Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 3/06/V z sesji Rady Miasta Puszczykowa w dniu 20.12.2006

Protokół nr 3/06/V
z sesji Rady Miasta Puszczykowa
w dniu 2006-12-20
 
Godz. rozpoczęcia: 17.00
Godz. zakończenia: 19.40
 
Porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dn. 06.12.2006 r.
3. Podjęcie Uchwały nr 9/06/V w sprawie zmiany Uchwały nr 190/05/IV Rady miasta Puszczykowa z dnia 29.12.2005r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 r.
4. Podjęcie Uchwały w sprawie podatku od środków transportowych.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie podatku od nieruchomości.
6. Podjęcie Uchwały nr 10/06/V w sprawie powołania Sekretarza Urzędu.
7. Podjęcie Uchwały nr 11/06/V w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Puszczykowa.
8. Podjęcie uchwały nr 12/06/V w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.
9. Podjęcie uchwały nr 13/06/V w sprawie ustalenia wzorów formularzy  deklaracji na podatek leśny i informacji o lasach.
10. Podjęcie uchwały nr 14/06/V w sprawie w sprawie  ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny i informacji o gruntach.
11. Podjęcie stanowiska Rady w sprawie zaopiniowania projektu utworzenia obszaru Natura 2000.
12. Podjęcie stanowiska Rady w sprawie planu likwidacji jednostki ratowniczo-gaśniczej   
w Mosinie.
13. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
14. Informacja Burmistrza Miasta.
15. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
16. Wolne głosy
17. Zamkniecie sesji
 
 
1.  Otwarcie sesji
- Przewodniczący Rady M. Błajecki powitał zebranych na sali oraz zaproszonych gości.
Chciałbym powiedzieć i zaproponować, abyśmy powiesili poświęcony krzyż, który otrzymaliśmy od księdza proboszcza Parafii Św. Józefa na mszy świętej w intencji  Rady Miasta i Urzędu Miasta. Myślę, że ten symbol miłości, pojednania i pokoju będzie nam pomagał w rozświetlaniu naszych umysłów, dobrej pracy dla miasta, a dla tych, którzy nie czują się tak, to myślę, że nie będzie przeszkadzał. W tej chwili pozwolę sobie ten krzyż powiesić.
 
2.  Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 6.12.2006
- Przewodniczący Rady M. Błajecki - Czy są jakieś uwagi do protokołu z poprzedniej sesji?
- Radny W. Hetman - Ten protokół jest dość szczegółowy jednak umknęło tam zabranie głosu przeze mnie odnośnie uchwały o powołaniu Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta. Na tej podstawie zresztą został zmieniony później paragraf 3, tej i dwóch następnych uchwał, gdzie dodano zapis - sprawozdania z bieżącej działalności. Poprzednio wyglądało to trochę inaczej i chciałbym, żeby to się znalazło w protokole.
- Przewodniczący Rady M. Błajecki - Zostało to zaprotokołowane, sprawdzimy to z taśmy  i uzupełnimy protokół o wypowiedź Pana Hetmana. Czy możemy protokół przyjąć, przy założeniu, że protokół zostanie uzupełniony o wypowiedź Pana Hetmana?
- Radny K. Jopek - Dlaczego część Radnych nie otrzymała protokołu?
- Protokolant J. Nowak - Radnym, których adresy e-mail posiadamy, przesłaliśmy protokół mailem, natomiast pozostałym Radnym protokół przesłaliśmy z materiałami na sesję.
- Przewodniczący Rady M. Błajecki - Proponuję przegłosować protokół poprzedniej sesji z poprawką, którą później uzupełnimy.
W głosowaniu ( 13 za, 0 przeciw, 1 wstrzym.) protokół wraz z poprawką został przyjęty.
 
Porządek obrad
 
- Przewodniczący Rady M. Błajecki - Czy są uwagi do porządku obrad?
- Burmistrz Miasta M. Ornoch-Tabędzka - Chciałabym poprosić Pana Przewodniczącego o wprowadzenie do porządku obrad trzech uchwał: w sprawie ustalenia formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji o nieruchomościach i obiektach handlowych, w sprawie ustalenia  wzorów formularzy deklaracji na  podatek leśny i informacji o lasach oraz w sprawie ustalenia formularzy deklaracji na podatek rolny i informacji o gruntach.
- Pan P. Szmytkowski (skarbnik) - W porządku obrad, który do Państwa wychodził nie było tych trzech uchwał, o których Pani Burmistrz mówiła. Natomiast w związku z tym, że nie można było w tym samym dniu uzyskać podpisu Pana Przewodniczącego, pozwoliliśmy sobie w tej samej kopercie wysłać te trzy uchwały, także wszyscy Radni je mają. Musi tylko być formalnie poddane pod głosowanie, czy możemy o te trzy uchwały rozszerzyć porządek obrad.
 
- W tym momencie na Sesji stawiła się Radna I. Janicka.
 
- Przewodniczący Rady M. Błajecki - Oczywiście. Też ze swojej strony chciałbym uzupełnić porządek obrad o stanowisko Rady Miasta Puszczykowa w sprawie zaopiniowania projektu utworzenia obszaru Natura 2000. I jest jeszcze jedna sprawa - stanowisko Rady Miasta Puszczykowa w sprawie planu likwidacji jednostki ratowniczo-gaśniczej w Mosinie.  Proponuję, żebyśmy wprowadzili te dwie sprawy do porządku obrad.
- Radny J. Szafarkiewicz - Wyniknęła na ostatnich posiedzeniach Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisji Edukacji, Kultury i Sportu sprawa stanowiska  Rady jeśli chodzi o naukę  dzieci pływania i gry w tenisa. Ponieważ sytuacja tego wymaga powinno być to wyrażone w formie stanowiska Rady.
- Przewodniczący Rady M. Błajecki - Nie mamy na ten temat żadnych materiałów. Myślę, że  kiedy będziemy prowadzić dyskusję na ten temat to wtedy nad tym się zastanowimy.
Jeszcze jest sprawa projektu uchwały nr 12 w sprawie opłaty targowej.  Tej uchwały byśmy nie podejmowali i nie głosowali. Wynika to z tego faktu, że nie będziemy zmieniać ani podnosić stawek podatków w tej sprawie i nie ma potrzeby podejmowania uchwały. W związku z tym ten punkt też by wypadł. W związku z tym punkt 6 porządku obrad by wypadł i dochodzą trzy uchwały, które Pani Burmistrz wnosi i dwa stanowiska, które Rada miałaby wyrazić. Kto jest za takim porządkiem obrad?
W głosowaniu (15 głosów "za") porządek obrad został jednogłośnie przyjęty.
 
                      3. Projekt uchwały nr 9/06/V w sprawie zmiany uchwały Nr 190/05/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29.12.2005r.  w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006r.
 
- Przewodniczący Rady M. Błajecki - Proponuję, aby Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, która wczoraj się tym projektem uchwały zajmowała przedstawiła nam go.  
- Radna I. Janicka - Zgodnie z zasadą dobrze byłoby, aby Pan skarbnik przedstawił, na czym polega uchwała i wtedy jestem w stanie wyrazić opinię Komisji.
- Pan Szmytkowski (skarbnik) - Zgodnie  z tym, co Państwo otrzymali przed tygodniem, proponujemy określone zmiany w budżecie na 2006 rok. Dotyczy to zarówno dochodów i wydatków. W dochodach proponujemy zwiększenie o 121.277 złotych. Są to zwiększenia z tytułu uzyskanych większych dochodów w ciągu roku budżetowego oraz wynikające z uzyskanych dodatkowych środków od Wojewody.
Jeżeli Państwo pozwolą, to przeszedłbym do załącznika nr 2 - wydatki. Zgodnie z tymi materiałami, które Państwo otrzymali były zmniejszenia i zwiększenia. Ten budżet jest dość elastyczny. Zarówno Urząd Miasta jak i jednostki budżetowe zaproponowały określone zmiany w działach, rozdziałach, paragrafach. Główne zmiany dotyczą trzech działów - oświata i wychowanie, pomoc społeczna oraz dział związany z edukacją.
W materiałach, które Państwo otrzymali zmniejszenia wynosiły 117.752 zł, a zwiększenia ponad 230.000 złotych. Jeśli Państwo pozwolą wprowadzić pewne autopoprawki, które  wczoraj były omawiane na Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, gdyż w ciągu tygodnia, kiedy Państwo otrzymali te dokumenty, życie nas znowu skorygowało. Wpłynęły wnioski z dwóch jednostek budżetowych.
Jeszcze w tym roku będą podpisane  akty notarialne i będziemy musieli zapłacić odszkodowanie za przejęte pod drogi grunty.
W dziale związanym z administracją publiczną, w par. 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników proponujemy zwiększenie 10 tys. zł, natomiast zmniejszymy par. 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne. Zmiany są tylko w paragrafach w ramach tego samego działu.
W dziale 758, rozdział 75831, par. 2930 - zwiększenie o 1 zł, są to rozliczenia z Ministerstwem  Finansów.
Jedna ze szkół  wniosła o przeniesienie środków z par. 4300, na par. 4430 - 600 zł. Nie ma to wpływu na nasz budżet.
Gimnazjum wystąpiło o zwiększenie o 500 zł. Jest to związane z kontraktem wojewódzkim tzw. e-szkoła., gdzie może zaskoczyliśmy podpisując umowę z Wojewodą. Są to środki na ubezpieczenie laptopów i tego usprzętowienia. Dlatego musimy tutaj podwyższyć, żeby ten sprzęt był ubezpieczony. Natomiast Szkoła Podstawowa nr 1 również musi ubezpieczyć, ale nie wnosiła o środki na ubezpieczenie i w ramach własnego budżetu ubezpieczy.
W ochronie zdrowia wychodzi na zero, czyli, jak Państwo widzą, zmiany związane z przeniesieniami pomiędzy paragrafami.
W pomocy społecznej znowu są głównie zmiany związane z ruchami na paragrafach. Pomoc społeczna wystąpiła o dofinansowanie  pewnego działania. MOPS również prowadzi jakąś działalność, zarabia  na jakiejś odpłatności, ale nie może tego wykorzystywać, tylko przekazuje do Urzędu i na zasadzie przekazania powrotnego.
W gospodarce komunalnej i w ochronie środowiska 9 tys. zł jest na zmniejszenie natomiast, 30 tys. zł jest na plus. Wpłynęły wnioski związane z oświetleniem ulic, placów i dróg.
- Radna I. Janicka - Wczoraj Komisja pracowała nad tym dokumentem i może pierwsza informacja dla Radnych, że zgodnie z tytułem uchwały nie zajmowaliśmy się budżetem jako takim i analizą całego budżetu, ale tylko i wyłącznie zmianami. Wywiązała się dyskusja, próbowaliśmy się dowiedzieć na czym polegały zmiany i to wszystko Pan skarbnik przedstawił. Większość Komisji była za tymi zmianami, więc Komisja rekomenduje do przyjęcia pozytywnie propozycji uchwały.
- Przewodniczący Rady M. Błajecki - Czy są jakieś uwagi, pytania? Proponuję przystąpić do głosowania nad projektem uchwały nr  9 w treści  którą przed sobą Państwo macie, z poprawkami, które Pan Szmytkowski przedłożył. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
W głosowaniu (15 głosów "za") uchwała jednogłośnie została przyjęta.
 
4. Projekt uchwały w sprawie podatku od środków transportowych
 
- Przewodniczący Rady M. Błajecki - Państwo macie przed sobą tekst, stawki, które są proponowane na  rok następny. Również to było przedmiotem obrad Komisji Budżetu i Rozwoju  Miasta. Proszę, aby Pan Szmytkowski powiedział o zmianach, które zaszły.
- Pan P. Szmytkowski (skarbnik) -  Na stronie 3, jest punkt 8, pozycja B i  jest tam wpisane  2000 zł, a powinno być 1950zł. Na ostatniej stronie tego projektu uchwały, punkt 15, podpunkt B, dotyczy to autobusów - tam jest 320zł, a  powinno być 630zł. Są to po prostu błędy przy przepisywaniu.
Sugestia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta była taka, żeby stawki procentowe w środkach transportu były zwiększone o przedział między 2  a 5% i tak zostało to wykonane.
Chcę pokazać co uzyskamy zmieniając tą uchwałę budżetową. W projekcie budżetu na 2007 rok, który przekazaliśmy do RIO zaproponowaliśmy 360.000 zł dochodu z tytułu podatku od środków transportu. W wyniku  tej uchwały sądzimy, że  można uzyskać co najmniej 20.000zł dodatkowego dochodu. I to 380.000 zł to nie jest tez górna stawka, którą można by uzyskać, gdyby wszyscy podatnicy posiadający te środki transportu, płacili. Natomiast ostrożnościowo uważamy, że te 20.000 zł dodatkowo powinniśmy uzyskać poprzez podjęcie tej uchwały.
- Radna I. Janicka - Komisja rekomenduje ten projekt uchwały. Niemniej jednak chciałabym zwrócić uwagę, że nad tym projektem uchwały trochę minęło nam czasu zanim wyraziliśmy pozytywną opinię, dlatego że dyskutowaliśmy dość długo nad stawkami. Tak jak przedstawiał to Pan Skarbnik, mamy kilku kluczowych płatników tego podatku. I tak naprawdę kwestia ustalenia podatku to albo wpłyną te pieniądze, albo w ogóle nie wpłyną. Albo zmienią siedzibę i to jest dla nich żaden problem.  W związku z tym na pierwszym posiedzeniu Komisja sugerowała, żeby wzrost stawek był w granicach 2 do 5%. Spieraliśmy się, ile to powinno być, ale w końcu między 2 a 5%. I dodatkowe zobowiązanie dla Pani Burmistrz, aby przeprowadziła rozmowy, negocjacje z przedstawicielami tych podmiotów, które warunkują pozycje budżetowe. Wskutek uzyskanej informacji od Pana skarbnika wczoraj, Komisja pozytywnie odniosła się do tego projektu uchwały, większość Komisji była "za". Zwróciliśmy uwagę na różnice w stawkach. Zwróciliśmy uwagę na to, że wynika to ze względu na podmioty, które są zarejestrowane u nas, niekoniecznie jeżdżą. Chciałabym podkreślić, że zastanawialiśmy się w Komisji, czy przyjąć politykę  tego typu, że ze względu na miasto-ogród mają być progowe stawki podatków od środków transportowych, przedstawiam tu głosy, które były w trakcie Komisji, niekoniecznie swoje, czy wręcz powinniśmy obniżać i zastanowić się, jak wybrnąć z sytuacji. Myślę, że pozytywna opinia Komisji nad tymi stawkami, stosunkowo niewysokimi, raczej informuje i jest to decyzja za tym, aby te firmy utrzymały się u nas, dlatego że tu nie chodzi tak naprawdę o tiry, które będą na naszym terenie jeździć, natomiast zarejestrują swoje siedziby. I na tym polega problem, że część firm ma tu swoje siedziby na kilku metrach kwadratowych, a tych pojazdów po prostu nie ma. Problem jest wtedy, kiedy pojazdy są w mieście, ale to jest kwestia egzekwowania tego, gdzie one parkują, czy parkują na terenach które są przeznaczone pod działalność gospodarczą, czy są to tereny miejskie, ulice, drogi, czy to są tereny prywatne tych konkretnych przedsiębiorców. I też zwracaliśmy uwagę na kwestię egzekwowania tych podatków. Więc to tyle, z tego co miało miejsce na Komisji. Jeśli ktoś z członków Komisji chciałby coś dodać to proszę.
- Radny W. Hetman - Zadałem sobie trochę trudu i policzyłem, na ile zwiększą się dochody. Pan skarbnik mówił o 20.000 zł, a mi wyszło dokładnie 1802 zł . Czy jest o co kruszyć kopie w takim razie w tym momencie? Policzyłem ilość zarejestrowanych samochodów i ile miasto na danym samochodzie zyskuje. Można to przeliczyć, ale u mnie wyszło po zaokrągleniu 1802 złote. Moim zdaniem nie ma co tych podatków ruszać, to jest bez sensu w tym momencie. Tym bardziej, że głównie będą płacić mali przedsiębiorcy, właściciele jednego, dwóch samochodów. Przykładowo podniesienie pozycji 1c dałaby 390zł, a to są samochody od 5,5 tony do 9 ton. I to jest najwyższa podwyżka.
-  Radny K. Jopek - Mam w ogóle pytanie, dlaczego są w mieście równi i równiejsi? Ten, który ma dużo samochodów, to stawka podatkowa w ogóle nie wzrosła. A małym przedsiębiorcom, którzy mają jedno, dwa auta to im się podnosi o 4 czy 5 %. Tym bardziej, że nawet gdyby przyjąć ten wzrost dochodów o 20 tys. zł to przy dochodach miasta rzędu 20mln złotych to naprawdę nie jest to znacząca kwota. Uważam, że nie należy skłócać mieszkańców. Proponuję, żeby nie podnosić stawek podatku od środków transportu.
- Radny J. Szafarkiewicz - W budżecie na 2006 rok mieliśmy dochód z tytułu podatku od środków transportu 257 tys. zł.  Teraz mamy przyjęte 360 tys. zł. Z czego wynika ta różnica?
- Pan P. Szmytkowski (skarbnik) - Przeliczyliśmy ilość samochodów, które są na terenie Puszczykowa. Wzięliśmy pod uwagę również egzekucje, które są w tej chwili prowadzone i ściągalność tych egzekucji. I patrząc na przewidywalne wykonanie tego roku stwierdziliśmy, że to 250 tys. zł to jest zdecydowanie za mało. W symulacji, gdybyśmy dzisiaj wzięli stawki z 2006 roku, patrząc na ilość samochodów, które są tutaj zarejestrowane, to powinniśmy uzyskać 451 tys. zł. I tak w stosunku do hipotetycznych dochodów 451 tys. zł zostało zaprojektowane 360 tys. zł. Czyli dajemy  sobie zdecydowanie mniejsze dochody, właśnie patrząc na to, że nie wszyscy niestety płacą.
- Przewodniczący Rady M. Błajecki - Jeżeli Pan Hetman wyliczył, że 1802 zł jest zysku, a Pan prezentuje, że 20 tys. zł, to musimy tutaj jakiś wniosek wyciągnąć. Czy Pan może to jakoś uzasadnić,  żebyśmy mieli jasność przy głosowaniu.
- Pan P. Szmytkowski (skarbnik) - Z naszych wyliczeń wynika, że 451 tys. zł powinniśmy zarobić hipotetycznie.
- Radny K. Jopek - Nie mogę zgodzić się z sugestią Komisji, że stawki są w naszym mieście niskie. Z otrzymanych materiałów wynika, że mamy jedne z wyższych stawek podatkowych, jeśli chodzi o stawki transportu. Wystarczy przejrzeć  przykładowe stawki na 2007 r. np. od 3,5 do 5,5 tony, my mamy 550zł, Mosina 342 zł itd. Także nie można powiedzieć, że te stawki są niskie, bo one są jedne z wyższych. I dodatkowo jeszcze podniesienie tych stawek spowoduje to, że ściągalność będzie jeszcze mniejsza niż do tej pory. Uważam, że nie należy podnosić tych stawek, a raczej zwiększyć ściągalność tych podatków.
- Przewodniczący Rady M. Błajecki - Puszczykowo jest specyficzną miejscowością i Mosina jest też inną miejscowością, bardziej uprzemysłowioną.
- Radna I. Janicka - Jeśli to jest to plik w Excelu to można to za chwilę przeliczyć, żeby nie było wątpliwości. Pozostaje nawet jakiś niesmak w każdym razie, jeśli później wyjdzie inna kwota.
- Przewodniczący Rady M. Błajecki - Zarządzam 10 minut przerwy. Chciałbym poinformować, że po sesji będzie opłatek i poczęstunek świąteczny.
 
Po przerwie
 
- Przewodniczący Rady M. Błajecki - Proszę Państwa, wracamy do uchwały w sprawie podatku od środków transportowych.
- Burmistrz M. Ornoch-Tabędzka - Bardzo dziękuję za uważne czytanie uchwał. Chciałabym powiedzieć w ten sposób, że  faktycznie o 20 tys. zł założony wzrost z tytułu egzekucji podatków został przygotowany dobrze, ale założeniem było zwiększenie egzekucji. Bo faktycznie, z samych stawek podatkowych jest to kwota około 2 tys. złotych. W związku z tym uważam, ze egzekucję musimy i tak zwiększyć i pilnować, żeby te podatki wpływały. Nie widzę więc powodu, dla którego mielibyśmy te stawki zmieniać. Dziękuję, wycofuję uchwałę.
- Przewodniczący Rady M. Błajecki - Czyli tej uchwały nie będziemy podejmować i będą obowiązywać dotychczasowe stawki.
 
- Projekt uchwały w sprawie podatku od środków transportowych został wycofany.
 
5. Projekt uchwały w sprawie podatku od nieruchomości
 
W takim razie następny projekt uchwały dotyczący podatku od nieruchomości będzie miał nr 10. Kto ma uwagi do tego projektu uchwały?
- Radny K. Jopek - Czy moglibyśmy się dowiedzieć, czy te stawki są na poziomie zeszłorocznych, czy zostały podniesione?
- Radny J. Szafarkiewicz - Ponieważ te stawki uległy zmianie i są podniesione to chciałbym wiedzieć, jakie pociąga to skutki finansowe, czyli o ile zwiększa to dochody miasta. Jaka to jest kwota?
- Pan P. Szmytkowski (skarbnik) - Zrobiliśmy tu symulację, wychodząc od metrów kwadratowych i od wartości. W projekcie na 2007 rok założyliśmy podatki od  nieruchomości w wysokości 3,1 mln zł, odpowiednio osoby prawne i osoby fizyczne. Natomiast z symulacji przy stawkach, które teraz obowiązują, powinniśmy założyć projekt dochodów z tytułu  podatku od nieruchomości w wysokości 3,523 mln zł.  Trzeba ostrożnie, bo nie wszyscy mieszkańcy w terminie opłacają. W związku  z powyższym była taka propozycja  w projekcie budżetu na 3,1 mln zł. Teraz zmieniając stawki - od gruntów przy działalności gospodarczej było 0,62 jest 0, 65zł.
Przyjmując tą uchwałę, którą Państwo mają, powinniśmy uzyskać 3,640 mln zł. Czyli patrząc na różnicę pomiędzy stawkami tymi co obowiązują, a tymi zaproponowanymi, nie są to maksymalne stawki, jak tu powiedział Pan Szafarkiewicz jest to niecałe 5%, czyli około 120 tys. złotych przy pełnej ściągalności i wpłatach , można by uzyskać.
Można założyć zwiększenie o co najmniej o 120 tys. zł przy projekcie na 2007 rok.
- Radny K. Jopek- Z tego, co wiemy, w tych 3,1 mln zł znacząca kwota  to jest podatek, który płaci ENEA i AQUANET od budowli, które znajdują się w mieście. I przykładowo jeśli to jest 90% w tej kwocie to w 120 tys. zł to jest znowu 100 tys. zł z Aquanetu, a mieszkańcy znowu będą płacić groszowe sprawy.
- Pan Szmytkowski (skarbnik) - Na to 3,1 mln zł w budżecie na rok 2007, od osób prawnych jest założone 1,8 mln zł, tak samo jak w budżecie tego roku, od osób fizycznych 1,3 mln zł czyli to daje kwotę 3,1mln zł. Jest to do wykonania, w tym projekcie budżetu tyle zostało na razie zaproponowane.  
- Radny W. Hetman - My tu mówimy o złotówkach, a ja chciałbym powiedzieć na temat odbioru społecznego. Sąsiad spytał mi się, o czym będziemy mówić na Sesji.  Powiedziałem, że będziemy mówić o podatkach. Sąsiad spytał, czy podatki będą obniżone. Powiedziałem, że  raczej podniesione. Byli zaskoczeni, bo twierdzili, że oni inaczej odebrali deklaracje wyborcze Pani Burmistrz. Mówili, że budżet miał być uzupełniany o pozyskane środki z Unii, inne zewnętrzne, a nie z naszej kieszeni. Powiedziałem, że najpierw musi być gorzej, żeby mogło być lepiej. Usłyszałem, że w Puszczykowie lepiej już było.
- Radny A. Balcerek - Rozmawiałem z mieszkańcami odnośnie wniosków o umorzenie. Wiadomo, co roku jest wiele wniosków składanych o umorzenie. A czy to, że ta stawka będzie podniesiona, czy tych umorzeń nie będzie więcej? Czy to będzie faktyczny  zysk dla miasta?
- Radna I. Janicka - W Komisji pracowaliśmy nad tymi zmianami w podatkach i te zmiany, które były przedstawione, zarówno dotyczące środków transportu, jak i podatku od nieruchomości, uzyskałam taka informację, ponieważ byłam żywo zainteresowana nie podwyższeniem podatków, ale obniżeniem. I otrzymaliśmy informację, że to jest warunek wynikający z projektu budżetu, który był przedstawiony przez Pana Burmistrza. W związku z tym dyskutowaliśmy nad tym, aby te założenia budżetowe, które były, w pewien sposób utrzymać, albo też w miarę możliwości tylko ograniczyć, ponieważ tam jest jeszcze przewidziane ponad 2 mln zł z kredytów.  W związku z tym chciałabym zapytać się Pani Burmistrz, czy jest  się w stanie odnieść się do tego projektu uchwały, biorąc pod uwagę, jak już przeanalizowała dokumentację i możliwości, czy w tej kwestii można  ewentualnie coś zmienić. Ponieważ pozytywna opinia Komisji była w sprawie zmieniania, natomiast informacja wówczas nie dotyczyła tego, jakie mamy swoje preferencje, ale tego jakie były założenia budżetowe na rok 2007, które były za poprzednich władz jeszcze przyjęte. Chciałabym wiedzieć, czy coś się jeszcze w tej kwestii może zmienić.
- Burmistrz M. Ornoch-Tabędzka - Tak, bo to jest dokładnie prawda, że to nie jest nasz budżet,  tylko jest to budżet przygotowany przez poprzednika. I, że te założenia kwotowe, które obligują nas do wykonania budżetu oraz oczekiwania mieszkańców dotyczące zaspokojenia różnych potrzeb, zmuszają nas do szukania różnych pieniędzy. Na pytanie Pana Balcerka, czy to nie zwiększy żądań i wniosków o umorzenie podatków, będę mogę odpowiedzieć za rok. Ponieważ uważam, że Puszczykowo jest miastem, w którym wielu mieszkańców może sobie pozwolić na płacenie wysokich podatków, natomiast są instrumenty pomocy, które tym, którzy  mają tych pieniędzy najmniej, mogą zostać zastosowane i mogą te podatki umniejszyć. Powiedziałam, że będę mogła odpowiedzieć za rok, czy ten instrument zastosowany, przy bardzo minimalnym podniesieniu, groszowym, wymiaru podatkowego, czy się sprawdzi, czy nie. Zawsze mamy możliwość obniżenia podatków. To, że dzisiaj je podwyższamy, to wcale nie znaczy, że za rok nie możemy ich umniejszyć, jeśli się okaże, że Panowie macie rację.
- Przewodniczący Rady M. Błajecki - Osobiście też jestem za obniżaniem podatków, to wynika z moich poglądów, osobistych, gospodarczych, tylko trzeba realnie patrzeć. Tylko pytam Panów,  którzy tak mówicie, byliście w poprzedniej kadencji. Z tego co wiem, tam też były podatki podwyższone o ileś procent i zastanawiam się, czy Panowie wtedy tak samo to argumentowali, czy pytali sąsiadów, co oni na to powiedzą.
- Radny S. Balbierz - Przypominam sobie dobrze, ze była w poprzedniej kadencji taka uchwała, żeby podnieść podatki i wycofaliśmy się z  tego. Jeszcze mam pytanie do Pana Balcerka, nawiązując do jego wypowiedzi - czy możemy wiedzieć ile było umorzeń podatkowych w poprzedniej kadencji? 
- Radny A. Balcerek - To może Panu odpowiedzieć albo Komisja  Rewizyjna albo Burmistrz Miasta.
Puszczykowo ma największy wskaźnik rent i emerytur, to jest ¼ mieszkańców. A około 200 osób korzysta z usług MOPS-u w Puszczykowie.
- Przewodniczący Rady M. Błajecki - Ale  jednocześnie Puszczykowo ma największy odsetek mieszkańców, którzy bardzo dobrze sobie żyją. Na emerytów i rencistów zawsze można się powołać.
- Radna U. Rudzińska - Nawiązując do tematu dyskusji. Tak jak usłyszeliśmy tutaj wcześniej z  ust Pani Burmistrz, jest możliwość umarzania tym ludziom o dochodach najniższych. Ale nie ma logicznej przesłanki,  żeby dlatego że mamy ¼ emerytów i rencistów, nie jest to przesłanką, żeby wszyscy płacili mniej. Przecież nikt nie mówi, że ci ludzie o takich dochodach, nie mogą wnioskować o zmniejszenie. Ale proszę Pana, jeżeli takie dostaliśmy założenia budżetowe, które należy wykonać, bo one zostały przedstawione wszystkim mieszkańcom, należy je wykonać. I w związku z tym, z czegoś trzeba to zrobić. Jeśli w Puszczykowie duży odsetek ludzi zasobnych, to te 5% podwyższonego podatku, nie złamie ich dochodów. Natomiast ci, których nie będzie na to stać, mogą złożyć wniosek o zmniejszenie podatku i na pewno będzie rozpatrzony.
- Radny K. Jopek - Wracając nawet do środków transportu. Nie podnosiliśmy  podatków firmie Raben z tego względu, ze to jest duża firma, ma dużo samochodów zarejestrowanych u nas i nie chcemy, aby odeszła w inne miejsce. I również tutaj trzeba się zastanowić nad tym, że przecież głównym dochodem to jest nie podatek od nieruchomości, ale udział w tym podatku PIT, czyli udział ludzi, przychody mieszkańców które są wysokie i ministerstwo nam przekazuje pieniądze. Jestem za tym, żeby podatki od nieruchomości były małe. Być może wtedy więcej tych bogatych  ludzi będzie do Puszczykowa ściągać. I tutaj trzeba dbać o to, aby udział w podatku PIT był największy, bo to jest głównym dochodem miasta,  a nie 120tys. zł  wzrostu, z tego ENEA zapłaci i AQUANET większą część.
- Radna I. Janicka - Przykład firmy, który przedstawił Pan Jopek jest moim zdaniem nie na miejscu, ponieważ firma może się przerejestrować w ciągu dwóch trzech tygodni i jest w zupełnie innym mieście, to nie jest dla niej problem. W związku z tym to nie jest kwestia 5 czy 10 tys. zł   tylko 300 tys. złotych, według obliczeń, które wychodzą. Albo są albo ich nie ma. Akurat firma Raben i jeszcze jedna, to akurat ich samochodów w mieście nie widać. Jeśli chodzi o te podatki to mam pytanie - czy   jeśli zostawimy je na poziomie, który jest obecny, o ile, i których dróg, nie  robimy w przyszłym roku. One są w budżecie i ten budżet obowiązuje. I w związku z tym, jeśli "tniemy" to jestem jak najbardziej za tym. Ale liczę się również z konsekwencjami, że spotykamy się w końcu grudnia, bądź na początku stycznia i zmieniamy projekt budżetu i to od  razu, bo w tej chwili jest bardzo dużo pieniędzy przeznaczonych na budowę dróg i innych działań  i kredyty.
- Radny A. Balcerek - Chciałbym powiedzieć na to, co mówiła Pani Janicka, że jeśli chodzi o firmę Raben, to my mamy korzyść z tego taką, że firma jest zarejestrowana, ale te samochody nie jeżdżą w Puszczykowie i nie niszczą nam dróg. To trzeba powiedzieć.
- Przewodniczący Rady M. Błajecki  - Budżet, który został nam przedłożony, który mamy  realizować jako radni nowej kadencji, nie jest naszym budżetem. Bardzo łatwo się decyduje i dysponuje pieniędzmi, kiedy inni mają to realizować. Z drugiej strony rozumiem intencje Państwa, żeby chronić tych uboższych, ale żeby realizować tytuły budżetu, trzeba uzyskać pieniądze. I my, jak wszyscy tu siedzimy, będziemy za to odpowiedzialni. Jak nie zrealizujemy tego budżetu, to ja przypomnę tą dyskusję, która miała miejsce. Proponuję przejść do głosowania nad projektem uchwały nr 10 w sprawie podatku od nieruchomości.
-  Radny K. Jopek- Wnoszę o głosowanie imienne.
- Radna I. Janicka - Moje pytanie było, jakie widzi Pani możliwości, aby te podatki zostały na dotychczasowym poziomie, biorąc pod uwagę dokumentację, z którą się Pani teraz zapoznała, a w stosunku do tego, jakie były założenia budżetowe poprzedniego Burmistrza.
- Burmistrz M. Ornoch-Tabędzka - Odpowiedzieliśmy już na to pytanie. Z jednej strony budżet, w którym zobowiązano nas do realizacji, z drugiej pojawiły się w międzyczasie ogromne potrzeby i oczekiwania na zrealizowanie dodatkowych świadczeń. I musimy dokonywać wyborów proszę Państwa. Są instrumenty, które mogą wspomagać osoby, które sobie nie mogą poradzić z zapłaceniem podatków. Natomiast w momencie tym kiedy mamy szansę uzyskania 120 tys. zł choćby na lekcje pływania, to proszę się zastanowić w tej chwili, co Państwo wybieracie.
- Radny J. Szafarkiewicz - Mam przed sobą budżet z roku 2006 i te kwoty, które są przewidziane w tym budżecie tj. 1,8mln zł i 1,3mln zł. Także w budżecie nie było zmian wynikających z podwyższenia stawek podatkowych. Także nie wiem, skąd to jest, że opieramy się na budżecie zrobionym przez poprzedniego Burmistrza. Z tych dokumentów, które tutaj trzymam wynika, że w budżecie zeszłorocznym są te same kwoty, które występują w tym budżecie, czyli zwiększać podatku nie musimy.
- Pan P. Szmytkowski (skarbnik) - Projekt budżetu na 2007 rok był opracowywany przed uchwaleniem tych nowych ewentualnie stawek podatkowych. I w związku z tym opieraliśmy się na przewidywanym wykonaniu 2006 roku. Teraz zakładamy, że jeżeli można  by było podnieść te stawki, wtedy jest możliwość uzyskania dodatkowych dochodów, a taki był zamiar i pomysł na pierwszej Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, w której miałem przyjemność uczestniczyć, żeby znaleźć dodatkowe źródło dochodu, by w jakimś stopniu realizować projekt na 2007 rok. I taki był zamysł, dlatego jest propozycja zwiększenia, aby w każdym z tych podatków uzyskać dodatkowe źródło dochodu.
- Przewodniczący Rady M. Błajecki - Zamykam dyskusje i przechodzimy do głosowania imiennego projektu uchwały nr 10 w  sprawie podatku od nieruchomości.
Głosowanie imienne:
 - Balbierz Stanisław - za
-  Balcerek Andrzej - przeciw
-  Błajecki Marek - za
-  Czyż Zbigniew - wstrzym.
-  Dettloff Andrzej - przeciw
-  Grześkowiak Róża - przeciw
-  Hetman Władysław - przeciw
-  Janicka Iwona - wstrzym.
-  Jopek Krzysztof - przeciw
-  Marcinkowska Ewelina - za
-  Panek-Janc Danuta - wstrzym.
-  Pietrzak Ewa - wstrzym.
-  Rudzińska Urszula - za
-  Schneider Maciej - za
-  Szafarkiewicz Janusz - przeciw
 
W głosowaniu (5 głosów za, 6 przeciw, 4 wstrzym.) uchwała nie została przyjęta.
 
- Przewodniczący Rady M. Błajecki - Uchwała nie przeszła, czyli stawki podatku od nieruchomości pozostają na dotychczasowym poziomie.
Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej, który pierwotnie miał nr 12 został wycofany zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
 
6. Projekt uchwały nr 10/06/V w sprawie powołania Sekretarza Miasta Puszczykowa
 
- Przewodniczący Rady M. Błajecki odczytał projekt tej uchwały.
Państwo otrzymaliście zakres obowiązków Pana sekretarza. Poproszę, żeby Pan się nam przedstawił.
- Burmistrz M. Ornoch-Tabędzka -  Powołałam Pana Dettlaffa na stanowisko Sekretarza Miasta. Tego stanowiska w Puszczykowie nie było  bardzo długo, było chyba w pierwszej kadencji przez pół roku. Stanowisko Sekretarza Miasta jest bardzo ważnym i wypełniającym dużą lukę w tym Urzędzie stanowiskiem, ponieważ ma to być przede wszystkim kierownik Urzędu. Już po przyjściu do tego Urzędu zauważyłam, że brakuje tutaj narzędzi pracy, brakuje szkoleń dla pracowników, że tak naprawdę  trzeba wiele rzeczy od podstaw zorganizować. I chcę to powierzyć osobie, która jest bardzo fachowo przygotowana, ma doświadczenie zarówno w administracji publicznej, z wykształcenia również ekonomistą. Sądzę, że jako młody człowiek, bardzo sprawny w używaniu różnego rodzaju narzędzi zarządzania, poradzi sobie z tym i będzie dużą pomocą dla Burmistrza tego miasta. Panie Macieju, proszę jeszcze coś od siebie.
- Pan M. Dettlaff - Dzień dobry Państwu, nazywam się Maciej Dettlaff. Wszystkie moje dane zostały Państwu rozesłane w materiałach. Chciałbym jeszcze dodać, że do tej pracy predysponuje mnie i moje wykształcenie, które od początku kierunkowałem w stronę administracji samorządowej, popartej tutaj niezbędnymi w dzisiejszym zarządzaniu Urzędem  narzędziami ekonomicznymi i informatycznymi, które też nie są mi obce. Zostałem przez Panią Burmistrz poproszony o wprowadzenie lepszych standardów w Urzędzie. Też się z tym Państwo spotykają jako Radni, jako przedstawiciele mieszkańców, że nie wszystko w Urzędzie działało tak jak powinno. I właściwie naszym celem będzie usprawnienie tego Urzędu w taki sposób, żeby mieszkańcy lepiej myśleli nie tylko o urzędnikach,  bo to nie odnoszą do samych osób, które tam pracują, ale również do władz samorządowych, czyli pośrednio do działania Rady Miasta i Burmistrza. Co do moich kwalifikacji i doświadczenia, jest ono wypisane, jeśli będą jakieś pytania, chętnie odpowiem.
- Przewodniczący Rady M. Błajecki - Proszę poprawić w tym projekcie uchwały numery  paragrafów, które są źle ponumerowane.
- Radna I. Janicka - Czy to jest stanowisko na stałe, czy tymczasowe do czasu ogłoszenia konkursu?
- Burmistrz M. Ornoch-Tabędzka - Akurat jako Burmistrz jeśli chodzi o stanowisko sekretarza, nie mam konieczności ogłaszania konkursu. Pana Macieja wybrałam dlatego, że jego kwalifikacje oraz wcześniejsza współpraca ze Stowarzyszeniem Partnerzy dla Samorządu są dla mnie gwarancją jakości jego pracy. Mogłam go powołać p.o. na stanowisko Sekretarza, bez powiadamiania Rady, bo mam takie uprawnienia. Przedstawiam go Radzie, i Rada tak samo jak go powołuje, tak samo może go odwołać, jeśli się nie sprawdzi na tym stanowisku. I będę pierwsza osobą, która będzie wnioskowała o odwołanie, jeśli Pan Dettlaff się nie sprawdzi na tym stanowisku. Proszę sobie wyobrazić moją sytuację wejścia do Urzędu, gdzie bardzo jest mi potrzebna fachowa, merytoryczna pomoc i takiej od Pana Dettlaffa oczekuję. I chciałabym między innymi zapewnić pewną stabilność i relacje w tej współpracy. Jesteśmy umówieni, że jeśli ta współpraca nie będzie się z jakiegokolwiek powodu układała,  to się po prostu rozstaniemy. Sugeruję Państwu wzięcie tego pod uwagę, bo akurat konkurs może przynieść kandydatury, które będą równie dobre, natomiast  wybieram swojego bezpośredniego podwładnego, współpracownika, z którym chcę pracować, z którym się rozumiem.
- Radny J. Szafarkiewicz - Stawiam wniosek o przegłosowanie tego projektu uchwały.
- Radny A. Balcerek -Pytanie o przebieg kariery zawodowej do Pana Dettlaffa - gdzie Pan ostatnio pracował?
- Pan M. Detlaff - Ostatnio pracowałem w Agencji Wspierania Inicjatyw Lokalnych, która zajmuje się przygotowywaniem wniosków i różnych dokumentów dotyczących aplikowania o środki unijne i nie tylko zresztą, również  dokumentami strategicznymi. Byłem tam zatrudniony na stanowisku dyrektora departamentu ds. realizacji projektów sektora publicznego.
- Burmistrz M. Ornoch-Tabędzka - Chciałabym poprosić Pana mecenasa o wyjaśnienie, bo tutaj było pytanie Pani Iwony Janickiej, czy będzie konkurs. Jak Pan od strony prawnej widzi tę sprawę?
- Pan Stawicki (radca prawny) - Osobiście nie widzę powodów do ogłaszania konkursu, jako że  ustawa wyraźnie w artykule 18 mówi, że Rada powołuje sekretarza i skarbnika na wniosek Burmistrza. Inaczej mówiąc ustawa daje burmistrzowi prawo doboru współpracowników z którymi, burmistrzowi jest "po drodze" przy wykonywaniu swoich obowiązków  Rada ma prawo tylko jedno, albo przyjąć tę propozycję i powołać, albo nie powołać. Tylko te dwie możliwości Rady mieszczą się w tym względzie.
- Burmistrz M. Ornoch-Tabędzka - Ustawa o pracownikach samorządowych w tej chwili obliguje Burmistrza do ogłaszania konkursów na wszystkie absolutnie stanowiska w Urzędzie i takie konkursy będą przeprowadzane. Natomiast te dwa stanowiska, a  mianowicie wiceburmistrza i sekretarza jako najbliższych współpracowników burmistrza, takiej obligacji nie ma. Możecie Państwo powołać albo odwołać. Albo Państwo macie do mnie zaufanie i ufacie mi, że w momencie, kiedy współpracownicy nie sprawdzą się, sama zwrócę się z prośbą o odwołanie tego pracownika, albo nie macie. I chciałabym, żeby tak zostało.  Ogłaszanie konkursu na te stanowiska w tym momencie jest niezasadne.
- Przewodniczący Rady M. Błajecki - Kto jest za podjęciem uchwały nr 10 w sprawie powołanie Sekretarza Miasta Puszczykowa?
W głosowaniu (12 głosów "za", 0 przeciw, 3 wstrzym.) uchwała została przyjęta.
 
- Przewodniczący Rady M. Błajecki - Uchwała została przyjęta. Gratuluję i życzę dobrej współpracy, również liczę, że z Radą będzie Pan dobrze współpracował.
 
7. Projekt uchwały nr 11/06/V w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Puszczykowa.
 
- Przewodniczący Rady M. Błajecki - My, jako pracodawcy i ja, jako bezpośredni pracodawca Burmistrza, podpisujący jej zaangażowanie wnoszę o następujące wynagrodzenie dla Pani Burmistrz. Wynagrodzenie zasadnicze 4580 złotych, dodatek funkcyjny 1420 złotych, dodatek specjalny w wysokości 25% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego - 1500 złotych, i dodatek za wieloletnią pracę, 20% wynagrodzenia - 916 złotych. Łączne wynagrodzenie brutto 8416 złotych. Wynagrodzenie Pani Burmistrz Ornoch-Tabędzkiej  kształtuje się  na poziomie minimalnie wyższym niż Pana Napierały, jest to kwestia 500 złotych. Wynika z propozycji, które ja stawiam.
- Pan Stawicki (radca prawny) - Może jeszcze wyjaśnię, że nazwa dodatek specjalny nie wiąże się z niczym specjalnie jak tylko z nazwą w ustawie o wynagrodzeniu pracowników samorządowych, nie jest to jakiś element związany z czymkolwiek innym.
- Radna I. Janicka - Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta pozytywnie opiniowała propozycje stawek przedstawionych przez Pana Przewodniczącego.
- Radny J. Szafarkiewicz - Składam wniosek formalny o przegłosowanie tej uchwały.
- Przewodniczący Rady M. Błajecki - Kto jest za przyjęciem uchwały nr 11 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Puszczykowa? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
W głosowaniu (15 głosów za) uchwała została jednogłośnie przyjęta.
 
8. Projekt uchwały nr 12/06/V w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.
 
- Przewodniczący Rady M. Błajecki - Kolejne uchwały wynikają po prostu z przepisów, my tutaj nic nie wymyślimy.
- Pan P. Szmytkowski (skarbnik) - Mieliśmy po prostu wnioski na deklaracje, na te trzy podatki, które tu zaproponowaliśmy. Zmienia się podstawa prawna na pierwszej stronie, w pierwszej rubryce i żeby to było zgodnie z prawem muszą być nowe zamówione druki.
- Radny W. Hetman - W formularzach będących załącznikami do tych uchwał są podane nowe, przygotowane stawki i to należałoby w tym momencie zmienić.
- Pan Stawicki (radca prawny) - Proponuję, żeby przyjąć, że głosujecie Państwo za takim wzorem, ale ze stawkami obowiązującymi.  
- Radna I. Janicka - Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta pozytywnie odniosła się do tych  formularzy. Mój wniosek jest żeby głosować te trzy uchwały jednocześnie.
- Przewodniczący Rady M. Błajecki - Nie można , trzeba każdą osobno. Kto jest za przyjęciem uchwały nr 12? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
W głosowaniu uchwały nr 12 w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (15 głosów "za") uchwała jednogłośnie została przyjęta.
 
9. Projekt  uchwały nr 13/06/V w sprawie ustalenia wzorów formularzy  deklaracji na podatek leśny i informacji o lasach.
 
- Przewodniczący Rady M. Błajecki - Kto jest z przyjęciem uchwały nr 13 w sprawie ustalenia wzorów formularzy  deklaracji na podatek leśny i informacji o lasach? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
W głosowaniu uchwały nr 13 w sprawie ustalenia wzorów formularzy  deklaracji na podatek leśny i informacji o lasach (15 głosów "za") uchwała jednogłośnie została przyjęta.
 
10. Projekt  uchwały nr 14/06/V w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny i informacji o gruntach.
 
- Przewodniczący Rady M. Błajecki - Kto jest z przyjęciem uchwały nr 14 w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny i informacji o gruntach? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
W głosowaniu uchwały nr 14 w sprawie  ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny i informacji o gruntach (15 głosów "za") uchwała jednogłośnie została przyjęta.
 
11. Stanowisko Rady Miasta Puszczykowa w sprawie zaopiniowania projektu utworzenia obszaru Natura 2000.
 
-  salę opuścił Radny J. Szafarkiewicz
 
- Wiceburmistrz A. Gonet - Z chwilą wejścia Polski do UE obowiązują nas standardy jeżeli chodzi o ochronę środowiska. Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej powstają obszary  tzw. Natyra 2000. Są to obszary szczególnie chronione, na których występują rzadkie siedliska ptaków, roślin, rezerwaty przyrody. Decyzją Ministra Środowiska z 21 lipca 2004 roku zostały utworzone pierwsze obszary Natury 2000. Miasto Puszczykowo nie zostało włączone w ten obszar. W 2004 roku został skierowany kolejny wniosek o utworzenie tzw. Dyrektywy Ptasiej i stworzenie specjalnych obszarów ochronnych, jeśli chodzi o siedliska ptaków. I w tym momencie miasto Puszczykowo i obszary graniczące z Puszczykowem znalazły się w tym obszarze, samo miasto jest wyłączone.
Jeżeli dany obszar jest objęty  programem Natura 2000 i jeżeli chcemy prowadzić inwestycje na tym terenie, podlega to uzgodnieniu z Urzędem Wojewódzkim, prowadzone jest postępowanie związane z oceną oddziaływania na środowisko inwestycji.
- Przewodniczący Rady M. Błajecki - Czym to skutkuje dla miasta?
- Wiceburmistrz A. Gonet - Na sprawę obszarów Natura 2000 należy spojrzeć dwojako, są to prawa i obowiązki, które wynikają dla miasta. Z jednej strony jesteśmy obszarem uprzywilejowanym, ponieważ możemy korzystać z dotacji, jesteśmy szczególnie preferowani, jeżeli chodzi o dodatkowe fundusze. Natomiast jeżeli chodzi o obowiązki, to jesteśmy zobowiązani do przestrzegania założeń programu Natura 2000, czyli nie powinniśmy wprowadzać szczególnie uciążliwego przemysłu, inwestycji, czegoś co mogłoby zagrażać środowisku.
- Burmistrz M. Ornoch-Tabędzka - Myślę, że jest to zgodne z polityką, którą chcielibyśmy prowadzić w mieście, którą ja proponuję. Tak, jak powiedziałam, przywileje to takie, że będziemy mogli ubiegać się o środki i uzyskiwać większą punktację we wszelkiego typu wnioskach, a ograniczenia będą polegały tylko i wyłącznie na niedopuszczeniu  do rozwoju inwestycji szczególnie uciążliwych, względnie takich, które będą wymagały szczególnych zabezpieczeń, na które również można uzyskać środki zewnętrzne. Sądzę, że w tym wypadku opinia powinna być pozytywna, taką opinię wyraziła gmina Mosina, opinie pozytywne wyraziły również gminy ościenne.
- Wiceburmistrz A. Gonet - Proszę się nie niepokoić, że skoro jesteśmy w obszarze Natura 2000, to znaczy, że mamy "związane ręce" i nie możemy przeprowadzać inwestycji, które w jakiś sposób mogą zagrażać środowisku. Przykładowo jeśli chcielibyśmy wybudować nową drogę. Istnieją wyjątki, jeśli jest to szczególnie uzasadnione społecznie, że taka inwestycja może być prowadzona. Także to, że jesteśmy w obszarze Natura 2000 nie jest jednoznaczne z tym, że nie możemy realizować inwestycji, które są sprzeczne z założeniami obszaru Natura 2000.
 - Przewodniczący Rady M. Błajecki - Rozumiem, że turystyczne inwestycje możemy prowadzić?
- Wiceburmistrz A. Gonet  - Tak. Procedura jest przy tym wydłużona, ale jest to możliwe do realizacji.
- Przewodniczący Rady M. Błajecki  - Czy Państwo chcielibyście zadać jakieś pytania? Proszę przegłosujmy to, czy Rada opiniuje pozytywnie projekt utworzenia obszaru Natura 2000. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
W głosowaniu (14 głosów "za", 0 przeciw, 0 wstrzym.) Rada zaopiniowała pozytywnie projekt utworzenia obszaru Natura 2000.
 
12. Stanowisko Rady Miasta Puszczykowa w sprawie planu likwidacji jednostki ratowniczo-gaśniczej w Mosinie. 
 
- Przewodniczący Rady M. Błajecki - Koledzy z Rady Miejskiej w Mosinie przesłali do nas stanowisko, które przyjęli 19.10.2006 roku w sprawie planów likwidacji jednostki ratowniczo-gaśniczej w Mosinie. Oni protestują, oceniają negatywnie plany zmian w strukturze organizacyjnej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Państwowa Straż Pożarna ma plan likwidacji tej jednostki w Mosinie, zakładając, że będzie taka w Bolechowie. Dla nas byłaby najbliższa jednostka Państwowej Straży Pożarnej w Luboniu. Przysłano nam to do wiadomości, żebyśmy podjęli ewentualnie podobne stanowisko, protestujące.
- Poseł A. Fiedler - Wystosowałem interpelację  w tej sprawie po konsultacjach ze Starostą  do Ministra Dorna. Nie dostałem jeszcze odpowiedzi, ale od jednego z dowódców jednostki straży wojewódzkiej mamy wiadomość, że jednak najprawdopodobniej  te jednostki straży zostaną. I tak to wygląda. Czekam na odpowiedź od Ministra Dorna. Jeżeli będę miał tą odpowiedź, to mogę się nią z Państwem podzielić.
- Przewodniczący Rady M. Błajecki - To jest bardzo cenna informacja. Uważam, że powinniśmy przyjąć stanowisko protestujące, żeby jeszcze wzmocnić ten głos Pana Posła i innych osób. Nie mam sformułowanego tego stanowiska na piśmie. Przeczytam, jak to Mosina sformułowała i podobne stanowisko przegłosujemy (pismo to stanowi załącznik do protokołu).
Proponuję opracować takie pismo. Mogę prosić o wyrażenia stanowiska przez głosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
W głosowaniu (14 głosów "za", 0 przeciw, 0 wstrzym.) Rada jednogłośnie wyraziła stanowisko protestujące przeciwko likwidacji jednostki ratowniczo-gaśniczej w Mosinie. 
 
13. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta
 
- Przewodniczący Rady M. Błajecki - Apeluję do Państwa o dostarczenie deklaracji majątkowych do 27 grudnia 2006 - jest to ostatni termin. Proszę też o dostarczenie zdjęcia do legitymacji radnego oraz wypełnionego formularza z danymi kontaktowymi. Bardzo proszę dopilnować tego.
Planujemy kolejną sesję zwyczajna na 7 lutego o godz. 17.00. Będzie to sesja poświęcona budżetowi. Do tego czasu Komisje będą pracowały bardzo intensywnie, żeby przygotować tą sesję. Jeżeli zdarzy się, że potrzebne jest zwołanie sesji nadzwyczajnej to ją zrobimy.
 
 
14. Informacje Burmistrza Miasta
 
- Burmistrz M. Ornoch-Tabędzka - Jeśli chodzi o kalendarz to są dwa tygodnie mojego urzędowania. Jeśli chodzi o dni robocze to jest to 9 dzień. Bardzo wiele spraw, trudno ogarnąć je wszystkie. Przedstawię Państwu te, które mogą Państwa zainteresować, ponieważ tak naprawdę przeprowadzam mnóstwo analiz i zbieram informacje po to, żeby przypatrzeć się pewnym mechanizmom.
W dniu 6.12.2006 podjęłam zarządzenie w sprawie odwołania ze stanowiska Zastępcy Burmistrza Pana Wojciecha Ewicza. I to jest naturalna konsekwencja powołania nowego Wiceburmistrza.
W dniu 13.12.2006 została zawarta umowa między Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Puszczykowo o dofinansowanie projektu modernizacji ulicy Poznańskiej w mieście Puszczykowo. Termin realizacji projektu rozpoczyna się 7 stycznia i kończy się z końcem roku. Maksymalny termin przedłużenia inwestycji wynosi pół roku, na pewno do połowy roku 2008 inwestycja musi być całkowicie zamknięta. Jest to procedura realizacji inwestycji z funduszy europejskich, w związku z czym bardzo wymagająca i w tej sprawie będą się odbywały szkolenia z pracownikami. Myślę, że wsparcie Pani Wiceburmistrz i Pana Sekretarza będą bardzo potrzebne. Odbyłam szereg spotkań z przedstawicielami różnych  placówek w mieście, między innymi jednostek podległych  Urzędowi Miasta. Z inicjatywy Pani Danuty Janc, przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół miasta Puszczykowa. Myślę, że jest to wielki worek różnych problemów i tematów, który się otworzył i będzie dyskutowany i w dalszym ciągu przedmiotem pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Również mieliśmy wizytację dotyczącą prawidłowości zainicjowania programu e-szkoła w ramach Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1. Wizytacja wypadła bardzo pomyślnie. Szkoły są do tego bardzo dobrze przygotowane. Pani Dyrektor Budzyńska relacjonowała, że nauczyciele również odbyli szkolenia. Sądzę, że z wdrożeniem tego programu również nie będzie problemu, a korzyści dla miasta ogromne, ponieważ pozwala to na zdecydowaną zmianę sposobu komunikowania się między nauczycielami, uczniami i rodzicami. I to jest swoista rewolucja w tym systemie komunikacji. Wzięłam udział w Zjeździe Klubu Wójta, Burmistrza, Prezydenta, które się odbywało z ramienia Wokiss-u pod Stęszewem, byłam tylko w pierwszym dniu na tym szkoleniu. W dużej mierze dotyczyło właśnie systemu finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych, głównie w latach budżetowych 2007-2013 ze środków unijnych. Przedstawiono stanowisko Wojewody i stanowisko Marszałka. Była dyskusja na temat uchwały, która została przegłosowana, która daje Wojewodzie prawo ingerencji w sprawy samorządu, ustaleń samorządu. Myślę, że dyskusja była bardzo gorąca i przedstawiciel Wojewody niekoniecznie był nią usatysfakcjonowany.
Uczestniczyłam również w drugiej Sesji Rady Powiatu Poznańskiego przez chwilę. Miałam okazję przypatrzenia się, jak przebiegają sesje i będę chciała, by zawsze ktoś z Państwa Radych lub ze strony Urzędu w nich uczestniczył, ponieważ komunikacja ze Starostwem Powiatowym jest w moim odczuciu bardzo ważna i chciałabym, aby ta relacja była bardzo dobra.
Uczestniczyłyśmy z Panią Anną Gonet w miłej uroczystości, Dniu Patrona Szkoły w Gimnazjum nr 2, gdzie patronem jest Ignacy Jan Paderewski. Bardzo wzruszająca uroczystość, taka dająca przede wszystkim nadzieję, że młode pokolenie rozumie, czym jest słowo patriotyzm i czym jest praca dla ojczyzny.
Odbyło się również spotkanie opłatkowe, na którym zaproszeni przez Caritas i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, uczestniczyliśmy w dość dużym gronie - Pan Przewodniczący Rady Miasta, Pani Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Pani Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu, Pani Ewa Pietrzak. Bardzo rodzinna uroczystość, która dała tę odrobinę ciepła osobom, które na co dzień przeważnie żyją samotnie.
Również wczoraj przez moment uczestniczyłam w przemiłej uroczystości opłatkowej w świetlicy socjoterapeutycznej  na zaproszenie MOPS.
Uczestniczyłyśmy również z Panią Wiceburmistrz  w spotkaniu w Gimnazjum nr 1, które było zapowiedzią akcji wizytacji szkoły przez trójki: Kuratorium, Policja, przedstawiciel Rady Rodziców. Jest to jak stwierdziła przedstawicielka Kuratorium akcja, która była poprzedzona ankietyzacją, nie do końca trafną, ponieważ ankiety nie są porównywalne  ze sobą, te wskaźniki pewnie będą niewiele dawały pojęcia. Z drugiej strony jest to pierwsza większa diagnoza, która zostanie zrobiona w skali ogólnopolskiej i myślę, że sam fakt zainteresowania rodziców i nauczycieli również jest bardzo ważny. A jeśli chodzi o szkoły, np. gimnazjum, bo tylko tam uczestniczyłyśmy, te pierwsze informacje były bardzo pozytywne. Tu nie chodzi o to by uspokajać nas, że nic się złego nie dzieje, ale w odczuciu zarówno nauczycieli, jaki  i rodziców i uczniów w Puszczykowie większych problemów nie ma.
Przeszłyśmy po Szkole Podstawowej nr 1, żeby zobaczyć jak ona wygląda. Widziałyśmy świetne zajęcia z nauczania początkowego. Myślę, że tych problemów jest dużo i będziemy rozmawiać z radnymi, z nauczycielami. W miarę możliwości Urząd Miasta będzie stawiał przede wszystkim na edukację.
I jeśli mowa o edukacji, uczestniczyłam wczoraj prowadząc szkolenie realizowane przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski w jednodniowym szkoleniu dla przedstawicieli Rad Gmin. Akurat moja część szkolenia dotyczyła kształtowania dobrych relacji Burmistrza z Radą. Ponieważ robiłam to nieodpłatnie, zaproponowano mi możliwość udziału dwóch osób w tym szkoleniu, potem wynegocjowałam nawet trzech. Żadna z osób, którym proponowałam to szkolenie, nie mogła w nim uczestniczyć, a zależało mi, żeby wzięły w nim udział osoby, które dotąd nie zasiadały w Radzie. Chciałabym zrobić podobne szkolenie tutaj dla całej Rady, zapraszając tych wykładowców, którzy byli. Mam nadzieję, że to się uda zrealizować. Zapowiadam, że chciałabym, abyście Państwo mogli maksymalnie dużo korzystać z różnych form dokształcania, ponieważ tylko dobra znajomość z jednej strony przepisów, z drugiej strony ról, które pełnimy, pozwoli te relacje dobrze kształtować. Odbyłam wiele spotkań, zarówno z mieszkańcami, z przedstawicielami różnych firm. Nie wiem, czy Państwo zauważyliście światełka w mieście. One są częściowo sponsorowane między innymi przez przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Mosinie, z którymi rozmawiałam, również inne firmy się dołożyły. Mam nadzieję, że ten wydatek, który poniosło miasto na oświetlenie nie będzie nam brany za złe, ponieważ od bardzo dawna były oczekiwania takie, by w święta było trochę bardziej świątecznie.
Będą dyżury Burmistrza, Wiceburmistrza i zostały ustalone w tych samych dniach co poprzednio, będzie może jedna godzina przesunięcia. I jeszcze będą dyżury Sekretarza Miasta. Także praktycznie codziennie w godzinach pracy Urzędu będziemy dostępni dla wszystkich Państwa, dla mieszkańców w sprawach, które wymagają rozpatrzenia. Aczkolwiek, po tych pierwszych spotkaniach powiedziałam, że   postaram się je realizować trochę inaczej, zawsze w obecności pracownika merytorycznego, ponieważ trafiają do mnie ludzie z interwencjami dotyczącymi dziury, lampy. I wydaje mi się, że szkoda mojego czasu, tym bardziej, że nic nie wiem na temat tej dziury i lampy, bo wie to pracownik, który pracuje piętro niżej lub w budynku obok. Jestem od tego, żeby egzekwować realizację tego typu wniosków, natomiast nie mogę tego zrobić bez pracownika merytorycznego.
Dzisiaj otrzymałam pismo od Związku Emerytów i Rencistów, firmowane przez Panią Kawecką  z prośbą o wydłużenie trasy przejazdu autobusów na Stare Puszczykowo przez firmę EKO-RONDO. Rozmawiałam z właścicielem firmy Panem Guźniczakiem, który przedstawił ofertę, by realizować sześć kursów autobusów w ciągu dnia, między innymi dowożąc mieszkańców Starego Puszczykowa do dworca, kalkulując to na 480 złotych dziennie. Te 480 zł miałyby pójść z kasy miasta, a mieszkańcy mieliby to całkowicie za darmo. I oczywiście jest to bardzo dobra propozycja, tylko będziemy musieli przyjrzeć się temu, by znaleźć pieniądze, nie mówiąc o tym , że jeśli miałoby to być realizowane  dłużej niż 5 miesięcy, to już i tak trzeba ogłaszać na to przetarg, musiałoby to podlegać prawom konkurencji i zamówień publicznych.
 
15. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
 
- Radny S. Balbierz - Pytanie  w sprawie ulg za bilety autobusowe MPK.
- Burmistrz M. Ornoch-Tabędzka - Nie dostałam takiego pisma, nie trafiło ono na moje biurko. Mogę tylko powiedzieć o pismach, które przechodziły przez moje ręce, kiedy je dekretowałam i podpisywałam. I od momentu, kiedy pracuję w tym Urzędzie, takiego pisma nie dostałam. Przyjmuję Pana zgłoszenie, rozmawialiśmy na ten temat i będę rozmawiała z Panem Dyrektorem Tulibackim z MPK i będę go pytała o możliwości wprowadzenia ulg we wszystkich godzinach, tzn. nie tylko w ograniczonych godzinach, ale w całym dniu. Dzisiaj nic na to nie odpowiem.
-  Radny S. Balbierz - Tylko potwierdzam, że jest taki sam wniosek, aby całą dobę były ulgi przy przewozach MPK.
- Burmistrz M. Ornoch-Tabędzka - Nie otrzymałam go.
- Radna D. Panek-Janc - Ponieważ następne spotkanie będzie dopiero 7 lutego, chciałabym się dowiedzieć, jak możemy ustosunkować się do faktu dotyczącego zajęć dzieci ze szkół podstawowych na basenie i gry w tenisa. Jest duże zainteresowanie tym problemem, rodzice pytają, są również petycje, jeśli nie dotarły, to dotrą do Pani Burmistrz.
- Przewodniczący Rady M. Błajecki - Jeszcze dodam, że sprawa dotyczy również zerówkowiczów z  puszczykowskich przedszkoli.
- Radna Panek-Janc - Trzeba zrobić z tym porządek, bo jedna zerówka chodzi na te zajęcia, a druga nie.
- Burmistrz M. Ornoch-Tabędzka -Zapowiedziałam w spotkaniu z nauczycielami, że niczego nie będę zmieniać do końca roku szkolnego z ustaleń, które były. Miałam przez chwilę błędną informację i myślałam, że pieniądze na pływalnie i tenisa zwiększą tę kwotę, która była przewidziana w budżecie na rok 2007, w momencie tym kiedy on był ustalany. Ponieważ otrzymałam pismo, między innymi od Dyrektor Budzyńskiej, z którego jasno wynika, że te pieniądze były zaplanowane w budżecie. W związku z tym nie widzę powodu, dla którego miałabym je w jakikolwiek sposób wycofywać. Do końca roku szkolnego na pewno zajęcia będą się odbywać. Natomiast myślę, że będzie trzeba podjąć decyzje co dalej i w jakim zakresie. Będą różne korekty budżetu, my będziemy Państwu na bieżąco różnego rodzaju analizy przekazywali. Jest tylko jeden problem, problem dotyczący rozpisywania przetargu. Powiedziałam, że przetargów nie rozpiszę w tej chwili bez dobrego rozeznania finansowego. Ono dzisiaj jest lepsze niż trzy dni temu, wtedy kiedy po raz pierwszy usłyszałam o problemie. Ponieważ są pewne procedury przetargowe, nie da się zrobić w ciągu kilku dni, teraz w okresie przedświątecznym, przypuszczam, że rozwiążemy to podpisując umowę ze świadczeniodawcami na wykonywanie tego typu usług na miesiąc styczeń. A w dalszym ciągu przetarg będzie do końca czerwca rozpisany.
- Radny M. Schneider - Była sprawa nie tylko pływania i tenisa, ale także dyscyplin halowych, które odbywają się zimą. Czy te pieniądze też były w budżecie szkół przewidziane?
- Burmistrz Ornoch-Tabędzka - Pieniądze na zajęcia halowe są to zajęcia, są to pieniądze, które były zawsze przeznaczane na działalność organizacji pozarządowych i wiąże się to z rozpisaniem konkursu. Wiem, że mogę w tej chwili uruchomić te pieniądze, niejako awansem, bez rozpisywania konkursu. Poproszę Panią Janicką o komentarz, ponieważ ona jest lepszą specjalistką w tej dziedzinie ode mnie. Wiem, że taka możliwość istnieje i tam gdzie będzie to uzasadnione, oczywiście to zrobię. Natomiast już w styczniu będziemy ogłaszać konkursy na zadania dla organizacji pozarządowych. Sądzę, że nie będzie problemu by realizować to, co jest rzeczywiście potrzebne i dobrze uzasadnione.
- Przewodniczący Rady M. Błajecki  - Zakładaliśmy, że sesje będą trwały dwie godziny, a już ta Sesja trwa 15 min dłużej. Oczywiście, nikomu nie odbieram możliwości wypowiedzenia się, ale proszę optymalizować wypowiedzi.
- Radna I. Janicka - Najpierw jako przedstawiciel Komisji Rozwoju i Budżetu Miasta, chciałabym poinformować Radę o stanowisku Komisji w sprawie tych zajęć. Chodzi o te  dzieci, które korzystały do tej pory, i mogła to robić, bo nie trzeba było przetargu, bo nie przekraczało to kwoty, do końca stycznia 2007 i takie było stanowisko Komisji aby to rozwiązać.
Teraz jeśli mogę wypowiedzieć się jako osoba, która korzysta z głosu i zajmuje się tym od kilku lat, jeśli chodzi o kwestie organizacji samorządowych. Proponowałam na Komisji takie rozwiązanie, że jeśli Pani Burmistrz podpisze umowę o oświadczenie usług i potem ogłosi przetarg, to może pojawić się zarzut próby ominięcia przepisów i realizacji usługi w dwojaki sposób. Jest natomiast inne rozwiązanie, że Pani podpisze umowę na styczeń i już teraz, 2 stycznia, ponieważ nie może Pani ogłaszać konkursu w grudniu, mógł to zrobić poprzedni Burmistrz. Mając upoważnienie Rady mogłaby może Pani ogłosić 2 stycznia konkurs i wtedy proponowałam - na realizację usług. Nie na realizację czwartej lekcji wf-u bo od tego są szkoły. Organizacje pozarządowe myślę, że dałyby sobie radę, by tego typu usługi zrealizować, wykorzystując do tego firmy, które mamy na terenie miasta. Jeśli ogłosimy przetarg, to proszę się liczyć z tym, że on nie może być w ten sposób skonstruowany, ponieważ też może być zarzut RIO czy Urzędu Zamówień Publicznych, że jeśli uwzględnimy tam np. czas dojazdu, czy miejsce, będziemy sugerować konkretna pływalnię, mogą pojawić się zarzuty. Otwarty konkurs ofert, z tego co wiem, doradzam różnym samorządom, aby tego typu działania zlecać organizacjom pozarządowym, które bardzo często szybko i sprawnie to robią i są zwolnione od tych procedur. Bo o tym mówi prawo zamówień publicznych, organizacja pozarządowa jest od tego zwolniona. A te pieniądze można też wtedy zabezpieczyć. Styczeń, może połowa lutego byśmy byli w stanie sobie poradzić z umową, a już wtedy by była wyłoniona organizacja, która by się mogła tym zająć. Tym bardziej, że w przypadku procedur przetargowych ten proces się wydłuża, bo może być zawsze np. zaskarżenie, odwołanie, konieczność ogłoszenia kolejnego przetargu, procedura może się wydłużyć.  To jeśli chodzi o doraźne załatwienie tej sprawy. Natomiast jeśli chodzi o załatwienie spraw w styczniu, imprez sportowych, które zawsze się odbywały w styczniu czy w lutym, to niestety nie było ogłoszonych konkursów wcześniej. W związku z tym nie można tego przekazać w formie dotacji. Część zadań, które były realizowane jako miasto, to miasto może nadal je realizować. Tylko miasto musi mieć podpisaną umowę z takim podmiotem, że realizuje usługi w ramach partnerstwa. Bo jeśli takiej umowy nie ma to jest to też naruszenie prawa.  Sugeruję, aby była podpisana umowa partnerska, bo wtedy jest to zgodne z prawem. Organizacja wykonuje swoje zadania, a Urząd swoje zadania. Urząd finansuje te działania, których się podejmuje w ramach realizacji tego typu działań. Ale sugeruję to, żeby to było doraźnie na styczeń, luty i jak najszybciej 2 stycznia ogłoszone konkursy. Tylko nie mamy  cały czas programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. I sugerowałabym, aby zrobić sesję nadzwyczajną w sprawie tego programu. Jest to niezbędne do ogłoszenia konkursu.
- Burmistrz M. Ornoch-Tabędzka - Dziękuję za te uwagi. Nie wzięłam zupełnie pod uwagę możliwości ogłoszenia konkursu na realizację zadań dotyczących zajęć pływania, faktycznie można to w ten sposób zrobić. Uwaga dotycząca konieczności ogłoszenia konkursu jest też słuszna i być może w takiej sytuacji trzeba będzie zrobić sesję na początku stycznia. Państwu muszę również dać szansę na przedyskutowanie sprawy programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Nie chciałabym, żeby to było uchwalane tak, jak było poprzednio. Może wspólnie byśmy się zastanowili, kiedy realnie może być ta sesja, by jeszcze potem móc realnie ogłosić  konkurs. Czy możemy zrobić sesję w drugą środę stycznia po to, żeby wcześniej mogły zebrać się Komisje.
- Przewodniczący Rady M. Błajecki - Jeśli jest taka potrzeba to trzeba zwołać sesję na 10 stycznia środa, godz.17.00.
 
16. Wolne głosy
 
- Radny Balbierz - Chodzi o organizacje pozarządowe. Ponieważ w październiku został złożony wniosek przez Związek Emerytów i Rencistów o dofinansowanie. Oni w marcu mają imprezę zrobioną na Dzień Kobiet. I jeżeli ten konkurs nie zostanie rozstrzygnięty, a oni mają już wszystko pozałatwiane, czy ten konkurs będzie ogłoszony w styczniu? W październiku został złożony wniosek.
- Burmistrz M. Ornoch-Tabędzka - Panie Stanisławie, Pan mnie próbuje rozliczać z czegoś, czego nie dostałam. Właśnie dlatego chcemy rozmawiać o tym w ramach komisji na temat współpracy z organizacjami samorządowymi , po to żeby móc ogłosić ten konkurs, po to żeby m. in. emeryci i renciści mogli uzyskać dofinansowanie na zadanie, które przedstawią do realizacji.
- Radny A. Dettloff- Pytanie o zeszyt, w którym Radni mogą wpisywać pytania do Pani Burmistrz.
- Burmistrz M. Ornoch-Tabędzka - Taki zeszyt jest w sekretariacie. Proszę składać wszelkiego typu wnioski i uwagi. Równocześnie można je składać  przez Internet. Sama prosiłam osobę, która przekazała mi pytania, by odpisać, że bardzo przepraszam, ale jeszcze nie zdołałam rozpoznać wszystkich problemów i po świętach będę regularnie odpowiadała, wyczerpująco na wszystkie zadane pytania.
- Radna E. Pietrzak - Ostatni raz wracam do problemu basenu. Wiemy, że szkoła ma uwzględniony budżet, ale w jaki sposób możemy uwzględnić i od kiedy te 48 dzieci z grupy zerówkowej z przedszkoli?
- Burmistrz M. Ornoch-Tabędzka - Dzisiaj na to pytanie nie odpowiem, bo to są dodatkowe pieniądze. Państwo dzisiaj zwiększonych podatków nie uchwaliliście, będziemy musieli zrezygnować z czegoś innego. Nie potrafię dzisiaj na ten temat odpowiedzieć.
- Radny S. Balbierz- Czy Pani Burmistrz, albo Pan Przewodniczący otrzymali sprawozdanie z okresu, kiedy Rada nie działała od Pana Burmistrza Napierały?
- Przewodniczący Rady M. Błajecki  - Na poprzedniej Sesji poinformowałem, że nie otrzymałem takiego sprawozdania i powtórnie się nie domagałem od Pana Burmistrza. Pana Burmistrza spotkałem w czasie przekazywania Urzędu, zapytałem też o to i nie dostałem kompetentnej odpowiedzi i nie mam tego sprawozdania. Ten temat zamknąłem
- Radny S. Balbierz - Uważam, że odpowiednie komórki, które przygotowują te sprawozdania do Pana Burmistrza, to proszę się zwrócić do tych komórek, aby przygotowały sprawozdanie za okres, kiedy nie działała Rada, jakie działania były wykonane.
- Przewodniczący Rady M. Błajecki - Rozważę to jeszcze z Panią Burmistrz. Jest to nietypowa sytuacja i będę musiał z Panią Burmistrz to omówić. Obiecuję, że o tym porozmawiamy.
- Radny A. Balcerek -  To jest pytanie od mieszkańców - czy Urząd Miasta będzie coś organizował czy partycypował w związku z imprezą Sylwestrową. Czy to będzie na stadionie, czy gdzieś w mieście, pokaz sztucznych ogni?
- Burmistrz M. Ornoch-Tabędzka - W ubiegłym roku już  nie było żadnych obchodów Sylwestra w mieście. I sądzę, że w tym roku również ich nie będzie. Choćby z tego powodu, że przez kilka dni sprawowania tego urzędu nawet gdybym bardzo chciała, nie byłabym w stanie tego zorganizować.  Jeśli ma być coś, co będzie źle zorganizowane, to lepiej żeby nie było w ogóle zorganizowane.
-  Przewodniczący Rady M. Błajecki - czy ktoś z Państwa, zaproszonych gości ma pytanie?
- Pani Kubzdela - Czy forma "Echa Puszczykowa" będzie kontynuowana i kiedy się wznowi? Czy w Internecie będzie więcej i szerzej o wynikach prac nowej Rady.
Pytanie drugie, czy strażnicy miejscy będą ci sami. Jeżeli nie, to jacy i jakie będą ich numery telefonów?
Pytanie trzecie, do Komisji Ochrony Środowiska. Słyszałam, że będą światełka świąteczne, ale nie będą one w stanie przyćmić tych kontenerów na odpady, które są wizytówką brzydoty.
- Burmistrz M. Ornoch-Tabędzka - "Echo Puszczykowa" ukaże  się 22, 23 grudnia, będzie roznoszone do domów. Jest tam informacja dla Państwa wszystkich, że być może jest to ostatnie wydanie w takiej formule, w takim kształcie. Na pewno nie będzie w Echu Puszczykowa już reklam. Ostatni reklamodawcy, którzy złożyli dobrowolne darowizny w postaci pieniędzy określających wartość modułu, trudno było im odmówić, jeszcze będą cztery osoby, którym zwrócimy pieniądze. Dziś miałam wizytę młodego człowieka, który zwrócił się do Pana Napierały, chyba w październiku, przytaczając zalecenie RIO, która zwraca uwagę, że jest to niezgodne z prawem. I domagał się zamieszczenia jego reklamy za darmo. Nie uzyskał takiej możliwości i był gotów skarżyć miasto. Powiedziałam mu, że rezygnujemy z reklam.
Jaki będzie kształt "Echa Puszczykowa", Państwo zdecydujecie. Czy ma być ciągle ten sam tytuł, ta sama formuła w sensie przekazywania informacji. Otwieram na ten temat dyskusję. Mam nadzieję, że będzie odzew społeczny na ten temat.  Ponieważ chciałabym utrzymać na pewno formę kontaktu z mieszkańcami, przede wszystkim możliwość informowania mieszkańców, ponieważ dzieje się wiele rzeczy, o których trzeba poinformować mieszkańców. Natomiast istnieją gazety lokalne - dwutygodnik puszczykowsko-mosiński, "Kurier Puszczykowski". Są to łamy lokalne gazet, które można wykorzystywać do wszelkiego typu opiniowania, ponieważ chciałabym żeby biuletyn, który będzie się ukazywał, nie zawierał opinii. Będzie relacjonował pewne wydarzenia, będzie również forum do przekazywania Państwu informacji związanych z prawnymi zawiłościami, które są spotykane w Radzie Miasta, samorządzie, ale również dotyczą samych mieszkańców. Będzie dotyczył m.in. wyjaśnień podatków, stawek różnego rodzaju itd.
- Radna I. Janicka - czy jeśli ma to być jakaś forma dyskusji, czy mamy przekazywać swoje opinie w formie Radni indywidualnie, czy poprzez Kluby?
- Burmistrz M. Ornoch-Tabędzka - Jeśli chodzi o Radnych, to jestem otwarta na każdą formę dyskusji. I możecie Państwo zaprosić mnie na swoje komisje, możemy rozmawiać na komisjach. Możecie do mnie pisać, możecie przychodzić do mnie do gabinetu. Natomiast jeśli chodzi o mieszkańców to pytanie dotyczyło nazwy. Żeby ułatwić uruchomiłam trzy możliwości przekazywania drogą telefoniczną, przez podane numery telefonów, sms-y, możliwość przekazania drogą elektroniczną. Również zwróciłam się z podjęciem szerszej dyskusji na każdy temat z tym związany. Jeszcze będzie możliwość wrzucania do skrzynek kartonowych, które będą w Urzędzie Miasta w pierwszym budynku.
Informacja na temat strażników miejskich. Strażnicy będą ci sami. Nie mam podstaw, by dokonywać w tej chwili jakichkolwiek zmian. Pracy zarówno strażników, jak i wszystkich urzędników będziemy się przypatrywać my, czyli nowe osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych, jak i mieszkańcy Puszczykowa. I jeśli będą jakiekolwiek głosy, to możemy na podstawie tych głosów próbować dokonywać pewnych korekt np. w sposobie reagowania czy zachowania.
Numery telefonów do straży miejskiej zostały podane podczas Komisji Spraw Społecznych. W tej chwili ich nie mam, ale jeśli ktoś  ma to może podać. Nie wiem, czy zostały podane w "Echu". Jeśli nie to jest to moje zapomnienie. Na pewno będzie to na stronie internetowej. Za  informacje, za stronę internetową, biuletyn informacji publicznej będzie odpowiedzialny sekretarz Maciej Dettlaff. Przez ostatnie cztery lata krytykowałam stronę internetową i chciałabym, aby się jej profil zmienił.
Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta, ale również Komisja Spraw Społecznych, która mówiła o bezpieczeństwie i porządku w mieście. Myśmy rozmawiali, że z tymi pojemnikami trzeba cos zrobić. Proszę o propozycje jak zrobić, by było funkcjonalnie i estetycznie zarazem.
- Radna U. Rudzińska - Zanim podejmiemy decyzję, musimy ustalić z firmą co dalej, czy będzie je opróżniała, czy zmieniają się warunki, zanim podejmiemy decyzję, co z tym zrobić. To wymaga dłuższego przyjrzenia się.
- Burmistrz M. Ornoch-Tabędzka - Tak jak wszystkim innym sprawom w mieście. Proszę o trochę czasu.
- Pani Komorowska - Pytanie, czy jest już powołana Komisja Statutowa, kiedy rozpocznie pracę i kiedy będzie uchwalony Statut?
- Przewodniczący Rady M. Błajecki - Jestem Przewodniczącym Komisji Statutowej, niebawem zwołuję tą Komisję. Kończymy pracę w lutym, w marcu musi być statut. Zapraszam na Komisję.
- Radna I. Janicka - Ministerstwo Edukacji ogłosiło konkurs "Dotacje Rozwojowe dla Szkół". Tam jest do rozdania 90mln zł w skali kraju dla szkół. Między innymi startowała moja organizacja, jako organizacja, która mogłaby rozdzielać. W związku z tym zachęcam do zapoznania się ze stroną Ministerstwa Edukacji, ponieważ wymaga to troszeczkę wsparcia samorządu, aby dane szkoły się zgłosiły i były zainteresowane tym tematem. Myślę, że najwcześniej dotacje będą rozdzielane marzec, kwiecień. Trzeba się zapoznać, które organizacje przypadają na województwo wielkopolskie, bo ja pozaznaczałam i poza powiatem tomyskim, który zgarnął 2,5 mln trudno znaleźć mi jeszcze organizację, która pasuje jeszcze pod województwo wielkopolskie, ale być może się ukrywa w takich nazwach jak Centralne Służby Rodzinie czy Fundacja 4 H.
 
17. Zamknięcie sesji
 
- Przewodniczący Rady M. Błajecki - Dziękuję za uczestnictwo  w Sesji. Zapraszam na sesję styczniową, materiały będą przesłane i proszę, abyście Państwo zostali, aby podzielić się opłatkiem.
Zakończenie Sesji - godz. 19.40.
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………                                …………………………………………
             Protokolant                                                                    Przewodniczący Rady
Lista wiadomości