Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 5/07/V z sesji Rady Miasta Puszczykowa w dniu 31.01.2007

Protokół nr 5/07/V
z sesji Rady Miasta Puszczykowa
w dniu 31.01.2007
 
Godz. rozpoczęcia: 18.45
Godz. zakończenia: 21.55
 
Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji
2.    Przyjęcie programu obrad
3.    Przyjęcie protokołu z sesji z dn.10.01.2007 r.
4.    Rozpatrzenie pisma Wojewody w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego pana Marka Błajeckiego
5.    Podjęcie uchwały w  sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych na 2007 r.
6.    Podjęcie uchwały w  sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/90 RMP z dnia 12 listop. 1990 r. w sprawie przystąpienia do WOKiSS
7.    Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez miasto Puszczykowo, w 2007 r.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 r.
9.    Przedstawienie programu działania Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski 
10.  Ustalenie trybu nadania nazwy dla budowanego "ryneczku" - dyskusja
10 a Stanowisko w sprawie stacji benzynowej
11.  Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności
12.  Informacje Przewodniczącego Rady
13.  Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych
14.  Wolne głosy
15.  Zamknięcie sesji
 
Ad 1. Otwarcie Sesji
Przewodniczący rady Miasta otworzył sesje i przekazał głos Pani Burmistrz.
Ad 2.Przyjęcie programu obrad
Pani Burmistrz zwróciła się do Rady z prośbą o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego punktu "stanowisko w sprawie stacji benzynowej". Wniosek o dodatkowy punkt porządku obrad wynikał z pisma, które wpłynęło w godzinach popołudniowych do Urzędu Miasta, informującego o reprezentowaniu Puszczykowa przez byłego radcę prawnego, panią Annę Szawelską na rozprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, w sprawie uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie lokalizacji stacji benzynowej. Z wyjaśnień pani Burmistrz wynikało, że w/w nie cofnęła pełnomocnictwa do reprezentowania miasta Puszczykowa, wobec braku posiadania informacji, o jego istnieniu. Ponieważ w tej sprawie ma odmienną od poprzednika koncepcję, chciałaby umożliwić wypowiedzenie się na temat lokalizacji - wszystkim zainteresowanym stronom.
Przewodniczący Rady poddał wniosek pod głosowanie.
Za rozszerzeniem porządku obrad sesji opowiedziało się 10 Radnych, 5 wstrzymało się od głosu a zatem do porządku obrad wprowadzono punkt 10 a
Ad 3.Przyjecie protokołu z sesji, z dnia 10.01.2007 r.
Na pytanie Przewodniczącego Rady o uwagi do w/w protokołu zgłosił się radny pan Jopek, który miał zastrzeżenia co do faktu, że otrzymał protokół nie podpisany i nie opieczętowany.
Więcej uwag nie było. Przewodniczący zapytał Radnych kto jest za przyjęciem protokołu. Protokół przyjęło 10 Radnych,3 było przeciwnych , 2 wstrzymało się od głosu. Przewodniczący stwierdził przyjęcie protokołu.
Ad 4.Rozpatrzenie pisma Wojewody w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego pana    Marka Błajeckiego
W związku z pismem Wojewody przesłanym do Urzędu Miasta Puszczykowa w sprawie nieterminowego złożenia oświadczenia majątkowego (wszyscy radni otrzymali w materiałach zawiadamiających o sesji), Przewodniczący odczytał swoje oświadczenie, które złożył następnie do protokołu i poprosił Radę o wyrażenie stanowiska w tej sprawie.
Radna pani Urszula Rudzińska zaproponowała wypracowanie stanowiska Rady w sprawie ewentualnego wygaśnięcia mandatu pana Przewodniczącego i stosowne głosowanie.
Wiceprzewodniczący Rady pan Janusz Szafarkiewicz stał na stanowisku nie zajmowania się w ogóle tą sprawą, motywując to przekonaniem, że decyzje w tej kwestii zapadną w skali kraju, w Sądzie Najwyższym lub w Trybunale Konstytucyjnym.
Zdaniem radnej pani Iwony Janickiej Rada powinna podjąć stanowiska odrzucające uchylenie mandatu, z uwagi na fakt, że Przewodniczący złożył oświadczenie w terminie ale do niewłaściwego organu.
Zdaniem radnego pana Janusza Szafarkiewicza Wojewoda dał Radzie możliwość (a nie obowiązek) odwołania Przewodniczącego, a zatem Rada nie powinna się teraz nadal tym zajmować.
Radny pan Andrzej Balcerek poprosił o wyjaśnienie, co do rozbieżności dat złożenia oświadczenia majątkowego przez pana Marka Błajeckiego (w oświadczeniu napisanym przez pana Jacka Nowaka jest to 8 grudzień, a w piśmie napisanym do pana Wojewody przez panią Burmistrz - 12 grudzień).
Pani Burmistrz wyjaśniła, że rozbieżność ta wynika z powiązania przez nią daty ustania zatrudnienia pani Tonder, z wyznaczeniem od 12 grudnia pracownika na zastępstwo. Fakt ten potwierdził pan Marek Błajecki, który równocześnie zwrócił się do pana mecenasa Stawickiego o wyjaśnienie Radnym procedury składania oświadczeń majątkowych.
Z interpretacji prawnej pana Mecenasa wynikało że:
- Ustawa nie nakłada obowiązku składania deklaracji negatywnej przez współmałżonka.
- Złożony  w terminie przez Przewodniczącego dokument wpłynął do niewłaściwego urzędu, w związku z czym w trybie artykułu 65 KPA Urząd m. Puszczykowa powinien przenieść do właściwego czyli Wojewody. Zgodnie z KPA pismo złożone terminowo ale w niewłaściwym urzędzie, zachowuje swoją ważność.
- Mamy do czynienia ze zbiegiem dwóch ustaw, z których ustawa o samorządzie gminnym mówi, że radny, który spóźnił się ze złożeniem deklaracji traci dietę za ten okres, a ordynacja wyborcza - że radny traci mandat.
- W sytuacji istnienia dwóch przepisów, obowiązuje ten, który jest przepisem  szczególnym. Przepis ustawy o samorządzie gminnym jest przepisem szczególnym w  stosunku do ordynacji wyborczej.
      -  Na pismo Wojewody, które wpłynęło do Urzędu należy odpowiedzieć. Może być to odpowiedź w formie stanowiska Rady, odmawiającej podjęcia uchwały o wygaśnięciu mandatu z uwagi na brak przesłanek zawartych w piśmie Wojewody.
Przewodniczący zwrócił się z pytaniem do radnego pana J. Szafarkiewicza czy po wyjaśnieniu Mecenasa, Rada ma kontynuować dyskusję.
Zdaniem pana J.Szafarkiewicza bezsensowna jest proporcjonalność kary do winy. Sprawa powinna być rozstrzygnięta przez organ nadzoru, należy wysłać pismo do Wojewody.
Głos zabrał radny pan Krzysztof Jopek, który potwierdził zgodność swojej opinii z opinią pana J. Szafarkiewicza ale stwierdził, że Przewodniczący, zgodnie z ustawą, powinien złożyć oświadczenie na ręce Wojewody, nawet drogą pocztową.
Odpowiadając - pan Mecenas stwierdził, że można toczyć polemiki bowiem do tej samej ustawy można mieć przynajmniej trzy tezy. Rada może nie podjąć żadnego stanowiska i wtedy Przewodniczący będzie zobowiązany wysłać protokół z tego posiedzenia, w którym zawarta będzie informacja, że sprawa była przedmiotem dyskusji ale Rada nie wypracowała żadnego stanowiska.
Radna pani Iwona Janicka, powołując się na wspólne stanowisko z radną panią Urszulą Rudzińską zaproponowała podjęcie stanowiska, że Rada po przedstawionych wyjaśnieniach ze strony Przewodniczącego Rady i Urzędu Miasta przyjmuje do wiadomości, że oświadczenie zostało złożone w terminie, ale do niewłaściwej instytucji i Rada z tego powodu nie decyduje się uchylić mandatu.
W związku powyższym Przewodniczący stwierdził, że zarządza głosowanie nad własną osobą.
Pan Mecenas zaproponował przeprowadzenie głosowania w dwóch etapach; pierwszy - czy Radni wyrażają jakiś pogląd czy nie, drugi - jaki pogląd.
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie wyrażenia stanowiska.
Wynik głosowania: 8 głosów za, 2 wstrzymujące, 5 przeciwnych.
Pan Mecenas zaproponował pytanie do drugiego etapu głosowania: "Czy przychylacie się Państwo do wniosku Wojewody, czy odmawiacie spełnienia tego wniosku"
Radna pani U. Rudzińska zaproponowała żeby najpierw opracować stanowisko tak, aby Radni głosując znali jego treść.
Pan mecenas Stawicki doradził, żeby jednak przeprowadzić głosowanie, z którego będzie wynikła jednoznaczność woli radnych: czy Radni są za tym, o co wnioskuje Wojewoda w swoim piśmie o wygaśnięciu mandatu ?
W wyniku przeprowadzonego przez Przewodniczącego głosowania 8 osób było przeciw, 6 wstrzymało się od głosu, on sam nie uczestniczył w głosowaniu jako zainteresowany.
Przewodniczący Rady zaproponował teraz aby dwie - trzy osoby wyszły do sąsiedniego pomieszczenia i przygotowały projekt stanowiska, a w tym czasie, przesuwając punkt 9 porządku obrad, wysłuchać goszczącego na sesji Przewodniczącego Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.
Ponieważ wszyscy wyrazili na to zgodę głos zabrał pan Michał Chojara, który przedstawił Radnym historię powstania Stowarzyszenia, jego cele, główne zadania i osiągnięcia,  i zachęcał Radę do podjęcia decyzji o wstąpieniu, wskazując na znaczne korzyści a niewielki koszt, który w wypadku Puszczykowa wyniósłby około 2000 zł składki rocznej.
Wystąpienie uzupełniła pani Burmistrz wskazując na jej dotychczasowa współpracę ze Stowarzyszeniem.
Głos zabrał radny pan Janusz Szafarkiewicz, który powiedział, że korzyści z przynależności do SGiPW jest dużo, kwota składki niska i wobec tego należy wstąpić. Uzgodniono, że  stosowna uchwała podjęta będzie na następnej sesji.
W międzyczasie przygotowane zostało stanowisko w sprawie mandatu przewodniczącego, którego tekst został wyświetlony na ekranie.
Pan Szafarkiewicz podtrzymał swoją opinię w kwestii odstąpienia od podejmowania stanowiska, motywując to tym, że milczenie Rady wydłuży procedurę odwołania przewodniczącego przez Wojewodę -  ma na to 1 miesiąc -  co jest niezwykle istotne ze względu na zbliżającą się sesję budżetową.
Pan Mecenas potwierdził powyższe, poinformował, że Radni nie muszą w dniu dzisiejszym głosować nad stanowiskiem, mają na to 30 dni i można przeprowadzić to głosowanie na następnej sesji, zwłaszcza, że w międzyczasie mogą być w tej kwestii podjęte inne decyzje na poziomie nadzorczym (Trybunał Konstytucyjny).
Pani Iwona Janicka zapytała Przewodniczącego czy będzie składał w międzyczasie jakieś wyjaśnienia Wojewodzie, na co w/w odpowiedział, że złożył stosowne oświadczenie do protokołu i teraz decyzja należy do Radnych.
Za oczekiwaniem na oficjalne interpretacje odgórne opowiedział się także radny pan Andrzej Dettloff.
Wobec czego Przewodniczący przeprowadził głosowanie w sprawie możliwości przyjęcia stanowiska na następnej sesji. Za przełożeniem opowiedziało się 12 osób, 3 wstrzymały się od głosu.
Ad 5. Podjęcie uchwały w  sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych na 2007 r.
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych pani Urszula Rudzińska poinformowała Radę, że projekt programu został przygotowany przez pana Karola Majewskiego, dyrektora MOPS. Otrzymał pozytywną opinię Komisji, po wprowadzeniu drobnych uzupełnień,  a podejmowanie takiej uchwały jest corocznym obowiązkiem Rady. Poprosiła pana Karola Majewskiego o powiedzenie paru zdań na temat programu.
Pan Karol Majewski wskazał  na kluczową rolę samorządów gminnych w polskim systemie rozwiązywania problemów alkoholowych, dla których jest to zadanie własne, narzucone ustawowo i krótko opisał podstawowe zadania programu.
Z uwagi na brak pytań Pan Przewodniczący przeprowadził głosowanie, w którym za przyjęciem programu opowiedziało się 14 radnych, nie było głosów przeciwnych ani wstrzymujących (1 osoba w międzyczasie wyszła).
Ad 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/90 RMP z dnia 12.X.1990 r. w sprawie przystąpienia do WOKiSS
Pan Przewodniczący wyjaśnił, iż w związku ze zmianą na stanowisku burmistrza, należy zmienić dotychczas obowiązującą uchwałę i wydelegować inne osoby jako przedstawicieli Puszczykowa.
Ponieważ nie było istotnych pytań, poprosił o głosowanie. Uchwała została przyjęta jednomyślnie  - opowiedzieli się za nią wszyscy obecni Radni, tj. 14 osób.
Ad 7. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez miasto Puszczykowo, w 2007 r.
Przewodniczący poprosił przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury i Sportu panią Danutę Panek-Janc o przedstawienie uchwały. Przewodnicząca Komisji poinformowała o wprowadzonych zmianach: wykreśleniu podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz zdanie o prawidłowym prowadzenie dokumentacji szkolnej i pedagogicznej, ponieważ jest to normalnym obowiązkiem każdego nauczyciela; dopisaniu podpunktów: prezentowanie wysokich wartości moralno-etycznych i promowanie priorytetowych zagadnień Unii Europejskiej w zakresie pracy z młodzieżą (zdobywanie funduszy zewnętrznych i składanie wniosków). Kwoty dodatków zostały podniesione o 10 zł w porównanie z poprzednim rokiem. W imieniu Komisji wnioskowała o przyjęcie uchwały. Klika słów na temat projektu powiedziała także odpowiedzialna za jego przygotowanie pani Katarzyna Świniarska.
Następnie Przewodniczący poprosił o głosowanie, w rezultacie którego uchwała została przyjęta przez wszystkich obecnych, 14 Radnych.
Ad 8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 r.
Przewodniczący przypominając, że zakres pracy Komisji Rewizyjnej jest bardzo szeroko ujęty w Statucie miasta poprosił Przewodniczącego komisji o przybliżenie projektu uchwały.
Radny pan Zbigniew Czyż poinformował o planowanym zakresie kontroli, pan J.Szafarkiewicz wyraził zadowolenie z powodu rozszerzenia ich zakres, a pan A. Dettloff stwierdził, że Komisja powinna na bieżąco ustalać potrzebę przeprowadzania kontroli.
W głosowaniu, wszyscy radni - 14 osób - opowiedzieli się za przyjęciem przedstawionego planu pracy Komisji Rewizyjnej.
Pkt 9 zrealizowano wcześniej
Ad.10 Ustalenie trybu nadania nazwy dla budowanego "ryneczku" - dyskusja
Pani Burmistrz, którą  Przewodniczący poprosił o stosowne wyjaśnienia poinformowała, iż w związku z zasiedlaniem się "ryneczku" należy podająć decyzję w sprawie sposobu wybrania nazwy.
Pan J.Szafarkiewicz zaproponował aby pozostawić ul. Poznańską, a nazwę nadać pozostałym stronom rynku. Pan A. Dettloff sugerował konkurs ofert, a pan Przewodniczący zaproponował aby pozwolić mieszkańcom na podanie propozycji.
Ustalono, że o propozycję  nazwy zapytani będą mieszkańcy.
Ad 10 a Stanowisko w sprawie stacji benzynowej
Pan Przewodniczący poprosił panią Burmistrz o zreferowanie sprawy. Powiedziała iż w związku z zastrzeżeniami Wojewody i rozpatrywaniem sprawy lokalizacji projektowanej stacji benzynowej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, przygotowane zostało stanowisko w sprawie złożenia wniosku o uchylenie uchwały dot. lokalizacji stacji benzynowej i podjęcie w tej sprawie publicznej dyskusji.
O przedstawienie sprawy lokalizacji została poproszona pani Urszula Rudzińska, która przedstawiła wszystkie zarzuty i uchybienia całej sprawy, i zaznaczyła, iż sprawa wzbudziła sprzeciw społeczny mieszkańców mieszkających w pobliżu stacji.
Pan Przewodniczący Błajecki rozpoczynając dyskusję w tej sprawie poparł przyjęcie proponowanego stanowiska, wznowienie dyskusji i uchylenie uchwały.
Pan radny Szafarkiewicz wyraził opinię, że skoro złożone jest przez Wojewodę odwołanie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym na uchwałę w sprawie przeznaczenia tego terenu pod budowę stacji benzynowej, należy poczekać na orzeczenie Sądu w sprawie jej zgodności z prawem a dopiero potem przeprowadzać referendum.
Zdaniem pani Urszuli Rudzińskiej można było stacje zaplanować w innym miejscu ale nie było w tej sprawie żadnego porozumienia z Zarządem miasta, a wskazany przez nią w poprzedniej kadencji teren, został sprzedany. Fakt braku stosownych rozmów pomiędzy mieszkańcami a Zarządem potwierdziła pani Gabriela Ozorowska - przewodnicząca Stowarzyszenia Przyjaciół  Puszczykowa.
W tej sprawie zabrała głos jeszcze jedna mieszkanka - pani Rutkowska, która wyraziła się negatywnie o sposobie zbierania opinii mieszkańców w kwestii tej lokalizacji (pytać najbliżej a nie najdalej mieszkających). Zdaniem innego mieszkańca, pana Bekasa - lokalizacja była właściwa.
Pan Przewodniczący Błajecki zamknął dyskusję i przeprowadził głosowanie w sprawie  przyjęcia stanowiska Rady z dnia 31.01.2007 r.
Za przyjęciem stanowiska opowiedziało się 8 osób, 4 były przeciwne, a 1 wstrzymała się od głosu.
Ad 11.Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności
      Wszyscy radni otrzymali na piśmie sprawozdanie z pracy burmistrza. Ustne sprawozdanie na Sesji dotyczyło:
- przyjmowania interesantów i ich interwencji związanych zwłaszcza z tłuczniowanie ulic,
-   problemu śmieci w Puszczykowie (rozmowy z firmą Eko-Rondo i firmą Remondis na temat systemowego sprzątania miasta),
-   spotkania z projektantami i miastem jako inwestorem najważniejszych inwestycji miejskich - budowy rynku i ulicy Poznańskiej,
-   spotkania z projektantami rynku gdzie też doszło do ustalenia przeprojektowania rynku,
-   spotkania z panem Taraszkiewiczem na temat funkcjonowania Domu Kultury,
-   zmiany pracownika Obrony Cywilnej,
-   spotkania z dyr.Tulibackim z MPK,
-    rozmowy z dyrekcją PKP na temat przejęcia gruntów zlokalizowanych przy dworcach i na ul Kraszewskiego
-   rozmów z firmą Enea (skablowanie ul. Poznańskiej),
-   przystąpienia do projektu "Turystyka Wspólna Sprawa"
Ad.12 Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych
Pan Przewodniczący zainteresowany był możliwością przedłużenia linii autobusowej do centrum Poznania oraz przyglądnięciu się działaniom Ośrodka Kultury.
Odpowiedź Burmistrza - przedłużenie linii 101 nie jest możliwe z uwagi na brak pozwolenia miasta Poznania na wjazd autobusu do centrum. Ośrodek Kultury będzie wizytowany przez Komisję w dniu 5 lutego.
Pan J. Szafarkiewicz poruszył kwestie małego - jego zdaniem - udziału Puszczykowa  w Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Poruszył też kwestie wykupu Zakola i otrzymał zapewnienie Pani Burmistrz o prowadzonych pertraktacjach i zarezerwowaniu na ten cel kwoty w budżecie, uzależnionej od całości  uchwalonego budżetu.  Podtrzymał swoją opinią co do zakupu 13,5 hektara i negocjowania ceny pozostałej części.
Radny pan Jopek zainteresowany był  na jakich zasadach zatrudniona jest osoba prowadząca biuro rady. Odpowiedź Burmistrza: umowa- zlecenie.
Przewodniczący pan Błajecki poinformował o pracy komisji statutowej i możliwości składania propozycji zmian oraz o możliwości uczestniczenia radnych w studiach podyplomowych.
Pan J.Szafarkiewicz stwierdził małą skuteczność ogłoszenia w Głosie Wlkp. o konkursie dla organizacji pozarządowych. Powinno być wydane Echu Puszczykowa.
Pani Burmistrz zapewniła, że Echo będzie wydane, natomiast organizacje pozarzadowe zostały dodatkowo poinformowane.
Ad 13. Wolne głosy
      Pani Ozorowska poruszyła kwestię poprawy komunikacji autobusowej. Otrzymała odpowiedź Pani Burmistrz, że jest tylko możliwość połączenia jazdy 2 liniami poprzez odpowiednie usytuowanie przystanków 101 i autobusów poznańskich, dojeżdżających do Dębca (71 i 76). Pani Ozorowska poprosiła także o upublicznienie sprawy remontu ulic.
Pani Burmistrz odpowiedziała, że do końca roku będzie sporządzona maksymalna ilość dokumentacji, której posiadanie pozwoli na wnioskowanie o dotację na budowę ulic.
      Pan Bekas - mieszkaniec Górnego Puszczykowa zgłosił swoje niezadowolenie z powodu złego - jego zdaniem - zabezpieczenia zimowego ulic, drzew leżących po wichurze na chodnikach, brudu na ul Cichej, wadliwej strony internetowej i łamania statutu miasta na okoliczność nieprawidłowo przygotowanych uchwał.
      Pan Mecenas poprosił o wskazanie uchwały, co do której ma zastrzeżenie a na pozostałe zarzuty odpowiedziała Pani Burmistrz wyjaśniając, że zabezpieczenie zimowe wynika z umowy popisanej z wykonawcą przez poprzedni Zarząd; strażnicy miejscy sprawdzą stan zgłoszonych ulic; strona internetowa jest w trakcie uzupełniania.
 
Przewodniczący ogłosił zamkniecie sesji. ( godz. 21.55)
 
 
Protokolant: Ewa Komorowska
 
Lista wiadomości