Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół Nr 38 z dnia 25.04.2006r

 
 
Protokół nr 38
z sesji Rady Miasta Puszczykowa
w dniu 25 kwietnia 2006 r.
 
 
 
Otwarcie sesji  godz. 16.05
Zamkniecie sesji  godz.17.35
 
I. Otwarcie sesji
- Przewodniczący Rady Miasta M. Thiel powitał zaproszonych gości i radnych, stwierdził quorum radnych na sali i oświadczył, że Rada władna jest do podejmowania uchwał.
Poinformował, że radne I. Jankowska i H. Rapalska Kaczmarek przedłożyły pisemne usprawiedliwienie swojej nieobecności na sesji.
 
II.    Przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący Rady M. Thiel stwierdził, że porządek obrad został przyjęty wobec nie zgłoszenia do niego uwag.
 
III.    Przyjęcie protokołu z sesji 21.03.br.
Przewodniczący Rady informuje, że nie wpłynęły do protokołu żadne uwagi.
W głosowaniu ( 11 za - jednogłośnie) protokół został przyjęty.
 
IV.    Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2005
a)    wystąpienie Burmistrza Miasta Janusza Napierały
- Przewodniczący Rady Miasta M.Thiel poinformował, że sprawozdanie z wykonania budżetu miasta zostało doręczone radnym w dniu 21.03.br oraz, że Komisja Statutowo-Prawna stwierdziła, że została zachowana wymagana procedura w zakresie absolutorium dla Burmistrza Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za 2005 rok. Poprosił Burmistrza Miasta o zabranie głosu.
- Burmistrz Miasta Janusz Napierała - Zgodnie z obowiązującymi przepisami Burmistrz Miasta przedstawił  Radzie Miasta sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2005 oraz  informację z działalności Burmistrza  i Urzędu Miasta w 2005 roku, które zostało doręczone radnym i stanowi załącznik do protokołu.
 1. Zarządzenia i decyzje
Burmistrz Miasta w 2005 roku wydał 31 Zarządzeń  w tym w sprawach: zmian w budżecie miasta - 4, powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela zawodowego - 4, powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu pracy komisji - 5, sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność m. Puszczykowa przeznaczonych do wydzierżawienia - 1, dnia wolnego od pracy - 2, powołania Obwodowych Komisji Wyborczych - 2,  innych -  13
Wydane zostały 3034 decyzje wymiarowe w sprawach podatków i opłat,  94 decyzje w sprawach podatku od nieruchomości w tym w sprawie umorzenia lub rozłożenia należności na raty 85, odroczenia terminu płatności  2,  umorzenia postępowania 2,  odmowy umorzenia należności 5. W sprawach dotyczących podatków od spadków i darowizn wydano 9 postanowień,  zawarto 4 umowy w sprawie  uregulowania zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów. Liczba decyzji dotyczących warunków zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wyniosła 75. Wydano 70 decyzji w sprawie dodatków mieszkaniowych oraz 32 decyzje  w sprawie wycinki drzew i krzewów i 4 decyzje w sprawie prowadzenia działalności w zakresie zbierania i wywozu odpadów. Decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego zostało wydanych 98, a dotyczących wymeldowania osób z pobytu stałego 8. Wydano również 101 decyzji o wykreśleniu z gminnego rejestru przedsiębiorców i 117 decyzji w sprawie zmian w tym rejestrze.
 1. Ochrona Środowiska
Zaopiniowano 39 programów gospodarki odpadami, wydano 4 decyzje w sprawie pozwolenia na prowadzenie działalności na terenie miasta  w zakresie wywozu odpadów oraz 32 decyzje w sprawie wycinki drzew. Wszczęto postępowanie w sprawie nielegalnej wycinki drzew nad kanałem Mosińskim oraz dewastacji przyrody. Rozpoczęto również prace  nad Planem Gospodarki Odpadami oraz zmianą regulaminu utrzymania porządku i czystości w mieście.
 1. Gospodarka przestrzenna
Kontynuowała pracę Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna Miasta Puszczykowa jako organ doradczy Burmistrza Miasta. Komisja pracowała  na 9 posiedzeniach na których podjęte zostały między innymi 3 uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania dla działki nr 177/4 przy ul. Sobieskiego, terenów nadwarciańskich, działek nr718/1; 718/2 i 723 przy ul. Jarosławskiej.
Zgodnie z procedurą ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekty planów są w opracowaniu. Kontynuowano prace nad opracowaniem drugiej części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwki. Wykonano prace projektowe związane z przygotowaniem do realizacji zabudowy i zagospodarowania terenu CENTRUM przy ul. Poznańskiej, w tym: projekt koncepcyjny posadzki placu CENTRUM, opracowanie wytycznych wysokościowych dla potrzeb infrastruktury technicznej CENTRUM. Rozpoczęto prace związane z lokalizacją oraz przygotowaniem koncepcji hali sportowej przy szkole podstawowej nr 2 przy ul. Kasprowicza /Libelta. Kontynuowano prace związane z opracowaniem koncepcji programowo-przestrzennej terenu Mosiru przy ul. Kościelnej.
4. Gospodarka gruntami
Zawarto akty notarialne na sprzedaż 2 działek należących do m. Puszczykowa przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, zawarto akty notarialne  na oddanie w użytkowanie wieczyste 7 działek należących do m. Puszczykowa przeznaczonych na usługi z częścią mieszkalną, przejęto na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego 45 działek należących do Skarbu Państwa, opracowano i przekazano Wojewodzie Wielkopolskiemu  kolejny wykaz  ( 250 pozycji) działek Skarbu Państwa przeznaczonych do komunalizacji, wszczęto 59 nowych spraw dotyczących odszkodowań za działki stanowiące drogi, a nie uregulowane przez Skarb Państwa przed dniem 31.12.1998 r., zakończono 5 postępowań w sprawach dotyczących ustalenia odszkodowań za działki przeznaczone i wykorzystywane pod drogi publiczne w m. Puszczykowie, wydano  23 decyzje w sprawie podziału nieruchomości
 1. Inwestycje
W zakresie prac inwestycyjnych wybudowano nawierzchnie  ulic Niepodległości, Wąskiej, Przecznicy, Kościuszki, Działkowej oraz chodnik na ulicy Nowej. Wykonano również nakładkę bitumiczną na części ul. Jarosławskiej. Kontynuowano budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach Kręta, Boczna, boczna od ul. Czarnieckiego, boczna od ul. Gołębiej, Chabrowa, Krótka, Wczasowa, Żwirowa, Dworcowa, boczna od ul. Jarosławskiej oraz przejście pod ul. Wysoką-Zalesie, Brata Józefa Zapłaty. Wykonano sieć wodociągową w ulicy bocznej od ul. Gołębiej, sygnalizację świetlną przy ul. Jarosławskiej, poszerzono i oświetlono ścieżkę przy ul. Nadwarciańskiej. Dokonano zakupu fotoradaru. Wykonano również montaż oświetlenia boisk sportowych na ulicach Niepodległości, Wysokiej i Kasprowicza. Utwardzono plac przed szkołą podstawową nr 1, zainstalowano systemy monitoringu w szkołach podstawowych nr 1 i nr 2. Zamontowano wiatę na przystanku autobusowym przy ul. Kraszewskiego. Wykonano ogrodzenie boiska  sportowego MOSiR-u.
 1. Gospodarka komunalna
Wykonywano według koniecznych potrzeb remonty nawierzchni na ulicach, równano i poprawiano stan nawierzchni nieutwardzonych. Wydano 70 decyzji w sprawie  dodatków mieszkaniowych. W mieszkalnych  budynkach komunalnych wykonano: przy ul. Poznańskiej 4 -  częściową wymianę okien, wykonano remont generalny galerii wejściowej do mieszkań  oraz wymianę podłóg w dwóch mieszkaniach, w budynkach przy ul. Dworcowej 41, Wysokiej 22 i Wysokiej 24 wykonano częściową wymianę okien. W przedszkolu nr 1 wykonano malowanie wszystkich pomieszczeń, wymianę wykładziny podłogowej. W  przedszkolu nr 3 wykonano ściankę działową w WC oraz doraźny remont dachu. W budynku przy ul. Poznańskiej 36 dokonano wymiany naczynia zbiorczego CO oraz dokonano zabudowy rur.
7. Ochrona zdrowia
W ramach programów profilaktyki zdrowotnej zorganizowano badania profilaktyczne finansowane przez Starostwo Powiatowe  w zakresie  badań przesiewowych uszkodzeń słuchu u dzieci, chorób nowotworowych przewodu pokarmowego i wątroby oraz chorób tarczycy.
 1. Opieka społeczna
Świadczeniami z zakresu pomocy społecznej objęto 225 rodzin ( 587 osób). Z środków przeznaczonych na pomoc społeczną finansowano m.innymi zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe na zakup opału i żywności, opłacano posiłki w szkołach  dla 102 dzieci. Pokryto koszty usług opiekuńczych dla 29 osób. Ponadto dla potrzeb mieszkańców działa Pracownia Psychologiczno-Terapeutyczna mająca na celu świadczenie pomocy z zakresu pomocy psychologicznej, logopedycznej i pedagogicznej dzieciom i młodzieży, ich rodzinom oraz nauczycielom. Jak dotychczas działa Miejski Klub Seniora oraz Klub dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. W ramach realizacji systemu świadczeń rodzinnych objęto pomocą 387 rodzin.
 1. Oświata i wychowanie
Edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży realizowana była w 3 przedszkolach niepublicznych, 2 szkołach podstawowych i 2 gimnazjach. W przedszkolach przebywało około 222 dzieci, a w szkołach 1038 ( + 75 dzieci w zerówkach). W szkołach podstawowych i gimnazjach realizowane były zajęcia pozalekcyjne  w formie zajęć sportowych oraz kół zainteresowań. W okresie ferii zimowych i letnich organizowane były półkolonie.
 1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2005 ogłoszone zostały 4 konkursy na zadania  w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, kultury i ochrony tradycji - ogólnodostępnych imprez kulturalnych oraz imprez o charakterze kulturalno-rekreacyjnym. W zakresie tych zadań udzielono wsparcia finansowego 9-ciu  organizacjom pozarządowym na łączną kwotę 119.625,56 zł.
 1. W innym zakresie
W 2005 roku  Miejskie Centrum Informacji pomagało  przede wszystkim bezrobotnym  w poszukiwaniu miejsca pracy. Miejskie Centrum Informacji odwiedza średnio 15 osób miesięcznie, Przy pomocy Miejskiego Centrum Informacji 10 osób znalazło już pracę  w pełnym wymiarze, 8 osób znalazło miejsce stażu, a 2 osoby miejsce odbywania służby zastępczej. Przeprowadzono także trzy szkolenia: " Pierwszy krok w biznesie",  kurs komputerowy dla początkujących i zaawansowanych, funduszy Unii Europejskiej dla organizacji pozarządowych. W ramach działalności  Miejskiego Centrum Informacji został opracowany i złożony wniosek do Europejskiego Funduszu Społecznego na działanie 1.6 Aktywizacja kobiet długotrwale bezrobotnych, który został rozpatrzony pozytywnie i przyjęty do realizacji.
 1. Dochody budżetu Miasta
W planie budżetu przyjętym do realizacji z początkiem 2005 roku zakładano dochody na poziomie 15.218.165,- zł. Po zmianach  budżetu dokonanych w ciągu roku  ustalono plan dochodów na kwotę 16.020.601,- zł, ostatecznie dochody wykonano w wysokości 17.288.678,- zł oznacza to, że plan dochodów został zrealizowany w 107,9 %. Na dochody miasta Puszczykowa w 2005 roku składały się: dotacje w wysokości 1.515.803,- zł co stanowi 8,8 % dochodów, subwencje w wysokości 2.887.425  zł co stanowi 16,6 % dochodów i dochody własne w wysokości 12.893.391,- zł co stanowi 74,6 % dochodów miasta (są to głównie dochody z podatków od nieruchomości  oraz udziału w podatku od dochodów osób fizycznych i prawnych - PIT i CIT) .
Na wyższe niż planowano wykonanie dochodów istotny wpływ miało przekroczenie o 103 tys. zł wpływów z gospodarki gruntami i nieruchomościami, przekroczenie o 1.080.000,- zł wpływów z podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych, wyższe o 45 tys. zł wpływ z odsetek od lokat oraz wyższe od planowanych o 93 tys. zł. wpłaty z tytułu budowy kanalizacji. Znacząco niższe niż planowano bo o 74 tys. zł były natomiast dochody na świadczenia społeczne ze względu na niższy zakres udzielanych świadczeń.
 1. Wydatki budżetu Miasta
Tworząc projekt budżetu na 2005 rok planowano wydatki na poziomie 13.905.465,- zł. Po dokonanych korektach planu budżetu wydatki planowano w kwocie 16.207.309,- zł. Ostatecznie wydatki zrealizowano na kwotę 14.752368,- zł. co stanowi w stosunku do planu 91,1 %.  . Po zbilansowaniu dochodów i wydatków budżet miasta za rok 2005 zamknął się nadwyżką w wysokości 2.535.310,- zł. Planu wydatków nie wykonano  przede wszystkim w zakresie wypłaty odszkodowań za grunty przejęte  pod drogi i w zakresie  wykupu gruntów.  Nie wydano też wszystkich środków na  budowę nawierzchni ulic (wykonawca nie zakończył w terminie budowy na ul. Działkowej) na cele Rady Miasta, utrzymanie Urzędu Miasta , na oświatę i  pomoc społeczną,  na utrzymanie  miasta oraz na budowę kanalizacji. Największy udział w wydatkach budżetu miasta w 2005 roku  stanowiły wydatki na oświatę w wysokości 5,3 mln zł co stanowiło 36,3 % budżetu i na inwestycje prawie 1,9 mln zł co stanowiło 13 % budżetu. Na bieżące utrzymanie i oświetlenie ulic wydano 1,1 mln zł, tj. ponad 7,2 % budżetu. Na oczyszczanie miasta i utrzymanie zieleni wydano 260.000 zł. tj, 1,8 % budżetu, a na działania różnych grup sportowych ( bez kosztów budowy boiska) wydano 140.000 zł czyli około  1 % budżetu. Na odszkodowania za grunty przejęte pod drogi wydano prawie 900.000 zł co stanowi ponad  6 % budżetu. Dodatkowo na budowę kanalizacji  pozyskano 1,2  mln. zł z Aquanetu.
14.  Pożyczki i kredyty
W 2005 roku Miasto  nie zaciągało pożyczek i kredytów, spłacało natomiast pożyczki i kredyty  na łączną sumę w wysokości 1.302.700,- zł. Z tytułu umorzenia części pożyczek zadłużenie miasta zmniejszyło się o kwotę 420.000,- zł. Do spłaty z tytułu zaciągniętych wcześniej pożyczek pozostało na koniec roku 3.910.204,- zł. Po zbilansowaniu dochodów i wydatków budżet miasta w  2005 roku  zamknął  się nadwyżką w wysokości 2.535.310,- zł
 15. Demografia
Na koniec 2005 roku w Puszczykowie  na pobyt stały zameldowanych było 8.884 osób. W ciągu roku urodziło się  81 dzieci,  a zmarło 107 osób. W wyniku migracji liczba zameldowanych na pobyt stały mieszkańców miasta zwiększyła się w roku 2005 o 39 osób. W gminnym rejestrze przedsiębiorców były zarejestrowane  1252 podmioty.
W tym miejscu na sale obrad stawili się radni M.Ornoch Tabędzka i M.Rzepczyński
 
b)    zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu do przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2005.
- Pani Janina Gielniak odczytała uchwałę nr 22/17/0954/2006 z dnia 11.04.br Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. Kserokopię uchwały doręczono radnym. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
 
c)    zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Budżetu i Finansów  Rady Miasta do przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2005
- Przewodniczący Komisji J.Szafarkiewicz  - Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie  w głosowaniu ( 3 głosy "za") pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu miasta za rok 2005.
 
d)    zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za rok 2005
- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej P. Bekas - poinformował, że Komisjia wnosi o udzielenie Burmistrzowi Miasta absolutorium i odczytał wniosek Komisji w tej sprawie. Kserokopie wniosku doręczono radnym. Kopia wniosku stanowi załącznik do protokołu.
 
e)    zapoznanie się z opinią  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
- Przewodniczący Rady M.Thiel poinformował, że opinia jest pozytywna i oczytał treść uchwały nr 17/SO/0955/2006 z dnia 11.04.2006 r Składu  Orzekającego regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. Kserokopię uchwały doręczono radnym. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
 
f)    dyskusja nad sprawozdaniem
- Przewodniczący Rady M. Thiel - otwieram dyskusje nad sprawozdaniem.
- radna U.Rudzińska - przedłożone informacje są  dość szczegółowe, brak jest jednak w nich zapisu o dzierżawie gruntu pod budowę stacji paliw. Dlaczego?
- Burmistrz Miasta J.Napierała - jest to przeoczenie. Wszyscy wiemy o tej dzierżawie, jest to fakt  i oczywiście temu nie zaprzeczam.
- M.Ornoch Tabędzka - chcę odczytać swoje uzasadnienie co do mojego głosowania nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej.
Oświadczenie zostało odczytane i dołączone jako załącznik do protokołu.
- radny P.Bekas - jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej chciałbym zauważyć, że jest określony regulamin pracy komisji. W ramach kontroli przed absolutorium takich uwag pani nie zgłaszała, by również komisja mogła się do nich odnieść.
- Burmistrz Miasta J.Napierała - chciałbym tylko wyjaśnić, że 10.10.2002 roku umowę z Akademią Wychowania Fizycznego podpisywał nie Burmistrz ale cały ówczesny Zarząd Miasta. Zrobiła pani wirtualne wyliczenia ale nie zadała sobie pani trudu by sprawdzić czy miasto zainwestowało w tą szkole. Nie podoba się pani sprawa pozyskiwania środków z reklam do Echa, ale to obniża koszty wydawania informatora miejskiego i jest przecież korzystne dla miasta. Sprawa Echa już raz trafiła do Sądu i Sąd uznał słuszny interes miasta i nie dopatrzył się naruszenia prawa.
- radny P.Bekas - powołuje się pani w swoim piśmie na etykę dlatego chciałbym zauważyć, że pani radna M.Ornoch jest aktywnym członkiem zespołu redakcyjnego wydającego Kuriera Puszczykowskiego i należy na to spojrzeć z tej strony.
- Burmistrz Miasta J.Napierała - odnośnie zatrudnienia pana A.Stempniaka   w ramach nadzoru autorskiego nad realizacja architektury zewnętrznej budynków na terenie CENTRUM  i stwierdzenia, że mogą to robić pracownicy Urzędu. Owszem, tylko że wtedy trzeba zatrudnić takiego pracownika w Urzędzie. Powstaje pytanie jeżeli wykonuje się zadania okresowe, to warto zatrudniać do tego nowego pracownika urzędu bo tymi pracownikami którzy są w tej chwili zatrudnieni  ledwo sobie dajemy radę z zadaniami które mamy obecnie. Umowa z panem Stempniakiem obejmuje m.innymi weryfikację  projektów architektonicznych i koncepcyjnych  każdego z pawilonów handlowo-usługowych,  formułowanie uwag  i wniosków niezbędnych do wykonywania dokumentacji budowlanej, sprawdzaniem dokumentacji architektoniczno-budowlanej i rysunków wykonawczych pod kątem ich zgodności z zapisami, nadzorowanie prac budowlanych z punktu widzenia  realizacji postanowień architektonicznych, informowanie Urzędu Miasta o wszelkich odstępstwach od  dokumentacji oraz dokonanie odbioru końcowego elewacji. Jeżeli ktoś uczestniczy w procesie projektowania i zatwierdzania i budowy to powinien zdawać sobie sprawy, że zakres prac zawartych w umowie z panem Stempniakiem a zakres prac wynikający z zakresu czynności pani Stempniak znacznie się różni.
- radny M. Rzepczyński - odnośnie tej umowy i zakresu czynności p. A.Stempniak- Firma Archis Studio nie ma żadnych możliwości do pełnienia nadzoru bo inwestorem jest prywatna osoba. Informowałem się w Starostwie Powiatowym i Urzędzie Miasta Poznania i procedury są takie że projekt budowlany jest w Puszczykowie akceptowany przez pracownika  Urzędu i jeżeli on przez Urząd zostanie zaakceptowany trafia on do Starostwa Powiatowego  gdzie jest wydawane pozwolenie na budowę i nadzór budowlany sprawuje Starostwo. Moim zdaniem umowa jest wadliwa bo dotyczy prywatnych budynków, pytanie na ile p. Stempniak jest w stanie  zrealizować te punktu umowy bo może nie mieć dostępu do całej dokumentacji i po trzecie p. Stempniak nie ma możliwości egzekucyjnych bo to powinno wykonywać Starostwo Powiatowe i według mnie jest to dublowanie prac.
- Burmistrz Miasta J.Napierała - myślę, że w m-cu czerwcu jest sesja poświęcona zagospodarowaniu przestrzennemu i proszę by taki punkt tam się znalazł i wówczas szczegółowo ten temat zostanie wyjaśniony. To co mówi p. Rzepczyński to są ogólnikowe prawdy. Proszę pamiętać, że Rada Miasta swego czasu zaakceptowała tylko koncepcję zagospodarowania tego terenu, gdzie określono szczegółowo jak powinny poszczególne budynki wyglądać. Jeżeli uważa pan, że na podstawie  ingerencji nadzoru budowlanego ze Starostwa gdyby wystąpiły nieścisłości w elementach architektury, odbiegałyby one od projektu,  uda się to wyegzekwować to życzę by to się panu udało.
- radny J.Szafarkiewicz - między innymi na mój wniosek zawarto umowę z tą firma o nadzór nad realizacją tych projektów z tego powodu by uniknąć chociażby takich nieprzyjemności jak mamy chociażby nad Wartą gdzie zostały złożone do Starostwa pisma o niezgodnościach z projektem i pozwoleniem na budowę, chodzi o zagrodzenie drogi spacerowej nad Wartę. Minęło dwa lata i nic w tym kierunku nie zostało załatwione. Jeżeli interwencja będzie  bezpośrednio na etapie projektowania to dużo łatwiej będzie wychwycić te nieprawidłowości które będą a proszę pamiętać, że  koncepcja zatwierdzona przez Radę była dość szczegółowa. Przy inwestycji która ma być wizytówką miasta za ileś milionów złotych, i nieważne, że z inwestorami są prywatne osoby czy miasto, uważam, nie odnosząc się do kwoty jaka została wydana, uważam, że taki nadzór autorski jest konieczny.
- radny M. Rzepczyński - do samej instytucji nadzoru autorskiego nie wnoszę większej uwagi. Proszę zauważyć, że inwestycję realizują dzierżawcy tego terenu , prywatne osoby i oni występują o wypis z plany na podstawie którego jest przygotowywany projekt budowlany. Wpis zawiera koncepcje budowlaną. Jeżeli inwestor przedkłada projekt w Urzędzie Miasta, który musi być zaopiniowany i trafia on do Starostwa, które lepiej lub gorzej go weryfikuje. Uważam, że pan architekt nie ma mocy sprawczej by wyegzekwować czy budynek który realizuje jest zgodny z dokumentacją.
- Przewodniczący Rady M.Thiel - uważam, że zaczęliśmy trochę odbiegać od tematu.  Proszę byśmy wrócili do tematu dzisiejszej sesji.
- radny M.Rzepczyński - złożyłem na ręce Pana Przewodniczącego usprawiedliwienie radnej H.Rapalskiej dotyczące dzisiejszej sesji. Pozwolę sobie krótko przekazać stanowisko Komisji Ładu Przestrzennego i Urbanistyki do sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok. Na wczorajszym posiedzeniu komisja głosowała nad sprawozdaniem, były 2 głosy za , 2 głosy przeciw. Były poruszane kwestie umowy i założenia polityki zagospodarowania przestrzennego.
- radny S.Balbierz -  radni otrzymują informację od pana burmistrza, czy te kwoty podane w tych informacjach są uczciwe czy tylko takie.
- Przewodniczący Rady M.Thiel -  takich pytań nie powinniśmy zadawać. Sprawy były sprawdzane zarówno przez Komisje Rewizyjną, RIO jeżeli pan ma uwagi do konkretnych kwot to proszę, a nie takie ogólniki.
- radny P.Bekas - jeżeli pan radny Balbierz uważa, że Burmistrz fałszuje dokumenty finansowe to proszę by zgłosił to do prokuratury i nie ośmieszajmy się.
- Burmistrz Miasta J.Napierała - proszę niech pan Balbierz zsumuje sobie koszty utrzymania ulic gminnych i powiatowych  i otrzyma pan odpowiedź.
- Przewodniczący Rady M.Thiel - nie widzę więcej zgłoszeń do dyskusji.
- radny J.Szafarkiewicz - zgłaszam wniosek o zamknięcie dyskusji.
Nie zgłoszono sprzeciwu.
 
V.    Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za rok 2005.
- Przewodniczący Rady M.Thiel  - wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta jest o udzielenie Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za rok 2005 , dlatego treść uchwały, którą będziemy głosować jest o udzielenie burmistrzowi miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za rok 2005. Aby wniosek Komisji Rewizyjnej uzyskał większość, konieczna jest  kwalifikowana większość bezwzględna ustawowego składu rady w naszym przypadku jest to 8 głosów.
- radny P.Bekas - wnoszę o głosowanie imienne.
Nie zgłoszono sprzeciwu.
Po odczytaniu  wniosku Komisji Rewizyjnej i treści  projektu uchwały nr 213/06/IV w głosowaniu imiennym:
 1. Balbierz Stanisław - przeciw udzieleniu absolutorium
 2. Balcerek Andrzej - za udzieleniem absolutorium
 3. Bekas Piotr - za udzieleniem absolutorium
 4. Chojnacka Maria - za udzieleniem absolutorium
 5. Hetman Władysław - za udzieleniem absolutorium
 6. Jopek Krzysztof - za udzieleniem absolutorium
 7. Kociemba Wojciech - za udzieleniem absolutorium
 8. Ornoch Tabędzka Małgorzata - przeciw udzieleniu absolutorium
 9. Ratajczak Maria - za udzieleniem absolutorium
 10. Rudzińska Urszula - przeciw udzieleniu absolutorium
 11. Rzepczyński Marcin- przeciw udzieleniu absolutorium
 12. Szafarkiewicz Janusz - za udzieleniem absolutorium
 13. Thiel Michał - za udzieleniem absolutorium
 
W głosowaniu udział  brało 13 radnych i głosami 9 "za"  i 4 "przeciwnych" Rada Miasta udzieliła Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za rok 2005.
- Przewodniczący Rady M.Thiel - stwierdzam, że uchwała została podjęta i uzyskała kwalifikowaną większość.
 
 
VI.    Informacje Burmistrza - sprawy bieżące
- Burmistrz Miasta J.Napierała - ponieważ przedłożyłem Radzie swoja informację na piśmie, proszę o ewentualne pytania.
- radny M.Rzepczyński - odnośnie materiału promocyjnego miasta, czy możemy go zobaczyć?
- Burmistrz Miasta J.Napierała - oczywiście, materiał jest dostępny.
- radna U.Rudzińska - odnośnie skrzyżowania Wysoka - Studzienna. Czy były uzgodnienia z zarządem Dróg Wojewódzkich, czy jest na tą przebudowę dokumentacja?
- Burmistrz Miasta J.Napierała -  pierwszą fazę prac wykonaliśmy my, będzie tam jeszcze położona druga warstwa asfaltu i to zrobi Zarząd Dróg Wojewódzkich. Dokumentacja była przygotowana.
- radna M.Ornoch Tabędzka - po przebudowie tego skrzyżowania skarżą się mieszkańcy z narożnikowej działki, że mają utrudniony wyjazd z posesji.
Nadmieniam, że przypadkowo trafił do mnie materiał promocyjny o Puszczykowie. Nie był on przedłożony Komisji Komunikacji Społecznej .
- Burmistrz Miasta J.Napierała - w czasie kiedy był ten materiał przygotowywany nie było Pani w kraju i nie można było tego materiału komisji przedłożyć tak by ukazał się przed Pucharem Davisa.
- radny S.Balbierz - byłem w sobotę na spotkaniu w sali organizacji pozarządowych i widziałem, że odstaje tam wykładzina, czy ta praca jest już odebrana?
- Burmistrz Miasta J.Napierała - jeśli chodzi o wykładzinę to na zejściu się płatów jest szczelina. Zostanie to poprawione.
- radna U.Rudzińska - jeszcze do tej sali na suficie i na ścianie są pęknięcia. Należałoby to poprawić.
- radny S. Balbierz - na ul. Poznańskiej i Ratajskiego są podłączone z oświetlenia ulicznego lampy halogenowe. Koszt tego podłączenia jest  2 tys. zł. 
- Burmistrz Miasta J.Napierała - są w Urzędzie kosztorysy tych prac, proszę udać się do p. Mulczyńskiej i sprawdzić.
- radny p. Balbierz - mam kosztorysy. Pan nam podał kwotę 4 tys. a kosztorysy są na 3.700 zł.
- Burmistrz Miasta J.Napierała - nie mam przed sobą tych dokumentów, ale to sprawdzę.
- radna  M.Ornoch - odnośnie umowy na wykonanie prac nasadzeniowych na rondzie. Czy te bratki kosztowały 6 tys. zł. Widziałam tam tylko bratki.
- Burmistrz Miasta J.Napierała - tam są wymienione inne rośliny, a nie tylko posadzone bratki. Poprzednie rośliny wymarzły przez tą zimę i dlatego wykonano teraz te prace. Jest na ta pracę kosztorys w Urzędzie.
- radny P.Bekas - w imieniu mieszkańców Puszczykowa Starego dziękuję za przebudowę tego skrzyżowania ul. Wysoka - Studzienna i oraz przemalowanie skrzyżowania przy ul.  Sobieskiego. Znacznie to poprawi bezpieczeństwo na tych ulicach.
 
VII.    Interpelacje i zapytania radnych
- radna U.Rudzińska - Eko-Rondo zmieniło sposób zbiórki odpadów i powstał problem śmieci wokół pojemników na selektywna zbiórkę odpadów. Czy te pojemniki mogą być opróżniane częściej?
- Z-ca Burmistrza W.Ewicz -  dzieje się tak od jakiegoś czasu, ale nie jest to wina Eko-Rondo tylko firmy Remondis, która ostatnio nie wywiązuje się z umowy. Wystosowane do nich zostało pismo z prośba o zmianę tej sytuacji.
- Burmistrz Miasta J.Napierała - proszę zauważyć, że mieszkańcy do tych pojemników i obok nich wyrzucają również rzeczy, które tam się nie powinny znaleźć.
- radny M.Rzepczyński - w lesie na końcu ul. Libelta przesiaduje "element" kilku pijanych panów. Czy nie można zobligować do częstszych kontroli w tym rejonie straży miejskiej?
- Burmistrz Miasta J.Napierała - już niedługo będzie większa obsada straży miejskiej i wtedy będzie to możliwe. Obecnie p. Raczyński przebywa na zaległym  urlopie.
- Z-ca Burmistrza W.Ewicz - ta sprawa jest nam znana. Prosiłem o włączenie się w  patrolowanie tego terenu również straż leśną.
 
VIII.    Wolne głosy
- p. G.Ozorowska - mam kilka uwag. U wylotu Kasprowicza jest zasłonięty znak ograniczający prędkość do  40 km/godz. Straż miejska mogłaby się włączyć w porządek w mieście. Miejsca przy pojemnikach to aż  wstyd pokazywać. Proszę również o zmieszczenie informacji dotyczącej cen biletów  autobusowych w Echu Puszczykowa.
- radny S.Balbierz - na ul. Dworcowej stoją worki z liśćmi do wywiezienia, kto powinien to zrobić.
- Z-ca Burmistrza W.Ewicz - jeżeli są to liście z pasa ulicznego to miasto, a jeśli z posesji to właściciel posesji.
- radna U.Rudzińska - nagminne jest również parkowanie na chodnikach. Proszę by straż miejska zwracała na to uwagę.
- radna M.Ornoch Tabędzka - cieszę się, że pojawiły się ulotki o mieście. Żałuję, że nie są w dwóch językach.
- radny J.Szafarkiewicz - są dostępne również w języku angielskim.
- p. G.Ozorowska - 13 maja br. jest majówka. Sprzątamy las w Puszczykówku i zapraszam. Co roku jest akcja sprzątania lasu i bierze w niej udział wiele rodzin.
- radny M.Rzepczyński - czy będą uzupełnienia nasadzeń krzewów na ul. Dworcowej ?
- Z-ca Burmistrza W.Ewicz - takie uzupełnienia w najbliższych dniach będą robione w całym mieście.
- Przewodniczący Rady M.Thiel - wobec braku dalszych pytań i uwag, dziękując wszystkim za udział,  zamykam dzisiejsze posiedzenie Rady.
 
Lista wiadomości