Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 10/07/V z sesji Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25.04.2007r.

 
Protokół nr 10/07/V
z sesji Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 25.04.2007r.
 
Godz. rozpoczęcia: 17.05
Godz. zakończenia: 19.15
Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji
2.    Przyjęcie programu sesji
3.    Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 11 kwietnia 2007 r.
4.    Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za  2006 rok
­    Wystąpienie burmistrza Miasta
­    Zapoznanie się  z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2006 r.
­    Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta do przedłożonego sprawozdania
­    Zapoznanie się z wnioskiem Komisji rewizyjnej Rady Miasta w sprawie absolutorium
­    Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji rewizyjnej
­    Dyskusja nad sprawozdaniami
5.    Podjęcie uchwały nr 35/07/V w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa
6.    Podjęcie uchwały nr 36/07/V w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2007 rok
7.    Podjęcie uchwały nr 37/07/V w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązania wekslowego
8.    Sprawozdanie Burmistrza
9.    Informacje Przewodniczącego Rady
10.   Interpelacje, zapytania , wnioski Radnych
11.   Wolne głosy
12.   Zamknięcie Sesji
 
Ad 1. Otwarcie sesji
Przewodniczący Rady Miasta pan M.Błajecki powitał radnych i zaproszonych gości. Stwierdził obecność wszystkich radnych i zdolność Rady do podejmowania uchwał.
Następnie głos zabrał dyrektor Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Mosinie, który z okazji 100 lecia Banku zapoznał radnych z jego działalnością i wręczył wszystkim obecnym monografię Banku.
Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłej pani Barbary Krawczyńskiej - radnej dwóch kadencji  i członka Zarządu Miasta Puszczykowa
Ad 2. Przyjęcie programu sesji
W ramach autopoprawki Przewodniczący zgłosił zmianę do pkt 3 porządku obrad: przyjęcie protokołu z Sesji Nadzwyczajnej, z dnia 14 kwietnia  Porządek  z uwzględnieniem zgłoszonej zmiany  został przyjęty głosami 14 radnych, z jednym głosem wstrzymującym.
Ad 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 11 i 14 kwietnia
Do protokółu z dnia 11 kwietnia nie zgłoszono żadnych uwag. Został przyjęty głosami 12 radnych, przy  3 głosach wstrzymujących się.
Protokół z dnia 14 kwietnia został przyjęty bez żadnych uwag i zmian. Za przyjęciem głosowało 12 radnych, 3 wstrzymało się od głosu.
Ad 4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za  2006 rok.
Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza, panią M.Ornoch-Tabędzkiej o zabranie głosu.
Pani M.Ornoch -Tabędzka stwierdziła, że bardzo jej trudno składać sprawozdanie z wykonania budżetu z okresu, w którym nie pełniła tej funkcji i dlatego sprawozdanie merytoryczne dotyczące wykonania budżetu przedstawi Skarbnik, pan P.Szmytkowski. Sprawozdanie dotyczące działalności Burmistrza i Urzędu Miasta w roku 2006 ograniczy do sprawozdania z wykonania zadań, które miasto w tym czasie wypełniało. Wymieniła wszystkie zadania, w związku z którymi podejmowane były uchwały Rady, wymieniła ilość i wydanych przez poszczególne referaty decyzji. Sprawozdanie na piśmie, które jest załącznikiem do niniejszego protokołu otrzymali wszyscy radni. W trakcie sprawozdania pani Burmistrz zwróciła się do Rady z prośbą o zwolnienie jej z obowiązku szczegółowego odczytywania tekstu, znanego wszystkim radnym.
Przewodniczący Rady poprosił o opinię Radcy Prawnego co do możliwości przyjęcia takiego rozwiązania.
Radca Prawny pan p.Stawicki stwierdził brak przeciwwskazań prawnych, pod warunkiem zgody radnych.
W związku z tym pan M.Błajecki zapytał radnych czy życzą sobie odczytywania tekstu. Stwierdził, że nikt nie zgłosił takiego życzenia.
W dalszej części wystąpienia pani M.Ornoch -Tabędzka przypomniała, że rozpoczęła swoje działania w dniu 6 grudnia i jej decyzje do końca roku związane były ze zmianami kadrowymi oraz zaciągnięciem kredytu, co do którego wszystkie postanowienia podjęto w poprzedniej kadencji.
Zwróciła się do radnych z prośbą aby oceniając działania w 2006 r. wzięli pod uwagę plan i wykonanie. O dalszy komentarz poprosiła pana Skarbnika.
Skarbnik stwierdził, że przedstawione opracowanie nie wymaga bliższych komentarzy, może być uzupełnione danymi procentowymi.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady odstąpił od dalszego analizowania opracowania i zwrócił się do radnych z prośbą aby w głosowaniu wzięli pod uwagę że absolutorium udzielane jest burmistrzowi, który w zeszłym roku sprawował funkcję przez zaledwie 3 tygodnie.
Odczytał pismo burmistrza Napierały, który nieobecność na Sesji Absolutoryjnej tłumaczył zbyt późnym otrzymaniem zaproszenia.
Przewodniczący Rady przypomniał, że jednym z warunków wysłuchania opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium jest przedłożenie opinii RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu i opinii co do wniosku Komisji Rewizyjnej. Opinie te wszyscy dostali przed sesją. Poprosił Skarbnika o przedstawienie głównej informacji wynikającej z opinii RIO.
Skarbnik powołując się na uchwałę RIO nr 59 stwierdził, że wydano opinie pozytywną. Przedstawił uwagi zgłoszone przez RIO, które wymagały wyjaśnienia.
Po tym komentarzu Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Głos zabrała pani I.Janicka, która przedstawiła uwagi i wnioski Komisji. Wymieniła:
- zły monitoring dochodów, w wyniku którego podjęto nieracjonalną decyzję w sprawie kredytu;
- odsetki karne;
- brak pozyskiwanie środków pozabudżetowych przez MOK;
- współpracę z organizacjami pozarządowymi ( koszt pracy większy niż przyznawane dotacje);
- brak wyjaśnień byłego burmistrza i byłego skarbnika dla Komisji Rewizyjnej, która opierała się tylko na dokumentach.
Podsumowując stwierdziła, że Komisja była za udzieleniem absolutorium. Wskazała jednak na wątpliwości co do tego czyje właściwie działania są oceniane, czego efektem był wniosek Komisji o przygotowanie opinii prawnej.
Przewodniczący Rady poprosił o przedłożenie stanowiska Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Komisji pan Z.Czyż odczytał wniosek Komisji o udzielenie absolutorium. Komisja wnioskuje także do Rady Miasta Puszczykowa o zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych o stwierdzonych w trakcie kontroli okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych(załącznik do protokołu).
Przewodniczący Rady podsumowując stwierdził, że Rada ma do czynienia z dwoma wnioskami i dwoma opiniami. Wnioski to:
1/ o udzielenie burmistrzowi absolutorium,
2/ do Rady - o zgłoszenie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych o podejrzenie naruszenia dyscypliny finansów publicznych
i dwie opinie z Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Poprosił radnych o zabieranie głosu w sprawie udzielenia absolutorium
Radny p. K.Jopek powołując się na ustawę o finansach publicznych i statut m Puszczykowa stwierdził brak zachowania procedury absolutoryjnej. Jego zdaniem radni nie otrzymali sprawozdania w wymaganym terminie. Stwierdził też, że nie otrzymał sprawozdania tylko informacje z wykonania budżetu.
Radna pani I.Janicka poprosiła o wskazanie prawidłowej procedury przez Radcę Prawnego ponieważ w poprzedniej kadencji jako radna przez 4 lata nie otrzymywała sprawozdania i budżetu w terminie. Poprosiła o interpretację przepisu czy dostarczenie sprawozdania do wiadomości Rady oznacza obowiązek spotkania się Rady w tym dniu i wręczenie materiałów przez Przewodniczącego Rady, czy materiały mogą być wysłane pocztą.
 Pani Burmistrz - tytułem wyjaśnienia poinformowała, że 20 marca przekazała sprawozdanie Przewodniczącemu Rady i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
Pan M.Błajecki poprosił Radcę o odniesienie się do prośby pani I.Janickiej.
Pan P.Stawicki stwierdził nie ma w Statucie Miasta zapisu wskazującego, że sprawozdanie powinno być doręczone radnym do dnia 20 marca. Z ustawy o finansach publicznych wynika obowiązek złożenia sprawozdania 20 marca i doręczenie do jednostki stanowiącej czyli do Rady i do RIO, i te dwa elementy zostały dopełnione. Nie jest określony sposób dystrybucji. Najprostsze, zdaniem Radcy, byłoby przekazywanie drogą elektroniczną.
Radny pan K.Jopek, powołując się na opinie prawną w sprawie absolutorium, sporządzoną na wniosek Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz na ustawę o finansach publicznych stwierdził że:
1/ burmistrz ma obowiązek przedstawienia sprawozdania radzie miasta a nie Przewodniczącemu Rady,
2/ Statut miasta określa, że materiały dotyczące uchwalenia budżetu lub sprawozdania z wykonania budżetu musza być dostarczone 14 dni przed sesją, natomiast jego zdaniem radni otrzymali materiały 19 kwietnia .Wysyłka datowana była w Urzędzie na dzień 18 kwietnia.
Zdaniem Przewodniczącego Rady materiały zostały wysłane w terminie. Ponownie przypomniał, że Rada jest w sytuacji kuriozalnej bo zgodnie z przepisami prawa głosowanie odbywać się będzie nad absolutorium dla osoby, która przez 3 tygodnie odpowiadała za budżet przez siebie nie ustalony i nie wykonywany.
Ad 5.Podjęcie uchwały nr 35/07/V w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa
Przewodniczący odczytał tekst uchwały nr 35 w sprawie udzielenia absolutorium.
Głos zabrała pani I.Janicka, która w związku z wątpliwościami Komisji Budżetowej w sprawie konsekwencji nie udzielenia absolutorium dla urzędującego burmistrza, poprosiła o przybliżenie stosownych przepisów przez Radcę Prawnego.
Pan P.Stawicki, zakładając że wszyscy dostali jego opracowanie dot. procedury przytoczył art.28 ustawy, z której wynika że nieudzielanie absolutorium jest równoznaczne z rozpoczęciem procedury referendum w sprawie odwołania burmistrza ale nie dotyczy to przypadków, w których burmistrz sprawował władzę krócej niż 9 miesięcy. Zwrócił uwagę, że jest to nie udzielenie absolutorium burmistrzowi, niezależnie od jego nazwiska, nie jest ważne czy działał przez 11,5 miesiąca czy przez 2 tygodnie nie pociągające za sobą żadnych konsekwencji dla osoby, która już tej funkcji nie sprawuje. Jedynym kryterium absolutorium jest wykonanie budżetu w zakresie zgodności z planem. Zastrzeżenia co do sposobu jego wykonania, na które zwróciła uwagę Komisja Rewizyjna, nie mają wpływu na podjęcie decyzji absolutoryjnej
Po tym wyjaśnieniu Przewodniczący poprosił o głosowanie nad uchwałą.
Głosowanie: 12 głosów za udzieleniem absolutorium
1 - przeciwny
2 - wstrzymujące się.
Ad 6. Podjęcie uchwały nr 36/07/V w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2007 rok.
Przewodniczący Rady stwierdził iż w związku negatywną opinią RIO trzeba powrócić do sprawy budżetu na 2007 r. Poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetowej. Stwierdził, że wszyscy otrzymali materiały, na których uwzględniono poprawki nakazane przez RIO.
Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że Komisja w niewielkim stopniu odniosła się do poprawionej uchwały. Upewniła się natomiast, czy zmiany dotyczą tylko tych zapisów, na które wskazała RIO i po zapewnieniu przez Skarbnika, że tylko takie zmiany miały miejsce członkowie Komisji głosowali za przyjęciem tej uchwały.
Przewodniczący Rady ponownie zapytał pana Skarbnika czy jest absolutnie pewien, że to co zaproponował w uchwale wyczerpuje temat
Skarbnik oświadczył, że wszystkie zmiany, które zostały ujęte w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 4 kwietnia  zostały uwzględnione i zaproponowane w uchwale nr 36.
Przewodniczący poprosił o zabieranie głosu na temat projektu.
Radny pan.K Jopek stwierdził, że w materiałach na sesję nie otrzymał projektu uchwały nr 36. Wyraził z tego tytułu swoje oburzenie, zaproponował zdjęcie tego punktu z porządku obrad wobec niemożności wcześniejszego zapoznania się z tekstem projektu.
W zaistniałej sytuacji Przewodniczący Rady ogłosił 5 min przerwy.
 
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady i stwierdził, że radny pan K.Jopek otrzymał materiały w wymaganym terminie. Wyjaśnił, że uchwała przesłana do radnych nie była numerowana i radny mógł z tego powodu jej nie dostrzec, natomiast porządek obrad został przyjęty więc wniosek o wykluczenie tej uchwały z porządku nie jest możliwy, uchwala będzie głosowana.
Po tym wyjaśnieniu Przewodniczący zapytał radnego pana Jopka czy chciałby się do tego jeszcze jakoś odnieść.
W/w nie wyraził takiej woli.
Radny pan J.Szafarkiewicz zgłosił wniosek aby dokumenty sesyjne były wysyłane listem poleconym na adres domowy.
Pani Burmistrz wyraziła opinię, że rodzi to ogromne koszty.
Pan Szafarkiewicz, stwierdził że Rada ma na to pieniądze.
Do polemiki na ten temat włączył się Radca Prawny, który zainteresowany był czy jako data otrzymania dokumentów  ważna będzie data nadania czy data odbioru. Jeśli byłaby to data odbioru to może się zdarzyć, że dokumenty zostaną odebrane nawet po sesji i będzie zarzut, że dokumenty nie dotarły.
Przewodniczący Rady stwierdził, że dopilnowanie aby dokumenty dotarły na czas jest jego obowiązkiem. Przyjął winę na siebie i zapewnił radnych, że sytuacja zostanie w szybkim czasie naprawiona: dokumenty będą docierały do wszystkich na czas i w pełnym komplecie. Następnie zapytał kto jest za przyjęciem wyświetlonej na ekranie uchwały nr 36.
Głosowanie: 12 głosów za
1 przeciwny
2 wstrzymujące się
 
 Ad 7/ Podjęcie uchwały nr 37/07/V w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązania wekslowego
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie istoty tej uchwały.
Pan Skarbnik wyjaśnił, iż jest to zabezpieczenie kwoty wynikającej z 10 % umorzenia długu zaciągniętego w 99 r. przez miasto Puszczykowo w Banku Ochrony Środowiska, na które wyraził zgodę Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Warunkiem umorzenia jest wydatkowanie kwoty na cele proekologiczne, przedstawienie harmonogramu inwestycji i uchwała Rady Miasta upoważniająca Burmistrza do zaciągania zobowiązań wekslowych.
Pan Balcerek zwrócił uwagę na błąd w dacie - rok zaciągnięcia kredytu 1990.
Pan Skarbnik stwierdził iż jest to błąd pisarski i poprosił o poprawienie daty na1999 r.
Pani I.Janicka poinformowała, że Komisja Budżetu i Rozwoju miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący poprosił o głosowanie w sprawie powyższej uchwały.
Głosowanie: wszyscy radni opowiedzieli się za przyjęciem uchwały - 15 głosów.
 
Ad 8. Sprawozdanie Burmistrza
Sprawozdanie wszyscy otrzymali na piśmie ( załącznik do protokołu), w związku z czym pani Burmistrz ograniczyła się do wymienienia najważniejszych jej zdaniem spotkań, uroczystości i problemów. Wymieniła m.in. ustalenia w sprawie łączy internetowych,  podpisania 15 maja porozumienia gmin aglomeracji poznańskiej celem podjęcia róznych wspólnych działań - transport podmiejski, gospodarka odpadami.
Poinformowała o przeprowadzonej statystyce wydawania decyzji przez poszczególne referaty, z której wynikało że najbardziej obciążony jest referat gospodarki przestrzennej, następnie geodezji i inwestycji. Z tego obciążenia wynikają pewne nieterminowości, których jest coraz mniej.
Poprosiła o zadawanie pytań.
 
Radny pan A.Balcerek poprosił o zdanie relacji z spotkania, które odbyło się w dniu 17 kwietnia z projektantami i dotyczyło Zakola Warty.
 
Pani Burmistrz wyjaśniła. iż było to rutynowe spotkanie z projektantami w związku z kontynuacją przerwanego dwa lata temu przygotowywania planów zagospodarowania przestrzennego. Projekt planu zagospodarowania tych terenów będzie wyłożony do wiadomości publicznej za 7 - 14 dni.
 
Kolejne pytanie pana Balcerka dotyczyło zakupu Zakola dla miasta, na co otrzymał zapewnienie iż prowadzone są w tej sprawie rozmowy.
 
Pan Szafarkiewicz zakwestionował wyłożenie planu bez zasięgania opinii radnych.
Pani Stempniak wyjaśniła, że plan jest przygotowywany do wyłożenie. Po przygotowaniu zostanie przekazany radnym do zaopiniowania.
 
Pani Jankowska poprosiła o wyjaśnienia w sprawie przetargu na remont  ul. Poznanskiej. Otrzymała odpowiedź pani Burmistrz, że przetarg się odbył ale nie został jeszcze rozstrzygnięty stąd brak dalszych informacji na ten temat.
 
Pan S.Balbierz w nawiązaniu do sprawozdania zapytał czy ktoś odbiera wykonanie prac  po położeniu przyłączy, zakwestionował także nadzór nad jakością wykonania ul. Rządowej.
Pani Burmistrz poleciła pani Mulczyńskiej udzielenie odpowiedzi na te pytania.
Pani Mulczyńska wyjaśniła, że wybrana technologia związana jest z ceną i decyzją fachowców. Pani Burmistrz uzupełnia powyższe wyjaśnienia.
 
Nie było więcej pytań dot. sprawozdania.
 
Przewodniczący Rady zamknął dyskusje dotyczącą sprawozdania burmistrza.
Ad 9. Informacje Przewodniczącego Rady
Przewodniczący odczytał pismo od pani Krystyny Kortus do Rady w sprawie przekazania udziałów budowlanych na placu targowym na rzecz innej osoby.
Pani Burmistrz zreferowała krótko sprawę, z której wynikało że jest spór pomiędzy współudziałowcami. Poinformowała o nieudanych negocjacjach i braku możliwości prawnych. Poprosiła o opinie prawnika w tej sprawie.
Pan Mecenas przedstawił całą historię umowy w sprawie dzierżawienia tych gruntów i roszczenia wspólniczek wobec Urzędu. W jego opinii jedynym wyjściem z obecnej sytuacji jest rozwiązanie przez Miasto umowy z obydwoma dzierżawcami, w czerwcu 2008 r.
Przewodniczący Rady po wysłuchaniu opinii Radcy i komentarzy uzupełniających pani Burmistrz stwierdził, że Rada powyższego problemu nie rozwiąże.
Zdaniem pani Janickiej w przyszłości takie kwestie powinny być rozważane na posiedzeniach komisji a nie na sesji Rady.
Ustalono skład pocztu sztandarowego Rady na uroczystej mszy św. 3 Maja: pan Balbierz, pani Grześkowiak i pani Pietrzak.
 
Ad 10. Interpelacje , zapytania i wnioski radnych
nie było chętnych do zabrania głosu
Ad 11. Wolne głosy
Pani Ozorowska zainteresowana była kwestią ustawienia pojemników do segregowania odpadów i i kwestią podlewania zieleni miejskiej
Odpowiedziała pani Burmistrz informując, że z reprezentacyjnych miejsc pojemniki zostały usunięte a podlewaniem zieleni zajmą się dwie firmy, które wygrały przetarg.
 
Pani Rutkowska - podziękowała za otrzymana odpowiedź w sprawie śnieżki rowerowej natomiast zakwestionowała oszczędnościowe rozwiązania zastosowane przy remontowaniu ul Rządowej, wg jej obliczeń położenie krawężników podniosłoby koszt remontu o 1500 zł.
Pani Burmistrz stwierdziła iż polegała na opinii fachowców. Zobowiązała się do rozmowy z inspektorem nadzoru. Decyzja  o zmianie sposobu wykonania chodnika należy do Rady.
Ustalono, ze jeśli ten koszt to 1500 zł to Rada podejmie stosowną decyzję.
Pan Rutkowski podniósł kwestię możliwości wjeżdżania samochodem na posesję, na remontowanej ulicy.
Pan Bekas stwierdził, że odczytanie przez Przewodniczącego Rady listu p.Kortus jest naruszeniem danych osobowych (przeciw czemu pan Błajecki  zaprotestował). Wyraził także oburzenie z powodu komentarza pani Burmistrz  (skracanie nazwisk obu pań - uczestniczek sporu) za co Pani Burmistrz natychmiast publicznie obie panie przeprosiła mimo ich nieobecności na sali.
Pan M.Błajecki powiadomił radnych, że  w związku z wnioskiem Komisji Rewizyjnej, w imieniu Rady zgłosi zawiadomienie do Regionalnego Rzecznika Odpowiedzialności Finansowej o naruszenie tej dyscypliny
Wobec wątpliwości pana Szafarkiewicz co do obowiązku głosowania nad wnioskiem pan Błajecki oświadczył, że nie ma takiego obowiązku, a zawiadomienie złoży jako przewodniczący Rady.
Pani I.Janicka zgłosiła w imieniu członków Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta potrzebę zorganizowania roboczego spotkania w sprawie Dni Puszczykowa oraz potrzebę komunikowania się z radnymi w sytuacji zaistnienia jakiegoś problemu. Prosiła także o udostępnienie dokumentów i kalendarza prac związanych z opracowywaniem strategii miasta.
Przewodniczący odwołał planowaną na 9 maja kolejną sesję i wyznaczył nowy termin - 13 czerwca.
O godz. 19.15 ogłosił zamknięcie obrad.
 
 
 
         Ewa Komorowska                                                  Marek Błajecki
 
              protokolant                                                       Przewodniczący Rady
 
 
Lista wiadomości