Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół Nr 39 z dnia 06.06.2006r

Protokół nr 39
z sesji Rady Miasta Puszczykowa
w dniu 06.06.2006r.
 
 
 
 
I.    Otwarcie sesji
Przewodniczący Rady Miasta M.Thiel powitał wszystkich obecnych na sali, stwierdził quorum radnych na sali i oświadczył, że Rada jest władna, do podejmowania uchwał.
 
II.    Przyjęcie porządku obrad
Wobec nie zgłoszenia uwag do przedłożonego porządku obrad, Przewodniczący Rady  stwierdził, że porządek obrad został przyjęty.
 
III.    Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 25.04.br.
Przewodniczący Rady Miasta M.Thiel  poinformował, że nie zgłoszono uwag do protokołu.
W głosowaniu ( 11 za, 2 wstrzymujące, 0 przeciwnych) protokół został przyjęty.
 
IV.    Gospodarka przestrzenna - informacja Przewodniczącej Komisji Ładu Przestrzennego, Urbanistyki i Architektury.
- Radna H.Rapalska Kaczmarek - Przewodnicząca Komisji  Ładu Przestrzennego Urbanistyki i Architektury  - przez ostatni rok w strategii planowania w Puszczykowie niewiele się zmieniło. Nadal brak kompleksowej wizji miasta, określenia kierunku jego rozwoju, które zostałoby przedstawione Radzie i mieszkańcom do szerokiej dyskusji, opracowane w formie projektów,  a potem realizowane. Nie znaczy to jednak, że w planowaniu przestrzennym w mieście nic się nie dzieje. Miejscowe plany zagospodarowania które są opracowywane dotyczą jednak niewielkich obszarów często jednej lub kilku działek. Przez ostatni rok komisja brała udział w opiniowaniu następujących planów zagospodarowania: plan zagospodarowania Niwki, który nie został uchwalony ze względu na protesty mieszkańców, jest on w tej chwili opracowywany do ponownego wyłożenia, planu zagospodarowania dla działki przy ul. Sobieskiego - za halą  tenisową, planu zakola Warty i tyłów ulicy Ratajskiego oraz ulicy bocznej od ulicy Jarosławskiej.  Przedstawiono także komisji do zaopiniowania koncepcje dotyczące Mosiu, budowy hali widowiskowo sportowej przy szkole i gimnazjum nr 2, projekt budowlany stacji benzynowej. Chciałabym przybliżyć cztery tematy. Pierwszy z nich to projekt koncepcji terenu Mosiu. Praktycznie ten temat powraca od początku kadencji, na komisji pojawia się w coraz to nowych wersjach. Wniosek Komisji o zorganizowanie otwartego konkursu na całościowe zagospodarowanie terenów od ul. Wysokiej po ulicę Podleśną został przez Burmistrza odrzucony. Przyznam się, mówię za siebie, trudno zrozumieć takie stanowisko ponieważ konkurs daje możliwość pozyskania kilku koncepcji wraz w wizualizacjami i daje to możliwość podjęcia dyskusji i wyboru. Dlatego uważam, że propozycja komisji w tym zakresie wydawała się bardzo racjonalna. Obecnie koncepcja którą mamy do zaopiniowania dotyczy terenu samego Mosiu, przedstawiła podział tego terenu na tzw. pola inwestycyjne. Dla mnie podział na te pola inwestycyjne, mówię tu za siebie, sugeruje możliwość dzierżawy fragmentów tego terenu lub sprzedaży, tego  nie wiem, a wydaje mi się, że korzystniejsze dla miasta byłoby gdyby ten cały teren pozostał dostępny dla mieszkańców i był własnością miasta, a w jakiś sposób był zainwestowany, a nie sprzedawany czy dzierżawiony poszczególnym inwestorom ponieważ daje to możliwość kompleksowego i jednolitego zagospodarowania całego terenu. Drugi temat - zakole Warty. Koncepcja która została przedstawiona Radzie, którą Rada miała możliwość głosować była załącznikiem do  porozumienia podpisanego pomiędzy Burmistrzem  a właścicielem terenu. Przykro, że ta koncepcja, mimo, że była głosowana na Radzie,  w takiej wersji w ogóle komisji nie została przedstawiona, chociaż odbiegała  od planów nad którymi komisji pracowała.
W tym miejscu na salę obrad przybyła radna I.Jankowska.
Trzeci temat to budowa Sali sportowej przy szkole podstawowej i gimnazjum nr 2.  Pojawiło się również kilka koncepcji lokalizacji tej Sali, nad którymi dyskutowaliśmy, bowiem trudno jest się zdecydować się na jedną z nich, każda miała swoje wady i zalety jeżeli chodzi o lokalizację  obiektu, połączenie go z obecną szkołą, lokalizację na działce. Komisja złożyła wniosek o zorganizowanie konkursu i tym razem nie tylko na plan terenu, tylko plan w powiązaniu z projektem budowlanym sali. W wyniku konkursu miasto mogłoby pozyskać od razu projekt zagospodarowania  terenu oraz koncepcję projektu budowlanego i wyłonić najlepsze rozwiązanie architektoniczno funkcjonalne. Komisja otrzymała odpowiedź od Burmistrza, że rozpatrzy propozycje komisji. Czwarty temat to stacja benzynowa.  Jest to inwestycja, która miejsce lokalizacji wzbudza kontrowersje części mieszkańców. Komisja dostała do zaopiniowania projekt budowlany. Wnioskowała o materiały dotyczące zagospodarowania skarpy pomiędzy działką inwestora a terenem miejskim ponieważ niwelacja terenu pod stację benzynową wynosi 4 metry w niektórych miejscach w związku z czym rozwiązanie granicy i tego uskoku uważaliśmy, że jest bardzo ważne ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo, że przeniesie się rozwiązanie tego tematu, tej różnicy terenu na działkę miejską. Na razie materiały które otrzymaliśmy odbiegały w daleko od profesjonalizmu w związku z czym komisja w oczekiwaniu na te materiały komisja przesunęła zaopiniowanie tego projektu na następne posiedzenie. Aktualny projekt stacji benzynowej w takim zakresie w jakim został zrobiony w zakresie projektu budowlanego, wykracza poza grancie działki, która została przez miasto wydzierżawiona i prosiliśmy by ta kwestia była również wyjaśniona. Ponieważ każda nowa  inwestycja w jakiś sposób, jeśli to nie są plany dotyczące niewielkich obszarów budzi pytania, wątpliwości. Generalnie wydaje mi się, że brakuje spotkań z mieszkańcami organizowanych przez władze miasta. Komisja dwa razy próbowała takie spotkania zorganizować ale wydaje mi się, że w tych czterech tematach powinny być zorganizowane spotkania, na które mogliby się zjawić mieszkańcy,  zostałyby zaproszone autorytety, już nie mówiąc, że jakieś rozwiązania zostałyby ogólnie wszystkim przedstawione i  mogłyby podlegać ogólnej dyskusji. Podsumowując, jest to w skrócie praca komisji w ostatnim roku i zachęcam radnych do dyskusji ponieważ uważam, że planowanie przestrzenne powinno być priorytetem w działaniach władz samorządowych.
- Przewodniczący Rady M.Thiel - otwieram dyskusję.
- Radna U.Rudzińska - w kwestii budowy stacji benzynowej - chciałam zapytać korzystając z obecności pracowników Urzędu w jaki sposób będzie opiniowany raport wpływu inwestycji na środowisko,  bo jak do tej pory postrzegam działania, które służą interesom  inwestora, a nie mieszkańcom ani miasta, dlatego chciałam zapytać czy będzie to rozpatrywane np. zgodnie z ustawą  o warunkach technicznych dotyczących budowy stacji paliw, czy będzie to rozpatrywane zgodnie z ustawą o  ochronie środowiska i kto z Państwa będzie się tym zajmował i w jaki sposób będzie to wyglądało to o co pytam czyli jak gdyby dostosowanie czy wykazanie czy spełnia warunki projekt w związku z tymi ustawami, które tutaj wymieniałam.
- Burmistrz Miasta J.Napierała - przygotujemy odpowiedź na zadane przez Panią radną pytania.
- Radny P.Bekas - wydaje mi się, że chyba pytanie zostało źle postawione, bo jak dobrze zrozumiałem, ktoś ma w Urzędzie tu w Puszczykowie sprawdzać, czy projekt jest zgodny z normami. Przecież projekt nie może być zgodny z normami i za to odpowiadają osoby które projektują. I przy takich inwestycjach jak stacja benzynowa, są obowiązujące przepisy i normy, które taki projekt musi spełniać. Pozwolenie na budowę wydawane jest w Starostwie Powiatowym, a przy takiej inwestycji będzie opiniował zapewne również Urząd Wojewódzki.
- Radna H.Rapalska - zgadzam się z p. Bekasem, że powinien to rozbić Urząd Wojewódzki i Starostwo, ale  jest taka sytuacja, że ten projekt jako komisja dostaliśmy do zaopiniowania i jest to chyba zgodne z jakimiś wcześniej ustaleniami, że projekt ma zaopiniować komisja. Powinniśmy sprawdzić czy zawarte w tym projekcie zapisy są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami.
- Radny P.Bekas - rozumiem, że dostali Państwo projekt do zaopiniowania i rozumiem, że jest to chyba jakieś nieporozumienie bo chyba nie  czuje się Pani na siłach by go oceniać, ja w każdym bądź razie nie byłbym wstanie opiniować i myślę, że należy to do jakichś specjalistów przesłać.  Uważam że jest tu jakieś nieporozumienie lub pomyłka i należy to wyjaśnić. Odnośnie gospodarki przestrzennej mam jedną uwagę, z całości tej wypowiedzi, z jej charakteru uważam, że chodziło tu o zablokowanie pewnych rzeczy co również pokazał artykuł w ostatnim  Kurierze, gdzie niektórzy radni się szczycą tym co im się udało zablokować, tego nie wykonać tamtego nie zrobić.  Uważam, że jako radni jesteśmy od rozwiązywania problemów a nie odciąganie ich w czasie.  Odnośnie Mosiru, ciągnie się to od wielu lat, jest to pat i nie jest to problem, jak pani mówi tylko konkursu.
- radna H.Rapalska - powiedziałam, że ten temat ciągnie się od początku kadencji. Mamy wersję może już 5 wersję, każda wersja jest przygotowywana przez inną firmę projektową, pieniądze na te wersje są wydawane i każda kolejna koncepcja jest niezadowalająca. Ostatnia wersja przygotowana przez firmę była nie akceptowana ani przez komisję, ani przez władze miasta w związku z czym pytanie czy nie zasadniej byłoby wydać te pieniądze jednorazowo na nagrody konkursowe i otrzymać od razu kilka wersji które były zrobione z wizualizacjami, rzutami i dokonać wyboru lub z tych konkursów wyciągnąć tylko to co Radzie by odpowiadało. Może by się okazało, że jest to ta sama kwota, może mniejsza, a jednocześnie Rada miałby ileś projektów do wyboru. Uważam, że jest potrzebne jakieś rozwiązanie kompleksowe, np. taki temat wyniknął. W obecnej koncepcji na terenie samego MOSIRU jest zaplanowany hotel, i mieliśmy na komisji dylemat co zrobić czy ten hotel ma być na terenie MOSiRU jeśli hotel jest zaprojektowany na ryneczku w odległości od siebie 200-300 metrów, dwa hotele. Czy zgodzić się na ten fragmentaryczny projekt MOSiRu gdzie jest ten hotel i za chwilę przejść do koncepcji ryneczku i zadecydować, że tam nie będzie hotelu i wtedy co robimy z tymi działkami. Gdyby był to projekt całości ktoś musiałby przeanalizować czy dwa hotele maja na tym terenie rację bytu, a jeżeli mają, to czy powinny różnić się funkcją na ile powinny być miejsc i wtedy dałoby to  możliwość zadecydowania ten czy ten, a może oba. Nie wiemy. W tej chwili jesteśmy postawieni  jako komisja  przed taką decyzją. Zaopiniować Mosir z tym hotelem za może miesiąc może dwa dostaniemy do zaopiniowania ryneczek i co zrobić z działką która przez dwa przetargi nie została sprzedana, jest również pod hotel. Jest to przykład myślenia fragmentarycznego, który uważam, że jest złym sposobem myślenia w planowaniu przestrzennym. Na Górnym Puszczykowie przystąpiliśmy do planu zagospodarowania jednej działki, działki za halą tenisową. Była propozycja komisji by przystąpić do planu na teren większy. Nie  bo nie było pieniędzy. Teraz podjęliśmy jako Rada decyzję żeby przystąpić do planu na teren czterokrotnie czy pięciokrotnie większy. Teraz podjęliśmy decyzję o przystąpieniu do planu dla terenu sąsiedniego i plan będzie robiony obok, za chwilę Rada znowu przystąpi do planowania na następny teren który jest wolny obok na pasku szerokości kilkudziesięciu metrów, długości ponad kilometra. Jeśli się tego nie robi kompleksowo dla całych terenów uniemożliwia to racjonalne połączenie funkcjonalne tych terenów. Oczywiście można to rozwiązać ale wtedy te rozwiązania np. komunikacyjne są np. rozwiązaniami nie do końca racjonalnymi i tak samo przenosi się to na tereny sportowe od ulicy Wysokiej, boiska, ryneczek i teren Mosiru. MyśOplę, że gdyby był ogłoszony konkurs jak chciała komisja mielibyśmy 4 czy 5 koncepcji  i dawno temat MOSiRu zostałby zakończony.
- Radna M.Ornoch Tabędzka -  mam pytanie dotyczące zakola Warty. Widzieliśmy treść porozumienia które Rada większością głosów zaakceptowała, zaaprobowała. Ponieważ było to porozumienie jednostronne bo było podpisane tylko przez pana burmistrza chciałabym wiedzieć jakie są dalsze losy tego porozumienia i co się dalej dzieje w tej sprawie.
- Burmistrz Miasta J.Napierała -  chciałbym się  odnieść do wypowiedzi p. radnej H.Rapalskiej. Wiara w to, że ktoś opracuje  koncepcję optymalną bez warunków brzegowych na które komisja się nie odważyła by takie warunki postawić, uważam że to naiwność. Mówi pani, że jest wskazywany hotel a właściwie centrum kongresowe na terenie Mosiru i jest ryneczek. Dlaczegoż komisja sama się nad tym nie pochyli i nie powie że np. trzeba z tego hotelu na ryneczku zrezygnować. Druga kwestia, opracowanie koncepcji dla terenów od ul. Wysokiej do lasu przy ul. Kościelnej to jest co najmniej naiwnością, że jeżeli nie mamy opracowanych celów inwestycyjnych można opracować koncepcję. Odnosząc się do  pytania radnej M.Ornoch Tabędzkiej uprzejmie informuję, że  w takiej treści jak to zostało przedstawione porozumienie zostało podpisane.
- Radna M.Ornoch Tabędzka - jakie dalsze kroki przewiduje pan w tej sprawie.
-Burmistrz Miasta J.Napierała - następne kroki to przygotowanie projektu planu zagospodarowania dla tego terenu, jest to w trakcie opracowywania.
- Radna H.Rapalska Kaczmarek - rozumiem, że plan będzie w takiej formie w jakiej został przedstawiony w załączniku do tego porozumienia.
- Burmistrz Miasta J.Napierała -  w formie  odpowiadającej temu załącznikowi natomiast  czy dokładnie nie odpowiem teraz, bowiem są pewne uwarunkowania które są nadrzędne m.innymi rzędna zalewowa i to będzie musiało być uwzględnione. W tej chwili jest jeszcze czekanie na odpowiedź Zarządu Regionu Dróg Wodnych.
- Przewodniczący Rady M.Thiel - ponieważ nie ma dalszych uwag do informacji pani H.Rapalskiej Kaczmarek, dziękuję za tą informację, przyjęliśmy ją do wiadomości i przechodzimy do kolejnego punktu Inwestycje i proszę o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji Inwestycji i Majątku Komunalnego pana A. Balcerka.
- Radna H.Rapalska Kaczmarek - przepraszam, ale rozmawialiśmy na komisji i p. Stempniak miała przedstawić jeszcze jakieś formalne sprawy.
- Przewodniczący Rady M.Thiel - nikt takiego wniosku mi nie składał, ale dobrze jeżeli p. Stempniak chce coś powiedzieć to proszę.
- Radna H.Rapalska Kaczmarek - ja nie zgłaszałam bo odczytałam, że jest informacja moja i myślałam, że jakby  jest to w gestii  pana przewodniczącego.
- Burmistrz Miasta J.Napierała - w protokole komisji nie było zapisu by p. Stempniak się przygotowała i przedstawiła swoje uwagi. Jest to niedopatrzenie z pani strony, to nie ma tak, że jak jest temat wiodący to pracownik się sam wypowiada. Pracownik czeka na decyzję przewodniczącego komisji w tej sprawie.
- Radna H.Rapalska Kaczmarek -  składam wniosek by na komisję Ładu przestrzennego urbanistyki i architektury oprócz pracownika merytorycznego jakim jest p. Stempniak zapewniono nam osobę która będzie zapisywać co jest mówione ponieważ pani Stempniak nie jest fizycznie w stanie odpowiadać na nasze pytania i zapisywać co jest mówione. Była to faktycznie rozmowa ustna i jeżeli nie została zapisana to nie wiem, bo protokół przeczytałam i nie byłam w stanie wnieść do niego uwag będzie to na następnej komisji.
- Burmistrz Miasta J.Napierała - jeżeli pani przewodnicząca przeczytała protokół i nie widziała w nim zapisu by pracownik wystąpił na dzisiejszej sesji to się dziwię, że pani nie wniosła o jego uzupełnienie.
 
 
V.    Inwestycje - Informacja Przewodniczącego Komisji Mienia i Majątku Komunalnego
- Radny A.Balcerek -  chciałbym państwu przedstawić zestawienie prac inwestycyjnych na terenie miasta od stycznie do maja 2006 roku.  W zakresie remontów i inwestycji w budynkach komunalnych  zaadoptowano pomieszczenia na sanitariaty na I piętrze budynku starej szkoły, wykonano na parterze  aneks kuchenny w Sali przeznaczonej dla organizacji pozarządowych. Wykonano przegrodę w budynku Urzędu Miasta w celu poprawy funkcjonalności pomieszczeń. Zakupiono i zamontowano w pomieszczeniach Urzędu meble biurowe. Na drogach miejskich w celu zwiększenia bezpieczeństwa wykonano prace; pomalowano przejścia dla pieszych w całym mieście o pow. około 600 m kw. , wymalowano linie segregacyjne na ulicy Nadwarciańskiej, Wczasowej, Dworcowej, Piaskowa, Poznańska przy dworcu PKP do drogi 430. Wymalowano linie na skrzyżowaniu ulic Studziennej, Sobieskiego i Czarnieckiego. Poprawi to w tym rejonie bezpieczeństwo. Wymalowano zatoki postojowe na ul. Dworcowej przy dworcu PKP.  Uzupełniono oznakowanie pionowe na drogach, zamontowano lustro na skrzyżowaniu ulicy 3 Maja i ul. Dworcowej. Po zimie na nawierzchniach powstały wyrwy, w celu ich usunięcia położono około  500 m. kw. Nawierzchni bitumicznej w ramach remontu cząstkowego miedzy innymi   na ul. Poznańskiej, Dworcowej, Studziennej, Jarosławskiej, C.Ratajskiego, Podleśna. Dokonano interwencyjnej wymiany gruntu na ulicach nieutwardzonych takich jak Niwka Stara, Boczna, Różana, Jasna, Żwirowa, Słowicza, Cicha, Polna, Krótka Mazurska, Pszeniczna, Rządowa, Źródlana, Lipowa, Dembowa, Wiązowa, 3 Maja, Pułaskiego, Bałtycka. W kwietniu przeprowadzono równanie ulic a po majowych opadach wyrównano ponownie najbardziej rozmyte miejsca na niektórych ulicach. Dwukrotnie zamiatano ulice z czego  pierwsze zamiatanie po zimie było niezwykle uciążliwe z uwagi na duże ilości piasku. Zamontowano a niektóre częściowo odremontowano bariery ochronne na ulicach Posadzego, Kosińskiego, Libelta, Dworcowej i 3 Maja. Przeprowadzono drobne remonty chodników m.innymi na ulicach Nowe Osiedle, Norwida, Libelta, Żupańskiego, Ratajskiego, Śląskiej, Kosińskiego i Chrobrego. Zamontowano w miejsce skradzionych kilka kratek ściekowych. Obecnie trwają prace z czyszczeniem kanalizacji deszczowej ( Dworcowa, Jarosławska, Czarnieckiego). Zakończono zagęszczanie i wyrównanie terenu przy ul. Jarosławskiej przeznaczonego pod boisko piłkarskie. Poszerzono fragment ścieżki rowerowej przy ul.  Nadwarciańskiej pomiędzy ul. Kosynierów Miłosławskich, a ul. Nowe Osiedle. Trwają prace przy budowie ścieżki rowerowej przy ul. Poznańskiej. Zmodernizowano skrzyżowanie ul. Wysokiej i Studziennej. Wydzielono na nim prawoskręt w ulicę Studzienną oraz pas oczekiwania na skręt w lewo w ul. Studzienną. Poprawiło to znacznie płynność ruchu w tym rejonie miasta. Zamontowano tam także dodatkowe oświetlenie. Wybudowano fragment ul. Kraszewskiego wraz z kanalizacją deszczową na odcinku około 100 m, na ul. Sasankowej wybudowano sieć wodociągową oraz sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Trwają prace przy budowie rurociągu  tłocznego i przepompowni. Wkrótce rozpocznie się budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na ulicach Stromej i Glinianej. W zakresie inwestycji w roku bieżącym planowana jest budowa wodociągu i kanalizacji także w ulicach Poznańskiej, Kościelnej, Kraszewskiego i ul. Morenowej. Planowane są budowy nawierzchni ulic  Wierzbowej, część ul. Kraszewskiego, Sosnowa, Przyszkolna, Krzywa, część ul. Gołębiej i ul. Bukowej, Jaworowej, część ul. Libelta i Powstańców Wlkp, ul. Rządowa, Wawrzyniaka, część Niwki Starej, ul. Wspólna, Ogrodowa, Bema., Berwińskiego, część ul. Pomorskiej oraz Gwarna. Starałem się w skrócie przedstawić państwu prace inwestycyjne w w/wymienionym okresie. Jak wynika z tych informacji możemy uznać, że została zakończona budowa kanalizacji sanitarnej w mieście, bowiem budowana jest już tylko na  nowo powstających ulicach. naszego miasta. Jak wiemy największą bolączką naszych mieszkańców jest obecnie stan ulic nieutwardzonych naszego miasta. Wiemy też, że około 2 mln zł miasto musi wydać na zapłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi oraz 200 tys. Zł na pokrycie kosztów zakupu części zakola Warty. Przeglądając i analizując budżet miasta zarówno po stronie dochodów jak i wydatków nasuwa się pytanie czy są jakiekolwiek możliwości  poprawy stanu nawierzchni ulic nieutwardzonych chociażby w takim zakresie by w okresie jesiennym były one przejezdne dla mieszkańców. Proszę w tym miejscu pana burmistrza  o krótką wypowiedź czy widzi jakiekolwiek możliwości poprawy istniejącego stanu dróg, czy został rozstrzygnięty wniosek o dofinansowanie z UE na modernizację ul. Poznańskiej oraz na jakim etapie są prace z wiązane z budową stacji paliw. Korzystając z obecności na sali burmistrza  oraz zaproszone na mój wniosek pań Stempniak i Mulczyńskiej zapraszam państwa radnych do zadawania pytań dotyczących inwestycji miejskich. Jednakże w pierwszej kolejności proszę pana burmistrza o odpowiedź na zadane pytania.
- Burmistrz Miasta J.Napierała - odnośnie wniosku złożonego na dofinansowanie z środków UE na modernizację ul. Poznańskiej, trwa w tej chwili faza rozpatrywania wniosków. Jeszcze miesiąc ma Urząd Marszałkowski na rozpatrzenie wniosków. Jeżeli chodzi o pytanie   odnośnie przyspieszenia zmiany sytuacji na drogach nieutwardzonych. W kontekście zimy gdzie ilość dni z temperaturą plusową w dzień a minusową w nocy była  rzędu kilkudziesięciu, wspólnie z mieszkańcami przeżywaliśmy horror. Sytuacja ta spowodowała, że zaczęliśmy się zastanawiać jak można ewentualnie przyspieszyć poprawę tego stanu rzeczy. Po konsultacji z projektantami i wykonawcami możemy powiedzieć, że jest możliwość na znacznej części naszych ulic tj. około  30-40 ulic dokonać poprawy stanu nawierzchni poprzez rozłożenie w czasie budowy nawierzchni na tych ulicach tzn. najpierw wykonać pewną część zakresu prac budowy ulic. Budowa ulicy składa się z trzech podstawowych elementów takich jak  budowa kanalizacji burzowej, budowa podbudowy oraz  budowa nawierzchni na którą składa się budowa krawężników  i budowa warstwy wierzchniej, w zależności od miejsca może to być z asfaltu lub kostki brukowej. Przeanalizowaliśmy położenie naszych ulic pod względem nachylenia i konieczności budowy  kanalizacji burzowej i właśnie kilkadziesiąt ulic jest w takiej konfiguracji gdzie nie przewiduje się w przyszłości budowy kanalizacji burzowej, a jedynie  w niektórych fragmentach danych ulic fragmentów wyłapywania wody i przekazywania do  miejsc na tą wodę przeznaczonych do miejscowych zbiorników lub do sieci istniejącej. Zastanawialiśmy się też nad kosztami. Okazuje się, że przebudowa nawierzchni z gruntowej na tłuczniową to jest około 1/3 kosztów budowy nawierzchni na gotowo. Zakładając, że jesteśmy w stanie wyłożyć niecałe 4 mln. na budowę ulic i przyjmując na podstawie PRL, że na ul. Poznańską potrzebujemy około 25-30 mln. zł. no to na  realizację pełnego zakresu prac potrzeba około 7-8 lat. Gdyby wykonać w najbliższym okresie na tych kilkudziesięciu ulicach przebudowę z gruntu na tłuczeń to  przez kilka lat można byłoby w taki sposób może nie do końca wygodny, przemieszczać się. Nie byłoby  wówczas problemu z błotem w takiej skali jak dotychczas. Taka budowa z nawierzchni gruntowej na tłuczniową nie wymaga pełnej dokumentacji. Może to być dokumentacja robocza, która określi tylko rzędne tej  podbudowy tłuczniowej. W ten sposób w okresie 1 roku można by poprawić sytuację przynajmniej połowie mieszkańców. Są ulice które będą musiały być wykonywane  w pełnym zakresie czyli budowa kanalizacji burzowej, podbudowa i nawierzchnia ponieważ nie ma możliwości innej jak przez budowę kanalizacji deszczowej odprowadzenia wody. Odnośnie budowy stacji paliw proszę o udzielenie informacji p. A.Stempniak.
- p. A. Stempniak - architekt UM. - w kwestii stacji paliw są dwie sprawy, kwestia lokalizacyjna  i kwestia decyzji środowiskowej. Sprawa lokalizacyjna  jest przesądzona przez uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego, obowiązuje on do dzisiaj i na tej podstawie będzie składany wniosek o pozwolenie na budowę. Do Urzędu wpłynął projekt budowlany ponieważ jednym z warunków planu jest pozytywna opinia wówczas Zarządu Miasta, a teraz będzie Burmistrza, ale to nie jest tak jak tu mówiła p. Rudzińska kwestia zgodności z przepisami bo to rozstrzygnie organ  nadzoru , organ wydający pozwolenie na budowę tylko myślę zgodnie  z oczekiwaniami miasta i ustaleniami planu. Są przepisy szczególne które musi spełniać każdy projekt. Wypłynęły na komisji  pewne niezgodności w projekcie, inwestor jest w trakcie poprawiania projektu i doprowadzenia go do zgodności z planem. Natomiast w sprawie decyzji środowiskowej toczy się postępowanie od września ubiegłego roku, bo wtedy był złożony wniosek. Procedura tak długo trwa, ponieważ szereg niezbędnych uzgodnień w tej kwestii jeszcze nie otrzymaliśmy. Uzgodnienia ze Starostwa Powiatowego dotyczącego raportu jego zakresu nie otrzymaliśmy i dopiero po jego otrzymaniu będzie można przygotować projekt decyzji środowiskowej. W między czasie był zapewniony udział społeczeństwa zgodnie z prawem ochrony środowiska poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń. Jest to dopuszczalny sposób udziału społeczeństwa w tych sprawach. Wpłynęły wnioski  o dopuszczenie jako strony, będą one rozpatrzone w postępowaniu w najbliższym czasie przed wydaniem decyzji środowiskowej.
- Radna U. Rudzińska - rozumiem, że etapy kolejne postępowania prowadzą do finalizacji inwestycji i jak od pana Burmistrza otrzymałam odpowiedź pisemną nie wiem w lutym, w marcu ma być rozwiązana kwestia skrzyżowania ul. Wysokiej z Poznańską sygnalizacją świetlną, ponieważ jednak inwestycja ma powstać dość szybko chciałam zapytać na jakim etapie są przygotowania do rozwiązania skrzyżowania, ile będzie kosztowało i z jakich środków będzie finansowane?
- p. B. Mulczyńska - pozwolenie musi być  wydane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, ponieważ jest to droga wojewódzka, warunki są wydane i zgodnie z tymi warunkami w tej chwili zaczyna powstawać projekt. Wystąpiliśmy do Energetyki o warunki na wykonanie sygnalizacji ulicznej,  tez toczy się postępowanie projektowe.
- Burmistrz Miasta J. Napierała - koszty będzie można oszacować dopiero jak będzie projekt, natomiast wiemy teraz jedną rzecz że w umowie dzierżawy jest kwota 100.000zł zapisana w przypadku, jeśli przystąpi inwestor do budowy stacji, wówczas kwotę przekaże na rzecz miasta na modernizację tego skrzyżowania.
- Radna .H. Rapalska   Kaczmarek- Jest jakieś porozumienie odnośnie rozłożenia kosztów na miasto i na województwo  jakie wynikną  na podstawie projektu?
- Burmistrz Miasta J. Napierała - Są wstępne tylko uzgodnienia z Panem Dyrektorem z Wydziału Zarządu Dróg Wojewódzkich, natomiast jak będziemy mieli kosztorys, wówczas będziemy negocjowali kwestię podziału kosztów.
- Radna H.. Rapalska Kaczmarek - ale tych kosztów na to skrzyżowanie nie ma zarezerwowanych z tego co pamiętam , w budżecie.
- Burmistrz Miasta J. Napierała -  myśmy nie wydzielali pieniędzy na poszczególne skrzyżowania i poszczególne ulice, mamy tylko pulę pieniędzy na budowę dróg natomiast nie przypominam sobie teraz jak wygląda kwestia tego skrzyżowania, to też będziemy dyskutowali już w momencie jak będzie znany koszt na podstawie dokumentacji określającej zakres prac na tym skrzyżowaniu.
- Przewodniczący Rady Miasta M. Thiel - czy w sprawie inwestycji ktoś chce zabrać głos?
- Radna  I. Jankowska  - Ja mam takie pytanie, przede wszystkim chodzi mi o kwestie, dość dużo pytań, może najpierw te sprawy najbliżej nas, już poruszone przez pana Przewodniczącego, to są drogi, chciałabym wiedzieć jedną rzecz, raz czy komisja się jakoś odnosiła do kryteriów dróg, ja podnosiłam kwestię ul. Lipowej i bardzo prosiłam by komisja zajęła się sprawą, ponieważ na sesji już postfaktum się dowiedziałam, że ul. Lipowa nie może wychodzić na łuk bardzo prosiłam  komisję o zajęcie się tą sprawą, druga rzecz to taka czy to jest tak tajna informacja żeby wcześniej nie skalkulować kosztów, że można to zrobić że tak powiem dwojako najpierw tłuczniem, później utwardzeniem i jeśli jest taka możliwość to czy i jakie ulice w tym momencie są brane pod uwagę. Czy to będzie brane pod uwagę w tym roku  czy może w następnym i jak mniej więcej te kalkulacje się tutaj kształtują?
- Burmistrz Miasta J. Napierała - pani Radna  Jankowska zapytywała o kryteria jakimi się kierowano przy wyborze, przy ustalaniu listy ulic przewidywanych do w tym roku do budowy na nich nawierzchni utwardzonej i poruszyła kwestię ul. Lipowej, zrozumiałem to w ten sposób dlaczego ul. Lipowa nie znalazła się w tym wykazie. Powiem tylko tyle co już mówiłem wcześniej, że kryteria mogą stanowić tylko taki pomocniczy wskaźnik, ponieważ nie ma kryteriów obiektywnych i kierowaliśmy się ustalając listę ulic, przedkładając Państwu swego czasu, w uchwale budżetowej, stanem faktycznym tychże ulic. Wiemy tylko jedno, że ul. Lipowa jest w każdej sytuacji ulicą przejezdną tylko, ze jest błoto, natomiast były ulice, gdzie po prostu były nie przejezdne i takie ulice znalazły się w wykazie. Jeśli państwo chcecie teraz jeszcze raz przewracać wykaz ulic na których mają być budowane nawierzchnie to trudno będzie cokolwiek zrealizować bo przygotowanie dokumentacyjne trwa po pół roku, tak to też wygląda, natomiast druga cześć pytania odnośnie zamiany gruntu jaki w tej chwili zalega ulice na nawierzchnię tłuczniową, myśmy zaczęli już pewne przygotowania w tym kierunku czynić i jeśli będzie taka wola Rady by w tym kierunku zmierzać  to w ciągu tygodnia myślę jesteśmy w stanie uczynić nastopne prace tak daleko, że będziemy mogli wskazać ulice, które rzeczywiście do tej przebudowy się nadają, ponieważ mając świadomość tych zdarzeń, które miały miejsce podczas zimy, postaraliśmy się o mapy i jesteśmy już w stanie każdą ulicę pod tym względem czy się nadaje czy nie do nawierzchni tłuczniowej ocenić. Tak, że to wymaga jeszcze około tygodnia pracy i ta kwestia będzie jednoznacznie rozstrzygnięta. Ja osobiście uważam, ze prace trzeba rozpocząć w tym roku i tutaj odpowiadając pani Jankowskiej, ulica Lipowa jest jedną z ulic, które do tej technologii się nadają. Oczywiście koszt wykonania tej nawierzchni na ul. Lipowej będzie nieco wyższy, ponieważ tam ze względu na istniejący kolektor należałoby wykonać chociaż cześć systemu kanalizacji deszczowej i burzowej jaką są studnie i tzw. przykanaliki.
- Radny  S. Balbierz - mam takie pytanie, ponieważ pan Przewodniczący przeczytał w swoim sprawozdaniu, że niebawem będzie robiona ul.  Gliniana i ul. Stroma czy już się rozpoczęła ta ulica robić czy jeszcze nie? Ponieważ przetarg został dokonany już i czy to się robi gdzie są już mieszkańcy zamieszkani czy to się robi w nowych ulicach, które maja być zabudowane?
- p. B. Mulczyńska - cztery dni temu pokazywałam panu Balbierzowi na mapie, są to nowo powstałe ulice wykupione przez miasto, inwestycja jest finansowana ze środków  Aquanetu. Na ul. Stromej i na ul. Glinianej zabudowanej istnieje i wodociąg i kanalizacja, natomiast w tej chwili te ulice  łączą się w taką pętlę i na tym odcinku jest budowana kanalizacja i wodociąg.
- Radna  M. Ornoch Tabędzka - Oczywiście z ogromnym zadowoleniem słuchałam informacji o tym, ze istnieje alternatywa rozwiązania nawierzchni w mieście Puszczykowie, jak sobie przypominam interpelację w tej sprawie składałam trzy lata temu,  dwa lata temu i rok temu, bardzo mnie cieszy, że są jeszcze inne możliwości rozwiązań i chciałabym tylko zapytać pana Burmistrza czy te technologie są tak nowe, że to dopiero w tej chwili można było wpaść na te rozwiązania i czy jeśli nie są tak nowe to może są jeszcze jakieś inne możliwości rozwiązania oprócz tłucznia, który nie będzie nadawał się na każdą z ulic zgodnie z tym co Pan wcześniej powiedział.
-  Burmistrz Miasta J. Napierała - Powiem tak, te technologie na drogach miejskich nie były stosowane, proszę Pani, więc dla nas jest to nowe. Jak Pani Stempniak pojechała do Starostwa z taką propozycją, ponieważ musieliśmy sobie odpowiedzieć na pytanie jaki to jest zakres prac, zgodnie z przepisami określającymi konieczność posiadania dokumentacji budowlanej, pozwolenia na budowę czy można zakwalifikować to do tzw. przebudowy, to się okazało, że jesteśmy pierwsi w tej kwestii , dlatego były dylematy jak to w ogóle kwalifikować. Natomiast poszukaliśmy wykonawców którzy takie nawierzchnie w sposób bardzo ograniczony, budowali stąd tez można powiedzieć, że jest to technologia jak na warunki miejskie nowa w sensie powszechności stosowania, natomiast takie technologie są i żeby mieć pewność, że ta technologia będzie po prostu dobra chcemy dwie, trzy ulice niebawem w tej technologii wykonać, żeby móc się przekonać, że to co zrobimy będzie spełniało swoją funkcję i na naszych ulicach będzie możliwe do realizacji i dopiero wówczas będzie możliwe postawienie tzw. kropi nad i by można pozostałe ulice w tej technologii robić, oczywiście te które się nadają, by je tak  realizować. Na pewno taką ulicą może być ul. Podleśna, chociażby z punktu widzenia częstotliwości użytkowania, jest tak gdzieś powiedzmy w jakichś dolnych poziomach intensywności użytkowania, ale mając takie położenie jakim jest możliwość odprowadzenia wody na teren parku, to na pewno się nadaje, aczkolwiek są inne ulice, które chcielibyśmy wykonać w pierwszej kolejności ze  względu na ich ważność dla ruchu kołowego na ilość mieszkańców zamieszkujących te ulice.
- Radna . M. Ornoch Tabędzka - Ja jeszcze zadałam pytanie o  inne technologie i czy rozpatrywano taką możliwość, przeprowadzono tego typu poszukiwanie?
- Burmistrz Miasta J. Napierała - myśmy innych nie znaleźli, ponieważ chodzi o to żeby to było po prostu wykonanie elementu później już budowy nawierzchni utwardzonej, to też nie są nam znane inne technologie, które pozwalałyby na takie wykonanie etapowo nawierzchni utwardzonej, to co zostanie wykonane  aby było tym elementem właściwie wykonanym.
- Radny P. Bekas - Panie Przewodniczący bardzo się cieszę że znalazł się taki sposób na zaspokojenie potrzeb mieszkańców, jako członek Komisji Inwestycji mogę powiedzieć, że wniosków dotyczących ulic  najwięcej rozpatrywaliśmy, ponad 90% to była kwestia dróg, po tym okresie zimowo wiosennym.  Rozumiem że to jest jakby jeden z elementów budowy drogi, czyli na razie utwardzamy te drogi i oczywiście mam nadzieję że na tym się nie skończy i w przyszłości uda się położyć tą nawierzchnię wyrównawczą i skończyć te ulice, z chodnikami, krawężnikami, itd. Tak to rozumiem, ze po prostu zmieniamy technologię, tzn. nie budujemy ulicy od początku do końca tylko robimy trzy razy tyle ulic w tej technologii i w przyszłości w ramach następnych lat, będą one kończone. Jak jednak wiemy z pustego nikt nie naleje więc nadal to będzie te dwadzieścia parę milionów i po prostu więcej ludzi będzie miało utwardzone ulice. Ponieważ pamiętam ilości wniosków do komisji, wiem mieszkając na Starym Puszczykowie, jaki to jest problem, w Puszczykówku to tak bardzo nie doskwiera jak tam ,mam wielki apel do wszystkich Radnych, aby wznieść się ponad wszystkimi podziałami, które niestety są w naszej Radzie, które spowodowały to iż ja uważam iż ta kadencja nie jest najlepszą kadencją dla mieszkańców Puszczykowa, że więcej było walki, choćby w dzisiejszych wypowiedziach, bardziej chodzi o przyłożenie Urzędowi  i Burmistrzowi, niż rozwiązywanie problemów. Dziwię się Radnym, którzy uważają za swój sukces zablokowanie działań, a nie znajdywanie rozwiązań, ale chciałbym zaapelować, aby chociaż ten temat na koniec kadencji zaaprobować i spróbować rozwiązać potrzeby mieszkańców, a nie tylko prowadzić tutaj kłótnie.
- Radny  S. Balbierz  - Nawiązując do pana Bekasa wypowiedzi chciałbym tylko zapytać jedną rzecz dlaczego ulice, które w tej chwili zostały ustalone do wykonania nie zostały wykonane zgodnie z kryteriami, to jest najważniejsza sprawa.
- radny P. Bekas - ja właśnie o tym mówię, aby wznieść się nad podziałami, bo w ten sposób to możemy naprawdę jeszcze parę miesięcy się kłócić, po prostu zróbmy coś dla mieszkańców i rozwiążmy im problemy.
- Burmistrz Miasta J. Napierała - W kwestii formalnej Panie Balbierz nie znam innego wykazu ulic , który byłby przygotowany i nad którym Rada by się nie pochylała
- Radna  H. Rapalska Kaczmarek - ja chciałabym tylko skomentować tak króciutko wypowiedź Pana Bekasa. Zdobyczą demokracji jest brak konieczności podnoszenia ręki jednogłośnie i każdy ma prawo zadawać pytania, mieć wątpliwości i oczekiwać na te pytania konstruktywnych odpowiedzi i nie ma przymusu aby cała Rada głosowała tak samo i tym ta kadencja w jakiś sposób mogła się zaszczycić.
- Radna  I. Jankowska - mam jeszcze kilka pytań, tzn. wątpliwości, które powinna jeszcze komisja, może je rozwieje od razu. Kwestia dróg rowerowych i pieszych, chciałabym wiedzieć jak komisja postrzega to iż są drogi rowerowe to bardzo dobrze, ale bez żadnej koncepcji na zasadzie, ja bym to nazwała na hura, czyli po prostu robimy to bez pomyślunku czy to ma jakieś połączenia z innymi gminami, czy to stanowi koncepcję wspólnej całości czy uwzględnia tutaj kwestie nie tylko naszej gminy ale połączenia z innymi.
- Burmistrz Miasta J. Napierała -Myślę, że już po prostu szkoda słów by tutaj tłumaczyć od początku to wszystko raz jeszcze. Jeżeli Pani uważa, że nie ma koncepcji budowy dróg rowerowych to się dziwię. Zaczęliśmy od budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi bardzo newralgicznej jaką jest ulica Wczasowa, gdzie  jak była budowana to straszono nas manifestacjami przeciw budowie tej ścieżki, były głosy przeciwne tej budowie, następnie  dokończyliśmy ścieżkę w kierunku drogi 431 łączącej Mosiną z Kórnikiem a teraz realizujemy odcinek ścieżki rowerowej od dworca PKP do ścieżki rowerowej, która biegnie  z Poznania przez Luboń, Łęczycę do Puszczykowa. Jak można mówić, że to nie jest koncepcja.
- Radna I.Jankowska -  dziwię się, że nie ma tej koncepcji, idąc dalej zasoby komunalne. Tez mam kwestię, która była poruszana kilka lat temu. Brak zasobów komunalnych dla osób starszych dla rodzin które nie radzą sobie z bieżącym utrzymaniem domu, a chciałyby zostać w Puszczykowie ale  potrzebują lokalu. Uważam, że ta kwestia powinna być również przedmiotem debaty komisji mienia i majątku. Kolejna sprawa  to kwestia drogi 430, która była przedmiotem obrad komisji komunikacji społecznej Puszczykowa i Mosiny czy komisja inwestycji mienia i majątku komunalnego dalej drążyła sprawę i zapytywała Burmistrza lub władze wyższe jakie są możliwości  udrożnienia ruchu na tej drodze. Chciałabym zapytać również czy komisja odnosiła się do sprawy szynobusu tzn. przebiegu trasy linii kolejowej. Mogliśmy składać wnioski i postulaty o przebudowę przejazdów kolejowych. Jeżeli komisja się tą sprawą nie zajmowała to może chociażby zapoznała się z tą dokumentacją. Ostatnia ale najbardziej  kluczowa sprawa to w jaki sposób komisja odnosiła się do sposobu pozyskiwania środków unijnych na inwestycje, czy analizowała  liczbę wniosków składanych przez pozostałe gminy powiatu wielkopolskiego i jak wygląda w tym aspekcie Puszczykowo, czy  odniosła się do strategii rozwoju woj. wielkopolskiego i do programu operacyjnego jaki powstaje w Urzędzie Marszałkowskim. Zdaje  sobie sprawę jak ważne są każde studzienki o których mówiła komisja ale jeśli komisja nie będzie się zajmować  sprawami strategicznymi to daleko nie zajdziemy. Uważam, że cały czas tracimy środki.
- Radny P.Bekas - w sprawozdaniu przewodniczącego komisji inwestycji była mowa o  usprawnieniu drożności na drodze 430, tj. skrzyżowaniu ul. Wysokiej i Studziennej, o skrzyżowaniu przy Wysokiej  i Poznańskiej, skrzyżowaniu ul. Wysokiej z Jarosławską. Wie pani, że jest to droga wojewódzka. Pytała pani o ul. Lipowa i wie pani jakie są najpilniejsze potrzeby naszych mieszkańców i pani pytania mnie dziwią. Jeżeli pani ma  możliwość pomocy w pozyskaniu środków o jakich pani mówi przez cztery lata  to dziwie się pani jako radnej, że pani nie pomoże  znaleźć tych pieniędzy. Po to panią mieszkańcy wybrali jako radną by pani rozwiązywała tego typu problemy. Stawianie w tej chwili tak naprawdę tego typu pytań retorycznych do niczego nie prowadzi.
- Radny A.Balcerek - myślę, że pani Jankowska mało uważanie słuchała tego co mówiłem. Zbagatelizowała pani sprawę studzienek. Znam osoby które jadąc rowerem, z powodu braku kratki ściekowej, doznali obrażeń. Jeżeli chodzi o drogę 430, jest to droga wojewódzka i wie pani, że inwestycje na tej drodze może prowadzić Zarząd Dróg Wojewódzkich.
- Radna I.Jankowska - pytałam o sprawy o wiele ważniejsze i  szeroko rozumiane, ale rozumiem, że dla wielu radnych jest to  temat trudny do podjęcia. Nie mniej jednak chciałabym panu radnemu powiedzieć, że jako radna nie mam żadnych uprawnień do tego by w imieniu Urzędu pisać wniosek, owszem pomagałam i cały czas pomagam organizacjom pozarządowym i innym instytucjom z terenu, niestety bardzo trudno z Puszczykowa. Sama pozyskałam dotacje na przeprowadzenie szkoleń, warsztatów w których uczestniczyli również radni Powiatu, już wiedzą jak pisać wnioski, gdyby ktoś skorzystał również by wiedział jak to się robi. Również pomagałam pisać młodym, właściwie to była ich inicjatywa ich tutaj składanie wniosku do programu młodzież został zablokowany, tak że nie widziałam możliwości żeby dalej pomagać Urzędowi w tym aspekcie tematu i jeśli chodzi o kolejne sprawy to muszę powiedzieć Panu, że po trzech latach składania wniosków przez panią radną Tabędzką, żeby był w końcu uchwalony wieloletni plan inwestycyjny, plan rozwoju lokalnego, dopiero od tego momentu możemy mówić o pozyskiwaniu środków na inwestycje, gdyby to zostało zrobione wcześniej, myślę byłoby łatwiej i byśmy przed 2004 rokiem jak pozostałe gminy zdążyli z modernizacją obiektów szkoleniowych, zwłaszcza że mamy cztery, a właściwie pięć szkół na terenie gminy, myślę że byśmy zdążyli również z częścią dróg, nie tylko z jedną, ale może z siecią dróg, może akurat by się udało. Chciałabym tez powiedzieć że również tutaj że pani M. Tabędzka i ja była jedną z inicjatorek składania projektu do Lider Plus, który dot. gmin, później projekt był składany dalej do funduszy inicjatyw obywatelskich, przez Ministerstwo Polityki Społecznej projekt został wygrany. Składało Stowarzyszenie Partnerzy dla Samorządu również z moją Organizacją w której pracuję, jak również drugi wniosek, który przyszedł z PFARe w 2003r ., więc proszę nie mówić, ze uprawiam demagogię bo uzyskuję sporo pieniędzy, tylko że korzystać z tej wiedzy chcą inne gminy, raczej nie Puszczykowo, ale myślę że dowodów kilka jest, pani M. Ornoch Tabędzka jako koordynator jednego z projektów, które razem realizujemy.
 - Burmistrz Miasta J. Napierała - Nie jestem w tej chwili przygotowany na pełną polemikę  w kwestii ostatniej, którą pani poruszała, ale powiem krótko te pieniądze służą Państwa organizacji, a nie gminom. Gminy mają z  tego tytułu zadania do wykonania,  ja się przygotuję z tego tematu i szczegółowo wyliczę jakież to korzyści miasto miało z działalności Pań bo tak pani powiedziała tutaj i z uzyskanych środków. Tak na marginesie miasto tez pozyskało środki na aktywizację puszczykowskich kobiet, natomiast odniosę się również do kwestii składania wniosków, po prostu i kwestii uchwalania planu rozwoju lokalnego.
- Przewodniczący Rady Miasta M. Thiel - czy w tej sprawie są jeszcze jakieś pytania, co do informacji pana Balcerka są jakieś uwagi? Skoro nie ma to zamykam dyskusję proszę Państwa.
- Radny A.Balcerek - chciałem podziękować p. Mulczyńskiej i p. Stempniak za pomoc w przygotowaniu  sprawozdania.
- Radna M.Ornoch Tabędzka - proszę o zarządzenie krótkiej przerwy.
Wobec braku sprzeciwu  Przewodniczący rady zarządził 5 minut przerwy.
 
 Po przerwie:
 
VI.    Podjęcie uchwał
1)    projekt uchwały nr 214/06 w sprawie zmiany programu ochrony środowiska m. Puszczykowa
W tym miejscu salę opuściła radna I.Jankowska ( 17.30)
 
- Przewodniczący Rady Miasta M.Thiel - proszę o zabranie głosu p. J.Kozeńską.
- J. Kozeńska - inspektor ds. ochrony środowiska UM w Puszczykowie omówiła projekt uchwały. Podkreśliła, że projekt  był omawiany przez Komisje Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta, został doręczony wszystkim radnym. Ponieważ na sali obecny jest przedstawiciel firmy przygotowującej program "ABRYS" prosi o ewentualne pytania do przedłożonego programu.
- Radny W.Kociemba - Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta  - komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.
-  M.Thiel - Przewodniczący Komisji Statutowej  - Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały. Otwieram dyskusję w tej sprawie.
- radny M.Rzepczyński - czy  na podstawie tych szacunków tu przedstawionych my będziemy płacić składki do związku SELEKT ?
- Radny P.Bekas -  większość gospodarstw  domowych ma gaz, a wykazywany jest tutaj duży udział frakcji popiołowych w 2005 roku i czy jeśli sa one przeszacowane to nie będziemy płacić wyższych opłat z tego tytułu.
- p. Cudakiewicz - przedstawiciel firmy ABRYS - jeżeli chodzi o szacunki ilości odpadów zostały one obniżone o 30 % i dodatkowo urealnione o informacje jakie otrzymaliśmy od firmy Eko-Rondo. Na podstawie tych informacji dokonano szacunku procentowego jakie były podane w Krajowym Programie Odpadami. Dotyczy to również frakcji popiołowych.
- Burmistrz Miasta J.Napierała - w Statucie Związku, który państwu został doręczony mówi się w § 28 o sposobach obciążania kosztami, ust. 2 mówi, że uczestnicy Związku ponoszą koszty w formie składki członkowskiej proporcjonalnie do liczby mieszkańców wg. stanu na dzień 31.12 roku poprzedzającego rok budżetowy w terminie do dnia 31.03. danego roku budżetowego, a  ust. 4 mówi, że jeżeli dochody własne Związku ( składki członkowskie) nie wystarczą na pokrycie strat, straty rozkłada się na uczestników związku wg zasady przyjętej w ust. 2. Nie ma więc nic w tych zapisach odwołującego się do ilości odpadów określanych   czy to w programie czy planie gospodarki odpadami.
- Radna M.Ornoch Tabędzka - ja mam bardzo podobne pytanie, rozumiem intencje  radnego Rzepczyńskiego, ponieważ argumenty które przytoczył pan burmistrz  absolutnie nie chronią  mieszkańców w przyszłości przed podwyżką cen za wywóz odpadów stałych gdyż jeśli cała instalacja zostanie  niedobrze oszacowana na początku na etapie planowania i nie będzie ostatecznej ilości odpadów przekazywanych do wspólnego zakładu to tym sposobem straty które będą wynikały z tego ze ten  strumień odpadów jest zbyt mały zostaną rozłożone równomiernie, zgodnie  z liczba mieszkańców  na wszystkich czyli generalnie  mieszkańcy będą z tego tytułu płacić z własnej kieszeni. Ja takie pytanie zadałam i pan Cudakiewicz mi odpowiedział i jeżeli pan może uspokoić p. Rzepczyńskiego ze tak nie  będzie to p. Rzepczyński na pewno będzie usatysfakcjonowany.
- p. Cudakiewicz -  wskaźniki które przyjmuje Krajowy Plan Gospodarki Odpadami  który jest wytycznym dla dokumentów niższego rzędu w tym gminnym programów gospodarki odpadami, podaje znacznie wyższe wskaźniki  odpadów na mieszkańca niż my przyjęliśmy w tym programie. Te wskaźniki i obniżenia są zastosowane w uzgodnieniu ze Związkiem Międzygminnym SELEKT o 30 %.. Uważam, że jest to bezpieczne obniżenie tych wartości by całe przedsięwzięcie miało płynność finansową.  Niedawno Selekt poszerzył się o kolejną gminę i ilość kolejnych gmin zgłaszających się do związku będzie powodowała, że jeżeli nawet będzie pewne niedoszacowanie z początku to będzie ono malało bo ilość uczestników będzie wzrastać.
- Radny M.Rzepczyński - plan zakłada, że w skali miesiąca zostanie wywieziony określony tonaż odpadów. Jaki to jest tonaż w planie a jaki jest tonaż faktycznie wywożony z miasta.
- p. Cudakiewicz - jeżeli chodzi o dane dzisiejsze to na koniec 2005 roku wywieziono 2233 tony odpadów.
- Burmistrz Miasta J.Napierała - dziś już nie buduje się instalacji do przerobu odpadów stałych na zasadzie  jednego wielkiego obiektu który ma wydajność stałą. Dzisiaj się buduje w systemie modułowym i dlatego nie można zakładać, że w przypadku SELEKTU ten system nie będzie stosowany. Ilości mamy obecnie precyzyjnie zmierzone i można sprawdzić jaka jest tendencja co do ilości odpadów wywożonych z Puszczykowa.
- Radna M.Ornoch Tabędzka - wnioskowaliśmy na komisji, ponieważ pan radny Rzepczyński twierdził, że dla niego jest wiele rzeczy niezrozumiałych i rozumiem, że  plan w takiej postaci będzie niezrozumiały dla bardzo wielu mieszkańców i prosiliśmy o przygotowanie takiej informacji dla  mieszkańców by zwykły przeciętny śmiertelnik wiedział po co to jest robione i jakie maja być z tego korzyści dla miasta.
- Radny P. Bekas - chciałem zwrócić  uwagę, że w spisie treści jest taki pkt. VI  który mówi " streszczenie w języku niespecjalistycznym" jest tam bardzo jasne wszystko napisane po co i dlaczego się to robi. Uważam, że należy przyjąć ten program.
- Przewodniczący rady M.Thiel - wobec braku dalszych pytań poddaje projekt pod głosowanie.
W głosowaniu ( 13 za, przeciw 0, 1 wstrzymujący ) uchwała została przyjęta.
 
2)    projekt uchwały 215/06/IV w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego  dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy ulicą Sobieskiego, działką nr 177/4, działką nr 167, a terenem lasu WPN, obręb Puszczykowo Stare, arkusz 5.
- Przewodniczący Rady M.Thiel - proszę p. Stempniak o przedstawienie projektu uchwaly.
- p. A. Stempniak  - teren objęty uchwałą  na mapie zaznaczono czerwoną przerywaną linią w planie zagospodarowania przestrzennego z 1994 roku, który już nie obowiązuje, przeznaczony był w tej frontowej części od ul. Sobieskiego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, a w większości terenu pod uprawy rolne co widać na tym zdjęciu, te tereny właściwie do dzisiaj są częściowo uprawiane, użytkowane rolniczo. Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań kierunków zabudowy miasta można zaliczyć ten obszar do przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniową z towarzyszącymi usługami towarzyszącymi i obsługą komunikacyjną terenu. Północna granica z prawej strony, tj. granica terenów mieszkaniowych wyznaczonych w studium, dlatego nie ma możliwości przystąpienia do opracowania planu dla całości terenu aż do Cichej, może to być dopiero zrobione po zmianie studium, dlatego w tej chwili jest taka propozycja. Z lewej strony teren jest położony w sąsiedztwie planu, który jest w tej chwili opracowany dla działki 177/4, jest w fazie po wyłożeniu do publicznego wglądu na etapie składania uwag i wniosków do wyłożonego planu. Wszystkie te powiązania, które wynikają z treści tego planu, który jest już właściwie przedstawiony do wglądu, kontynuowany w tym nowym opracowaniu  to będzie tez układ komunikacyjny powiązany z ta nową częścią i przeznaczenie mieszkaniowe terenów, wielkość działek w taki sposób by to razem funkcjonowało prawidłowo. Ten projekt uchwały był przedstawiony Komisji Ładu Przestrzennego i Komisji Urbanistyczno Planistycznej  i uzyskał opinię pozytywną. Dziękuję.
- Przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego H. Rapalska Kaczmarek - Tak jak Pani Stempniak powiedziała, jednogłośnie opiniowaliśmy  projekt pozytywnie.
- Przewodniczący Komisji Statutowej M. Thiel - Komisja Statutowa nie zgłasza zastrzeżeń.
- Burmistrz Miasta J. Napierała - Chciałbym się tutaj odnieść do wcześniejszej wypowiedzi Pani Radnej Rapalskiej Kaczmarek, która  zwróciła uwagę, że prowadzimy tutaj złą politykę jeśli chodzi o opracowywanie planów, ponieważ nie robimy tego  dla całego obszaru planu. Otóż swego czasu to był rok chyba 1993, gdy próbowaliśmy opracować dla tego terenu plan zagospodarowania przestrzennego, a później wykonać studium, ale właściciele terenów orzekli iż ich nie interesuje zmiana przeznaczenia tych gruntów i  bez zgody właścicieli nie było sensu rozpoczynania całej procedury. Jeszcze jedna uwaga, projekt realizowany w tej chwili dla terenów leżących, patrząc na rysunek po lewej stronie, od obszaru określonego czerwoną linią, w żaden sposób nie przeszkadza na poprawne wykonanie planu dla obszaru określonego właśnie tą czerwona linią. Głównym problemem na tym terenie jest problem uzyskania wyjazdów, czy tez przejazdów z ul. Sobieskiego na ten teren i to jest główny problem, który będzie tutaj po pierwsze stwarzał określone trudności, a z drugiej strony będzie musiał być rozwiązany.
- Radna H. Rapalska Kaczmarek - Chciałabym tutaj uzupełnić wypowiedź Pana Burmistrza, ponieważ Komisja rozumiała konieczność przystępowania do kolejnych planów zagospodarowania przestrzennego bo takowe są potrzebne, podejmowanie uchwały do przystąpienia do tej pierwszej działki za halą sportową, zdaje sobie sprawę że zostało by bardzo odsunięte w planie stworzenie planu zagospodarowania dla tego całego terenu co wymagałoby najpierw zmiany studium czyli byłoby to wszystko przesunięte o rok albo półtora, dlatego pozytywnie opiniuje przystępowanie do projektów takich częściowych. Wnioskowaliśmy tylko jako Komisja aby robiąc projekt dla tej pierwszej części, stworzyć jakąś koncepcję komunikacyjną dla powiązań komunikacyjnych dla całego terenu, które by były jakby wytycznymi do innych etapów planu bo tak właściwie to jest chyba jedyny problem przy takim częściowym opracowywaniu planów, jak te tereny wszystkie, które są robione na raty, jakby fragmentarycznie, nie w całości powiązać ze sobą komunikacyjnie, żeby ten układ był w miarę sprawny, żeby nie były to sięgacze kilometrowe, żeby właściciele kolejnych terenów godzili się na połączenia prostopadłe, wiadomo, że kosztem ich posesji, podejrzewam, że są to nieraz bardzo trudne uzgodnienia.
- Przewodniczący Rady Miasta M. Thiel - Czy jeszcze ktoś ma pytania? Ponieważ  nie ma wobec powyższego zamykając dyskusję, proszę uprzejmie o przystąpienie do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu nr 215? 
W głosowaniu:  ( 14 za, przeciw 0, wstrzyma. 0 ) uchwała została przyjęta.
 
3) Projekt uchwały 216 w sprawie przyjęcia zmian w statucie Związku Międzygminnego SELEKT
- Przewodniczący Rady M.Thiel - proszę o przedstawienie projektu uchwały panią mecenas Szawelską.
- Radca Prawny A. Szawelska -  To jest uchwała, która została podzielona co do treści na dwie części. Intencją tego podziału było to, aby nie blokować zmian w statucie w zakresie gmin, które wyraziły gotowość i zostały przyjęte w poczet członków. Gdyby treść obu uchwał została połączona, wskutek zablokowania któregokolwiek z zapisów dot. już bardziej istotnych zmian w statucie, te gminy mogłyby nie znaleźć się w statucie i mogłyby nie zostać wpisane do rejestru jako członkowie Związku, a zatem pierwsza uchwała dot. tylko jednego określonego paragrafu, który zwiększa liczbę członków związku ta uchwała uchyla również uchwałę naszej Rady Miejskiej z 2005r, a uchylenie ma taki skutek, że właśnie ta poprzednia uchwała została przyjęta, jeśli chodzi o treść jako jedna uchwała.
- Przewodniczący Komisji Statutowo Prawnej M. Thiel - jeśli chodzi o komisję Statutowo Prawną, która się tym zajmowała to przyjmuje tę wersję, to jest w zasadzie podzielenie tej starej na dwie, z których jedna dot. nowych członków, a druga uchwała nr 217 dot. zmian proceduralnych w statucie Związku. Proszę o ewentualne pytania.
- Radna  M. Ornoch Tabędzka - mam pytanie, które w jakiś sposób warunkuje moje głosowanie nad tą uchwałą, ponieważ pamiętam że jak głosowałam pozytywnie w 2005r, również wtedy wnioskowałam o wniesienie na forum wszystkich gmin Związkowych  możliwości korekty tego statutu i o uzupełnienie go o cel statutu, dlatego że dla mnie ten statut nie ma celu i bardzo to ogranicza możliwość działania w przyszłości Związku Międzygminnego. Będę motywowała dlaczego, chciałabym usłyszeć czy taki wniosek przez Puszczykowo został zgłoszony, jeśli został zgłoszony to jak został odebrany i dlaczego nie uwzględniono go do tej pory w zmianach statutu, które rozumiem, ze były brane pod uwagę.
- Radca Prawny A. Szawelska - Ja  wyjaśnię pod względem prawnym bo tj. art. 67 ust. 2  który zawiera zamknięty katalog spraw jakie mogą znaleźć się w statucie. Jest to statut Związku, a nie Stowarzyszenia, więc ten statut różni się troszeczkę od innych, które powszechnie znamy, gdyby art. 67 ust. 2 zawierał słowo w szczególności powinien zawierać, można by wnioskować o wprowadzenie takich zapisów w statucie, których nie zawiera ustawa. Ten art. 67 ust.2 mówi statutu związku powinien określać i jest to katalog zamknięty i tu nie ma mowy o celu, są zadania związku nie ma miejsca od strony prawnej na wyodrębnienie osobnego paragrafu, któryby określał cel i myślę, że to mogła być podstawa tego, że Związek nawet nie głosował, nie dyskutował nad tą zmianą.
- Burmistrz Miasta J. Napierała - dla mnie i dla pozostałych członków Związku w moim pojęciu w miarę precyzyjnie są określone zadania związku tj. paragraf 6 i jednoznacznie jest tutaj napisane kto jest powoływany i jaki ma zakres swojej działalności, to nie jest tak ze nie jest określony cel Związku, może nie jest określony z nazwy cel związku, ale są zadania Związku. Zamiast celu są napisane zadania.
- Przewodniczący Rady Miasta M. Thiel - czy są jeszcze jakieś uwagi? Wobec powyższego proszę Państwa głosujemy w tej chwili nad uchwałą nr 216. Informuję, że przy głosowaniu obowiązuje większość bezwzględna  czyli musi być w naszych warunkach więcej głosów "za" niż przeciwnych i wstrzymujących się.
W głosowaniu: (13za,   przeciw 0,   wstrzymujących  1.) uchwała została przyjęta.
 
4) projekt uchwały nr 217 w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku
- Przewodniczący Rady M.Thiel - proszę p. mecenas o omówienie projektu uchwały.
- Radca prawny A.Szawelska - jeśli chodzi o zakres zmian , to dla porównania został państwu doręczony obowiązujący Statut. Jednym z podstawowych zadań jakim miały służyć te zmiany to to by reprezentantami gmin w związku mogli być zastępcy burmistrza. Dokonano też zmian w zakresie kompetencji  zgromadzenia.
- Przewodniczący Rady M.Thiel - czy są uwagi lub zapytania.  Ponieważ nie ma, przystępujemy do głosowania. Informuję, że przy tym głosowaniu obowiązuje również większość bezwzględna.
W głosowaniu (  13 za, przeciw 0, wstrzymujących 1 ) uchwała została przyjęta.
 
5) projekt uchwały  nr 218 w sprawie przyjęcia zadań Powiatu Poznańskiego
- Przewodniczący Rady M.Thiel - proszę p. Burmistrza o zreferowanie projektu uchwały.
- Burmistrz Miasta J.Napierała - drogi powiatowe 7 lat temu były zaliczane do dróg wojewódzkich i mieliśmy podpisane jako gmina  porozumienie z Urzędem Woj. Jak powstały powiaty, Powiat przejął te kompetencje. Dla uporządkowania kwestii miedzy Gminą a Powiatem, Zarząd powiatu Poznańskiego przygotował porozumienie, które państwu przedkładamy do zaakceptowania. To porozumienie dotyczy środków na bieżące utrzymanie dróg. Jest to około 140 tys. zł czyli około 20 tys. zł na utrzymanie jednego km dróg powiatowych. Te środki wystarczają  na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.
- J. Szafarkiewicz - przewodniczący kom. budżetu i finansów - komisja pozytywnie opiniowała projekt .
- Przewodniczący Rady M.Thiel - Komisja Statutowa  pozytywnie opiniowała projekt uchwały.
- Radny M.Rzepczyński -  pojawiła się kwestia by zmodyfikować zapis dotyczący  kar i opłat. Jest zapisane że kary zebrane na danej drodze musza być przekazane do Starostwa. Chodziło o taka zmianę by nie trzeba było przekazywać kar za przekroczenie prędkości na tych drogach. Jest to zapis niejednoznaczny.
- Radca prawny A.Szawelska. -  w wyniku kontroli prędkości na drodze radarem nakładane są mandaty a nie kary, to jest grzywna. Kara ma charakter administracyjny. Chodzi o kary za zajęcie pasa drogowego.
- Burmistrz Miasta J.Napierała - kary wymienione w treści porozumienia dotyczą kar nałożonych w trybie administracyjnym natomiast mandaty mogą być nakładane przez Straż Miejską lub Policję
- Radna H. Rapalska Kaczmarek - w jaki sposób następuje przepływ środków finansowych i czy po otrzymaniu tych środków miasto przejmuje obowiązek utrzymania tych dróg. Czy miasto wówczas organizuje przetargi również jak dla dróg gminnych.
- Burmistrz Miasta J.Napierała -  środki otrzymujemy w czterech transzach. Mamy  obowiązek przedstawić do Starostwa dokumentację, że te środki zostały wykorzystane właśnie na utrzymanie tych dróg. Wygląda to tak samo jak na drogach gminnych tylko musi być osobne konto do rozliczania  tych wydatków.
- Radny S.Balbierz - czy dotyczy to również utrzymania zieleni.
- Burmistrz Miasta J.Napierała - tak, tej która znajduje się w pasie drogowym.
- Przewodniczący Rady M.Thiel - wobec braku pytań przystępujemy do głosowania.
W głosowaniu ( 14 za - jednogłośnie) uchwała została przyjęta.
 
6) projekt uchwały nr 219 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku komunalnym
- Przewodniczący Rady M.Thiel - proszę p. Burmistrza o zabranie głosu.
- Burmistrz Miasta J.Napierała - wpłynął wniosek jednej z najemców mieszkania w budynku komunalnym przy ul. Poznańskiej 26. Uważamy za zasadne, podobnie jak to było w innych budynkach komunalnych stworzyć możliwość kupna tych mieszkań przez najemców. Proszę o naniesienie autopoprawki w § 3. Po słowie " za zgodą" dodać słowa  " Urzędu Miasta".
- Radny A.Balcerek -  Komisja Mienia i Majątku Komunalnego pozytywnie opiniuje projekt uchwały.
- Radny J.Szafarkiewicz - Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały.
- Przewodniczący rady M.Thiel - Komisja Statutowa  również pozytywnie opiniowała ten projekt.
- Radca prawny  A.Szawelska - proponuję zamiast słów "Urzędu Miasta" słowo "Miasta".
- Przewodniczący Rady M.Thiel -  wobec braku pytań przystępujemy do głosowania.
W głosowaniu ( 14 za - jednogłośnie) uchwała została przyjęta.
 
7) projekt uchwały nr 220 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe.
 
- Przewodniczący Rady M.Thiel - proszę o omówienie projektu uchwały p. Luthra.
- p. W. Luther - projekt uchwały dotyczy nieruchomości  stanowiących własność m. Puszczykowa, których dotychczasowi użytkownicy wieczyści potwierdzili wolę przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Operaty ustalające wartość zostały opracowane przez rzeczoznawcę.
- Radny A.Balcerek - Kom. Mienia i Majątku komunalnego pozytywnie opiniuje projekt.
- Radny J.Szafarkiewicz - Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały.
- Przewodniczący Rady M.Thiel - Komisja Statutowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Wobec braku pytań  proszę o przegłosowanie projektu uchwały.
W głosowaniu ( 14 za - jednogłośnie) uchwała została podjęta.
8) projekt uchwały nr 221 w sprawie  zmiany uchwały nr 170/05/IV z dnia 06.09.2005 r.
- Przewodniczący Rady M.Thiel -  proszę o zreferowanie uchwały.
- p. W.Luther - jest to projekt  zmieniający uchwałę dotyczącą wykupu terenu przy ul, Jarosławskiej. W wyniku zmiany stanowiska właścicieli co do ceny zbycia tej nieruchomości na rzecz miasta, przedstawiamy projekt uchwały.
- Burmistrz Miasta J.Napierała -  właściciele złożyli ofertę na 205 tys. zł, następnie na 180 tys. zł.. Poddaję pod rozwagę tą cenę. Wycena biegłego opiewała na 152 tys. zł.  z tym, że z tego względu, że grunt jest oddalony od drogi publicznej, biegły jeszcze  odjął od tej kwoty wartość  gruntu jaki by musiał być  przeznaczony na drogę, żeby ten grunt można było połączyć z drogą publiczną i dlatego wyszła kwota 115,.125,- zł. na tym terenie znajdują się również zbiorniki po paliwach jeszcze po firmie DROMOST, i dlatego będą jeszcze koszty usunięcia względnie napełnienia czymś tych zbiorników  tak by po skorodowaniu nie spowodowały zapadliska na tym terenie. Proszę Radę o zajęcie stanowiska w tej sprawie.
- radny A.Balcerek  -Przewodniczący Komisji Mienia i Majątku Komunalnego - komisja uważała, że cena zaproponowana przez właścicieli nieruchomości  jest zbyt wysoka, chodzi również m.innymi o usunięcie tych zbiorników. Komisja jednogłośnie negatywnie opiniuje projekt tej uchwały. Wnoszę również do Pana Przewodniczącego o zniesienie tego projektu z porządku dzisiejszych obrad w celu podjęcia dalszych negocjacji cenowych z właścicielami gruntu.
- Radny K.Jopek - uważam, że projekt uchwały był przygotowany nie przez komisję tylko przez Burmistrza i tylko on może złożyć wniosek o zniesienie tego projektu z porządku obrad.
-Radny J.Szafarkiewicz - Komisja Budżetu i Finansów  negatywnie opiniowała projekt uchwały m.innymi z tego względu, że nie zostały uwzględnione w cenie koszty  uzdatniania terenu czyli usunięcia tych zbiorników, komisja ustaliła, że szacunkowo jest to kwota 30 tys. zl. Przy pomniejszeniu tej kwoty do 150 tys. zł komisja uważała, że byłaby to kwota  która ewentualnie mogła zostać uznana.
- Przewodniczący rady M.Thiel - czy p. Burmistrz  ustosunkuje się do wniosku radnego Balcerka.
- Burmistrz Miasta J.Napierała - jestem podobnego zdania., jeżeli mnie rada upoważni to się jeszcze potarguję z właścicielami. Właściciele uważali, że to ja jestem przeciwny by kupić ten grunt za taką kwotę, dlatego przygotowałem projekt uchwały. Chciałbym zauważyć, że za metr gruntu szacowano i tak na ponad 70 zł. jego przygotowanie jako terenu rekreacyjnego wymaga jednak jeszcze nakładów finansowych. Na terenie Starego Puszczykowa działki w granicach 3 tys, metrów można kupić do 100 zł za metr.
- Radny W.Kociemba - na mapie która otrzymaliśmy widnieje jeszcze tam zaznaczona stacja paliw. Winno to być skorygowane.
- Burmistrz Miasta J.Napierała - składam wniosek o wycofanie projektu z porządku obrad.
- Przewodniczący Rady M.Thiel -  czy są głosy przeciwne temu wnioskowi.
- Radny K.Jopek - nadal uważam, że Rada powinna się do tego projektu odnieść by było jednoznaczne stanowisko Rady w tej sprawie.
- Przewodniczący Rady M.Thiel - poddaję pod głosowanie wniosek o zniesienie tego projektu z porządku dzisiejszych obrad. Jeżeli wniosek nie przejdzie będzie głosowany projekt uchwały.
W głosowaniu wniosku o wycofanie projektu z porządku obrad (  8 za, 6 przeciw, wstrzymujących 0) wniosek został przyjęty.
- Przewodniczący Rady M.Thiel - stwierdzam, że projekt uchwały zostaje wycofany z porządku dzisiejszych obrad.
 
9) projekt uchwały nr 222 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
- Przewodniczący Rady M.Thiel - proszę o zreferowanie projektu uchwały.
- p. W.Luther - projekt uchwały dotyczy zbycia prawa użytkowania wieczystego na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych, z tym, że jest to czynione innym trybem niż przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dlatego, że nieruchomość jest przeznaczona na inne niż mieszkaniowe cele i w tej sytuacji może być zbywana tylko w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami i wymaga uchwały w tej sprawie. Właściciele złożyli wniosek o rozłożenie należności na 10 rat i dlatego jest taki zapis w uchwale.
- Radny A.Balcerek - Komisja Mienia i Majątku pozytywnie opiniuje projekt uchwały.
- Radny J.Szafarkiewicz - Komisja Budżetowa  również pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu.
- Przewodniczący rady M.Thiel Komisja Statutowa pozytywnie opiniuje projekt. Skoro nire ma uwag przystępujemy do głosowania.
W głosowaniu (  ( 14 za - jednogłośnie ) uchwała została przyjęta.
 
10) projekt uchwały nr 223 w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz m. Puszczykowa
- Przewodniczący Rady M.Thiel - proszę o zreferowanie projektu uchwały.
- W.Luther - projekt jest wynikiem realizacji planu zagospodarowania przestrzennego Niwka, złożył wniosek o wykup terenu przeznaczonego pod drogę, która zgodnie z planem jest drogą dojazdową do terenu objętego planem. Po negocjacjach  trwających dość długo doszliśmy do propozycji cenowych przedstawionych w uchwale.
- Radny A.Balcerek - Komisja Mienia i Majątku Komunalnego  projekt uchwały z uwagi na zbyt wysoką proponowaną cenę zakupu tej nieruchomości  jednogłośnie  negatywnie opiniowała projekt uchwały.
- Radny J.Szafarkiewicz - Komisja Budżetu i Finansów -z tych samych względów Komisja również negatywnie opiniowała projekt uchwały.
- Radny  M.Thiel -  Komisja Statutowo-Prawna  odnośnie podstawy prawnej nie ma zastrzeżeń.
Wobec braku pytań prośzę o przegłosowanie projektu uchwały.
W głosowaniu ( głosów "za" - 0, wstrzymujących 0, przeciwnych 14) uchwała nie została przyjęta.
 
11) projekt uchwały nr 224 w sprawie wyrażenia zgodna dzierżawę gruntu na okres 11 lat
- Przewodniczący Rady M.Thiel - proszę o zreferowanie projektu uchwały.
- W.Luther - ta uchwała kończy cykl zagospodarowania terenu przy ul. Poznańskiej tzw. ryneczku. Na części tej działki stoi budynek zagospodarowany na sklep w części drobiarski  i  w części  galanteryjny. Warunki szczegółowe będą określone w umowie i są one  prawie identyczne jak z pozostałymi. Różni się tylko okres przebudowy obiektu, który ma nastąpić w ciągu 2 lat.
- Radny A.Balcerek - Komisja Mienia i Majątku pozytywnie opiniowała projekt uchwały.
- Radny J.Szafarkiewicz - Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie opiniowała projekt.
- Przewodniczący Rady M.Thiel - Komisja Statutowa pozytywnie opiniowała projekt.
- Radny S. Balbierz - czy jeżeli w ciągu 2 lat nie powstanie budynek to miasto będzie miało możliwość odebrania tego terenu.
- Burmistrz Miasta J.Napierała - tak, takie zapisy będą  zawarte w umowie.
- Radna H.Rapalska Kaczmarek - są tu wymienione dwie osoby, one będą musiały tą inwestycję wspólnie prowadzić.
- Burmistrz Miasta J.Napierała - to będzie jedna umowa z dwoma osobami, a jak się podzielą powierzchnią nie wnikamy.
- Przewodniczący Rady M.Thiel - przystępujemy do głosowania.
W głosowaniu ( 14 za - jednogłośnie) uchwała została przyjęta.
12) projekt uchwały nr 225/06/IV w sprawie okręgów wyborczych w mieście Puszczykowo
- Przewodniczący Rady M.Thiel - proszę o zabranie głosu Burmistrza Miasta.
- Burmistrz Miasta J.Napierała omówił projekt uchwały, informując, że w tej sprawie wpłynęło pismo Komisarza Wyborczego w Poznaniu  z informacja o przekroczeniu w niektórych okręgach jednolitej normy przedstawicielstwa obliczanej zgodnie z ustawą o wyborach do rad gmin.  Poinformował również, że przedłożony projekt  podziału na okręgi uzyskał pozytywna opinię Komisarza Wyborczego.
- Radna M.Ornoch Tabędzka - pismo wpłynęło w m-cu marcu, dlaczego teraz dopiero jest przedkładana propozycja podziału. Nie kwestionuje potrzeby, zgadzam się z tym. Przedstawia się nam jakiś pomysł, który nie wiem jakie ma uzasadnienie w szczególności pytam o mój okręg, były 3 mandaty, teraz są dwa mandaty, ale to może oczywiście tak być, ale nie rozumiem dlaczego wyjęto ul. Wiosenną ze środka okręgu i przeniesiono ją do III okręgu. Ona jest w środku okręgu to nie jest skrajna ulica.
- Burmistrz Miasta J.Napierała - ta ulica nie jest wyjęta ze środka okręgu ponieważ okręg II kończył się z jednej strony na ul. Słonecznej a z drugiej strony na ul. Podgórnej i teraz zarówno ul. Słoneczna jak i ul. Wiosenna zostały dołączone do okręgu III ponieważ wychodziło to przeliczenia jednolitej normy przedstawicielstwa w tym okręgu. Przedstawione zmiany wynikają również z tego, że przy podziale musieliśmy zachować więź terytorialną.
- Przewodniczący Rady M.Thiel - ponieważ nie ma więcej pytań, proszę o przegłosowanie projektu uchwały.
W głosowaniu  ( 14 za - jednogłośnie) uchwała została przyjęta.
 
W tym miejscu Przewodniczący Rady zarządził 5 minut przerwy.
Po przerwie:
Przewodniczący Rady M.Thiel przekazał prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu Rady Januszowi Szafarkiewiczowi..
 
VII.    Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady
- Przewodniczący Rady M.Thiel - informuje:
1) ukonstytuowała się Młodzieżowa Rada Miasta, wybrano Przewodniczącą MRM, którą została Marta Balcerek,
2) wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wlkp. w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości.
Przewodniczący rady M.Thiel omówił treść rozstrzygnięcia nadzorczego omawiając zaskarżone przez Wojewodę poszczególne paragrafy. Poinformował, że rozstrzygnięcie nadzorcze zostało przekazane do ustosunkowania się do firmy ABRYS, która regulamin przygotowywała, oraz komiji bezpieczeństwa i porządku oraz komisji statutowo-prawnej. Komisja bezpieczeństwa i ochrony środowiska wniosła o zaskarżenie tego rozstrzygnięcia, z tym, że wniosek sformułowano bardzo ogólnie. Przewodniczący tej Komisji  poinformował podczas posiedzenia kom. statutowo prawnej, że komisja kwestionowała zaskarżenie paragrafu 4, natomiast do paragrafów dalszy zastrzeżeń nie miała. Komisja Statutowo-Prawna  uznała, że jeżeli chodzi o sprawę zakwestionowania grzywny, to od początku komisja nie  była zachwycona wprowadzeniem tego zapisu do regulaminu i stwierdzam, że komisja uznała decyzję Wojewody. Odnośnie  paragrafu 20 komisja przyjęła interpretację przyjętą w rozstrzygnięciu jak również zgadza się z zapisami odnośnie paragrafu 13. największy kłopot  był z ustosunkowaniem się do paragrafu 4, ponieważ zawiera on 14 punktów z czego nie zakwestionowano tylko 4.  Uznaliśmy, że zaskarżenie mogłoby obejmować tylko sprawę paragrafu 4.  Komisja wzięła jednak pod uwagę skutki i konsekwencje ewentualnego zaskarżenia. Jeżeli byśmy zaskarżyli to byłaby sytuacja,, że dopóki nie byłoby rozstrzygnięcia, regulamin nie zostałby opublikowany w dzienniku Urzędowym Woj. Wlkp i nie mógłby być stosowany. Spowodowałoby to dużą zwłokę w stosowaniu regulaminu oraz  nie mogłyby być wydawane decyzje na podstawie tego regulaminu.  Doszliśmy więc do wniosku, że jeżeli zostanie uchwalony Plan Gospodarki Odpadami, będziemy mogli uzupełnić Regulamin porządku czystości w gminie. W ten sposób przedstawione zostało stanowisko Komisji Burmistrzowi Miasta, który przyjął to stanowisko. Regulamin został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Woj. Wlkp i może być stosowany. Dodam, że nie jesteśmy jedyna gminą której zakwestionowano regulamin,  w kilkunastu przypadkach  te same punkty  Wojewoda zakwestionował w innych regulaminach i niektórzy kwestionowali zaskarżenie i nie zostało ono uwzględnione.
- Radna M.Ornoch Tabędzka -  używa pan słowa "my" nasza" chciałabym zapytać "my" to znaczy kto? Kiedy wpłynęło pismo od Wojewody Wlkp w sprawie uchylenia.?
- Przewodniczący rady M.Thiel - mówiąc "my" myślę o mieście oraz o komisji statutowo-prawnej. Pismo wpłynęło 20.04.
-  Radna M.Ornoch Tabędzka - otrzymaliśmy pismo Wojewody na kom. Bezpieczeństwa dwa tygodnie temu, na trzy dni przed upływem terminu składania odwołania. Chcę zaprotestować przeciwko takiemu traktowaniu Rady. W ten sposób uniemożliwia mi się wykonywanie mandatu radnego, ponieważ 3 dni  to jest za mało na to bym mogła sprawdzić cokolwiek, znaleźć czas by szukać jakichś precedensów, popatrzeć na to czy były jakieś zapisy lepsze i zgrabniejsze. Ten regulamin od początku budził bardzo wiele kontrowersji . jest to spowodowane przez bardzo nieścisłe zapisy prawa w tym zakresie i być może  nie z powodu tego, że pan Wojewoda dokonał takiej czy innej interpretacji ale być może takie zaskarżenie  było podstawą do tego by wnieść interpelację do Posłów by zmienić to prawo. To była pana arbitralna decyzja i zakwestionował pan 4 głosy członków komisji bezpieczeństwa i ochrony środowiska. W tym momencie ja protestuję. W między czasie były dwie sesje i można to było przedstawić radnym.
- Przewodniczący  Rady M.Thiel - nie jest to moja arbitralna sprawa, bowiem przedyskutowaliśmy tą sprawę na komisji statutowo-prawnej , gdzie  również uczestnikiem był Przewodniczący komisji bezpieczeństwa i ochrony środowiska, który się z tym stanowiskiem zgodził. Jakie ma pani możliwości stwierdzenia czy należy coś zaskarżyć czy nie. Uważam, że komisja statutowo prawna ma  więcej doświadczenia, decyzję podjęliśmy w obecności i przy udziale radcy prawnego. Mam troszeczkę doświadczenia zawodowego jak postępować w sprawach odwoławczych tego rodzaju.  Z tego co Państwo podaliście wynikało tylko żeby zaskarżyć, ale co i jak zaskarżyć? Zaskarżenie należy uzasadnić, mamy do czynienia ze Sądem..
Radny P.Bekas - najłatwiej jest coś powiedzieć nie wchodząc w temat merytorycznie. Uważam, że musimy zrobić wszystko by ten regulamin w naszym mieście zaczął działać.
- Przewodniczący obrad J.Szafarkiewicz - uważam, że dyskusja na temat rozstrzygnięcia nadzorczego się zakończyła.
- Przewodniczący Rady M.Thiel  - informuję, że oświadczenia o stanie majątkowym zostały zebrane, niektórzy z państwa oddali je po terminie. Jedna osoba nie złożyła jeszcze oświadczenia.  Informuję również, że wpłynęło pismo mieszkańców ul. Libelta w sprawie montażu fotoradaru. Komisja bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała wniosek i pismo zostało przekazane urzędowi do realizacji. Informuję również, że odbyło się w Muzeum A.Fiedlera wręczenie nagrody "bursztynowego motyla" , w bibliotece miejskiej odbyła się wystawa prac R.Krawca, a w dniu 15.05. uroczyście został wręczony sztandar Gimnazjum nr 1. 17-18 czerwca odbędą się "Dni Puszczykowa" przy współpracy z Luboniem, który w tych samych dniach obchodzi swoje święto.
 
W tym miejscu na salę obrad wróciła Radna Iwona Jankowska  ( 19.45)
 
VIII.     Informacje Burmistrza Miasta - sprawy bieżące
- Burmistrz Miasta J.Napierała - otrzymaliście Państwo pisemna informację, informuję tylko, że  w zestawieniu przetargów brakuje jednej pozycji, a mianowicie  przetargu na meble dla Urzędu ogłoszonego w formie zapytania o cenę. Otrzymywałem pytania od państwa dlaczego w przypadku dyrektora Żaka nie została zachowana procedura powierzenia stanowiska na dalsze 5 lat wyjaśniam, że by można było powierzyć stanowisko bez konkursu na następną kadencję musi być złożony wniosek przez Burmistrza  na wniosek rady Rodziców i Rady Pedagogicznej pozytywnie zaopiniowany przez Kuratorium. Otóż Kuratorium ze względu na sytuację z egzaminami w Gimnazjum Nr 1 Kuratorium dokonując oceny pracy dyrektora dało ocenę cząstkową negatywną i otrzymałem informację, że nie zaopiniuje tej kandydatury pozytywnie bez konkursu. Organ prowadzący  ocenił prace dyrektora pozytywnie , ocena łączna po negocjacjach została ustalona na ocenę pozytywną. Ogłoszono konkurs, zgłosiło się troje kandydatów, jeden kandydat nie dostarczył wszystkich dokumentów, w wyniku konkursu komisja oceniła wyżej obecnego dyrektora i on będzie wskazany na stanowisko dyrektora na następną kadencję.  Informuję, że na starym budynku szkoły nr 1 pojawił się szyld Studium Kosmetycznego. Wyraziłem zgodę na powieszenie tego szyldu. Ponieważ mieszkanka naszego miasta ,ma zamiar  od m-ca września uruchomienia takiego studium pod warunkiem, że ta promocja zakończy się sukcesem. Na dzień dzisiejszy nie korzysta z żadnej sali więc nie płaci żadnego czynszu. Od 19.06. będzie w naszym mieście trzeci strażnik. Były 3 oferty, jedna z przyczyn formalnych odrzucono, wybrano panią która pracuje w agencji ochrony. Musi przejść 5 tygodniowe przeszkolenie zawodowe. Osoba ta jest z Mosiny. Informuję również, że odnośnie odsetek o które  wystąpiła gmina Mosina od 01.07.2001, ostatecznie zdecydowała się na żądanie odsetek tylko za rok 2003  pomimo tego, że rozłożyła nam na raty płatność, Sąd przychylił się do wniosku Mosiny.  Nie zgadzamy się z tym stanowiskiem i rozważamy możliwość wniesienia sprawy o kasację wyroku, ale by nie było z tego tytułu kosztów postanowiłem o zapłacie Mosinie  około 100 tys. zł na rzecz Mosiny. Bliżej powie o sprawie pani mecenas Szawelska.
-radca prawny A.Szawelska - wpłynęło uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego. Od 02.03. uległa zmianie ustawa od kosztów sądowych dlatego zastanowimy się nad zasadnością skargi kasacyjnej. U sprawie  przewija się problem prawny, składanych oświadczeń woli.
- Radny M.Rzepczyński - czy ta zapłacona kwota  była zaplanowana w budżecie na ten rok?
- Burmistrz Miasta J.Napierała - zapłaciliśmy tą kwotę z rezerwy budżetowej bowiem ta kwota  była planowana w ubiegłym roku, ale z uwagi, że nie wiedzieliśmy jakie będą rozstrzygnięcia, planowaliśmy maksymalną kwotę z rezerwy i z tych środków została dokonana zapłata.
- Radna H.Rapalska Kaczmarek - w informacjach jest zapis, że została powołana komisja konkursowa, jaka ta komisja.
- Burmistrz Miasta J.Napierała  - w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 1.
- Radna U.Rudzińska - w pkt. 4 budowa  ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy  Poznańskiej - na kom. ładu przestrzennego była mowa o budowie ścieżki z pozbruku, czy jest decyzja w tej sprawie.
- Burmistrz Miasta J.Napierała - taką informację otrzymałem, ale w dalszym ciągu nie jesteśmy przekonani o słuszności zamiany płytek chodnikowych na pozbruk. Podniesie  to koszt  budowy ścieżki od 30-40 tys. zł. Na ul. Nadwarciańskiej znaczna część ścieżki jest wykonana z płytek chodnikowych i jest część wykonana z kostki. W ocenie użytkowników nie ma różnicy, a jest znaczna różnica w cenie. Te pieniądze musimy dołożyć z własnych pieniędzy.
- Radna M.Ornoch Tabędzka- proszę o przybliżenie  informacji dotyczących wydawanych decyzji o których jest mowa w informacjach. Te informacje są bardzo ogólnikowe. Co to są za decyzja dotyczące wycinki drzew. Chciałabym wiedzieć ile tych drzew zostanie wyciętych i gdzie. Swego czasu pytałam o drzewa na ścieżce rowerowej i otrzymałam informacje, że wyciętych będzie 33 drzewa a reszta to krzewy. Potem się okazało, że tych  drzew do wycięcia było znacznie więcej.  Odnośnie posiedzenia kom. urbanistyczno architektonicznej, to, że się odbyło posiedzenie to nie wszystko, chciałabym znać  o czym obradowano na komisji i jakie są z tego posiedzenia wnioski. Opłaty adiacenckie, jakiego rzędu są te opłaty itd. Proszę by te informacje były bardziej dokładne.
- Burmistrz Miasta J.Napierała  - przygotujemy do tej informacji uzupełnienie na następną sesję.
- Radny S.Balbierz  - umowy nr 740/85 i 704/90 proszę o wykaz ulic jakie były robione.
 
IX.    Interpelacje i zapytania radnych
- Radna H.Rapalska Kaczmarek - odnośnie wydzierżawienia gruntu pod stację paliw. Jest niezgodność  pomiędzy planem zagospodarowania a projektem zagospodarowania stacji o około 80 - 90 metrów kw. Czy  teren jest w ogólnej dzierżawie, czy został już wydzierżawiony.
- Burmistrz Miasta J.Napierała  wskazując na mapie omówił i przedstawił teren wydzierżawiony pod stację paliw, podkreślając, że po wydzieleniu terenu pod dzierżawę pozostał klin terenu który byłby trudny do zagospodarowania i dlatego postanowiliśmy o jego wydzierżawieniu z przeznaczeniem na teren zielony. Na tym terenie nie może być realizowana inwestycja.
- Radna H.Rapalska Kaczmarek - dlaczego na tym terenie został przewidziany zbiornik gazu płynnego 10 m sześciennych
- Burmistrz Miasta J.Napierała - jeżeli to tak zostało zaprojektowane to musi zostać zweryfikowane.
- Radny M.Rzepczyński - zgłaszałem do Z-cy  Burmistrza sprawę nasadzeń żywopłotu przy ul. Dworcowej. Miałem zapewnienia, że te nasadzenia będą dokonane, a teraz otrzymałem informację, że nie będzie tam zieleń sadzona. Uważam, że jest to ze strony Zcy Burmistrza dezinformacja.
- Z-ca Burmistrza W.Ewicz - zgadza się, ale mówiliśmy o uzupełnieniu nasadzeń po zimie. Później pojawiła się koncepcja  by sadzić po drugiej stronie odcinkami. Uważałem, że bez uzgodnień, bez zapewnienia pielęgnacji tej zieleni będzie to nieuzasadnione. Dlatego było takie moje stanowisko.
- Radny M.Rzepczyński - mieszkańcy generalnie dbają o nasadzenia. Są pojedyncze przypadki, gdzie ta zieleń jest zaniedbana jeżeli chodzi o ul. Dworcową. Mieszkańcy chcą mieć żywopłot przed domami. Zapewniają, że będą o ta zieleń dbały. Proszę by zakupić sadzonki i przekazać je mieszkańcom prawej strony ( parzystej) ul. Dworcowej.
- Radna U.Rudzińska - czy jest szansa na umycie pojemników na odpady? Na ul. Piaskowa - przyszkolna była awaria, co się tam stało? Na ul. Kopernika jest dziura w chodniku  blisko skrzyżowania z ul. Poznańską.
- Burmistrz Miasta J.Napierała - odnośnie awarii występowało tam zjawisko obniżania asfaltu i należało to poprawić. Pojemniki były już myte ale zgadzam się, te pojemniki powinny być myte raz w miesiącu.
- Radny P.Bekas - Jako Przewodniczący Komisji chciałbym zapoznać Radę z wynikami kontroli Komisji Rewizyjnej:
1) kontrola gospodarki finansowej SP nr 1 i Gimnazjum nr 1 za rok 2005.
2) kontrola rozliczeń finansowych organizacji pozarządowych za rok 2005.
Protokoły odczytano. Stanowią załączniki do niniejszego protokołu z sesji.
- Radny S.Balbierz - czy na ul. Nadwarciańskiej zostanie dokonana wymiana krzewów. Przejeżdżając przez tory kolejowe  - brak jest znaku ograniczającego prędkość. Na ul. Powstańców Wlkp. brak jest znaku ostrzegawczego, że jest garbik. Mam uwagi do pracy firmy która kosiła trawę. Na ul. Poznańskiej i  3-Maja nie jest trawa wykoszona. Na ul.  3 Maja  naprzeciwko ul. Norwida skradziono płytę od  kanalizacji deszczowej i założono płytę z blachy. Płyta jest luźna, podskakuje i grozi wypadkiem.
- Z-ca Burmistrza W.Ewicz -  odnośnie krzewów, tak. Odnośnie prędkości na terenie miasta obowiązuje prędkość 50 km/godz.
- Radna H. Rapalska Kaczmarek - na ul. Mazurskiej wozy asenizacyjne wywożą wodę. Zgłosił mieszkaniec, że ta woda wywożona jest brudnymi wozami i jest z tego tytułu brzydki zapach. Takimi wozami nie wolno wywozić wody do lasu. Proszę to wyjaśnić.
 
X. Wolne głosy
- p. Wojciechowski - po budowie kanalizacji były robione chodniki np. na Nowym Osiedlu, gdzie to należy zgłaszać do naprawy.
- Przewodniczący obrad J.Szafarkiewicz - należy zgłaszać w Urzędzie Miasta do p. Mulczyńskiej lub p. Ewicza.
- Radny S.Balbierz -  złożyłem pismo o wymianę nierównych chodników. Pani Mulczyńska powiedziała mi, że według kolejności będą naprawiane, ale nie powiedziała według jakiej kolejności. Na ul. Nowowiejskiego a Nowe Osiedle - narożnik i ul. 3 Maja przy wyjeździe na ul. Dworcową i przy poczcie na Nowym Osiedle. wystaje płyta o średnicy około 1 metra,  m wystaje jakieś 8 cm. powoduje to wypadki.
- p. Z.Skibińska -  w echu pisze się o ul. Poprzecznej  i jest zdjęcie - czy to jest jakaś nowa ulica?
- Radny P.Bekas - chodzi o ul. Przecznicę. W Echu jest błąd w nazwie.
- p Z.Skibińska - w Echu Puszczykowa był wywiad z panem Burmistrzem dot.  ścieżki rowerowej.( Odczytano fragment wywiadu oraz fragment protokołu z sesji z dn. 29.12.05 dot. budowy ścieżki rowerowej.  ) Myślę, że wypowiedź zawarta w Echu zostanie sprostowana. Myślę tez że płytki chodnikowe w Puszczykowie są bardzo złej jakości. Może warto by więc na tej ścieżce zrobić jednak kostkę.
- Radny S.Balbierz - proszę przewodniczącego komisji mienia i majątku komunalnego o zwołanie posiedzenia komisji.
- Przewodniczący obrad J.Szafarkiewicz - wobec braku zgłoszeń proszę o zamknięcie sesji.
 
XI.  Zamknięcie sesji
W tym miejscu ( godz. 20.35) Przewodniczący Rady M.Thiel zamknął obrady.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista wiadomości