Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 12/07/V z sesji Rady Miasta Puszczykowa w dniu 11.07.2007r.

Protokół nr 12/07/V
z sesji Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 11.07.2007 r.
Kontynuacja w dniu 18.07.2007 r.
 
Godz. rozpoczęcia - 17.00
Godz. zakończenia - 19.50
 
Porządek obrad:
 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 13.06.2007 r.
 4. Podjęcie uchwały nr 45/07/V w sprawie: pośmiertnego nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Puszczykowa" Panu Witoldowi Frankowskiemu.
 5. Podjęcie uchwały nr 46/07/V w sprawie: nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Puszczykowa" Pani Krystynie Białeckiej-Pruszewicz.
 6. Podjęcie uchwały nr 47/07/V w sprawie: nadania tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Puszczykowa" Pani Annick Vaultier.
 7. Podjęcie uchwały nr 48/07/V w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Morenowej - część B.
 8. Podjęcie uchwały nr 49/07/V w sprawie: uchwalenia Statutu Miasta Puszczykowa.
 9. Dyskusja w sprawie wykupu terenu zakola Warty.
 10. Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
 11. Informacje Przewodniczącego Rady.
 12. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
 13. Wolne głosy.
 14. Uroczysta część sesji: przejście do Pałacu Ślubów, nadanie tytułów honorowych miasta.
 15. Zamknięcie sesji.
 
 
 
Ad 1. Otwarcie sesji.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki rozpoczął obrady sesji, przywitał radnych i gości oraz stwierdził quorum. Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przyjęcie porządku obrad.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka zgłosiła wniosek o wycofanie pkt 7 porządku obrad, tj. przeniesienia podejmowania projektu uchwały nr 48/07/V w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Morenowej - część B na kolejną sesję. Za przyjęciem zmiany głosowało 13 radnych, 1 wstrzymał się od głosu.
Porządek obrad z uwzględnieniem zgłoszonej zmiany został przyjęty jednogłośnie, 14 głosami radnych.
 
Ad 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 13.06.2007 r.
Protokół z sesji z dnia 13 czerwca 2007 r. został przyjęty bez żadnych zmian i uwag. Za przyjęciem protokołu głosowało 12 radnych, 2 wstrzymało się od głosu.
 
Ad 4. Podjęcie uchwały nr 45/07/V w sprawie: pośmiertnego nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Puszczykowa" Panu Witoldowi Frankowskiemu.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przedstawił ustalenia Kapituły, powołanej na czerwcowej sesji Rady Miasta w celu rozpatrzenia kandydatur zgłoszonych do tytułów honorowych. Kapituła zebrała się 28 czerwca 2007 r. w jej skład weszli Przewodniczący komisji stałych oraz Przewodniczący Rady Miasta:
Przewodniczący Rady Miasta Marek Błajecki
Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Danuta Panek-Janc
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Urszula Rudzińska
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Czyż
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przedstawił ustalenia Kapituły w sprawie wniosku pani burmistrz o pośmiertnie nadanie tytułu honorowego "Zasłużonego dla Miasta Puszczykowa" panu Witoldowi Frankowskiemu.
Wniosek pani burmistrz został przyjęty pozytywnie i uzyskał rekomendację Kapituły do akceptacji przez Radę Miasta.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, poproszona przez Przewodniczącego Rady, przedstawiła sylwetkę pana Witolda Frankowskiego i uzasadniła wniosek o nadanie tytułu honorowego.
Radny Krzysztof Jopek poprosił o wyjaśnienie, dlaczego na kserokopii protokołu otrzymanego w materiałach na sesję widnieją tylko cztery podpisy, podczas gdy w obradach Kapituły udział brało pięć osób i czy świadczy to o tym, że jedna osoba nie brała udziału w obradach, czy też jest innego zdania wobec ustaleń Kapituły.
Wyjaśnień udzieliła Radna Danuta Panek-Janc informując, że uczestniczyła w obradach Kapituły i jest tego samego zdania co pozostali jej członkowie. Jednak w czasie przygotowywania materiałów na sesję dla radnych, kiedy był podpisywany powyższy protokół, nie była obecna w Puszczykowie. Stąd brak jej podpisu na protokole w dniu przygotowywania dokumentów, ponadto poinformowała o uzupełnieniu podpisu co poświadczył Przewodniczący Rady Marek Błajecki.
Radny Krzysztof Jopek przyjął powyższe wyjaśnienie.
Protokół z posiedzenia Kapituły stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą nr 45/07/V. Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie 14 głosami za.
 
Ad 5. Podjęcie uchwały nr 46/07/V w sprawie: nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Puszczykowa" Pani Krystynie Białeckiej-Pruszewicz.
Przewodniczący Marek Błajecki przedstawił ustalenia Kapituły w sprawie wniosku pani burmistrz o nadanie tytułu honorowego "Zasłużonego dla Miasta Puszczykowa" pani Krystynie Białeckiej-Pruszewicz.
Wniosek pani burmistrz został przyjęty pozytywnie i uzyskał rekomendację Kapituły do akceptacji przez Radę Miasta.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, poproszona przez Przewodniczącego Rady, przedstawiła sylwetkę pani Krystyny Białeckiej-Pruszewicz i uzasadniła wniosek o nadanie tytułu honorowego.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą nr 46/07/V. Powyższa uchwała została przyjęta 13 głosami za i 1 wstrzymującym.
 
Ad 6. Podjęcie uchwały nr 47/07/V w sprawie: nadania tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Puszczykowa" dla pani Annick Vaultier - Prezesa Stowarzyszenia Chateaugiron - Puszczykowo
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przedstawił ustalenia Kapituły w sprawie wniosku pani Elżbiety Kowalskiej w sprawie nadania tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Puszczykowa" pani Annick Vaultier.
Wniosek pani Elżbiety Kowalskiej został przyjęty pozytywnie i uzyskał rekomendację Kapituły do akceptacji przez Radę Miasta.
Przewodniczący Rady poprosił panią burmistrz o zabranie głosu w sprawie przedstawienia sylwetki pani Annick Vaultier. Pani burmistrz wyjaśniła, że w związku z przyjazdem grupy z Francji, pani Elżbieta Kowalska nie bierze udziału w tej sesji, ale w jej zastępstwie wystąpi pani Gabriela Ozorowska, przedstawicielka Stowarzyszenia Puszczykowo - Chateaugiron.
Pani Gabriela Ozorowska przedstawiła sylwetkę pani Annick Vaultier i uzasadniła wniosek o nadanie honorowego obywatelstwa.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą nr 47/07/V. Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie 14 głosami za.
 
Pkt 7 wykreślony z porządku obrad
 
W związku z wykreśleniem punktu 7 z porządku obrad, ulega zmianie numeracja uchwały nr 49/07/V w sprawie Uchwalenia Statutu Miasta Puszczykowa, która uzyskuje nr 48/07/V.
 
Ad 8. Podjęcie uchwały nr 48/07/V w sprawie: Uchwalenia Statutu Miasta Puszczykowa
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poinformował, że kilkakrotnie zbierała się Komisja Statutowa w składzie:
Przewodniczący Marek Błajecki
Radna Urszula Rudzińska
Radna Iwona Janicka
Radny Janusz Szafarkiewicz
Radca Prawny Piotr Stawicki
Ponadto podał informację, że miało miejsce spotkanie z mieszkańcami a także kolejne spotkanie z radcami prawnymi w celu naniesienia poprawek i dopracowania ostatecznej wersji Statutu. Wyjaśnił też, że główną intencją było, by wyekstrahować z poprzedniego Statutu najważniejszą, konstytucyjną część Statutu Miasta, natomiast by uzyskać większą przejrzystość, Regulamin Rady Miasta i Regulamin Komisji Rewizyjnej sporządzić w postaci załączników.
Następnie Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił Przewodniczących komisji stałych o wyrażenie zdania na temat prac nad Statutem, które miały miejsce na posiedzeniach tych komisji.
 
 
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Urszula Rudzińska, wyraziła wątpliwość odnośnie zasadności tworzenia rad osiedlowych, do pozostałej części Statutu komisja ma zdanie przychylne.
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Danuta Panek-Janc wyjaśniła, że miała uwagi odnośnie usterek edycyjnych, co do treści merytorycznej brak wątpliwości.
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Iwona Janicka wyjaśniła, że podczas jej nieobecności na posiedzeniach komisji zgłaszano szereg uwag, które zostały uwzględnione, ponadto w trakcie tej sesji będą zgłaszane kolejne ewentualne uwagi.
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Czyż wyjaśnił, że Komisja Rewizyjna zajęła się przede wszystkim Regulaminem Komisji Rewizyjnej i opiniuje go pozytywnie.
 
Głos zajął Sekretarz Miasta Maciej Dettlaff, omawiając zmiany naniesione na ostatnim spotkaniu w sprawie zmiany Statutu, które odbyło się przy udziale radców prawnych, Piotra Stawickiego i Macieja Dehmela.
Sekretarz przedstawił następujące zmiany w Regulaminie Komisji Rewizyjnej:
 1. w § 3 - opiniowanie wniosku o odwołanie burmistrza przez Komisje Rewizyjną, w przypadku gdy zwoływane jest referendum nad odwołaniem burmistrza, taka opinia nie jest wymagana przez ustawę, stąd propozycja by wykreślić cały ten paragraf,
 2. w § 7 w pkt 1 - zmiana edytorska polegająca na zamianie słowa "może zaistnieć" na "zaistniało" jako sformułowanie bardziej ścisłe,
 3. w § 15 pkt 1, zmiana zapisu by zagwarantować każdemu członkowi Komisji Rewizyjnej możliwość czynnego udziału w zespołach kontrolnych.
 
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zaproponował, by ewentualne poprawki do Statutu zgłaszać w dyskusji i zapytał czy są jeszcze uwagi merytoryczne. Z konieczności usystematyzowania zgłaszanych uwag, zdecydował o odczytaniu całości Statutu i zgłaszania uwag w trakcie czytania.
 
I Statut Miasta Puszczykowa
 
 1. Radny Janusz Szafarkiewicz zgłosił, by w § 11 w pkt 3 zapisać, że Rada może powoływać w trakcie trwania kadencji inne komisje stałe, niż wymienione w pkt 2 tego paragrafu, by w razie takiej konieczności nie było trzeba zmieniać Statutu, który wymienia komisje stałe.
Przewodniczący Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad tą poprawką. Powyższa poprawka została przyjęta jednogłośnie 14 głosami za.
 
 1. Następnie Radny Krzysztof Jopek zgłosił, by w § 11 pkt 7 dopisać, że w posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć też mieszkańcy, ale bez prawa udziału w głosowaniu.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad tą poprawką. Powyższa poprawka została przyjęta jednogłośnie 14 głosami za.
 
 1. Radny Krzysztof Jopek zgłosił, by w § 12 w pkt 2 dopisać, że Komisja Rewizyjna, opinie o wykonaniu budżetu Miasta i wnioski o udzielenie lub nieudzielanie absolutorium Burmistrzowi przedstawia też Radzie Miasta. Następnie, by w pkt 1 w tym paragrafie zapisać, że Rada oprócz działalność Burmistrza i miejskich jednostek organizacyjnych, kontroluje też jednostki pomocnicze.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad tą poprawką. Powyższa poprawka została przyjęta 13 głosami za i 1 przeciw.
 
 
 1. Radna Iwona Janicka złożyła wniosek, by w § 20 pkt 2 doprecyzować, jakiego okresu dotyczą dane odnośnie ilości mieszkańców dopisując "według stanu na koniec roku poprzedniego".
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad tą poprawką. Powyższa poprawka została przyjęta 8 głosami za, 3 przeciw i 3 wstrzymującymi.
 
 1. W toku dyskusji nad § 20, Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka zaproponowała dopisanie punktu 6 w brzmieniu "Szczegółowe zasady funkcjonowania organów osiedla określa Rada Miasta w drodze uchwały"
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad ta poprawką. Powyższa poprawka została przyjęta 12 głosami za i 2 przeciw.
 
 1. Radny Andrzej Balcerek zaproponował, by w § 24 dopisać, że przepisy prawa miejscowego przekazuje się mieszkańcom za pośrednictwem Echa Puszczykowa.
Radny Janusz Szafarkiewicz złożył wniosek, by przegłosować pozostawienie § 24 bez zmian.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad tym wnioskiem. Powyższy wniosek został przyjęty 10 głosami za, 3 przeciw i 1 wstrzymującym.
 
 1. W toku dyskusji nad § 25 Przewodniczący Rady Marek Błajecki wniósł o wykreślenie w § 25 w pkt 6 słowa "pisemny" odnośnie wniosku.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad tym wnioskiem. Powyższy wniosek został przyjęty 7 głosami za, 1 przeciw i 6 wstrzymującymi.
 
 1. Radny Krzysztof Jopek wniósł, by w § 25 pkt 2, dopisać podpunkt "e" w brzmieniu "nagrania z sesji Rady i komisji", podpunkt "f" w brzmieniu "inne dokumenty przyjęte przez Radę i komisje" i analogiczne zmiany w § 25 pkt 3.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad tym wnioskiem. Powyższy wniosek został przyjęty jednogłośnie 14 głosami za.
 
 1. Radny Andrzej Balcerek wniósł, by w § 26 sformułowanie "w sposób zwyczajowo przyjęty" zastąpić "w informatorze Miasta Echo Puszczykowa".
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad tym wnioskiem. Powyższy wniosek został odrzucony 8 głosami przeciw, 4 głosami za i 2 wstrzymującymi.
 
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zarządził 3 min. przerwy.
 
II Rejestr Gminnych Jednostek Organizacyjnych Miasta Puszczykowa. Załącznik nr 4 do Statutu Miasta Puszczykowa
 
 1. Radna Iwona Janicka zgłosiła, by w załączniku nr 4 do Statutu, wykreślić dwie ostatnie kolumny ("Podstawa prawna działania" i "Kierownik jednostki"), a także, by ujednolicić nazewnictwo i stosować wobec urzędu jako jednostki nazwę "Urząd Miejski".
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad tym wnioskiem. Powyższy wniosek został przyjęty jednogłośnie 14 głosami za.
 
III Regulamin Rady Miasta Puszczykowa. Załącznik nr 5 do Statutu Miasta Puszczykowa
 
 1. Radna Iwona Janicka wniosła, by w § 3 połączyć punkty "c" i "d", nadając punktowi "c" brzmienie "Komisja Rewizyjna i inne komisje stałe wymienione w Statucie"
 
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad tym wnioskiem. Powyższy wniosek został przyjęty 13 głosami za i 1 przeciw.
 
 1. Radny Krzysztof Jopek wniósł o wykreślenie § 4 Regulaminu, jako niezgodnego z Ustawą o samorządzie gminnym, która w § 19 pkt 2 mówi o zadaniach przewodniczącego rady. Wyjaśnień do tej wypowiedzi udzielił radca prawny Maciej Bebejewski twierdząc, że zapis § 4 Regulaminu nie jest sprzeczny z § 19 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad tym wnioskiem. Powyższy wniosek został odrzucony 7 głosami przeciw, 4 za i 2 wstrzymującymi.
 
O godz. 19.30 Radna Iwona Janicka opuściła posiedzenie Rady Miasta.
 
 1. Radny Krzysztof Jopek wniósł, by w § 9 pkt 4 dopisać, że Przewodniczący Rady podaje do publicznej wiadomości także informację o sesji nadzwyczajnej.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad tym wnioskiem. Powyższy wniosek został przyjęty jednogłośnie 13 głosami za.
 
 1. Radny Władysław Hetman wniósł, by w § 9 pkt 1 dopisać, że sesję przygotowuje Przewodniczący Rady wraz z Wiceprzewodniczącym.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad tym wnioskiem. Powyższy wniosek został przyjęty jednogłośnie 13 głosami za.
 
 1. Radny Janusz Szafarkiewicz wniósł, by w § 9 dopisać pkt 8 informujący o wyłączeniu poszczególnych punktów obrad w przypadku niedotrzymania terminów określonych w § 9 pkt 2-4.
 
O godz. 19.45 Radna Iwona Janicka wróciła na posiedzenie Rady Miasta.
 
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad tym wnioskiem. Powyższy wniosek został przyjęty 10 głosami za, 1 przeciw i 3 wstrzymującymi.
 
O godz. 19.50 Przewodniczący Rady Marek Błajecki zamknął obrady w dniu 11.07.2007 r. i wyznaczył termin kontynuacji posiedzenia Rady Miasta na 18.07.2007 r. na godz. 15.00.
 
Uroczysta część sesji: przejście do Pałacu Ślubów i nadanie tytułów honorowych Miasta Puszczykowa
 
Kontynuacja posiedzenia
w dniu 18.07.2007 r.
 
Godz. rozpoczęcia - 15.00
Godz. zakończenia - 17.50
 
Przewodniczący Rady Marek Błajecki rozpoczął kontynuację obrad Rady Miasta, przywitał radnych i gości oraz stwierdził quorum. Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
 
 
 
 
Stwierdzono nieobecność trzech Radnych - Urszuli Rudzińskiej, Zbigniewa Czyża i Krzysztofa Jopka.
 
IV Kontynuacja dyskusji nad Regulaminem Rady Miasta Puszczykowa Załącznik nr 5 do Statutu Miasta Puszczykowa
 
 1. Radny Władysław Hetman wniósł, by w § 10 pkt 4 zmienić sformułowanie "dyrektor Biura Rady" na "pracownik Biura Rady".
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad tym wnioskiem. Powyższy wniosek został przyjęty jednogłośnie 12 głosami za.
 
O godz. 15.15 do obradujących dołączyli Radni Urszula Rudzińska i Zbigniew Czyż.
 
 1. Radna Iwona Janicka zgłosiła, by w § 16 w pkt 12 dopisać, że osoby spośród publiczności mogą zabierać głos także na wniosek radnego.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad tym wnioskiem. Powyższy wniosek został przyjęty 10 głosami za, 3 przeciw i 1 wstrzymującym.
 
 1. Radny Władysław Hetman wniósł, by zmienić § 22 w pkt 1 i nadać mu brzmienie "Na wniosek radnego przeprowadza się głosowanie imienne"
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad tym wnioskiem. Powyższy wniosek został odrzucony 5 głosami przeciw, 4 za i 5 wstrzymującymi.
 
 1. Radna Ewa Pietrzak wniosła, by przeredagować pkt 3 w § 23.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad pozostawieniem tego punktu bez zmian. Za pozostawieniem tego punktu bez zmian opowiedziało się 7 radnych, 5 było przeciw i 2 wstrzymało się od głosu.
 
 1. Radny Janusz Szafarkiewicz wniósł, by wykreślić § 40, który powodowałby konieczność zmiany Statutu w przypadku, gdy Rada powołałaby w czasie trwania kadencji inne komisje, niż określone w Regulaminie, lub zmieniła ich zakres działania czy nazwę.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad tym wnioskiem. Powyższy wniosek został przyjęty jednogłośnie 14 głosami za.
 
Przewodniczący Rady Marek Błajecki ogłosił, że po wykreśleniu § 40, w dalszej części tego posiedzenia Rady Miasta, Radni w odniesieniu do kolejnych paragrafów Regulaminu Rady Miasta będą się posługiwać wcześniejszą numeracją.
 
 1. Radny Andrzej Balcerek wniósł, by w § 42 w pkt 3 zmienić słowo "rozstrzygnięcia" na "uchwały".
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad tym wnioskiem. Powyższy wniosek został przyjęty 11 głosami za i 3 wstrzymującymi.
 
 1. Radny Władysław Hetman wniósł, by wykreślić pkt 2 w § 51.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad tym wnioskiem. Powyższy wniosek został odrzucony 8 głosami przeciw 3 za i 3 wstrzymującymi.
 
 1. Radny Andrzej Balcerek wniósł, by wykreślić § 50.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad tym wnioskiem. Powyższy wniosek został odrzucony 11 głosami przeciw, 1 za i 2 wstrzymującymi.
 
 1. Radny Andrzej Balcerek wniósł, by zmienić § 52 tak by wynikało z niego, że radni odpowiadają przez wyborcami, a nie przed Przewodniczącym Rady.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad tym wnioskiem. Powyższy wniosek został odrzucony 13 głosami przeciw i 1 za.
 
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka zaprosiła Radnych na uroczystość, która miała się odbyć o godz. 18.00 w Ośrodku Leśnym by uświetnić rocznicę 10-lecia Partnerstwa Puszczykowa i Chateaugiron. Wyjaśniła też, że w związku z obchodami nie będzie mogła przedstawić na tej sesji sprawozdania z bieżącej działalności.
 
O godz. 16.25 Przewodniczący Rady Miasta ogłosił trzyminutową przerwę.
 
V Regulamin Komisji Rewizyjnej. Załącznik nr 6 do Statutu Miasta Puszczykowa
 
 1. Radny Władysław Hetman wniósł, by w § 8 pkt 4 wykreślić sformułowanie "w całości lub części" oraz w pkt 5 zmienić słowo "zatwierdzeniu" na "zakończeniu".
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad tym wnioskiem. Powyższy wniosek został odrzucony 9 głosami przeciw, 4 za i 1 wstrzymującym.
 
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka opuściła salę sesyjną o godz. 17.00.
 
 1. Radny Janusz Szafarkiewicz wniósł, o zmianę zapisu w § 15 pkt 1, polegająca na dopisaniu zdania, które zagwarantuje każdemu członkowi Komisji Rewizyjnej możliwość czynnego udziału w zespołach kontrolnych.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad tym wnioskiem. Powyższy wniosek został przyjęty 13 głosami za i 1 przeciw.
 
Przewodniczący Rady Marek Błajecki w trakcie dyskusji przeprowadził głosowanie nad dopisaniem w § 25 sformułowania "z głosem doradczym". Powyższy wniosek został przyjęty 10 głosami za i 4 wstrzymującymi.
 
Przewodniczący Rady Marek Błajecki ogłosił przyjęcie załącznika nr 6 do Statutu Miasta Puszczykowa Regulaminu Komisji Rewizyjnej i stwierdził, że Statut Miasta Puszczykowa wraz z załącznikami został poprawiony zgodnie z uwagami Radnych.
 
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały nr 48/07/V w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Puszczykowa. Powyższa uchwała została przyjęta 10 glosami za, 1 przeciw i 3 wstrzymującymi.
 
Ad 9. Dyskusja w sprawie wykupu terenu zakola Warty
 
Przewodniczący Rady Miasta Marek Błajecki przeprowadził głosowanie w sprawie zaaprobowania wiadomości, że Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka będzie prowadzić negocjacje w sprawie wykupu całego terenu zakola Warty. Przyjęto 13 głosami za i 1 przeciw.
 
Radny Janusz Szafarkiewicz stwierdził, że sprawa wykupu i przeznaczenia terenu zakola Warty, powinna zostać omówiona na Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej, by skonkretyzować założenia odnośnie tego terenu.
 
Radna Iwona Janicka wyjaśniła, że sprawa zakola Warty będzie w lipcu omawiana na Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Radna Urszula Rudzińska powiedziała, że w tej sprawie, ważne będą też głosy radnych i mieszkańców.
 
Pkt 10 przeniesiony na kolejną sesję
 
Ad 11. Informacje Przewodniczącego Rady
 
Przewodniczący Rady Marek Błajecki odczytał skierowany do niego list pani Krystyny Kortus dotyczący umowy dzierżawy terenu na Rynku. W związku z brakiem kompetencji Rady do rozstrzygania w sprawach cywilnych mieszkańców, Przewodniczący Rady postanowił nie angażować Rady w powyższą sprawę.
 
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił Radnym pismo z firmy GeoInwest dotyczące realizacji inwestycji przy ulicy Poznańskiej, działka o numerze 701/5.
 
Przewodniczący Rady Marek Błajecki, poinformował Radnych o wizytacji na terenie firmy "Eko-Rondo", w której brał udział i wyraził negatywne zdanie na temat stanu dzierżawionego terenu. Radna Urszula Rudzińska wyjaśniła, że Komisja Spraw Społecznych analizowała umowę dzierżawy tego terenu przez firmę "Eko-Rondo", z której wynika, że dzierżawca zajmuje się utrzymaniem porządki i zieleni, wykonywaniem napraw itp. Wskazała też, że Miasto na prawo egzekwować ustalenia umowy od dzierżawcy.
 
Następnie zajęto się kwestią wymiany słupów energetycznych na ulicy Poznańskiej. Wiceburmistrz Anna Gonet przedstawiła wiążące się z tym koszty i wyjaśniła, że środki na tę inwestycję są zagwarantowane w budżecie Miasta.
Radna Iwona Janicka zaproponowała, by tą kwestią zajęły się komisje, wtedy szybciej będzie można podjąć decyzję w tej sprawie.
 
Ad 12. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych
 
Radny Stanisław Balbierz zapytał dlaczego Miasto podpisuje umowy z panem Fajferem, skoro ciągle są jakieś problemy przy realizacji prowadzonych przez niego inwestycji.
Wiceburmistrz Anna Gonet wyjaśniła, że pan Fajfer rzeczywiście jest autorem wielu projektów, a na niektórych budowach są problemy tez dlatego, ze nie było wcześniej spotkań z mieszkańcami i dopiero w trakcie realizacji inwestycji są zgłaszane uwagi i nanoszone poprawki autorskie.
 
Ad 13. Wolne głosy
Brak
Ad 14. Uroczysta część sesji: przejście do Pałacu Ślubów, nadanie tytułów honorowych miasta
Uroczystość miała miejsce 11.07.2007 r.
 
Ad 15. Zamknięcie sesji
 
O godz. 17.50 Przewodniczący Rady Marek Błajecki ogłosił zamknięcie sesji i wyznaczył termin następnego posiedzenia na 19.09.2007 r. na godz. 17.00.
 
 
 
…………………………                                                          ………………………………….
         Protokolant                                                                         Przewodniczący Rady Miasta
Lista wiadomości