudnia, 29 grudnia byłaby budżetowa sesja następnego roku.
Teraz jeżeli chodzi o sprawy tematyki tych Sesji zaproponowałem podobnie jak w zeszłym roku, z tym, że tutaj od razu taką autopoprawkę chciałbym wprowadzić- mianowicie na 8 lutego oprócz sprawozdania z wykonania uchwał, proponowałbym również poświęcić czas naszej Młodzieżowej Radzie Miasta. Proszę uprzejmie o ustosunkowanie się do tych problemów .
-   Radna I. Jankowska- Mam propozycję, aby procedura, jaka została u nas przyjęta czyli najpierw są tematy w formie debaty dyskusji, następnie później są sprawy bieżące, aby zamienić tą kolejność. To jest tylko kwestia formalna, ale chodzi o to, że jeśli ten harmonogram będzie gdzieś wywieszony to chodzi o to, żeby mieszkańcy wiedzieli, że najpierw będzie temat np. służba zdrowia, a później będą sprawy bieżące. Bo to sugeruje mniej więcej kolejność. Następnie mam dwie propozycje, a trzecia do rozważenia. Uważam, że Sesje są być może zbyt rzadko z tego względu, że potem dostajemy masę uchwał i siedzimy bardzo długo. Po pierwsze uważam, że powinna się odbyć sesja w styczniu dotycząca tych kryteriów inwestycji, kryteriów utwardzania dróg czyli dotycząca zagadnień inwestycyjnych bo tego nie ma w całej rozpisce. Czyli inwestycje w miastach połączone z dyskusją nad przygotowywanym planem rozwoju lokalnego. Proponowałabym, aby to był 18 styczeń bo uważam, że teraz dwa tygodnie to jest ten termin , gdzie można by było na Komisji Inwestycji nad tymi kryteriami popracować i w jakiejś formie to jeszcze przedyskutować na Sesji, taka jest moja propozycja. I proponowałabym również ponieważ mam takie "okienko" w czerwcu, aby np. 14 czerwca omówić kwestię kultury, gdyż tego tematu nie było w poprzednim roku i również w tym. Aby porozmawiać na temat i Dni Puszczykowa i przedsięwzięć, które są organizowane na terenie Miasta i Miejskiego Ośrodka Kultury bo ciągle na komisjach pojawia się temat, że coś trzeba z Ośrodkiem Kultury zrobić, ale jesteśmy w zawieszeniu. A także w czerwcu będzie jeszcze czas, aby omówić kwestię ewentualnego sylwestra.
-   Radny  M. Rzepczyński- W nawiązaniu do tego co powiedziała Pani Jankowska na jedną rzecz bym zwrócił uwagę, że 31 maja mamy mówić o gospodarce przestrzennej, w połowie czerwca byśmy mówili o kulturze, a w drugiej połowie czerwca mamy dni Puszczykowa. Jeżeli tak by wyszło to ja bym sugerował, żeby wtedy zamienić, żeby w maju zrobić kulturę, a gospodarkę przestrzenną w czerwcu. Wydaje mi się, że miesiąc przed dniami Puszczykowa to jest wystarczająca ilość czasu.
-      Radna M. Ornoch-Tabędzka- Chciałabym się przychylić do tej sugestii, żeby w planie pracy znalazł się punkt pod tytułem- inwestycje, plan rozwoju lokalnego, które głównie mówią o inwestycjach również w kontekście partycypacji mieszkańców, możliwości partycypacji mieszkańców w inwestycjach lokalnych. Ponieważ tylko wywołanie debaty na ten temat jest w stanie uświadomić zarówno Radnym, jak i mieszkańcom jak znaczące może być zwiększenie ilości liczby inwestycji wtedy kiedy będą partycypowali mieszkańcy.
-      Radny  J. Szafarkiewicz- Moje zdanie jest podobne ponieważ zachowując te wszystkie terminy to byśmy zaraz na początku stycznia musieli mieć już wszystkie dane do tego, a tego się nie da zrobić. Także ta Sesja jest na pewno potrzebna, ale może ją lepiej zrobić jako nadzwyczajną, to niczego nie zmienia, tylko może nie 18, a tydzień później. Dzisiaj mamy 30 i termin dostarczenia materiałów dla Radnych to jest 7 dni. To i tak mimo wszystko siedem dni, przedtem muszą komisje zaopiniować np. te ulice i myślę, że to się czasowo nie zmieści.
-      Radna I. Jankowska- Ten 18 stycznia proponuję jako temat do dyskusji. Nie już głosowanie nad kryteriami tylko dyskusji tak, aby była podstawa też wcześniej możliwości dyskusji na komisji, chociażby w tym drugim tygodniu stycznia, przedstawienie luźnych propozycji, abyśmy tutaj jeszcze podyskutowali..
-    Przewodniczący Rady M.  Thiel- A co na to Przewodniczący Komisji Inwestycji?
-      Radny  A. Balcerek- Podzielam uwagę Pana Przewodniczącego Szafarkiewicza, który stwierdził, iż materiały, które byłyby potrzebne do posiedzenia tej Sesji, czy będą przygotowane. Jeżeli będą przygotowane ja nie widzę żadnych przeszkód, żeby Komisja się odbyła, a następnie Sesja.
-      Radny P. Bekas- Wydaje mi się, że jedną z ważniejszych osób w tej sprawie jest Pani księgowa. Bo to po prostu trzeba skończyć budżet, musimy wiedzieć czym dysponować będziemy, jakie zostaną pieniądze z 2004 r. chociażby wstępnie, żeby przymierzyć się co do kwot. Bo w styczniu rozmowa o czymś wirtualnym będziemy rozmawiać tak jak dzisiaj. Możemy kryteria ustalić, ale żadnych szczegółów nie będzie.
-      Burmistrz J. Napierała- Wiem, że Państwo zaraz powiecie, że Urząd jest od tego, żeby wykonywał polecenia Rady i takie są fakty. Natomiast mam tylko prośbę- nie zakładajcie Państwo, że tydzień czasu jaki zostanie nam do przygotowania materiałów zgodnie z przyjętymi zasadami, 7 dni przed Sesją muszą już iść projekty uchwał na Sesję, starczy. I to nie ma możliwości np. przesyłania jakichś materiałów na Sesję, że ma być uchwała podjęta. Wcześniej Państwo też żeście przyjęli zasadę, że komisje dyskutują i teraz praktycznie po nowym roku byłby tydzień czasu na przygotowanie materiałów na wywołanie dyskusjiA odnośnie drugiej kwestii- co do finansów to żeśmy tą kwestię dyskutowali tutaj wielokrotnie. Ten 8 lutego to jest najwcześniejszy termin, na którym będziemy mogli ewentualnie dyskutować na ten temat. Czyli, że do końca stycznia spodziewamy się wszelkich informacji na temat bilansu roku 2004. Także na pewno w połowie stycznia mowy nie ma, o tym żebyśmy mogli mówić jakie mamy środki. Bo jednym z ważkich jeszcze takich argumentów jest też rozliczenie się z nami Urzędu Skarbowego, a właściwie Ministra Finansów, który przysyła nam co miesiąc po upływie miesiąca właściwego dopiero rozliczenia jeżeli chodzi o nasz udział w PIT-ach, także to jest rzecz istotna w tym przypadku.
-      Radna I. Jankowska- Być może zostałam źle zrozumiana.8 lutego jest zaplanowana Sesja, czyli materiały do Radnych musiałyby dotrzeć 2 lutego. Uważam, że pomiędzy 18 kiedy proponuję dyskusję na temat kryteriów a 2 lutego jest wystarczający czas, aby na podstawie opinii, dyskusji wyciągnąć wnioski i sformułować to w formie uchwały na Sesję 8 lutego. Nie sugeruję i nie proponuję, żeby 18 stycznia podjąć uchwałę odnośnie kryteriów, już zamknąć temat inwestycji nad konkretnymi pieniędzmi itd. Proponuję, aby 18 stycznia kiedy będzie jeszcze dwa tygodnie do następnej Sesji, aby przygotować projekt uchwały, aby Komisja Inwestycji po tej Sesji mogła się do tego odnieść i radnym zaproponować wzór uchwały pod którą każdy radny będzie się mógł podpisać. Taka jest moja propozycja. Na podstawie dyskusji, która wyniknie tutaj, a nie,  że każdy będzie gdzieś tam zgłaszał swoje wnioski, propozycje.
-   Przewodniczący  Rady M. Thiel- I co więcej byśmy robili na tej Sesji. Tylko taka dyskusja? Jeszcze raz powtarzam- to nie jest wcale za duży odstęp czasu pomiędzy terminami Sesji. Obserwuję również i inne Rady i oni też w ten sam sposób postępują. Proszę pamiętać, że pomiędzy Sesjami jest szereg rzeczy do wykonania, które potem się spiętrzają i w wypadku zbyt krótkich okresów następuje dosyć niestety duże zamieszanie. Mieliśmy tego dowody już w poprzednich kadencjach. Także ja nie jestem skłonny tak ścieśniać te wszystkie terminy Sesji. Natomiast od nas zależy jak poszczególna Sesja będzie wyglądała i długo trwała. Pragnę stwierdzić, że jeżeli chodzi o dyskutowanie uchwał i ich uchwalanie to one nie zajmują tyle czasu na naszych Sesjach. Większość czasu niestety zajmują te tematy dodatkowe. Druga kwestia- tu bardzo podoba mi się propozycja Pana Szafarkiewicza, że ewentualnie sięgnijmy sobie do takich terminów nadzwyczajnych sesji, bo one są wtedy dosyć zwięzłe, krótkie, jeden temat i można w razie potrzeby się tym zajmować, jeżeliby bardzo duża konieczność była. Teraz jeżeli chodzi o kulturę to rzeczywiście tu została pominięta i rzeczywiście w tym 31 maja można by było sprawę kultury też podać. Bo ona chyba z gospodarką przestrzenną się kłócić nie będzie. Chyba, że weźmiemy to wszystko we wrześniu na edukację i kulturę.  A jak by się Państwo w ten sposób zapatrywali, że gospodarkę przestrzenną byśmy dali na lipiec, a sport i rekreację oraz kulturę dalibyśmy wtedy na 31 maja.
- Radna I. Jankowska poruszyła kwestię ewentualnego przeszeregowania- podejmowanie spraw bieżących i sprawozdanie. To oczywiście myśmy tak to robili i to możemy zrobić tylko mnie się wydaje, czy uchwał nie powinniśmy brać na początek sesji. Bo wtenczas, wie Pani, strasznie długo zaczyna nam taka tematyka nam się przedłużać, taka ogólna i wtedy do uchwał już wszyscy przystępują nieco zmęczeni. A do uchwał powinniśmy być jak najbardziej sprężeni.
-      Radna I. Jankowska- Trudno powiedzieć gościom, którzy są zapraszani, żeby przyszli np. na godz. 20.
-      Przewodniczący Rady M.  Thiel- Na godz. 17, godz.17:30 można zaprosić, a jak byśmy przedłużali uchwały to można przerwać i uchwały dalej kontynuować. Chcę przedyskutować tą sprawę, żeby to było jak najbardziej wygodnie.
-      Radna I. Jankowska- Wydaje mi się, że można to zrobić dowolnie i jeśli będziemy się trzymać czasu i powiedzmy np. debata, czy dyskusja byłaby zaplanowana zawsze na godz. 18, pomiędzy 18 a 19:30 byłaby debata .
-      Przewodniczący Rady  M. Thiel- Oczywiście. Kwestia rozplanowania tego na sesji będzie do każdej sesji odpowiednio dopasowana.
-      Radna M. Ornoch-Tabędzka- Mam następujące pytanie właściwie też sugestię- otóż ja nie do końca chcę się zgodzić z tym, że sprawa inwestycji powinna być przedmiotem obrad sesji nadzwyczajnej. Choćby z tego powodu, że sesja nadzwyczajna daje taką możliwość, iż materiały można dostarczyć na 3 dni przed sesją. Wydaje mi się, że są to akurat tak ważne sprawy, że skrócenie tego czasu na otrzymanie tych materiałów i zapoznanie się radnych z materiałami może być pewnym problemem.. Myślę sobie, że to można ewentualnie przesunąć w czasie na koniec roku tylko po to, żeby stworzyć w tej chwili rzeczywiście podstawy do rzetelnego przygotowania się do tej sesji, już z góry na upatrzony termin. Ten termin też będzie wszystkich mobilizował do tego, żeby się zmieścić w czasie.
-      Przewodniczący Rady M. Thiel- Ja się zgadzam. Jeżeli nie ma innych wniosków to prosiłbym uprzejmie o przyjęcie tego terminarza jaki tu został podany. Z tym, że jak już powiedziałem na tematykę sesji 8 lutego byśmy przewidzieli Młodzieżową Radę Miasta. Następnie inwestycje zamiast bezpieczeństwa i ochrony środowiska przyjęli na 22 marca. Następnie jeśli chodzi o gospodarkę przestrzenną to byśmy to wzięli na 5 lipca. Natomiast 31 maja byłby sport i kultura. Edukacja pozostaje, służba zdrowia i bezpieczeństwo ewentualnie może być 6 grudnia.
-      Radny W. Kociemba- Myślę, że się nie zgodzę z tym, żeby przesuwać to zwłaszcza, że mamy jeszcze regulamin porządkowy do uchwalenia.
-      Przewodniczący Rady M.  Thiel- Przecież on jest przez komisje już X razy przemaglowany. Ale ja byłbym skłonny przyjąć, Pan Przewodniczący by się zgodził żeby  to przygotować na sesje marcową.
-      Radna Ornoch-Tabędzka- Ja bym chciała powiedzieć, że mi się bardzo podoba pomysł, żeby ewentualnie te tematy wiodące były o pewnej, określonej porze na sesji, żeby wszyscy wiedzieli, że będzie to np. między godziną 18-19, albo 19-20. Wtedy to zresztą daje większą możliwość uczestnictwa mieszkańców. Ale jednocześnie mam dużą prośbę- żebyśmy od razu mogli przyjąć, że mieszkańcy będą mieli prawo głosu. Ponieważ będzie to przerwa w sesji i będzie to czas na debatę nad danym problemem.
-      Przewodniczący Rady M. Thiel- Jeżeli nie ma innych wniosków to prosiłbym uprzejmie o przyjęcie tego terminarza jaki tu został podany.
-      Radny M. Rzepczyński- Myślę, że to będzie głównie zależało ile będzie na temat podatki, ile będzie na temat służba zdrowia. Jeżeli na służbę zdrowia byłoby dużo tematów to nie ma sensu dokładać.
-      Przewodniczący Rady M. Thiel- Wobec powyższego proponowałbym postanowienie poddać pod głosowanie.
W głosowaniu ( 14 za, 1 przeciw, 0 wstrzym.) Rada przyjęła postanowienie
 
VI. Informacje  Burmistrza Miasta
-      Burmistrz J. Napierała- Zgodnie z przyjętą od dwóch poprzednich sesji zasadom przedstawiam Państwu informacje w formie pisemnej. Treść sprawozdania została odczytana przez  Burmistrza Miasta.
-      Radna H. Rapalska-Kaczmarek- W punkcie trzecim jest zmieniono stawki na użytkowanie wieczyste 21 użytkownikom. Czy te osoby zostały poinformowane o wysokości stawek i o podstawie prawnej. Jest to pytanie od jednego mieszkańca.
-      Burmistrz J. Napierała- Forma jak można zmieniać tą wysokość stawki za wieczyste użytkowanie jest określona i każdy płatnik tej należności dostaje pismo, którego treść jest dostępna w referacie geodezji i gospodarki nieruchomościami. Także w taki sposób możemy tego dokonywać. Dlatego też to nie może być tak, że dostał informację o zmianie stawki nie będąc informowany drogą pisemną. Właśnie z poinformowaniem co ma zrobić, gdzie się odwołać itd.
W tym miejscu sale opuściła  radna U.Rudzińska
-      Radna M.  Ornoch-Tabędzka- Bardzo ucieszyła mnie informacja dotycząca udziału Puszczykowa w realizacji projektu- Puszczykowskie Centrum Aktywizacji Kobiet. Natomiast mam jedno pytanie- Pan Burmistrz powiedział, że został przyjęty na pół etatu pracownik, który będzie się zajmował audytem wewnętrznym. W międzyczasie też już byli przyjmowani inni pracownicy i Panie Burmistrzu powiem tak- bardzo bym się cieszyła gdybym mogła tych pracowników poznać. Gdyby stało się to dobrym obyczajem, że będzie Pan ich przedstawiał z imienia i z nazwiska, będzie Pan nas informował w którym pokoju siedzą, jaki jest ich zakres obowiązków. Myślę, że to bardzo by nam przybliżało tutaj sprawę sprawności funkcjonowania Urzędu. Jest jeszcze trzecia sprawa, którą zauważyłam dopiero w tej chwili przeglądając te materiały. Bo wcześniej jakby nie było możliwości, dostaliśmy je tuż przed Sesją. Otóż jest tutaj taka tabelka, załącznik nr 2- harmonogram prac nad planem rozwoju lokalnego. Bardzo żałuję, że nie dostaliśmy tego wcześniej. Ten harmonogram już funkcjonuje. Między innymi dlatego, że ja w tej chwili wnioskuję Panie Przewodniczący o zmianę tych Sesji o których mówiliśmy. Wnioskuję o to, żeby przerzucić debatę nad sprawą inwestycji na 8 lutego. Ponieważ tutaj są zaplanowane na 15 lutego warsztaty, między innymi z udziałem Radnych. W jakiś sposób możemy to ewentualnie połączyć. Nie wiem, czy ewentualnie jest taka możliwość, czy ewentualnie zrobić to, w każdym razie zbieżnie, w tym samym czasie. Ponieważ co nam po debacie nad inwestycjami lokalnymi jeśli plan rozwoju lokalnego już do 15 marca ma być uchwalony. Proszę o wzięcie tego pod uwagę ponieważ jest to w tym momencie zupełnie nielogiczne. Ale jest wniosek Panie Przewodniczący o zmianę tego harmonogramu pracy Rady i przesunięcie tej debaty dotyczącej inwestycji na luty.
-      Przewodniczący Thiel- Zastanowimy się. Przyznam się szczerze, że dopiero ją w tej chwili dostałem i też przeczytałem. Nie chcę się na ten temat się wypowiadać dopóki nie skonsultuję tego z Panem Burmistrzem o co chodzi. Jeżeli będzie taka konieczność i będzie Pan Przewodniczący Komisji Inwestycji też zgodny z tym, to wtedy nie stanie chyba nic na przeszkodzie jeżeli dokonamy pewnej zamiany. W tej chwili nie widzę powodu, żebyśmy na nowo mieli sprawę postanowienia rozważać.  
-      Radna  M. Ornoch-Tabędzka- Postawiłam wniosek i prosiłabym o przegłosowanie tego wniosku.
-    Przewodniczący Rady M.  Thiel- Dobrze, proszę uprzejmie.
-     Radny P. Bekas - Powstanie plan rozwoju lokalnego, który dopiero Rada będzie zatwierdzała. Domyślam się, że Radni będą brali udział w tym, nie widzę tutaj łączności tego. Zresztą też dostałem to i trudno mi w tej chwili decyzję podejmować.
-      Przewodniczący Thiel- Uważam, że trzeba się zastanowić nad tym, że ten wniosek w tej chwili jest przedwczesny. Ale jeżeli Pani sobie życzy to możemy zagłosować.
-      Radna Jankowska- Przychylam się do tego wniosku. Uważam, że dyskusja 22 marca, kiedy do 15 marca ma być edycja ostatecznej wersji dokumentu to jest tak rozmawianie trochę po czasie.. Zdecydowanie uważam, że w tym momencie trzeba to przyspieszyć rzeczywiście w okolicę tego 15 lutego skoro mają być warsztaty.
-      Radny Bekas- Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w związku z tym, jeżeli okaże się taka konieczność, powołać sesję nadzwyczajną związaną z tymi inwestycjami i w związku z tym planem.
-      Przewodniczący Thiel-  Proszę o przegłosowanie wniosku radnej M.Ornoch Tabędzkiej
W głosowaniu ( 5 za, 5 przeciw, 4 wstrzymujące) wniosek odrzucono.
 
VII. Informacje Przewodniczącego Rady
- Przewodniczący Rady M. Thiel - Był wniosek grupy Radnych dotyczący udziału mieszkańców w inwestycjach polegających na partycypacji w kosztach budowania, czy remontowania dróg. Państwo Radni złożyli projekt uchwały, który zgodnie z zasadami przepisów Statutu został przekazany do zaopiniowania przez poszczególne nasze komórki. Zasadnicza rzecz, która tutaj niestety jest kłopotliwa, mianowicie wniosek ten niestety jest niezgodny z przepisami i nie znajduje podstaw dla uchwalenia. Ponadto również do tego wniosku był sprzeciw również  Pani Skarbnik jak i Burmistrza. Ale, ażeby wyjaśnić dokładnie to będę prosił Panią Radczynię, żeby w tej chwili te swoje stanowisko przedstawiła Państwu.
-     Radca Prawny G. Tracz- ten projekt uchwały dotyczył umożliwienia realizacji inwestycji lokalnych z udziałem mieszkańców i wspierania inwestycji o znaczeniu lokalnym, gdyż zakłada oprócz darowizn, jakichś środków pieniężnych na rzecz Miasta, również czynny udział w realizacji inwestycji.  Otrzymaliście Państwo opinię prawną którą  napisałam w tej sprawie. Generalnie ten projekt z zasady jest nie do przyjęcia z uwagi na to, że po prostu być może pomysł zasługuje na pochwałę natomiast, w świetle obowiązujących przepisów, w obecnie aktualnym porządku prawnym, taka koncepcja jest nie do przyjęcia. Przede wszystkim tak- żadnej podstawy do dotacji nie ma. Proszę zwrócić uwagę, że ustawa o finansach publicznych nakazuje zamawiać roboty budowlane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. I jeśli by nawet miasto partycypowało w kosztach 1 % w tego rodzaju inwestycji to i tak obligowałoby to miasto do stosowania tej procedury. Natomiast możliwości udzielania dotacji celowych, na tego rodzaju działalność, nie ma, gdyż ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie, która określa właśnie na co dotacje celowe mogą być przyznawane, nie widzi tutaj możliwości, jest katalog zadań wyczerpujący i tej możliwości ten art. 4 nie określa.  Chciałabym tutaj dla uzmysłowienia powagi sprawy wskazać Państwu to, że nie może być tak, że Rada uchwałą określa jakieś zasady w sytuacji, gdy są inne zasady określone ustawami. I proszę zwrócić uwagę na to, że przecież trzeba było aż wprowadzenia ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, żeby w ogóle, że tak to brzydko określę- czynnik społeczny, mógł w jakiś sposób pomagać, czy przyczyniać się do pomocy, realizować określone zadania. Jest ściśle określona kategoria zadań i właśnie w trybie określonym w ustawie o pożytku publicznym, tylko w tej kategorii zagadnień, które ta ustawa określa. Gdyby była możliwość podejmowania uchwał i określania takich zasad przez Radę to w ogóle tej ustawy nie musiałoby być. Także pomimo, że ustawa o pożytku niejako skierowana jest na realizację zadań, może nie mniejszej wagi, ale być może mniejszym niebezpieczeństwie wiążącym się z odpowiedzialnością miasta za niewłaściwie wykonane zadanie, to tym bardziej tutaj w tego rodzaju sprawach jak realizacja inwestycji, które muszą odbywać się zgodnie z przepisami prawa budowlanego i które wiążą się później z odpowiedzialnością miasta za szkody związane podczas realizacji tej inwestycji i wadliwie wykonanymi inwestycjami względem osób trzecich, no to tutaj Państwo chyba potraficie zrozumieć, że to nie jest tak, że można takie kwestie regulować uchwałą. Tą sprawę już poruszałam na Komisji Statutowej i Pani Rudzińska zwróciła uwagę, że chodzi tylko o pomysł. Koncepcja być może jest godna uwagi i pochwały, niemniej jednak realizacja jest niemożliwa. Prośba była również ze strony Pani Rudzińskiej, aby zorientować się, gdyż według jej informacji Miasto Poznań taką uchwałę podjęło. Nie ma żadnej takiej uchwały według moich informacji, nadto tutaj przed chwileczką Pani Tonder przekazała potwierdzoną pisemnie przez Urząd Miejski w Poznaniu informację, iż oni w swoich zbiorach takiej uchwały nie posiadają. Gdyby okroić nawet możliwość partycypowania mieszkańców w realizacji tych inwestycji do dokonywania darowizn środków pieniężnych na rzecz Miasta, bo też był taki pomysł, to zwracam uwagę, że darowizna jest umową bezwarunkową. Nie można dokonać darowizny na rzecz miasta określonych środków finansowych z tym zastrzeżeniem, że jeżeli miasto nie wywiąże się z określonego rodzaju zadań to te środki będą podlegały zwrotowi. To wtedy nie jest to darowizną. Natomiast z chwilą dokonania darowizny są to już środki publiczne w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i w rozumieniu ustawy o zamówieniach publicznych. W związku z tym te środki publiczne z chwilą gdy wpływają na konto Urzędu jako darowizna muszą być wykorzystywane też zgodnie z procedurami określonymi w tej ustawie o zamówieniach publicznych.
-      Radna M. Ornoch-Tabędzka- składając ten wniosek, zostało to zawarte we wniosku. prosiliśmy Panią o konsultacje, zgodność z przepisami pozostawiamy do konsultacji Radcy Prawnego Urzędu. W tym słowie "konsultacja", zresztą wyraziłam to słowami, oczekiwałam, jeśli cokolwiek jest tutaj błędne, jeśli nie znajduje podstawy prawnej, znalezienia takiej podstawy prawnej. Z tego co Pani mówi słyszę jednoznacznie, że Pani takiej podstawy prawnej w ogóle nie widzi. Chciałabym się odnieść do dwóch rzeczy. Pierwsza rzecz- otóż ja mam przed sobą uchwały Rady Miasta Poznania. Uchwała Rady Miejskiej Poznania z dnia 10 kwietnia 1995 r. w sprawie inwestycji lokalnych z udziałem ludności oraz wspierania inwestycji o lokalnym znaczeniu. Jednocześnie mam proszę Państwa z wydziału inżynierii miasta sprawozdanie z realizacji inwestycji lokalnych z udziałem ludności- rok 2003. Jest tutaj bardzo szczegółowy wykaz wszystkich inwestycji z rozpisaniem sposobu finansowania, możliwości partycypacji, czynnych, biernych, wszystko co Państwo sobie życzycie. Puszczę to obiegiem, żebyście Państwo mogli zobaczyć tą książkę, jak zwiększa się możliwość finansowania Miasta, inwestycji lokalnych wtedy kiedy partycypują mieszkańcy i to jest druga sprawa. I trzecia sprawa- chciałabym się zapytać o to w takim razie, czy podstawa prawna, uchwała nr 7A/99/III Zarządu Miasta Puszczykowa z dnia 22.07.1999 w sprawie partycypacji mieszkańców w kosztach budowy kanalizacji sanitarnej na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca itd. nie znajduje podstaw do partycypacji mieszkańców? Przecież my nie mówimy w tej chwili o sposobie. My mówimy o daniu takiej możliwości. Prosiłabym o odpowiedź.  Poznańska uchwała- Uchwała nr XVI/118/2/95 z dnia 10 kwietnia 1995 r. To co jest zawarte w tym projekcie uchwały w dużej mierze opierało się na tej uchwale. I Poznań bynajmniej nie jest jedynym miastem w Polsce, które takie uchwały posiada, mogę dostarczyć takich uchwał więcej.
-      Pani G. Tracz- Ja analizowałam treść projektu przedłożonego mi z przepisami obowiązującymi dzisiaj. Natomiast do historii jak było powiedzmy w 1995 roku, jakie brzmienie miały przepisy o finansach publicznych, tego nie analizowałam. Także w aktualnie obowiązującym stanie prawnym, ja nie widzę możliwości podjęcia takiej uchwały ze skutkiem takim, że ta uchwała byłaby ważna.
-      Radna M. Ornoch-Tabędzka- Czy jeśli w takim razie tej uchwały nie uchylono w Urzędzie Miasta Poznania to nie ma przeciwwskazań, żeby dalej ją stosować w praktyce.
-      Pani G.  Tracz- Po pierwsze nie znam treści tej uchwały, po drugie z informacji, które nam udzielało Biuro Rady Miasta to takiej uchwały nie ma. Jeśli rzeczywiście Pani otrzymała inną informację i ta uchwała nie została uchylona, a jej treść jest taka, czy powiedzmy w określonym zarysie jak to jest uwidocznione w naszym projekcie uchwały, to jak najbardziej jest ewidentnie sprzeczna z obowiązującymi przepisami prawa i powinna była być uchylona w każdym przypadku jeśli będzie złożony wniosek o stwierdzenie jej nieważności, jest to ewidentne narażenie się na stwierdzenie nieważności.
-      Radna M. Ornoch-Tabędzka- Pani mecenas. Jako radni, którzy dysponują pewną wiedzą, ale nie wiedzą fachową z zakresu prawa, oczekujemy pomocy merytorycznej od Radcy Prawnego Urzędu Miasta. Rozumiem, że tym jednym stwierdzeniem, że nie widzi Pani podstawy prawnej, przekreśla Pani jakby szansę na to, żeby tego typu ustawa mogła funkcjonować. Oczekiwałabym, że rzeczywiście Pani ze swej strony dołoży wszelkich starań, żeby znaleźć sposób na to, aby mieszkańcy mogli partycypować w inwestycjach lokalnych.
-      Pani G. Tracz- Nie dość, że nie ma podstawy prawnej to idea godzi w cały porządek prawny. W związku z tym to nie wynika z mojej złej woli, reprezentuję określone poglądy. Trudno mi polemizować z tym dlaczego zostały podjęte uchwały w innych gminach, jeśli rzeczywiście zostały podjęte. I dlaczego one funkcjonują w obrocie prawnym nadal, ja uważam, że przepisy obecnie obowiązujące nie pozwalają na to, aby realizować tego rodzaju uchwały. Burmistrz powiedział, że do końca tego roku będę na Państwa usługach, dzisiaj jest ostatni dzień mojej współpracy z gminą. Nie wykluczam, że jakiś inny radca prawny, który przyjdzie, będzie reprezentował inne poglądy i będziecie Państwo mogli podejmować takie uchwały przynajmniej w uzgodnieniu z nim i opiniować je będzie tak jak Państwo oczekujecie.
-      Przewodniczący Rady M. Thiel- Z tego wynika, że wtenczas nie było odpowiednich przepisów ponieważ tam się ta uchwała opiera wyłącznie na ustawie samorządowej.
-      Pani G. Tracz- Przepisy ustawy o finansach publicznych- ustawa jest z 1997 r., weszła w życie w 1998 r. Nie badałam historii i trudno mi powiedzieć jakie były możliwości w roku 1995.  Poza tym jest jeszcze jedna kwestia na którą należy zwrócić uwagę. Proszę zauważyć, że w czasie kiedy weszła ustawa o samorządzie gminnym, a 5 lat od tej daty to nie jest aż tak znaczny upływ czasu. Rady niejako dopiero uczyły się. Te właściwie poczynania organów stanowiących gmin to były uchwały krótkie, wielokrotnie zawierały określone wady, a mimo to w tym obrocie pozostawały. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że rozrost przepisów, jak one się rozbudowują, jak się zmieniają, ile jest nowych przepisów, które niejako związują ręce. Albo na coś pozwalają, albo nie. W związku z tym w tej chwili nie można lekceważyć przepisów i nie można podejmować uchwał z naruszeniem tych przepisów. Jeśli nawet chcielibyście Państwo opierać się na tym art. 18 ust.1 jako takim kompetencyjnym, który uważam, że generalnie rzecz biorąc nie jest wystarczający do podjęcia uchwały jako samoistna podstawa prawna. No to nawet gdybyście się Państwo upierali, że on jest tą samoistną podstawą no to nie może uchwała godzić w przepisy innych ustaw. Także musi być ta spójność zachowana.
-      Radna H.  Rapalska-Kaczmarek- Panu Przewodniczącemu Szafarkiewiczowi teraz przekazałam sprawozdanie z takich inwestycji, które były prowadzone w 2003 r. przez Miasto Poznań wspólnie z mieszkańcami. Naprawdę jakoś nie mogę się pogodzić, że te wszystkie inwestycje były wykonane z naruszeniem prawa i , że nie służyły one mieszkańcom i jakby były one dokonane i podpisywane pod wielu tam inwestycjami, kamienie wmurowywał Pan Prezydent Grobelny, że on cały czas naruszał prawo, również w tym 2003 r., biorąc udział w wykonywaniu czy prowadzeniu takich inwestycji.
-      Radna I. Jankowska- Jako osoba, która jest koordynatorem programu partnerstwo dla trzeciego sektora, poruszam kwestię współpracy  miasta z organizacjami pozarządowymi bo takimi mogą być stowarzyszenia co sugerowane było w tej inicjatywie uchwałodawczej. Jeśli mówimy o ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie jak najbardziej w grę wchodziłyby dotacje. Jednak ustawa nie wyklucza możliwości zawierania partnerstw z organizacjami pozarządowymi. Wtedy to nie odbywa się na zasadzie przekazywania dotacji. Podobne partnerstwa zawiera się w przypadku składania wniosków o fundusze strukturalne i to między innymi w tej mierze o to może chodzić, także również na inwestycje drogowe. Jak rozumiem chociażby takie partnerstwo zostało zawarte w przypadku złożenia wniosku do Ministerstwa Gospodarki i Pracy i jak mniemam nie zostało one zrobione z naruszeniem prawa czyli w formie przekazania dotacji. Nie, tu chodzi wyłącznie o partnerstwo. Partnerstwo, które także uwzględnia wkład własny, wkład finansowy miasta. Tutaj ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie tego nie zabrania. Natomiast jeśli chodzi o inne podstawy prawne to myślę, że tutaj po prostu nie jest narzucenie, że musi być to w tej mierze i w takim projekcie, który myśmy przedstawili. Jest to tylko i wyłącznie inicjatywa uchwałodawcza.
- Przewodniczący Rady M.  Thiel- A czy może Pani powiedzieć które gminy?
-    Radna I. Jankowska- Mamy chociażby Poznań.
-      Przewodniczący Rady M. Thiel- Pytam się czy jeszcze jakieś inne gminy. Jeżeli byłaby Pani taka uprzejma powiedzieć.  To by bardzo pomogło. Sama inicjatywa to ja nie mam nic przeciw, ale chodzi o to, żeby to miało ręce i nogi.
-      Radna M.  Ornoch-Tabędzka- Panie Przewodniczący. Ja oczywiście taki wykaz gmin spróbuję zrobić ponieważ nie rejestrowałam wszystkich osób z którymi rozmawiałam, nie pamiętam w tej chwili. Wydaje mi się, że jest tutaj jakieś pomylenie. Od długiego czasu wydaje mi się, że bardzo wiele rzeczy robimy za pracowników Urzędu, że wyręczamy kogoś kto jest powołany do tego, żeby robić to zawodowo, profesjonalnie na co dzień. Więc ja nie rozumiem tego, dlaczego ja mam w tej chwili szukać wykazu. Proszę bardzo, są pracownicy, którzy mogą spojrzeć do internetu tak samo i mogą znaleźć takie uchwały w innych miastach w Polsce.
-      Przewodniczący Rady M. Thiel- Proszę Pani, ja nie mówię, żeby Pani szukała. Tylko ponieważ Panie się powołały, że w innych gminach również to jest, wobec powyższego zapytałem się uprzejmie, czy nie mogłaby Pani podzielić się z nami tą wiadomością. I teraz z tego się okazuje, że ja niewłaściwie do Pani podszedłem.
-    Radna M.  Ornoch-Tabędzka- To chodzi generalnie o zasadę w  bardzo wielu sytuacjach.
-      Przewodniczący Thiel- W jakich sytuacjach. Proszę wymienić sytuacje, bo takie opowiadanie, w wielu sytuacjach.
-      Radna M. Ornoch-Tabędzka- Przepraszam. Choćby projekt uchwały o honorowych odznaczeniach, który od prawie półtora roku się wałkuje. I przepraszam bardzo- my mamy szukać, robić wzory projektu statuetki. Panie Przewodniczący to jest naprawdę pomylenie.
-      Radny P. Bekas- Mam propozycję. Widać, że tutaj przedstawiła nam Pani radczyni swoje stanowisko. Państwo się z tym nie zgadzają, przedstawili swoje argumenty. Proponuję to zostawić na następna Sesję. W międzyczasie zebrać te wiadomości, które się da bo może jest jakieś nieporozumienie. Prośba do Państwa oczywiście jeżeli to może przynieść pieniędzy, inwestycji dla Puszczykowa, to jak najbardziej jesteśmy chyba wszyscy "za". Bo to nie chodzi o to czy Urząd, czy Rada, tylko chodzi o to, żeby w Puszczykowie było coraz lepiej. I proponuję przenieść tą całą dyskusję na przyszłą Sesję. Dzisiaj jest 30, prawie sylwester mamy i zaczynamy dyskusję o statuetkach. To chyba nie czas i miejsce. Mamy jakieś nowe dane, jakieś nowe dokumenty, które się okazuje mamy z Poznania, że nie ma takiej uchwały, a jest taka uchwała. Wydaje mi się, że i tak do niczego nie dojdziemy dyskutując tutaj, tylko trzeba to wszystko sprawdzić i dojść do źródeł innych.
-      Przewodniczący Rady M.Thiel- Taka sama moja myśl była. Czy jeszcze w tej sprawie? Jeżeli nie to wobec powyższego jeszcze musiałbym się jeszcze na chwileczkę pochylić nad jeszcze jednym wnioskiem Radnych dotyczącym sprawy przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu odnośnie Mosiru. Tutaj również doręczyłem odpowiednie stanowiska zarówno Pani Stempniak, jak i sprawę tą wentylowały właściwe komórki. I poza tym Komisja Ładu Przestrzennego zgodziła się, że najpierw trzeba koncepcję ustalić, a potem możemy do tego przystąpić. Z tego powodu nie dawałem tego jeszcze na Sesję jako projekt uchwały do uchwalenia dopóki sprawa nie zostanie zgodnie z wnioskiem Komisji w dalszym ciągu ustalona. To byłaby druga kwestia. Jeśli chodzi o jakiekolwiek inne informacje to mieliśmy tutaj bardzo krótki okres czasu pomiędzy dwoma Sesjami i okres, który raczej nie sprzyjał jakimkolwiek pracom zasadniczym ponieważ to był okres świąteczny więc nie było żadnych szkoleń, ani nie było żadnych spotkań o charakterze jakimś urzędowym. Jeżeli były jakiekolwiek spotkania to były to spotkania towarzyskie i wobec powyższego tylko mogę powiedzieć, że odbywały się w atmosferze, tutaj w Mieście jak i poza.
Poza tym muszę powiedzieć, że bardzo dużo przyszło na moje ręce życzeń, bardzo serdecznych, sympatycznych, świątecznych. Też oczywiście w imieniu Rady pozwoliłem sobie na nie odpowiedzieć. I tutaj z tego miejsca dziękuję wszystkim, którzy tak do nas z sympatią i życzliwością podeszli.
VIII. Zapytania i interpelacje radnych.
-      Radna I. Jankowska- w formie zapytania. W międzyczasie odbyło się spotkanie informacyjne w sprawie Akcji Społecznej-Przejrzysta Polska, ja bym nie zaliczała tego do spotkań towarzyskich. Zgłosiło się 30 gmin z regionu wielkopolski. Chciałam się zapytać czy Państwo rozważali wzięcie udziału w tej akcji, ponieważ był na miejscu nie wiem czy służbowo czy prywatnie Pan Przewodniczący J. Szafarkiewicz. Czy Państwo jako Przewodniczący, Burmistrz Miasta rozważali przyłączenie się do tej akcji ponieważ termin zgłoszeń mija jutro.
-      Radny J. Szafarkiewicz- Mam informacje dotyczące tego spotkania jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany przekazałem, że takie spotkanie było, na którym byłem.
-      Radny S.  Balbierz- Mam pytanie do Pana Burmistrza- czy wnioski, które zostały złożone w 2003 i 2004 roku dotyczące przypuśćmy ul. Nadwarciańskiej -  ścieżki rowerowej, czy trzeba te wnioski powtórzyć do Pana, czy do Powiatu.
Druga sprawa- jest ul. Kosyn. Miłosławskich, garbiki i usunięcie kałuży wody, która jest, wjeżdża się na ul. Berwińskiego i długość gdzieś ok. 20 m, stale stoi kałuża wody.
I  trzecie pytanie- kiedy zostanie poprawiona ul. Niepodległości gdzie stoi kałuża wody po wykonaniu tego odcinka drogi.
-      Burmistrz  J. Napierała- Odnośnie ul. Nadwarciańskiej jak Pan może zauważyć realizujemy wnioski zgłoszone wcześniej nie tylko  przez Pana w tej kwestii w takim zakresie na jaki pozyskujemy pieniądze ze Starostwa i patrząc na najważniejsze elementy tej przebudowy. Także to nie jest dobra wola tylko jest to wola pieniędzy. I dlatego też teraz jest realizowany odcinek ścieżki, ponieważ na to dostaliśmy pieniądze, łącznie z oświetleniem. Jak powiedziałem wcześniej już myślimy, że w przyszłym roku uda się zrealizować przede wszystkim oświetlenie od ul. Słowiczej do Kraszewskiego. Natomiast poszerzenie ścieżki jak będą pieniądze na ten cel. Ponieważ to jest droga powiatowa, w związku z tym nie wydajemy pieniędzy gminnych. Odnośnie pozostałych uwag- będą realizowane na pewno w przyszłym roku ponieważ teraz pobudowanie garbików może być problematyczne. Tym bardziej, że chcemy go wykonać z kostki brukowej ponieważ doświadczenie uczy, że te plastikowe, zamontowane, są źle przyjmowane przez mieszkańców. Bo to nie tylko jest kwestia skuteczności, ale również wygody. Co do kałuży to wiele jest miejsc gdzie są kałuże. Natomiast to nie jest tak drastycznie jak Pan opisuje. A ewentualna poprawa na ul. Niepodległości będzie na wiosnę, jak będzie lepsza pogoda. Natomiast jest tam kwestia jeszcze jedna. Ograniczaliśmy pewien zakres tej przebudowy odcinka asfaltu. No można było rzeczywiście założyć kilka metrów dalej i zrobić to w taki sposób, żeby tam nie było kałuży. Natomiast ta wielka kałuża to jest po prostu zagłębienie rzędu jednego centymetra, pół centymetra. To nie jest tak, że my nie chcemy czegoś zrobić, tylko często chcemy robić tylko tyle co musimy, żeby nie wydawać więcej pieniędzy.  Tam po prostu brakuje kanalizacji deszczowej i to można zbudować tylko trzeba na to mieć środki.
-      Radny S. Balbierz- Miała być poszerzona ul. Ks. Posadzego w związku z tym, że Park Narodowy miał wyrazić zgodę, żeby poszerzyć ulicę. Bardzo o to walczył Pan Bekas, żeby była szersza droga. Jak ta sprawa wygląda z Parkiem Narodowym?
-      Burmistrz Napierała- Nie wiem jak w tej chwili wygląda ponieważ nie było to najważniejszym zadaniem tego roku.
-      Radna Ornoch-Tabędzka- Chcę wyrazić swoją radość z powodu dyskusji, która została zainicjowana na łamach Echa Puszczykowa i sondy dotyczącej terenu nadwarciańskiego. Natomiast mam jednocześnie pytanie do Pana Burmistrza-  w jaki sposób, rozumiem, że to jest tylko sonda, to nie będą wyniki miarodajne. W jaki sposób Państwo tutaj w Urzędzie zamierzacie wykorzystać te wyniki i czemu one mają dalej posłużyć. Jak będą np. tylko dwie odpowiedzi to jak Państwo się do tego odniesiecie.
-      Burmistrz J. Napierała- Proszę Państwa- jak do tego się odniesie Rada. Ponieważ pozwoliliśmy sobie, ponieważ już wielokrotnie słyszeliśmy, że mieszkańcy nie mogą uczestniczyć w dyskusji, jak najbardziej taką dyskusję przybliżyć do mieszkańców. I tam podaliśmy formę w jakiej oczekujemy wypowiedzi. I te wyniki przedstawimy Państwu na Sesji.
-      Radna M. Ornoch-Tabędzka- Przepraszam, może nie pamiętam- czy tam jest określony termin do którego trzeba te wypowiedzi zgłaszać. Bo to nie było jakoś zasygnalizowane chyba?
-      Burmistrz Napierała- Być może, że nie ma terminu. W takim razie jeżeli jest potrzeba to możemy jeszcze w numerze styczniowym Echa to uściślić, że tam do końca stycznia, czy do któregoś lutego i to wówczas będzie okres zamknięty. Dlatego też, wiemy, że temat jest dyskusyjny i ważki, na ten temat mamy różne opinie. Dlatego też ta forma, może nie konsultacji, ale zapytania mieszkańców co o tym co sądzą została tutaj zaproponowana. Czy ona jest dobra, optymalna, to ja bym się w tej chwili nie wypowiadał bo to nie jest profesjonalnie robiona ankietyzacja, czy np. zapytanie. Ale myślę, że chyba nie musimy się bać takich opinii.
-      Radna  M. Ornoch-Tabędzka- Nie, wręcz przeciwnie. Jestem bardzo zadowolona z tego powodu i mam w takim razie prośbę i jest to mój wniosek jako Przewodniczącej Komisji Komunikacji Społecznej, że bardzo chętnie  jako Komisja wpiszę to do planu pracy. Jeśli to zostanie zaakceptowane bardzo chętnie jako Komisja te wnioski przejrzymy i damy Państwu, jeśli Rada ma się tym zająć, damy Państwu informacje na temat jakie były głosy tutaj.
-    Burmistrz Napierała- Czy Pani uważa, że Urząd nie może takiego zestawienia zrobić?
-      Radna M. Ornoch-Tabędzka- Nie chodzi o zestawienie, to chodzi o usłyszenie głosu mieszkańców i o zapoznanie się z nimi. Pan Burmistrz przed chwilą powiedział, że ma to zrobić Rada, w związku z czym ja, dlatego zapytałam wcześniej jak Pan widzi rozpatrzenie tego. Jeśli ma to zrobić Urząd to bardzo proszę, żeby to zrobił Urząd. Bardzo będę wdzięczna za możliwość wglądu do tego.
-      Burmistrz J. Napierała- Parenaście minut temu słyszeliśmy informacje, że Radni robią pewne rzeczy za urząd.  Przekazaliśmy na łamy Echa informację, zapytanie  i powiedziałem przed chwileczką, że decyzję będziecie Państwo podejmowali ponieważ my przygotujemy informacje, materiały i przekażemy wszystkim Radnym, a nie tylko Komisji Komunikacji Społecznej te wszystkie sygnały, które wpłyną czy to w postaci mailowej, czy z faksów, czy jakichś innych pism. Wszystkie materiały dostaniecie Państwo do wglądu.
 
IX. Wolne głosy
- p. L. Chorostowski - Chciałem się zapytać czy Urząd Miasta sprzedaje kostkę brukową?
-      Burmistrz J. Napierała- Urząd Miasta nie sprzedaje, ma Pan na myśli kostkę granitową, nie proszę Pana. Jeżeli Pan cokolwiek wie na ten temat, że ktoś taką kostkę wozi prosimy o informację.
-.p. Chorostowski - W ubiegłym tygodniu będąc w Kościele zauważyłem, że została wybrana kolejnam hałda od strony koscioła.
-      Burmistrz Napierała- Nic o tym nie wiemy, sprawdzimy to, zgłosimy na policję jeżeli to jest jakaś kwestia kradzieży.
- p. Chorostowski - Czy Państwo zapomnieliście podać, że dzisiaj jest Sesja?
- Burmistrz  J. Napierała- O ile mi wiadomo to informacja jest na tablicach i jest w ogłoszeniach, natomiast w Echu jeżeli było to było sporadycznie, wtedy gdy była terminowa możliwość. . Natomiast nie było to jako element stały. Natomiast jeżeli teraz przyjęty jest program Sesji to na pewno w numerze styczniowym będzie opublikowany cały harmonogram sesji.
-      Przewodniczący Thiel- Dziękuję . Pozwolę sobie przed zamknięciem Sesji podziękować za udział i w związku z Nowym Rokiem życzyć wszystkim uczestnikom naszej Sesji  wszystkiego najlepszego, pomyślności w Nowym Roku .
Pani Gizeli Tracz składam serdeczne podziękowanie za współpracę z radą za udział w naszych sesjach i  w komisjach.
                            
 
Lista wiadomości