Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 9/07/V z sesji nadzwyczajnej Rady Miasta Puszczykowa z dnia 14.04.2007r.

Protokół nr 9/07/V
z sesji nadzwyczajnej Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 14.04.2007r.
 
Godz. rozpoczęcia: 8.05
Godzina zakończenia: 9.00
Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie programu obrad.
3.    Podjęcie uchwały nr 31/07/V w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta Puszczykowa na realizację części inwestycyjnej projektu "W Puszczykowie wygrasz zdrowie. Tworzenie otwartych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w realizacji kompleksowego programu promocji zdrowego stylu życia w Puszczykowie", realizowanego w Mieście Puszczykowie ze środków budżetu Miasta Puszczykowa oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
4.    Podjęcie uchwały nr 32/07/V w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta Puszczykowa na realizację części nieinwestycyjnej projektu "W Puszczykowie wygrasz zdrowie. Tworzenie otwartych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w realizacji kompleksowego programu promocji zdrowego stylu życia w Puszczykowie", realizowanego w Mieście Puszczykowie ze środków budżetu Miasta Puszczykowa oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
  1. Podjęcie uchwały nr 33/07/V w sprawie upoważnienia burmistrza do zaciągania zobowiązań w latach realizacji projektu "W Puszczykowie wygrasz zdrowie. Tworzenie otwartych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w realizacji kompleksowego programu promocji zdrowego stylu życia w Puszczykowie", realizowanego w Mieście Puszczykowie ze środków budżetu Miasta Puszczykowa oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu
  2. Podjęcie uchwały nr 34/07/V w sprawie nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowie.
  3. Wolne głosy.
  4. Zamknięcie sesji.
Ad 1. Otwarcie sesji
Przewodniczący Rady Miasta pan M.Błajecki powitał panią Burmistrz, radnych i  gości. Stwierdził quorum radnych na sali (12 osób) i zdolność Rady do podejmowania uchwał.
Ad 2. Przyjęcie programu sesji
Nie zgłoszono uwag do proponowanego porządku obrad. Porządek został przyjęty 12 głosami wszystkich obecnych na sesji radnych.
Ad 3 Podjęcie uchwały nr 31/07/V
Pan Przewodniczący Rady odczytał tytuł uchwały. Poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
 Pan M.Schneider poinformował, że Komisja jednogłośnie rekomenduje Radzie przyjęcie proponowanej uchwały.
Przewodniczący Rady poprosił panią Burmistrz o komentarz.
Pani M.Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że podejmowane w dniu dzisiejszym uchwały są warunkiem koniecznym do rozpatrzenia wniosku o fundusze zewnętrzne dotyczące sfinansowania projektu, którego przedmiotem jest budowa 2 centrów sportowo-rekreacyjnych: obszar Niwki i terenu w lesie przy ul. Mazurskiej i Pomorskiej. Poinformowała o podpisanych porozumieniach intencyjnych Zwróciła uwagę na integrujący charakter projektu. Przybliżyła radnym najważniejsze jego elementy. Podkreśliła, że te trzy uchwały są bardzo podobne. Zawierają  intencję zabezpieczenia w budżecie kwoty około 254 tys zł.,  która ma być udziałem Miasta.
Radny pan J.Szafarkiewicz zwrócił uwagę na brak w uchwale określenia lokalizacji tych centrów.
Pani Burmistrz wyjaśniła, że z formalnego punktu widzenia nie ma takiej potrzeby.
Pan J.Szafarkiewicz nie usatysfakcjonowany odpowiedzią poprosił o opinię prawnika.
Radca prawny pan P.Stawicki wyjaśnił że:
­    Uchwały mają charakter intencyjny.
­    Intencją jest wykazanie w dokumentach aplikacyjnych, że Miasto Puszczykowo i jego organy są zainteresowane realizacją projektu i pieniądze na jego realizacje są zabezpieczone w budżecie.
­    Nie ma bezpośredniego zobowiązania finansowego.
­    W momencie podejmowania decyzji w latach następnych -  obiekty będą musiały być wymienione.
­    W tej chwili proponowane uchwały nie mają istotnej rangi z punktu widzenia prawa miejscowego.
­    Uchwała jest sformułowana ogólnie i wpisywanie szczegółowej lokalizacji mija się z celem.
Wiceburmistrz pani A.Gonet dodała, że celem uchwały nie jest budowa boisk ale wykazanie woli przystąpienia do programu, składającego się nie tylko z budowy boisk ale towarzyszącego temu całego programu nieinwestycyjnego.
Przewodniczący Rady zgłosił poprawkę do  tytułu uchwały - poprawiono dopisując: "wyrażenie woli".
Radna p. U.Rudzińska zgłosiła uwagę do stylistyki ostatniego zdania uzasadnienia.
Uwagi zostały przyjęte, sformułowanie przebudowano.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący poprosił o przegłosowanie uchwały z uwzględnieniem zgłoszonych poprawek.
Głosowanie: 12 głosów za. Uchwała została przyjęta.
Ad 4 Podjęcie uchwały nr 32/07/V
Pan Przewodniczący Rady, poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta do uchwały nr 32. Pan M.Schneider poinformował, że uchwała zyskała pozytywną opinię Komisji z poprawką w § 1 pkt 4 ale z uwagi na zauważalne większe zmiany w stosunku do projektu zaaprobowanego przez Komisję, poprosił pana Sekretarza o stosowne wyjaśnienia.
Pan M.Dettlaff wyjaśnił, że w ramach autopoprawki uszczegółowiono kwoty z harmonogramu wydatków nieinwestycyjnych, które podano w zaokrągleniu. Teraz  zostały wyliczone dokładnie. Zwiększenie wynosi około 5 %.
Pan Schneider uznał wyjaśnienia jako zadawalające i potwierdził akceptację Komisji.
Przewodniczący Rady zgłosił poprawkę do tytułu uchwały, którą po komentarzu aprobującym Radcy uwzględniono.
Głosowanie: za - 12 radnych. Uchwała została przyjęta
Ad 5. Podjęcie uchwały nr 33/07/V
Pan Przewodniczący Rady poprosił o rekomendację Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Pan M.Schneider stwierdził, że projekt uchwały jednogłośnie został przez Komisję poparty.
Przewodniczący Rady zgłosił analogiczne jak w poprzednich - poprawki do tytułu uchwały.
Poprawki zostały uwzględnione.
Nie zgłoszono dodatkowych uwag do projektu.
Głosowanie: za - 12 radnych. Uchwała została przyjęta
Ad 6. Podjęcie uchwały nr 34/07/V
Pan M.Błajecki poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w tej sprawie.
Pan M.Schneider poinformował radnych, że przy jednym głosie wstrzymującym się, zaakceptowano nazwę "Rynek".
Przewodniczący Rady poinformował radnych, że oprócz nazwy "Rynek" były jeszcze inne propozycje zgłaszane przez mieszkańców: ul. Ks.Pielatowskiego i ul. Haigelmana - postaci zasłużonych dla Puszczykowa, i poprosił o zabieranie głosu w tej sprawie.
Radny pan S.Balbierz - zgłosił projekt: ul. Wschodnia i ul. Zachodnia.
Pan.M.Błajecki przekazał propozycje radnego pana W.Hetmana, zgłoszoną podczas posiedzenia Komisji Budżetu: plac im. Ks. Pielatowskiego.
Pani Burmistrz, stwierdziła, że w związku z istniejącą sytuacją topograficzną (zabudowa z 3 stron) najbardziej korzystna byłaby nazwa jednolita (plac, rynek).
Listę proponowanych nazw (kilkanaście propozycji) zgłoszoną przez mieszkańców przedstawił radny pan J.Szafarkiewicz.
Radna pani U.Rudzińska, nawiązując do przyjętej  z okresu powstawania placu zwyczajowej nazwy "Ryneczek" opowiedziała się za propozycją Komisji - "Rynek", a zasłużonym - nadać nazwę ulic powstałych w trakcie procesu rozwoju miasta.
Pan J.Szafarkiewicz zakwestionował jakość opisu zawartego w uchwale - jego zdaniem  -wprowadzający zamieszanie.
Pani Burmistrz wyjaśniła że zgodnie z projektem przygotowanym przez geodetę pana W.Luthera proponowana nazwa dotyczyć będzie wszystkich budynków poza ul. Poznańską.
Pan Błajecki zaproponował, aby w uchwale nie wymieniać numerów działek.
Radca Prawny zaproponował dołączenie do uchwały załącznika graficznego w postaci wyrysowanego placu, którego będzie dotyczyła nazwa "Rynek".
Propozycję załącznika poparł radny pan J.Szafarkiewicz.
W związku z niezbędnym wprowadzeniem poprawek do projektu uchwały i równoczesną koniecznością uchwalenia jej w dniu dzisiejszym, pani Burmistrz poprosiła o 5 min przerwy.
Kontynuacja obrad po przerwie
Pani Burmistrz stwierdziła, że nazwa nadawana jest obszarowi, a nadawanie numerów należy do Urzędu, który musi pilnować porządku, ułatwi to jednolita nazwa. Odczytała proponowany tekst części uchwały.
Pan Przewodniczący zwrócił się do radnych z pytaniem o kolejne uwagi do sposobu przedstawienia uchwały.
Uwag nie było wobec czego Przewodniczący zaproponował poddanie pod głosowanie projektu uchwały z nazwą "Rynek".
Głosowanie: 11 radnych - za, 1 - wstrzymujący się.  Uchwala została przyjęta z nazwą "Rynek". Przewodniczący podziękował za głosowania.
Ad 7 Wolne głosy
Radna pani U.Rudzińska zaprosiła wszystkich na posiedzenie Komisji Społecznej w dniu 17.04 na godz. 19.00
Przewodniczący Rady przypomniał o konieczności składania oświadczeń majątkowych i lustracyjnych.
Ad 8. Zamknięcie sesji.
O godz. 9.00 Przewodniczący Rady pan M.Błajecki ogłosił zamkniecie obrad Sesji Nadzwyczajnej.
 
 
 
Ewa Komorowska                                                                         Marek Błajecki
    Protokolant                                                                         Przewodniczący Rady
 
Lista wiadomości