Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół Nr 36 z dnia 07.02.2006r.

 
Protokół nr 36/06/IV
z sesji Rady Miasta Puszczykowa
w dniu 07 lutego 2006 r.
 
 
I. Otwarcie sesji
Przewodniczący Rady M. Thiel powitał zebranych, stwierdził quorum radnych na sali i oświadczył, że Rada jest władna do podejmowania uchwał. Poprosił wszystkich o powstanie i zaprosił do uczczenia minutą ciszy, pamięć  osób, które zginęły w niedawnej tragedii w Katowicach.
 
II. Przyjęcie porządku obrad
- Przewodniczący Rady M. Thiel. - czy w sprawie porządku obrad są jakieś uwagi, względnie wnioski? Jeżeli nie ma to przyjmuję, że porządek obrad został przyjęty.
Nie zgłoszono uwag i wniosków.
 
III. Ślubowanie radnego W.Hetmana
- Przewodniczący Rady M. Thiel  -mam  zaszczyt i przyjemność zaprezentować Państwu naszego nowego Radnego z okręgu nr 1 w Puszczykowie, który w drodze wyborów uzupełniających do naszej Rady uzyskał mandat radnego - Pan Władysław Hetman. Pozwolę sobie przede wszystkim odebrać od niego ślubowanie, ażeby mógł uczestniczyć jako pełnoprawny radny, w naszej sesji.. Po odczytaniu roty
" Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców" radny Władysław Hetman  oświadczył " Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg".
- Przewodniczący Rady M. Thiel - bardzo serdecznie witam. Życzę ażeby miał Pan dużo satysfakcji ze sprawowania funkcji radnego. Proszę o kilka słów o sobie.
-      Radny W. Hetman- urodziłem się w Puszczykowie i od tego czasu tutaj mieszkam,  sprawy Miasta są mi bliskie. Mam żonę, trójkę dzieci. Najstarszy syn skończył studia w tej chwili, pozostała dwójka studiuje. W 1978 roku ukończyłem Politechnikę Poznańską- wydział elektryczny.
 
IV. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
- Przewodniczący Rady M. Thiel - nie wpłynęły żadne wnioski ani żadne uwagi do protokołu. Wobec powyższego proszę o przegłosowanie przyjęcia protokołu. Kto jest za przyjęciem protokołu z Sesji?
W głosowaniu (11 za, 1 wstrzym., przeciw 0) protokół został przyjęty.
W tym miejscu na salę stawiła się radna Iwona Jankowska.
 
V. Podjęcie uchwał
1)w sprawie powołania członka komisji bezpieczeństwa i ochrony środowiska
- Przewodniczący Rady M. Thiel - mamy dwa projekty uchwał uzupełniających członkostwo w Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Socjalnej. Przypominam, że członkiem tych komisji był ś.p. Zygmunt Wojtkowiak. i wobec powyższego w tej chwili wybieramy w to miejsce nowego członka komisji. . Proszę o zgłaszanie kandydatur.
-      Radny W.  Kociemba- Prosiłbym o powołanie radnego Władysława Hetmana na członka Komisji Ochrony Środowiska.
- Przewodniczący Rady M. Thiel - Czy są inne kandydatury? - Nie zgłoszono .Czy Pan Radny Hetman przyjmuje kandydaturę?
-    Radny W.  Hetman- tak.
- Przewodniczący Rady M. Thiel  -przystępujemy  do głosowania. Kto jest za przyjęciem radnego W. Hetmana na członka Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska.
W głosowaniu ( 13 za) jednogłośnie w skład Komisji wybrano radnego W.Hetmana.
2) w sprawie powołania członka komisji ochrony zdrowia, opieki socjalnej i ds. osób niepełnosprawnych
- Przewodniczący Rady M. Thiel - Proszę o zgłoszenie kandydatur.
-      Radna M. Ratajczak- Proponuję kandydaturę Pana Władysława Hetmana.
-      Radna  U. Rudzińska- Proponuję radnego S.Balbierza ponieważ jest uczestnikiem wszystkich posiedzeń.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel -  czy pan Hetman przyjmuje kandydaturę?
-    Radny W. Hetman- Tak.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel  - czy pan Balbierz przyjmuje kandydaturę?
-    Radny  S.Balbierz- Tak.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - Kto jest za przyjęciem radnego W. Hetmana do komisji ochrony zdrowia, opieki socjalnej i ds. osób niepełnosprawnych?
W głosowaniu ( 9 głosów za)
- Przewodniczący Rady M. Thiel  -Kto jest za przyjęciem kandydatury radnego S. Balbierza?
W głosowaniu ( 3 za)
- Przewodniczący Rady M. Thiel - w wyniku głosowania wybranym w skład komisji został radny W.Hetman.
 
3) projekt uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006
- Przewodniczący Rady M. Thiel - prosiłbym Pana  K. Majewskiego o zreferowanie.
- Pan K.  Majewski- Jak co roku gmina jest zobowiązana uchwalić taki miejski program rozwiązywania problemów alkoholowych. Obowiązek nakłada art. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. Program praktycznie od kilku lat jest podobnej treści, są tylko marginalne zmiany. Realizujemy go od dwóch lat w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na ten rok szczególny nacisk kładziemy przede wszystkim na profilaktykę wśród dzieci i młodzieży, uzależnień od alkoholu i narkomanii. Szczegółowo przedstawiłem to na Komisji Zdrowia i Opieki Socjalnej. Także myślę, że ten program jest czytelny. Jeżeli byłyby pytania to chętnie odpowiem. Zaznaczam, że fundusze na prowadzenie tego programu są z tzw. korkowego czyli z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Może, jeżeli są pytania, chętnie odpowiem.
- Radna U. Rudzińska- Komisja Zdrowia zapoznała się z programem i przyjęła jednomyślnie ten program na 2006 rok. Zapoznaliśmy się również z różnicami jakie były między 2005 i 2006.
-   Przewodniczący Rady M. Thiel - Jeżeli chodzi o zastosowanie przepisów, są prawidłowo zastosowane, zgodnie ze stanowiskiem Komisji Statutowo-Prawnej.
-      Radny P. Bekas- Wykorzystując obecność Pana Majewskiego mam pytanie- czy problem alkoholizmu, w związku z tym problem rozwiązywania tego- jak wygląda sytuacja w Puszczykowie, czy ten problem narasta, czy widać efekty tego programu.
-      Pan K.  Majewski- Niestety Puszczykowo nie odstaje od średniej krajowej i tak jak badania krajowe mówią o 10% w jakichś sposób uzależnionych, a na pewno jest to większy procent jeżeli mówimy o rodzinach ponieważ choroba alkoholowa jest chorobą całej rodziny a nie tylko osoby uzależnionej, także dotyka na pewno kilkunastu procent też naszego społeczeństwa. Nie jest to tylko to co widać na ulicy, że ktoś tam się zatacza, czy te osoby które znane są w Puszczykowie, które znamy że są alkoholikami ale są to też alkoholicy którzy są w domach, których nie widać na ulicy a jest taki problem. Członkowie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych spotykają się z tymi osobami, wzywają ich jeżeli rodzina zgłasza taką potrzebę leczenia i ten problem niestety istnieje. Wspomniałem o profilaktyce wśród młodzieży ponieważ co dwa lata robimy w szkołach za pomocą psychologów badania dotyczące spożywania alkoholu również wśród młodzieży. I niestety te badania mimo, że zakładamy jakiś margines błędu, wykazują, że dzieci już w wieku kilkunastu lat próbują, czy spożywają alkohol. Także ten problem istnieje. Już w tej chwili mamy problem z miejscami w świetlicach socjoterapeutycznych gdzie coraz więcej dzieci powinno uczestniczyć w tych zajęciach. Na świetlicy prowadzone są zajęcia i profilaktyczne i odrabiają zajęcia szkolne i są dożywiane dzieci, ale przede wszystkim zajęcia z psychologiem. Dokładnych badań nie prowadziliśmy.  W tym roku będą kolejne badania w szkołach robione. Ale, tak z doświadczenia widzę, że niestety tendencja jest wzrastająca.
- Przewodniczący Rady M. Thiel - proszę o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały?
W głosowaniu ( 13 za - jednogłośnie) uchwała została przyjęta.
 
4) w sprawie Regulaminu  określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach  prowadzonych przez Miasto Puszczykowo w roku 2006     
-   Przewodniczący Rady M. Thiel - prosiłbym o przybliżenie projektu  Panią K. Świniarską.
-    Pani  K. Świniarska- inspektor ds. oświaty w gminie - Regulamin zawiera wszystkie kryteria, które powinien zawierać, regulamin który co roku uchwala organ prowadzący szkoły. Regulamin ma niewielkie zmiany. Pominięte jest tylko to co ustawodawca nałożył na gminę, aby w tym regulaminie się nie znalazło. To co reguluje kodeks pracy tego nie mamy w zapisie naszego regulaminu. I mamy jeden element, który był w uprzednich latach i teraz również jest zaproponowany tj. wypłata takiego wynagrodzenia za 10 godzin ponadwymiarowych nauczycielom, którzy organizują wyjazdowe zajęcia z dziećmi i młodzieżą. To są zajęcia zielonych szkół. Różne są stanowiska tutaj prawników. Podobno często skreślany jest z regulaminu gminnego ten punkt jeżeli dochodzi do opiniowania przez nadzór. Więc tu chciałam uczulić i powiedzieć że z takim ostatnio się spotkaliśmy. Niemniej funkcjonował ten zapis w naszym regulaminie już dwukrotnie. A karta nauczyciela dopuszcza taki zapis- inne składniki wynagrodzenia. I na to właśnie tutaj- inne świadczenie, został wpisany ten punkt naszego regulaminu. I jeśli już, korzystając z tego że jestem przy głosie, chciałam powiedzieć że drukarskim błędem jest w par. 10 powołanie się na nieobowiązujące już rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej gdyż jest tam ubiegłoroczny a powinien się znaleźć zapis 31 stycznia 2005.
W tym miejscu salę opuściła radna Iwona Jankowska.
- Radny K.  Jopek- Komisja Edukacji szczegółowo omawiała regulamin przy obecności Pani Świniarskiej na swoim posiedzeniu. Stanowisko Komisji było jednomyślne, za przyjęciem tego projektu uchwały.
- Przewodniczący Rady M. Thiel - Komisja Statutowo-Prawna poza tą jedną drobną uchwałą nie ma zastrzeżeń do tego regulaminu. Jeżeli nie ma uwag proszę o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały nr 194 z tą poprawką odnośnie daty, którą Pani Świniarska nam zaprezentowała.
W głosowaniu ( 12 za - jednogłośnie ) uchwała została przyjęta.
 
5) w sprawie dokonywania oceny pracowników mianowanych Urzędu Miasta Puszczykowa
-   Przewodniczący Rady M. Thiel - proszę Burmistrza o przedstawienie projektu uchwaly
- Burmistrz  Miasta J. Napierała- Wprowadzamy w Urzędzie w Puszczykowie system oceny pracowników. Zgodnie z ustawą w odniesieniu do pracowników mianowanych formy tej oceny musi zatwierdzić Rada. W związku z tym przedkładamy Państwu projekt uchwały. Przedstawione tutaj załączniki są standardowe, takie jakie są określone dla pracowników pozostałych Urzędu, pracujących na stanowiskach urzędniczych , bo nie oceniamy pracowników obsługi. System oceny pozostałych pracowników będzie dokonany prawdopodobnie już w miesiącu lutym.
- Przewodniczący Thiel- Jeżeli chodzi o Komisję Statutową nie ma zastrzeżeń z wyjątkiem jednego wniosku- jest prośba, aby dodać paragraf 6- uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Jeżeli nie ma więcej uwag to czy możemy przyjąć głosowanie wraz z tym dodanym paragrafem 6? Kto jest za?
W głosowaniu ( 12 za - jednogłośnie) uchwała została podjęta.
 
 
 
6) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla rejonu ul. Morenowej- część B.
-   Przewodniczący Rady M. Thiel - proszę o zabranie głosu p. architekt Stempniak.
- Pani  A.Stempniak- Na podstawie uchwały Rady Miasta przystąpiono do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania Puszczykowa Starego dla obszaru między ul. Morenową a granicą lasu. Zgodnie z ówczesną procedurą przygotowano projekt planu i wyłożono w wersji widocznej na ekranie. Z czego po wyłożeniu planu do publicznego wglądu i wniesieniu zarzutów przez zainteresowanych właścicieli udało się ponownie wyłożyć i uchwalić tylko część A, ponieważ ten obszar podzielono na część A i B. Część A oznaczona kolorem czerwonym została uchwalona w 2003 roku i funkcjonuje samodzielnie. Natomiast dla części B teren pozostaje na dzień dzisiejszy bez planu. Nie ma możliwości logicznego powiązania funkcjonalnego i komunikacyjnego tych terenów bez sporządzenia planu zagospodarowania dla tej części B. Nie ma też możliwości kontynuacji prac na podstawie starej uchwały z 2001 roku ze względu na zmiany w przepisach, które weszły ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w 2003 roku. Także, żeby kontynuować prace nad planem dla części B konieczne jest ponowne podjęcie uchwały przez Radę Miasta. Ta część B oznaczona tu na zdjęciu lotniczym obwódką czerwoną to część wolna od planu na dzień dzisiejszy. Projekt tej uchwały został przedstawiony Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i Komisji Ładu Przestrzennego, uzyskał pozytywną opinię.
-  Przewodniczący Rady M. Thiel - Pani Przewodnicząca Komisji potwierdza?
- Radna H. Rapalska - tak.
-   Przewodniczący Rady M. Thiel  -Komisja Statutowo-Prawna nie zgłasza zastrzeżeń. Czy są jakieś uwagi? Jeżeli nie ma uwag możemy przystąpić do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały nr 196?
W głosowaniu ( 12 za - jednogłośnie ) uchwała została podjęta.
 
7) w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność miasta Puszczykowa.
-    Radny  A. Balcerek- Komisja Inwestycji i Majątku Komunalnego pozytywnie opiniuje  projekt uchwały.
-    Radny J. Szafarkiewicz- Komisja Budżetowa pozytywnie opiniuje projekt uchwały.
-    Przewodniczący Rady M.Thiel- Komisja Statutowa nie ma zastrzeżeń.
-      Burmistrz Miasta J. Napierała - na przedstawionym schemacie na odwrocie uchwały jest pokazana działka 684/10, która przylega do działki 687. Jak powiedziano w uzasadnieniu jest to teren skarpy. I poniżej tej działki czyli ten teren idąc dalej w kierunku północno-zachodnim jest już terenem gminy Mosina. Także właściwie ten pasek terenu, którego fragment stanowi działka 684/10 może być tylko użytkowany w połączeniu z działką 687. Także tutaj na wniosek właścicieli działki 687 dokonaliśmy wydzielenia tej działki. I tylko dla informacji jeszcze dodam, że również wcześniej już właściciele działki sąsiedniej 686 nabyli od Miasta również podobny pasek ziemi.
-      Radna Rapalska-Kaczmarek- Poza granicą, czyli to co należy do Mosiny, to są tyły działek, czyli są to tyły działek mosińskich?
-      Burmistrz Napierała- Tak są to tyły działek. Jest tam skarpa bardzo stroma. Być może kiedyś były jakieś plany, żeby ulica biegła, ale to by musiała biec po części terenu Mosiny bo to jest skarpa. W tej chwili jest to pas gdzie czasami są może również niewłaściwe odpady. Właściciele działek, ponieważ ten teren stanowiący już teraz gminę Mosina był terenem rolniczym i dopiero od niedawna jest terenem budowlanym. I właściciele działek już na terenie Mosiny wydzielonych też wystąpili z wnioskiem o ewentualne zbycie na ich rzecz tego terenu. Zakładamy, że granica własności powinna przebiegać tak jak przebiega granica administracyjna. W związku z tym odpowiadamy pozytywnie na wniosek właścicieli działki nr 687.
-      Przewodniczący Thiel- Proszę o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem.
W głosowaniu ( 12 za- jednogłośnie ) uchwała została przyjeta.
8) w sprawie upoważnienia Burmistrza m. Puszczykowa do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.
  - Przewodniczący Rady M. Thiel  - proszę pana Burmistrza o przedstawienie projektu.
-      Burmistrz  Miasta J. Napierała- jest to wynik odpowiedzi jaką uzyskaliśmy na nasz wniosek skierowany do NFOŚiGW w celu umorzenia części zaciągniętej pożyczki na budowę kanalizacji. I dostaliśmy pismo z NFOŚiGW, że umorzenie może wynosić 10% zaciągniętego kredytu i jest to kwota 284.998 zł. Z tym, że jest to kwota odsetek, które mają być spłacane w roku przyszłym, ale życzeniem Funduszu jest przedłożenie odpowiednich dokumentów w celu podpisania umowy. W związku z tym przedkładamy Państwu teraz tą uchwałę o takim brzmieniu.
(w tym miejscu na salę obrad wróciła radna I.Jankowska)
I są to środki, które mają być w przyszłym roku wydane na termomodernizację. Ponieważ NFOŚiGW zgodził się ze względu na to, że w zasadzie nie mamy już tytułów inwestycyjnych tak dużych na przyszły rok w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej i w zawiązku z tym, że jest potrzeba termomodernizacji budynku szkoły nr 2 w Puszczykówku, szacujemy koszt tej termomodernizacji na około 500 tys. zł, być może będzie trochę mniej po dokonaniu określonych przetargów w przyszłości. I w ramach tych wydatków byłaby kwota właśnie 284.998 zł na tą inwestycję. My nie możemy tego zadania realizować wcześniej ponieważ to wynika z faktu, że dopiero w przyszłym roku mieliśmy te odsetki spłacić, ale Fundusz życzy sobie żebyśmy do 30 czerwca podpisali umowę i żebyśmy nadesłali wcześniej określone dokumenty i w związku z tym przedkładamy Państwu projekt tej uchwały. Dla przypomnienia dodam, że jest to podpisanie weksla na okoliczność gdyby gmina nie zrealizowała przedsięwzięcia o określonym charakterze w określonym czasie ponieważ to jest skrupulatnie rozliczane przez NFOŚiGW. A jako, że następuje swoiste zaniechanie poboru tych odsetek w związku z tym NFOŚiGW zabezpiecza się właśnie w taki sposób.
-    Radny J. Szafarkiewicz- Komisja Budżetowa pozytywnie opiniuje ten projekt uchwały.
-    Przewodniczący Thiel- Komisja Statutowa nie ma zastrzeżeń do projektu uchwały.
-    Radna H. Rapalska-Kaczmarek- Pan Burmistrz powiedział, że do jakiegoś czasu trzeba to przeznaczyć na jakąś inwestycję. Jest jakiś termin, który jest już znany?
-  Burmistrz  J. Napierała- Harmonogram będzie przewidywał wykonanie tej inwestycji w roku przyszłym jak powiedziałem, ponieważ w przyszłym roku zapada termin spłaty tych odsetek.
- Przewodniczący Rady M. Thiel - Chcę tylko zwrócić uwagę, że obowiązuje większość bezwzględna przy głosowaniu.
-    Radny A.  Balcerek- komisja inwestycji pozytywnie opiniowała ten projekt uchwały.
-      Przewodniczący Thiel- Kto jest za przyjęciem?
W głosowaniu  13 za - jednogłośnie uchwała została podjęta
 
9) w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Puszczykowa na lata 2005-2014.
-   Przewodniczący Rady M. Thiel  -projekt uchwały wprowadza nowelizację i pewnego rodzaju poprawki. Proszę pana Burmistrza o przedstawienie projektu.
-      Burmistrz Napierała- Ponieważ jesteśmy cały czas w przede dniu złożenia wniosku na uzyskanie dofinansowania na zadanie nazywane potocznie modernizacją ul. Poznańskiej, ten termin przyjmowania wniosku przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu się przesuwa. Mamy informację, że to może nastąpić w drugiej połowie lutego. Jednym z warunków do spełnienia przy składaniu takiego wniosku jest posiadanie aktualnego planu rozwoju lokalnego. Ponieważ Plan był opracowywany niecały rok temu i pewne zadania zostały zrealizowane, w związku z tym żeby Plan był aktualny musiała nastąpić jego aktualizacja. I jeśli Państwo pozwolicie dokonamy teraz krótkiego przeglądu tych miejsc gdzie następuje aktualizacja. W zasadzie dotyczy to zadań, które były wykonywane w roku ubiegłym.
Burmistrz Miasta omówił karty poszczególnych zadań w odniesieniu do których dokonano aktualizacji.
-  Radny A. Balcerek- Komisja Mienia i Majątku Komunalnego opiniowała pozytywnie ten projekt uchwały.
- Burmistrz Napierała-  jest to ewidentny błąd. Jeśli Państwo pozwolicie to ten rachunek przeliczymy ponieważ wydawało nam się, że nanieśliśmy wszystkie poprawki. Bo jest końcówka dwieście a powinna być końcówka 590. Bo to jest jeszcze z poprzedniego naliczenia gdzie w roku 2006 była wpisana kwota 1, 2 mln zł. Ostatecznie powinno być 26,590 mln zł. Tu jest jeszcze uwaga Pana Bekasa, że wyżej powinno być dołożone 7,840 mln zł, w pierwszym rzędzie, tam gdzie wpisane są środki własne.
- Radna H. Rapalska-Kaczmarek- Kod zadania 09- budowa krytej pływalni- czy  są jakieś gwarancje pisemne prywatnego inwestora, że ten basen rzeczywiście wybuduje.
- Burmistrz J. Napierała- Takich gwarancji pisemnych nie ma ponieważ trudno żądać od prywatnego inwestora żeby złożył gwarancje pisemne skoro chce to budować na swoim gruncie. Rozmowa jeszcze była tydzień temu i to jest podtrzymane.
-      Radna H. Rapalska-Kaczmarek- Proponowałabym, żeby to jednak w Planie Rozwoju Lokalnego zostawić do momentu kiedy uzyskamy jakieś gwarancje w postaci np. uzyskania pozwolenia na budowę przez prywatnego inwestora kiedy to będzie bardzo przybliżona realna możliwość powstania takiego basenu. Ponieważ jeżeli w tej chwili wykreślimy to teraz z Planu Rozwoju Lokalnego a inwestor przez najbliższe lata w ogóle nie będzie tej inwestycji chciał z różnych powodów realizować to uniemożliwimy sobie jako Miasto budowę pływalni tak jak było w wersji pierwotnej. Także wnioskuję o to, żeby do momentu kiedy budowa przez prywatnego inwestora tej inwestycji będzie realna np. w postaci rozpoczęcia inwestycji, czy pozwolenia na budowę, czy jakichś innych gwarancji, żeby to było jednoznaczne i gwarantowało Miastu że taki basen powstanie, proponuję pozostawienie tego zadania w Planie Rozwoju Lokalnego.
-      Burmistrz J. Napierała- To zadanie zostaje w Planie Rozwoju Lokalnego, nie zostało wykreślone. Jest zadanie 09 tylko nastąpiła zmiana w tytule kto jest inwestorem. Czyli zamiast ze środków miejskim wpisaliśmy- inwestor prywatny.
-   Przewodniczący Rady M. Thiel - jeżeli chodzi o Komisję Statutowo-Prawną nie ma zastrzeżeń co do przepisów na których oparty jest projekt uchwały.
Kto jest za przyjęciem uchwały nr 199?
W głosowaniu ( 11 za, przeciw 0, wstrzyma. 2) uchwała została podjęta.
 
10) projekt uchwały nr 200 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego albo ewentualnie będziemy skłonni przyjąć uchwałę dotyczącą emisji obligacji komunalnych.
-   Przewodniczący Rady M. Thiel  -przechodzimy do kolejnego projektu uchwały, który został sformułowany alternatywnie  z uwagi na to, że albo przyjmiemy projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego albo ewentualnie będziemy skłonni przyjąć uchwałę dotyczącą emisji obligacji komunalnych. Proszę o zabranie głosu  pana Burmistrza.
-      Burmistrz  J. Napierała-  na diagramie, pokazano dokonaną  analizę kosztów zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 2,2 mln zł, a jest to kwota przewidziana ze środków zewnętrznych w budżecie naszego Miasta na rok 2006 i na sfinansowanie odszkodowania za grunty przejęte pod drogi w wysokości 2 mln zł oraz na wykup części terenów części Zakola w wysokości 200 tys. zł. I tu jest również przedstawiona symulacja w przypadku zaciągania obligacji. I warunki są podobne, terminy spłat. W świetle uwarunkowań, które tym rynkiem finansowym rządzą od kilku lat, firma Invest Consulting która dla nas już kończy opracowanie analizy możliwości absorpcji środków zewnętrznych, dokonała tej analizy. I z niej wynika, że zgodnie z obowiązującymi zasadami a więc oparcie oprocentowania obligacji na bonach skarbowych, natomiast kredytu na tzw. wskaźniku Vibor, łączny koszt oprocentowania w przypadku obligacji wynosi 4,52%, natomiast w przypadku oprocentowania kredytów wynosi 4,67%. Z tym, że prawdopodobnie nastąpią zmiany ponieważ w międzyczasie Rada Polityki Pieniężnej dokonała obniżenia stóp procentowych o 0,25 punktu bazowego i w związku z tym prawdopodobnie te wskaźniki jeszcze ulegną zmianie. Dla nas istotny jest ten efekt końcowy, mianowicie wynika z niego, że w przypadku obligacji łączny koszt odsetek, według tej symulacji, wyniósłby 375.243 zł, natomiast w przypadku kredytu byłoby to 387.726 zł. Z tym, że to są tylko odsetki, czyli koszt odsetek. Natomiast w przypadku obligacji dochodzi jeszcze koszt prospektu emisyjnego, który na dzień dzisiejszy może stanowić kwotę kilkunastu tysięcy złotych oraz ewentualny koszt gwarancji przez bank emisyjny emitujący obligacje. Na okoliczność gdyby obligacje nie znalazły nabywców wówczas bank emisyjny w ramach przyjętych gwarancji dokonuje wykupienia tych obligacji i wówczas z tego tytułu również jakiś od emitowanej kwoty obligacji również za te gwarancje też sobie każe zapłacić. Także w zasadzie można przyjąć, że koszt emitowania obligacji i koszt kredytu na dzień dzisiejszy, przy obecnych uwarunkowaniach według danych przez tą firmę, którą wymieniłem, jest porównywalny. Pozwoliłem sobie przesłać to zestawienie do jednego z dużych banków operujących u nas w kraju i potwierdzono, że te zastawienia są poprawne. Oczywiście są to pewne szacunki ponieważ w sytuacjach rzeczywistych mogą się nieco różnić te dane.
- Radny A. Balcerek- Komisja Mienia i Majątku Komunalnego głosowała - 2 głosy "za" przyjęciem projektu uchwały dotyczącego kredytu długoterminowego, jedna osoba się wstrzymała.
- Radny J. Szafarkiewicz- Komisja Budżetowa była za zaciągnięciem kredytu długoterminowego.
- Radna I.  Jankowska- Zestawienie, które otrzymaliśmy czyli 2,2 mln zł, biorąc pod uwagę kredyt i obligacje to nie trzeba, że tak powiem, robić wielkich rozeznań. Wnioskując o obligacje chodziło o rozwiązanie problemu dróg w mieście i wykup terenu zakola Warty. Kwota 2,2 mln zł w przypadku obligacji jak widać jest niewiele korzystniejsza. Liczyłam na to, że jeśli będzie rozpatrywana kwestia obligacji to nie do kwoty 2,2 mln zł, tylko do takiej która znacząco rozwiąże problem utwardzenia dróg w mieście. Było mowa, ze to może kosztować około 20 mln zł. W związku z tym liczyłam, że chociażby będzie to kwota 1/3, albo połowa tej kwoty, osiem, dziesięć, dwanaście milionów złotych.
- Przewodniczący Rady M. Thiel- Pozwolę sobie Pani przerwać bo o co chodzi, żeby nie było nieporozumienia. Tutaj chodzi o kwestię kredytu względnie obligacji zaciąganych na wymienione w uchwale sprawy, mianowicie sprawy odszkodowań i sprawy gruntów przy ul. Nadwarciańskiej. Natomiast mówi Pani o obligacjach na temat dróg, czy ulic, a to jest zupełnie inna sprawa i ta nie wchodziła w rachubę w tej uchwale.
- Radna I. Jankowska- Jeśli Pan Przewodniczący pozwoliłby mi skończyć to przeszłabym do tej kwestii. Tutaj jest jeszcze mowa o zakolu Warty. W związku z tym rozpatrywanie tego w kontekście obligacji na kwotę 2,2 mln zł, biorąc pod uwagę jeszcze intencję naszą wcześniej i jeszcze biorąc pod uwagę to na co miałyby te obligacje być, czyli wykup od prywatnych właścicieli, powiem szczerze medialnie nie można sprzedać. Obligacje są takim instrumentem finansowym, który trzeba sprzedać medialnie. I jeśli go sprzedamy raz pod kątem wykupu dróg, to sprzedać go drugi raz pod względem inwestycji będzie bardzo ciężko. Powiedziałabym, że jeśli raz się "spalimy" na elemencie obligacji to będzie nam bardzo trudno podjąć kolejny raz decyzję. W związku z tym dla mnie oczywiście bardziej przemawia aspekt kredytu tylko zastanawia mnie jedna kwestia- dlaczego już skoro była mowa, aczkolwiek ostatecznej uchwały budżetowej nadal nie ma i nie wiem co Rada przyjęła, że była mowa wówczas, iż tak naprawdę ten problem nie pojawi się na początku roku, a jest luty i to jest początek roku.
-  Burmistrz J. Napierała- Od momentu podjęcia uchwały przez Radę o rodzaju finansowania zewnętrznego, w tym przypadku czy to będzie kredyt czy obligacje, do możliwości zrealizowania to jeszcze mija trochę czasu. Ponieważ mamy zapis w uchwale budżetowej mówiący o pozyskaniu takiej kwoty, w związku z tym przedkładamy Państwu na tą okoliczność tą uchwałę. Dlatego też nie bardzo rozumiem dlaczego pani Radna wiąże to z ewentualną korektą budżetu na rok 2006. Pozwolę sobie przypomnieć to co powiedziałem przy komentowaniu uchwały budżetowej, że przedstawiamy Państwu Radnym dwie grupy ulic. Pierwszą grupę ulic, którą zakładamy wykonać w ramach już środków zaplanowanych w budżecie na 2006 rok tj. za kwotę, jak wynika z naszego planu, 1,590 mln zł i drugą grupę ulic dla której będziemy opracowywali już dokumentację i którą chcielibyśmy wykonać po korekcie budżetu, po wprowadzeniu do budżetu wolnych środków, które były na końcu 2005 roku.
Druga kwestia, odniosę się do tych wielkich kwot, które Pani tutaj przedstawiała rzędu nawet 10 mln zł. Przed chwileczką omawiałem kwestię aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego, wskazałem, że w tym roku zadłużenie łączne po zaciągnięciu tegoż to kredytu czy też wyemitowaniu obligacji w kwocie 2,2 mln zł będzie sięgało 25%. Maksymalne zadłużenie jest możliwe na poziomie 60%, a roczne obciążenie 15% i w tym roku i w następnym roku byłoby to w granicach  8 i kilku dziesiątych % obciążenie dla budżetu.
W Planie Rozwoju Lokalnego przewidywaliśmy, że będziemy pozyskiwali środki z funduszy europejskich przede wszystkim na to zadanie jakim jest modernizacja dróg. Oczywiście nie wiemy czy te środki będą możliwe do pozyskania, ale liczymy na to, że będziemy mogli korzystać przede wszystkim ze środków, które będą do dyspozycji między rokiem 2007-2013. I w związku z tym dzisiaj planowanie w budżecie obciążenia, które by stanowiło maksymalne obciążenie, praktycznie sięgające 60% w celu budowy nawierzchni ulic uważam, że jest to bardzo niebezpieczne i nieracjonalne z punktu widzenia kształtowania budżetu i jego obciążeń. Bo pozwolę sobie zauważyć, że w Puszczykowie istnieje problem dróg i tutaj dzięki przychylności Rady zaczęliśmy to zadanie rok temu, czy właściwie w roku minionym już realizować. Natomiast nie wydaje mi się żeby tu szczególnie na końcu tej kadencji, czy w ogóle kadencji, pozostawiać następnej Radzie problem w postaci tak dużego obciążenia. Stąd też, jeżeli następna Rada będzie uważała, że można na ten cel Miasto tak znacznie zadłużyć, to już będzie jej wola. Ja tego tak nie widzę i dlatego też taki a nie inny projekt Państwu przedstawiłem.
- Radna H. Rapalska-Kaczmarek- Mam pytanie dotyczące przedstawienia alternatywy przez Pana Burmistrza ponieważ mamy do wyboru kredyt lub obligacje. Ja właściwie głównie spotykałam się z emisją obligacji w celach inwestycyjnych. I wydaje mi się, że to jest takie, jak powiedziała Pani Jankowska, medialne. Łatwiej mieszkańców przekonać, że mają wyłożyć pieniądze na coś co za chwilę powstanie i co zobaczą. Jak jest według :Pana Burmistrza szansa, że ewentualnie wypuszczone obligacje na coś takiego jak wykup prywatnych terenów pod drogi uda się tak sprzedać, że zostaną te obligacje wykupione przez ludzi, ponieważ jakby zniknie to w ziemi, nie będzie to widoczne. Pieniądze są na to potrzebne, ale czy ludzie na taki cel są w stanie wykupić te obligacje. Bo rozumiem, że było jakieś rozpoznanie zrobione jeśli alternatywa tych dwóch form- zaciągnięcia kredytu i obligacji, została nam przedstawiona.
- Radny P. Bekas- Boję się, że jest tu jakieś duże nieporozumienie pojęcia emisji obligacji. Emisja obligacji, z tego co wnioskuję co Pani mówi, to nie jest wykup przez mieszkańców jakichś obligacji tylko to jest naprawdę, to wygląda zupełnie inaczej. Obligacje samorządów, tak jak nasz proponuje się, to wygląda tak, że to bank wykupuje. Bank wykupuje najczęściej w całości albo duży inwestorzy. Nie dochodzi nigdy do tego, że mieszkańcy kupują, to jest nieporozumienie. To jest zwykły kredyt bankowy, z tym że lepiej zabezpieczony dla banku, tak to wygląda. I tak naprawdę, z tego co się orientuję, każdy samorząd który ma możliwości kredytowe dużo szybciej, dużo łatwiej bierze kredyt, jeżeli nie ma zdolności wtedy pokusi się o obligacje. 60% do naszego budżetu to nawet nie jest 10 mln zł. W związku z tym mówienie o jakichś 20 milionach w obligacjach to jest duże nieporozumienie i tak naprawdę naciąganie barier. Po pierwsze kredyt jest celowy, czyli jeżeli weźmiemy na zakup gruntu na odszkodowania to tylko na to będzie mogło być wydane. Z obligacjami już nie do końca tak jest bo one wchodzą w pulę pieniędzy, która jest do dyspozycji i tak naprawdę nie ma kontroli. A druga sprawa to jest problem kiedy my mówimy o obligacjach. Gdyby był to początek naszej kadencji. Teraz, na końcu, przed wyborami?
- Burmistrz J. Napierała- Gdyby chodziło o inwestycje np. drogowe, ale mające obsługiwać w przyszłości tereny inwestycyjne, to być może ta medialność o której również mówiła pani radna Jankowska, miałaby jakieś znaczenie, natomiast nam chodzi o drogi na osiedlach praktycznie już zainwestowanych i w związku z tym czy jakikolwiek byłby wpływ na to, żeby znalazło się więcej chętnych na obligacje gdyby były one emitowane na rzecz inwestycji drogowych np. niż na odszkodowania za grunt przejęty pod drogi, wątpię w to ponieważ nie  są to cele inwestycyjne w sensie możliwości rozwojowej, a to są cele zaspokojenia potrzeb już istniejących terenów zainwestowanych przez budownictwo mieszkaniowe. W związku z tym ja mogę tylko przedstawiać Państwu te dane, które uzyskałem od ludzi i firm kompetentniejszych ode mnie w tym zakresie i utożsamiam się z wypowiedziami wcześniejszymi czy dla nas w tej kwocie korzystniejszy jest kredyt czy obligacje, że kredyt jest dla nas w tej chwili bardziej wskazany ponieważ po pierwsze może być uruchamiany w momencie zapotrzebowania faktycznego, czyli płacenia odszkodowania. Po drugie, w razie gdyby zaistniała jakaś okoliczność z niemożliwością spłaty rat kredytu, zawsze jest możliwość renegocjacji. Natomiast w przypadku obligacji zapadają sztywne terminy i wówczas trzeba ewentualnie albo znaleźć inne źródło finansowania zewnętrznego, jeśli taka potrzeba istnieje, na wykup albo emitować kolejne obligacje. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w przyszłości Rada Miasta Puszczykowa również emitowała obligacje tylko zakładając, jak powiedziałem wcześniej, możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych, bo myślę, że taki moment nastąpi chyba, że zmienią się warunki rozdziału tych środków na terenie naszego województwa podobnie jak w innych częściach kraju, to dajmy możliwość również korzystania z takiej szansy. Także dzisiejsze rozstrzygnięcia nie zamykają furtki na przyszłość, jaka forma finansowania zewnętrznego dla budżetu miasta Puszczykowa będzie mogła być przyjęta.
-   Przewodniczący Rady M. Thiel- Wydaje mi się, że wyjaśniliśmy sobie, jest sprawa chyba dla mnie już jasna, że jeżeli chodzi o decyzję Rady to raczej się składa ku kredytowi długoterminowemu i wobec powyższego pozostańmy przy tej sprawie.
-  Radny J.Szafarkiewicz -  składam wniosek formalny, żeby głosować uchwałę nr 200 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
-      Przewodniczący Rady M.  Thiel- Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały nr 200 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego wymienionego w tym projekcie uchwały?
W głosowaniu ( 13 za - jednogłośnie ) uchwała została podjęta.
 
VI. Podjęcie postanowień Rady
W tym miejscu na salę obrad przybył radny M.Rzepczyński
1) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
-   Przewodniczący Rady M. Thiel - proszę o zabranie głosu przewodniczącego komisji  radnego P.Bekasa
- Radny Bekas- Przedstawiamy projekt planu pracy na rok 2006, który został zaaprobowany przez wszystkich członków Komisji Rewizyjnej. Jest on dość obszerny, przedstawiamy go Radzie do akceptacji.
-   Radna  I. Jankowska- gdzie w planie Komisji uwzględnione są posiedzenia?
-  Radny P. Bekas- Przedstawiam projekt zatwierdzony przez członków Komisji Rewizyjnej. Przedstawię moje zdanie bo nie jestem upoważniony do wypowiadania zdania Komisji w tym momencie. Myślę, że Komisja Rewizyjna została powołana nie po to, żeby spotykać się na posiedzeniach tylko żeby przeprowadzać kontrole i taka jest idea. Spójrzmy do uchwały powołującej Komisję Rewizyjną. W związku z tym ja byłem za tym, żeby w planie pracy przewidzieć to co mamy w uchwale powołującej Komisję i tak to przedstawiam.
-   Radna I. Jankowska- wnioskuję jednak, aby Komisja Rewizyjna również spotykała się na posiedzeniach. Biorąc pod uwagę zapisy naszego Statutu i cały czas uniemożliwianie mieszkańcom swobodnego dostępu na spotkania i zebrania zwane w Puszczykowie posiedzeniami bądź kontrolami w zależności od charakteru prac Komisji, wnioskuję aby Komisja odbywała również posiedzenia, które zgodnie z Konstytucją mieliby wstęp również mieszkańcy do których również zalicza się radnych. Także wnioskuję, aby Komisja spotykała się również na posiedzeniach i aby terminarz tych posiedzeń był przynajmniej raz na kwartał i był powszechnie znany mieszkańcom. To jest mój formalny wniosek i proszę o przegłosowanie go. Drugi wniosek to taki, aby przy zadaniach były wskazane terminy czyli w jakich terminach Komisja planuje przeprowadzenie danej kontroli, również aby mieszkańcy mieli możliwość informacji jaką sprawą w danym momencie Komisja się zajmuje i jakie zagadnienia można tej Komisji przekazać pisemnie, bądź pojawić się na posiedzeniu i o tej sprawie poinformować o którą wnioskuje. Być może są osoby, które mają coś do powiedzenia.
- Radny P. Bekas- nadal podnoszę, że jest to moja opinia, a nie Komisji. Chciałem zwrócić uwagę, że już drugi rok, w 2005 co  będzie wynikało ze sprawozdania, Komisja nie zrealizowała w pełni planu i zostało to przełożone na rok 2006. Proszę spojrzeć na plan pracy, który jest tu przedstawiony. Chciałem przypomnieć, że do końca naszej kadencji zostało około 30 tygodni. W związku z tym, zakładając nawet, że Komisja będzie się spotykała co tydzień, nie uwzględniając tej miesięcznej przerwy to 30 posiedzeń to jest maksimum, co sądzę, że przy różnych sytuacjach losowych, które mogą się zdarzyć jest to i tak sądzę, z praktyki już w tej chwili, ten plan pracy jest bardzo napięty. Trudno przewidzieć w trakcie kontroli, patrząc po kontroli kanalizacji, patrząc po sprawozdaniach które były, trudno przewidzieć jak długo będzie trwało bo tak naprawdę moim zdaniem jest to nieprzewidywalne. Jeżeli Rada stwierdzi, że mamy się spotykać na posiedzeniach to możemy się spotykać tylko nie bardzo wiem co na tych posiedzeniach poza kontrolami mielibyśmy robić. A tak naprawdę boję się, że w związku z tym ten plan zupełnie nie będzie zrealizowany.
-  Przewodniczący Rady M.Thiel- jeżeli chodzi o wnioski Pani Jankowskiej to wydaje mi się, że są do dyspozycji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Komisji Rewizyjnej. Co do kwestii terminów to czy jest możliwość jakieś terminy ustalić?
- Radny Bekas- Wiadomo, że zbliża się nam termin sesji absolutoryjnej, w związku z tym Komisja to przede wszystkim jako podstawowe zadanie musi wykonać. W tej chwili jest jeszcze problem przyjęcia protokołu pokontrolnego ze sprawozdań rocznych organizacji pozarządowych. Myślę, że w najbliższym czasie rozpocznie się kontrola gospodarki finansowej SP 1. Mamy kolejność tych kontroli ustaloną i będziemy to realizować. Nie wiem jak to długo potrwa.
-   Radna I. Jankowska- Podtrzymuję swój wniosek aby przynajmniej raz na kwartał odbywało się otwarte posiedzenie Komisji Rewizyjnej ponieważ plan pracy Komisji Rewizyjnej przyjmujemy jako Rada w związku z tym cały czas o to postuluję.
- Radny Bekas- A co mielibyśmy na tych posiedzeniach robić? Przypominam, że sprawozdania z poszczególnych zakończonych kontroli przedstawiamy Radzie Miasta, Komisja w mojej osobie przedstawia sprawozdania pokontrolne, przedstawia sprawozdania roczne i inne, plan pracy. W związku z tym czym różni się to sprawozdanie pokontrolne, jest to przedstawiane całej Radzie, oczywiście również jest dostępne mieszkańcom. Według mnie to jest powielenie tego co się odbywa na sesji.
-   Radna I. Jankowska- Różni się to znacząco tym, że w całym kraju dostęp na posiedzenia mają wszyscy obywatele. W naszym kochanym Puszczykowie uchwalono, że kontrole są tajne. W związku z tym wnioskuję, żeby Komisja na tych posiedzeniach realizowała swój oczywiście program. Co Pan będzie przeprowadzał na tych posiedzeniach to już jest Państwa sprawa. Natomiast uważam, że mieszkańcy powinni mieć możliwość wstępu na te Komisję. Cały czas podtrzymuję, że Statut jest niezgodny z przepisami prawa, w tym z Konstytucją. Ale to zostało przyjęte, Wojewoda "przyklepał".
- Radny P. Bekas- Pani Jankowska zawsze będzie twierdzić, że nasz Statut jest niezgodny mimo orzeczeń Wojewody i innych instytucji w tej sprawie. Z takim czymś trudno dyskutować. Kontaktowałem się z wieloma komisjami rewizyjnymi na naszym szczeblu. Wszystkie kontrole są niejawne i to jest po prostu wymóg. Wracamy do sytuacji sprzed roku, półtorej roku w tej dyskusji gdzie mamy pewne opinie, że protokół pokontrolny i kontrola staje się jawna dopiero po przekazaniu sprawozdania.
-    Radca Prawny A.Szawelska- Statut nie określa takich wymogów.
-      Radny S. Balbierz- Prosiłbym, żeby przegłosować wniosek Pani Jankowskiej.
-      Przewodniczący Rady M. Thiel- Proponowałbym, ażeby Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej jak również Komisja Rewizyjna wzięła pod uwagę ewentualnie jakie odczucia ma Pani Jankowska w tych sprawach. Mamy do dyspozycji tutaj plan pracy, który mówi co będzie wykonywane. W jaki sposób to będzie wykonywane i w jaki sposób będzie się to odbywało to niestety my nie możemy jako Rada w to wnikać. Wobec tego wydaje mi się, że niestety, ale wniosek Pani Jankowskiej w tej chwili nie nadaje się do głosowania bo nie możemy nic Komisji Rewizyjnej w tym zakresie narzucić. I wobec powyższego proszę o przegłosowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej w formie jaka została przedstawiona przez Komisję Rewizyjną. Zamykam dyskusję w tej sprawie, wszystko na ten temat powiedzieliśmy. Proszę o przegłosowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej.  Kto jest za przyjęciem planu pracy Komisji Rewizyjnej w wersji przedstawionej?
W głosowaniu (9 za, 5 przeciw)postanowienie zostało przyjęte.
 
2) postanowienie w sprawie   planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2006.
-   Przewodniczący Rady M. Thiel  - na ostatniej sesji przedstawiłem wstępny projekt planu pracy Rady Miasta Puszczykowa. Ponieważ były pewne uwagi, wobec powyższego do 15 stycznia miały być zgłoszone ewentualne wnioski. Wpłynęły dwie uwagi- od Pana Radnego Rzepczyńskiego i od Pana Radnego Kociemby. Pan Kociemba wniósł bardzo istotną kwestię. W projekcie jaki ostatnio został przedstawiony została pominięta sprawa bezpieczeństwa i ochrony środowiska- temat który w zeszłym roku w ogóle nie był poruszany. W związku z tym, że są w tej chwili ustawowe wymogi ażeby dokonać zmian regulaminu utrzymania porządku i czystości oraz  spraw programu gospodarki odpadami i są sprawami pilnymi wobec powyższego pozwoliłem sobie uwzględnić ten wniosek pana Przewodniczącego Kociemby na marzec tego roku. W związku z powyższym pozwalam sobie utrzymać sprawę omawiania gospodarki przestrzennej na posiedzeniu w czerwcu na sesji. Z tym, że oczywiście nie wykluczam tego, że w czasie marcowego naszego posiedzenia będziemy sprawy bieżące omawiali również inwestycyjne. Natomiast jeśli chodzi o kwestie globalne, zresztą u schyłku naszej już kadencji, to wystarczy, że będziemy na ten temat mówili w czerwcu. Jeżeli chodzi o gospodarkę przestrzenną to ona niedawno, w październiku była rozpatrywana. Wobec powyższego również nie widzę powodu, żeby ten termin marcowy dla niej rezerwować.
Przedkładam plan pracy w tej wersji jaka została Państwu dostarczona i proszę o przegłosowanie.
-   Radny M. Rzepczyński - w związku z tym inwestycji przede wszystkim, bo gospodarki przestrzennej może w mniejszym stopniu. I w związku z tym miałbym dwie propozycje alternatywne. Pierwsza propozycja jest taka, aby inwestycje dopisać do marca i żebyśmy mieli może trochę dłuższą sesję. Drugie rozwiązanie, proszę zauważyć, pomiędzy marcem a czerwcem nie planujemy żadnej normalnej sesji. A jednak dosyć dużo jest planowanych przede wszystkim działań inwestycyjnych na ten rok. Za tym zapewne mogą też pójść różnego rodzaju uchwały i zastanawiam czy jako Rada nie powinniśmy zaplanować jeszcze jednego terminu posiedzenia właśnie w tym okresie pomiędzy marcem a czerwcem. I wtedy np. pochylić się nad gospodarką komunalną czy inwestycjami.
-  Radny W. Kociemba- Upierałbym się, żeby tu nie dokładać do sesji marcowej jeszcze tych spraw o których mówi pan Rzepczyński. Dostaliście Państwo materiały odnośnie projektów regulaminu czystości i porządku oraz gospodarki odpadami, jest to potężna broszura. Regulamin  porządku i czystości w mieście przez rok czasu omawialiśmy i tu jest kwestia pilna, że to musi być uchwalone jak najszybciej, praktycznie termin upływa w połowie lutego, także już będziemy spóźnieni z omówieniem tego. Także myślę, że będzie tyle materiałów na tą marcową sesję, że więcej bym nie dokładał.
- Radny Bekas- Tego 21 marca, o ile pamiętam, zresztą chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę, że prawdopodobnie na tej sesji będzie zmiana uchwały budżetowej bo wolne środki wygospodarowane w 2005 roku będą w jakiś sposób musiały być rozdzielone. A to się wiąże, jak wszyscy wiemy dokładnie, z inwestycjami. W związku z tym myślę, że na tej sesji będzie bardzo dużo mowy o inwestycjach. A przed sesją na pewno będzie jeszcze więcej rozmowy na Komisjach, i Budżetowej której jest Pan członkiem więc będzie miał Pan możliwość wypowiedzieć się i zapoznać się z tym, również na Komisji Inwestycji.
- Radna H. Rapalska-Kaczmarek- Jeśli Pan Radny Bekas uważa, że w marcu już jest za późno, żeby rozmawiać o inwestycjach bo już tak właściwie wszystko będzie postanowione, to jaki sens ma czerwiec jeśli tak naprawdę za chwilę są wakacje, kończą się sesje i praktycznie nasza kadencja. To właściwie czerwiec ma jeszcze mniejszy sens niż marzec. Jeśli nie przełożymy tego na marzec to rozmowa o inwestycjach, , które ewentualnie miałyby się odbyć za naszej kadencji w czerwcu, to chyba zupełnie już nie ma sensu.
- Przewodniczący  Rady M. Thiel- Jeżeli chodzi o ten termin o który Pan wnioskuje, co do maja, to sprawa jest moim zdaniem ewentualnie do rozważenia, ale w tej chwili trudno jest przewidzieć czy byśmy mogli się zmieścić, czy byłby sens w maju. Natomiast jeśli w maju będzie potrzebna jakaś sesja to zawsze możemy przecież terminy sesyjne jeszcze uzupełnić.
- Radny M. Rzepczyński- Jeśli jest tyle spraw naglących, bieżących- bezpieczeństwo i ochrona środowiska, w kwietniu jest absolutorium, na pewno będą spore zmiany w budżecie, sesja absulutoryjna jest 25 kwietnia, może tydzień przed, dwa tygodnie po, jakiś termin sesji zaplanować..
-  Przewodniczący rady M. Thiel- jeszcze raz powtarzam, jeżeli chodzi o sprawę postanowienia co do planu pracy to jest to bardzo ruchoma kwestia. To nie są rzeczy, których nie możemy zmienić. Wobec powyższego ja bym w tej chwili nie próbował takich koncepcji, a już w żadnym wypadku nie zgadzam się na to, żeby mogły być po sobie biegły sesje jedna po drugiej bo nie jesteśmy w stanie tego wyrobić.
- Burmistrz M. J.Napierała- Dyskusja o inwestycjach w roku 2006 to nie może być dyskusja o wirtualnych inwestycjach tylko o konkretnych, wynikających z budżetu co też powiedział Pan Bekas. I w związku z tym, jeżeli będziemy mówili 21 marca o projekcie zmiany budżetu to oczywiście do tego projektu zmiany budżetu muszą być wskazane tytuły inwestycyjne, jeżeli takowe będą a zakładam że będą, które powinny się znaleźć na rok 2006. Przed chwilą głosowaliście Państwo nad przyjęciem zmian w Planie Rozwoju Lokalnego gdzie są wskazane inwestycje wieloletnie. Dlatego też nie bardzo widzę potrzebę teraz specjalnej sesji poświęconej inwestycjom. Bo jak powtarzam, w roku 2006 mogą być tylko te inwestycje realizowane, które wynikają z budżetu. a ten budżet będzie omawiany 21 marca. A żeby uchwała mogła być Państwu przedstawiona wcześniej odpowiednie komisje muszą ten projekt zaakceptować, omówić go.
-  Radny Szafarkiewicz- Tylko chciałem dodać, że w każdym porządku obrad na każdej przewidzianej sesji można te sprawy, które nas będą nurtowały, jeśli chodzi o inwestycje, poruszyć. Bo mamy takie punkty w porządku obrad gdzie to można przedstawić. Także myślę, że dodatkowych terminów nie trzeba robić.
-  Radna Jankowska- Ten termin 8 sierpnia, on jest jakoś uzasadniony? Bo do tej pory mieliśmy zawsze na początku lipca.
- Przewodniczący  Rady M. Thiel- do 15 stycznia mogła Pani kwestionować go, ale nie robiła Pani tego. Jest uzasadnione tym, żeby był jeden termin, który ewentualnie może być potrzebny. Bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć co jeszcze będzie pod koniec naszej kadencji.
Wobec wyczerpania tego tematu proszę o przegłosowanie planu pracy w wersji przedstawionej. Kto jest za przyjęciem?
W głosowaniu ( 9 za, 5 wstrzymujących) postanowienie zostało przyjęte.
 
VII. Informacje Przewodniczącego Rady
-   Przewodniczący Rady M. Thiel  - rozesłałem Państwu informacje dotyczące zeszłorocznej działalności Rady oraz sprawozdanie z wykonania uchwał. Czy są jakieś uwagi ewentualnie na ten temat?
-  Radna I. Jankowska- Liczba posiedzeń Komisji Edukacji i Kultury oraz Budżetu i Finansów mi się coś nie zgadza.
- Pani E. Tonder- Sprawdzałam według protokołów, ale sprawdzę jeszcze raz przed opublikowaniem.
- Przewodniczący Rady M. Thiel- Kolejna sprawa to decyzja Wojewody Wielkopolskiego odnośnie naszej uchwały nr 182- w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty o dopłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego. Proszę panią Szawelska o omówienie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody.
- Pani A.  Szawelska- Sprawa polega na odmiennej interpretacji artykułu 68. Zresztą za chwilę Państwu wykażę, że nadzór wykazuje pewne niekonsekwencje jeżeli chodzi o swoje stanowisko. Podstawę podjęcia tej uchwały stanowi artykuł 68 ust 1ustawy o gospodarce nieruchomościami, który mówi generalnie o możliwości ustanawiania, uchwalania, czy wyrażania zgody na bonifikatę od ceny przy sprzedaży nieruchomości. Ten artykuł został powołany do odpowiedniego stosowania przez ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gdzie mamy do czynienia z opłatą za to przekształcenie. Do owej opłaty odpowiednio ustawodawca nakazał stosowanie art. 68 ust. 1. Nadzór stwierdził, że jego stanowisko zostało poparte, czy podzielone przez pogląd WSA w Poznaniu w wyroku z 6 sierpnia 2004 roku. Ten wyrok dotyczył sprawy sprzedaży nieruchomości. Jestem w posiadaniu odpisu wyroku. Tu Sąd Administracyjny, poznański rzeczywiście stwierdził, że podjęcie uchwały o charakterze ogólnym, ustalającym bonifikatę od ceny sprzedaży nieruchomości nie jest zgodne z treścią art. 68 ust. 1. Stanowiska są podzielone w tej kwestii. Jak Państwu przedstawiałam przy uzasadnieniu do uchwały sędzia Sądu Najwyższego Gerald Bieniek, który jest autorem komentarza do tej ustawy i do art. 68 wyraźnie stwierdził, że nie ma przeszkód prawnych aby rada przyjęła uchwałę o charakterze ogólnym. Tym kierowaliśmy się podejmując taką uchwałę i myślę, że gdyby sprawa trafiła do Sądu Najwyższego w wyniku działań odwoławczych, zapewne stanowisko byłoby po naszej stronie. Natomiast sprawa trafi do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ale chciałam jeszcze również podać, że pomimo iż wyrok w oparciu o który nadzór przyjął swoje stanowisko, był z 6 sierpnia 2004 roku, który jest wyrokiem utrzymującym pogląd nadzoru, bo tutaj wyraźnie w uzasadnieniu do rozstrzygnięcia nadzorczego czytamy, że stanowisko organu nadzoru podzielił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 6 sierpnia 2004. Pomimo, iż taki wyrok był w dniu 2 grudnia 2004, a więc po wyroku mimo wszystko nadzór nie widział żadnych przeszkód, aby opublikować uchwały o charakterze ogólnym w sprawie udzielenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności- tj. uchwała Rady Miejskiej w innej miejscowosci, która właśnie w oparciu o ten przepis ustala ogólne zasady ustalania bonifikaty przyjmując, że ustala 60% bonifikaty przy zapłacie całej opłaty określonej przez rzeczoznawcę, a 40% bonifikaty przy zapłacie opłaty określonej przez rzeczoznawcę majątkowego oraz oprocentowanie w zapłacie raty opłaty określonej przez rzeczoznawcę oraz oprocentowanie w wysokości 10% w stosunku rocznym. Praktycznie treść tej uchwały niewiele różni się co do zasady od treści naszej uchwały. Czyli jednak stanowisko nadzoru nie jest konsekwentne. Poza tym również nadzór pozwolił na ogłoszenie kolejnych uchwał również po wyroku, uchwał dotyczących ustalania bonifikat od ceny przy sprzedaży nieruchomości, na tejże samej podstawie, na art. 68. I taka uchwała została ogłoszona 28 lutego 2005. Czyli ten sam artykuł był podstawą przyjęcia kolejnej uchwały, wprawdzie chodziło o bonifikatę od ceny, ale jest to ten sam przepis, który stanowi podstawę uchwały dotyczącej przekształcenia. I tu również przyjęto ogólne zasady - 60% przy płatności rozłożonej na raty, 80% przy płatności jednorazowej. Stąd można przypuszczać, że rozstrzygnięcie jeśli chodzi o rozstrzygnięcie przyjęte przez Sąd Administracyjny w wyniku naszej ewentualnej skargi będzie takie samo tzn. pewnie Wojewódzki Sąd Administracyjny ten swój pogląd podtrzyma. Natomiast w świetle przedstawionych okoliczności, że jednak uchwały i stanowiska nadzoru nie są jednolite, jak również nie jest jednolite stanowisko prawników, sędziów, w tej kwestii, można przypuszczać, że przed Naczelnym Sądem Administracyjnym ta nasza uchwała się obroni. Problem jednak polega na tym, że uchwała dotyczy dosyć żywotnych interesów naszych mieszkańców, którzy od lat na skutek różnych zawirowań ustawodawczych, czekają na załatwienie swoich wniosków i tak jak tutaj wyraziłam swoje zdanie w opinii załączonej do rozstrzygnięcia nadzorczego, może zdarzyć się tak, że wygramy sprawę przed Naczelnym Sądem Administracyjnym ale zmienią się przepisy i mieszkańcy i tak nie będą mogli skorzystać z dobrodziejstwa aktualnie obowiązujących przepisów. W związku z czym do Państwa decyzji pozostawiamy czy składamy skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze, termin jeszcze do tej skargi jest i walczymy do końca.. Czy też przyjmiemy do wiadomości nieważność tej uchwały i każdy wniosek indywidualnie będzie rozpatrywany przez Radę na posiedzeniach. To będzie oznaczało, że wnioski które wpłynęły zostaną przygotowane jeśli chodzi o podjęcie decyzji co do wysokości bonifikaty, zostaną przygotowane jako uchwały do każdej sprawy. Takie są dwa rozwiązania w tym konkretnym przypadku.
- Przewodniczący Rady M. Thiel- Chodzi po prostu o to, żebyście Państwo się wypowiedzieli czy jesteście zdania, że mamy walczyć i wygrywać przez jakiś dłuższy okres czasu co może się zdarzyć czy też ewentualnie przejść na indywidualne rozpatrywanie poszczególnych wniosków, z tym że wtenczas można to zacząć już od razu, bez większego problemu. Chciałbym posłuchać opinii Państwa, kto się na ten temat chciałby wypowiedzieć, jakie uważa za słuszne wyjście z tej sytuacji.
-  Radny W. Kociemba- Jestem za tym, żeby nie blokować tym mieszkańcom tego przekształcenia i przygotować te wszystkie uchwały po kolei, dać na sesję i pojedynczo rozpatrywać sprawy,  żeby jak najszybciej były te sprawy załatwione. Myślę, że tych spraw nie jest aż tyle, żebyśmy nie dali rady tego rozpatrzeć.
-   Radny  P.Bekas- Jaka to jest ilość, o czym my mówimy- czy konieczne jest 10, 20, 50 uchwał?
-      Burmistrz J. Napierała- Na dzień dzisiejszy jest około 10, razem jest 12, ale nie wszystkie są gotowe do przyjęcia. Razem, jak Państwo wiecie, w tej uchwale wtenczas w tej uchwale przedstawialiśmy, wniosków jest bodajże około 120 do przekształcenia. Natomiast na nasze informacje przekazywane zainteresowanym, ponownego wyrażenia woli o zgodzie na przekształcenie, to jest około 10 wniosków z tego 8 kwalifikuje się już do załatwienia. Także można przyjąć, że tych uchwał na kolejnych posiedzeniach byłoby może kilka, może kilkanaście. Także to jest taka skala problemu. Zakładam, żebyśmy kierowali się tymi kryteriami, które były określone w uchwale uchylonej przez nadzór Wojewody i wówczas byłyby to kwestie w moim pojęciu w miarę proste jeżeli chodzi o akceptację tych projektów przez Państwa.
- Radna H. Rapalska-Kaczmarek- Powiem szczerze, że jestem jako radna nie znająca się specjalnie na prawie, wygłupiała interpretacjami sprzecznymi pani Radczyni. Ponieważ przed podjęciem tej uchwały z Panem Balbierzem wnioskowaliśmy, żeby do uchwały dołączyć spis nieruchomości, których ona dotyczy. Powiedziano nam wtedy, że jest to sprzeczne z ochroną danych osobowych i niemożliwe, niezgodne z prawem. Jak się to w tej chwili ma, dowiedzieliśmy się że podjęliśmy w tym momencie uchwałę, nie podając tych adresów, podjęliśmy uchwałę z istotnym naruszeniem prawa. Dzisiaj dowiadujemy się, że możemy podejmować uchwały cząstkowe gdzie w każdej uchwale będzie wymieniona posesja czyli będą te dane osobowe. I powiem szczerze, nie rozumiem dlaczego półtorej miesiąca temu było to niemożliwe ze względu na ochronę danych osobowych a za chwilę będziemy podejmować uchwałę gdzie będą te dane osobowe i już nie będzie obowiązywała uchwała o danych osobowych. Jakoś to do mnie nie dociera i proszę o jakieś wyjaśnienie.
-   Pani A.  Szawelska- Chodzi o to, że te 120 działek to są to działki, które spełniają kryteria do przekształcenia. Ale nie we wszystkich zostały złożone wnioski. Dlatego ta ochrona danych dotyczyła tych osób, które np. w ogóle nie chciałyby, żeby to przekształcenie nastąpiło bo takie osoby też są. W związku z tym nie można było awansem od razu wymieniać, że te osoby, to są działki do przekształcenia. Natomiast teraz będą uchwały w indywidualnych sprawach a więc na skutek wszczęcia postępowania przez złożenie wniosku i na tym polega ta istotna różnica.
- Radna H. Rapalska-Kaczmarek- zdaję sobie sprawę, że interpretacje prawnicze mogły być różne. Ale jeśli się pisze, że my jako Radni głosując nad tą uchwałą, naruszyliśmy prawo, to powiem szczerze, też opowiadam się aby w tej chwili nie dochodzić swoich roszczeń, nie wiemy do czego by to doprowadziło. Usłyszeliśmy od Pani, że można przypuszczać, że wygramy, ale nie jest to pewne. W związku z czym uważam, że dzisiaj, jak najbardziej należy podjąć decyzję, żeby rozpatrywać każdą sprawę indywidualnie, ale nie przekonuje mnie nadal to wytłumaczenie, że przy podejmowanie tamtej uchwały niemożność ustalenia ilości działek, które mogą podlegać takiemu przekształceniu, że to było niezgodne z prawem.
-  Pani A. Szawelska- Podstawą rozstrzygnięcia nadzorczego nie był ten problem. Tu chodzi o kwestię rozumienia art. 68, który mówi o możliwości ustalenia ogólnych zasad udzielenia bonifikaty. Nadzór rozumie ten przepis inaczej niż Sędzia Sądu Najwyższego. Tak rozumie ten przepis i potwierdził to rozumienie Sąd Administracyjny. Nadzór zapewne w zależności od tego w jakiej on jest osobie. Bo przecież już po ogłoszeniu tego wyroku ukazała się jednak w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego uchwała późniejsza, podjęta po tym wyroku, która jednak ustala ogólne zasady bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia. Czyli to tak wygląda jakby inna osoba w tym nadzorze miała inne zdanie, a ta osoba która kontroluje nasze uchwały miała inne zdanie, bo mamy różne stanowiska. W związku z tym prowadzenie całego postępowania odwoławczego łącznie ze skargą kasacyjną może przynieść rezultat w postaci stwierdzić rezultat w postaci stwierdzenia, że jednak nadzór nie miał racji. Ale tak jak mówię, to opóźnia załatwianie tych wniosków. Natomiast na dzień dzisiejszy każdy wniosek będzie musiał być rozpatrzony indywidualnie i do każdego będzie trzeba się ustosunkować jeśli chodzi o wysokość bonifikaty. Może być taki przypadek, jakkolwiek będzie tu trzeba rozważyć czy to są kwestie zasady takiej sprawiedliwości społecznej, że w każdym przypadku będzie inna bonifikata, tego nie można wykluczyć. A można przyjąć taką zasadę niepisaną, że generalnie każda uchwała będzie o podobnej treści ale będzie indywidualna w odniesieniu do konkretnej działki, konkretnej osoby, na wniosek. I te zastrzeżenia nadzoru właśnie polegały na tym, że nie że nie wymieniono działek tylko że ustalono ogólne zasady udzielania bonifikat.
- Radna H. Rapalska-Kaczmarek- Należy rozumieć, że jeśli jest dwóch prawników to mają prawo mieć dwie różne interpretacje tego samego prawa?
- Pani  A. Szawelska- Mało tego, jeżeli są dwa składy Sądu Najwyższego, w praktyce prawnicy mogą to potwierdzić, zapadają różne orzeczenia dlatego, że, tak jak mówię, jeżeli jest komentarz z którego wynika, że jest dopuszczalna taka uchwała i to komentarz nie napisany przez osobę, która nie ma praktyki i doświadczenia tylko przez sędziego Sądu Najwyższego orzekającego od lat w tych sprawach. A jest sędzia Sądu Administracyjnego, który uważa, że nie można tutaj ogólnej zasady stosować, to mamy dwa sprzeczne poglądy niezawisłych Sądów. I nie mamy na to wpływu. Gdybyśmy się dostali pod inny skład Sądu być może orzeczenie byłoby inne. Takie rzeczy się niestety zdarzają mimo, że przepis wydaje się być dosyć jasny.
- Przewodniczący Rady M. Thiel- Chodzi tylko o sprawę czy jesteśmy gotowi przyjąć na siebie odpowiedzialność za to, że będziemy ciągnąć sprawę aż do wygranej za ileś lat czy tam miesięcy, czy ewentualnie możemy już przystąpić do rozpatrywania indywidualnych wniosków, co prawdopodobnie byłoby z korzyścią dla mieszkańców.
-  Radna I. Jankowska- Jak rozumiem to i tak te indywidualne wnioski będą musiały być w trybie uchwały Rady. Jakie komisje by się tym zajmowały? Bo jeśli wniosków jest 10, tych wniosków może być dużo więcej, która z komisji to już jest drugorzędna sprawa, dla mnie też istotna aby była czytelna informacja .Żeby nie było tak, że rozpatrujemy czyjeś indywidualne wnioski i tak naprawdę tylko tych, którzy o tym wiedzą, byli na sesji, albo mają kontakt z radnymi. Aby informacja była podana w Echu Puszczykowa, aby mieszkańcy mogli się na ten temat coś dowiedzieć. I później informacja co dalej z tym bo, jak rozumiem, podejmowane będą wnioski imienne i akurat wiem, że na innych radach nie ma problemu, że jest w uchwale imię i nazwisko, tylko tego imienia i nazwiska się nie wyczytuje i nie podaje publicznie. Myślę, że nikt tutaj nie będzie się bawił w zamalowywanie.
-      Radny P.  Bekas-. Przecież jeżeli będzie to uchwałą to będzie musiało być opublikowane chociażby w Echu Puszczykowa. Przecież wiadomo, że to po prostu wszyscy mogą przeczytać i w tym momencie wiadomo kto i dlaczego. A chciałbym przypomnieć, że ten temat był ogłaszany, na ten temat pisało Echo Puszczykowa. W związku z tym przejdźmy do głosowania.
-      Przewodniczący Thiel- Nie wiem czy tu ma sens głosowanie. Z tego wynika, że jesteście skłonni pójść na rękę ludziom i sprawy przestawić na indywidualne rozpatrywanie wniosku, to mi tylko chodzi o to czy nie będzie sprzeciwu.  
- Radny P. Bekas- To jest chyba oczywiste, jesteśmy reprezentantami mieszkańców i o ich interesy musimy dbać.
- Przewodniczący Rady M.  Thiel- Jeżeli nie ma sprzeciwu to przyjmiemy sytuację, że nie będziemy zajmować czasu sądom i nie będziemy przedłużać tej całej sprawy.
- Pani A. Szawelska- Wydaje mi się, że trochę uciekamy od tematu. Bo tu chodzi tylko o rozstrzygnięcie komu przydzielić bonifikatę. Bo to nie jest tak, że komuś nie zostanie przekształcona ta nieruchomość. Bo przekształcenie to jest roszczenie. Nie można odmówić przekształcenia osobie, która składa wniosek, jest tylko kwestia za jaką opłatą. I w kwestii bonifikaty będzie się wypowiadała Rada. Natomiast jeśli chodzi o ochronę danych osobowych to generalnie ona obowiązuje. Ale jeżeli jakieś przepisy o podobnej randze tak jakby osłabiają tą ochronę danych osobowych, w tym przypadku ona nie działa. Więc w tej sprawie będą musiały być podejmowane uchwały indywidualne tak jak sobie nadzór tego życzy. Na sesji będzie musiała być omówiona sytuacja, bo pewnie nie będzie to bez znaczenia, chyba że Rada uzna że generalnie przyjmuje pewną zasadę, że każdemu udziela tej bonifikaty, ale jeżeli podstawą udzielenia byłaby sytuacja materialna to również na sesji będzie omawiana sytuacja materialna takiej osoby, czy na komisjach. Także tutaj ta ochrona danych osobowych jest osłabiona w tym konkretnym przypadku.
- Radna U. Rudzińska- czy właśnie bonifikaty i składanie wniosków będzie miało jakiś określony termin, czy nie. Bo jeżeli tak to wtedy bylibyśmy zobowiązani informować mieszkańców tych którzy podlegają, a jeżeli nie to wtedy nie ma problemu, że jeżeli nie ma określonego terminu składania wniosków żeby uzyskać bonifikaty.
-   Pani A. Szawelska- Termin przekształcenia jest do 2012 roku. I tak długo jak można złożyć wniosek o przekształcenie tak długo można ubiegać się o bonifikatę, to są połączone uprawnienia.
- Radna Jankowska- Ponieważ nie podejmujemy żadnej uchwały, w związku z tym mieszkaniec nie przeczyta tej uchwały w Echu, proszę aby była informacja stosowna w naszej gazecie miejskiej, że jest taka ustawa i że do roku 2012 mieszkańcy mogą zgłaszać się z wnioskiem. Jeśli tej informacji nie będzie to będą ci, którzy mają tą informację i ci którzy do tej informacji nie doszli. A  na ogół mogą to być osoby, które tej bonifikaty potrzebują.
-      Burmistrz Napierała- Chcieliśmy pójść dalej ponieważ nie zakładaliśmy, że nadzór Wojewody nam tą uchwałę uchyli, w związku z tym przygotowaliśmy już informacje imienne według tych wniosków, które zostały wcześniej złożone do Urzędu Miasta, tych wniosków jest około 100. One były składane w okresie ostatnich 3 lat. I dlatego też teraz możemy poinformować tych, którzy złożyli wnioski jak również tych których adresy możemy pozyskać z ewidencji gruntów, takie informacje imienne wysłać. Z tym, że na pewno będą pytania jaki będzie poziom tej bonifikaty. I w związku z tym, to co już wcześniej mówiłem, że poniekąd dobrze by było gdyby Rada, albo Komisja, może Majątku i Budżetowa, były łaskawe się do tego problemu jakoś ustosunkować. Bo ja myślę, że najczytelniejsze będzie udzielenie bonifikaty wszystkim według tego samego wskaźnika. Bo obawiam się, że indywidualizowanie tych spraw w odniesieniu do poszczególnych wnioskodawców może wywołać rzeczywiście animozje. Druga kwestia jest taka, że to dotyczy nie kwestii dochodów bieżących tylko kwestii majątkowych. W związku z tym jeżeli byście Państwo zechcieli wskazać nam jako wykonawcom Państwa stanowiska jaki ma być poziom tej bonifikaty, czy mogą być te reguły przyjęte, które były określone w uchwale, to będzie to wytyczna i będziemy również mogli od razu mieszkańcom pewnych informacji udzielać. Bo na pewno ilość wniosków o przekształcenie będzie zależała od opłat, czyli inaczej mówiąc od stopnia bonifikaty jaką Państwo będziecie łaskawi przyjąć.
- Przewodniczący Rady M. Thiel- czyli o co Pan Burmistrz wnioskuje, żeby Rada jeszcze ustosunkowała się do kwoty?
- Burmistrz J. Napierała- Myślę, że to w tej chwili jest niemożliwe, dlatego też przede wszystkim dwie komisje- Komisja Majątku i Komisja Budżetowa, żeby były łaskawe się w jakiś sposób do tego odnieść i przyjąć jakieś wskaźniki, sugestie dla Urzędu, że Urząd może się w takich kwestiach poruszać. W przypadku uchwał odpowiadających już na poszczególne wnioski będą musiały być te dane określone, czyli będzie musiał być określony poziom bonifikaty oraz kwota należnej ewentualnie wpłaty na rzecz Urzędu z tytułu przekształcenia.
-  Radny M.  Rzepczyński- Jako Rada będziemy musieli głosować te uchwały indywidualnie, czyli jeden wniosek-jedna uchwała. Nie ma możliwości np. jeżeli się zbierze 10 wniosków jedną uchwałą kilka osób objąć.
- Pani A. Szawelska- Nie. Tak jak nadzór piszę muszą być zindywidualizowane co do nieruchomości i co do podmiotu. Osobiście się ze zdaniem nadzoru nie zgadzam, ale jest to kwestia podjęcia decyzji czy nadal blokujemy sprawę załatwienia tych wniosków czy nie.
- Przewodniczący Rady M.Thiel - Jeżeli nie ma sprzeciwu co do załatwienia w ten sposób sprawy wobec tego rezygnujemy z tego zaskarżenia i będziemy rozpatrywać indywidualnie poszczególne sprawy.
Nie wniesiono zastrzeżeń.
-  Pani A. Szawelska- Podobna sytuacja dotknęła Buk i Rada Buku też postanowiła nie walczyć dalej.
- Przewodniczący Rady M. Thiel- kolejny temat to sprawa parku miejskiego, projekt uchwały złożony przez Radnych. Pozwolę sobie przekazać jeszcze wszystkim komisjom, które się tym interesują, żeby w ciągu lutego były uprzejme się ustosunkować ponieważ nastąpiły pewne, jak wynika z załączonych pism, pewne wątpliwości, które należałoby wyjaśnić i rozwiązać, żebyśmy mogli do tego spokojnie podejść i ewentualnie nad tym się zastanowić na następnej sesji. Przekazałem w związku z powyższym cały materiał Państwu i proszę Przewodniczących Komisji wymienionych w moim piśmie o przeprowadzenie na Komisjach, zastanowienie się nad całą sprawą i przekazania wniosków do końca lutego br.
- Radna H. Rapalska-Kaczmarek- Korzystając z tego, że tutaj Pani Radczyni jest- ponieważ dostaliśmy już materiały na komisje jako przewodniczący, czy też jest możliwa inna interpretacja prawna niż Pani nam dostarczyła w tych materiałach przez innego prawnika?
- Pani A. Szawelska- Tak, oczywiście. Nie zajmowałam konkretnego stanowiska tylko wyraziłam swoją wątpliwość bo wydaje mi się, że ten termin nie jest terminem prawniczym, a raczej jest to termin techniczny. I chyba musiałby się tu jakiś specjalista wypowiedzieć, co to oznacza ten teren tej zwartej zabudowy. Miałam wątpliwość ponieważ przepisy zostały zmienione. Generalnie te tereny zieleni, które mają być parkiem miejskim, właściwie te możliwości zostały ograniczone. I tylko byłaby kwestia wyjaśnienia co to znaczy, bo ja sama nie wiem. Ja tylko podniosłam pewną wątpliwość czy to czasami w świetle zabudowy w naszym mieście nie jest taką sytuacją gdzie akurat nie można podjąć uchwały o ustanowieniu parku miejskiego tylko terenu zieleni miejskiej. Ale nie wypowiadam się tak kategorycznie bo nie jest to termin prawniczy.
-  Przewodniczący Rady M.Thiel - otrzymałem pismo ze Stowarzyszenia Partnerzy dla Samorządu z prośbą o wytypowanie osoby, która by kontaktowała się ze Stowarzyszeniem i żeby była takim łącznikiem pomiędzy Radą naszą a tym Stowarzyszeniem. Pozwolę sobie w związku z powyższym to pismo przekazać do Komisji Sportu, Panu Szafarkiewiczowi, aby ewentualne osoby zostały wytypowane.
W tym miejscu Przewodniczący Rady zarządził 5 minut przerwy.
Po przerwie:
-   Przewodniczący Rady M. Thiel  - proszę o przejecie przewodnictwa w obradach Pana Wiceprzewodniczącego Rady.
 
VIII. Sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej w roku 2005
-      Radny P. Bekas- Przewodniczący Komisji rewizyjnej:
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa za rok 2005
Komisja  Rewizyjna w składzie:
Przewodniczący Komisji: Bekas Piotr
Członkowie: Chojnacka Maria, Jopek Krzysztof, Ornoch -Tabedzka Małgorzata
W roku 2005 spotykała się w celu przeprowadzenia czynności kontrolnych 22 razy w tym:
-  11 razy w celu przeprowadzenia kontroli dokumentów księgowych,
- 7 razy w celu przeprowadzenia kontroli dokumentów dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej,
-  1 raz w celu rozpatrzenia skargi
- 3 razy w celu kontroli rozliczeń i sprawozdań składanych przez organizacje pozarządowe w związku z realizacją zadań konkursowych w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.
W ciągu roku 2005 Komisja Rewizyjna zakończyła kontrole dokumentów księgowych za rok 2004 i przygotowała wniosek  absolutoryjny do Rady Miasta, przeprowadzała bieżącą kontrolę dokumentów księgowych za rok 2005, rozpatrzyła skierowaną do Komisji skargę mieszkanki Puszczykowa.
Ponadto Komisja Rewizyjna przeprowadziła  kontrolę planową dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej m. Puszczykowa oraz rozpoczęła kontrolę  rozliczeń i sprawozdań składanych przez organizacje pozarządowe w związku z realizacją zadań konkursowych w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.
        W trakcie kontroli komisji rewizyjnej, na zgłoszone uwagi i zapytania w zakresie kontrolowanych dokumentów wyjaśnień udzielali Skarbnik Miasta p. Janina Gielniak oraz merytoryczni pracownicy Urzędu Miasta.
        Na podstawie  przeprowadzonej i zakończonej kontroli dokumentów księgowych, komisja rewizyjna przygotowała i przedstawiła radzie Miasta wniosek absolutoryjny, a z przeprowadzonej kontroli dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej m. Puszczykowa, protokół pokontrolny. W najbliższym czasie komisja przedstawi Radzie Miasta protokół z dobiegającej końca kontroli rozliczeń i sprawozdań składanych przez organizacje pozarządowe w związku z realizacja zadań konkursowych w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.
        Podsumowując działalność Komisji Rewizyjnej w roku 2005 zauważyć należy, że Komisja nie wykonała w pełni zatwierdzonego przez Radę Miasta Planu Pracy Komisji na rok 2005.  Spowodowane to było, jak widać z wyżej przedstawionego wykazu terminów i tematyki spotkań,  bardzo wnikliwą analizą dokumentów księgowych ( 11 spotkań) oraz obszernością  dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej.
Przedkładając Wysokiej Radzie propozycję planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2006 proponujemy w roku bieżącym przeprowadzenie kontroli, których nie udało się przeprowadzić w roku 2005.
Jako Przewodniczący Komisji, mając na uwadze dotychczasowe doświadczenie dotyczące pracy Komisji, proponuję by raz jeszcze dokonać weryfikacji statutowych zapisów  w zakresie działalności Komisji. Nie może być bowiem tak, że członek komisji aktywnie uczestniczący w jej pracach, mający możliwość uzyskania wyczerpujących informacji i odpowiedzi na ewentualne swoje wątpliwości, permanentnie odmawia podpisania protokołu końcowego. Uważam bowiem, że jeżeli członek komisji ma wątpliwości, bądź wręcz nie zgadza się z treścią protokołu, ma prawo głosować przeciw jego przyjęciu wskazując bądź nie uzasadnienie swojego stanowiska.
 
Chciałem dodać swoją uwagę do tego protokołu. Dostaliśmy dzisiaj sprawozdania Pana Przewodniczącego z działalności Rady Miasta, odnośnie tej dyskusji która była wcześniej prosiłbym spojrzeć. Komisja Rewizyjna spotkała się tak jak mówiłem 22 razy. Pozostałe komisje spotykały się maksymalnie połowę z tego. Do tego planu pracy, który przedstawialiśmy chciałbym zwrócić uwagę, że Komisja Rewizyjna przegląda i kontroluje wszystkie dokumenty księgowe miasta Puszczykowa. Chciałbym podziękować członkom Komisji za tak aktywny udział i naprawdę duży wkład w to co robią.
 
IX. Informacje Burmistrza Miasta
-    Przewodniczący obrad J. Szafarkiewicz-  proszę o głos pana Burmistrza.
-   Burmistrz Napierała- otrzymaliście Państwo w formie pisemnej sprawozdanie, w związku z tym nie będę go czytał . Dodam tylko, że w związku z wydarzeniami, które miały miejsce w Katowicach, myślę o katastrofie z halą wystawową i w związku z decyzją Pana Wojewody o konieczności odśnieżania obiektów o dużej powierzchni dachowej, w szczególności w przypadku dachów płaskich, zrobiliśmy przegląd obiektów na naszym terenie. W minionym tygodniu została uruchomiona czytelnia internetowa w Bibliotece Publicznej, w starym budynku SP 1. Środki na sprzęt komputerowy, na trzy stanowiska pozyskaliśmy z Ministerstwa. Także w wydłużonych teraz godzinach pracy biblioteki każdy zainteresowany może korzystać bezpłatnie z dostępu do internetu. Jak podaliśmy w informacjach właściwie w ciągu miesiąca z przerwami bo był mróz i nie był ten fotoradar tak intensywnie wykorzystywany, około 500 kierowców zostało namierzonych za przekraczanie prędkości.
Mając na uwadze potencjalne wpływy z tytułu fotoradaru postanowiliśmy o zatrudnieniu drugiego strażnika. W tej chwili trwa proces rozpatrywania ofert ponieważ wczoraj skończył się okres składania wniosków. Wpłynęło bodajże 5 wniosków, z tym, że na dobrą sprawę to chyba 2 wnioski spełniają wszystkie wymagania ustalone przepisami i naszymi wymaganiami. I jest szansa, że od przyszłego tygodnia będzie drugi strażnik ponieważ jeden strażnik będzie w zasadzie w znacznej części swój czas wykorzystywał dla potrzeb radaru.
Byli w Urzędzie mieszkańcy ul. Ratajskiego, którzy są bardzo zadowoleni z faktu, że jest radar ponieważ ruch na ul. Ratajskiego i części ul. Wczasowej się bardzo uspokoił.
Jest już w pełni przygotowana sala w starym budynku SP1 dla celów organizacji pozarządowych także przekażemy informacje wszystkim organizacjom o których istnieniu na terenie Puszczykowa wiemy, taką informację. I już tam niezbędne akcesoria do spotykania się w tej sali są przygotowane.
 
X. Interpelacje i zapytania radnych
-    Przewodniczący obrad J. Szafarkiewicz  - proszę o ewentualne pytania.
-   Radna I. Jankowska- Chodzi mi o awarię, akurat miałam to nieszczęście że trafiło na moich rodziców, chodzi o awarię kanalizacji. Ale to nasuwa mi pytanie, ponieważ jest mniej wykonanych różnych czynności aniżeli było pierwotnie w planach czyli więcej pomp miało być, więcej różnych stacji zasilających. Dla mnie jest to istotne, że jestem ciekawa ile takich awarii nie przypada na radnych, którzy mają przyjemność od godziny 19 do godz. 4 nad ranem wypompowywać ścieki z całej ulicy, ze swojego domu, bo to jest dla mnie istotne. Bo pamiętam jak był odbiór u mnie do domu i nikt tego nie przeglądał. A jeśli przyglądała osoba z nadzoru to już dawno był protokół podpisany. Nie chciałam tej kwestii poruszać w sytuacji odbioru, protokołu, jak to wyglądało. Ale nie przypuszczałam, że dojdzie do takiej sytuacji, że będziemy mieli śmierdzące ścieki z całej ulicy u siebie w domu. I chciałam zapytać ile takich awarii się zdarza, czy są te awarie rejestrowane, do kogo się zgłaszać w takiej sytuacji. Bo ja mam telefon do Pana Burmistrza Ewicza i skorzystałam z niego. Ale w Echu Puszczykowa poprzednim i jeszcze w poprzednim ciężko nam było znaleźć w panice tego typu informacje. Wiele telefonów się gdzieś tam zawsze zamieszcza, ale takich telefonów co zrobić - nie. Myśmy wezwali Aquanet i Aquanet rzeczywiście się pojawił. Ale na miejscu nikt się nie pojawił, nikt nam nie pomógł w tej tragedii. Może jest to złe określenie w stosunku do tego co się działo w tym czasie w innych miejscowościach, ale myśmy przeżywali swoją.
-      Burmistrz  M. J.Napierała- Odnośnie ilości awarii to w tej chwili nie odpowiem. Poproszę o statystyki z Aquanetu ponieważ Aquanet w tej chwili tą instalację nadzoruje, za nią odpowiada. Z tego co wiem było to zdarzenie losowe. Być może był to skutek również akurat niskiej temperatury bo sygnały, które są przesyłane do systemu monitorowania z tego co mi przekazano nie zostały przesłane. Ale być może była to kwestia  niskiej temperatury. I to są pojedyncze przypadki takich zdarzeń. Natomiast też prosiłem pracownika Urzędu o rozpoznanie czy tam nie zachodzi ewentualnie potrzeba zamontowania tzw. klapy zwrotnej. Jeżeli klapa jest to jest pytanie- dlaczego nie zadziałała.
Nie ma instalacji całkowicie bezpiecznych. Zawsze będzie jakieś zdarzenie mogło mieć miejsce. Tą kwestię wyjaśnię szczegółowo dlaczego tak się zdarzyło.
- Radna U. Rudzińska- Wiem, że została sprzedana działka, która przylega do lasu przy Przedszkolu przy ul. Przyszkolnej. Swego czasu było to odgrodzone i zabezpieczone. W tej chwili jest otwarta brama, przechylona skrzynka od prądu, nie wiem czy jest właściciel czy go nie ma. I w jaki sposób spowodować, żeby ta właśnie nieruchomość była zamknięta i zabezpieczona przed niepożądanymi ludźmi, którzy tam chodzą i tam wieczorami odbywają się różne zloty.
-    Przewodniczący obrad J. Szafarkiewicz  - rozumiem, że to pisanie zostało zapisane i będzie reakcja.
- Radny P.Bekas- W drugim punkcie mamy informacje, że odbyło się posiedzenie jury konkursowego w sprawie wyboru projektu statuetki miasta Puszczykowa. Jaki jest efekt tego?
-      Pani Stempniak- Zostały dwa projekty wyróżnione, ale jeszcze ostateczną decyzję Komisja odłożyła na za tydzień, w poniedziałek.
-      Radny S. Balbierz- Ile godzin pompy mogą nie działać, żeby komuś nie zalać piwnicy? Bo była mowa, że pompy mogą nie działać bez prądu ileś godzin, dwanaście, czy dwadzieścia cztery. Ile w tym czasie akurat te pompy nie działały, że nie wykazało na monitoringu.
-      Burmistrz Napierała- Nie wiem w tej chwili ile akurat w tym przypadku bo od kilku do kilkunastu, a nawet do dwudziestu paru godzin, po prostu jest retencja. Natomiast, jak powiedziałem wcześniej, były jakieś zakłócenia na przekazywaniu sygnałów w systemie monitoringu. I będę prosił o wyjaśnienie tego.
-    Radna Jankowska- Mam pytanie odnośnie komisji ds. planu rozwoju lokalnego. W punkcie 8- wydano zarządzenie Burmistrza. Co to jest za komisja, jakie jest jej zadanie, kto jest jej członkiem.
- Burmistrz Napierała- Jest to komisja powołana zgodnie z ustaleniami Planu Rozwoju Lokalnego. Przewodniczącym tej komisji jest Pan Wojciech Ewicz, a komisja dokonuje oceny realizacji ustaleń Planu Rozwoju Lokalnego i ta komisja dokonała jeszcze przed tą modyfikacją takowej oceny. Pan Ewicz  jest przewodniczącym, jest również  p.Mulczyńska, p.Katarzyna Nowak, p. Kozeńska.
 
XI. Wolne głosy
-  Radny W. Kociemba- Chciałem przekazać taką informację, że byłem zaproszony przez Komisję Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu Poznańskiego na posiedzenie, które odbyło się 18 stycznia w celu przygotowania zmian w powiatowym planie gospodarki odpadami, posiedzenie wspólne z przedstawicielami gmin powiatu poznańskiego. Szczegółowo raport z tego spotkania przygotuję na marzec. A oprócz tego jeszcze byłem w dniu 31 zaproszony przez Radę Powiatu na sesję poświęconą bezpieczeństwu w powiecie. Wysłuchałem tam przemówień Starosty Poznańskiego Pana Grabkowskiego na temat pracy Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa, jak i problemów z którymi się boryka. Sprawozdanie złożył także Powiatowy Komendant Policji Pan Stachowiak, a także Komendant Straży Powiatowej Pan Wiśniewski.
- Pani A. Rutkowska - Wracając do problemu awarii chciałabym się zorientować czy jakieś informacje będą w Echu Puszczykowa, bo jest to nasz informator miejski, o tym jak postępować, co zrobić w przypadku jeżeli taka awaria dotknie obojętnie jakiego mieszkańca. Jeżeli to miałoby być kilkadziesiąt godzin, jak tutaj słyszałam, to wydaje mi się coś nie tak. Bo kiedyś na posiedzeniu, zanim jeszcze była skończona kanalizacja, pytałam na posiedzeniu Rady- czy nie istnieje obawa, że będą awarie, że możemy się denerwować, martwić. Uzyskałam wtedy odpowiedź, prawdopodobnie, o ile sobie przypominam od Pana Szafarkiewicza, że nie ma obawy ponieważ jest monitoring i to od razu wykazuje. Więc nie wiem dlaczego, czy ten mróz przeszkodził w tym żeby zobaczyć co jest w komputerze, nie bardzo to rozumiem. A poza tym wszystkie awarie i wszystkie takie sprawy powinny być zgłaszane właśnie na łamach naszego Echa Puszczykowa. Co się dzieje, ile tego jest i ewentualnie gdzie wystąpić o jakieś odszkodowanie. Bo zdaję sobie sprawę, że straty mogą być olbrzymie.
Drugą mam sprawę pod adresem Pana Burmistrza. Na posiedzeniu w dniu 5 grudnia zwróciłam się z wnioskiem o zagwarantowanie bezpieczeństwa na drodze mosińskiej, jadąc z Poznania do Mosiny w rejonie Puszczykowa Starego i dolnego Puszczykowa. Tam są drzewa tak bardzo pochylające się, stwarzające tak wielkie niebezpieczeństwo. I chodziło o to, żeby zwrócić się do Wielkopolskiego Parku Narodowego by zainteresowali się tą sprawą i te zagrażające drzewa, żeby albo usunąć albo zabezpieczyć tak by zlikwidować to potencjalne zagrożenie. Nie tylko dla kierowców, dla samochodów, ale również i dla pieszych bo w tym rejonie wszyscy mogą przechodzić. Chciałam się dowiedzieć co w tym kierunku zostało zrobione.
- Z-ca Burmistrza W. Ewicz- W miesiącu grudniu, chyba między 15 a 20, przed samymi świętami na wysokości ul. Zielonej z tej skarpy pochylające się akacje w liczbie 8 sztuk zostały awaryjnie usunięte właśnie dlatego, że się bardzo pochylały. Natomiast, domyślam się że chodzi o drzewa na terenie rezerwatu, te drzewa które leżą, w związku z tym że jest to rezerwat ścisły będą tam leżeć tak długo aż się nie rozłożą. I z założenia, na terenie rezerwatu nie wykonuje się jakichkolwiek cięć. Oczywiście my możemy się zwrócić do Wielkopolskiego Parku z zapytaniem co z tym zrobić.
- Burmistrz J.  Napierała- nie możemy wymagać ani od Dyrekcji Parku, ani też od przyrody, żeby np. drzewa, które rosną na terenie WPN rosły tylko w odległości ich wysokości, czyli jeżeli się przewrócą np. to nie zagrodzą tej drogi.  Takiej możliwości po prostu nie ma. Park już tak, odstałem informacje od Pana Dyrektora, uczynił wiele czyszcząc ten odcinek pobocza bliżej ul. Lipowej i dalej w kierunku ul. Zielonej. Nie ma możliwości zagwarantowania, że któreś drzewo na tym terenie nie upadnie w przyszłości na jezdnię. Zresztą na terenach leśnych wszędzie jest takie zagrożenie. Sam jestem kierowcą, sam jeżdżę i ja takiego zagrożenia jak Pani mówi nie widzę. Tym bardziej, że teraz jest okres, że nie ma liści i te drzewa się, aż tak bardzo nie opuszczają. Są pewne wymagania, które dotyczą WPN i takowe będą, innej możliwości nie ma.
-   Burmistrz W.  Ewicz- Kwestia tych drzew i bezpieczeństwa wzdłuż drogi nr 430 była poruszana na spotkaniu porozumienia gmin leżących wokół WPN i to był początek grudnia. I Pan Dyrektor Kaczmarek o tym problemie wie. Co prawda nie było wystosowane specjalne pismo, ale w protokole z tego spotkania ta kwestia jest zaznaczona.
-  Pani A. Rutkowska- Ale uważam, że wystąpienie z tym pismem jest konieczne w tej sprawie dlatego, że potem każdy się wycofuje. Wiadomo, że w gestii Urzędu nie jest zrobienie tego porządku, ale oni muszą ustosunkować się do tego, zabezpieczyć, nie możemy mówić, że tak może się zawsze stać.
-  Radny S.Balbierz- Przeglądnąłem wykaz Pana Burmistrza robót i przetargi. Dlaczego został unieważniony przetarg z 3 lutego na wykonanie remontu chodników.
- Burmistrz M. J.Napierała- Przepraszam, ale gdzie jest napisane, że został unieważniony? Napisane jest, że postępowanie przetargowe nie zostało zakończone.
-      Radny J.  Szafarkiewicz- Jak wygląda sprawa przetargu na hotel, który jest w centrum. Tam były dwa przetargi, czy tam robi się coś dalej w tym względzie.
-      Burmistrz Napierała- Były zapytania, ale nie było złożonej oferty. Ponowimy przetarg.
-  Radny P. Bekas- Wiem, że to nie jest sprawa Miasta, w przypadku tego samego rejonu o którym mówiła Pani Rutkowska. Wydaje mi się, że o wiele niebezpieczeństwem tam jest zamulony rów wzdłuż pobocza. Strumyk, który spływa wzdłuż ul. Przecznica namula rów i woda spiętrzona wychodzi na jezdnię. Są sytuacje szczególnie przy mrozach, że jest to bardzo niebezpieczne. Czy nie można by czegoś zrobić, żeby Wojewódzki Zarząd  próbował udrożnić, coś zrobić.
- Burmistrz J. Napierała- To jest problem stały ponieważ ten rów ulega zamuleniu w wyniku przesuwania się skarpy. I jest to problem, który co roku jest ponawiany, co roku jest zgłaszany. Jest taka sytuacja, że dostajemy odpowiedź, że w sytuacjach awaryjnych możemy to sami usunąć na nasz koszt. I w związku z tym to zadanie wykonywane przez Wojewódzki Zarząd Dróg niestety odbywa się z pewnym opóźnieniem, ale jest to zgłaszane i ponawiane co roku.
-  Radna  U. Rudzińska- W tej samej kwestii chciałam powiedzieć, że gdy są roztopy, duża woda, deszcz przy ul. Studziennej są języki piasku nanoszone. I nie wiem czy w gestii Miasta jest zabezpieczenie dlatego, że w momencie jak przymarza grunt to tam są odcinki śliskiej drogi.
-  Burmistrz J. Napierała- Języki piasku te które są przy ul. Studziennej są usuwane praktycznie odwrotnie. My to czynimy następnego dnia, czy ewentualnie w ciągu dwóch dni. Natomiast są to skutki ukształtowania terenu przy ul. Studziennej i spływu z posesji prywatnych piasku na teren tej drogi. Nie jesteśmy w stanie temu zapobiec. Ograniczyliśmy spływ piasku z ulicy Gołębiej, bo ul. Gołębia jest już od dwóch lat tak profilowana, że piasek raczej nie przedostaje się na to skrzyżowanie, natomiast na dzień dzisiejszy nie ma możliwości jeszcze pełnego powstrzymania piasku, który spływa na ulicę Studzienną.
-      Pani Skibińska- .informuje, że Fundacja Batorego przyznała stypendium na wydawanie naszej gazety. Zatrudniliśmy dziennikarza p. Stasiak. Mam pytanie czy te 200 tys. zł z dzisiejszej uchwały w sprawie kredytu to te same 200 tys. z uchwały budżetowej? Oraz czy szpital płaci dzierżawę, jeżeli nie to od kiedy?
-      Burmistrz Napierała- To są te same pieniądze ponieważ w uchwale budżetowej, którą Rada przyjęła było wskazanie, że 200 tys. zł po stronie wydatków będzie pozyskane właśnie w formie środków zewnętrznych, czyli są to te same pieniądze.
Odnośnie Szpitala- znamy informacje Zarządu Szpitala, że rzeczywiście kontrakt nie jest wielkości zgodnej z oczekiwaniami. Z tego co wiemy to Pan Prezes biegał kilkakrotnie do Funduszu Narodowego i prosił o dodatkowe środki, jakieś tam zwiększenia były. Natomiast jest to kwota za mała w stosunku do oczekiwanej. Jest tam pewne zwiększenie średnie, natomiast w niektórych chyba nawet sferach działania Szpitala, nie wiem czy to jest w ogóle poziom 2005 roku. Jeżeli tutaj byłaby wola Państwa to na pewno Pan Prezes chętnie się pojawi na Sesji i Państwu radnym i Państwu mieszkańcom przedstawi wszelkie okoliczności związane z kontraktem. Odnośnie płatności na rzecz Miasta otóż były regulowane na bieżąco w ubiegłym roku opłaty z tytułu podatku od nieruchomości. Jeżeli mnie pamięć nie myli, ale proszę to przyjąć jako taką kwotę szacunkową to jest około 100 tys. zł rocznie, czy tam 112 tys. zł, ale to sprawdzimy jeszcze i to Szpital wnosi. Natomiast my nie pozyskujemy z tytułu wieczystego użytkowania ponieważ grunt jest własnością Powiatu i Powiat ewentualnie ma prawo do opłaty z tytułu wieczystego użytkowania. Także my tylko otrzymujemy wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości. Są dwa szpitale. Jest szpital w likwidacji i szpital w postaci NZOZ-u prowadzący działalność. I ten NZOZ płaci na bieżąco podatek. Jakie tam są, czy zapłacono ratę styczniową, to nie sprawdziłem tego jeszcze. Ale generalnie wpłaca. Natomiast jest szpital, Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, który jest w likwidacji. I tam są zaległości. Te zaszłości też składają się z dwóch części- jedna część, taka wcześniejsza, przed majem 2000 roku to jeszcze obciąża PKP. Ostatnio dostaliśmy informację z PKP, że chcieliby jakieś działki, które PKP posiada przekazać. I w tej chwili prosiliśmy tylko o określenie dokładne tych działek jak również podanie ich wartości. Czyli w ten sposób chciałoby się z nami PKP rozliczyć. A od maja 2000 roku do momentu powstania NZOZ-u, którego organem założycielskim jest spółka komunalna, której właścicielem jest Starostwo, to są zaległości, które wiszą na tym szpitalu w likwidacji.
-      Pan Tomczak- Na wysokości ulicy Podleśnej i Jasnej jest jedna z tych szaf sterowniczych, którą już dwukrotnie zgłaszałem na Policji, byłem świadkiem, była uszkodzona przez wandali. I nie wiem czy to było zgłaszane do właściciela.
- Burmistrz J.  Napierała- Na terenie Puszczykowa jest kilka miejsc narażonych na wandalizm. W przypadku czterech szaf zastosowaliśmy tzw. klatki z siatki ochronnej ponieważ- m.in. przy ul. Studziennej, Jarosławskiej, Moniuszki. I od tego momentu jak zostały wykonane te klatki, odpukać, nie ma zniszczeń. Taka sama będzie wykonana przy ul. Podleśnej, ale jak poprawi się aura bo w tej chwili nie można praktycznie nic tam zrobić. Także to musimy zrobić z tego względu, że tam gdzie są  ciągi piesze młodzieży wracającej z różnych spotkań i niestety akurat te urządzenia stanowią zachętę do dewastacji.
-   Pan Tomczak- Sprawa usytuowania przy hydrantach studzienek. Nie ma w dalszym ciągu, to już moje trzecie, pierwsze było chyba półtorej roku temu. W dalszym ciągu nie wiadomo gdzie one są, zawory do hydrantów. Czy to jest sprawa Aquanetu, czy do nich takie coś zgłaszać?
-   Burmistrz Napierała- To jest sprawa Aquanetu ponieważ Aquanet odpowiada za cały system również wodociągów. Natomiast generalnie znane są miejsca tych studzienek na których są zawory odcinające dopływ wody do hydrantów. Ale Aquanet odpowie, że znowu wandale niszczą nakrętki na hydrantach, niszczą to wszystko co wystaje ponad ziemię i dlatego też dostęp do tych studzienek w niektórych momentach będzie utrudniony. Ale generalnie dla każdego kto zna konstrukcję hydrantu wie gdzie jest zawór odcinający.
-   Pan Tomczak-  straż pożarna kiedyś szukała. Są słupki postawione i są tabliczki, tylko co za problem wpisać w którym miejscu są. Słupki i tabliczki są tylko nie ma oznakowania jeśli chodzi o odległość.
- Burmistrz J.Napierała- Przekażemy ponownie tą Pana uwagę natomiast takie otrzymujemy odpowiedzi co Panu przedstawiłem przed chwilą.
- Pan Tomczak- Sprawa szkoły podstawowej. Bardzo ładnie zostało tam wyłożone kostką brukową, ale tak ostatnio zwróciłem uwagę przy dużych opadach śniegu, że schody, które prowadzą do szkoły, na tych schodach są położone płytki po których w tych warunkach właściwie nie można chodzić w tych warunkach. Tam naprawdę może dojść do wypadku. I nawet był okres, nie wiem jak jest dzisiaj, że to główne wejście do szkoły było zamknięte. Są to wyrzucone pieniądze bo ktoś by pomyślał, że powinny być antypoślizgowe płytki.
-   Burmistrz Napierała- Znam ten problem ponieważ akurat tego dnia byłem w szkole. Według informacji, które my posiadamy zostały zamontowane płytki posiadające cechę antypoślizgową. Natomiast będziemy to dalej drążyli ponieważ fakt jest taki, że te schody są bardzo śliskie.
-   Pan Tomczak- Czy była brana opinia np. wydziału ruchu drogowego Policji co do lokalizacji stacji benzynowej. Wydaje mi się, że jeżeli tam będzie ta stacja usytuowana, będą tam musiały być na pewno światła. W ostatnim czasie jest bardzo duży ruch na trasie Poznań-Mosina. Żeby wyjechać z bocznej ulicy to można czekać 5-10 minut. Jeżeli nie będzie tych świateł i tam będzie ta stacja benzynowa to na pewno będzie duże niebezpieczeństwo kolizji.
-  Burmistrz  J. Napierała- Wszystkie uzgodnienia, które są konieczne do zaistnienia tej stacji muszą być poczynione natomiast jednym z warunków postawionych na przetargu przy wyborze wykonawcy tej stacji i jej właściciela był warunek również uczestniczenia w kosztach przebudowy tego skrzyżowania. O ile dobrze pamiętam to jest kwota zadeklarowana właśnie przez tego inwestora 100 tys. zł na zmodernizowanie tego skrzyżowania. W tej chwili prowadzimy również rozmowy z Urzędem Marszałkowskim ponieważ jest to droga Marszałka, żeby znaleźć środki na zmodernizowanie trzech skrzyżowań tj. ul. Poznańska, Studzienna i Dworcowa. Myślę o skrzyżowaniach z ul. Wysoką. Także to jest oczywiste, że tak się to musi zdarzyć.
- Radna U. Rudzińska- W kwestii śniegu nie na dachu, ale na ziemi. Czy jest szansa żeby to odśnieżanie odbywało się w godzinach albo wczesno rannych albo wieczornych jak nie stoją samochody. Otóż dwa miejsca wydają mi się ważne tj. miejsca parkingowe aż do Samu od "Arturo", tam zalega nie wiem ile już śniegu. I drugie miejsce- parking przy cmentarzu. Dzisiaj oczywiście ktoś odśnieżał, ale ponieważ stały samochody to zostało przejechane w ten sposób. Czyli zwrócenie uwagi temu co odśnieża, żeby robił to w godzinach jak nie ma samochodów. Przypuszczam, że wczesno ranne godziny są najodpowiedniejsze.  
-      Burmistrz W. Ewicz- Tak się dzieje. Przykładowo dzisiaj zgłoszenie było o godz. 3:08. Zgłoszenie do akcji najpóźniej w tym sezonie zimowym było o godz. 4:00. Wszystko się dzieje w nocy. Oczywiście, że to się nie zdarza od razu bo to trwa. I aż mnie dziwi, że samochody stoją bo z tego co wiem to przy Samie nie stoją.
-      Radna Rudzińska- Parking był odśnieżany po jedynastej.
-      Burmistrz Ewicz- Jest kolejność odśnieżania i rzeczywiście te boczne, nieutwardzone, idą na ostatni ogień, że tak powiem.
-      Burmistrz Napierała- Można nawet postanowić o usuwaniu śniegu np. z tych miejsc, ale będą to jeszcze dodatkowe koszty. Na terenie Puszczykowa, w tzw. pierwszym rzucie odśnieżania to jest około 30 km ulic. I dlatego też pomimo tego że chodzą 2-3 jednostki to nie są w stanie tego zrobić w przeciągu np. jednej godziny. A dzisiaj była taka sytuacja, że musieliśmy odśnieżać wszystkie ulice. Bo mieszkańcy z ulic nieutwardzonych też dzwonili do Urzędu z samego rana z prośbą o odgarnięcie śniegu. Dlatego też, trudno. Nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć np. czyste parkingi w momencie jak trzeba odśnieżać ulice. A możemy np. zrobić przetarg tylko na usuwanie śniegu z samych parkingów i wtenczas będą dodatkowe koszty.
-      Radny Bekas- Przy ul. Sobieskiego niedalej jak dzisiaj pług wjechał dosyć wcześnie i pługi wyjechały dosyć wcześnie i odgarnęły z ulicy. Tylko po fakcie, o godz. 8-9, wyszli mieszkańcy i z chodników zaczęli na jezdnię zrzucać.
-      Radny Balbierz- Jeżeli mieszkańcy odgarną sobie chodnik i odgarną na jezdnię to wtedy przyjeżdża spychacz równa jezdnie i wrzuca im z powrotem na chodnik.
Niebawem będzie przetarg na równanie ulic i chciałbym prosić, aby przed równaniem danej ulicy byli mieszkańcy powiadomieni, żeby nie stali samochodami.
Druga sprawa, aby ta firma, która równa te ulice od krawężnika nie zostawiała pół metra albo 40 cm niewyrównania tej ulicy. Wtedy mieszkańcy muszą sami to robić, a pozostają jeszcze dziury po równaniu ulic. Wtedy tą ziemię należy wrzucić w te nieuregulowane dziury.
Następna sprawa, będzie na pewno przetarg na mechaniczne sprzątanie miasta. Żeby to sprzątanie nie było w gorączkach, żeby firma która jeździ z tym mechanicznym urządzeniem, żeby miała wodę, polewała, żeby nie było kurzu. Bo mamy doświadczenie z poprzednich lat, że stale tak się dzieje. W największej gorączce mechaniczne sprzątanie jezdni.
-      Pani Rutkowska- .......................
-      Radny Szafarkiewicz- To są chyba jakieś mylne wiadomości bo nie ma takiej dokumentacji.
Pani Rutkowska-....................
-      Radny Szafarkiewicz- Czy była dokumentacja na pływalnie. Koncepcja, to jest coś innego.
-      Burmistrz Napierała- Przepraszam, ponieważ sesje są nagrywane w związku z tym na której sesji Pani pytała o ten projekt? Mniej, więcej.
-      Radny Bekas- Chciałbym tutaj zaprotestować co do jednego- przecież nie ma tego, że odstąpiliśmy od budowy pływalni. Bo to zaczyna być znowu jakimś faktem medialnym coś co nie jest faktem. Nie odstąpiliśmy tylko ta budowa nie będzie wykonywana przez Miasto, a to jest zasadnicza różnica.
-      Radny Kociemba- Chciałbym tutaj poprosić Państwa Radnych, że 13 tego miesiąca będzie spotkanie o godz. 16 z twórcami naszego nowego regulaminu porządku. I chciałem zaprosić Państwa Radnych, którzy mają jakieś uwagi do twórców tego projektu, żeby przyszli i swoje uwagi wnieśli bo termin, żeby podjąć uchwałę w tej sprawie już praktycznie mija.
-      Radny Szafarkiewicz- Czyli przypominam, że to jest poniedziałek 13 lutego o godz. 16 w sali sesyjnej.
-      Radny Szafarkiewicz- Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Chciałbym prosić Pana Przewodniczącego o zamknięcie Sesji.
-      Przewodniczący Thiel- Dziękując za udział w Sesji, zamykam dzisiejszą Sesję. Przypominam, następna Sesja 21 marca o godzinie 16.    
Lista wiadomości