Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 11/07/V z sesji Rady Miasta Puszczykowa w dniu 13.06.2007r.

Protokół nr 11/07/V
z sesji Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 13.06.2007 r.
 
Godz. rozpoczęcia - 17.00
Godz. zakończenia - 20.30
 
Porządek obrad:
 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie programu obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dn. 25.04.2007 r.
 4. Uroczyste podziękowanie za pracę Dyrektorom Szkół i pani Ewie Komorowskiej; powitanie nowych pracowników Urzędu.
 5. Podjęcie uchwały nr 38/07/V w sprawie: zawarcia umowy z Miastem Poznań w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie w zakresie kultury: "Budowa Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej".
 6. Podjęcie uchwały nr 39/07/V w sprawie: pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez Miasto Poznań na dzieci zamieszkałe na terenie miasta Puszczykowa, uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Poznania.
 7. Podjęcie uchwały nr 40/07/V w sprawie: pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez Miasto Mosina na dzieci zamieszkałe na terenie miasta Puszczykowa, uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Mosiny.
 8. Podjęcie uchwały nr 41/07/V w sprawie: zmiany Uchwały nr 25/07/V z dn. 14.03.2007 r., w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na rok 2007.
 9. Podjęcie uchwały nr 42/07/V w sprawie: wykonania pierwokupu nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały nr 43/07/V w sprawie: zasad usytuowania na terenie miasta Puszczykowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
 11. Podjęcie uchwały nr 44/07/V w sprawie: ustanowienia nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz ustalenia Regulaminu nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
 12. Podjęcie uchwały nr 45/07/V w sprawie: uchwalenia Statutu Miasta Puszczykowa.
 13. Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
 14. Informacje Przewodniczącego Rady.
 15. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
 16. Wolne głosy.
 17. Zamknięcie sesji.
 
 
 
 
 
 
Ad 1. Otwarcie sesji.
Przewodniczący Marek Błajecki rozpoczął obrady sesji, przywitał radnych i gości oraz stwierdził quorum. Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przyjęcie programu obrad.
W ramach autopoprawki Przewodniczący zgłosił wniosek o wycofanie pkt 12 porządku obrad, tj. przeniesienia podejmowania projektu uchwały nr 45/07/V w sprawie: uchwalenia Statutu Miasta Puszczykowa na kolejną sesję w dniu 11 lipca 2007 r.
Porządek obrad z uwzględnieniem zgłoszonej zmiany został przyjęty jednogłośnie, 14 głosami radnych.
 
Ad 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dn. 25.04.2007 r.
Protokół z sesji z dnia 25 kwietnia 2007 r. został przyjęty bez żadnych zmian i uwag. Za przyjęciem protokołu głosowało 12 radnych, 2 wstrzymało się od głosu.
 
Ad 4. Uroczyste podziękowanie za pracę Dyrektorom Szkół i pani Ewie Komorowskiej; powitanie nowych pracowników Urzędu.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka podziękowała za wieloletnią pracę dyrektorom szkół, pani Marii Irenie Borowskiej - dyrektor Gimnazjum nr 2 oraz pani Małgorzacie Szubert - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2. Burmistrz podziękowała za pracę także pani Ewie Komorowskiej, dotychczasowej pracownicy Biura Rady.
Sekretarz Miasta Maciej Dettlaff przedstawił i powitał nowych pracowników Urzędu: panie Agnieszkę Głowacką-Bartkowiak i Katarzynę Szóstak, pracownice ds. Obsługi Biura Rady oraz panią Grażynę Nowicką - kierownika ds. inwestycji.
 
Ad 5. Podjęcie uchwały nr 38/07/V w sprawie: zawarcia umowy z Miastem Poznań w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie w zakresie kultury: "Budowa Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej".
Przewodniczący Marek Błajecki poprosił przewodniczących komisji o opinie w sprawie projektu uchwały nr 38/07/V.
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider poinformował, że komisja ustaliła kwotę 3 000 zł dotacji na budowę pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej.
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Urszula Rudzińska powiedziała, że komisja postanowiła, by wesprzeć budowę pomnika kwotą 2 000 zł.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Danuta Panek-Janc poinformowała, że komisja ustaliła kwotę dotacji na 2 000 zł, gdyż nie znała wysokości dotacji udzielonych przez ościenne gminy. W związku z powyższym przewodnicząca zaproponowała kwotę w wysokości 3 000 zł.
Przewodniczący Marek Błajecki odczytał wysokość dotacji, jakich udzieliły ościenne gminy na budowę pomnika i przeprowadził głosowanie nad uchwałą nr 38/07/V. Powyższa uchwała została odrzucona przy 13 głosach przeciw i 1 wstrzymującym. Podczas dyskusji Rada wnioskowała o zmianę wysokości dotacji na kwotę 3 000 zł.
 
Przewodniczący Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą nr 38/07/V z uwzględnieniem przyjętej zmiany. Rada przyjęła uchwałę 11 głosami za i 3 wstrzymującymi.
 
 
 
 
Ad 6. Podjęcie uchwały nr 39/07/V w sprawie: pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez Miasto Poznań na dzieci zamieszkałe na terenie miasta Puszczykowa, uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Poznania.
Zastępca Burmistrza Anna Gonet poinformowała radnych, że projekt uchwały nr 39/07/V ma na celu umożliwienie opłat za dzieci, mieszkające na terenie Puszczykowa, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Poznania.
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider powiedział, że wszyscy członkowie komisji opowiedzieli się za przyjęciem uchwały.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Danuta Panek-Janc poinformowała, że członkowie komisji również głosowali za przyjęciem uchwały.
 
Przewodniczący Marek Błajecki przeprowadził głosowanie. Uchwała nr 39/07/V została przyjęta jednogłośnie, 14 głosami za.
 
Ad 7. Podjęcie uchwały nr 40/07/V w sprawie: pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez Miasto Mosina na dzieci zamieszkałe na terenie miasta Puszczykowa, uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Mosiny.
Przewodniczący Marek Błajecki poprosił przewodniczących komisji o opinie w sprawie projektu uchwały nr 40/07/V.
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider oraz przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Danuta Panek-Janc poinformowali, że wszyscy członkowie obu komisji opowiedzieli się za przyjęciem uchwały.
 
Przewodniczący Marek Błajecki przeprowadził głosowanie. Uchwała nr 40/07/V została przyjęta jednogłośnie, 14 głosami za.
 
Ad 8. Podjęcie uchwały nr 41/07/V w sprawie: zmiany Uchwały nr 25/07/V z dn. 14.03.2007 r., w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na rok 2007.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poprosiła Skarbnika Piotra Szmytkowskiego o wyjaśnienie konieczności dokonania zmian w budżecie.
Skarbnik Piotr Szmytkowski omówił poszczególne zmiany w uchwale budżetowej, przedstawiając zasadność ich dokonania zgodnie z uzasadnieniem uchwały. Następnie Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka opowiedziała o planowanych zagranicznych wyjazdach służbowych:
- Sekretarz Maciej Dettlaff otrzymał dwutygodniowe stypendium w Stanach Zjednoczonych,
- Zastępca Burmistrza Anna Gonet i pracownik Urzędu Agnieszka Zielińska pojadą do Gruzji w ramach międzynarodowego projektu "Twinning Gruzja",
- Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka otrzymała zaproszenie do wzięcia udziału w Europejskim Spotkaniu Kobiet Prezydentów i Burmistrzów w Czechach, na którym Polskę reprezentować będą tylko 4 osoby.
 
Przewodniczący Marek Błajecki poprosił przewodniczących komisji o wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały nr 41/07/V.
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider powiedział, że opinia komisji była pozytywna przy 2 głosach wstrzymujących, jednak komisja wnioskowała jeszcze o porównanie kosztorysów organizacji "Dni Puszczykowa" z latami ubiegłymi.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że tegoroczne "Dni Puszczykowa" odbędą się w dwóch miejscach, ponieważ Klub Rotary zorganizował mecz z udziałem "Orłów Górskiego". Koszt obchodów "Dni Puszczykowa" jest wysoki m.in. ze względu na koncert Eweliny Flinty (dodatkową ochronę, toalety, itp.). Burmistrz poinformowała, że w latach ubiegłych kosztorys "Dni Puszczykowa" nie był prowadzony.
Radny Krzysztof Jopek nie zgodził się że stwierdzeniem, że program tegorocznych obchodów "Dni Puszczykowa" jest bardziej rozbudowany niż w latach poprzednich. Zdaniem radnego wydanie 150 000 zł na organizację Dni Puszczykowa jest niegospodarnym postępowaniem z finansami publicznymi, m.in. doprowadzenie prądu przez tereny prywatne na zakole Warty na jeden dzień.
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że przyłącze prądu na zakolu Warty już zostanie i w przyszłości nie będzie potrzeby ponownego ponoszenia kosztów z tym związanych.
 
Radny Janusz Szafarkiewicz zapytał czy 28 000 zł zostanie przeniesione na naprawę kanalizacji w Szkole Podstawowej nr 1.
Skarbnik Piotr Szmytkowski odpowiedział, że kompleksowe remonty w Szkole Podstawowej nr 1 będą wyglądały podobnie jak miało to miejsce w Szkole Podstawowej nr 2. Zastępca Burmistrza Anna Gonet wyjaśniła, że wspomniany remont będzie wykonany na wniosek dyrektor szkoły pani Ewy Budzyńskiej.
Radny Władysław Hetman zapytał o zasadność zatrudnienia dwóch osób w Biurze Rady, na co Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedziała, że obowiązki obu pań będą rozszerzone o redagowanie "Echa Puszczykowa" i strony internetowej miasta.
Radny Władysław Hetman powiedział, że mieszkańcy zostali wprowadzeni w błąd wzmianką w "Echu Puszczykowa" dotyczącą zakresu obowiązków pracownic Biura Rady. Zdaniem radnego przygotowywanie projektów uchwał należy do obowiązków burmistrza. Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedziała, iż w tekście zabrakło słowa "techniczne".
Radny Krzysztof Jopek zgłosił wniosek o głosowanie imienne w sprawie uchwały nr 41/07/V.
 
Przewodniczący Marek Błajecki zarządził kilkuminutową przerwę w obradach.
 
Po przerwie Przewodniczący Marek Błajecki przeprowadził głosowanie w sprawie głosowania imiennego nad uchwałą nr 41/07/V, za którym opowiedzieli się jednogłośnie wszyscy radni - 14 głosami za.
 
Przewodniczący Marek Błajecki przeprowadził głosowanie imienne w sprawie uchwały nr 41/07/V.
 
Stanisław Balbierz                  - jestem za
Andrzej Balcerek          - jestem przeciw
Marek Błajecki                      - jestem za
Zbigniew Czyż                       - jestem za
Andrzej Dettloff            - jestem przeciw
Róża Grześkowiak                - jestem za
Władysław Hetman                - jestem przeciw
Krzysztof Jopek           - jestem przeciw
Ewelina Marcinkowska          - jestem za
Danuta Panek-Janc               - jestem za
Ewa Pietrzak                         - jestem za
Urszula Rudzińska                 - jestem za
Maciej Schneider         - jestem za
Janusz Szafarkiewicz             - jestem przeciw
 
Przewodniczący Marek Błajecki ogłosił przyjęcie uchwały nr 41/07/V - 9 głosami za i 5 przeciw.
 
Ad 9. Podjęcie uchwały nr 42/07/V w sprawie: wykonania pierwokupu nieruchomości.
Przewodniczący Marek Błajecki rozpoczynając dyskusję nad projektem uchwały nr 42/07/V powiedział, że nie podoba mu się sformułowanie "wykonania pierwokupu nieruchomości". Mecenas Maciej Dehmel zaproponował, żeby zmienić nazwę uchwały na "skorzystanie z prawa pierwokupu nieruchomości".
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła radnym, że brakuje gruntów miejskich, więc zakup tej nieruchomości byłby szansą dla miasta i opłacalnym przedsięwzięciem.
Przewodniczący Marek Błajecki poprosił o opinię w sprawie projektu uchwały nr 42/07/V Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Macieja Schneidera, który odpowiedział, że komisja pozytywnie rozpatrzyła powyższy projekt uchwały, przy jednym głosie wstrzymującym.
Radny Krzysztof Jopek zapytał czy są konkretne plany względem tego terenu, na co Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedziała, że miasto chce posiadać takie grunty na ewentualne zamiany. Przewodniczący Marek Błajecki powiedział, że burmistrz jest zobowiązany do powiększania zasobów miasta i działań na rzecz ekonomii. Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała, iż omawiana działka ma stanowić rezerwę i że na razie nie planuje jej sprzedaży. Radny Krzysztof Jopek zapytał jak omawiana sprawa wygląda pod względem prawnym. Mecenas Maciej Dehmel odpowiedział, że gminie przysługuje prawo pierwokupu gruntu, natomiast jego przeznaczenie stanowi odrębną kwestię. Radny Janusz Szafarkiewicz chciałby, żeby Rada była poinformowana o dalszym przeznaczeniu omawianej działki. Radny Maciej Schneider wystąpił z wnioskiem o głosowanie imienne nad uchwałą nr 42/07/V.
Przewodniczący Marek Błajecki przeprowadził głosowanie w sprawie głosowania imiennego nad uchwałą nr 42/07/V, za którym opowiedziało się 13 radnych, przy 1 głosie przeciw.
Radny Krzysztof Jopek wyraził swoje zdanie o nieatrakcyjności terenu, który miasto chce zakupić, natomiast radny Andrzej Balcerek zaznaczył, że kupowanie omawianego gruntu jako rezerwy uważa za mało zasadne.
 
Przewodniczący Marek Błajecki przeprowadził głosowanie imienne w sprawie uchwały nr 42/07/V.
 
Stanisław Balbierz                  - jestem za
Andrzej Balcerek          - jestem przeciw
Marek Błajecki                      - jestem za
Zbigniew Czyż                       - jestem za
Andrzej Dettlaff                     - jestem przeciw
Róża Grześkowiak                - wstrzymuję się
Władysław Hetman                - jestem przeciw
Krzysztof Jopek                    - jestem przeciw
Ewelina Marcinkowska - jestem za
Danuta Panek-Janc                - jestem za
Ewa Pietrzak                         - jestem za
Urszula Rudzińska                 - jestem za
Maciej Schneider          - jestem za
Janusz Szafarkiewicz              - jestem za
 
Przewodniczący Marek Błajecki ogłosił przyjęcie uchwały nr 42/07/V - 9 głosami za, 4 przeciw i 1 wstrzymującym.
 
Ad 10. Podjęcie uchwały nr 43/07/V w sprawie: zasad usytuowania na terenie miasta Puszczykowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
Przewodniczący Marek Błajecki poprosił o wyjaśnienia dotyczące projektu uchwały nr 43/07/V.
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że przygotowanie powyższej uchwały było konieczne ze względu na pismo z Prokuratury Rejonowej, która zarzuciła, iż poprzednia uchwała z 2001 r. jest niezgodna z obowiązującym prawem.
Przewodniczący Marek Błajecki poprosił przewodniczących komisji o wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały nr 43/07/V.
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider i Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Urszula Rudzińska poinformowali, że wszyscy członkowie obu komisji opowiedzieli się za przyjęciem uchwały.
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że w projekcie omawianej uchwały musi zajść zmiana dotycząca aktualizacji podstawy prawnej.
 
Przewodniczący Marek Błajecki przeprowadził głosowanie w sprawie uchwały nr 43/07/V, za przyjęciem której radni opowiedzieli się jednogłośnie - 14 głosami za.
 
Ad 11. Podjęcie uchwały nr 44/07/V w sprawie: ustanowienia nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz ustalenia Regulaminu nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Przewodniczący Marek Błajecki rozpoczynając dyskusję nad projektem uchwały nr 44/07/V powiedział, że propozycja omawianej uchwały jest pozytywną inicjatywą, która wyszła ze strony Rady Miasta w stronę ludzi, chcących się uczyć. Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poparła słowa Przewodniczącego.
Przewodniczący Marek Błajecki poprosił o opinie przewodniczących komisji.
Przewodnicząca Komisji Kultury, Edukacji i Sportu Danuta Panek-Janc powiedziała, że komisja postulowała o taką nagrodę, opracowała jej regulamin i ustaliła, że nagroda powinna dotyczyć uczniów szkół wszystkich szczebli.
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, iż największe kontrowersje wzbudziły punkty regulaminu przyznawania nagrody, mówiące o miejscu zamieszkania ucznia i przyznaniu nagrody tylko za miejsca pierwsze, drugie i trzecie.
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider poinformował, że opinia komisji w sprawie omawianej uchwały była pozytywna przy 1 głosie wstrzymującym, jednak członkowie komisji zastanawiali się czy jedynie uczniowie mogą ubiegać się o nagrodę.
W wyniku dyskusji radni zdecydowali, iż w punkcie 2 rozdziału II Regulaminu zostanie zmieniona kwota corocznego odpisu z 5 000 zł na 6 000 zł brutto. Przewodniczący Marek Błajecki, na wniosek radnego Janusza Szafarkiewicza, ogłosił przeprowadzenie głosowania w sprawie wykreślenia punktu 3 z rozdziału II Regulaminu o treści: "Burmistrz Miasta Puszczykowa jest zobowiązany w okresie do końca pierwszego kwartału kolejnego roku kalendarzowego przedłożyć Radzie Miasta Puszczykowa sprawozdanie o wykorzystaniu środków funduszu w minionym roku". Zmiana została przegłosowana 12 głosami za, przy 2 wstrzymujących.
 
Przewodniczący Marek Błajecki przeprowadził głosowanie w sprawie uchwały nr 44/07/V z uwzględnieniem przegłosowanej wcześniej zmiany. Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 14 głosami za.
 
Radny Władysław Hetman zapytał czy zmiana w powyższej uchwale będzie skutkowała zmianą w budżecie, na co Skarbnik Piotr Szmytkowski odpowiedział, że okres obrachunkowy będzie we wrześniu i wtedy powyższa zmiana zostanie uwzględniona.
 
Przewodniczący Marek Błajecki zarządził kilkuminutową przerwę.
 
Po przerwie Przewodniczący Marek Błajecki odnotował fakt opuszczenia sesji przez radnego Zbigniewa Czyża (godz. 19.20).
 
Pkt 12 wykreślony z porządku obrad
 
Ad 13. Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka przedstawiła sprawozdanie z bieżącej działalności (sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Przewodniczący Marek Błajecki poprosił o odniesienie się do wystąpienia pani Burmistrz i zadawanie pytań.
 
Radny Janusz Szafarkiewicz zapytał o plany miasta względem terenu zakola Warty oraz poinformował o domniemanej wycince 360 drzew na Górnym Puszczykowie w bezpośrednim sąsiedztwie WPN.
Zastępca Burmistrza Anna Gonet wyjaśniła, że szczegółowy operat drzew był konsultowany z panem Wojciechem Grześkowiakiem. Celem operatu jest zrewaloryzowanie terenu i nasadzenie nowych drzew przy ul. Dębowej. Zastępca Burmistrza Anna Gonet zaznaczyła, że w liczbie 360 drzew przeznaczonych do wycinki były też krzewy, ponadto wyjaśniła, że zamysłem właściciela działki jest przywrócenie przedwojennego charakteru parku.
Przewodniczący Marek Błajecki zaproponował, by w przyszłości podobne zagadnienia przedkładać radnym na posiedzeniach komisji. Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że polityką miasta jest zachowanie miasta-ogrodu, jednakże nie można narzucać mieszkańcom, by tworzyli ogrody zalesione.
Randy Andrzej Dettloff zwrócił się z wnioskiem o przygotowanie na kolejną sesję dokumentów związanych z omawianym problemem wycinki drzew.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiadając na pytanie dotyczące terenu zakola Warty stwierdziła, że zasadne byłoby przeprowadzenie referendum w tej sprawie i zapoznanie się z opinią mieszkańców odnośnie przeznaczenia terenów zakola Warty. Obecnie plan przeznaczenia tego terenu jest w przygotowaniu.
 
Ad 14. Informacje Przewodniczącego Rady.
 1. Przewodniczący Marek Błajecki odczytał list pani Joanny Hermanowskiej (list stanowi załącznik do niniejszego protokołu) w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla działek u zbiegu ulic Wysokiej i Studziennej z możliwością przeznaczenia ich pod lokalizację stacji paliw. Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała, że wymaga to zmiany w Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego oraz że rozmawiała z dyrekcją WPN, która nie widzi przeciwwskazań do lokalizacji stacji paliw w tym miejscu.
 2. Przewodniczący Marek Błajecki poinformował, że rozpoczął się proces naboru ławników sądowych.
 3. Przewodniczący Marek Błajecki odczytał wnioski z prośbami nadania wyróżnień honorowych miasta Puszczykowa (wnioski stanowią załączniki do niniejszego protokołu):
- wniosek Prezesa Stowarzyszenia Puszczykowo - Chateaugiron pani Elżbiety Kowalskiej w sprawie nadania tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Puszczykowa" dla pani Annick Vaultier - Prezesa Stowarzyszenia  Chateaugiron - Puszczykowo,
- wniosek Burmistrz Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej o pośmiertne nadanie tytułu "Zasłużony dla Miasta Puszczykowa" panu Witoldowi Frankowskiemu,
- wniosek Burmistrz Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej o nadanie tytułu "Zasłużony dla Miasta Puszczykowa" pani Krystynie Białeckiej-Pruszewicz.
W celu rozpatrzenia powyższych wniosków Przewodniczący Marek Błajecki zaproponował powołanie komisji, w której skład weszliby przewodniczący komisji stałych. Zatwierdzono powołanie powyższej komisji. Na wniosek Burmistrz Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej ustalono, że uroczyste nadanie tytułów honorowych odbędzie się na kolejnej sesji 11 lipca 2007 r.
 1. Przewodniczący Marek Błajecki zaprosił radnych na spotkanie w sprawie przygotowania dokumentów strategicznych miasta, które odbędzie się 19 czerwca 2007 r. o godz. 17.00.
 
 
Ad 15. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
 1. Radna Urszula Rudzińska zapytała o możliwość sprawdzania umów właścicieli posesji na odbieranie odpadów. Zastępca Burmistrza Anna Gonet odpowiedziała, że umowy te będą sprawdzane podczas kontroli podatkowych.
 2. Radny Stanisław Balbierz poruszył sprawę wywozu ziemi na tworzone boisko na ul. Jarosławskiej oraz zapytał o celowość powstania wysypiska na ul. Rządowej. Pani Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiedziała, że na ul. Rządowej znajduje się podręczny magazyn, a składowane tam konary drzew zostaną pocięte i przekazane do MOPS-u.
 3. Radny Janusz Szafarkiewicz zapytał czy inwestycja na ul. Rządowej jest zakończona oraz czy jest przewidziana tam tzw. "nawrotka", na co pani Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiedziała, że wpłynął wniosek od mieszkańców ul. Rządowej, by pozostawić ją bez wyjazdu, ale z możliwością nawrócenia. Odpowiednie dokumenty w tej sprawie są w przygotowaniu.
 4. Radny Stanisław Balbierz zapytał czy do Urzędu wpłynęły jakieś zażalenia dotyczące awarii kanalizacyjnych. Pani Barbara Mulczyńska-Dywan poinformowała o jednym wniosku z ul. Powstańców Wlkp., który został przekazany do Aquanetu.
 5. Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała radnych o spotkaniu ze służbami mundurowymi miasta, efektem którego jest porozumienie z policją. Ponadto Burmistrz opowiedziała o planie opracowania mapy miejsc wymagających szczególnego nadzoru i interwencji służb.
 
Ad 16. Wolne głosy.
 1. Pani Zofia Skibińska zapytała panią Burmistrz Małgorzatę Ornoch-Tabędzką co kryje się pod nazwą DUO w zestawieniu wydatków na organizację "Dni Puszczykowa" oraz czy organizacje pozarządowe mogą liczyć na namiot podczas "Dni Puszczykowa". Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedziała, że DUO jest impresariatem artystycznym, który zajmuje się organizacją "Dni Puszczykowa", natomiast w sprawie namiotu poprosiła o kontakt z panią Agnieszką Zielińską. Pani Zofia Skibińska zapytała czy w latach poprzednich impresariat DUO również organizował "Dni Puszczykowa". Udzielając odpowiedzi Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała, że chyba ta sama firma zajmowała się organizacją imprezy, jednak w tym roku impresariat został wybrany na podstawie złożonych wcześniej ofert.
 2. Pani Ewa Stasiak udzieliła wyjaśnienia radnemu Władysławowi Hetmanowi na jego wcześniejsze pytanie dotyczące nieścisłości w artykule w "Echu Puszczykowa".
 
Ad 17. Zamknięcie sesji.
 
O godz. 20.30 Przewodniczący Marek Błajecki ogłosił zamknięcie sesji Rady Miasta.
 
 
 
 
…………………………                                                          ………………………………….
         Protokolant                                                                         Przewodniczący Rady Miasta
Lista wiadomości