Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 6/07/V z sesji Rady Miasta Puszczykowa w dniu 21.02.2007

           
Protokół nr 6/07/V
z sesji Rady Miasta Puszczykowa
w dniu 21.02.2007
 
Godz. rozpoczęcia: 17.00
Godz. zakończenia: 19.25
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji
 2. Przyjęcie programu obrad
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dn.31.01.2007 r.
 4. Podjęcie uchwały o odmowie wygaszenia mandatu Przewodniczącego Rady Marka Błajeckiego
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Turystyki i Rekreacji Mikroregionu WPN
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości (ul.Gwarna)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wykonania pierwokupu nieruchomości przy ul. Niwka Stara
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany terminu zabudowy działki oddanej w wieczyste użytkowanie (przy rynku)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
 11. Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności
 12. Informacje Przewodniczącego Rady
 13. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych
 14. Wolne głosy
 15. Zamkniecie sesji.
 
Ad 1
Przewodniczący Rady Miasta Puszczykowa pan Marek Błajecki otworzył sesję witając wszystkich gości i radych.
Ad 2.
Burmistrz pani Małgorzata Ornoch - Tabędzka złożyła wniosek o wycofanie z porządku obrad uchwały w sprawie zamiany nieruchomości przy ul. Gwarnej z uwagi na jej nieprawidłowe przygotowanie ( pkt. 7 porządku obrad).
Głosowanie za przyjęciem wniosku: 14 za (jednogłośnie - 1 osoba nieobecna).
Ad 3.
Poprawkę do protokołu wniósł pan Janusz Szafarkiewicz. Po jej uwzględnieniu protokół przyjęto. Głosowanie: 14 za (jednogłośnie).
Ad. 4.
Podjęcie uchwały o odmowie wygaszenia mandatu Przewodniczącego Rady Marka Błajeckiego.
Przewodniczący, nawiązując do przygotowanego projektu uchwały o odmowie wygaszenia mandatu radnego poinformował radnych, że w dniu 13 marca Sąd Najwyższy ma ogłosić  decyzję w sprawie mandatów radnych, którzy nie złożyli w terminie oświadczeń majątkowych. Poprosił Mecenasa o opinię prawną dot. podjęcia uchwały
Pan mecenas Stawicki poinformował, że w Sejmie znajdują się dwa projekty ustaw zmieniające dotychczasowe regulacje. Stanowisko dla Wojewody powinno być przez Radę wyrażone, natomiast Rada powinna podjąć decyzję czy stanowisko to przedstawi Wojewodzie teraz czy w przyszłym miesiącu. Nawiązując do dyskusji, która odbyła się podczas poprzedniej sesji zgodził się z stanowiskiem wyrażanym wtedy przez pana Szafarkiewicza, że z podejmowaniem decyzji w tej sprawie nie należy się spieszyć.
Przewodniczący zapytał Mecenasa o prawomocność swojego podpisu i prowadzonych obrad do czasu podjęcia decyzji przez Wojewodę i uzyskał wyjaśnienie, że do czasu zakończenia postępowania  - czynności są ważne.
Przewodniczący poddał uchwałę w swojej sprawie pod głosowanie.
Głosowanie: 9 za, 5 wstrzymujących, w tym Przewodniczący.
Ad 5.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.
Przewodniczący przypomniał, że na sesji w dniu 31 stycznia Rada gościła przewodniczącego Stowarzyszenia Gmin i Powiatów, który przybliżył działanie Stowarzyszenia.
Pani Iwona Janicka w imieniu Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta rekomendowała Radzie przyjęcie uchwały.
Pan Andrzej Balcerek zapytał o wysokość składki i korzyści dla miasta.
W odpowiedzi Przewodniczący poinformował, że składka wynosi 2000 zł rocznie, a korzyści przedstawiał przewodniczący Stowarzyszenia oraz podane są w uzasadnieniu do uchwały. Uzupełniła pani Burmistrz informacją, że jest to Stowarzyszenie lobbujące na rzecz gmin i powiatów Wielkopolski, a jednocześnie podnoszące wiedzę i dające możliwość dostępu do najnowszych informacji poprzez różnego rodzaju konferencje i szkolenia.
Głosowanie: 14 za.
Ad 6.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Turystyki i Rekreacji Mikroregionu WPN.
Pani Iwona Janicka w imieniu Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta rekomendowała Radzie przyjęcie uchwały. Podjęcie uchwały rekomendował także przewodniczący pan Marek Błajecki.
Pani Burmistrz zgłosiła gotowość prezentacji strategii na życzenie radnych.
Pan Szafarkiewicz poprosił o odpowiedź czy podjęcie uchwały pociąga koszty dla miasta i otrzymał zapewnienie pani Burmistrz, że Strategia jest gotowa i jej przyjęcie nie pociąga za sobą żadnych kosztów.
Głosowanie: 14 za.
Pkt 7 wykreślony z porządku obrad
Ad 8.
Podjęcie uchwały w sprawie wykonania pierwokupu nieruchomości przy ul. Niwka Stara
Pani Iwona Janicka poinformowała, że Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta miała rozbieżne zdania. Kilka osób wstrzymało się od głosu. Komisja rekomendowała Radzie przyjęcie uchwały stosunkiem 4 za / 3 wstrzymujących i oczekuje od Burmistrza przedstawienia ogólnej koncepcji zagospodarowania terenów nadwarciańskich.
Pan Szafarkiewicz wyjaśnił, że podczas posiedzenia Komisji chodziło o koncepcje tego terenu. Wyraził opinię, że cena 72 zł za metr kw. to koszt działki, do którego trzeba doliczyć koszt zmiany planów  zagospodarowania przestrzennego. Trzeba sprawdzić, które tereny w rejonie zakola Warty należą do miasta. Zakup tego terenu bez możliwości połączenia z terenem Cechu Rzemiosł Budowlanych jest jego zdaniem mało wartościowy.
Pani Burmistrz, uprzedzając wątpliwości wyjaśniła, że prawo pierwokupu działki  jest szansą dla miasta, z której chciałaby skorzystać ponieważ w tym terenie nie pozostawiono żadnej działki, którą można by zaoferować  podmiotom prywatnym w partnerstwie publiczno - prywatnym, celem prowadzenia określonej przez miasto działalności usługowej na rzecz turystyki i rekreacji. Wyjaśniła, że Cech Rzemiosł Budowlanych zainteresowany jest rozwojem usług rekreacyjnych związanych z zagospodarowaniem brzegu rzeki Warty. Uzgodniono prowadzenie wspólnych planów. Zakup tego terenu wiąże się także z  programem "Turystyka - wspólna sprawa", do którego Puszczykowo przystępuje. Przekształcenie terenu będzie kosztowało od 6 do 8 tys. a Puszczykowo nic nie traci  - 75 zł jest ceną umowną. Jeśli zmienią się koncepcje miasto będzie mogło ten teren sprzedać.
Pan Andrzej Balcerek podniósł kwestię nie wykupionych jeszcze terenów zakola, mimo zarezerwowania na ten cel pieniędzy w budżecie, a równoczesnej propozycji zakupu kolejnego terenu ("skrawka ziemi"), który w jego opinii mógłby być zakupiony w dalszej kolejności.
Pani Burmistrz zwróciła się z prośbą o nie łączenie tych dwóch spraw. Zakup zakola jest w dalszym ciągu w toku negocjacji, które nie mogą być zakończone ze względów proceduralnych ( odwołanie mieszkańca do SKO). Poinformowała o porozumieniu w sprawie użytkowania tego terenu do końca 2007 r. na cele rekreacyjno-sportowo-kulturalne. W zamian miasto zobowiąże się do nadzorowania terenu. Prawo pierwokupu  działki na Niwce Starej jest szansą i są na to zabezpieczone środki finansowe.
 Pan Szafarkiewicz poparł koncepcję rozpatrywania tych dwóch spraw jednocześnie, ponieważ przedmiotowa działka stanowi ciągłość  z  terenami zakola.
Zdaniem pani Burmistrz zakup tego terenu wzbogaca ofertę Puszczykowa w projekcie"Turystyka - wspólna sprawa".
Głosowanie: 13 za, 1 wstrzymujący.
Ad 9.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany terminu zabudowy działki oddanej w wieczyste użytkowanie (przy rynku)
Pani Iwona Janicka przedstawiła stanowisko Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, która jednogłośnie postanowiła nie rekomendować Radzie podjęcia tej uchwały.
Pan Władysław Hetman zapytał, czy głosowane uchwały nie powinny posiadać numeru.
Uzgodniono, że na kolejnej sesji uchwały będą numerowane.
Głosowanie: za - nikt,  przeciw 14.
Ad 10.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Ponieważ uchwały (pkt 9 i 10) wynikają z wcześniejszych ustaleń, pani Burmistrz poprosiła o skomentowanie jej przez pana Luthra.
Pan Luther wyjaśnił, że jest to projekt uchwały, które Rada cyklicznie podejmuje. Na mocy ustawy z 2005 r. Rada  w stosunku do nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym, a którego właścicielem jest w tym wypadku miasto Puszczykowo, może podjąć uchwałę o udzieleniu bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności. Wartość nieruchomości jest każdorazowo określana przez rzeczoznawcę. Globalną uchwałę o udzieleniu 90 % bonifikaty podjętą przez Radę w 2005 r. uchylił Wojewoda ponieważ każda uchwała w tej sprawie musi dotyczyć konkretnej nieruchomości. W miarę napływania wniosków i w miarę przygotowywania opinii rzeczoznawców przygotowywane są uchwały zbiorowe do kilku działek (tu do 6-ciu). Użytkownicy mogą składać deklaracje aż do 2012 r. W Puszczykowie jest jeszcze około 100 działek, których użytkownicy nie zgłosili woli przekształcenia.
 Na prośbę pani Burmistrz pan Luter poinformował o:
-    lokalizacji działek ujętych w uchwale;
-    specyficznej sytuacji  związanej z działkami nr 511 i 510, z których pierwsza  podlega przekształceniu, a sąsiadująca z nią działką 510, użytkowana łącznie z działką 511, jest własnością miasta;
-    prawie właścicieli do wnioskowania o rozłożenie  opłaty na raty, do 10 lat włącznie.
Pani Iwona Janicka przedstawiła stanowisko Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, przyznającej prawo do bonifikaty tylko w wypadku użytkowników z lat 60-70-tych, zwróciła uwagę na nieuporządkowany teren ( na mapach) ale rekomendowała podjęcie uchwały przez Radę. Natomiast wobec przedstawionej przez geodetę sytuacji działek nr 511 i 510 zwróciła się do Rady o podjęcie stanowiska, proponując ew. wykreślenie tej działki z uchwały.
W związku z powstałą sytuacją rozwinęła się dyskusja, w której pojawiały się różne propozycje dotyczące rozwikłania problemu
Pan Mecenas wyjaśnił, że wniosek może odnosić się tylko do działki, która była w wieczystym użytkowaniu. Można zaproponować właścicielowi działki 511, zakup działki 510, jeśli nie będzie zainteresowany, można zaoferować jej kupno innym właścicielom sąsiadujących działek.
Pan Szafarkiewicz postawił wniosek formalny o wyłączenie /w działki z uchwały.
Głosowanie - jednomyślnie wszyscy opowiedzieli się za wyłączeniem.
Przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałą pani I. Janicka zasygnalizowała problem, który pojawił się w Krakowie, gdzie Wojewódzki Sąd Administracyjny zakwestionował bonifikaty w wysokości 90 % wartości działki. Po tej uwadze przystąpiono do głosowania.
Głosowanie : 14 za (jednogłośnie).
Ad 11.
Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności
Sprawozdanie dotyczyło okresu od 1 do 21 lutego. Wszyscy Radni otrzymali sprawozdanie na piśmie. Z uwagi na gości (nie otrzymali teksu)zostało przez panią Burmistrz odczytane (załącznik dostępny w aktach biura rady).
Komentując niektóre punkty sprawozdania, pani Burmistrz poinformowała o:
-    niemożności wprowadzenia zmian oświetlenia modernizowanej ulicy Poznańskiej,  (propozycja powinna być złożona rok temu, teraz planowane przepusty, przez które można w przyszłości pociągnąć kable),
-    dodatkowym projekcie - projekcie zieleni, której w ramach modernizowanej ulicy nie przewidywano,
-    decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie stwierdzenia przez Wojewodę niezgodności z procedurą podejmowania uchwały o planie zagospodarowania przestrzennego na  teren przy ul. Poznańskiej (stacja benzynowa),
-    posiedzeniu Komisji Pożytku Publicznego, oceniającej wnioski organizacji pozarząd. zgłoszone do konkursu,
-    działaniach dotyczących projektu "Śpiewajmy razem",
-    "Dniach Puszczykowa",
-    walnych zebraniach różnych organizacji, w których przedstawiciele Puszczykowa brali udział, m.in. - spółki "Selekt".
 To ostatnie spotkanie uwidoczniło trudną sytuację Puszczykowa wynikającą z gospodarki śmieciami. Zaprosiła wszystkich do dyskusji na temat gospodarki odpadami.
Poinformowała także o wizycie przedstawicieli Ukrainy.
Pani U.Rudzińska: w związku z otrzymanym sprawozdaniem - zapytała  jakich inwestycji dotyczą wnioski o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.
Odp. udzielona przez pracownika Urzędu panią Alinę Stempniak: fragmenty kanalizacji sanitarnej, telefonia na budynku hotelu.
Pan A.Balcerek: które obiekty sportowe były przedmiotem wizji lokalnych i jaki był ich cel.
Odp. pani Burmistrz - wizytowane były 3 tereny: ul. Jarosławska - teren przyszłego boiska sportowego, las na ul. Mazurskiej / Pomorskiej - teren przyszłego parku leśnego, oraz Niwka - teren rekreacyjno sportowy  w środku osiedla. Celem było rozważenie możliwości  zagospodarowania terenu (z funduszy europejskich) w sposób umożliwiający prowadzenie różnorodnych zajęć rekreacyjno - sportowych.
Pani D.Panek - Janc: pytanie dotyczące celu spotkania w Szkole Podstawowej nr  2.
Odp. pani A Gonet: w ramach trójek "giertychowskich" - przedstawiciele Kuratorium,  policji, organu prowadzącego, nauczyciele, uczniowie). Spotkanie wykazało, że nie ma zagrożenia narkotykowego i nie było niepokojących sygnałów na temat braku bezpieczeństwa w szkołach podstawowych.
Ad 12.
Informacje Przewodniczącego Rady
Przewodniczący poinformował, o konsultacjach Komisji Statutowej z mieszkańcami na temat zmiany Statutu Miasta, które odbędą się w dniu28 lutego, o godz.17.00, na ul.Wysokiej, w sali dla organizacji pozarządowych. Godzinę wcześniej, o 16.00 - posiedzenie Komisji Statutowej.
Odczytał pismo złożone w trakcie sesji przez  mieszkańca, pana Andrzeja Kempińskiego, w sprawie skierowania przez Radę Miasta apelu do Premiera Rady Ministrów o wstrzymanie budowy obwodnicy Augustowa.
Przewodniczący zaproponował wyrażenie opinii na ten temat.
Pani Burmistrz zwróciła uwagę na analogię pomiędzy budową obwodnicy Augustowa i budową stacji benzynowej w Puszczykowie: w obu przypadkach ekolodzy nie protestują przeciwko budowie tylko lokalizacji. W tym kontekście przychyla się do apelu, który nie musi być przyjmowany teraz ale stosunkowo szybko.
Przewodniczący zaproponował podjęcie apelu na następnej sesji ale wnioskodawca wyjaśnił, że budowa rusza i stanowisko trzeba zająć natychmiast.
Pan J.Szafarkiewicz stwierdził niemożność głosowania nad czymś, co nie było w porządku sesji i wpłynęło na ręce Przewodniczącego 10 min przed sesją. Zakwestionował zasadność podjęcia apelu przez Radę Puszczykowa.
Pani I. Janicka zwróciła uwagę na fakt, że Radę nie powinna interesować trasa przebiegu obwodnicy ale to, że na skutek kar nałożonych na państwo polskie przez Unię Europejską, zostaną obcięte dotacje, czyli potencjalne źródła finansowania innych naszych projektów i  tej sprawy powinno dotyczyć stanowisko Rady. Poparła pomysł sformułowania apelu.
Za podjęciem apelu opowiedziała się przewodnicząca Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa, pani G.Ozorowska.
Przewodniczący poprosił o przegłosowanie kto jest za tym, aby miasta Rada Puszczykowa przyjęła apel do Ministra Ochrony Środowiska, w sprawie wstrzymania działań zmierzających do budowy obwodnicy Augustowa w obecnej lokalizacji.
Głosowanie: 13 za 1 wstrzymujący.
Przewodniczący stwierdził, że apel będzie przygotowany, w przerwie sesji opracowana będzie jego treść.
Poinformował, że pismem, z dnia 19 lutego, radny pan S. Balbierz zwrócił się o przedstawienie na najbliższej sesji R.M czyli w dniu 21.02 sprawozdania z działalności pana J. Napierały za okres pomiędzy ustąpieniem starej, a podjęciem pracy przez nową radę. Stwierdził, że pismo wpłynęło za późno, że wystąpił o takie sprawozdanie na pierwszej sesji i otrzymał materiały podpisane przez panią E.Tonder, z których nic nie wynikało - były to suche cyfry. W związku z tym skierował wniosek pana S.Balbierza do pani Burmistrz, z zaleceniem przygotowania sprawozdania za ten okres przez służby Urzędu.
Pani Burmistrz zobowiązała się, że zwróci się do J. Napierały o przygotowanie sprawozdania, jeśli nie otrzyma - stosowne sprawozdanie będzie przygotowane przez urzędników.
Pan Przewodniczący poprosił panią D.Panek-Janc o informacje z wizytacji Komisji w Miejskim Ośrodku Kultury.
Ocena Komisji była bardzo negatywna. Przewodnicząca Komisji stwierdziła również, że pomieszczenie nie pretenduje do tej nazwy. Należy w tej sprawie podjąć pilne, bardzo rozważne i szybkie decyzje.
Życzeniem Pana Przewodniczącego było aby temat ten stał się jak najszybciej przedmiotem obrad Sesji i działań Urzędu.
Pani Burmistrz potwierdziła ważność problemu, potwierdziła niepokojące błędy, poinformowała o przeprowadzonych rozmowach i działaniach. Zobowiązała się do przygotowania rozwiązań i przedstawienia ich na następnej sesji.
Przewodniczący ogłosił przerwę na czas przygotowywania tekstu apelu.
 
Po przerwie Radni zapoznali się z proponowanym tekstem apelu, wysłuchano uwag pani Kubzdeli - mieszkanki Puszczykowa, która proponowała poszerzenie apelu o kwestie ekologiczne, na co nie wyraził zgody Przewodniczący.
Głosowanie : 13 za, 1 wstrzymujący
Ad 13.
Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych
Pani E.Marcinkowska - w sprawie nielegalnego warsztatu samochodowego
Pani E.Pietrzak - w sprawie konieczności wyposażenia schroniska dla zwierząt w  klatkę  - izolatkę.
Poziom prowadzenia schroniska przez Eko-Rondo jest przyczyną wielu  uwag i w związku z tym będzie tematem obrad Komisji Spraw Społecznych.
 Pan W.Hetman - w sprawie uszkodzenia przepompowni ścieków na ul. Bukowej.
 Pan A.Balcerek -  w sprawie parkowania kolami na chodniku , na ul. Sosnowej -     konieczna interwencja straży miejskiej.
 Pan S.Balbierz - w sprawie niewłaściwego parkowanie samochodów na ul.  Dworcowej.
Odnosząc się do interpelacji dot. parkowania, pani Burmistrz stwierdziła, że błędy te wynikają z parametrów ulic, w związku z czym należy rozważyć wprowadzenie systemu ulic jednokierunkowych. Dyskusja na ten temat powinna odbyć się w ramach komisji i z udziałem mieszkańców. Zwróciła się z prośbą do Przewodniczących komisji o zamieszczanie na łamach "Echa" - informacji o działalności komisji.
Przewodniczący Rady zobowiązał Przewodniczących komisji do przygotowania takich materiałów.
Pani Burmistrz przedstawiła nowego redaktora "Echa" - panią Ewę Stasiak.
Pan J.Szafarkiewicz - zwrócił  uwagę  na  konieczność  wydawania  "Echa"  w  stałym terminie - tydzień po sesji. Brak regularności, był jego zdaniem, przyczyną opublikowania nieaktualnych już informacji.
Pan S.Balbierz - w sprawie częstotliwości sprzątania ulic przez firmę Astra.
Pani Burmistrz wyjaśniła, iż przyczyną takiej sytuacji są nieprecyzyjne zapisy w umowie, zapewniła, że umowa będzie analizowana i wprowadzone stosowne zmiany.
Pani D.Panek-Janc - w sprawie lokalizacji znaku drogowego na ul. Wiosennej.
Uzgodniono, że pani Janc zapyta mieszkańców o zasadność znaku w tym miejscu.
Ad 14.
Wolne głosy
-    Pani Kubzdela, motywując względami bezpieczeństwa, zwróciła uwagę na potrzebę     ustawienia znaku drogowego lub lustra na ul. Miodowej.
-    Pani Ozorowska zaapelowała o kontrole strażników na ul. Dworcowej w godzinach porannych - bezpańskie psy atakują dzieci. Wspomniała o projekcie budowy schroniska powiatowego.
-    Pani Rudzińska zwróciła uwagę na wadliwe rozwiązanie ruchu ulicznego przy ul. Wysokiej, jej zdaniem konieczny jest zakaz skrętu z drogi wojewódzkiej (dojazd do szkoły - tylko przez ul. Podgórną ).
Na zakończenie, pani Burmistrz przedstawiła młodą mieszkankę Puszczykowa - uczennicę gimnazjum Anię Przondo, odnoszącą znaczne sukcesy sportowe w konkurencjach hippicznych, wiążących się jednak ze znacznymi kosztami. Pani Burmistrz zaapelowała do Radnych o rozważenie możliwości ufundowania przez Miasto stypendiów: dla najlepszego sportowca i dla najlepszego ucznia.
Przewodniczący Rady zwrócił się do Komisji Kultury, Edukacji i Sportu o zajęcie się tą sprawą.
Ad 15.
Zamknięcie sesji.
O godz. 19.25 Przewodniczący Rady ogłosił zamknięcie sesji.
 
 

   Ewa Komorowska                                                Marek Błajecki

Protokolant                                               Przewodniczący Rady

 

 
 
Lista wiadomości