Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 7/07/V z sesji Rady Miasta Puszczykowa w dniu 14.03.2007r.

Protokół nr 7/07/V
z sesji Rady Miasta Puszczykowa
w dniu 14.03.2007
 
Godz. rozpoczęcia: 17.00
Godz. zakończenia: 21.05
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji
 2. Przyjęcie programu obrad
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dn.21.02.2007 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu na 2007 r.
 5. Prezentacja Gminne Zespołu Reagowania Kryzysowego i Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego
 6. Prezentacja projektu zagospodarowania terenów rekreacyjno-sportowych na terenie miasta
 7. Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności
 8. Informacje Przewodniczącego Rady
 9. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych
 10. Wolne głosy
 11. Zamknięcie sesji.
 
Ad 1 Otwarcie sesji
Przewodniczący Rady Miasta Puszczykowa pan Marek Błajecki otworzył sesję witając wszystkich gości i radych i przedstawicieli prasy. Stwierdził quorum (14 osób) a tym samym prawomocność posiedzenia.
Ad 2. Przyjęcie programu obrad
Zapytał o uwagi do porządku obrad, ponieważ nie było, poprosił o przegłosowanie. Wszyscy obecni przyjęli zaproponowany porządek obrad.
Ad 3.Przyjęcie protokołu
Przewodniczący upewnił się , czy wszyscy radni otrzymali protokół z poprzedniej sesji  i poprosił o zgłoszenie uwag. Pani Danuta Panek Janc zgłosiła niepoprawną pisownię nazwiska uczennicy, która gościła na poprzedniej sesji. Więcej uwag nie było, Przewodniczący poprosił o przegłosowanie. Za głosowało 13 osób, wstrzymał się jeden radny, nieobecny na poprzedniej sesji.
Ad 4. Uchwala w sprawie przyjęcia budżetu na 2007 r.
Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały nr 25/ 07/V, który wszyscy otrzymali będzie też wyświetlony na ekranie. Poprosił przewodniczącą Komisji Budżetu panią Iwonę Janicką o przedstawienie opinii Komisji co do przedstawianego projektu uchwał , a po stwierdzeniu jej nieobecności zwrócił się z tą prośbą do wiceprzewodniczącego pana M.Schneidera.
Przed przedstawieniem opinii przygotowanej przez Komisję pan M.Schneider zwrócił się  do pani Burmistrz z pytaniem o uwagi do projektu.
Pani Burmistrz stwierdziła, że konieczne jest wniesienie autopoprawek, które powstały po ostatniej Komisji Budżetu i Rozwoju, po czym  Komisja będzie mogła przedstawić swoja opinię.
W tym momencie poprosił o głos radny pan J. Szafarkiewicz, który stwierdzi konieczność zgłoszenia uwag proceduralnych. Jako zgodne z procedurą uznał, dostarczenie radnym materiałów dot. budżetu 14 dni przed sesją. Natomiast zakwestionował dalszy tok przygotowywania budżetu, ponieważ radni - jego zdaniem - otrzymali nowe materiały dotyczące budżetu, co jest niezgodne z obowiązującą procedurą, którą w punktach przedstawił.
Komentując zastrzeżenia p.J.Szafarkiewicza, Przewodniczący przypomniał mu o jego obecności na Komisji Budżetowej w dniu 12 marca.
O stosowne wyjaśnienia Przewodniczący poprosił panią Burmistrz, która przekazała głos Skarbnikowi.
Pan Skarbnik wskazał na kolejne działania dokonane zgodnie z wymagana procedurą:
- przygotowanie projektu budżetu do 15 listopada
- przesłanie projektu do RIO
- przeanalizowanie i wprowadzenie uwag zawartych w opinii otrzymanej z RIO
-  poddanie projektu pod opinie Komisji
-  wprowadzenie autopoprawek
- zgodnie z ustawą o finansach publicznych (ważne przyczyny, nowa kadencja) przesunięcie terminu uchwalenia budżetu na marzec 2007.
Pani Burmistrz zapytała Skarbnika,  czy zmiany w projekcie były konsultowane z RIO
Pan Skarbnik zapewnił, że wszystkie zapisy były i są konsultowane z przedstawicielami Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wg jego wiedzy procedury zostały zachowane i realizowane są  zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
Po oświadczeniu Skarbnika, Przewodniczący zwrócił się do pana J. Szafarkiewicza z pytaniem o wniosek.
Pan J. Szafarkiewicz stwierdził, że decyzja należy do Rady, nie jest przeciwny uchwaleniu budżetu, co byłoby szkodliwe dla gminy, natomiast jego zdaniem, budżet uchwalony w takiej formie jakiej jest przedstawiony, będzie przez Regionalną Izbę Obrachunkową odrzucony.
Pan Przewodniczący poprosił o opinię uczestniczącego w sesji radcę prawnego pana P.Stawickiego.
Pan Stawicki stwierdził, że jeśli Skarbnik twierdzi, że pierwotna wersja była przez Rio zaakceptowana a następnie poprawki, które odbywały się na tym projekcie, były dokonywane w uzgodnieniu z RIO i nie budzi to wątpliwości, to albo jest dokument potwierdzający taki stan rzeczy albo Radni przyjmą oświadczenie Skarbnika, że zostały zachowane procedury  w niezbędnym zakresie.
Głos zabrał pan J.Szafarkiewicz, który odczytał 5 zasad opracowywania budżetu JST.
W trakcie czytania tekstu okazało się, że prace nad projektem przebiegały zgodnie z powyższymi zasadami, z wyjątkiem przekazania Radnym pisemnej opinii RIO.
Do przeczytanych zasad odniósł się pan Skarbnik, przytaczając zdanie mówiące o tym, że samego projektu budżetu od momentu uchwalenia przez radę nie można zmieniać w inny sposób niż przez autopoprawki. Stwierdził wprowadzenie autopoprawek  zgodnie z obowiązującymi zasadami.
Pan Szafarkiewicz podtrzymał poprzednie stanowisko.
Pan Skarbnik  stwierdził, że projekt z dnia 15 listopada nie był przez radę uchwalony, więc nie można mówić o zmianie projektu już uchwalonego. Projekt był tylko - zgodnie z ustawą o finansach publicznych - przedstawiony Przewodniczącemu Rady i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Podtrzymał swoje stanowisko w sprawie skutecznego przejścia przez wszystkie etapy procedury.
Głos zabrała pani Burmistrz. Stwierdziła, że nie czuje się kompetentna do autorytatywnej odpowiedzi w sprawie procedur, które w jej przekonaniu zostały zachowane. Praca nad zmianą budżetu prowadzona była na projekcie przesłanym 15 listopada do RIO. Przez cały czas, jej zdaniem, była to praca na tamtym materiale, modyfikowanym wg potrzeb i napływających uwag mieszkańców. Zaproponowała zamknięcie obrad sesji i spotkanie się za 2- 3 dni, w związku z  - jej zdaniem - brakiem możliwości sprawdzenia słuszności zastrzeżeń wiceprzewodniczącego.
Pan Przewodniczący M.Błajecki wyraził żal, że wiceprzewodniczący nie odczytał przygotowanego tekstu do końca i sam odczytał tekst, z którego wynikało,  że uchwalając budżet rada nie jest bezwzględnie związana jego projektem.
Zapytał Skarbnika o to, czy oświadczy że dochowane były wszystkie procedury wymagane do uchwalenia budżetu.
W odpowiedzi pan Skarbnik potwierdził zachowanie procedur, zarówno pod względem terminów jak i wymogów  merytorycznych.
Pan A. Dettloff powiedział,  że radni nie zapoznali się z opinią RIO.
Głos zabrał pan S.Balbierz, pytając dlaczego wątpliwości w sprawie możliwości uchwalania budżetu pan Szafarkiewicz nie zgłosił w momencie zatwierdzania projektu obrad sesji i nie wnioskował o wykreślenie pkt 4 jako niezgodnego z prawem.
Pan Szafarkiewicz odpowiedział, że nie wykluczył pkt 4 ponieważ jego opinia w sprawie budżetu nie musi być obowiązująca.
Głos zabrała pani U.Rudzińska. Powiedziała,  że nie przypomina sobie żeby w ciągu ubiegłej kadencji Radni otrzymywali opinie RIO, natomiast w trakcie sesji absolutoryjnej, ogłoszono 15 min przerwy na zapoznanie się z jej tekstem. Zaproponowała zapoznanie radnych z opinią w analogiczny sposób.
Pan Szafarkiewicz nie zgodził się ze stwierdzeniem poprzedniczki. Wg niego  przedstawienie opinii RIO było uwzględniane w programach sesji budżetowej.
Przewodniczący ogłosił 10 min przerwy.
Obrady po przerwie rozpoczęto od przedstawienia opinii RIO, którą odczytał Skarbnik. W trakcie czytania, Przewodniczący Rady zaproponował aby z uwagi na obszerność tekstu pan Skarbnik poinformował Radnych czy wszystkie uwagi w niej zawarte zostały uwzględnione w przedstawianym budżecie.
Skarbnik potwierdził uwzględnienie wszystkich uwag i usunięcie zaistniałych błędów.
 Przewodniczący poprosił Skarbnika o uzupełnienie oświadczenia złożonego przed przerwą, kolejnym, dot. uwzględnienia wszystkich zaleconych przez RIO uwag. Skarbnik poświadczył powyższe.
W związku z tym, Przewodniczący poinformował Radnych, że wszyscy za chwilę otrzymają opinię RIO na piśmie (otrzymali powielony tekst). Zaproponował merytoryczną dyskusję nad uchwałą  o  budżecie. Powtórzył, że jest oświadczenie skarbnika, iż procedury zostały dochowane, uwagi złożone przez wiceprzewodniczącego zostały omówione i skonsultowane, i na tej podstawie proponuje kontynuację obrad w sprawie budżetu.  Zwrócił się do zebranych o zgłaszanie kolejnych uwag. Uwag nie zgłoszono, wobec czego poprosił Przewodniczącą Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta o przedstawienie opinii Komisji.
Głos zabrała pani Janicka, która zaproponowała przedstawienie Radzie opinii, a następnie przyjęcie autopoprawek Burmistrza.
Na prośbę pani Burmistrz powyższa kolejność została zmieniona.
Pani Burmistrz poinformowała Radę, że uwzględniając uwagi RIO i Komisji Budżetu wprowadziła autopoprawki polegające przede wszystkim na zmianie kolejności paragrafów w uchwale i dodanie wyrazów oraz odpowiednie zmiany w załącznikach:
- § 12 otrzymał nr 15 i dopisano słowo "maksymalną"
- § 13 zamieniono na nr 12
- § 14 stał się § 13
- § 15 otrzymuje nr 14
- § 1 ust.2 skreśla się drugi akapit i po słowie "subwencja ogólna" dodaje się "oświatowa"
- § 9 po słowie "dotacji" dodaje się słowo "podmiotowych".
w zał. nr 2 - wydatki
Dział 9005 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska § 60015 zmniejsza się o 50 tys., które przenosi się do działu 92601-§ 6050 zwiększając o 50 tys. z przeznaczeniem na przygotowanie projektu hali sportowej.
w zał. nr 4 - wydatki inwestycyjne
Dział 600, rozdz. 60016 § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - do listy wymienionych inwestycji - dopisano kanalizacje na ul. Mazurskiej, która była uwzględniona kwotowa ale nie wykazana na liście inwestycji
w zał. nr 6 -   poz. nr 1 - modernizacja ul. Poznańskiej - eliminuje się błąd pisarski: w miejsce kwoty 3 625 034 wpisuje się kwotę 3 628 034
Następnie odczytała brzmienie poprawionych paragrafów uchwały po wprowadzeniu poprawek, przedstawiając równocześnie zasadność wprowadzenia powyższych zmian i poprosiła o komentarz Skarbnika.
Skarbnik przedstawił zasady konstruowania poszczególnych paragrafów, w oparciu o przepisy wynikające z ustawy o finansach publicznych.
Podsumowując, pani Burmistrz powiedziała, że udzielenie jej możliwości zaciągania zobowiązań do wysokości 2 600 000 wiąże się z ustalonym z góry deficytem, koniecznym do wykonania budżetu.
Przewodniczący poprosił panią I.Janicka o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Pani Janicka stwierdziła, że sugerowane przez Komisję poprawki są zgodne z autopoprawkami przedstawionymi przez panią Burmistrz. Nie komentowała zmiany kolejności paragrafów, jako nie wynikających z sugestii Komisji. Wymieniła poprawki sugerowane przez Komisję, które zostały powyżej uwzględnione oraz takie, które uwzględnione nie zostały: zaciąganie samodzielnych zobowiązań - do kwoty 500 tys. rocznie, upoważnienie do jednorazowych przesunięć do kwoty 50 tys., zwiększenie środków na opracowanie dokumentacji hali sportowej.
Pan Szafarkiewicz zgłosił uwagę co do nieuwzględnienia poprawki w zakresie dokonywania przesunięć w  § 13. Stwierdził niepodważalność zasad wynikających z ustawy o finansach publicznych, natomiast zasadność uchwalania budżetu przez radę, jeśli kompetencją rady jest jedynie ustalenie wysokości budżetu w działach określił jako "śmieszne".
Pan Skarbnik  zacytował art. 188 ust.1 ustawy o finansach publicznych, wskazujący w jakich sytuacjach burmistrz ma prawo do dokonywania przesunięć oraz nawiązał do poprzednich budżetów, w których takie uprawnienia burmistrz posiadał, i z których dla sprawności zarządzania  korzystał.
Przewodniczący Rady, stwierdził, że uprawnienie takie jest jednym z narzędzi zarządzania, której burmistrz nie powinien być pozbawiony. Poprosił o doprecyzowanie czy upoważnienie powinno dotyczyć skali roku czy innego okresu i zaprosił do dyskusji nad przedstawionym projektem budżetu.
Dyskusja
Pan W. Hetman zapytał o możliwość wykorzystania rezerwy do przesuwania drobnych kwot.
Skarbnik odpowiedział, że nie ma takiej możliwości bo każda jednostka gminy musi gospodarować się przyznanym jej funduszem i przy przesunięciu musi wskazać źródło pochodzenia kwoty, w ramach przyznanego jej budżetu.
Pan Przewodniczący przypomniał, że narzędziem, którym dysponuje Rada jest udzielanie absolutorium i jeśli przesunięcie byłyby niezgodne - można z tego narzędzia korzystać.
Pan J. Szafarkiewicz  zgłosił poprawkę do punktu 2  w § 13: dodać "posiadający gwarancje bankowe".
Pan Skarbnik zapewnił, że wszystkie banki mają gwarancje.
Przewodniczący zapytał Radę czy podtrzymuje w tym paragrafie propozycję Komisji Budżetowej upoważniającą burmistrza do przesunięć w wysokości 50 tys.
Radca Prawny wyraził opinię, że jakiekolwiek uzupełnianie tego zapisu skomplikuje sprawę. Jego zdaniem Rada na bieżąco otrzymuje informacje o realizacji budżetu i gdyby w sposób rażący następowało naruszenie budżetu - możliwa jest natychmiastowa interwencja.
Pani Burmistrz przypomniała, że na każdej sesji składa stosowne sprawozdania i informacje.
Przewodniczący Rady sugerował pozostawienie zapisu bez wprowadzania kwoty 50 tys.
Pani U.Rudzińska wyraziła opinię, że kwota 50 tys. w zależności od działu będzie kwotą raz małą raz dużą, w wypadku planowanych, dużych  inwestycji  -  znikomą. Zakwestionowała zasadność takiego zapisu.
Skarbnik - na poparcie powyższej opinii przytoczył przykłady aktualnie złożonych wniosków z MOPS i jednej ze szkół o przesunięcie środków w wysokości kilkunastu tysięcy, co będzie skutkowało koniecznością zwołania kolejnej sesji w marcu - w wypadku zmiany zapisu, lub stosownego zarządzenia burmistrza - w wypadku pozostawienia zapisu uchwały w dotychczasowej wersji.
Głos zabrała przewodnicząca Komisji Budżetu, stwierdzając, że taka była opinia Komisji. Zaproponowała poddanie pod głosowanie poszczególnych propozycji zmian wnoszonych przez Komisje: pierwszą "ustala się kwotę 500 tys"., drugą - 50 tys.  Stwierdziła także, że wymaga wyjaśnienia § 12, ponieważ wniesiona przez Komisję poprawka jest nieprecyzyjna.
Przewodniczący poparł wniosek w sprawie przeprowadzenia głosowania, przypomniał że w paragrafie upoważnienia burmistrza do zaciągania zobowiązań projekt przewiduje 2 600 000, natomiast Komisja sugerowała 500 tys rocznie w wysokości łącznej. Zaproponował usunięcie limitu w dotychczasowym § 13, upoważniającym do przesunięć, uzasadniając to możliwością stałego monitorowania budżetu.
Przystępując do głosowania Przewodniczący przypomniał, że w sprawie ustalenia wysokości limitu do zaciągania zobowiązań są dwa stanowiska: Komisji - w wysokości łącznej 500 tys. rocznie,  drugie - w wysokości 2 600 000 zł.
Przewodniczący postanowił głosować wniosek dalej idący. Zwrócił się do radnych z pytaniem kto jest za tym aby w tym paragrafie był zapis: ustala się kwotę maksymalną 2 600 000 rocznie, do której burmistrz może zaciągać zobowiązania.
Głosowanie - za 7 osób, 4 głosowały przeciw, 4 osoby wstrzymały się od głosu.
 Zapis przyjęto.
Kolejne głosowanie - w sprawie zapisu upoważnienia burmistrza do dokonywania zmian w budżecie:
Jedna propozycja - ograniczenie do 50 tys, druga - bez limitu.
Przewodniczący poprosił o przegłosowanie kto jest za zapisem, który nie wskazuje limitu kwoty.
Głosowanie - za 9 osób, 6 wstrzymujących.
Przyjęto zapis bez limitu kwoty.
Przewodniczący Rady poprosił o kontynuowanie dyskusji w sprawie projektu budżetu.
Głos zabrał pan K.Jopek. Pytanie dotyczyło kwot przeznaczonych na remont ulicy Poznańskiej, które zdaniem pana Jopka nie były spójne.
Stosowne wyjaśnienie złożył pan Skarbnik, uzupełniła pani Burmistrz.
Kolejne pytanie pana K. Jopka dotyczyło załącznika nr 5 - wydatki na kanalizacje sanitarną, w której wskazał błąd, uznany przez Skarbnika i poprawiony.
Pan J.Szafarkiewicz zaproponował przeanalizowanie budżetu po kolei, zgodnie z otrzymanymi materiałami i zgłaszanie uwag wg kolejności działów, rozdziałów i  paragrafów. Zgłosił pytanie do zał. nr 5 w pkt 3 - tabelka wieloletnich wydatków inwestycyjnych. Otrzymał wyjaśnienie Skarbnika, że taka konstrukcja była uzgodnione z RIO.
Pan W.Hetman poprosił o kolejne wyjaśnienie dot. załącznika nr 5 i otrzymał odpowiedź pana Skarbnika.
Pan A.Balcerek poprosił o wyjaśnienie przeznaczenia kwoty w wysokości 250 tys. w dziale 921 rozdz. 92105. Odpowiedź Skarbnika - 40 tys. - środki dla organizacji pozabudżetowych. Pozostała kwota przeznaczona jest na zadania związane z promocją kultury.
Przewodniczący  ogłosił 10 min przerwy.
Skarbnik kontynuował odpowiedź sprzed przerwy - na pytanie zadane przez p. A.Balcerka. Powiedział, że kwota przeznaczona jest na organizacje Dni Puszczykowa, rozwój współpracy z dziedziny kultury,  zagranicznej i  międzygminnej. Wprowadził autokorektę: zamiast 250 tys zł  - 197 550 zł. Zapewnił, że zmiana nie ma wpływu na podliczenie paragrafów.
Wypowiedź uzupełniła pani Burmistrz zapowiadając organizację Dni Puszczykowa, Festiwal Kultury Etnicznej i obchody 10 Lecia współpracy z Chateaugiron.
Kolejną uwagę do załącznika nr 5, nie dotyczącą bezpośrednio budżetu, ale jego zdaniem wadliwą medialnie i dezinformującą mieszkańców zgłosił pan Szafarkiewicz. Zakwestionował uwidocznione tam plany budowy ulic w latach 2008 i 2009  (wydatki na wieloletnie plany inwestycyjne) i wartość 0. Zaproponował zaplanowanie kwot  z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zwłaszcza że w opisie do załącznika jest zastrzeżenie, że kwoty ulegną zmianie po opracowaniu strategii miasta.
Pani I.Janicka poprosiła o sprawdzenie kwot zapisanych w strategii na remont ulic. Proponowała wpisanie "w toku opracowań" bo jej zdaniem każda kwota tam wpisana będzie kontrowersyjna i nieprecyzyjna.
Pani Burmistrz zaproponowała wprowadzenie kwot z 2006 r.
Pan Skarbnik, powołując się na opinię RIO do załącznika nr 5, stwierdził że musi pozostać dotychczasowy zapis. Po opracowaniu nowej strategii Puszczykowa- załącznik nr 5 będzie wzbogacany o następne pozycje.
Sytuację skomentowała pani Burmistrz, która stwierdziła, że nigdy dotąd w Puszczykowie nie było wieloletniego planu inwestycyjnego, poprzedni robiony był na 3 lata i nie był wynikiem analiz. Zaplanowane w nim kwoty zostały wyczerpane i nie ma zgody RIO na przenoszenie ich do planów na następne lata.
Przewodniczący  stwierdził, w związku z opinią RIO należy pozostawić dotychczasowy zapis załącznika nr 5.
Zapytał czy są jeszcze jakieś uwagi.
Pan K.Jopek  zgłosił drobny błąd pisarski w dacie załączników.
Przewodniczący zamknął dyskusję na temat projektu budżetu miasta Puszczykowa na 2007 r.  Zaproponował głosowanie projektu uchwały, której tekst wszyscy na piśmie otrzymali, z naniesionymi poprawkami - zgodnie z  autopoprawkami pani Burmistrz, wnioskami Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz wynikającymi z dyskusji poprawkami merytorycznymi i formalnymi. Zaproponował aby głosować projekt uchwały wraz  z załącznikami.
Wobec tego, że pan Janusz Szafarkiewicz zgłosił wniosek o głosowanie imienne, Przewodniczący zapytał pozostałych o uwagi i opinie w tej sprawie, a wobec ich braku - zarządził głosowanie imienne.
Przewodniczący Rady zwrócił się do Radnych z pytaniem: "kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie budżetu miasta Puszczykowa na 2007 r. w projekcie przedstawionym wraz z załącznikami, z autopoprawkami burmistrza, wnioskami Komisji i poprawkami wynikającymi z dyskusji ?"
Głosowanie
1.    Radny Stanisław Balbierz - jestem za
2.    Radny Andrzej Balcerek - jestem przeciw
3.    Radny Marek Błajecki - jestem za
4.    Radny Zbigniew Czyż - jestem za
5.    Radny Andrzej Dettloff - jestem przeciw
6.    Radna Róża Grześkowiak - wstrzymuję się
7.    Radny Władysław Hetman - jestem przeciw
8.    Radna Iwona Janicka - jestem za
9.    Radny Krzysztof Jopek - jestem przeciw
10.    Radna Ewelina Marcinkowska- jestem za
11.    Radna Danuta Panek Janc - jestem za
12.    Radna Ewa Pietrzak - jestem za
13.    Radna Urszula Rudzińska - jestem za
14.    Radny Maciej Schneider- jestem za
15.    Radny Janusz Szafarkiewicz - jestem przeciw.
W głosowaniu brało udział 15 radnych, 9 radnych opowiedziało się za uchwaleniem budżetu miasta Puszczykowa na 2007 r., 5 radnych opowiedziało się przeciwko, a 1 radna wstrzymała się od głosu.
 Przewodniczący ogłosił przyjęcie uchwały.
Pan Szafarkiewicz poprosił o przedstawienie uchwały budżetowej w formie, nad którą głosował. Otrzymał odpowiedź, że natychmiast po opracowaniu graficznym, wydrukowaniu i  podpisaniu uchwałę otrzyma.
Ad 5. Prezentacja Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego oraz Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego
Pani Burmistrz przedstawiła trudną sytuację jaką zastała po objęciu Urzędu, w zakresie przygotowania do przeciwdziałania kataklizmom i sytuacjom kryzysowym. Przedstawiła Radnym nowego pracownika ds. obrony cywilnej, pana Wiesława Lipca.
Przed rozpoczęciem prezentacji w/w w krytycznych słowach odniósł się do budynku, w którym mieści się Urząd Miasta, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami budynek ten nie spełnia żadnych warunków: ani bytowych, ani do pracy urzędniczej.
W związku z negatywną opinią na temat zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku, Pani Burmistrz uprzedziła Radę, że będą zakładane czujniki dymu i zdjęta będzie drewniana boazeria sali sesyjnej zwiększająca zagrożenie pożarowe.
Pan W.Lipiec zaprezentował program Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego. Prezentacja zawierała podstawy prawne zarządzania kryzysowego, katalog zagrożeń, formy zaradzania kryzysowego, poziomy systemu kryzysowego.
Po zakończonej prezentacji i krótkim komentarzu pani Burmistrz, wobec braku pytań przystąpiono do następnego punktu porządku obrad.
 
Ad 6
Pani Burmistrz poprosiła o przełożenie prezentacji po punkcie 7 
 
Ad. 7 Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności
Ponieważ wszyscy Radni otrzymali sprawozdanie na piśmie, Pani Burmistrz stwierdziła że skupi się na najważniejszych sprawach, do których zaliczyła i przedstawiła:
- budowę linii światłowodowej między Poznaniem i Wrocławiem, na trasie której leży Puszczykowo, jeśli pertraktacje w sprawie pociągnięcia światłowodu pod ulica Poznańska zakończą się pomyślnie, będą starania o uzyskanie bezpośrednich korzyści dla Puszczykowa;
- wizytę prezydenta Poznania, który odwiedza wszystkie gmin aglomeracji poznańskiej; w związku z przygotowywaną ustawą o aglomeracjach rozmawiano o możliwych skutkach tej ustawy i  o możliwościach utworzenia związków gminnych, przynależności Puszczykowa do tych związków, promocji Puszczykowa i udziału w programie "Warta";
-   uroczystości w Liceum im. Kopernika;
-   konferencję Związku Miast Polskich;
-   konferencję w Warszawie na temat komunikacji lokalnej;
-   spotkanie w spółce Enea, które nie przyniosło zgody na zmianę sieci na ul. Poznańskiej, z uwagi na brak  sporządzenia projektu w fazie początkowej;
-   szkolenia, w których brali udział pracownicy;
-   pierwsze posiedzenie puszczykowskiej Rady ds. Sportu Turystyki i Rekreacji;
-  pobycie i szkoleniu prowadzonym przez nią w Serbii.
Pytania do Burmistrza
Pan Szafarkiewicz - pytanie dot. konkursu na  nowe stanowisko w Urzędzie.
Odp. - Jest w BIP - konkurs otwarty na stanowisko  ds. inwestycyjnych, termin zgłoszeń do 23 marca. Poinformowała także o spotkaniu z pracownikami Urzędu na temat planowanej jego restrukturyzacji.
Powrót do pkt 6 Prezentacja projektu zagospodarowania terenów rekreacyjno-sportowych na terenie miasta
Pani Burmistrz poinformowała  o udziale w małym projekcie norweskim, celem pozyskania funduszy na przygotowanie projektów boisk. Przedstawiła koncepcje ich zagospodarowania (prezentacja multimedialna). Zaznaczyła, że projekty te będą realizowane niezależnie od otrzymania funduszy z projektu norweskiego.
Pan Balcerek - poruszył kwestię przygotowania boiska na ul. Jarosławskiej, niezależnie od projektowanej rozbudowy.
Pan J.Szafarkiewicz wyraził nadzieję, że opracowane projekty będą podane pod konsultacje na Komisjach i na spotkaniach z mieszkańcami.
Pani Burmistrz potwierdziła, że projekty będą konsultowane.
 
Ad 8. Informacje Przewodniczącego Rady
Przewodniczący poinformował, że w odpowiedzi na wniosek radnego pana S. Balbierza w sprawie sprawozdania z działalności Urzędu w okresie pomiędzy kadencjami, wszyscy Radni otrzymali wydruk komputerowy.
Pani Burmistrz wyjaśniła, że wydruk zawiera sprawy zarejestrowane w systemie e-SOS - elektronicznym Systemie Obsługi Spraw, pozwalającym na generowanie raportów. Przedłożony Radnym wyciąg zawiera rejestr wszystkich spraw, które były załatwiane w okresie pomiędzy kadencjami. Na podstawie tytułów spraw jest możliwość zapytania o każdą nich. Poinformowała że wszystkie podjęte w tym okresie Zarządzenia Burmistrza - 5  - są dostępne w BIP, sporządzony jest zestaw wydatków - 24 str., dostępny w Urzędzie.
Pan Przewodniczący zwrócił się z pytaniem do pana S. Balbierza czy takie sprawozdanie go satysfakcjonuje.
Ustalono, że pan S.Balbierz wyrazi w tej sprawie opinię po zapoznaniu się z materiałem.
Pani I.Janicka przypomniała o obowiązku respektowania trybu dostępu do informacji publicznej, który nie pozwala na udostępnianie wszystkich informacji. Poprosiła o przekazanie tych tematów, które mogłyby być rozpatrywane przez Komisje Budżetu i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący poinformował o stanie prac nad zmianą statutu, które będą zakończone do końca marca. Przedstawił wniosek mieszkańców o opublikowaniu zmian w Echu Puszczykowa.
W związku z różnicą zdań pomiędzy panem Przewodniczącym a panią Burmistrz w kwestii możliwości publikacji Statutu (z przyczyn ekonomicznych), głos zabrał pan mecenas Stawicki, który wskazał, które elementy wobec stosunkowo niewielkich zmian, powinny być opublikowane. Wymienił: tworzenie rady osiedli, możliwość inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców i chęć zgłoszenia udziału w dyskusji nad punktem ujętym  w porządku obrad, w ramach tego punktu, a nie po jej zakończeniu.
Pani Urszula Rudnicka stwierdziła, że ze spotkania z mieszkańcami wynikało, iż nikt z nich nie znał statutu. W związku z tym zaproponowała zamieszczenie w Echu informacji, że wszyscy zainteresowani statutem, mogą otrzymać go w Urzędzie.
Ad 8. Interpelacje i pytania Radnych
W związku z rozstrzygnięciem przez Trybunał Konstytucyjny wniosku PO dot. oświadczeń majątkowych pani I.Janicka zapytała Przewodniczącego czy nadeszła odpowiedź Wojewody.
Pan Przewodniczący poinformował, że otrzymał od Wojewody jedynie kopię  oświadczenia majątkowego, co jest normalną procedurą. Podziękował wszystkim Radnym za okazaną cierpliwość i oczekiwanie - bez pochopnych działań - na rozstrzygniecie TK.
Pan J.Szafarkiewicz zapytał panią Burmistrz o dalsze jej plany związane z Zakolem Warty, wobec odrzucenia decyzji o zagospodarowaniu terenu.
W odpowiedzi pani Burmistrz wyjaśniła, że prowadzone są  intensywne negocjacje  z właścicielem terenu.
Pani I.Janicka - jako przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta zaprosiła wszystkich na posiedzenie Komisji w dniu 26 marca, na którym będą prezentowane możliwości miasta związane z funduszami europejskimi.
Pani U.Rudzińska - zaprosiła na posiedzenie Komisji Społecznej w dniu 20 marca, której tematem będą "śmieci". Wymienia listę zaproszonych gości.
Pan A.Balcerek - nawiązując do odrzuconego przez Fundusz Norweski wniosku do tz. kapitału początkowego,  zainteresowany był jakie są następne, planowane projekty na pozyskanie funduszy unijnych.
Pani Burmistrz wyjaśniła, że do czasu przygotowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego nie ma możliwości starania się o żadne fundusze. Powiedziała, że w tym roku będą robione tylko projekty techniczne, przygotowujące możliwość składania wniosków na ogłoszone konkursy. Wyjaśniła, że fundusze unijne na lata 2007 - 2013 nie zostały jeszcze uruchomione, a wnioski będą przygotowywane na wszystkie okazje i wyciągane w stosownym momencie.
Wypowiedź uzupełnił pan Sekretarz, informując o aktualnie złożonych dokumentach, a pani Burmistrz wskazała  na wszystkie wnioski złożone w krótkim okresie od objęcia przez nią Urzędu i osiągnięcia w tej mierze. Wyjaśniła przyczyny odrzucenia wniosku przez kapitał początkowy, w którym decydowała kolejność składania wniosków a nie wartość merytoryczna.
Pan S.Balbierz skrytykował mechaniczne sprzątanie ulic, bez uprzedniego sprzątania poboczy.
Pani Burmistrz przyjęła uwagę.
Ad 9. Wolne głosy
Pan Bekas - krytycznie odniósł się do upoważnienia Burmistrza do zaciągania zobowiązań finansowych.
Pani Burmistrz wyjaśniła, że deficyt wynosił 5 mil. Został umniejszony do 2 600 000 zł, a pochodził z projektów inwestycyjnych (ulice) poprzedniego burmistrza.
Pan Bekas nie zorientowany, że odbyły się już konsultacje społeczne w sprawie statutu, zakwestionował też podjęte decyzje w sprawie jego  publikacji. Stosowne wyjaśnienie w tej sprawie złożył Przewodniczący Rady.
Pani Burmistrz poinformował o spotkaniu otwartym w Sali Sesyjnej Urzędu, w dniu 2  kwietnia na wniosek mieszkańców Niwki, w sprawie uruchomienia oddziału ratowniczego w tym szpitalu. Wyjaśniła, że decyzje w tej sprawie podejmuje Starostwo Powiatowe, do którego skierowane zostało pismo mieszkańców.
Pani Chojnacka - mieszkanka Niwki, zakwestionowała lokalizację spotkania, wyraziła opinię, że powinno się ono odbywać na terenie szpitala.
W odpowiedzi pani Burmistrz wyjaśniła, że inicjatorem spotkania  jest Urząd Miasta i z tego powodu odbywa się na terenie należącym do organizatora.
Podano do wiadomości termin następnej sesji - 11 kwietnia.
O godz. 21.05 Przewodniczący Rady ogłosił zamkniecie sesji.
 
 
Podpisano:
 
Przewodniczący Rady:      Marek Błajecki
 Protokolant:         Ewa Komorowska
Lista wiadomości