Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół Nr 35 z dnia 29.12.2005r

Protokół Nr 35
z sesji Rady Miasta Puszczykowa
w dniu 29 grudnia 2005 r.
 
 
Godzina rozpoczęcia: 8.00
Godzina zakończenia: 11.10
 
I. Otwarcie sesji
-      Przewodniczący Rady M. Thiel powitał wszystkich przybyłych na sesję. Na podstawie listy obecności stwierdził quorum i oświadczył, że Rada jest zdolna do podejmowania prawomocnych uchwał.
II. przyjęcie porządku obrad
- Przewodniczący Rady M.Thiel - proponuję przyjęcie porządku obrad według dostarczonego wszystkim Radnym  porządku. Porządek obrad został przekazany w statutowym terminie, następnie został  uzupełniony w terminie ustawowym przekazaniem przez Pana Burmistrza jeszcze jednego projektu uchwały.
Wobec braku uwag do porządku obrad, przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad został przyjęty.
III. Przyjęcie protokołu z sesji w dn. 06.12.2005 r.
- Przewodniczący Rady M.Thiel stwierdził, że w sprawie protokołu z sesji z dnia 6.12.2005 nie wpłynęły żadne uwagi, ani wnioski w terminie statutowym.
W głosowaniu ( 11 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące)  protokół został przyjęty.
W tym miejscu na salę stawił się radny M.Rzepczyński.
 
- Przewodniczący Rady M.Thiel - ze względu na nienadzwyczajny stan mojego zdrowia zgodnie z zaleceniami lekarskimi pozwolę sobie poprosić Pana Wiceprzewodniczącego Janusza Szafarkiewicza o prowadzenie dzisiejszych obrad i proszę o objęcie przewodnictwa na dzisiejszej Sesji.
 
IV. Podjęcie uchwał
1) projekt uchwały nr 189 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2005
-      Przewodniczący obrad J.  Szafarkiewicz- bardzo bym prosił Panią Skarbnik o przedstawienie proponowanych zmian.
-      Pani JGielniak- Skarbnik Miasta - 20 grudnia wpłynęło pismo ze Starostwa Powiatowego, a 23 grudnia z Ministerstwa Finansów drugie pismo. Pierwsze pismo ze Starostwa Powiatowego zawiadamiające nas, że środki które nam przyznali na budowę tej ścieżki nie mogą być klasyfikowane w paragrafie inwestycyjnym. Wobec tego propozycja zmian w budżecie aby z paragrafu 6050 przenieść te wydatki do paragrafu 427. I pismo Ministerstwa Finansów odpowiadające na wniosek Burmistrza Miasta, wnoszący o zwiększenie nam subwencji oświatowej, został rozpatrzony przez Ministerstwo pozytywnie. I jak mają Państwo w projekcie uchwały przyznano nam kwotę 110.449 tys. zł zwiększając subwencję oświatową. Te dwie pozycje proponujemy jeszcze wprowadzić do budżetu jako zmiany na rok 2005.
-      Przewodniczący obrad J. Szafarkiewicz- Czy są jakieś pytania jeśli chodzi o projekt tej uchwały? Mówimy o projekcie uchwały nr 189 w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2005. Ponieważ nie ma pytań proszę o przegłosowanie powyższej uchwały.
W głosowaniu ( 9 za, 5 wstrzymujących, przeciw 0)  uchwała została przyjęta.
 
 
2) w sprawie budżetu miasta na rok 2006
- Przewodniczący obrad J.Szafarkiewicz - podjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta na rok 2006. Moja propozycja jest taka, żeby objaśnienia co do tej uchwały, przedstawił pan Burmistrz. Potem pani Skarbnik przedstawi cały projekt budżetu na rok 2006.
-      Burmistrz Miasta J.  Napierała- Pierwsza, może jeszcze taka informacja ogólna odnośnie różnic w planie budżetu na rok 2006 w stosunku do budżetu roku 2005. Po zmianach, które Państwo przed chwilą przyjęliście, to po pierwsze w roku 2006 pomimo, że jest to dopiero pierwsza wersja budżetu która, możemy przyjąć, że ulegnie zmianie w kierunku wzrostu zarówno dochodów jak i wydatków charakteryzuje się tym, że po stronie wydatków, co jest dla nas najistotniejsze, mamy już prawie 18 mln. zł, a w budżecie tegorocznym jest 16,2 mln. zł. Wskazuje to na to, że można sporą kwotę przeznaczyć na inwestycje. I przyszłoroczny budżet to przede wszystkim, dwie inwestycje, a właściwie dwa tytuły inwestycyjne mianowicie w małym fragmencie budowa kanalizacji- w planie budżetu na ten cel przewidujemy 350 tys. zł oraz wydatki na budowę nawierzchni ulic. I po autopoprawkach, które dzisiaj jeszcze będą Państwu przekazane, chcielibyśmy, żeby w tym projekcie i ewentualnie w pierwszej wersji budżetu przyjętego przez Radę kwota na budowę nawierzchni przekroczyła już sumę 1,8 mln zł. I tak jak to podawaliśmy wcześniej w opisie do projektu budżetu chcielibyśmy, żeby z przyszłorocznego budżetu przede wszystkim sfinansować budowę nawierzchni ulic. Na przedstawionym rysunku czerwoną linią są pokazane ulice, które miałyby być wykonane z pieniędzy planowanych na ten cel  w tym projekcie budżetu. Patrząc od góry jest to ul. Krzywa na Starym Puszczykowie, ul. Wierzbowa na terenie dolnego Puszczykowa, ul. Sosnowa oraz jest ul. Przyszkolna w Puszczykówku i na Niwce jest to kawałek ul. Kraszewskiego. I to są przewidywane do realizacji ulice z tych pieniędzy, które są planowane w tym projekcie budżetu. W tym projekcie budżetu również , przewidujemy, że byłyby wykonane dokumentacje na kolejne fragmenty ulic - mianowicie ulica Rządowa, fragment ul. Powstańców Wlkp., ul. Gołębia, z tym że na ul. Gołębiej jest w tej chwili problem określenia stanu prawnego niektórych fragmentów tej ulicy, jest fragment ul. Libelta od ul. Piaskowej do lasu oraz ul. Wawrzyniaka, jak również łącznik między ul. Wawrzyniaka i ul. Libelta. Natomiast na Niwce uważamy za konieczne wykonanie dokumentacji, a w przyszłości wybudowanie nawierzchni na części ulicy Niwka Stara, ale na fragmencie od ul. Nadwarciańskiej do Warty czyli do właściwej części ul. Niwka Stara, która biegnie wzdłuż Warty ponieważ jest tam bardzo grząski grunt i jak przychodzą okresy wiosennych czy jesiennych opadów następuje tam powstawanie terenu przez który nie można w ogóle przejechać. Przewidujemy, że w ramach inwestycji, z tym że to są jeszcze w tej chwili środki nieokreślone ponieważ prowadzimy negocjacje z Wojewódzkim Zarządem Dróg, żeby zostały zmodernizowane trzy skrzyżowania- tj. skrzyżowanie ul. Wysokiej z ul. Studzienną, ul. Wysokiej z ul. Poznańską oraz ul. Wysokiej z ul. Dworcową. To są te newralgiczne z punktu widzenia w tej chwili zagrożeń dla ruchu kołowego skrzyżowania dróg miejskich z drogą wojewódzką. Również, ale to już nie w ramach nakładów inwestycyjnych, ale w ramach środków pozyskiwanych ze Starostwa, będzie kontynuowana budowa ścieżki rowerowej od dworca kolejowego w Puszczykowie do wyjazdu w Łęczycy. Tam prace ziemne się już rozpoczęły i myślę że uda nam się pozyskać środki na tyle duże, że w ramach tych środków ze Starostwa Powiatowego uda nam się tą ścieżkę wykonać. Będą również, poza nakładami inwestycyjnymi, tylko w ramach remontu modernizowane również niektóre fragmenty chodników- m.in. będzie poszerzony chodnik wzdłuż ul. Nadwarciańskiej między ul. Nowe Osiedle, a ul. Kraszewskiego. I następnie będzie wykonany również odcinek od ul. Kosynierów Miłosławskich do ul. Kraszewskiego. Te prace się rozpoczną, szczególnie na tym pierwszym odcinku ul. Nowego Osiedla do ul. Kosynierów Miłasławskich jak tylko zmieni się na tyle pogoda że mogą być wykonywane ponieważ udało nam się jeszcze ze środków tegorocznych na utrzymanie dróg powiatowych zakupić płytki. Także materiał jest przygotowany i w związku z tym będzie można już te prace rozpocząć. Oczywiście rozbudowę infrastruktury kanalizacyjno-wodnej oprócz tych środków które planujemy z własnego budżetu będą również na ten cel środki z Aquanetu. Nasze środki muszą być na kanalizację również z tego względu, że jak Państwo wiecie NFOŚiGW wyrażał wolę umorzenia nam ostatniej transzy jednego z kredytów które żeśmy swego czasu pozyskali z tego Funduszu. Stało się to faktem ponieważ z Panią Skarbnik podpisaliśmy stosowną umowę. Także musimy w miejsce tego umorzenia wykonać określony odcinek kanalizacji. Także w ramach tych 350 tys. zł przewidywanych na budowę kanalizacji w przyszłym roku jest również te 180 tys. zł, które musimy wydać, a zarazem jest to umorzenie. To pokrótce odnośnie tych najważniejszych zamiarów inwestycyjnych w przyszłym roku.
-      Przewodniczący obrad J. Szafarkiewicz- proszę teraz Panią Skarbnik o przedstawienie projektu budżetu na 2006 rok wraz z autopoprawkami do projektu, które otrzymaliśmy.
-      Skarbnik p. J.  Gielniak- myślę, że odniosę się głównie do tych autopoprawek ponieważ projekt budżetu omawiany był szczegółowo na wszystkich komisjach i do jego pierwotnej wersji nie musimy wracać. Autopoprawki wnoszą dwie zasadnicze zmiany, dwie kwoty które zasadniczo zmieniają ten budżet- tj. właśnie kwota umorzenia tej części pożyczki która przypadałaby do spłaty w 2006 roku, ponieważ jak Państwo pamiętacie uchwałą z 6 grudnia zmniejszaliśmy spłatę o 20 tys. zł, ponieważ umorzona pożyczka wynosi 180 tys. zł z czego do spłaty przypadałoby w 2005 roku z tego 180 tys. zł, ostatnia rata, nie płaciliśmy 80 tys. tylko 60 tys. zł, a w 2006- 160 tys. zł. Wobec tego w tym załączniku nr 4 gdzie mamy przychody i rozchody, w rozchodach  gdzie do tej pory mieliśmy kwotę spłaty 1.520.000, zmniejszamy do 1.360.800 zł. Po prostu umniejszamy tę spłaty kredytu. To jest jedna zasadnicza zmiana, która wobec tego pozwala nam, ponieważ mamy większe przychody, pozwala nam zwiększyć wydatki, zwiększyć kwotę budżetu. I druga zmiana to jest zmiana jaką otrzymaliśmy od Wojewody, mówiąca o tym, że o kwotę 59 zł dokładnie zmniejsza nam się dotację na zadania celowe związane z aktualizacją starego spisu wyborców. Te dwie kwoty wpływają, że generalnie nasza kwota budżetu i po stronie dochodów i wydatków się zmienia.  Pozostałe zmiany w budżecie wiążą się jak Państwo mają i z odpowiedzią RIO, że coś zaklasyfikowane w paragrafie innym, a należałoby to zaklasyfikować w jeszcze innym. Inne wiążą się, może tak omówię po kolei. Dochody- a więc te paragrafy dotyczą rozdziału 75023 tj. w administracji głównie tam gdzie były wpływy z różnych dochodów. Są one rozpisane na dwa paragrafy. Ponadto klasyfikacja dotycząca po stronie dochodów, klasyfikacja paragrafu 49 w ramach którego pobierało się opłatę za rejestrację nowych podmiotów gospodarczych ma być klasyfikowana teraz w innym rozdziale. A więc skreśla z rozdziału 75616, przenosi do 75618 ten sam paragraf. I w ostatnim dziale po stronie dochodów, w dziale 900, również dotychczasowe dochody które mieliśmy z tytułu wpływów na podstawie zawartych umów na budowę kanalizacji od mieszkańców mogą być pobierane w tej chwili z paragrafu 096 jako darowizny, a nie środki na dofinansowanie.
Tą uzyskaną, że tak powiem kwotę z tych 160 tys. zł z tych mniejszych wpłat przypadających w 2006, wpłat dotyczących pożyczek i kredytów, proponujemy zwiększyć paragraf 6050 tzn. na budowę dróg w dziale 600. On został zwiększony nie o 160 tys. , ale o 165 tys. zł bo skutek tych zmian do budżetu to jest równocześnie zmienianie i załącznika o spłatach kredytów, i naszego zadłużenia, i wieloletniego planu inwestycyjnego. Także po prostu spłata naszych odsetek w związku z tym umorzeniem też zmniejszy się. Planowaliśmy spłatę zadłużenia odsetek na kwotę 180 tys. zł w 2006 roku, podczas gdy umorzono nam te 160 tys. zł zmniejszamy te spłaty odsetek też o 5 tys. zł. Wobec tego zwiększamy inwestycje nie o 160 tys. a 165 tys. zł.
Po stronie wydatków w dziale 751, jak powiedziałam, zostało nam zmniejszone o te 59 zł, zmniejszamy tam poszczególne paragrafy. W dziale 757 ze 180 wprowadzamy kwotę 175. Poza tym zgodnie z pismem RIO w jednym z rozdziałów, w nowym rozdziale który występuje w budżecie 2006 roku po raz pierwszy tj. ta część "Janosikowi", którą odprowadzamy na rzecz regionów biedniejszych. Napisaliśmy nazwę paragrafu- wpływy, podczas gdy ma być- wpłaty, takie kosmetyczne zmiany. Reszta tych zmian jest powiedziałabym sprawą kosmetyczną. Również w objaśnieniach jak już powiedziałam, ponieważ powoływaliśmy się pierwotnie w tych objaśnieniach na pismo KBW, na to pierwsze pismo. Wobec tego teraz po otrzymaniu tego korygującego pisma zmieniamy w objaśnieniach podając inny numer tego pisma, zmieniają się kwoty oczywiście w związku z tymi zmianami w budżecie, także zmieniają się te paragrafy o których wspomniałam w dziale 750, mówię o objaśnieniach. Na wniosek również RIO, ponieważ w swojej opinii do budżetu zapisano że nie zaplanowaliśmy wydatków w dziale 80145 tj. na wypłatę wynagrodzeń dla komisji kwalifikujących nauczycieli na dokształcanie. Nie zaplanowaliśmy takich i tutaj w objaśnieniach dodajemy takie zdanie, że nie zaplanowano, ponieważ w tym rozdziale środki miasto otrzymuje w pełnej wysokości z dotacji od Wojewody i zawsze wprowadzamy te środki na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. na dzień dzisiejszy nie mamy żadnych informacji od Wojewody o wysokości tych środków wobec tego nie wprowadzamy. Ze swoich środków nie mamy potrzeby wprowadzać bo te wypłaty są dokonywane zawsze w trzecim kwartale wobec tego do tego czasu zawsze Wojewoda już przesyła informacje.
Również w objaśnieniach na stronie 10 wykreślamy ten zapis mówiący o spłacie tej pożyczki do NFOŚiGW w tej wysokości 160 tys. zł przypadającej na rok 2006. Zmienia się również w objaśnieniach kwota ogólnego zadłużenia o te 160 tys. zł. I jeszcze zapisujemy w objaśnieniach też na wniosek RIO w objaśnieniach do planu funduszu ochrony środowiska gdzie zapisaliśmy w objaśnieniach, że przeznaczamy również środki z tego funduszu na wspomożenie Koła Pszczelarzy na zakup leków. Tutaj RIO odpowiada, że tutaj oczywiście takie środki mogą  być przeznaczane jeżeli Rada tak postanowi. Ponieważ u nas jest uchwalony program ochrony środowiska, który był zatwierdzony uchwałą Rady 120 z 7 września 2004 roku, w którym jest punkt- zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób pochodzenia zwierzęcego wobec tego ta akceptacja Rady jest,  tylko ją opisujemy w objaśnieniach.
Ponadto, jak powiedziałam, zmienia się ten załącznik nr 4 tj. przychody i rozchody. A więc w rozchodach zmniejsza się kwota spłat tych pożyczek w przyszłym roku z kwoty 1.520.000 na 1.360.0000. i zmienia się załącznik nr 8- tj. wykaz inwestycji. On się zmienia ponieważ jak mówiliśmy zwiększa się kwota o te 165 tys. zł przeznaczona na budowę dróg.
Ponadto RIO wskazała, że niepotrzebnie w załączniku nr 10- wieloletni plan wydatków inwestycyjnych wykazujemy nakłady na poszczególne inwestycje od początku ich istnienia. Taki wykaz ma obejmować tylko, według najnowszych przepisów, tylko 3 lata. Wobec tego, jak w autopoprawkach podaliśmy, wykreślamy w tym załączniku lata 1996 dotyczące budowy kanalizacji do 2004 i pozostają tylko lata 2005-2007. I w tym załączniku oczywiście zmieniają się kwoty ponieważ w związku z tym, że większą partycypację w budowie kanalizacji ma Aquanet, zmieniają się ogólne nakłady na budowę kanalizacji, które do tej pory mieliśmy zapisane w wysokości 20 mln zł, teraz udział Miasta zmniejsza się do wysokości 18.882.995 zł. I zapisujemy w tym wieloletnim planie inwestycyjnym budowę dróg wpisując do tego kwotę już jaką mamy, plan obejmuje lata 2005-2007. Na rok 2005 wpisujemy kwotę 1.536.000- to już jest kwota po zmianach z 6.12.2005 tą uchwałą którą zwiększaliśmy budżet na te wydatki. I pozostałe lata, 2006 tj. ta kwota która jest zawarta w załączniku nr 2 w wydatkach i na rok 2007 planujemy 1.500.000 zł?
Załącznik nr 11 tj. prognoza kwoty długu. On w swoim punkcie drugim zawierał właśnie kwotę tych 160 tys. zł, która to kwota jest umorzona. Wobec tego ten punkt zostaje w tym załączniku wykreślony. Zmienia się zatem pozycja- razem, zmniejsza się ona o te 160 tys. zł w kwocie ogólnej. I również na rok 2006 tam gdzie był zapis 1.520.000 jest 1.360.000 zł, gdzie był w spłacie odsetek na rok 2006 gdzie było 180 tys. zł jest 175 tys. zł. I oczywiście zmniejsza się procentowy wskaźnik naszego zadłużenia z kwoty 9,8% na 8,9%.
-      Przewodniczący obrad J. Szafarkiewicz- Czy mają Państwo jakieś uwagi do autopoprawek zgłoszonych do projektu uchwały budżetowej?
-      Radna H. Rapalska-Kaczmarek- pani Skarbnik powiedziała, że te autopoprawki są zgodnie z załączonym pismem RIO. Chciałabym prosić o to pismo.
-      Radna I. Jankowska- Zwracam się z wnioskiem, w związku z otrzymanymi autopoprawkami, o przerwanie sesji i zwołanie jej w terminie późniejszym. Uważam, że jest to niepoważne, żebyśmy dostawali dzisiaj listę autopoprawek, to trzeba przejrzeć, muszę te kwoty porównać, wiele uzasadnień to są zwiększenie kwoty. Pani Skarbnik tutaj mówiła biegając po tych zapisach, kilka kwestii nie jest uzasadnionych, nie podniosła Pani tego tematu. Ponadto błędy typu, że powołuje się Pani na załącznik nr 10, który jest WPI, jest załącznikiem do Planu Rozwoju Lokalnego. Proszę również o pismo RIO i poproszę również o inne załączniki, na które się Państwo powołujecie w autopoprawkach i jednolity budżet.
-      Przewodniczący obrad J. Szafarkiewicz- prosiłbym o skserowanie opinii RIO dla wszystkich radnych.
-      Radna  I. Jankowska- Poproszę o przegłosowanie wniosku.
-     Przewodniczący obrad J. Szafarkiewicz- Wpłynął formalny wniosek Pani Jankowskiej o przerwanie obrad i przeniesienie na termin późniejszy. Poddaję ten wniosek pod głosowanie.
Kto jest za tym, aby w tej chwili przerwać posiedzenie i przenieść na termin późniejszy tak, aby mogła Pani zapoznać się z uwagami i autopoprawkami do budżetu 2006 roku
W głosowaniu  ( 6 za, przeciw 8, wstrzyma. 0) wniosek odrzucono.
 
- Przewodniczący obrad J.Szafarkiewicz -  proponuję, ponieważ te autopoprawki są opisane czytelnie i tam powtarzają się głównie dwie, czy trzy kwoty zmian, które zostały w części narzucone, że jeżeli są jakieś pytanie to jest Pani Skarbnik i może rozszerzyć  wyjaśnienia jeśli one są niewystarczające.
-      Radna  M. Ornoch-Tabędzka- ponieważ jakby jakość tych dokumentów, które otrzymaliśmy pozostawiam bez komentarza. Natomiast chciałbym zapytać dlaczego, skoro posiadamy taki nowoczesny sprzęt audiowizualny, który pozwala na śledzenie tabeli budżetu wszystkim, również gościom, dlaczego nie skorzystano z tego i dlaczego spróbowano to zrobić w takiej formie. Może tyle, ja po prostu nie chcę tego komentować.
-      Radny M. Rzepczyński- uważam, że powinniśmy wręcz skomentować jakość dokumentów które dostaliśmy ponieważ po komisjach mam, w pierwotnym projekcie budżetu, sporo poprawek naniesionych i to nie tylko liczbowych, ale również opisowych- tu błędny opis, tu zamiast kapitału odsetki itp. Teraz dzisiaj na dzień dobry dostaliśmy autopoprawki, które trzeba po pierwsze merytorycznie prześledzić, ale to jest jeden temat. A druga kwestia, przynajmniej mój projekt budżetu jest tak pokreślony i tak niespójny bo przez ten miesiąc dużo w nim zostało zmienione i uważam, że jako Radni jak głosujemy nad budżetem na rok przyszły to powinniśmy mieć zamknięty dokument- wersja ostateczna z naniesionymi poprawkami, z korektami. I ewentualnie właśnie, tak jak pani Ornoch-Tabędzka powiedziała- wersja nowa na papierze, wersja stara na rzutniku i porównujemy co się zmieniło, gdzie się zwiększyło, gdzie się zmniejszyło, gdzie są jakieś zmiany. Bo ja do końca nie wiem nad czym rozmawiamy. Jest milion papierów i mnóstwo wykreśleń.
-      Burmistrz M. J.Napierała- zaskoczony jestem takim stwierdzeniem między innymi też pani Radnej Ornoch-Tabędzkiej jak również pana Radnego Rzepczyńskiego, a  gdyby się okazało że nie ma rzutnika to nie można  na  podstawie dokumentów na papierze tego budżetu odczytać i uchwalić?
Druga kwestia, jeżeli ja patrzę na budżet, który był przedstawiony jako załącznik do Zarządzenia Burmistrza z 15 listopada 2005 roku to tych zmian jest niewiele. Są to zmiany w moim pojęciu kosmetyczne i będę to podtrzymywał podobnie jak powiedziała pani Skarbnik. Dlatego też autopoprawki są napisane specjalnie w formie pisemnej, żeby już nie było potrzeby omawiania tego na tych załączonych wcześniej wykazach tabelarycznych, żeby było sobie można ewentualnie to porównać.
Kolejna kwestia jest taka odnośnie samej procedury przygotowania uchwały budżetowej, uchwalania budżetu. Otóż zgodnie z przepisami, projektem budżetu jest załącznik do zarządzenia burmistrza. I to jest projekt budżetu i tak jak w innych przypadkach projekty uchwał są przedstawiane w określonym terminie radnym. I tylko na tym projekcie można pracować. I  nie ma innego projektu budżetu. I takie jest stanowisko RIO. Trzymamy się tego stanowiska, zresztą nie po raz pierwszy. I w związku z tym przygotowujemy tylko wykaz ewentualnych zmian, my to nazywamy autopoprawkami. Istotną z punktu widzenia kwestii finansowych to jest właśnie ta autopoprawka z tytułu korekt o których mówiła Pani Skarbnik, symboliczna korekta umniejszenia wydatków na przygotowywanie spisów wyborczych oraz istotna sprawa to jest 160 tys. zł z tytułu umorzenia pożyczki z NFOŚiGW. I tutaj, w ramach autopoprawki, proponowaliśmy tylko tą kwotę przesunąć na cele inwestycyjne jakim właśnie jest budowa dróg ponieważ uważamy, że tak jak już wcześniej twierdziliśmy, jest to inwestycja miejska najbardziej w tej chwili oczekiwana. I każda kwota, która się znajdzie wolna na ten cel w budżecie będzie mogła być spożytkowana w pełni. Stąd też uważam, że mówienie, że jest mnóstwo dokumentów i te dokumenty są nieczytelne jest lekkim nadużyciem.
-     Przewodniczący obrad J. Szafarkiewicz- Moja propozycja jest taka, ponieważ uważam, że  te wyjaśnienia są jasne i czytelne bo tam chodzi rzeczywiście według mnie o dwie sumy i dla mnie to są kosmetyczne zmiany. Jeżeli ktoś ma jakieś niejasności co do autopoprawek to pani Skarbnik jeszcze raz rozszerzy wyjaśnienia tak żeby było to jasne i czytelne.
-      Radna I. Jankowska- składam wniosek ponownie o przerwanie sesji i zwołanie w tym czasie Komisji Budżetowej, Komisji Inwestycji i Majątku Komunalnego ponieważ poprawki dotyczą inwestycji, w szczególności dotyczą budżetu. Chciałabym znać opinię tych dwóch Komisji.
-      Radny P. Bekas- nie rozumiem intencji. Rozumiem, że za wszelką cenę chce się wokół budżetu zrobić dużo szumu, a w efekcie i tak wstrzymać się od głosu, tradycyjnym już zwyczajem określonej grupy Radnych. Zwróćmy uwagę, że te zmiany dotyczą strony dochodów, czyli nie musimy ciąć wydatków co jest najistotniejsze, a i tak nas czeka w najbliższym kwartale aktualizacja tego budżetu spowodowana przesunięciem wolnych środków, o których wszyscy wiemy. Chciałbym Pani Radnej przekazać, zresztą ma Pani to w załączonych wnioskach poszczególnych komisji, że między innymi Komisja Inwestycji wstrzymała się od rozpatrywania  wniosków dotyczących inwestycji do tego czasu. Sądzę do czasu wprowadzenia do przyszłorocznego budżetu wolnych środków przechodzących z tego budżetu. Bo wtedy będziemy wiedzieć jaką kwotą będziemy dysponować i będziemy w miarę tych środków próbowali rozpatrywać te wnioski o dodatkowe inwestycje. I mi się wydaje, że w tym momencie będzie taki moment, żeby rozpatrywać również ewentualne zmiany, które dzisiaj tu są. . Podkreślam jeszcze raz,  nic nie musimy ciąć w budżecie. A efektem tego co pani proponuje w swoim wniosku jest to, że wchodzimy w nowy rok bez budżetu. Z konsekwencji chyba zdaje sobie pani sprawę.
-      Przewodniczący obrad J. Szafarkiewicz- moje zdanie jest podobne i też mam takie same odczucia.
-      Radna I. Jankowska- nie będę komentować wypowiedzi Pana Piotra Bekasa. To jest jak zwykle poniżej poziomu, który powinniśmy tu reprezentować. Złożyłam wniosek. Chcę znać opinię Komisji Inwestycji i Komisji Budżetu. I jeśli Komisja się wstrzymuje nad projektem budżetu, nie chcę go opiniować do czasu kiedy pojawią się inne środki. Przepraszam bardzo, ale jak Państwo możecie mówić, że do czasu decyzji, właściwie informacji jak został wykonany budżet, właściwie nie powinniśmy głosować. Fantastycznie bo kwestia wstrzymania się od głosu jest tutaj bardziej aniżeli uzasadniona, tylko, że jeśli mówimy w kontekście budżetu, to tak naprawdę po co jest ta dzisiejsza sesja? Jest to sesja budżetowa i jeśli uważacie Państwo, że jest ona niepotrzebna bo do marca i tak naprawdę nie wiemy jakie są pieniądze,  to po co została ona w ogóle zwoływana. Pomijam kwestie prawne i że o tym mówi prawo..
-     Przewodniczący obrad J.Szafarkiewicz- Moja propozycja jest taka, nie zgadzam się z pani opinią. Pani chciała, żebyśmy głosowali wniosek o przerwanie sesji. Już jeden wniosek był i został odrzucony.
-      Radna I. Jankowska- ponownie składam wniosek, żeby przerwać Sesję na czas trwania Komisji Inwestycji i Komisji Budżetu. To może się teraz odbyć w ciągu pół godziny.
-      Radny A. Balcerek- pani Jankowska jest w błędzie dlatego, że Komisja Inwestycji  pochylała się nad projektem budżetu na 2006 rok i  opiniowała go jednogłośnie pozytywnie, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciwny.  Wysłuchała  pani informacji pana Burmistrza jakie ulice, chodniki i  jakie ścieżki rowerowe i jaka  kwota na kanalizację jest zaplanowana i będzie wydana. Nie mam więcej nic do powiedzenia.
-      Radna I.  Jankowska- pan wybaczy, ale nie ma Pan uprawnień, żeby wypowiadać się w imieniu Komisji. Proszę o zdanie Komisji a nie o zdanie Pana Przewodniczącego.
-      Radny A.  Balcerek- powiedziałem fakt jaki zaistniał na Komisji, że Komisja Inwestycji jednogłośnie ten projekt budżetu opiniowała. Może każdy z członków Komisji się wypowie w tej kwestii.
-      Burmistrz J.  Napierała- Prosiłbym Panią mecenas o wyjaśnienie czy autopoprawka, którą przedstawiliśmy Państwu w zakresie zwiększenia przychodów z tytułu już wskazanych przeze mnie, mianowicie powtórzę jeszcze raz, umorzenia pożyczki z NFOŚiGW, może być przedmiotem obrad rady i nie wymaga w obecności tu obecnych Radnych, zwoływania komisji jak również opinii komisji.
-      Radca prawny pani A.Szawelska- w znaczeniu prawnym nie wymaga. Nie ma wymogów zbierania się Komisji do analizowania autopoprawek, które są wprowadzone na sesji. Wszyscy członkowie komisji są obecni na posiedzeniu i na tej sesji mogą bezpośrednio głosować po zapoznaniu się z autopoprawkami. Ale wniosek jest i wniosek trzeba go przegłosować.
-      Przewodniczący obrad J.  Szafarkiewicz- Proponuję przegłosowanie autopoprawek do projektu uchwały budżetowej na 2006 rok, które otrzymaliśmy dzisiaj do Zarządzenia nr 25/05/IV z dnia 15.11.2005 roku Burmistrza Miasta Puszczykowa w sprawie projektu budżetu na 2006 rok. Uważam, że najpierw musimy te autopoprawki przegłosować. A jeśli przegłosujemy je w całości to będzie o tyle łatwiejsze jak głosowanie poszczególnych punktów jak to było w roku ubiegłym.
-      Radna  I. Jankowska- Był wniosek, ja go nie wycofałam.
-     Przewodniczący obrad J. Szafarkiewicz- jest opinia Pani Prawnik, że członkowie komisji są na posiedzeniu i mogą głosować.
-      Radna  I. Jankowska- To nie będzie to samo. Był wniosek, ja go nie wycofuje. Zgodnie z prawem nie musi być posiedzenia, ale zgodnie ze standardami uważam, że powinno być.
-     Przewodniczący obrad J. Szafarkiewicz- Kto jest za przyjęciem wniosku Pani Jankowskiej o przerwę w obradach i zwołanie Komisji Inwestycji i Majątku i Komisji Budżetowej.
W głosowaniu ( 6 za, przeciw 8, wstrzyma. 0) wniosek został odrzucony.
- Przewodniczący obrad J. Szafarkiewicz - proponuję przegłosowanie autopoprawek do projektu tak jak czytałem poprzednio.
-      Radna  M. Ornoch-Tabędzka- mam wniosek o przerwę na zapoznanie się z pismem RIO.
W tym miejscu Przewodniczący obrad J.Szafarkiewicz zarządził 10 minut przerwy.
Po przerwie:
-      Przewodniczący obrad J.  Szafarkiewicz- Zapoznaliśmy się w  międzyczasie z uchwałę składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia gdzie projekt budżetu na 2006 rok miasta Puszczykowa z objaśnieniami i informacjami o stanie mienia komunalnego uzyskał opinię pozytywną z uwagami w punkcie 6. I właśnie te uwagi zostały uwzględnione w autopoprawkach do budżetu oraz w budżecie kwota 160 tys. zł i 59 zł co objaśniała Pani Skarbnik. Dla mnie jest to jasne i czytelne.
-      Radny M.  Rzepczyński- Po przeanalizowaniu tych autopoprawek cały czas nie mogę dojść do ładu z załącznikiem nr 10- wieloletni plan wydatków inwestycyjnych.. Ponieważ tu jest napisane w ten sposób- zmienia się wieloletni plan inwestycyjny wykreślając nakłady na lata 1996 do 2004 i wprowadzając go do wieloletniego planu budowy dróg miejskich. W planie budowy kanalizacji nakłady łączne 18.829.995 wprowadza się na wydatki, w planie dróg wprowadza się na wydatki. Nigdzie mi się te wydatki nie sumują. Jeżeli kwoty z lat 1996-2004 to też te sumy nie pasują. Jest to niezrozumiałe, niejasne.
-      Pani J.  Gielniak- załącznik nr 10, pkt. 5 tych uwag- wieloletni plan wydatków na lata 1996-2006 jest niezgodny z załącznikiem do uchwały nr 146 tj. uchwała, którą podejmowaliśmy w marcu i w tym wykazywaliśmy już plan dróg. Podczas gdy teraz ten załącznik, który Państwo otrzymali, tutaj była kanalizacja rozpisana na wszystkie lata. Ten paragraf mówi, że nie trzeba wykazywać takich wieloletnich od początku inwestycji tylko 3 lata. W tym wieloletnim planie mieliście Państwo tylko kanalizację. W tej kanalizacji od 1999-2004 wykreślamy wszystkie te punkty, zostawiamy 2005,  2006 i 2007. . Jak wiecie Państwo zmienialiśmy ten budżet z uwagi na to, że odstępowaliśmy od kredytu. Wobec tego ta kwota w 2005 roku zmniejsza się. Projekt był do 15 listopada, 6 grudnia była zmiana uchwały. Wobec tego te kwoty były inne. W 2005 roku w tym projekcie, który Państwo otrzymaliście na 2005 rok planowaliśmy 1,1 mln zł. A teraz planujemy tylko 450 tys. zł. i to jest zgodne z planem. Jak Państwo weźmiecie plan na 2005 rok, załącznik o inwestycjach, czy ewentualnie dział 900 po stronie wydatków, to tam jest na budowę kanalizacji zaplanowana kwota 450 tys. zł. i teraz już Państwo w tym nowym, w tych autopoprawkach, będzie kwota 450 tys. zł. A na 2006- 350 tys. zł. Dodajemy, gdyż teraz jak robiłam projekt budżetu nie wpisałam do wieloletniego planu inwestycyjnego dróg tylko samą budowę kanalizacji. Wobec tego teraz wpisujemy tą budowę dróg i zapisujemy po stronie, też na te 3 lata, rok 2005, tę kwotę którą mamy zaplanowaną w budżecie na 2005 rok. Jak Państwo wezmą budżet na 2005, tam mamy 1.536.000 po zmianach, zaplanowaną. Na 2006 rok mamy zaplanowaną w tym wieloletnim planie inwestycyjnym kwotę taką jak mamy teraz tutaj w autopoprawkach już wpisaną na budowę dróg.
-      Przewodniczący obrad J. Szafarkiewicz- Czy są jeszcze jakieś pytania?
-      Radna M. Ornoch-Tabędzka- Pismo z RIO jest datowane na 12 grudnia. co przeszkodziło w przygotowaniu na tą Sesję skorygowanych tabelek w takiej postaci o jakiej Pani mówiła, bo ja tego nie rozumiem. Ponieważ jeszcze raz podkreślam standard i jakość tego materiału jest żenująca i po prostu przynosi wstyd temu miastu.
-      Pani  J.Gielniak- Może odpowiem tylko, że uchwała RIO jest z 12 grudnia, ale pismo wpłynęło do Urzędu krótko przed świętami.
-      Przewodniczący obrad J. Szafarkiewicz- Proponuję głosowanie poprawek do projektu uchwały budżetowej. Kto jest za przyjęciem autopoprawek zgłoszonych przez Pana Burmistrza w sprawie projektu budżetu na 2006 rok.
W głosowaniu ( 8 za, przeciw 2, wstrzym. 4 ) autopoprawki zgłoszone przez Burmistrza zostały przyjęte.
-      Radna I.  Jankowska- Pani Skarbnik tak skrupulatnie wytłumaczyła te wszystkie autopoprawki. Mam pytanie, ponieważ pominęła Pani jedną w punkcie 5, pytanie dlaczego, na stronie 3, punkt 4- wykreśla się dochody z reklam i ogłoszeń, wpisując zapis- darowizny na Echo Puszczykowa. Pytam, iż istotnie wiąże się to z moim wnioskiem złożonym jakiś czas temu, na który nie dostałam do tej pory odpowiedzi Rady, dotyczył wydawania Echa Puszczykowa poprzez konkurs ofert w związku z moim zdaniem naruszeniem ustawy o działalności gospodarczej i ustawy o samorządzie gminnym, mam pytanie- dlaczego Pani pominęła tą kwestię.
-      Pani J.  Gielniak- Możemy odtworzyć protokół jak w pierwszej wersji omawialiśmy poszczególne zmiany jakie są wprowadzone w budżecie, to odniosłam się do działu 750, tudzież do rozdziału 75023 mówiąc, że rozpisujemy go na dwa paragrafy- z paragrafu 97 rozpisujemy na dwa w związku z zaleceniem RIO. Odniosłam się do tego, nie pominęłam tego i w autopoprawkach również  jest to zapisane.
-      Radna I. Jankowska- Mam pytanie- jak sobie Pani Skarbnik, jak Pan Burmistrz, Pani Prawnik wyobrażają teraz pobór darowizny za reklamy i ogłoszenia, jak będą te darowizny wyceniane, czy podobnie jak opłaty tudzież darowizny za kanalizację, jak to ma wyglądać. I w związku z tym jak się ma wykonanie budżetu za poprzednie lata i również za 2005 rok w tym aspekcie.
-      Burmistrz M. J. Napierała- poradzimy sobie z tym. Jak już będziemy przygotowani to Pani odpowiem. Także na następnej sesji poinformuję Państwa jak tą kwestię rozwiązaliśmy. Jak  Państwo zauważycie RIO uznała to za uwagę i zaleciła żeby to zmienić. Natomiast gdyby uważała, że jest to naruszenie przepisów karygodne to by postąpiła w tym przypadku inaczej.
-      Przewodniczący obrad J. Szafarkiewicz- Prosiłbym Komisję Inwestycji o swoją opinię na temat budżetu jakie były.
-      Radny A. Balcerek- Komisja Inwestycji i Majątku Komunalnego na posiedzeniu w sprawie budżetu na rok 2006 opiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt uchwały.
-      Przewodniczący obrad J.  Szafarkiewicz- Proszę Przewodniczącą Komisji Ładu Przestrzennego i Urbanistyki o opinię na temat budżetu, która została wypracowana na posiedzeniu Komisji.
-      Radna  H. Rapalska-Kaczmarek- Komisja jak co roku była nieusatysfakcjonowana wysokością nakładów na planowanie przestrzenne i wnioskuje o to aby przy następnej poprawce budżetu przeznaczyć większe środki na planowanie o 50 tys. zł. Nie ma nigdzie w projekcie budżetu nakładów przeznaczonych na projekt i zagospodarowanie zieleni. Komisja wnioskowała, aby takie pieniądze zostały w budżecie uwzględnione.
-      Przewodniczący obrad J. Szafarkiewicz- Chodzi mi tylko o przedstawienie stanowiska Komisji co do budżetu. Komisja głosowała swoje stanowisko?
-      Radna H. Rapalska-Kaczmarek- Wnioskowaliśmy, żeby w budżecie jeszcze uwzględnić pieniądze na projekt zagospodarowania zieleni, do projektu budżetu.
-     Przewodniczący obrad J. Szafarkiewicz- Te uwagi i wnioski Komisji mamy zebrane. Są wyjaśnienia jak one będą i czy będą uwzględnione w następnych zmianach budżetowych albo w projekcie budżetu na rok 2006. Czy Komisja Komunikacji Społecznej pochylała się nad budżetem?
-      Radna M.  Ornoch-Tabędzka- Tak, Komisja Komunikacji Społecznej nie wnosiła żadnych wniosków ponad uwagę, że wszystkie sprawy, które dotyczą konkursów organizacji pozarządowych są ujęte w poszczególnych działach i Komisja sugerowała również umieszczenie zadań do realizacji przez jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych z zakresu ochrony środowiska. Stanowisko Komisji nie było w ogóle głosowane.
-     Przewodniczący obrad J. Szafarkiewicz- Komisja Sportu i Rekreacji pozytywnie odniosła się do projektu budżetu. Także, przy przekazywaniu wolnych środków z tego roku, wnioskowała o zwiększenie środków na sport do kwoty zeszłorocznej 130 tys. zł.
-      Radny K.  Jopek- Komisja Edukacji i Kultury opiniowała pozytywnie.      
-      Radna  U. Rudzińska- Komisja Zdrowia w części dotyczącej działalności Komisji Zdrowia opiniowała pozytywnie.
-      Przewodniczący obrad  J.  Szafarkiewicz- Komisja Budżetowa- jedna osoba wstrzymała się od głosu, dwie osoby były "za", czyli pozytywnie odniosła się do projektu budżetu na rok 2006.
Uchwała Komisji RIO została Państwu dostarczona i generalnie opinia jest pozytywna z uwagami, które zostały uwzględnione po poprawkach do budżetu. Czy są jeszcze pytanie do Pani Skarbnik albo do Pana Burmistrza jeśli chodzi o uchwałę budżetową na rok 2006?
-      Radna  H. Rapalska-Kaczmarek- Chciałabym się dowiedzieć gdzie w budżecie zostały uwzględnione dochody z pobierania opłat z fotoradaru, czyli mandaty?
-      Pani J. Gielniak- Tam gdzie są dochody z tytułu kar pobieranych przez straż miejską. Tam jest kwota zaplanowana tylko 800 zł. Nie mamy jeszcze rozeznania wysokości wpływów, wobec tego zaplanowaliśmy to dość oszczędnie powiedziałabym, w takiej wysokości jakiej te dochody spływały do tej pory. Oczywiście, jak Państwo wiedzą ten budżet jest ruchomy w ciągu roku i zobaczymy jak będzie to przebiegało. Także wiemy, że to w każdej chwili jeżeli będą tu jakieś znaczne wpływy, to zmieniamy naturalnie.
-    Radna H. Rapalska-Kaczmarek- Jakby tutaj spójności nie widzę ponieważ z jednej strony wydajemy 160 tys. zł na fotoradar nie mając w ogóle świadomości jakie nam to zyski przyniesie w przyszłym roku, czy nam się on zwróci czy nie. Jest to dla mnie zupełnie nielogiczne. A z drugiej strony nie rozumiem jak nie można by przewidzieć jakichś dochodów i przyjąć ich z fotoradaru, przyjąć je na żenującym poziomie 800 zł, jeśli jednocześnie np. przewiduje się, że darowizny na Echo będą 35 tys. zł. Czyli tutaj wiadomo ile będą darowizny, a tutaj nie można przewidzieć ile będą dochody z fotoradaru.  
-      Przewodniczący obrad J.  Szafarkiewicz- Myślę, że jest to stosunkowo łatwo wyjaśnić i nie trzeba nawet Pani Skarbnik. Ponieważ Echo wydajemy ileś lat i te kwoty się powtarzają, natomiast radar mamy chyba od tygodnia i jeszcze nie działa. Także to jest dla mnie sprawa jasna.
-      Radny P. Bekas- Wydaje mi się, że największym zyskiem z zakupu fotoradaru będzie to, że nikogo nie złapiemy, nikomu mandatu nie damy tylko, żeby ludzie jeździli z tymi prędkościami, które są zaznaczone na znakach i to będzie największym zyskiem moim zdaniem. A nie zaznaczanie, że tyle i tyle tysięcy ma Burmistrz w przyszłym budżecie zyskać, złupić z kierowców.
-      Burmistrz J. Napierała- Dla nas istotne jest to, żeby był paragraf na który można określone środki gromadzić. Taki paragraf jest i planując 800 zł na paragrafie z tytułu kar i mandatów nie braliśmy pod uwagę jeszcze radaru. Jak już powiedziałem wcześniej, jak radar będzie pracował prawdopodobnie już na stałe od początku stycznia, to wtenczas być może przy pierwszej nowelizacji budżetu a być może przy kolejnej, te kwoty będą uwzględnione. Ale ważne, że jest na którym te środki mogą być gromadzone.
-      Radna H. Rapalska-Kaczmarek- Następna sprawa poruszana na Komisji Inwestycji jeszcze, planuje się w budżecie środki na wybudowanie domku gospodarczego przy ul. Poznańskiej 4. Generalnie na Komisji wyniknęła sprawa, że należy rozpoznać sprawę w związku z tym, że na tej posesji są piwnice, które można przeznaczyć. I czy w ogóle budowa tego domku jest zasadna. Ponieważ była to sprawa, która wyniknęła na ostatniej Komisji Budżetowej jak to, czy to zostało rozpoznane jako temat i czy nadal te pieniądze należy przeznaczać w tym budżecie jeśli może się okazać, że one są w ogóle niezasadne do wydania.
-      Burmistrz J.Napierała- Budowa domku gospodarczego, w którym będą znajdowały się magazyny na opał jest już przedmiotem od kilku lat dyskusji. I ona ma służyć mieszkańcom, którzy zamieszkują budynek komunalny  zwany "Sylwią" czyli przy ul. Poznańskiej 4. Swego czasu były takie bym powiedział niesympatyczne obiekty zwane szopami, które zostały rozebrane i nie mieliśmy środków na to jak również była dyskusja na temat lokalizacji tego obiektu, żeby ten budynek postawić. Ale w myśl istniejących przepisów taki budynek musimy wybudować. Natomiast w tym budynku przy ul. Poznańskiej 4 nie ma wolnych piwnic. Tam jest więcej lokatorów ponieważ w wyniku kolejnych sytuacji, które powstawały lokatorów jest więcej niż może było kiedyś. I w związku z tym zaistniała potrzeba w, myśl przepisów musimy taką możliwość tym mieszkańcom zrealizować. Także na dzień dzisiejszy posiłkujemy się piwnicami wynajętymi w budynku dawniejszego kina, ale są to działania doraźne, które uważam powinno się w jakimś terminie zakończyć, żeby nie ponosić z tego tytułu kosztów.
-      Radny S.  Balbierz- Chciałem wyjaśnić, mam tutaj plan piwnicy budynku przy ul. Poznańskiej 4, gdzie się okazuje, że jeden właściciel mieszkania posiada piwnicę 17,49 m2, następny 10,6m2, następny 15,9m2. Inna osoba ma dwie piwnice- jedną 16,5m2, a drugą 6,75 m2. Ten plan przekazałem na Komisji Inwestycji Panu Przewodniczącemu i uważam, że należy rozpatrzyć, spotkać się z tymi mieszkańcami, czy chcą zmniejszyć sobie te piwnice. Bo była dyskusja na ten temat z jedną z lokatorek- pytała się, że jeżeli dojdzie do tego, że będzie wspólnota mieszkaniowa i wykupią te mieszkania to ona w żadnym wypadku nie chce takiej dużej piwnicy bo będzie musiała płacić za to. I należy wpierw tą sprawę rozstrzygnąć a później dopiero pomyśleć o budowie.
-      Przewodniczący obrad J. Szafarkiewicz- Myślę, że to bardziej na wolne głosy i wnioski. Jeśli chodzi o projekt budżetu- czy są jeszcze jakieś zapytania?
-      Radna I. Jankowska- Mam dwa takie ważne pytania. Ponieważ już przewinął się tu program ochrony środowiska mam pytanie bo tego nie usłyszałam- czy Komisja Ochrony Środowiska odniosła się do programu ochrony środowiska w kontekście budżetu.
-      Radny W.  Kociemba- Chciałem powiedzieć, że Komisja sugerowała by do budżetu wprowadzić pieniądze na plan urządzania zieleni w mieście. Tak samo była sugestia, żeby zwiększyć środki na obsługę weterynaryjną. Tu była taka sugestia, że takie pieniądze muszą być w tym roku przyznane. Z tego co wiem jest wprowadzona taka poprawka. A do pozostałych elementów budżetu Komisja nie wnosiła żadnych uwag.
-      Radna  I. Jankowska- Dla mnie jest to o tyle ważna kwestia, że w programie ochrony środowiska mamy zapisane kwestie takie jak monitoring zanieczyszczeń, kilka kwestii. Nie mam akurat przy sobie programu ochrony środowiska, ale pozwoliłam sobie jeszcze go przejrzeć i dziwi mnie, że Komisja się do tego nie odnosi.
Z drugiej strony też mam jakby zastrzeżenie do Komisji, której jestem członkiem, ale nie miałam możliwości być na Komisji. Dziwi mnie stanowisko Komisji Edukacji i Kultury, gdyż w ciągu roku było tyle uwag i zastrzeżeń co do funkcjonowania kultury w mieście, co do szukania innego obiektu, co do realizacji poszczególnych zadań z zakresu kultury, inwestycji w szkołach, zajęć dodatkowych. I głosowanie nad budżetem pozytywnie uważam, że jest to pewna niekonsekwencja.
Czy w budżecie znajduje się projekt zagospodarowania zieleni w mieście mam pytanie- czy tak i w jakiej pozycji i jaka jest to kwota. Podobnie mam pytanie co do koncepcji budowy tras. Komisja Sportu wnioskowała o budowę ścieżek rowerowych. Ja na Komisji, jeszcze uzupełniając swój wniosek jeszcze z lat poprzednich, ogólnie trasy rowerowe, piesze chciałam zapytać- czy się taki wniosek, taka kwestia znajduje w budżecie. Jeśli tak to gdzie i w jakiej kwocie.
-      Burmistrz J. Napierała- Kwestia utrzymania zieleni to jest określony paragraf, natomiast kwestia projektów o których mówi teraz Pani Radna to z tego co pamiętam w analizie wniosków będzie szczegółowo rozpatrywana jeszcze przy nowelizacji budżetu w pierwszym kwartale roku 2006. Natomiast są to bardzo ogólne hasła, które tu padają i w związku z tym chętnie bym po prostu prosił o ich sprecyzowanie. Bo rzucanie haseł- ścieżki rowerowe na terenie miasta to jest hasło ogólne. Tak samo np. jak Pani mówiła, tutaj jeszcze odnosząc się do kwestii potrzeb szkół, że takie są ogromne potrzeby itd. Należy te potrzeby bym powiedział wyspecyfikować i na obradach komisji je rozważyć i przedstawić w formie wniosków do budżetu.
-      Radna M. Ornoch-Tabędzka- Pozwolę sobie generalną uwagę do budżetu zrobić taką- mianowicie wnioskując o plan urządzenia zieleni miejskiej, nie widzę w dalszym ciągu tego planu. Nie widzę również pieniędzy w opisach, przynajmniej z opisów to nie wynika, na innego rodzaju plany m.in. ścieżek rowerowych, tras spacerowych. Wydaje mi się, że jest to o tyle duży błąd, że znajdujemy się w tej chwili w okresie w którym planujemy pewne przedsięwzięcia na przyszłość, na które będzie można pozyskiwać pieniądze unijne. I wiemy dobrze, że jeśli nie ma zaplanowanych wcześniej tego typu przedsięwzięć to te pieniądze będą praktycznie niemożliwe do osiągnięcia. Czy nie powinniśmy wyraźnie wyodrębnić środków na planowanie tego typu inwestycji. Nie mówię o realizowaniu inwestycji, ale o zrobieniu planów tych inwestycji właśnie w budżecie tego roku- to jest moje pierwsze pytanie.
I mam pytanie i wniosek właściwie. Ponieważ mamy tutaj w budżecie w pozycji gospodarka mieszkaniowa, dział 700, gospodarka gruntami, nieruchomościami-70005, paragraf 4590- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych. To jest kwota 2,5 mln zł. bardzo duża kwota, na którą z góry jest już zaplanowane wzięcie pożyczki. Z doświadczenia dwóch ostatnich lat wiemy, że te kwoty nigdy nie były wykorzystywane. I tak naprawdę nie otrzymaliśmy nigdy zestawu nieruchomości, które są przewidziane do wykupu. I my nie wiemy na jakiej podstawie są dokonywane te szacunki ponieważ one się nie sprawdzały do tej pory. Natomiast mamy w paragrafie 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 200 tys. zł. I są to pieniądze przeznaczone na wykup zakola Warty. Mój wniosek jest taki- proponowałabym przesunięcie 500 tys. zł z paragrafu 4590 do paragrafu 6060 i zwiększenie kwoty przeznaczonej na wykup zakola Warty do 700 tys. zł, ponieważ to pozwoli miastu jakby zagwarantować ten najważniejszy teren, przeznaczenie tego najważniejszego terenu na cele publiczne w całości,  a nie w jakimś okrojonym skrawku. Ponieważ zawsze istnieje w tej chwili niebezpieczeństwo, że właściciel będzie mógł wyłączyć bardzo dużą część tego terenu i uniemożliwić dostęp mieszkańcom i osobom przyjezdnym. A kwoty na ewentualny wykup dalszych nieruchomości jeśli zajdzie taka potrzeba, sądzę, że tak jak Państwo przez cały czas mówicie, znajdą się jeszcze w przyszłym budżecie bo przecież będą poprawki do budżetu więc będzie można ewentualnie próbować jeszcze jakieś przesunięcia zrobić. Nie sądzę, żeby te pieniądze były wykorzystane wcześniej niż pod koniec roku więc jest jeszcze tutaj dużo możliwości manewru.
-      Burmistrz  J. Napierała- Dwie kwestie odnośnie planu ścieżek rowerowych w kontekście pozyskiwania środków unijnych. Pozwolę sobie zwrócić uwagę, że gdybyśmy przedstawiali propozycje, co zostało w końcu zrealizowane, środków na projekt ul. Poznańskiej, to spotkaliśmy się tutaj z krytyką. Nie jest tak, że można sobie zrobić plan ścieżek rowerowych i na podstawie takowej wystąpić o środki unijne. Uważam, że jest to nieprawdą bo trzeba mieć konkretne uwarunkowania.
My nie tyle myślimy kategoriami jakiejś koncepcji, planu, tylko realizujemy ścieżki. Jak dobrze pójdzie to w tym roku będzie ścieżka biegła wzdłuż ulicy Poznańskiej, Wczasowej, Nadwarciańskiej o długości około 5 kilometrów, ale to po prostu jest drobiazg.
Następna sprawa odnośnie odszkodowań- wielokrotnie zajmowaliśmy Państwu czas w różnych miejscach na temat wyjaśnień jak szacujemy środki na odszkodowania za grunty przejęte pod drogi i dlaczego ta pozycja wydatków nie została zrealizowana w roku 2005, czy w 2004, jak również 2003. My planujemy na podstawie spraw, które są w opracowaniu, czy są w zaangażowaniu w organie, który to rozstrzyga, mianowicie w Starostwie Poznańskim. I mamy zrobiony bilans tych spraw, które są tamże właśnie i grozi nam, że w 2006 roku niestety te środki będziemy musieli wydać. A to, że nie wydaliśmy ich w roku 2004 to wynikało również z tego, że nie zgadzaliśmy się szacunkami, które były nam przedstawiane czy inaczej mówiąc cenami za grunty przejęte pod drogi. Składaliśmy stosowne odwołania i to się wszystko przeciągało. Także jako autor projektu budżetu, który Państwo macie przed sobą to tu nie przyjmuję w tej chwili możliwości rezygnacji z kwot podanych na odszkodowania bo grozi nam, że kwoty które będą musiały być wypłacone będą większe od tych które będą w budżecie. Jak powiedziałem z pełną świadomością tych bilansów, które mamy, musieliśmy takie kwoty zaplanować.
-      Radna H. Rapalska-Kaczmarek- Chciałam poprzeć wniosek Pani Ornoch-Tabędzkiej o przeniesienie tych pieniędzy 500 tys. zł, na dołożenie ich na wykup zakola, gdyż uważam, że jest to unikalny teren w mieście, że należałoby zapewnić, żeby ten teren był własnością miasta. Tym bardziej, że jest to związane z poparciem mieszkańców, które zostało jakby wykazane w składaniu podpisów swego czasu pod wnioskiem na wykup tego terenu. Jako członek Komisji Inwestycji wiem, że co roku pieniądze przewidziane na wykup dróg były nieskonsumowane i zawsze była to kwota mniejsza. I na pewno kwota zaplanowana w tej chwili w budżecie nie będzie musiała być wydana do marca czyli do momentu kiedy pojawią się zmiany w budżecie i będą te wolne środki. I będziemy mogli z tamtych wolnych środków na pewno te pieniądze uzupełnić jeśli faktycznie by się okazało, że tak dużą kwotę będzie można przeznaczyć na wykup dróg. Ponieważ uważam, że jest to naprawdę bardzo ważna decyzja jeśli chodzi o wykup terenów zakola Warty, powinna ona być w tym budżecie potraktowana priorytetowo, w każdym razie bardzo poważnie. Dlatego wkładam taki wniosek, żeby te 500 tys. zł przeznaczyć jeszcze dodatkowo na ten teren, żeby kwota ogólnie mogła wynosić 700 tys. zł na zakup tego terenu. I bardzo proszę o przegłosowanie tego wniosku.
-      Radny P. Bekas- Dziwię się Pani Rapalskiej jako członkowi Komisji Inwestycji, tym wnioskiem sformułowanym przed chwilą. Ponieważ jako Komisja Inwestycji wiemy jaka jest ilość wniosków mieszkańców, jakie są oczekiwania mieszkańców związane z budową dróg, zabezpieczeniem dobrego dojazdu, dobrego dojścia do domu. I sądzę, że tutaj są przede wszystkim potrzeby mieszkańców a nie sadzenie kwiatków, wieszanie kwiatków na słupach albo jakieś inne. To jest przede wszystkim w tej chwili podstawowa bolączka dla mieszkańców co my jako Radni, członkowie Komisji Inwestycyjnej, najbardziej chyba wiemy, po ilości  kierowanych wniosków do nas.
A jeżeli chodzi o wykup gruntu, przecież wiemy doskonale, że to tak naprawdę nie od miasta, nie od burmistrza zależy tylko od decyzji wojewody i starosty. Jeżeli będzie nakaz płatniczy to trzeba go zapłacić. I ponieważ jest taka i taka kwota szacowana, że może się to zdarzyć, musi być zabezpieczenie w budżecie. Przypomnijmy sobie zarzuty grupy Radnych w stosunku do budżetu sprzed paru lat, dotyczące długu mosińskiego, jakie były zarzuty, że nie było na to zabezpieczeń. W związku z tym jestem przeciwny temu. Jeżeli są oceniane takie wielkości koniecznych spłat za wykup gruntów, które miasto będzie musiało ponieść, musi to mieć zabezpieczenie w budżecie. W związku z tym sądzę, że należy tą kwotę zostawić.
-      Burmistrz M. J. Napierała- są określone przepisami zasady tworzenia budżetu. I nie mogę. pozwolić sobie na niedoszacowanie przewidywanych wydatków, obojętnie co to będzie.Natomiast jest jeszcze jedna uwaga- okres składania wniosków o odszkodowania za grunty przejęte pod drogi upływa z dniem 31 grudnia 2005 roku. W związku z tym nastąpiła swoista kumulacja takich wniosków składanych przez właścicieli tychże gruntów między właściwie drugą połową, czy właściwie w drugiej połowie 2004 i cały rok 2005. I dlatego też, jak powiedziałem wcześniej, nie możemy pozwolić sobie na redukcję kwoty przewidzianej w budżecie na odszkodowania ponieważ wynika ona z bilansu kwot spraw, które są już w zaangażowaniu. W związku z tym byśmy wtenczas wystąpili przeciwko zasadom tworzenia budżetu. I ja na taką zmianę w budżecie zgodzić się nie mogę.
-      Pani A. Szawelska- Chciałam komentarz prawny do tego wniosku dołączyć. Ten wniosek jest właściwie namawianiem do naruszania dyscypliny finansów publicznych dlatego, że tak naprawdę jest, że jeżeli wpływa jakieś roszczenie, natychmiast trzeba w budżecie tworzyć rezerwę. To, że ono się nie zrealizuje to już jest sprawa następcza, natomiast ta rezerwa musi być. To obowiązuje wszystkie budżety, budżety wszystkich jednostek budżetowych, budżety samorządowe. Faktem jest, że wykonanie może zupełnie inaczej wyglądać, ale ta rezerwa musi być w budżecie zabezpieczona. Dlatego ilość wniosków i wielkość roszczeń w nim zawartych musi znaleźć swoją pozycję w budżecie. Nie można środków brać z odszkodowań i kar. To musi odpowiadać tej ilości wniosków i tej ilości roszczeń, która rzeczywiście jest w toku.
-      Radna I  Jankowska- Cieszę się z wypowiedzi Pani Prawnik, która wspomniała, że jak wpływa wniosek to musi być roszczenie w budżecie. Szkoda, że nie mieliśmy przyjemności Pani Prawnik poznać wtedy jak była kwestia roszczeń Mosiny wobec Puszczykowa.
W związku z wnioskiem Pani Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej, chciałabym zmodyfikować, nie wiem, za przyzwoleniem Pani Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej, aby zostawić oczywiście tą pozycję na kary i odszkodowania bo rzeczywiście nie możemy tutaj szarżować z tą pozycją. Niemniej jednak uważam, że wnioski, które do tej pory były dotyczące zaciągnięcia kredytu można by było w tej sytuacji jaka jest, zgodnie też z opinią RIO, wykorzystać, zabezpieczając kwotę 500 tys. zł po stronie pożyczek i kredytów na wykup dróg, a 500 tys. zł ze środków własnych przekazać na potencjalny wykup zakola Warty.
-      Burmistrz J. Napierała- Nie rozumiem teraz ostatniego fragmentu wypowiedzi. Bo to obojętnie czy to będą pożyczki czy to będą środki własne, są to środki budżetu. Bo pożyczki tylko uzupełniają przewidywane wydatki. W związku z tym kwota 2,5 zł składa się z 2 mln zł pożyczek oraz 500 tys. środków własnych i tego nie można ruszyć. Także ja nie bardzo rozumiem o co Pani Radnej chodzi w tym momencie chyba, że ma Pani tutaj jakieś inne źródło finansowania. Ale mówimy o kwocie i dlatego też proszę wskazać teraz tą kwotę.
- Skarbnik p. J.Gielniak - odnośnie Mosiny, przypomnę, że tam nie było wówczas jeszcze roszczenie wymagalne, nie było noty.
-      Radna I. Jankowska- Nie jest tutaj moim obowiązkiem wskazanie, ale wskazuję, że w związku z tym proszę aby zwiększyć kwotę 500 tys. zł na wykup terenu zakola Warty, a środki na wykup dróg o kwotę 500 tys. zł proszę o zwiększenie pożyczki i kredytu.
-      Radny P.Bekas- W sprawie formalnej. Mieliśmy dwa tygodnie temu przedstawiony budżet 2006 roku. Zastanawiały się nad tym komisje, pracowaliśmy w komisjach. I w tej chwili taka radosna twórczość, że weźmy milion, albo pół, albo dwa z przeznaczeniem na to czy na to, to możemy siedzieć przez tydzień. Dlatego proponuję, żebyśmy przeszli do głosowania nad budżetem.
-      Przewodniczący obrad  J.  Szafarkiewicz- Właśnie patrzę na wnioski komisji do budżetu i takiej pozycji nie ma we wnioskach poszczególnych komisji o zwiększenie pieniędzy na wykup zakola Warty. Myślę, że o tych środkach można pomyśleć przy przenoszeniu wolnych środków z tego roku ponieważ jest to kwota przewidziana i możemy wtedy się starać rozdysponowywać. To jest, jak Pani Skarbnik wspominała, kwota między 1,5 a 2 mln zł, które będziemy w najbliższym czasie rozdysponowywali. I tam taki wniosek jak najbardziej uważam za stosowny.
-      Radna M. Ornoch-Tabędzka- Ponieważ składałam wniosek o zabezpieczenie w budżecie 25 tys. zł na sporządzenie emisji obligacji. I to jest odpowiedź dla Pana Bekasa skąd ewentualnie miałyby się znaleźć pieniądze na drogi, które są tak bardzo potrzebne. Ponieważ uważam, że drogi są w Puszczykowie również potrzebne i dzięki temu będzie można pogodzić dwie sprawy- drogi i wykup zakola Warty. Za 500 tys. zł zrobimy raptem może pół kilometra drogi, może nawet nie, natomiast zakole Warty pozostanie dla pokoleń. I wydaje mi się, że kładąc na szali te dwie rzeczy jest tu mimo wszystko przewaga tej perspektywy wielu pokoleń, które będą się cieszyć tą samą zielenią i tym samym pięknym krajobrazem.
-      Radna U. Rudzińska- Mam pytanie do Pani Skarbnik w kwestii objaśnień do budżetu w par. 6050 związanej z wydatkami na transport i łączność. Tu mamy w planie dokumentacji dla budowy nawierzchni na ulicach, jest m.in. ul. Jaworowej i w nawiasie podane - koszty budowy nawierzchni pokryją mieszkańcy. Chciałam zapytać w jaki sposób możemy egzekwować coś takiego i jak jest to możliwe prawnie skoro rok temu grupa Radnych składała wniosek o przygotowanie projektu uchwały partycypacji mieszkańców w budowie dróg i poprzedni radca prawny powiedział, że jest to prawnie niemożliwe, że nie ma takiej możliwości prawnej przyjęcia uchwały, w której będą mieszkańcy mieć współudział w budowie dróg. I na jakiej podstawie ten zapis jest tutaj i jakie konsekwencje będzie miał i jak będziemy mogli wyegzekwować chęć mieszkańców współuczestniczenia w budowie dróg.
-      Burmistrz J. Napierała- Sytuacja jest nieco inna niż ta która była poruszana swego czasu we wniosku. Mianowicie mieszkańcy chcą sami sobie wybudować tą drogę jeżeli otrzymają dokumentację oraz fragment drogi, który łączy ul. Jaworową z ul. Przecznica, czyli fragment ul. Bukowej. Dlatego też Miasto nie będzie uczestniczyło w procesie inwestycyjnym budowy nawierzchni na tej ulicy.
-      Radna U.Rudzińska- Czyją własnością będzie w takim razie grunt? Bo, jeżeli mieszkańcy poniosą koszty, jak to będzie prawnie zagwarantowane. Bo jakoś prawnie musi być to rozstrzygnięte.
-      Pani A. Szawelska- Nakłady na cudzym gruncie nie przenoszą własności tego gruntu.
-      Radna M. Ornoch-Tabędzka- Ponieważ projekt uchwały miał taki cel by wszystkim mieszkańcom w Puszczykowie dać taką możliwość partycypacji i tym samym przyspieszenia w planie inwestycyjnym zrobienia ulicy na której mieszkają. Jeśli inni mieszkańcy nie wiedzą o takiej możliwości to, przepraszam, te priorytety dotyczące wykonywania poszczególnych ulic być może zupełnie by się zmieniły bo inni mieszkańcy też może podjęliby taką decyzję, że będą chcieli sfinansować to z własnych środków. Oni o tym nie wiedzą. Czyli dla mnie to jest nieuczciwe wobec innych mieszkańców Puszczykowa, którzy nie będą mieli np. możliwości wykonania przez Miasto dokumentacji mimo, że noszą się z gotowością pełnej partycypacji, o takich ulicach wiem.
Druga sprawa- nie otrzymałam odpowiedzi dlaczego nie ma w planie budżetu i podtrzymuję swój wniosek o zarezerwowanie kwoty 25 tys. zł. na emisje obligacji.
-      Burmistrz J. Napierała- Odnośnie ulic, znam taką jedną ulicę, której mieszkańcy deklarowali swój udział w budowie nawierzchni, a ostatnio wpłynął wniosek, żeby to Miasto wykonało. Ale chętnie również w Echu Puszczykowa podamy taką informację, że jeżeli mieszkańcy chcą w całości budować nawierzchnię, to Miasto jest w stanie przygotować dokumentację.
Mam troszeczkę inne zdanie na temat obligacji jak również w kwestii zaciągania przez Miasto kwoty 10 milionów nowych pożyczek, jak to Pani tam gdzieś napisała we wniosku, a pozwolę sobie tylko poinformować, że w informacjach które za chwilę będę mógł Państwu przedstawić ewentualnie w następnym punkcie dzisiejszej Sesji odniosę się również do Pani wniosku ponieważ osobiście uważam, że kwota 25 tys. zł nie tyle na przygotowanie emisji obligacji, ile na przygotowanie analizy możliwości zaciągania pożyczek czyli właściwie dodatkowych źródeł finansowania tzw. zewnętrznego, ale zwrotnego, może być zrobiona za kwotę znacznie niższą od tej kwoty o której Pani powiedziała. Jak również w tej już zleconej analizie będzie również porównanie czy na dzień dzisiejszy i w perspektywie najbliższego czasu, obligacje są korzystniejsze od kredytu czy też nie ponieważ to się zmienia, ale nie jest to tematem tego punktu obrad.
-      Radna I. Jankowska- Rozumiem, że Pani Małgorzata, również ja, nie wycofywałam wniosku o wykup zakola Warty. Mam jeszcze dwa inne wnioski dotyczące tras rowerowych, pieszych i konnych. Projekt koncepcji budowy ścieżek rowerowych był zapisany już kiedyś w budżecie w kwocie 10 tys. zł. To było chyba na rok 2004 bo wówczas pomagałam młodzieży w przygotowaniu projektu do programu Młodzież i taki zapis był w projekcie budżetu. Proponuję, aby była to kwota 10 tys. zł, być może mniejsza, jak się okazuje niektóre kwestie po dokładnych szacunkach mogą być tańsze tak jak ma to miejsce przy obligacjach. Wniosek uważam za zasadny. Nie zgadzam się z opinią Pana Burmistrza, że to i tak nie służy pozyskaniu środków unijnych. Nie zgodzę się z tą opinią, że tego typu plany nie są potrzebne, nie są konieczne. Jak również koncepcja zagospodarowania zieleni na terenie Puszczykowa. Być może 10 tys. zł, być może mniej. Dlatego uważam, że na jeden i drugi projekt powinna być kwota ta maksymalne te 10 tys. zł zarezerwowana. Proponuję przesunięcie z rezerwy do paragrafów związanych z planowaniem przestrzennym.
Ponieważ przyjęliście już jako Radni załącznik nr 10 i w załączniku nr 8 pozycję 1.865.000 zł tj. o 165 tys. więcej ponieważ w objaśnieniach nie ma wskazanych ulic, wnoszę aby zgodnie z przekazanym załącznikiem nam ostatnio na Komisji Budżetowej, gdzie były rankingi i punkty ulic, bardzo wysoko była wskazana ulica Lipowa. Mieszkańcy już kilkakrotnie wnioskowali o wybudowanie nawierzchni tej ulicy. Wnoszę ponownie o przygotowanie planu, koncepcji, nie wiem dokładnie jak to się nazywa, możliwości utwardzenia tej ulicy.
-      Radny P.  Bekas- Przed chwilą mieliśmy zarzuty do autopoprawki, że nagle dostaliśmy jakieś materiały, musimy natychmiast się wypowiadać, w jakichś sprawach decydować. Podobnie proponowałbym potraktować te wnioski, które Państwo składają. Po to pracujemy w komisjach, po to składamy również jako Radni wnioski do budżetu 2006, żebyśmy jako Rada i jako komisje mogli odpowiedzialnie do tego podejść i się zastanowić i nie decydować w ciągu dwóch sekund w sprawie pół miliona, czy miliona. Proponuję te wszystkie wnioski, które w tej chwili są składane, potraktować jako wnioski do nowelizacji budżetu na 2006 rok, który wiemy, że pod koniec pierwszego kwartału będziemy robili. A w tej chwili przejść do głosowania nad budżetem 2006, który był przedstawiony przez Pana Burmistrza.
-      Przewodniczący obrad  J. Szafarkiewicz- Tym bardziej, że te wnioski poszczególnych komisji zostały zebrane i do wszystkich z nich zostały przekazane formy realizacji, czy będą realizowane. I wiele z tych, o których mówiła Pani Jankowska, są wskazania na to, żeby z tych wolnych środków po rozliczeniu budżetu roku 2005 zostały przeniesione i uwzględnione właśnie te wnioski, które Pani zgłaszała oraz kilka innych, które są w tym wykazie i tego bym się trzymał. Też jestem zdania, że trzeba się szanować i zdania i opinie, które zostały wygłoszone w poszczególnych komisjach, powinniśmy się tego trzymać. Popieram wniosek Pana Bekasa o głosowanie budżetu na 2006 rok.
-      Radna I. Jankowska- Analogicznie rzecz rozumując wnioskowałam o przerwę Panie Radny. W związku z tym jeśli Państwo przyjęli te autopoprawki to uzurpuję sobie prawo aby zgłaszać propozycje i zmiany do budżetu.. A co do projektu budowy ścieżek, planu budowy ścieżek rowerowych, nie mamy wskazania czy się znajduję czy nie. Ja wskazuję na dwie pozycje 10 tys. zł i drugie 10 tys. zł przesunięcie z rezerwy. Uważam, że nie ma co czekać do marca ponieważ tak czy inaczej uważam za zasadne te plany wykonać. A kilkakrotnie Rada co do, przepraszam raz przynajmniej, co do planu budowy ścieżek się odniosła. A co do koncepcji zieleni miejskiej wielokrotnie Komisja Ochrony Środowiska, nie tylko ta Komisja  ale również Komisja Ładu Przestrzennego się również odnosiła.
-      Przewodniczący obrad  J.Szafarkiewicz- Chciałem jeszcze sprecyzować. Pani wnioskuje o 10 tys. na ścieżki rowerowe i 10 tys. na plany zieleni miejskiej, tak?
-      Radna I. Jankowska- Wnioskuję o przesunięcie z rezerwy kwoty 10 tys. zł na opracowanie koncepcji planu tras rowerowych, pieszych, wodnych i konnych, tras spacerowych w tym aspekcie o którym była mowa na komisjach. Kompleksowa, nie tylko rowerowych.
-      Burmistrz J. Napierała- Przede wszystkim uważam, już to co powiedziałem wcześniej, te wnioski są zbyt ogólne. Jak Państwo spojrzą na to zdjęcie lotnicze, które wisi na ścianie to jest część Puszczykowa zurbanizowana i jest część Puszczykowa, którą pokrywają lasy WPN. I jeżeli mówimy o ścieżkach to teraz moje pytanie w tej materii będzie takie- czy o ścieżkach na terenie Miasta czy na terenie WPN. Jeżeli dobrze pamiętam kwestia koncepcji, jakichś elementów atrakcji turystycznych, czy też potrzeb turystycznych jest przedmiotem dopiero opracowania, w którym bodajże obie Panie również uczestniczycie. Na dzień dzisiejszy posługiwanie się terenem, który nie jest w jurysdykcji administracyjnej naszego Miasta, bo to jest w jurysdykcji Parku, uważam, że jest to lekkie przekraczanie kompetencji. A kiedyś taki był zarzut, że właściwie, ja konkretnie dałem zlecenie na opracowanie uproszczonego projektu planu urządzania lasu, że naruszyłem ustawę o finansach publicznych. W związku z tym tak to widzę w tej chwili.
-      Radna I. Jankowska- Jeśli mówię o koncepcji to rozumiem, że koncepcja powstaje poprzez dialog z różnymi stronami, a nie, że się zleca i robi to w zaciszu gabinetu nie rozmawiając czy z parkiem narodowym, czy z właścicielami prywatnych gruntów. Więc, jak mniemam, mówienie, że próbuję tutaj naruszyć prawo składając taki wniosek, a w każdym razie insynuując coś takiego uważam, że jest pewnym nadużyciem.
-     Przewodniczący obrad  J.  Szafarkiewicz- Ponieważ to jest wniosek formalny proponuję przegłosować ten wniosek.
-      Radny P.  Bekas- Uważam, że po to mamy komisje, zresztą nawiązując do tego co mówiła Pani Jankowska o dialogu, taki wniosek powinien przejść przez komisje. Ponawiam wniosek o przejście do głosowania.
-      Przewodniczący obrad  J. Szafarkiewicz- Ponieważ to jest wniosek formalny, który należy głosować, proszę o przegłosowanie wniosku Pani Jankowskiej.
-      Radna  I. Jankowska- Zarówno w Komisji Sportu i Rekreacji widnieje zapis- projekt planu budowy ścieżek rowerowych, w związku z tym temat przeszedł przez Komisję, jak i w Komisji Ochrony Środowiska jest projekt zieleni miejskiej. Obydwie te propozycje przeszły już wielokrotnie w ciągu ostatnich 3 lat Komisję Ładu Przestrzennego, Komisję Sportu i Rekreacji. Skoro Pan Burmistrz twierdzi, że tych pieniędzy nie ma w budżecie bo mają być z wolnych środków, a wcześniej wnioskowaliśmy uważam, że nie ma tutaj wielkiego nadużycia.
Co do drugiego mojego wniosku co do ul. Lipowej chciałabym też sprostować, że nie jest to rzecz nowa ponieważ wielokrotnie mieszkańcy zwracali się z takim wnioskiem. A zgłaszam go dla tego, że pojawiła się kwota 165 tys. zł po autopoprawkach, które również Pan Radny Bekas raczył przyjąć. W związku z tym uważam, że głosowanie nad wnioskiem formalnym Pana Bekasa będzie niezasadne i w pewnym sensie będzie mylić sprawę i odwrócenie kota ogonem.
-     Przewodniczący obrad  J. Szafarkiewicz- Także na Komisjach, na które się Pani powołuje było wskazanie finansowe właśnie z wolnych środków, które zostaną przeksięgowane po zakończeniu roku budżetowego i to też mam w tych dokumentach. Jeżeli to jest Pani wniosek formalny to proszę o przegłosowanie wniosku Pani Jankowskiej. Pani Jankowska zgłaszała dwukrotnie, czy trzykrotnie, wniosek o przeniesienie 10 tys. zł z rezerwy na koncepcję ścieżek piseszo-jezdnych oraz 10 tys. zł na projektowanie zieleni.
-      Burmistrz J. Napierała- Podtrzymuję jedną rzecz jeszcze raz, że wniosek odnośnie ścieżek jest zbyt ogólny. Po drugie tu jeszcze informacja, którą przekazała mi Pani architekt Alina Stempniak jest taka, że wśród zadań, które chcemy realizować ze środków planowanych na planowanie przestrzenne również jest już i zostało to przekazane Komisji Ładu Przestrzennego, że jest to hasło ujęte. Także na dzień dzisiejszy należy teraz sobie doprecyzować o czym rozmawiamy i dopiero potem mówić o tym jakie koszty ewentualnie będą.
Odnośnie zieleni, tłumaczyliśmy też wielokrotnie, że jest to hasło, które też wymaga pewnego doprecyzowania ponieważ Puszczykowo to nie jest miasteczko, które ma swoją część taką miejską tylko jest to przestrzeń o szerokości 4 km i długości 5 km. I znowu mówienie hasłami np. że koncepcja zieleni w kontekście takiej inwestycji jak drogi też jest tylko hasłem ogólnym. I dlatego w tej kwestii też proponuję, żeby to było doprecyzowane.
-     Przewodniczący obrad  J.Szafarkiewicz- Czy po wyjaśnieniach Pana Burmistrza podtrzymuje Pani swój wniosek?
-    Radna I.  Jankowska- podtrzymuję.
-    Przewodniczący obrad  J.  Szafarkiewicz- Głosujemy wniosek Pani Jankowskiej o zabezpieczeniu w budżecie środków na koncepcję. Najlepiej jak wnioskujący wypowie o co mu chodzi.
-      Radna I. Jankowska- Wnioskuję o przesunięcie kwoty 10 tys. zł na opracowanie koncepcji tras pieszo-jezdnych na terenie Puszczykowa i drugie 10 tys. zł na opracowanie projektu zagospodarowania zieleni na terenie Puszczykowa.
-      Przewodniczący obrad  J. Szafarkiewicz- Kto jest za przyjęciem tego wniosku?
W głosowaniu 6 za, przeciw 7, wstrzyma. 1) wniosek został odrzucony.
- Przewodniczący obrad  J. Szafarkiewicz- Ponieważ wniosek został odrzucony prosimy o doprecyzowanie tych wniosków, do dalszego rozdziału przy rozliczaniu budżetu z 2005 roku i przekazaniu wolnych środków.
-      Radna Ornoch-Tabędzka- Prosiłabym o zapisanie imienne kto był przeciwny temu wnioskowi.
-      Przewodniczący obrad  J.Szafarkiewicz- Głosowanie się odbyło.
Ponieważ był wniosek formalny o głosowanie projektu budżetu miasta na 2006 rok. Kto jest za przyjęciem budżetu  wraz z autopoprawkami jakie zostały przedstawione przez Pana Burmistrza?
-      Radna Ornoch-Tabędzka- Proszę o głosowanie imienne.
-      Przewodniczący obrad J. Szafarkiewicz- Jest wniosek Pani Radnej Ornoch-Tabędzkiej o głosowanie imienne, nie ma wniosku przeciwnego, głosujemy imiennie:
 1. Balbierz Stanisław - wstrzymuję się
 2. Balcerek Andrzej - za
 3. Bekas Piotr - za
 4. Chojnacka Maria - za
 5. Jankowska Iwona - przeciw
 6. Jopek Krzysztof - za
 7. Kociemba Wojciech - za
 8. Ornoch Tabędzka Małgorzata - przeciw
 9. Rapalska Hanna - wstrzymuję się
 10. Ratajczak Maria - za
 11. Rudzińska Urszula - wstrzymuję się
 12. Rzepczyński Marcin - wstrzymuję się
 13. Szafarkiewicz Janusz - za
 14. Thiel Michał - za
W głosowaniu ( 8 za, 2 przeciw, 4 wstrzymujące) uchwała została przyjęta.
 
V. Podjęcie Postanowienia w sprawie planu pracy Rady
-      Przewodniczący obrad  J.  Szafarkiewicz- w materiałach dostali Państwo proponowane terminy obrad jakie są przewidziane w 2006 roku. Czy są jakieś uwagi do tego?
-      Radna I. Jankowska- Poprosiłabym przede wszystkim o ewentualną zmianę bądź uzasadnienie ponieważ pomiędzy sesją 21 marca a 6 czerwca widnieje tylko sesja absolutoryjna, w związku z tym mamy dwa i pół miesiąca bez zwykłej sesji. Bo z tego co pamiętam to absolutoryjna to jest tylko sesja absolutoryjna w związku z tym podejmowanie spraw bieżących, albo to będą dwie sesje albo, uważam że sesja w maju zdecydowanie by się przydała. Druga kwestia to jest sesja w środku wakacji i to jeszcze jeden z najważniejszych tematów i bolączek w naszym mieście tj. inwestycje i gospodarka przestrzenna- 8 sierpnia, w środku wakacji. Uważam, że albo to przenieść na początek lipca albo przemienić jakoś z edukacją. W każdym razie zrobienie w środku wakacji sesji uważam za niezasadne tutaj. 
-      Radna U. Rudzińska- My dostaliśmy ten plan pracy, wcześniej nie było żadnych uzgodnień z komisjami jaki ma być temat wiodący. Także nie wiem czy będzie to z góry narzucone, czy my mamy coś do powiedzenia w tej kwestii. Myślę, że powinno być z przewodniczącymi komisji być w jakiś sposób uzgodnione jaki temat wiodący dlatego, że każdy z przewodniczących myślę, że ma jakiś swój plan pracy.
-      Przewodniczący Rady  M.Thiel- W ogóle w tej chwili przystępując do tego rozkładu zajęć sesji mam szereg wątpliwości jakim czasem będziemy dysponować, czy w ogóle akurat do samego października będziemy tą sprawę ciągnąć, mają być wcześniejsze wybory. Stąd też to tylko zostało w tej chwili zarysowane według tego wzoru jaki był dotychczas.
Jeżeli chodzi o postanowienie dotyczące takich spraw jak harmonogram sesji to nie wymaga to żadnej specjalnej procedury. Postanowienia można w każdej chwili zmieniać i w każdej chwili ewentualne punkty postanowienia przesuwać. To jest propozycja. Ta propozycja jest oparta na tym co mniej więcej mieliśmy w zeszłym roku. Z uwagi na to, że w tym roku mamy bardzo ścieśniony terminarz więc dlatego propozycja była również, żeby w sierpniu zrobić posiedzenie. Trudno powiedzieć czy akurat wszyscy wyjadą na wakacje czy nie. Wydaje mi się, że musimy mieć jakąś taką rezerwową pozycję. Zrobienie posiedzenia w lipcu może być przedwczesne w stosunku do tego co się może jeszcze nasunąć. Jeżeli chodzi o sprawę posiedzenia w maju to jest kwestia do dyskusji. Zobaczymy jak sytuacja będzie wyglądała. W każdym razie chodzi nam o to, żeby były terminy, podobnie jak w zeszłym roku, przyjęte we wtorki, żeby się rozpoczynały o godzinie 16. Jeśli chodzi o tematy wiodące moim zdaniem sprawa jest otwarta, zawsze można się do tego ustosunkować. Wydawało mi się, według tego co było poprzednio, że tego rodzaju układ jest najbardziej prawidłowy. Jeżeli Państwo mają jakieś problemy to, z wyjątkiem terminu 25 kwietnia dotyczącego absolutorium i terminu 7 lutego dotyczącego pierwszego podejścia do wykonania uchwał Rady z poprzedniego roku i do rozważania ewentualnych spraw już budżetowych zmian, to pozostałe terminy, wydaje mi się że termin wrześniowy jest też istotny bo zwykle omawialiśmy w tym czasie edukację, pozostałe kwestie są jeszcze do przedyskutowania. Jeżeli Państwo dzisiaj nie chcą tego uchwalać to możemy to przesunąć na następny termin sesji, który byśmy dzisiaj ustalili. Natomiast jeżeli byśmy dzisiaj chcieli to uchwalić to na następnej sesji możemy przystąpić do ewentualnych zmian, biorąc pod uwagę tylko tyle, że byśmy przyjęli wtenczas tematykę tej sesji 7 lutego.
-      Radny M. Rzepczyński- Mam tylko moim zdaniem istotną uwagę- mianowicie jest zaplanowane gospodarka przestrzenna i inwestycje bodajże na sierpień. Moim zdaniem ten temat powinien być poruszony jak najszybciej, nawet w lutym. Ponieważ tak naprawdę w tym roku, zgodnie z uchwalonym budżetem, w przyszłym roku czeka nas sporo inwestycji. Dużo jest rozmowy o koncepcjach na zieleń, na drogi rowerowe itd. więc wydaje mi się, że jako Rada powinniśmy ten temat inwestycyjno-planistyczny jak najszybciej zamknąć, żeby rzeczywiście Burmistrz od końca pierwszego kwartału mógł spokojnie realizować. A zostawienie tego gdzieś na koniec, kiedy jest już praktycznie po realizacji, po przetargach, po projektach, wydaje mi się, że jest to nieodpowiednie. Lepiej, żeby to zrobić jak najszybciej.
-      Przewodniczący obrad  J.  Szafarkiewicz- Proponuję, ponieważ to nie obliguje nas do podjęcia takiego rozkładu jazdy na następny rok, proponuję przyjąć termin 7 lutego 2006 roku jako termin pierwszej sesji w nowym roku i proszę o złożenie wniosków do Pana Przewodniczącego w sprawie tematów i ewentualnych propozycji czasowych jeśli chodzi o tematykę sesji. Do 15 stycznia ustalamy zgłoszenie wniosków. Kto jest za przyjęciem takiego postanowienia?
W głosowaniu ( 8 za) wniosek przyjęto.
 
VI. Informacje Przewodniczącego Rady, sprawy bieżące, komunikaty.
-      Przewodniczący  Rady M. Thiel -
-  termin wyborów uzupełniających  do Rady, Radnego z okręgu nr 1 w miejsce  ś.p. zmarłego Zygmunta Wojtkowiaka został wyznaczony przez Wojewodę na 15 stycznia 2006 roku. Zgodnie z procedurą zostały załatwione wszystkie sprawy terminowo odnośnie przygotowań do tych wyborów i w terminie do 16 grudnia została zgłoszona tylko jedna kandydatura. W związku z powyższym został jeszcze przedłużony na 5 dni termin do zgłaszania następnych kandydatów, jednakowoż do godz. 24 tego piątego dnia nie zgłosił się żaden dodatkowy kandydat. W tej sytuacji miejska komisja wyborcza uznała zgodnie z ordynacją wyborczą, że został wybrany na radnego Pan Władysław Hetman ze Starego Puszczykowa, który zgłosił swoją kandydaturę w przewidzianym terminie. Pan Władysław Hetman będzie ślubował w dniu 7 lutego na następnej sesji i obejmie obowiązki radnego z uwagi na to, że termin ślubowania wyznacza Państwowa Komisja Wyborcza na najbliższej sesji po terminie przeznaczonym na wybory.
- wybory do Młodzieżowej Rady Miasta. W grudniu została opublikowana nasza uchwała o zmianie statutu MRM. I zgodnie z przepisami tego statutu wyznaczone zostały wybory na 4 marca 2006 roku przy zachowaniu właściwej procedury.
-  ponieważ kończy się rok sprawozdawczy więc prosiłbym uprzejmie poszczególne komisje, zwracam się do przewodniczących, żeby przekazali sprawozdania z działalności komisji w roku 2005 i równocześnie również przesłali do wiadomości Rady plan pracy poszczególnych komisji na rok 2006. Proponowałbym, żeby to możliwie do końca stycznia zostało zrealizowane.
-      Radna I. Jankowska- Odnośnie sprawozdań, ponieważ jestem członkiem kilku komisji i w różnych komisjach wygląda to inaczej, chciałam zapytać czy te sprawozdania są przyjmowane przez komisje i to jest sprawozdanie komisji czy to jest sprawozdanie przygotowane przez przewodniczącego a komisja jeśli będzie miała taką możliwość to przegląda sobie w segregatorze komisji.
-      Przewodniczący Rady M. Thiel- Moim zdaniem sprawozdanie powinno być akceptowane przez komisję.
 
VII. Informacje Burmistrza Miasta - sprawy bieżące
-      Przewodniczący obrad  J.  Szafarkiewicz- Prosimy Pana Burmistrza o informacje i sprawy bieżące.
-      Burmistrz J. Napierała- Ponieważ powtarzają się punkty w każdej informacji, na każdej sesji przedstawianej, dlatego też do tych typowych informacji pozwolę się nie odnosić, macie Państwo to wszystko na piśmie. Natomiast ta informacja szczególna to jest ta, że udało nam się rozstrzygnąć przetarg na fotoradar. Pierwszy maszt fotoradaru jest zainstalowany przy zbiegu ul. Ratajskiego i ul. Wczasowej.. Jedno jest pewne i to jest już postanowione, że strażnik miejski, czy ktokolwiek obsługujący ten radar będzie tylko dokonywał rejestracji faktów natomiast cała obróbka dokumentacyjna łącznie z wypisywaniem mandatów i wysyłaniem do osób zainteresowanych, które miały szczęście lub nieszczęście na tych zdjęciach się pojawić, będzie odbywała się już poza strażnikiem miejskim, który będzie składał tylko podpis na mandacie.
Udało nam się z pewnym opóźnieniem, już finalizujemy w tej chwili, wyposażanie sali w starej szkole, która będzie przeznaczona dla organizacji pozarządowych. Jeszcze brakuje nam tam powiedzmy dwóch stołów i krzeseł, ale to już myślę że zakupimy w styczniu ze względu na konieczność nowych pozycji w budżecie. W tym roku te pieniądze, które mieliśmy, wydaliśmy już na meblościankę jak również na stoły. Także mam nadzieję, że już w styczniu ta sala będzie oddana, jak powiedziałem, organizacjom pozarządowym do użytkowania.
Zostało zlecone opracowanie analizy określającej wiarygodność finansową miasta oraz możliwość uzyskania finansowania zewnętrznego wraz z porównaniem kredytów i obligacji.
-      Radna M. Ornoch-Tabędzka- Mam pytanie dotyczące punktu drugiego- gospodarki przestrzennej- wydano jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia- chciałabym się dowiedzieć jaka to decyzja, czego dotyczy?
-    Pani  A. Stempniak- Decyzja dotyczy budowy ścieżki rowerowej.
-      Radna M. Ornoch-Tabędzka- Pozwolę sobie dalej w tym temacie ponieważ mam bardzo konkretne pytanie o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew. Rozumiem, że jest to w gestii miasta bo jest to droga miejska. W ogóle nie wzięłam pod uwagę tego, że będą wycinane równo drzewa. Moje pytanie jest takie- zostało wyciętych już mnóstwo drzew już na tym łuku- czy będą wycinane jeszcze następne drzewa i kto to i z kim to konsultował.
I mam jeszcze komentarz do tego co powiedział Pan Burmistrz. Bardzo się cieszę, że taka analiza będzie przeprowadzona. Otóż mój wniosek dotyczący obligacji i kwota 25 tys. zł odnosiła się już konkretnie do przygotowania prospektu emisyjnego co jest zdecydowanie bardziej skomplikowanym przedsięwzięciem niż zrobienie analizy opłacalności. Ale jak najbardziej popieram całą sprawę, że zaczynamy od analizy opłacalności.
-      Burmistrz J. Napierała- Odnośnie ścieżki zostały zachowane wszystkie warunki uzgodnień lokalizacji ścieżki rowerowej jak również uzgodnień i procedury zostały zachowane odnośnie wydania zezwolenia na wycinkę drzew.. Ale jak Pani używa sformułowania, że wycięto masę drzew, to proszę w Urzędzie jest dokumentacja jakież to były drzewa, jakiej średnicy, ponieważ każde drzewo zostało zainwentaryzowane.
Druga kwestia jest teraz czysto merytoryczna. Jak należy poprowadzić ścieżkę na tym terenie, gdzie w zasadzie na nasypie na którym biegnie jezdnia tego nie można uczynić, nasyp jest porośnięty krzewami, drzewami. I teraz powstaje pytanie co jest pierwsze- czy bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, bo jeżeli mówimy o ścieżkach rowerowych w Puszczykowie i o rozwoju turystyki to z drugiej strony musimy się zgodzić z tym,  że w jakimś tam fragmencie pewne elementy zieleni miejskiej będą musiały być na ten cel niestety przeznaczone. I 
-      Radna M. Ornoch-Tabędzka- Ponieważ mamy tutaj przykład przedsięwzięcia, które z nikim absolutnie nie było konsultowane, z nikim nie było uzgadniane. Komisja Ochrony Środowiska na ten temat nic nie wiedziała bo nie wpłynęła taka sprawa do Komisji. Nie kwestionuję w tej chwili tego czy to było niezbędne czy to nie było niezbędne. Generalnie nie dano żadnej możliwości rozpatrywania innych opcji. Ponieważ wycięcie drzew jest sprawą najprostszą, oczywiście. Natomiast być może można by to zrobić inaczej, może drożej, ale może oszczędzając niektóre drzewa ponieważ ten wjazd do Puszczykowa jest kolejną wizytówką tego Miasta i tak pięknego fragmentu, znowu jeśli wyrżniemy wszystkie drzewa, już nie odtworzymy.
 
VIII. Interpelacje i zapytania radnych
-      Radny S. Balbierz- Mam pytanie do Pana Wiceburmistrza Ewicza- kto rozlicza firmy, które robią na terenie Puszczykowa porządki. Ponieważ widzę, że w przetargu znów wygrała ta sama firma. Jak wygląda sytuacja z utrzymaniem tego porządku. Ulica Nadwarciańska- leżą liście, jesień minęła, ul. Poznańska też liście, ul. Dworcowa, a 31 kończy się termin realizacji tej firmy. I pytam się kto to rozlicza i dlaczego jest taki bałagan.
-    Z-ca   Burmistrza W.  Ewicz- Firma rozliczana jest na bieżąco za wykonane prace. Te liście, o których Pan wspomina są sprzątane sukcesywnie, przy kościele na ul. Dworcowej większość tych stert liści zniknęła. Mam uzgodnienie z firmą, że do końca roku z ul. Nadwarciańskiej zniknie wszystko. Dzisiaj może śnieg przeszkodzi, ale wczoraj miałem rozmowę z firmą i zobowiązałem ich do uprzątnięcia wszystkich liści z tych ciągów.
-      Radny S. Balbierz- Następna sprawa z pojemnikami przy ul. Nowe Osiedle. Co z tymi pojemnikami?
-      Z- ca Burmistrza W. Ewicz- Czekamy na moment, aż będą opróżnione i przestawione w to miejsce gdzie kontener starej poczty.
-      Radna I. Jankowska- W jaki sposób powinny być dostarczane materiały na sesję tak aby sesja była skuteczna. Ponieważ nie otrzymujemy tego pocztą poleconą, nie otrzymujemy tego za potwierdzeniem odbioru chociażby przez któregoś z członków rodziny czy sąsiada. W związku z tym nie mam pewności czy otrzymuję wszystkie materiały a ponieważ zdarzyło się raz że nie otrzymałam materiałów. Przyjmuję wyjaśnienia, że one dotarły a nie mam pewności czy ktoś z sąsiadów czy przechodzących osób nie wyciągnął tego. Bardzo często się zdarza, że materiały na komisję, czy sesję są przerzucane przez płot i lądują na posesji, deszcz się zdarza, śnieg. Często rozwozi je strażnik .
-      Pani E. Tonder- Biuro Rady -Proszę , by Pani podała kiedy to materiały były do Pani przerzucone przez płot lub nie dotarły?  Strażnik rozwozi materiały sporadycznie jeśli ja nie mogę. Rozwożę materiały ja, a w Pani rejonie z reguły rozwozi Pan Burmistrz Ewicz jadąc do miasta. I nie sądzę, nigdy nie słyszałam, żeby wrzucił materiały przez płot, ja również nie. Dodam, że  Pani skrzynka  jest taka, że włożyć do niej kopertę A- 4 z materiałami to jest naprawdę problem.
-      Radna I.  Jankowska- Jest zawsze osoba starsza, rzadko kiedy się zdarza kiedy wychodzi do sklepu i naprawdę zdarzyło się, że nie otrzymałam materiałów ostatnio. Nie wiem czy komisja, czy sesja powinna być ważna.. Zwracam uwagę, że mogłabym zakwestionować ważność sesji jeśli nie otrzymam materiałów. Bo w Statucie jest napisane, że radny skutecznie otrzymuje. W tej chwili Urząd nie ma żadnego potwierdzenia. W interesie Urzędu powinien być chociażby podpis. U mnie jest osoba starsza, ja nie jestem właścicielem domu, mieszkania, nie decyduję jak wygląda skrzynka. A wrzucanie przez płot się zdarzało. Obecnie rzeczywiście mniej, w okresie ostatniego pół roku chyba coś takiego się nie zdarzyło. Ale materiałów ostatnio nie otrzymałam, potwierdzenie jakieś powinno być
-      Przewodniczący obrad  J.Szafarkiewicz- Proponuję, żeby do tych radnych, którzy skutecznie chcą dostawać pocztę, wysyłać ją listem poleconym przez pocztę i będziemy wtedy odbierali to. Proszę po Sesji zgłosić do Pani Tonder chęć otrzymywania materiałów pocztą.
-      Radna Rapalska-Kaczmarek- Mam pytanie do Pana Przewodniczącego- dwie Sesje temu złożyłam projekt uchwały o utworzenie parku leśnego przy ul. Pomorskiej/Mazurskiej. I ten projekt uchwały dotychczas nie został przedstawiony Radnym, nie trafił na żadne komisje, nie trafił nigdzie. Chciałabym się spytać jak to wygląda i kiedy zostanie jakaś procedura rozpoczęta ponieważ uważam, że minęło dosyć dużo czasu i że należałoby coś z tym zrobić.
-      Przewodniczący Rady M. Thiel- Zwracam uwagę, że interpelacje są do Burmistrza i Wiceburmistrza, a nie do Przewodniczącego Rady. Nie powiem Pani w tej chwili z pamięci. Przekazałem sprawę do dyspozycji Pana Burmistrza z uwagi na to, że on się musi do tego ustosunkować. W tej chwili jeszcze nie mam żadnej odpowiedzi na ten temat.
-      Radna Rapalska-Kaczmarek- A kiedy mogę się takiej odpowiedzi się spodziewać?
-      Przewodniczący Thiel- To zależy kiedy mi Pan Burmistrz, 30 dni co najmniej do ustosunkowania się.
-      Radna Rapalska-Kaczmarek- Ale jeśli Radni składają jakiekolwiek projekty uchwał to mają prawo oczekiwać.
-      Przewodniczący Rady M. Thiel-. Zaraz jak tylko będzie gotowe to na pewno Pani przekażę informację.
-      Radna Rapalska-Kaczmarek- W takim razie, jeśli Pan Przewodniczący mówi że zostało to wszystko przekazane Panu Burmistrzowi, to moje pytanie jest do Pana Burmistrza- kiedy komisje merytoryczne mamy prawo oczekiwać, że do komisji ta sprawa zostanie przekazana. Ponieważ od tego czasu jak ten projekt uchwały został złożony, moja komisja miała 3 posiedzenia.
-      Burmistrz J. Napierała- Zakładam, że będzie to w miesiącu styczniu.
-     Przewodniczący obrad  J. Szafarkiewicz- Chciałem tylko przytoczyć Statut naszego Miasta, rozdział 5, par. 32- Rada rozpatruje projekt uchwały w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty złożenia projektu uchwały Przewodniczącemu Rady.
-      Radna I. Jankowska- Pani Rapalska pytała o projekt uchwały. Wyrwałam się z tym kpa ponieważ chciałabym zapytać jeśli radny, który jest też mieszkańcem, składa wniosek to w jakim terminie powinien uzyskać odpowiedź, jeśli składa go do rady.
-      Pani A. Szawelska- Jeżeli to jest wniosek składany w związku z jakimś postępowaniem administracyjnym, które się toczy i składany jest do Urzędu to wtedy stosuje się kpa. Natomiast jeżeli to jest wniosek, który radny z uwagi na swoje kompetencje i na swoje uprawnienia i obowiązki składa do rady, to tutaj się kpa nie stosuje. I w zależności od tego co to jest reguluje to statut.
-      Radna I. Jankowska- Złożyłam jakiś czas temu wniosek, który dotyczył Echa Puszczykowa i jestem również Radną. Niemniej jednak nie jest to wniosek, który może tylko składać radny. Jestem również mieszkańcem bo inaczej Radną bym być nie mogła. Wniosek składałam do Rady za pośrednictwem Komisji Komunikacji Społecznej i nie uzyskałam odpowiedzi. Pan Przewodniczący mówi, że teraz jest czas interpelacji i zapytania do Burmistrza. Też miałam takie pytania kiedy mieszkańcy i również radni otrzymają na zapytania składane podczas sesji w ciągu roku i czy te odpowiedzi odbywają się w terminie ponieważ na kilka nie otrzymałam odpowiedzi i po nowym roku sobie taką listę pozwolę przygotować .
-      Radna U. Rudzińska- Ponieważ ostatnio zdarzyło się, że po roznoszeniu biuletynu informacyjnego czyli Echa Puszczykowa, padał deszcz, spacerowałam dzień, czy dwa po. I jest bardzo dużo zniszczonych egzemplarzy, które są wciskane w płot mimo, że są duże skrzynki na listy. Uważam, że roznosiciele nie robią tego jako wolontariusze i należy wymagać od nich poszanowania wspólnych pieniążków, które są przeznaczane na ten cel. Bardzo proszę o, przynajmniej raz, sprawdzenie jakości ich pracy.
-      Radny  W. Kociemba- Czy w tym roku sylwester będzie obchodzony na stadionie?
-      Burmistrz J. Napierała- Już mówiłem na poprzedniej sesji, że nie przewidujemy takich form zakończenia roku ponieważ zeszłoroczne spotkanie było już mniej liczne. A poza tym, jeżeli chodzi o koszty tzw. sztucznych ogni, są wyższe, ale też są w moim pojęciu za wysokie w stosunku do uzyskiwanych efektów. I w związku z tym postanowiliśmy w tym roku tej formy zakończenia roku nie realizować.
 
IX. Wolne głosy
-      Radna I. Jankowska- Już kilkakrotnie kwestia była poruszana i wracam do niej z uporem maniaka. Jeśli ważne przedsięwzięcia są na terenie naszego miasta, jestem członkiem Komisji Edukacji i Kultury i z gazety Echo Puszczykowa bo nawet nie ze strony www, mogłam się dowiedzieć, że było uroczyste nadanie sztandaru szkole. Uważam, że coś takiego nie powinno mieć miejsca. Kilkakrotnie już była ta kwestia poruszana przy okazji różnych wydarzeń. Jesteśmy członkami komisji i bardzo się cieszę, że Przewodniczący Rady tam jest. Ale członkowie komisji powinni o tym wiedzieć. Nie zawsze mają możliwość wzięcia udziału, ale wiedzieć powinni.
-      Burmistrz J.  Napierała- Szkoła jest co prawda jednostką podległą miastu, natomiast były imienne zaproszenia i termin też był taki podany, że, nie pamiętam teraz czy można było w ogóle ale przypuszczam że nie, tą informację przedstawić w Echu, ponieważ był to termin zbyt krótki. Ta kwestia zawsze będzie dyskusyjna ponieważ ja nie jestem w stanie np. nakazać dyrektorom, że mają taką czy inną formę informacji przedstawiać, mogę ich tylko o to prosić. Jeżeli Państwo uważacie, że to jest element rozliczania pracy dyrektorów, to trzeba im to przedstawić na jakimś spotkaniu, które w tej kwestii będzie zorganizowane.
-      Radna I. Jankowska- Rozumiem, że skoro był Pan Przewodniczący Rady to dla Pana Przewodniczącego Rady też wpłynęło imienne zaproszenie.
-      Przewodniczący Rady M. Thiel-ja nie uczestniczyłem w tym spotkaniu bo byłem w szpitalu.
-      Radna I.Jankowska- Tak, ale przewodniczący komisji ani przewodniczący rady nie są upoważnieni do reprezentowania całości swoich organów.
-    Pani Z.Skibińska - prosiłam o uhonorowanie  pani dr Klatt. Czy coś w tej sprawie zostało zrobione? W ostatnim Echu ukazał się szkic odnośnie lokalizacji stacji paliw. Czy jest koncepcja budowy tej stacji i czy na jej podstawie został ten szkic zrobiony? Czy wiadomo gdzie i jakie zostaną wkopane zbiorniki na paliwo.
-      Burmistrz J. Napierała- Szkic został przedstawiony przez inwestora. Natomiast, jeśli chodzi o szczegóły związane z wkopaniem zbiorników, to przypuszczam, że na to pytanie ani ja nie odpowiem, ani Pani Alina też, ponieważ dokumentacja budowlana z tego co wiem, nie została jeszcze wykonana. Tylko jest ten szkic, którym dysponujemy i gdzie są podane te elementy funkcjonalne przedsięwzięcia.
-      Przewodniczący Rady M.Thiel - Jeśli chodzi o sprawę Pani doktor Klattowej to nie miałem możliwości dogłębnie się tą sprawą zająć w tym sensie, że ja odnoszę się z ogromnym szacunkiem dla Pani doktor Klattowej, bardzo sympatyzuję z nią, ale chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, że chodzi tutaj w odróżnieniu od Pani doktor Pruszewiczowej o normalne pięćdziesięciolecie pracy. Takie 50-lecie pracy oczywiście moim zdaniem jest istotne dla pracodawcy. Natomiast dla Rady naszej, dla naszego Miasta było istotne, jak w przypadku Pani doktor Pruszewiczowej to, że pracowała przez 50 lat tutaj na miejscu, w Puszczykowie i ona całe życie poświęciła tym mieszkańcom, których leczyła. Ja osobiście się do Pani doktor Klattowej zwrócę się  z gratulacjami dowiedziawszy się o tym. Niestety 6 grudnia mieliśmy sesję, natomiast 10 zabrano mnie do szpitala. Także nie miałem okazji prywatnie z nią rozmawiać. Natomiast mam wątpliwości czy my jako Rada możemy każdego mieszkańca Puszczykowa honorować tylko z tego powodu, że gdzieś pracował przez 50 lat. Zresztą zaznaczałem tą sprawę omawiając kwestię jubileuszu Pani doktor Pruszewiczowej, że nie jest żadnym wielkim ewenementem jeżeli ktoś pracuje przez 50 lat, to się bardzo często zdarza gdziekolwiek czy pracuje w jednym miejscu, czy w dziesięciu miejscach w tym czasie, ale istotne było tu w jakim stopniu była ta praca powiązana z naszym miastem. Dlatego sytuacja Pani doktor Pruszewiczowej wydaje mi się zupełnie odrębna od jakiegokolwiek innego tego rodzaju jubileuszu.
-      Pani Z. Skibińska- ale mówiłam, że pani dr Klatt była przez dwie kadencję radną. Jeżeli się zaczyna taki temat to jest wielu ludzi których należy uhonorować.
-      Radna U. Rudzińska- Mam pytanie do Pani Radczyni w związku z tym, że na ostatniej Sesji moje pytanie padło, w zawiązku z fotoradarem. Sprawa jest już rozstrzygnięta, ale moje pytanie brzmiało, ponieważ Pan Wiceburmistrz mi odpowiedział, że wynajmowanie radaru, według prawników, było niezgodne z prawem. I prosiłam o opinię Panią w tej sprawie.
-      Pani A. Szawelska- Niestety nie przygotowałam tej opinii, rzeczywiście umknęło to mojej pamięci, nie skontaktowałam się z Panią Elżbietą. Także teraz, w najbliższym czasie, to przygotuję.
-      Pani G. Ozorowska-  uważam, że niedopatrzeniem Urzędu jest brak informacji o budowie ścieżki . Czy będą podane publicznie kryteria budowy tych ulic. Przypominam także, że Stowarzyszenie składało wniosek w sprawie wykupu "Zakola Warty".
-     Burmistrz J.  Napierała- Odnośnie kryteriów powtarzałem i powtórzę kolejny raz, że kryteria są tylko wskaźnikiem, które ulice należy w pierwszej kolejności, czy w danym roku, przedstawić Radzie do planu budżetu i tym się posiłkujemy.
Odnośnie rozpatrzenia wniosku- wniosek został po części rozpatrzony ponieważ kwota 200 tys. zł na wykup części terenów zakola jest w budżecie przewidziana. Aczkolwiek formalnie traktujemy to jako sugestię, natomiast innej formuły rozpatrzenia wniosku nie widzimy. Żeby można było jakiekolwiek zadanie wykonywać, czy jakikolwiek obiekt budować, musi być dokumentacja wykonana tzw. dokumentacja budowlana na podstawie której uzyskuje się pozwolenie na budowę danego obiektu. W związku z tym przewidujemy w przyjętym przez Radę budżecie, że pierwsza grupa ulic będzie miała wykonaną dokumentację i będzie realizowana w ramach środków w tym budżecie przewidywanych, natomiast chcielibyśmy, żeby nam starczyło również tych środków na wykonanie dokumentacji na pozostałe ulice wskazane również w tym budżecie, a koszty już jej realizacji będą w zależności od tego jakie środki jeszcze się znajdą na ten cel w budżecie miasta. Jeżeli chodzi o relację między kosztami to dokumentacja kosztuje na jedną ulicę rzędu kilku, co najwyżej kilkunastu tysięcy złotych, natomiast koszt realizacji budowy nawierzchni kosztuje np. 200-300 tys. zł.
-      Radny S.  Balbierz- Mam w takim razie pytanie do Pana Burmistrza- jeżeli projektant wykonuje dokumentacje i wykona ją źle, kto ponosi wtedy koszty za to, że źle wykonana jest dokumentacja i przede wszystkim jest opóźnione przez to wykonanie tej ulicy, czy chodnika. Takie przypadki były na ul. Nowej gdzie miał być chodnik robiony. O 3 tygodnie się przedłużyło ze względu na to, że zła dokumentacja była. Na górnym Puszczykowie tak samo inspektor nadzoru wstrzymał robotę bo dokumentacja nie była sprawna.
Następna sprawa- ul. Wąska miała już odprowadzenie wody deszczowej i zrobiono przetarg dodatkowo, żeby jeszcze raz to samo zrobić. Mam pytanie- kto za to jest odpowiedzialny jeżeli projektant źle wykonuje dokumentacje.
-      Burmistrz J. Napierała- Mówiąc w taki sposób jak Pan teraz powiedział to praktycznie trzeba byłoby powiedzieć, że na podstawie tylko ogólnego stwierdzenia że dokumentacja jest zła, trzeba ukarać projektanta. Proszę się zapoznać szczegółowo z tymi ulicami, które Pan przedstawił, jakie tam były przyczyny opóźnienia. Nauczeni doświadczeniem m.in. już wcześniej wykonywanych ulic, na naszą prośbę inspektor nadzoru nie wpuścił wykonawcy na  roboty konkretne czyli budowy jeżeli nie wyniesie dokumentacji w teren. I ze względu na to, że zmieniają się fakty w postaci zmiany położenia wjazdów, być może raz po raz są również błędy małej szczegółowości np. geodezyjnej. Ponieważ zmienia się konfiguracja np. ulicy w międzyczasie przez nasypywanie i dosypywanie. I to jest korygowane.
Odnośnie ulicy Przecznica to nie było błędów dokumentacji proszę Pana tylko były dyskusje z mieszkańcami, którzy zajmowali pas drogi. Dopiero jak się zgodził wykonawca na swój koszt przesunąć im ogrodzenia to wtenczas kwestia się unormowała. I stąd też proszę nie używać ogólników tylko szczegółowe kwestie poruszać.
Udało nam się w tym roku zrealizować w zasadzie 80% można powiedzieć tak finalnie budowy nawierzchni. Natomiast powstał problem z ul. Działkową. I to nie wskutek opóźnienia w dostarczeniu dokumentacji tylko w wyniku niewłaściwego postępu robót wykonawcy. I w tej chwili jest to praca wykonana można powiedzieć teoretycznie w całości, natomiast nie jest odebrana ponieważ pewne elementy tego zadania są wykonane już finalnie- tj. odwodnienie, wykonanie podłoża, posadowienie krawężników. Natomiast sama nawierzchnia, szacujemy gdzieś w 40%, prawdopodobnie będzie musiała być przez wykonawcę przełożona. Ale to już jest kwestia wykonawcy, nie nasza, ponieważ za tą pracę myśmy nie zapłacili. I teraz czekamy na to jak się temperatura poprawi i wykonawca będzie się musiał do tego ponownie zabrać.
-      Radna H. Rapalska-Kaczmarek- Na jakim etapie są rozmowy albo negocjacje odnośnie wykupu terenów zakola Warty.
-      Burmistrz J. Napierała- Ponieważ w dniu dzisiejszym, dzięki woli większości Rady, projekt budżetu został przyjęty, dopiero dalsze będą mogły się rozpocząć.
-      Pani Z. Skibińska- czy dla bezpieczeństwa radar będzie na noc zdejmowany.
-      Burmistrz J. Napierała- Przede wszystkim radar zanim zostanie zamontowany to już został ubezpieczony. Możemy zakładać, że w tym przypadku wandalizm również będzie. Z doświadczenia firmy, która ten radar dostarczyła i pomaga nam go uruchomić, przypadków wandalizmu polegającego na zniszczeniu tzw. masztu i radaru, firma twierdzi, że nie było. Natomiast być może, że będzie ten radar będzie w jakichś tam godzinach montowany, a być może, że będzie ryzyko poniesione z tego tytułu, że jest ubezpieczony i po prostu na stałe zamontowany przez pewien czas. aczkolwiek, jak powiedziałem wcześniej, chcemy żeby również był wykorzystywany do pomiaru prędkości w tzw. systemie mobilnym czyli przenoszony z miejsca na miejsce. Także można założyć, że on nie będzie tam stał dłużej jak po kilka godzin dziennie.
-     Przewodniczący obrad  J.Szafarkiewicz- czy my tych skrzynek chcemy kupić więcej docelowo?
-      Burmistrz  J.Napierała- Tak. Myśmy przewidzieli, nie pamiętam jaką kwotę, w projekcie budżetu. Natomiast myślę, że po pierwszych takich doświadczeniach, jak reagują kierowcy na tą skrzynkę, czy na to miejsce posadowienie fotoradaru, zwrócimy się do Rady z propozycją o następne środki ponieważ, według doświadczeń w innych gminach i na innych trasach, widok tej skrzyneczki powoduje, że kierowcy generalnie zwalniają. Również w Poznaniu, gdzie przy trasie Hetmańskiej ustawiono nieco mniejsze te skrzynki, ale już wśród kierowców jest informacja, w którym miejscu jest ten fotoradar i na pewno tam następuje spowolnienie tego ruchu.
-      Przewodniczący obrad J. Szafarkiewicz- Proponowałbym ul. Poznańską i Dworcową bo to są takie newralgiczne punkty.
-      Radna U. Rudzińska- Ponieważ w punkcie- informacje Burmistrza, jakoś przegapiłam- czy te posesje na ul. Dworcowej 48 i Chabrowej, gdzie wykonano kanalizację sanitarną to są własnością miasta?
-      Burmistrz J. Napierała- chodzi o posesje, których mieszkańcy wpłacili do Urzędu Miasta określoną kwotę i tylko tam zostały wykonane przyłącza kanalizacyjne. Bo na innych posesjach my tego nie wykonujemy. Czyli mieszkaniec nam wpłacał, a myśmy wykonywali.
-      Przewodniczący obrad J. Szafarkiewicz-  Wobec braku dalszych zgłoszeń  dobiegła  końca  dzisiejsza sesja. Prosiłbym Pana Przewodniczącego o zamknięcie Sesji.
-      Przewodniczący Rady M. Thiel- Pozwolę sobie życzyć Do siego roku i wszelkiej pomyślności i tego co bym sobie przede wszystkim życzył, zdrowia. Zamykam dzisiejszą Sesję.
                
Lista wiadomości