Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 4/06/V z sesji Nadzwyczajnej Rady Miasta Puszczykowa w dniu 10.01.2007

Protokół nr 4/06/V
z sesji Nadzwyczajnej Rady Miasta Puszczykowa
w dniu 2007- 01-10
 
Godz. rozpoczęcia: 17.00
Godz. zakończenia: 19.00
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie programu obrad
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dn. 20.12.2006 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta Puszczykowa na rok   2007 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych
6. Wolne głosy
7. Zamknięcie sesji
 
Ad  1. Otwarcie sesji
Przewodniczący Rady pan Marek Błajecki powitał radnych  i  zaproszonych gości, stwierdził obecność wszystkich radnych .
Ad 2. Program sesji
Przyjęto bez uwag
Ad 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dn. 20.12.2006 r.
Przewodniczący poprosił o zgłaszanie uwag do protokołu z poprzedniej sesji , zapowiadając równocześnie, że po raz ostatni był on przygotowany w formie stenogramu, którego przeczytanie zabiera zbyt dużo czasu.
Radny pan K.Jopek zgłosił zastrzeżenie dot. zapisu jego  wypowiedzi dot. jawności głosowania.  Po uwzględnieniu tej poprawki protokół został jednomyślnie przyjęty.
Ad 3. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
Radna pani Iwona Janicka zapoznała zebranych z procesem prac związanych z przygotowaniem uchwały i załącznika, odczytała wszystkie wniesione poprawki oraz wymienia zadania, które mogą być realizowane przez organizacje pozarzadowe. Podała warunki przystąpienia organizacji do konkursu zapowiadając zakończenie procedury do końca lutego.
Radna pani Urszula Rudzińska w imieniu Komisji Spraw Społecznych zaopiniowała projekt pozytywnie.
Radna pani Danuta Panek - Janc w imieniu Komisji Edukacji Kultury i Sportu wniosła o
przyjęcie przez Radę projektu uchwały.
       Radny pan K.Jopek - zwrócił się do Sekretarza Miasta - dlaczego sugerował potrzebę przygotowania wieloletniego programu współpracy skoro ustawa wymaga planu rocznego.
       W odpowiedzi pan Sekretarz Maciej Dettlaff  wyjaśnił, że miastu potrzebna jest wizja wieloletniego planu, w oparciu o którą uchwalany będzie plan roczny.
       Radny pan J. Szafarkiewicz zapytał gdzie udostępnione są wzory wniosków preliminarza kosztów, które mogą składać organizacje.
       W odpowiedzi burmistrz pani Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała, że wszystkie niezbędne formularze będą dołączone do ogłoszenia o konkursie. Radna pani I.Janicka uzupełniła wypowiedź informacją, że formularze dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Pani Burmistrz zadeklarowała udzielanie organizacjom pozarządowym pełnej pomocy w zakresie wypełniania wniosków, a w przyszłości - rozwiązania systemowe t.j. wyznaczenie w Urzędzie Miasta jednostki pomagającej organizacjom pozarządowym w tym zakresie.
Przewodniczący Rady pan Marek Błajecki poprosił o zadawanie pytań obecnych na Sali przedstawicieli organizacji pozarządowych.
Pan Markiewicz z Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi, zaproponował innym organizacjom udział w szkoleniu organizowanym przez w/w Fundację w zakresie wypełniania wniosków.
Ponieważ nikt więcej nie wyraził chęci zabrania głosu, Przewodniczący zapytał kto jest za jej przyjęciem, nie odczytując projektu uchwały, ponieważ wszyscy wraz z zawiadomieniem o sesji otrzymali jej tekst.
15 radnych głosowało jednomyślnie za przyjęciem uchwały.
 
Przewodniczący przeprosił wszystkich za zmiany terminu sesji - przełożenie jej z 28 grudnia. Podał plan sesji na najbliższy termin: 31 stycznia - celem uchwalenia bieżących uchwał porządkowych; 21 lutego - sesja budżetowa.
Burmistrz pani Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła przyczyny dla których należało zmienić termin  pierwotnie planowanej na 7 lutego sesji budżetowej: zlecono firmie zewnętrznej przeprowadzenie analizy budżetu. Wynik - gotowy 22 stycznia - usprawni w przyszłości przygotowanie kolejnych budżetów a teraz ułatwi opiniowanie projektu na 2007r. Ponadto  Komisje mają na zaopiniowanie projektu budżetu 14 dni - stąd przesunięcie pierwotnego terminu.
Ad 5 Interpelacje, zapytania i wnioski radnych
       Na wstępie Przewodniczący przypomniał, że interpelacje powinny być składane na piśmie. Odpowiedź na nie powinna być udzielana w ciągu 30 dni.
       Radny pan K.Jopek zapytał dlaczego na stronie internetowej nie było informacji o sesji.
Pani Burmistrz wyjaśniła, że zmiana na stanowisku obsługi biura Rady spowodowała pewne zawirowania w przekazie informacji, które nie powinny się już powtórzyć.
Radna  pani Urszula Rudzińska poprosiła o wyjaśnienie czy jest zgodne z prawem wystawianie samochodów na sprzedaż, na placu przy skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Magazynowej.
W odpowiedzi pani Burmistrz poinformowała, że w dniu 10 stycznia plac był kontrolowany przez straż miejską i oczekuje stosownego wyjaśnienia.
Radny pan Stanisław Balbierz zgłosił potrzebę wykupu ziemi - skrzyżowanie Wąskiej  i Sosnowej - na poszerzenie ulicy.
Pani Burmistrz odpowiedziała, że w tej sprawie muszą być prowadzone rozmowy z właścicielami i może to nastąpić po uchwaleniu budżetu.
Radny pan A. Balcerek zapytał czy jest podpisana umowa w sprawie odśnieżania ulic, a radny pan Szafarkiewicz stwierdził potrzebę mechanicznego sprzątania piasku z ulic.
Pani M.Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że jest podpisana umowa z EKORONDO, natomiast nie będzie teraz, w trakcie zimy, mechanicznego sprzątania ulic, zapowiedziała inne rozwiązania.
Radny pan Szafarkiewicz zwrócił uwagę na fakt, że na przeprowadzenie oczekuje 11 przetargów, czy w związku z tym są umowy z firmami, które czyszczą miasto .
Pani Burmistrz poinformowała, że są dwie firmy sprzątające miasto, a przetargi w trakcie przygotowywania.
Kolejne pytanie pana Szafarkiewicza dotyczyło decyzji w sprawie lekcji pływania dla dzieci i zajęć w trakcie ferii szkolnych.
Otrzymał odpowiedź, z której wynikało, że lekcje pływania będą do końca roku szkolnego, od września - prawdopodobnie tylko dla uczniów klas pierwszych, a stosowna informacja będzie przekazana dyrektorom szkół i opublikowana na stronie internetowej Miasta. Organizacja zajęć w trakcie ferii leży w gestii szkół, które będą organizowały tz."półkolonie".
Następne pytania radnego pana Szafarkiewicza dotyczyły trybu powołania i składu osobowego Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
Pani M.Ornoch-Tabędzka wyjaśniła że Komisja została powołana zarządzeniem burmistrza, jej przewodniczącą jest pani Hanna Rapalska - Kaczmarek, która odpowiada za skład osobowy.
Radna pani I.Janicka poruszyła kwestę możliwości odzyskiwania i przekazywania mieszkańcom płytek chodnikowych z remontowanych ulic.
W odpowiedzi pani Burmistrz wyraziła obawę, że odzyskiwanie materiału może podnieść koszty realizacji inwestycji, zapewniła że sprawa jest monitorowana i poszukiwane są rozwiązania, korzystne ekonomicznie dla miasta i dla mieszkańców.
Przewodniczący pan M.Błajecki zaanonsował rozpoczęcie działań Komisji Statutowej, której pierwsze posiedzenie odbędzie się 18 stycznia o godz. 7.30 . Poprosił o składanie na piśmie do Urzędu, także droga mailową, stosownych uwag.
Radny pan J.Szafarkiewicz w nawiązaniu do podjętej uchwały wyraził życzenie aby projekty sygnowane były przez prawnika i osobę, która uchwałę przygotowywała, na co pani Burmistrz odpowiedziała, że podjęta uchwała była identyczna z analogiczną uchwałą z 2006 r.,
w przyszłości każdy nowy projekt uchwały będzie odpowiednio parafowany.
       Wątpliwości pana Szafarkiewicza w kwestii możliwości podejmowania uchwały bez jej odczytania, w oparciu o doręczony na piśmie radnym teks, rozwiał radca prawny pan Piotr Stawicki, który potwierdził taka możliwość.
Następnie pani M.Ornoch-Tabędzka złożyła informacje dotyczące aktualnie toczących się spraw i inwestycji.
1/Przebudowa ul Poznańskiej: - zakwestionowana specyfikacja przetargowa, wadliwy projekt techniczny wymagający poprawy, zapowiedziała przygotowanie wizualizacji, która będzie poddana pod ogólną dyskusje i będzie tez przedmiotem debaty Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
2/ Wstrzymana wycinka drzew na "ryneczku" w związku z możliwością wprowadzenia stosownej korekty.
3/ Zawieszenie - do czasu wyjaśnienia z Komendantem Policji wątpliwości wynikających z podpisania umowy użyczenia - możliwości zgłaszania prośby o interwencje policji na podany już do publicznej wiadomości  nr telefonu kom.
    Na pytanie radnego pana J.Szafarkiewicza o dyżury strażników miejskich w soboty i niedziele pani Burmistrz odpowiedziała twierdząco, informując przy okazji, że  będą zwłaszcza w te dni, zakładać blokady na koła nieprawidłowo parkowanych samochodów.
Radny pan S.Balbierz miał wątpliwości co do sensu zakładania nowych lamp na Poznańskiej, gdzie planowana jest zmiana sieci, na co pani Burmistrz odpowiedziała, że wynika to z wcześniej ustalonego harmonogramu, wątpliwa jest możliwość zmiany projektu przebudowy Poznańskiej w kwestii systemu oświetlenia, a gdyby to nastąpiło oprawy będą mogły być wykorzystane w innych miejscach.
Sekretarz miasta pan M.Dettlaff poinformował o złożonym do Ministerstwa Kultury wniosku o dofinansowanie projektu adaptacji Pałacu Ślubów na "Puszczykowski Salon Artystyczny". Wnioskowano o 90 % dofinansowania, odpowiedź - za 2 miesiące. Pierwszą imprezą, która mogłaby się tam odbyć będzie "Puszczykowska Jesień Kulturalna".
Pani Burmistrz poinformowała radnych o przygotowywanym przez prezydenta Poznania projekcie powołania organizacji gmin z aglomeracji poznańskiej, której zadaniem byłoby wspólne rozwiązywanie problemów związanych z odpadami komunalnymi, promowanie inwestycji, przygotowywanie terenów inwestycyjnych i tz. program "Warta".
Przewodniczący udzielił głosu mieszkańcowi Puszczykowa panu Zygmuntowi Bzdedze, który złożył skargę w sprawie  wypowiedzenia umowy przez właściciela domu, w efekcie czego od czerwca będzie pozbawiony mieszkania. Został zaproszony na 15 stycznia na rozmowę z panią Burmistrz.
Przewodnicząca Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa pani Gabriela Ozorowska poprosiła o zamontowanie tablicy informującej o siedzibie organizacji pozarządowych w starym budynku. S.P nr 1 i sporządzenie grafiku wykorzystania sali. Pani Burmistrz poinformowała, że poleciła już sporządzenie grafiku.
Pan J.Szafarkiewicz - zapytał kiedy będą legitymacje dla radych  - Przewodniczący poinformował, że są w trakcie przygotowywania.
Pani Chojnacka (kandydująca do rady- nie uzyskała odpowiedniej ilości głosów) w imieniu wyborców poprosiła o wyjaśnienie dlaczego w Urzędzie Miasta zostały zatrudnione 2 osoby spoza Puszczykowa.
Pani Burmistrz wyjaśniła, że jej decyzja podyktowana była kwalifikacjami zatrudnionych.
Ad 7. O godz. 18.20 Przewodniczący Rady zamknął Nadzwyczajną Sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
           Protokolant                                                    Przewodniczący Rady
      Ewa Komorowska                                                   Marek Błajecki
 
 
 
 
Lista wiadomości