Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 8/07/V z sesji Rady Miasta Puszczykowa w dniu 11.04.2007r.

Protokół nr 8/07/V
Z sesji Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 11.04.2007r.
 
Godz. rozpoczęcia: 17.00
Godzina zakończenia 19.30
Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji
2.    Przyjęcie programu sesji
3.    Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 14 marca 2007 r.
4.    Podjęcie uchwały nr 26/07/V w sprawie uchylenia uchwał Rady Miasta Puszczykowa, w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz w sprawie zarzutów i protestów podejmowanych w terenie.
5.    Podjęcie uchwały nr 27/07/V w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla nieruchomości  obejmującej działki nr: 1021/6 i 1022/6, położonej przy ul. Niwka Stara/Jaskółcza.
6.    P. Podjęcie uchwały nr 28/07/V w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa, zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę  na cele mieszkaniowe.
7.    Podjęcie uchwały nr 29/07/V w sprawie zawarcia umowy z Starostwem Powiatowym w Poznaniu, w sprawie przekazania środków finansowych na realizację zadania  w  zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.
  1. Podjęcie uchwały nr 30/07/Skarbnika Miasta o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
9.    Sprawozdanie Przewodniczących z działalności Komisji
10.    Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności
11.    Informacje Przewodniczącego Rady
12.    Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych
13.    Wolne głosy
  1. Zamkniecie sesji
 
Ad 1. Otwarcie sesji
Przewodniczący Rady Miasta pan M.Błajecki powitał radnych, zaproszonych gości i pracowników Urzędu Miasta. Stwierdził quorum Radnych na sali ( 13 osób) i zdolność Rady do podejmowania uchwał.
Ad 2. Przyjęcie programu sesji
Nie zgłoszono uwag do proponowanego porządku obrad. Porządek został przyjęty głosami wszystkich obecnych na sali.
Ad 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 14.03.
Uwagę do protokołu zgłosił radny pan Hetman. Poprawka (wykreślenia słowa "zadawalającą") została uwzględniona. Protokół przyjęto 12 głosami za, 1 głos wstrzymujący się.
Ad 4. Podjęcie uchwały nr 26/07/V
Pan Przewodniczący odczytał tytuł uchwały. Przypomniał, że radni wraz z zawiadomieniem o sesji otrzymali projekty wszystkich uchwał.
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta pan M.Schneider przedstawił opinię Komisji, która postanowiła jednogłośnie zarekomendować Radzie przyjęcie proponowanej uchwały.
Na prośbę pani burmistrz M.Ornoch Tabędzkiej zasadność podjęcia uchwały przedstawiła pani Alina Stępniak.
Ponieważ nie było pytań Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały - 12 radnych, 1 wstrzymujący się. Uchwała została przyjęta. 
Ad 5. Podjęcie uchwały nr 27/07/V
Pan Przewodniczący Rady odczytał tytuł uchwały, poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta. Pan M.Schneider poinformował, że Komisja jednogłośnie rekomenduje Radzie przyjęcie proponowanej uchwały po uwzględnieniu poprawki stylistycznej w uzasadnieniu.
Ustalono wykreślenie słów "w zieleni".
Pani M.Ornoch - Tabędzka i pani A.Stempniak złożyły dodatkowe wyjaśnienia uzasadniające potrzebę podjęcia uchwały.
Radny pan K.Jopek poprosił o wyjaśnienie, czy właściciele sąsiednich działek mieli możność przedstawienia swojej opinii na temat prowadzenia usług na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkalną.
Pani Burmistrz wyjaśniła, że działka przylega do stajni Niwka i nie zakłóca obecnego sposobu gospodarowania terenem. Wypowiedź uzupełniła pani A.Stempniak. Przedstawiła obowiązująca procedurę wywoływania i opiniowania planu i możliwości w zakresie składania protestów przez mieszkańców.
Pan K.Jopek nadal wyrażał wątpliwość co do możliwości planowania na tym terenie usług.
Pan Przewodniczący Rady, po stwierdzeniu, że podjęcie tej uchwały niczego nie przesądza tylko umożliwia rozpoczęcie działań mających na celu uchwalenie planu, poddał uchwałę pod głosowanie.
W chwili głosowania na sali było obecnych 14 radnych.
Za przyjęciem uchwały -11 radnych, 1  - przeciwny, 2 wstrzymujących się. Uchwała została przyjęta. 
Ad 6. Podjęcie uchwały nr 28/07/V
Pan Przewodniczący Rady odczytał tytuł kolejnej uchwały.
Pan M.Schneider przedstawił rekomendacje Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Rady poinformował o zgłoszonych autopoprawkach w stosunku do propozycji, którą otrzymali Radni w materiałach na Sesję.
Pani Burmistrz wyjaśniła, że autopoprawka odnosi się do uzasadnienia, zaakcentowania w nim prawa do udzielania bonifikaty długoletnim użytkownikom działek, w związku z przekształceniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.
Radna pani Urszula Rudzińska poprosiła o wyjaśnienie, czy prawo do przekształcenia dotyczy pierwszych użytkowników czy też w ciągu lat nastąpiło zbycie praw i teraz dotyczy to użytkowników, którzy działki nabyli od poprzednich.
Geodeta pan W.Luther wyjaśnił, że użytkowanie wieczyste jest prawem zbywalnym i 3 działki zmieniły właściciela tą drogą a część w wyniku spadkobrania.
Pani Burmistrz dodała, że ustawa o ochronie danych nie pozwala na publikowanie nazwisk w uchwale, materiały są do wglądu radnych.
Głosowanie: 14 radnych opowiedziało się za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. 
Ad 7. Podjęcie uchwały nr 29/07/V
Pan Przewodniczący Rady po odczytaniu tytułu uchwały poprosił o przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta. Komisja nie zgłosiła żadnych uwag.
Komentarz do uchwały przedstawiła pani Burmistrz. Wskazała na wpływ planowanych działań na czystość środowiska. Wyjaśniła, że pieniądze na realizacje zadania pochodzą z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i nie stanowi to obciążenia dla budżetu Miasta.
Ponieważ nie było żadnych pytań Przewodniczący Rady zaproponował przystąpienie do głosowania. Głosowanie - za 14 radnych. Uchwała została przyjęta.  
Ad 8. Podjęcie uchwały nr 30/07/V
Przewodniczący Rady, tytułem wstępu przypomniał o złożeniu oświadczenia lustracyjnego przez osoby objęte tym obowiązkiem.
Głosowanie: 14 radnych opowiedziało się za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta.
Ad 9. Sprawozdanie Przewodniczących z działalności Komisji
Pan Przewodniczący Rady poprosił o syntetyczne sprawozdania.
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych pani U.Rudzińska poinformowała o ilości spotkań (5) ich tematyce, osobach spoza Komisji uczestniczących w spotkaniach i wnioskach, o spotkaniu zorganizowanym na prośbę mieszkańców w związku z uruchomieniem oddziału ratunkowego w Szpitalu w Puszczykowie i planach  Komisji na najbliższy okres.
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta pan M. Schneider: powiedział o pracach nad opiniowaniem projektu w sprawie pozyskiwania funduszy na organizację placów rekreacji dziecięcej, przygotowaniem opinii o budżecie na 2007 r. i  analizą wykonania budżetu za 2006 r.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu pani Danuta Panek-Janc poinformowała radnych o pracach Komisji podczas 7 posiedzeń, z których za najważniejsze uznała: analizę działalności wszystkich placówek oświatowych w mieście, wizje lokalne placówek oświatowych i kulturalnych, wniosek o ufundowanie nagrody za szczególne osiągnięcia młodych mieszkańców Puszczykowa, udział w wydarzeniach kulturalnych, które odbyły się na terenie miasta Puszczykowa oraz wnioskach wynikających z pracy Komisji.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Zbigniew Czyż stwierdził, że Komisja pracuje zgodnie z uchwalonym planem. Aktualnie przygotowuje wniosek o udzielanie absolutorium dla burmistrza za wykonanie budżetu 2006 r.
Przewodniczący Komisji Statutowej pan M.Błajecki poinformował o posiedzeniach Komisji, konsultacjach z mieszkańcami, uwzględnionych wnioskach wpływających od organizacji i mieszkańców.
Ustalono, że poprawki wnoszone przez Radnych, po dotychczasowych konsultacjach, przekazywane będą do mecenasa pana  P.Stawickiego. Zaplanowano przyjęcie statutu na sesji w czerwcu.
Ad 10. Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności
Wszyscy Radni otrzymali przed sesją tekst sprawozdania oraz wykaz odbytych spotkań z interesantami.
Pani Burmistrz pokrótce omówiła najważniejsze sprawy, z jakimi miała do czynienia w okresie pomiędzy sesjami:
- Ścieżka rowerowa od  ul. Poznańskiej, która jak się okazało nie miała oficjalnej zgody na użytkowanie. Ewentualne wypadki groziły ponoszeniem kosztów odszkodowania przez miasto. W rezultacie wykonano ekspertyzy techniczne i prawne, w wyniku których podjęła decyzję o jej zamknięciu. W uzupełnieniu wypowiedzi pani Mulczyńska poinformowała, że ścieżka rowerowa będzie wykonana do 30 kwietnia.
Wywiązała się dyskusja na temat tej inwestycji
Radny pan J.Szafarkiewicz stwierdził, że ścieżka jest wyłączona nieskutecznie i miasto nadal jest odpowiedzialne za ewentualne wypadki .
Mecenas pan P.Stawicki poinformował, że nie ma metody skutecznego wyłączenia ścieżki, jedyną możliwością jest jak najszybsze zakończenie. Zgodnie z prawem budowlanym postawienie napisu informującego o zagrożeniu nie chroni od odpowiedzialności.
Radna pani E.Pietrzak była zainteresowana wysokością kosztów niezbędnych do zakończenia inwestycji.
Wg pani Burmistrz jest to około 14 tys. zł, nie planowane w budżecie, które będzie zapłacone z dotacji Starostwa Poznańskiego, przeznaczonej na remont dróg powiatowych. Zapewniła, że sprawa inwestycji jest dokładnie analizowana, także przez Komisję Rewizyjną. Jest jeszcze kilka spraw wymagających wyjaśnienia. Nie spodziewa się konsekwencji dla bezpieczeństwa.
Powracając do sprawozdania poinformowała radnych o udziale w różnych konferencjach. Szczegółowo omówiła udział w konferencji dotyczącej zrównoważonego rozwoju, która odbyła się w Sewilli. Przedstawiła prace związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie z Funduszy Norweskich budowy 2 placów rekreacji dziecięcej. Wspomniała o dalszych działaniach związanych z utworzeniem Stowarzyszenia Aglomeracji Poznańskie, o braku składowiska śmieci dla Puszczykowa, o sprawach komunikacji podmiejskiej, o realizowanych pracach w ramach prac społecznie użytecznych.
Przedstawiła także wyniki spotkania z niedoszłym inwestorem stacji benzynowej, który oczekuje zwrotu zainwestowanych pieniędzy w kwocie 110 tys.
Poinformowała radnych o apelu Stowarzyszenia Budowy Pomnika Żołnierzy Armii Krajowej do wszystkich gmin powiatu poznańskiego o dofinansowanie budowy. Zwróciła się do radnych z prośbą o rozważenie możliwości wsparcia budowy pomnika i podjęcie stosownej uchwały.
Przedstawiła prośbę właścicieli cyrku o pozwolenie na jednodniowe ustawienie małego namiotu cyrkowego w Puszczykowie.
Ad 11. Informacje Przewodniczącego Rady
Pan Przewodniczący nawiązał do uchwały RIO, z której wynikało, że budżet Miasta Puszczykowa został uchwalony z naruszeniem przepisów prawa. Budżet wymaga poprawek, natomiast jego zdaniem popełnione zostały błędy, które nie powinny mieć miejsca. Obwinił Skarbnika za dopuszczenie do uchwalenia wadliwej uchwały budżetowej. Wyraził swoje ubolewanie z powodu wprowadzenia radnych w błąd. Zapowiedział poprawienie uchwały na najbliższej sesji, ponieważ obowiązujący termin złożenia skorygowanej uchwały budżetowej mija dnia 2 maja.
Pan Skarbnik zapowiedział złożenie stosownych poprawek i  wyjaśnień na posiedzeniu Komisji.
Przewodniczący przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych do końca kwietnia. Poinformował radnych o piśmie Przewodniczącej Komisji Edukacji Kultury i Sportu pani Danuty Panek -Janc w sprawie wniosku Komisji o ufundowanie stypendium Rady Miasta Puszczykowa dla wyróżniających się wybitnymi osiągnięciami w nauce i sporcie oraz innych dziedzinach artystycznych uczniów szkół podstawowych, średnich i wyższych - mieszkańców Puszczykowa. Poparł inicjatywę uchwalenia  stypendium.
Pani D.Panek-Janc przekazała, że Komisja postanowiła wnioskować do Rady o uchwalenie nie stypendium lecz jednorazowej nagrody pieniężnej - 1000 zł, a prace nad przygotowaniem regulaminu będą zakończone na następnym posiedzeniu Komisji.
Ustalono dalszy tryb postępowania, celem ufundowania nagrody.
Przewodniczący poinformował o Sesji Nadzwyczajnej która odlezie się w sobotę 14 kwietnia o godz. 8.00.
Powody zwołania Sesji -  to podjęcie 3 uchwał intencyjnych, niezbędnych do złożenia  wniosku o dofinansowanie dwóch projektów z Funduszy Norweskich oraz uchwalenia nazwy dla budowanego rynku. Pani Burmistrz zapowiedziała równocześnie kolejną sesję - w dniu 25 maja podczas, której oprócz uchwały w sprawie absolutorium dla burmistrza za 2006 rok uchwalona będzie wymagana przez RIO uchwała budżetowa.
Prawnik, pan Stawicki stwierdził, że nie ma przeciwwskazań do połączenia Sesji Absolutoryjnej z uchwaleniem budżetu.
Pani M.Ornoch-Tabedzka zapowiedziała udział w sesji gościa z St.Zjednoczonych, który po sesji wygłosi wykład na temat zarządzania miastem. Przewodniczący zaapelował do Radnych o pozostanie po sesji i wysłuchanie  wykładu.
Ad 13 i 14.Wolne głosy i interpelacje
Redaktor Kuriera Puszczykowskiego pani Z.Skibńska zapytała o uprawnienia szpitala do zagrodzenia terenu, łącznie z dawną ulicą, co utrudnia dotarcie do lekarza osobom starszym.
Pani Burmistrz wyjaśniła, że są prowadzone w tej sprawie rozmowy ale zagrodzony teren jest własnością powiatu i szpital ma do tego prawo.
Zdaniem radnego pana A.Detlloffa nie można liczyć na zmianę stanowiska dyrekcji szpitala.
Pana mecenasa Stawickiego stwierdził, że Urząd Miasta stracił główny argument - handlowanie długiem szpitala wobec miasta, w zamian za ustępstwa w powyższej sprawie. Jego zdaniem nie ma możliwości  wyegzekwowania zmiany decyzji dyrekcji szpitala na drodze prawnej.
Na prośbę pani Burmistrz, pani A.Stempniak wyjaśniła, że w planach zagospodarowania przestrzennego był tam teren przeznaczony pod drogę publiczną, ale plany straciły ważność w 2003 r. i w chwili obecnej możliwe są jedynie negocjacje i dobra wola, ponieważ brak podstawy prawnej.
Zdaniem Pani Burmistrz - szpital jako spółka prawa handlowego kieruje się w tej chwili głównie zasadami biznesu. Powinien jednak wziąć pod uwagę fakt, że Miasto umorzyło szpitalowi długi i nadal wspiera szpital rezerwując pieniądze w budżecie na jego doposażenie. Zapowiedziała prowadzenie rozmów w tej sprawie.
Mieszkaniec pan B.Kubzdela poprosił o o usprawnienie wyjazdu z ul.Miodowej na Poznańską przy okazji przebudowy tej ulicy. Samochody parkujące przy restauracji "Nowa" zasłaniają wyjazd z Miodowej i stwarzają niebezpieczeństwo kolizji.
Pani B.Mulczyńska stwierdziła, że pomóc może jedynie system luster ponieważ nie można likwidować miejsc parkingowych.
Mieszkanka, pani Rutkowska zakwestionowała zwrot kosztów poniesionych przez inwestora stacji benzynowej.
Pani Burmistrz wyjaśniła, że wydatki zostały udokumentowane i Miasto jest zobowiązane do ich zwrotu. Mecenas Stawicki potwierdził prawidłowość działania Urzędu w tej sprawie.
Kolejne pytanie pani Rutkowskiej dotyczyło wysokości kwoty, na która opiewała umowa na wykonanie ścieżki rowerowej i w jakim stopniu została wykorzystana przed rozpoczęciem jej używania oraz czy kwota 14 tys. jest przeznaczona na faktyczne dokończenie ścieżki czy na poprawienie błędów i niedoróbek.
Pani M.Ornoch-Tabędzka poinformowała, że trwają w tej sprawie ustalenia, poprosiła o skomentowanie tego przez panią B.Mulczyńską. W/w która zadeklarowała udzielenie szczegółowej informacji na piśmie, które przekaże zainteresowanej i Radzie do wiadomości.
Przewodniczący Rady zaakceptował ten tryb udzielenia odpowiedzi.
Radna pani U.Rudzińska poruszyła sprawę lokalizacji pojemników na odpady przy sklepie na ul. Poznańskiej.
Pani Burmistrz stwierdziła, że sprawa pojemników jest zagadnieniem szerszym, wymaga podjęcia decyzji w sprawie systemu selekcjonowania odpadów. Przyjęła z zadowoleniem deklarację zajęcia się tą sprawą przez Komisję Społeczną.
Radny pan A. Balcerek  nawiązując do udziału pani Burmistrz w  konferencji, w Sewilli zainteresowany był wysokością kosztów poniesionych przez miasto.
Pani Burmistrz wyjaśniła, że miasto pokrył koszty przelotu w wysokości 1020 zł i koszt hotelu - 1600 zł. oraz koszty delegacji do Berlina skąd przelot do Sewilli był tańszy. Pozostałe koszty w wysokości 450 € poniósł Związek Miast Polskich. Dla porównania przedstawiła koszty pobytów szkoleniowo rozrywkowych organizowanych przez WOKiSS, z których Urząd nie korzysta.
Kolejne pytanie p. Balcerka dotyczyło wyjazdu do Serbii. Pani Burmistrz wyjaśniła, że był to wyjazd prywatny, nie finansowany przez Miasto.
Następnie pan Balcerek zgłosił szereg uwag dot. oświetlenia, kanalizacji, czystości, które wcześniej wpisał do zeszytu w biurze Rady.
Pani Burmistrz poprosiła panią B.Mulczyńską o udzielenie odpowiedzi. Pani Mulczyńska stwierdziła, że Radny dostał odpowiedź na piśmie, w ustawowym terminie. Przedstawiła aktualne działania w związku z zgłoszonymi uwagami pana Balcerka.
Pani Burmistrz podziękowała panu Radnemu za aktywne monitorowanie miasta i mobilizowanie pracowników. Zapowiedziała skontrolowanie zasadności zastrzeżeń i wyciągnięcie konsekwencji w przypadku wykrycia zaniedbań.
Radny pan S.Balbierz zapytał o gwarancje udzielone przez Energetykę w zakresie oświetlenia miejskiego oraz powody zwożenia ziemi na ul. 3 Maja obok przejazdu kolejowego.
W odpowiedzi Pani Burmistrz wyjaśniła że są trudności w egzekwowaniu zobowiązań od Energetyki. Zapowiedziała przekształcenie działu inwestycji - zatrudnienie kierownika działu  i podział dotychczasowych obowiązków wykonywanych przez referat, umożliwiający lepsze zajmowanie się sprawami komunalnymi. Stwierdziła także że umowa podpisane z Energetyką na modernizację oświetlenia jest dla Miasta bardzo niekorzystne. Termin realizacji interwencji ustalono na 14 dni. Umowa obowiązywać będzie przez najbliższe 10 lat.
Sprawa ziemi na ul. 3 Maja będzie przez panią Muczyńską wyjaśniona.
Mieszkaniec pan Bukowski - prowadzący sklep z kwiatami w pobliżu cmentarza zgłosił zastrzeżenia w sprawie zlikwidowania zakazu handlu na parkingu przed cmentarzem.
Pani Burmistrz stwierdziła, że zakaz został zniesiony na wniosek Rady. Zapowiedziała sprawdzenie czy handel na parkingu zagraża porządkowi i bezpieczeństwu. W wypadku potwierdzenia zagrożenia będzie wnioskowała do Rady o przywrócenie zakazu.
Przewodniczący Rady opowiedział się za umożliwieniem handlu na placu.
Wywiązała się dyskusja w wyniku, której wobec zróżnicowanych opinii postanowiono przekazać sprawę Komisji Spraw Społecznych.
Przewodniczący Rady ogłosił zamkniecie Sesji.
 
 
 
 
Ewa  Komorowska                                                                      Marek Błajecki      
    Protokolant                                                                        Przewodniczący Rady
Lista wiadomości