Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół Nr 1/06/V z dnia 27.11.2006r

Protokół Nr 1/06/V
z sesji Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 2006-11-27
 
Godz. rozpoczęcia : 9.00
Godz. zakończenia : 10.20
 
 
I.    Otwarcie Sesji
- Przewodniczący Rady Miasta poprzedniej kadencji p. Michał Thiel poinformował, że na podstawie § 18 Statutu Miasta otwiera sesję inaugurującą V kadencji Rady Miasta.  Poprosił o powstanie   i odśpiewanie hymnu narodowego.
Po  odśpiewaniu hymnu narodowego p. M.Thiel powitał wszystkich zebranych na Sali, w szczególności nowo wybranych radnych, którym pogratulował wyboru do pełnienia tej zaszczytnej funkcji. Gratulacje przekazał również, obecnej na sali, wyłonionej w wyborach p. burmistrz Małgorzacie Ornoch-Tabędzkiej i przekazał prowadzenie obrad radnemu - seniorowi p. Stanisławowi Balbierzowi.
- p. Stanisław Balbierz przekazał gratulacje radnym oraz burmistrzowi elektowi p. Małgorzacie Ornoch-Tabędzkiej. Poprosił obecnego na sali Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej p. Lecha Górnego o wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego.
 
II. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego
- Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej p. Lech Górny, wyczytując według kolejności alfabetycznej, przekazał zaświadczenia  o wyborze wszystkim  nowo wybranym radnym
 
III. Ślubowanie radnych
Po odczytaniu przez najmłodszą wiekiem radną Ewelinę Marcinkowską roty ślubowania:’
"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie  dobro mojej gminy i jej mieszkańców"
Kolejno ślubowanie złożyli:
- Balbierz Stanisław -  ślubuję uroczyście
- Balcerek Andrzej - ślubuję
-Błajecki Marek - ślubuję, tak mi dopomóż Bóg
- Czyż Zbigniew - ślubuję, tak mi dopomóż Bóg
- Dettloff Andrzej - ślubuję, tak mi dopomóż Bóg
- Grześkowiak Róża - ślubuję, tak mi dopomóż Bóg
- Hetman Władysław  - ślubuję, tak mi dopomóż Bóg
- Janicka Iwona - ślubuję, tak mi dopomóż Bóg
- Jopek Krzysztof - ślubuję, tak mi dopomóż Bóg
- Panek Janc Danuta - ślubuję, tak mi dopomóż Bóg
- Pietrzak Ewa - ślubuję, tak mi dopomóż Bóg
- Rudzińska Urszula - ślubuję, tak mi dopomóż Bóg
- Schneider Maciej - ślubuję,
- Szafarkiewicz  Janusz - ślubuję, tak mi dopomóż Bóg
- Marcinkowska Ewelina - ślubuję, tak mi dopomóż Bóg
 
IV. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta
- p. Stanisław Balbierz - proszę o składanie kandydatur na Przewodniczącego Rady Miasta
- radna  Iwona Janicka - zgłaszam kandydaturę radnego Marka Błajeckiego . Uważam, że jest to osoba która  reprezentuje najbardziej liczny Komitet Wyborczy, po drugie jest to osoba która nie miała jak gdyby styczności z poprzednią Radą tak bezpośrednio i napewno w sposób bezstronny i obiektywny będzie mogła prowadzić  sesje. Pan M. Błajecki ma doświadczenie w prowadzeniu różnych obrad, zarządza różnymi firmami i ma  doświadczenie fachowego, skrupulatnego, a także  szybkiego sprawnego  prowadzenia obrad.
- Pan Marek Błajecki wyraża zgodę na kandydowanie.
Nie zgłoszono więcej kandydatur.
- p. S.Balbierz - proszę o składanie 3 kandydatur do komisji skrutacyjnej:
- -radny J. Szafarkiewicz - zgłaszam radnego K.Jopka
- radna U.Rudzińska - zgłaszam radnego M.Schneidera
- radny K.Jopek - zgłaszam radną  R. Grześkowiak
- radna I.Janicka - zgłaszam radną E. Marcinkowską
- radny K.Jopek - rezygnuję z udziału w tej komisji.
W głosowaniu ( 15 za) powołano w skład komisji skrutacyjnej radnych: M.Schneidera, R.Grześkowiak, E.Marcinkowską.
Na przewodniczącego Komisji, Komisja wybrała ze swego grona radnego M.Schneidera.
Zarządzono 5 minut przerwy w celu przygotowania kart do głosowania.
Po przerwie:
Karty do głosowania tajnego  radnym  rozdała p. Ewelina Marcinkowska .
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poinformował o sposobie głosowania.
Po przeliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że  wynikiem ( 12 głosów za, 3 wstrzymujących, przeciw 0)  Pan Marek Błajecki wybrany został Przewodniczącym Rady Miasta.
Odczytano projekt uchwały nr 1/06/V z dn. 27.11.06 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa
W głosowaniu ( 14 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw) uchwała została przyjęta.
 
W tym miejscu radny senior p. S. Balbierz przekazał prowadzenie obrad Przewodniczącemu Rady Miasta p. M.Błajeckiemu.
 
- Przewodniczący RM  M.Błajecki  - bardzo serdecznie dziękuję za wybranie mnie na tak zaszczytną funkcję, dziękuję także wyborcom licznie tu zgromadzonym. Chciałbym powiedzieć, że jest moim marzeniem by Rada ta była  aktywna, odpowiedzialna i nie podzielona. Podział powinien przebiegać na linii spierajmy się pięknie o ważne sprawy dla miasta, nie  spierajmy się bo się spieramy. Będę nad tym pracował by tak ta Rada pracowała. Chciałbym się kierować następującym  mottem i proponuję byśmy wszyscy się nim kierowali w naszym działaniu " czyń to, co  możesz, tam, gdzie jesteś, przy pomocy tego co masz". Bardzo dziękuję, postaram się zaufania nie zawieść.
 
V. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady
- Przewodniczący Rady M.Błajecki - proszę o zgłaszanie kandydatur na wiceprzewodniczącego Rady.
- radny S.Balbierz - zgłaszam radnego J.Szafarkiewicza
Radny J.Szafarkiewicz wyraża zgodę na kandydowanie
- radna I.Janicka  -  zgłaszam  radną Urszulę Rudzińską.
Radna U. Rudzińska  nie wyraża zgody na kandydowanie.
 
Innych kandydatur nie zgłoszono
Zarządzono 5 minut przerwy w celu przygotowania kart do głosowania.
Po przerwie:
Karty do głosowania tajnego  radnym  rozdała p. Ewelina Marcinkowska .
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poinformował o sposobie głosowania.
Po przeliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że  wynikiem ( 11 głosów za, 3 wstrzymujące, przeciw 1)  Pan Janusz Szafarkiewicz  wybrany został Wiceprzewodniczącym Rady Miasta.
Odczytano projekt uchwały nr 2/06/V z dn. 27.11.06 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa
W głosowaniu ( 14 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw) uchwała została przyjęta.
 
- Przewodniczący Rady Miasta p. M.Błajecki - porządek obrad dzisiejszej sesji został wyczerpany. Sesja dzisiejsza w historii Puszczykowa jest bardzo ważna.. V kadencja rady rozpoczyna się w warunkach optymistycznych, jesteśmy wszyscy jak tu siedzimy  pełni zapału i dobrych chęci. Ja bardzo się cieszę, że jest tu tyle publiczności, chciałbym by nie było to tylko z okazji uroczystej sesji.. Chcemy to zrobić tak by każdy mógł zabrać głos przed podjęciem uchwały, będzie to przybliżenie więzi miedzy mieszkańcami a władzą miasta. Dziękuję wszystkim za udział w dzisiejszej sesji i spotykamy się 6 grudnia o godz. 17.00 w sali sesyjnej. Zamykam dzisiejsze posiedzenie Rady Miasta.
 
 
Protokolant
 
E.Tonder
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista wiadomości