Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 13/07/V z sesji nadzwyczajnej Rady Miasta Puszczykowa w dniu 31.07.2007r.

Protokół nr 13/07/V
z Sesji Nadzwyczajnej Rady Miasta Puszczykowa
w dniu 31.07.2007 r.
 
Godz. rozpoczęcia - 16.00
Godz. zakończenia - 16.55
 
Porządek obrad:
 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały nr 49/07/V w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 4. Podjęcie uchwały nr 50/07/V w sprawie: zmiany uchwały nr 25/07/V z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na rok 2007.
 5. Wolne głosy.
 6. Zamknięcie sesji.
 
 
 
Ad 1. Otwarcie sesji.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki rozpoczął obrady sesji, przywitał Radnych i Gości oraz stwierdził quorum. Listy obecności Radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Stwierdzono nieobecność Radnych Iwony Janickiej, Andrzeja Dettloffa i Macieja Schneidera
 
Ad 2. Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 12 głosami Radnych.
 
Ad 3. Podjęcie uchwały nr 49/07/V w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Na prośbę Przewodniczącego Rady Marka Błajeckiego, Skarbnik Piotr Szmytkowski poinformował Radnych o możliwościach sfinansowania termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 2, omówił też poszczególne zmiany, jakich w związku z zaciągnięciem kredytu, należy dokonać w uchwale budżetowej i przedstawił zasadność ich dokonania zgodnie z uzasadnieniem uchwały.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki w związku z nieobecnością Przewodniczącej Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Iwony Janickiej a także jej Zastępcy Macieja Schneidera, poinformował, że Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta omawiała tę uchwałę na posiedzeniu i stosunkiem głosów 3 za do 2 wstrzymujących, zarekomendowała ją do przyjęcia przez Radę Miasta.
Następnie na prośbę pani burmistrz, pani Barbara Mulczyńska-Dywan przedstawiła Radnym, dane dotyczące technicznej strony termomodernizacji budynku.
Pani burmistrz wyjaśniła też, że w związku z planowaną przebudową Szkoły Podstawowej nr 2, fragment budynku, który będzie łączył stary i nowy budynek, nie zostanie ocieplony by nie dublować prac.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą nr 49/07/V. Powyższa uchwała została przyjęta 8 głosami za i 4 wstrzymującymi.
Ad 4. Podjęcie uchwały nr 50/07/V w sprawie: zmiany uchwały nr 25/07/V z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na rok 2007.
 
Na prośbę Przewodniczącego Rady Marka Błajeckiego, Skarbnik Piotr Szmytkowski omówił zmiany, będące konsekwencją podjęcia uchwały nr 49/07/V w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, które należy nanieść w uchwale budżetowej.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poinformował, że Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta omawiała tą uchwałę na posiedzeniu i stosunkiem głosów 3 za do 2 wstrzymujących zarekomendowała ją do przyjęcia przez Radę Miasta.
O godz. 16.23 do obradujących dołączyła Radna Iwona Janicka.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą nr 49/07/V. Powyższa uchwała została przyjęta 9 głosami za i 4 wstrzymującymi.
 
Ad 5. Wolne głosy.
 1. Radna Ewa Pietrzak poinformowała, że po publikacji na łamach "Echa Puszczykowa" wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono umorzeń podatku w 2006 roku, docierają do niej liczne sygnały, że artykuł ten był niezrozumiały dla mieszkańców. W związku z tym zasugerowała, by w kolejnym numerze "Echa Puszczykowa" zamieścić informację, że umorzenia te miały miejsce w okresie działalności poprzedniego burmistrza.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że w lipcowym numerze "Echa Puszczykowa" taka informacja już została umieszczona, jednocześnie zapewniła, że jeżeli okaże się to niewystarczające to w kolejnym numerze zostaną zamieszczone takie wyjaśnienia.
 1. Radny Andrzej Balcerek poinformował, że został poproszony o przekazanie głosów mieszkańców, którzy pytają, kiedy zostaną usunięte z Puszczykowa sterty śmieci. Radny zapytał też, czy chodniki na ulicy Poznańskiej wzdłuż ścieżki rowerowej i ścieżki spacerowej nie są zbyt wąskie.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała, że w lipcowym numerze "Echa Puszczykowa" został umieszczony list otwarty do prezesa firmy Remondis Sanitech, która nie wywiązuje się z zawartej z Miastem umowy na wywóz śmieci. Pani burmistrz poinformowała też, że zostały podjęte kroki w celu wykonania zastępczego, którego kosztami firma Remondis Sanitech zostanie obciążona. Ponadto pani burmistrz poinformowała, że jest przygotowywane inne rozwiązanie selektywnej zbiórki śmieci na terenie miasta Puszczykowa i będzie to przedmiotem obrad Komisji Spraw Społecznych.
W sprawie odpowiedzi na pytanie dotyczące szerokości chodników, na prośbę pani burmistrz głos zabrała pani Barbara Mulczyńska-Dywan, która wyjaśniła, że chodniki na ulicy Poznańskiej są wykonane zgodnie z projektem budowlanym, zgodnie z normami i zgodnie z miejscem, jakie projektant miał do dyspozycji. Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła też, że poszerzenie chodników wiązałoby się z likwidacją miejsc postojowych lub z całkowitą likwidacją zieleni, a oprócz tego chodnik powinien mieć jednolitą szerokość na całym odcinku.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, oznajmiła też, że wcześniej sama kwestionowała szerokość chodnika i ścieżki rowerowej, a również sensowność powstania ścieżki rowerowej i odpowiedź, jaką otrzymała w pełni ją przekonała, gdyż gdyby nie zaplanowano ścieżki w tym projekcie nie uzyskanoby środków z powiatu na jego realizację.
 1. Radny Stanisław Balbierz zadał pytanie, czy są w budżecie przewidziane środki na zamiatanie ręczne ulicy Poznańskiej, gdyż jego zdaniem mechaniczne zamiatarki nie będą mogły oczyścić zatoczek i zajazdów na samochody.
Odpowiedzi udzieliła pani Barbara Mulczyńska-Dywan informując, że miasto jest do tego przygotowane i prowadzono już wstępne rozmowy w sprawie udzielania zleceń na zamiatanie części chodników, zakoli itp. małą zamiatarką.
 1. Radny Władysław Hetman zapytał czy na ulicy Jarosławskiej do pierwszych zabudowań i wzdłuż ulicy Wysokiej można poobcinać wystające na chodnik gałęzie.
Odpowiedzi udzieliła pani Barbara Mulczyńska-Dywan informując, że jeżeli będzie taka decyzja to miasto się tego podejmie, ale leży to w kompetencji Zarządu Dróg Wojewódzkich i dwukrotnie już zgłaszano tą sprawę. Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że jeżeli miasto będzie musiało samo się tego podjąć, to obciąży kosztami instytucje, która jest za to odpowiedzialna. Radny Władysław Hetman zaznaczył, że ulica Jarosławska jest ulicą miejską. Ustalono, że prace na ulicy Jarosławskiej zostaną wykonane na koszt miasta a na ulicy Wysokiej na koszt Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Radny Janusz Szafarkiewicz zapytał, do kogo należy obowiązek obcięcia gałęzi, gdy wystają one z prywatnych posesji. Pani Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiedziała, że obowiązek ten ciąży na właścicielach posesji i gdy jest to konieczne straż miejska podejmuje interwencję, ale w przypadku tzw. letniaków, których właściciele rzadko są obecni a wystające gałęzie są zagrożeniem, wtedy prace wykonuje miasto.
 1. Radny Janusz Szafarkiewicz, w związku lipcowym posiedzeniem Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, zapytał dlaczego wykorzystano dopiero około 20% pieniędzy przeznaczonych na inwestycje.
Odpowiedzi udzielił Skarbnik Piotr Szmytkowski, informując, że tak jak wyjaśniał to na posiedzeniu Komisji, nie ma jeszcze kompleksowej analizy z wykonania budżetu za 2006 rok. Znaczną kwotę inwestycji stanowią drogi, których budowa systematycznie jest realizowana, natomiast w podanej kwocie wykonania inwestycji nie jest ujęta np. faktura za wykonanie ulicy Poznańskiej, ponieważ płatność w tym przypadku jest dokonywana w zależności od etapu prac i druga faktura była wystawiona w lipcu a więc nie jest ujęta w sprawozdaniu za półrocze. Ponadto forma i terminy płatności są zawarte w umowie.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że inwestycja jest dofinansowywana i płatności odbywają się procentowo w zależności od stopnia zaawansowania robót, ostateczny odbiór jest przewidziany na grudzień. Ponadto pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że podejmowane są interwencje po zauważeniu np. nierówności nawierzchni.
Pani burmistrz poinformowała, że z chwilą, gdy zostają zauważone nieprawidłowości, jest to zgłaszane wykonawcy robót. Pani burmistrz poinformowała też, że została przeprowadzona rozmowa z inspektorem nadzoru i z firmą, która wygrała przetarg na prowadzenie prac nadzorczych na ulicy Poznańskiej. Z tej rozmowy została sporządzona notatka służbowa i zgodnie z ustaleniami co tydzień w poniedziałek odbywają się odprawy, na których są ustalane szczegóły wykonania prac i poprawek. Ponadto w związku z tym, że projekt często rozbiegał się z oczekiwaniami i potrzebami mieszkańców był też korygowany co niestety przedłużało bałagan.
Radny Janusz Szafarkiewicz poinformował, że na części ulicy Poznańskiej, na której położona jest już nowa nawierzchnia, po deszczu tworzą się kałuże. Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że ten problem został już zgłoszony i w tych miejscach asfalt będzie frezowany i kładziony na nowo jeżeli takie będą wyniki pomiarów geodezyjnych.
 1. Radna Urszula Rudzińska poinformowała, że mieszkańcy ulicy Nowej zgłaszają, że podejście pod chodnik przy ulicy Poznańskiej jest wypiętrzone o około 40 cm. Ponadto Pani Urszula Rudzińska zapytała czy są już jakieś wnioski dotyczące sprawdzania umów na wywóz śmieci z firmą Eko-Rondo, Remondis czy inną, w związku z pojawieniem się trzyosobowej komisji, która sprawdza m.in. umowy na wywóz śmieci, szamba i powierzchnię budynków.
Wyjaśnień udzieliła pani burmistrz informując, że trzyosobowa komisja, która pojawiła się na ulicach Puszczykowa, sprawdza wyłącznie powierzchnie budynków. Jednocześnie pani burmistrz oznajmiła, że można spróbować sprawdzać też umowy, ale może to robić tylko strażnik miejski, który ma do tego uprawnienia.
Na pytanie dotyczące chodnika u wylotu ulicy Nowej odpowiedziała pani Barbara Mulczyńska-Dywan informując, że jest on podniesiony w tym miejscu o około 20 cm w stosunku do skrzyżowania z ulica Nową, na której krawężnik z obu stron ulicy jest na tej samej wysokości. Przy czym podniesienie chodnika w tym miejscu wiąże się z lokalizacją w tym miejscu studni lokalnych punktów tłocznych kanalizacji i ich przebudowa wiązałaby się z przebudową kanalizacji. Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że projekt modernizacji ulicy Poznańskiej nie przewidywał też modernizacji kanalizacji deszczowej mimo, że było to wcześniej zgłaszane. Ponadto pani burmistrz poinformowała, że w trakcie wykonywania prac także firma, która prowadzi prace podnosiła, by w przypadku niedrożności kanalizacji deszczowej nie kierować do nich pretensji.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan poinformowała, że drożność kanalizacji deszczowej na ulicy Poznańskiej była sprawdzana na etapie wykonywania projektu a także w czerwcu bieżącego roku i kilka studni wymaga remontu. Ponadto pani Barbara Mulczyńska-Dywan oznajmiła, że zobowiązano inspektora budowy do zgłaszania o takim fakcie po odkryciu studni i do tej pory jedna studnia została już wyremontowana.
Następnie pani burmistrz jeszcze raz wyraziła obawę o stan instalacji znajdujących się w ulicy Poznańskiej i poinformowała, że przed rozpoczęciem prac informowano o fakcie modernizacji firmy, których instalacje się tam znajdują.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał czy także po zakończeniu prac na ulicy Poznańskiej będzie sprawdzany stan kanalizacji deszczowej. Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że miasto stara się nadzorować firmy pracujące na ulicy Poznańskiej by w trakcie prac nakrywały studzienki kanalizacyjne, jednocześnie poinformowała, że po zakończeniu budowy będzie trzeba tę kanalizacje deszczową przeczyścić.
 1. Radny Stanisław Balbierz zapytał w jaki sposób będzie odprowadzana po deszczach woda spływająca z ulicy Poznańskiej na ulicę Kopernika, która jest niżej. Ponadto Radny stwierdził, że firma, która na danym odcinku wykonała już część robót powinna uporządkować w tym miejscu pasy zieleni, na które wyrzucała gruz, beton itp.
Wyjaśnień udzieliła pani Barbara Mulczyńska-Dywan informując, że na skrzyżowaniu ulic Kopernika i Poznańskiej jest wybudowana studnia chłonna na poboczu i są dwie kratki, które przejmują wodę, jednak ponadto należałoby wyposażyć teren np. w system drenów by przy gwałtownej ulewie woda w tym miejscu nie zalegała.
 1. Następnie Radna Urszula Rudzińska poprosiła o wizję lokalną na ulicy Nowej, by zastanowić się co można zrobić w sprawie wyrównania wysokości chodnika.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan zaproponowała, że na przyszły tydzień umówi projektanta kanalizacji sanitarnej, który mógłby zaproponować rozwiązanie i określić koszty przebudowy.
 1. Radna Iwona Janicka poinformowała Radnych o ustaleniach Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, która odbyła się 30 lipca br.
a)    pod koniec sierpnia Komisja chciałaby się zająć tematem przeznaczenia dwóch obiektów tj. budynku przy ulicy Poznańskiej i budynku przy ulicy Przecznica, w związku z tym wyraziła prośbę, by Radni zgłaszali w tym czasie swoje propozycje odnośnie ich przeznaczenia
b)    opłaty adiacenckie, które Miasto mogłoby wprowadzić z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - Komisja odrzuciła dyskusję na ten temat, gdyż mieszkańcy tak długo czekają na drogi, że gdyby mieli brać pod uwagę, że będzie pobierana dodatkowa opłata to wcześniej sami postanowiliby drogę wybudować, bo mogłyby to być podobne koszty.
W związku z tym Radna Iwona Janicka poprosiła, by zaprotokółować, żeby w tej kadencji już nie wracać do tego tematu.
 1. Przewodniczący Rady Miasta Marek Błajecki poinformował, że na Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta padła też propozycja, by zająć się problemem powstania regulaminu partycypacji mieszkańców w budowie drogi.
Ad 6. Zamknięcie sesji
 
O godz. 16.55 Przewodniczący Rady Marek Błajecki ogłosił zamknięcie sesji.
 
 
…………………………                                                          ………………………………….
         Protokolant                                                                         Przewodniczący Rady Miasta
Lista wiadomości