Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 29/13/VI29. sesji Rady Miasta Puszczykowa,która odbyła się w dniu 19 lutego 2013 r.w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

Protokół nr 29/13/VI
29. sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która odbyła się w dniu 19 lutego 2013 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4
 
OB.0002.29.13
Godz. rozpoczęcia: 17.05
Godz. zakończenia: 17.50
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż otworzył 29. sesję Rady Miasta Puszczykowa, przywitał gości i radnych, stwierdził quorum – obecnych 13 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnego Piotra Bekasa; chwilowa nieobecność radnego Macieja Stelmachowskiego).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
Sekretarz Maciej Dettlaff złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu dot. rozpatrzenia projektu uchwały ws. zmiany Uchwały nr 262/06/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 października 2006 r. w sprawie: zasad przyznawania wyróżnień honorowych (druk nr 210).
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad wprowadzeniem jako pkt 7 porządku obrad: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr 262/06/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 października 2006 r. w sprawie: zasad przyznawania wyróżnień honorowych (druk nr 210).
Wynik głosowania: „za” - 13 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Wniosek o rozszerzenie porządku obrad został przyjęty jednogłośnie.
Przyjęty porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 27/12/VI z 18 grudnia 2012 r.
 4. Przyjęcie protokołu nr 28/13/VI z 29 stycznia 2013 r.
 5. Wolne głosy.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2013 Nr 192/12/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2013 r. (druk nr 209a).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr 262/06/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 października 2006 r. w sprawie: zasad przyznawania wyróżnień honorowych (druk nr 210).
 8. Przedstawienie planów pracy komisji Rady Miasta na 2013 rok.
 9. Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
 10. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 11. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 12. Wolne głosy.
 13. Zamknięcie sesji.
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 27/12/VI z 18 grudnia 2012 r.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 27/12/VI z 18 grudnia 2012 r.
Wynik głosowania: „za” - 13 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Protokół nr 27/12/VI został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad 4. Przyjęcie protokołu nr 28/13/VI z 29 stycznia 2013 r.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 28/13/VI z 29 stycznia 2013 r.
Wynik głosowania: „za” - 13 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Protokół nr 29/12/VI został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad 5. Wolne głosy.
Pan Gniewko Niedbała odniósł się do artykułu w dzisiejszym wydaniu „Głosu Wielkopolskiego” nt. zagospodarowania terenu zakola Warty, sugerując czy nie warto byłoby pozyskać na ten cel środki zewnętrzne (np. z programu „Infrastruktura i Środowisko”).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że telefonicznie odpowiedział na pytania autora artykułu, który pytał czy Miastu znany jest projekt zagospodarowania terenu zakola Warty arch. Hugona Kowalskiego. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że projekt był prezentowany podczas posiedzenia komisji, ale jest on jedynie wizją architekta. Na dzień dzisiejszy Miasto stać jest jedynie na oczyszczenie terenu zakola do przygotowania ścieżek spacerowych.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że zaskoczyła go druga część artykułu, w której zostało napisane, iż na ternie zakola Warty planuje się m.in. budowę spa i restauracji. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński podkreślił, że nie jest to wypowiedź przedstawicieli Miasta, a jedynie autora projektu (artykuł nie był autoryzowany).
Pan Gniewko Niedbała zapytał czy miasto ma jakiś plan względem zagospodarowania terenu zakola Warty.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że w posiadaniu Miasta jest wiele różnych koncepcji zagospodarowania różnych terenów miasta (np. zakola Warty, terenu byłego MOSiR-u, terenu przy SP1), ale nie zamierza się ich realizować. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że koncepcja zagospodarowania terenu zakola Warty pana Hugona Kowalskiego nie została zlecona przez Urząd, a jej autor przygotował ją dobrowolnie i bezpłatnie.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powiedział, że autor koncepcji zagospodarowania terenu zakola Warty prezentował ją podczas styczniowego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta. Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że w związku z problemem komunikacyjnym występującym na tym terenie, tj. brakiem połączenia terenu zakola z tzw. drewnianymi domkami, powstał pomysł, by przy jak najmniejszym nakładzie środków i zgodnie z przepisami umożliwić spacerowanie po tych terenach.
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że program „Infrastruktura i Środowisko” w 2013 roku najprawdopodobniej nie będzie prowadził naborów w interesujących Miasto działaniach.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2013 Nr 192/12/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2013 r. (druk nr 209a).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując o następujących zmianach:
w dochodach:
 • w dziale 600 zmniejszono o kwotę 111.200 zł dotację majątkową z Powiatu Poznańskiego (planowana dotacja obejmowała kwotę na wykup gruntu, który musi dokonać Powiat),
 • w dziale 852 wprowadzono dotację z budżetu państwa w kwocie 30.200 zł na realizację zadania w zakresie dożywiania;
w wydatkach:
 • w rozdziale 60014 – zmniejszono o kwotę 111.200 zł wydatki majątkowe w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji z Powiatu Poznańskiego,
 • w rozdziale 80101 i 70004 – przesunięto kwotę 40.000 zł z wydatków na rozbudowę SP1 na adaptację budynku na Rynku,
 • w rozdziale 70005 – zmniejszono o kwotę 90.000 zł wydatki na odszkodowania,
 • w rozdziale 80101, 85401 - przesunięto kwotę 7.000 zł między rozdziałami na wniosek dyrektora SP2,
 • w rozdziale 85295 – zwiększono o kwotę 30.200 zł wydatki na realizację programu w zakresie dożywiania, w związku z otrzymaną dotacją,
 • w rozdziale 90001 – zwiększono wydatki na opłatę za hydranty uliczne o kwotę 40.000 zł, w związku z większą podwyżką opłaty niż założono na etapie projektowania budżetu,
 • w rozdziale 90015 – zwiększono wydatki na naprawy, przeglądy i konserwacje oświetlenia ulicznego o kwotę 50.000 zł (z końcem lutego wygasa dotychczasowa umowa ze Spółką Enea, nowe stawki dot. realizacji zadania zaproponowane przez Spółkę przekraczają środki zabezpieczone w budżecie).
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
Radna Małgorzata Szczotka zapytała, czy środki na adaptację pomieszczeń na potrzeby SP1 będą później wprowadzone do budżetu.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że ok. marca lub kwietnia będzie wiadomo ile oddziałów trzeba będzie utworzyć.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że dyrektor SP1 wystąpiła do rodziców 5-latków i 6-latków z zapytaniem, czy ich dzieci od września tego roku rozpoczną naukę w szkole. Jeśli w kwietniu okaże się, że obecna liczba pomieszczeń jest niewystarczająca, wówczas podejmowane będą decyzje w tej sprawie.
Radny Władysław Hetman zapytał czy (jeśli zajdzie taka potrzeba) adaptacja pomieszczeń dla SP1 zostanie przeprowadzona w trybie bezprzetargowym.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że nie będzie konieczności przeprowadzania przetargu na adaptację pomieszczeń na potrzeby szkoły.
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2013 Nr 192/12/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2013 r.
Wynik głosowania: „za” - 13 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 201 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr 262/06/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 października 2006 r. w sprawie: zasad przyznawania wyróżnień honorowych (druk nr 210).
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że podczas ostatniego posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu złożony został wniosek o zmianę uchwały ws. zasad przyznawania wyróżnień honorowych. Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił zmiany, które wprowadza przedłożony projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka potwierdziła, że Komisja zawnioskowała o zmianę zasad przyznawania wyróżnień honorowych, zatem pozytywnie opiniuje omawiany projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany Uchwały nr 262/06/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 października 2006 r. w sprawie: zasad przyznawania wyróżnień honorowych.
Wynik głosowania: „za” - 13 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 202 została przyjęta jednogłośnie.
O godz. 17.30 do obradujących dołączył radny Maciej Stelmachowski.
 
Ad 8. Przedstawienie planów pracy komisji Rady Miasta na 2013 rok.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedłożonych planów pracy komisji.
Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż stwierdził, że Rada Miasta przyjęła do wiadomości plany pracy komisji na 2013 rok.
 
Ad 9. Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zwrócił się z prośbą o możliwość przedłożenia i omówienia sprawozdania na kolejnej sesji ze względu na nieobecność Burmistrza, przebywającego na zwolnieniu lekarskim.
 
Ad 10. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poinformował o otrzymanych pismach:
 • pismo p. Andrzeja Skuzy (Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż skierował pismo pod obrady Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta),
 • sprawozdanie dot. średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2012 r.,
 • pismo OSP Puszczykowo,
 • protest Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa ws. przeniesienia biblioteki do budynku na Rynku,
 • pismo z kancelarii prawnej ws. likwidacji stacji bazowej telefonii komórkowej,
 • zaproszenie na walne zebranie sprawozdawcze OSP Puszczykowo,
 • zaproszenie do udziału w Indywidualnych Mistrzostwach Samorządowców Powiatu Poznańskiego i Miasta Poznania w badmintona.
Ad 11. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radny Władysław Hetman przypomniał, że w listopadzie nie został przyjęty projekt uchwały dot. wykupienia przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości, położonej na starym Puszczykowie i poinformował, że jej właściciel skarży się na konieczność opłacania podatku za nieużytek.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zaproponował, aby właściciel nieruchomości skontaktował się z Urzędem w celu uzyskania pomocy w swojej sprawie.
Radna Małgorzata Hempowicz zapytała o przebieg akcji dostarczania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a radna Małgorzata Szczotka zwróciła uwagę, że objaśnienia do tychże deklaracji są niejasne.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że Urząd nie jest autorem deklaracji i wie, że deklaracja i objaśnienia są nieczytelne. Wiceburmistrz poinformował, że 27 lutego w Bibliotece Miejskiej odbędzie się spotkanie informacyjne, podczas pracownicy Urzędu będą pomagać przy wypełnianiu deklaracji i je przyjmować. Ponadto zapewnił, że deklaracje mogą być dostarczane przez mieszkańców nawet do połowy marca.
Radni zaapelowali o przygotowanie krótkiego kompendium dot. wypełniania deklaracji.
Redaktor naczelny „Echa Puszczykowa” Bogdan Lewicki poinformował, że w najbliższym numerze „Echa” opublikowane zostaną informacje nt. zasad wypełniania deklaracji.
Odpowiadając na pytania radnych, Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że nie wiadomo jeszcze jak rozwiązana zostanie kwestia kubłów (czy będą dostarczane przez firmę obsługującą, czy też mieszkańcy będą musieli je zakupić) oraz worków na odpady.
 
Ad 12. Wolne głosy.
Brak.
 
Ad 13. Zamknięcie sesji.
O godz. 17.50 Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zamknął 29. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
Protokolant
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
.
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Zbigniew Czyż
 
Lista wiadomości