Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 14/07/V z sesji nadzwyczajnej Rady Miasta Puszczykowa w dniu 27.08.2007 r.

Protokół nr 14/07/V
z Sesji Nadzwyczajnej Rady Miasta Puszczykowa
w dniu 27.08.2007 r.
 
Godz. rozpoczęcia - 19.00
Godz. zakończenia - 20.30
 
Porządek obrad:
 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów: nr 12/07/V z dn. 11.07.2007 r. i 18.07.2007 r. oraz nr 13/07/V z dn. 31.07.2007 r.
 4. Podjęcie uchwały nr 51/07/V w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 5. Podjęcie uchwały nr 52/07/V w sprawie: zmiany uchwały nr 25/07/V z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na rok 2007.
 6. Podjęcie uchwały nr 53/07/V w sprawie: zmiany uchwały nr 48/07/V z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Puszczykowa.
 7. Powołanie zespołu w sprawie zaopiniowania wniosków złożonych przez kandydatów na ławników.
 8. Informacje Przewodniczącego Rady.
 9. Wolne głosy.
 10.  Zamknięcie sesji.
 
 
Ad 1. Otwarcie sesji.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki rozpoczął obrady sesji nadzwyczajnej, przywitał Radnych i Gości oraz stwierdził quorum. Ponadto poinformował o usprawiedliwionej nieobecności Radnych Róży Grześkowiak i Macieja Schneidera. Listy obecności Radnych i Gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 13 głosami Radnych.
 
Ad 3. Przyjęcie protokołów: nr 12/07/V z dn. 11.07.2007 r. i 18.07.2007 r. oraz nr 13/07/V z dn. 31.07.2007 r.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał, czy Radni mają uwagi do protokołów z poprzednich sesji, w tym z sesji nadzwyczajnej.
Radna Iwona Janicka zgłosiła uwagę, aby w przypadku zgłaszania wniosku przez Radnego, gdy podaje on uzasadnienie, bardziej szczegółowo protokołować jego treść.
W związku z brakiem innych uwag do protokołów, Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie w sprawie ich przyjęcia. Protokoły nr 12/07/V z dn. 11.07.2007 r. i 18.07.2007 r. oraz nr 13/07/V z dn. 31.07.2007 r. zostały przyjęte 11 głosami za i 2 wstrzymującymi.
 
Ad 4. Podjęcie uchwały nr 51/07/V w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił Radną Iwonę Janicką, Przewodniczącą Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta o rekomendację uchwały nr 51/07/V.
Radna Iwona Janicka przypomniała, że dyskusja na temat konieczności zaciągnięcia kredytu i możliwości uzyskania pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej miała miejsce na poprzedniej sesji. Następnie Radna Iwona Janicka przedstawiła stanowisko Komisji i poinformowała, że w konsekwencji uzyskania przez Miasto możliwości zaciągnięcia pożyczki, na posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, jednogłośnie sześcioma głosami za, postanowiono zarekomendować projekt uchwały nr 51/07/V.
Następnie Burmistrz Miasta Małgorzata Ornoch-Tabędzka poprosiła o wprowadzenie do uchwały nr 51/07/V autopoprawki polegającej na zmianie w § 1 i zapisanie go w brzmieniu "Rada Miasta wyraża zgodę na zaciągnięcie pożyczki długoterminowej".
Przewodniczący Rady Marek Błajecki postanowił przyjąć tę autopoprawkę bez wprowadzania dyskusji na ten temat.
Następnie na prośbę Przewodniczącego Rady Marka Błajeckiego, głos zabrał Skarbnik Miasta Piotr Szmytkowski, który omówił warunki udzielenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnił, że aby przeprowadzić inwestycję termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 2 potrzebna jest kwota 680 000 zł i na poprzedniej sesji Rada Miasta podjęła decyzję o zaciągnięciu kredytu w tej wysokości mając jednak na uwadze, że możliwe jest uzyskanie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która byłaby dla Miasta korzystniejsza finansowo. Ponadto Skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnił, że pożyczka, którą Miasto ma otrzymać została przyznana w wysokości 600 000 zł i pozostałe 80 000 zł, które jest potrzebne do przeprowadzenia inwestycji, Miasto musi przeznaczyć z własnych środków. Wobec powyższego Skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnił, jakich przesunięć należy dokonać w budżecie Miasta aby zrealizować inwestycję.
Następnie Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał, czy ktoś ze zgromadzonych chciałby zabrać głos w sprawie. W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą nr 51/07/V. Powyższa uchwała została przyjęta 12 głosami za i 1 wstrzymującym.
 
Ad 5. Podjęcie uchwały nr 52/07/V w sprawie: zmiany uchwały nr 25/07/V z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na rok 2007.
 
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił Radną Iwonę Janicką, Przewodniczącą Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta o zaopiniowanie uchwały nr 52/07/V.
Radna Iwona Janicka powiedziała, że Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta jednogłośnie, sześcioma głosami za, opiniuje uchwałę pozytywnie.
Na prośbę Przewodniczącego Rady Marka Błajeckiego, głos zabrał Skarbnik Miasta Piotr Szmytkowski, który wyjaśnił, że konieczność podjęcia uchwały nr 52/07/V wynika z wcześniejszego podjęcia uchwały nr 51/07/V. Następnie Skarbnik Piotr Szmytkowski przedstawił Radnym zmiany w budżecie Miasta z uwzględnieniem koniecznych przesunięć, dzięki którym kwota 80 000 zł zostanie przeznaczona na dofinansowanie inwestycji termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 2.
Po zakończeniu wypowiedzi Skarbnika Miasta, Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał, czy ktoś ze zgromadzonych chciałby się wypowiedzieć w sprawie.
Głos zabrała pani Burmistrz, która poinformowała Radnych, że dzięki przesunięciom w budżecie, Miasto może dofinansować prestiżową imprezę jaką są rozgrywki o Puchar Davisa, które odbywają się w Puszczykowie, a także kontynuować rozpoczętą w ubiegłym roku imprezę muzyczną "Muzyka na Zakolu" oraz rozpocząć nowe przedsięwzięcie, jakim jest "Puszczykowska Jesień Kulturalna".
Następnie Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą nr 52/07/V wraz z załącznikami. Powyższa uchwała została przyjęta 11 głosami za i 2 wstrzymującymi.
 
Ad 6. Podjęcie uchwały nr 53/07/V w sprawie: zmiany uchwały nr 48/07/V z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Puszczykowa.
 
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poinformował Radnych, że w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego zawiadamiającym o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 48/07/V, konieczne jest podjęcie uchwały nr 53/07/V wprowadzającej kolejne zmiany w Statucie Miasta.
Na prośbę Przewodniczącego Rady Marka Błajeckiego, głos zabrał Sekretarz Miasta Maciej Dettlaff, który wyjaśnił, że zmiany w Statucie zostały wprowadzone zgodnie z sugestią Radcy Prawnego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto Sekretarz Miasta Maciej Dettlaff poinformował, że aby nie wstrzymywać wejścia w życie Statutu, określany wcześniej załącznikiem do Statutu wzór, opis i zasady używania herbu, flagi oraz pieczęci urzędowej Miasta zostanie określony odrębną uchwałą Rady Miasta po uzyskaniu opinii Komisji Heraldycznej działającej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Następnie Sekretarz Miasta Maciej Dettlaff szczegółowo omówił wszystkie zmiany wprowadzane do Statutu Miasta Puszczykowa.
W toku dyskusji nad wprowadzanymi zmianami, Radca Prawny Piotr Stawicki zaproponował, by dopisać § 3 do uchwały nr 53/07/V w brzmieniu "Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa. Zobowiązuje się Burmistrza do opracowania tekstu jednolitego Statutu Miasta Puszczykowa, uwzględniającego poprawki naniesione niniejszą uchwałą." Uwaga ta została poparta przez Przewodniczącego Rady Marka Błajeckiego i powyższa zmiana została naniesiona w tekście uchwały nr 53/07/V.
 
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą nr 53/07/V. Powyższa uchwała została przyjęta 8 głosami za i 5 wstrzymującymi.
 
Ad 7. Powołanie zespołu w sprawie zaopiniowania wniosków złożonych przez kandydatów na ławników.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poinformował Radnych, że zostało złożonych siedem wniosków kandydatów na ławników i że aby ich powołać na kolejnym posiedzeniu Rady, konieczne jest w dniu dzisiejszym powołanie zespołu, który wyda opinię na temat tych osób.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki postanowił, że powołany zostanie zespół w składzie trzyosobowymi i poprosił Radnych o składanie swoich kandydatur. Jako pierwszy zgłosił się sam Przewodniczący Rady Marek Błajecki. Następnie Radna Iwona Janicka zgłosiła kandydaturę Radnego Stanisława Balbierza, który wyraził na to zgodę. Jako trzecią, Przewodniczący Rady Marek Błajecki zgłosił kandydaturę Radnej Ewy Pietrzak, która również wyraziła na to zgodę.
Rada Miasta Puszczykowa postanowiła, że powołany w dniu dzisiejszym zespół w składzie:
- Przewodniczący Rady Marek Błajecki
- Radny Stanisław Balbierz
- Radna Ewa Pietrzak
wnioski przedłoży Radzie w postaci gotowych propozycji.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie w sprawie zatwierdzenia składu zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników. Zespół został powołany 11 głosami za i 2 wstrzymującymi.
Ustalono, że zespół ustali termin, w którym zbierze się w celu zaopiniowania kandydatów na ławników.
 
Ad 8. Informacje Przewodniczącego Rady.
 
Przewodniczący Rady Marek Błajecki nie miał do przekazania Radzie Miasta żadnych informacji.
 
Ad 9. Wolne głosy.
 
Radny Władysław Hetman poinformował, że ma trzy pytania do pani burmistrz:
 1. Czy pani burmistrz wie kiedy zostanie załatwiona sprawa mieszkańców ulicy Gołębiej 29, którzy zgłaszali, że woda deszczowa z jezdni spływa na ich posesję i zalewa piwnicę? Ponadto Radny Władysław Hetman poinformował, że właściciele tej posesji byli umówieni z pracownikiem Urzędu na konkretną godzinę, ale nikt się nie zjawił.
 2. Czy pani burmistrz wie, kiedy zostanie wyjaśniona sytuacja na ulicy Jarosławskiej 29, gdzie w miejscu wjazdu na trzy posesje, przy modernizacji tego odcinka ulicy założono wysoki krawężnik, który utrudnia wjazd na posesje? Radny poinformował, że mieszkańcy tej ulicy interweniowali w powyższej sprawie w Urzędzie, ale bez skutku.
 3. Sprawa przepełnionych pojemników na odzież używaną przy Szkole Podstawowej nr 1, kto to opróżnia i prośba by robić z tym porządek.
 
Pani Burmistrz wyjaśniła, że w ostatnim czasie, ze względu na bardzo ulewne deszcze, zalań posesji było dużo na terenie całego miasta i że zjawisko to dotknęło nie tylko Puszczykowa.
 
Szczegółowych wyjaśnień odnośnie pytań zadanych przez Radnego Władysława Hetmana udzieliła pani Barbara Mulczyńska-Dywan, która poinformowała, że istotnie była umówiona z mieszkańcami domu przy ul. Gołębiej 29, ale posesja nie posiada dzwonka i niestety nie spotkała się z właścicielami. Ponadto pani Barbara Mulczyńska-Dywan, wyjaśniła, że w dniu dzisiejszym była na miejscu z wiceburmistrz Anną Gonet i z wykonawcą i stwierdzono, że takie rozwiązanie jakie zastosowano musi powodować zalania, gdyż z ulicy poprowadzony jest spadek w stronę posesji aż do piwnicy.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan udzieliła również wyjaśnień odnośnie sytuacji na ul. Jarosławskiej 29, informując, że sprawa była zgłaszana wykonawcy i dwukrotnie odbywała się wizja na miejscu, jednak nie sposób zrozumieć o co właściwie mieszkańcy wnioskują. Ponadto pani Barbara Mulczyńska-Dywan zapewniła, że jeszcze raz pojedzie na ul. Jarosławską i spróbuje wyjaśnić tę sytuację.
W sprawie przepełnionych pojemników na odzież, pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że w dniu dzisiejszym do firmy "Wturpol" zostało wystosowane pismo o natychmiastowe opróżnienie tych pojemników ponieważ zalegają tam zbyt duże ilości odzieży.
 
Następnie głos zabrał Radny Andrzej Dettloff i wypowiedział się w imieniu mieszkańców ulicy Poznańskiej i sąsiednich, którzy są zaniepokojeni widocznymi według nich błędami w wykonaniu inwestycji na ul. Poznańskiej. Za pomocą rzutnika wyświetlone zostały zdjęcia dokumentujące prace na ul. Poznańskiej i widoczne niedociągnięcia m.in. to, że w niektórych miejscach nawierzchnia chodników jest położona wyżej niż poziom posesji. Ponadto Radny Andrzej Dettloff zwrócił uwagę, że chodniki położone są w taki sposób, że są pochyłości, wyrównania względem studzienek telekomunikacyjnych, które to powinny być dostosowane do wysokości chodnika, a nie odwrotnie. Radny Andrzej Dettloff zwrócił też uwagę, że zimą będzie to skutkowało zagrożeniem dla mieszkańców.
 
Pani Burmistrz odpowiedziała, że miasto ma te same zarzuty do wykonawcy i że przy okazji poniedziałkowych spotkań z nim i z inspektorem nadzoru, na bieżąco, są zgłaszane uwagi odnośnie zauważonych błędów. Wypowiedziała się też pani Barbara Mulczyńska-Dywan, która poinformowała, że po każdorazowej interwencji są robione poprawki, ale tym czy prace są wykonywane właściwie powinien zajmować się inspektor bez konieczności przeprowadzania ciągłych kontroli przez Urząd. W konsekwencji tej wypowiedzi pani Burmistrz podjęła decyzję o zerwaniu umowy z inspektorem budowy.
 
Następnie Radna Ewa Pietrzak przedstawiła uwagi mieszkańców ulicy Ogrodowej, którzy interweniowali w sprawie zepchnięcia kilku krawężników i odpadów w miejsce tłucznia drogowego w celu utwardzenia drogi i tylko z ich inicjatywy zostało to usunięte. Ponadto Radna poinformowała, że na ul. Ogrodowej usunięto dwie kratki ściekowe i w tej sprawie mieszkańcy skierowali pismo do Pani Grażyny Nowickiej i uzyskali już słowną odpowiedź, że kratki mają kosztować 5 000 zł, przy czym Radna Ewa Pietrzak zauważyła, że łatwiej teraz zainwestować te pieniądze, niż później przy ewentualnej instalacji kratek uszkadzać asfalt.
Radna poinformowała też, że wie od mieszkańców i niektórych pracowników, że inspektor nadzoru prawdopodobnie nie pojawił się na ul. Ogrodowej od 3 tygodni, a w konfrontacji z mieszkańcami zachowuje się niekompetentnie.
 
Głos zabrał też Radny Stanisław Balbierz, który zapytał kto jest odpowiedzialny za przegląd i analizę projektu, ponadto Radny Stanisław Balbierz zauważył, że na ul. Poznańskiej, jeśli będzie nakładany tzw. "dywanik", to jeżeli w niektórych miejscach będzie to tylko 1,5 cm grubości to będzie się to odparzało.
 
Następnie głos zabrała Radna Urszula Rudzińska, która przypomniała o sytuacji, jaka miała miejsce na ul. Poznańskiej na wysokości sklepu ogrodniczego, gdzie dzięki interwencji mieszkańców i pani Burmistrz udało się poprawić pas chodnika, który zgodnie z projektem, kosztem parkingu był węższy.
 
Pani Burmistrz wyjaśniła, że przy konfrontacji wykonawca, inspektor budowy i projektant odbijają między sobą zarzuty. Pani Burmistrz podziękowała też za wszystkie uwagi i zobowiązała się przekazać je firmie, która podjęła się nadzorowania tych prac.
 
 
Głosy mieszkańców
 
Pan Jerzy Szebiotko - lekarz schorzeń narządów ruchu w Szpitalu w Puszczykowie - poinformował, że po rozmowie z pacjentką, która skarżyła się na wykonanie chodników i różnice w ich wysokości, przez co ma problem z pchaniem wózka inwalidzkiego, na którym porusza się jej matka, postanowił wraz z doktorem Dettloffem sprawdzić, jak wyglądają chodniki. Jego zdaniem są odcinki, które są świetnie wykonane (niskie, z minimalnymi podjazdami) i takie, które są wykonane karygodnie (nierówno, bez zachowania poziomów). Pan Jerzy Szebiotko poinformował, że po zmierzeniu 20-metrowego odcinka okazało się, że różnica wysokości sięga 20 cm. Pan Jerzy Szebiotko zasugerował, że wykonawcę trzeba pociągnąć do odpowiedzialności. Poinformował, też że z rozmowy z pacjentką wie, że zadzwoniła ona w sprawie ul. Poznańskiej do Urzędu i pracownik, z którym rozmawiała poinformował ją, że ulica ta jest wykonywana zgodnie z normami unijnymi, jednak on jako osoba często wyjeżdżająca za granicę nie zauważył tam takich różnic w wysokości chodników.
Ponadto pan Jerzy Szebiotko powiedział, że w ostatnim numerze "Echa Puszczykowa" przeczytał, że pani Burmistrz była w jakiejś miejscowości i widziała poprzeczne rowy na ulicach odprowadzające wody deszczowe. Wyjaśnił, że takie rozwiązania są znane mieszkańcom i że kiedy podejmują interwencję i sami kopią takie rowki w poprzek ulicy, jest to niszczone przy okazji równania dróg.
 
Głos zabrał też pan Bartłomiej Poczta, mieszkaniec ulicy Kwiatowej, który powiedział, że na tę inwestycję czekały dwa pokolenia mieszkańców i że starsi ludzie są zszokowani faktem, że w chwili obecnej to wykonanie jest tak "spartaczone". Wyjaśnił też, że sam działa w budownictwie i wie, że wszystko podlega odpowiednim procedurom, wszelkie uzgodnienia z inwestorem muszą być wpisywane w dziennik budowy, jeżeli wykonawca nie spełnia warunków inwestora to przede wszystkim wstrzymuje się jakiekolwiek przelewy i dokonuje się uzgodnień a jeżeli inspektor nadzoru nie spełnia oczekiwań to trzeba go zwolnić. Zasugerował też, że nie można czekać, bo to co jest już zrobione trzeba jak najszybciej poprawić.
 
Głos zabrała też pani Aleksandra Rutkowska, która powiedziała, że skoro zwykli mieszkańcy widzą, że coś jest źle wykonane to tym bardziej wykonawca powinien to zauważać.
 
Pani Burmistrz poinformowała, że w dniu jutrzejszym, pani Grażyna Nowicka, kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych, która przejęła sprawę nadzoru nad budową ul. Poznańskiej, otrzyma plik z nagraniem wypowiedzi i uwag mieszkańców. Ponadto pani Burmistrz poinformowała, że do końca tygodnia zostanie rozwiązana kwestia decyzji w sprawie inspektora budowy.
 
Następnie głos zabrała pani Gabriela Ozorowska, która opisała, jakie zdarzenie miało miejsce około godz. 23, w nocy z soboty na niedzielę (z 25 na 26 sierpnia) na ul. C. Ratajskiego. Mianowicie około dziesięcioosobowa grupa młodzieży, uzbrojona w kije szła ul. C. Ratajskiego i zamierzała rozbić fotoradar. Pani Gabriela Ozorowska poinformowała, że zareagował na to jeden z mieszkańców, który interweniował, inny mieszkaniec włączył alarm w swoim domu i w ciągu pięciu minut przyjechała ochrona i razem obezwładnili tych młodych ludzi i czekali na policję, która przyjechała na miejsce po pół godzinie. Pani Gabriela Ozorowska powiedziała też, że grupa tej młodzieży była pod wpływem alkoholu i prawdopodobnie narkotyków, że stałym miejscem spotkań tej grupy jest końcowy odcinek ul. C. Ratajskiego gdzie znajduje się zadaszenie turystyczne. Mieszkańcy boja się, gdyż grupa z reguły jest agresywna, uderza kijami w płoty. Pani Gabriela Ozorowska poinformowała również, że w niedzielę rozpytywano okolicznych mieszkańców i młodzi ludzie odpowiadali, że są to dwie grupy osób z górnego Puszczykowa i z Niwki, które się ze sobą ścierają i przy okazji niszczą mienie publiczne. Pani Gabriela Ozorowska w związku z tym, że osoby te zostały złapane na gorącym uczynku, poprosiła, aby władze miasta dopilnowały jaka jest egzekucja tego czynu i upubliczniły w jaki sposób ta interwencja się zakończyła i jak zostali młodzi ludzie ukarani.
 
Pani Burmistrz poinformowała, że w dniu dzisiejszym rozmawiała z zastępca komendanta Komisariatu Policji w Puszczykowie panem Nawrockim, który poinformował ją, że zatrzymano jedną osobę. W nawiązaniu do tej informacji, pani Burmistrz powiedziała, że wiadomo jej, że było tam więcej osób i że obezwładnione zostały co najmniej trzy osoby i skoro zatrzymano tylko jedną to zostaną zatrzymane też kolejne, które też brały udział w tym procederze. Pani Burmistrz przytoczyła też odpowiedź pana Nawrockiego, który powiedział, że policja spróbuje to wyegzekwować.
Pani Burmistrz powiedziała też, że poprosiła policję o to, by była to tzw. "pokazowa" sprawa i by młodzi ludzie zostali ukarani w trybie 24-godzinnym. Poinformowała też, że otrzymała zapewnienie o dalszym przekazaniu sprawy i jeśli nie zostanie to odpowiednio przeprowadzone, złoży skargę na opieszałość policji. W przypadku zaś gdyby nie można było zamknąć sprawy w trybie działania Sądów 24-godzinnych, to postępowanie będzie prowadzone w normalnym trybie.
 
Głos zabrała ponownie pani Gabriela Ozorowska, która przedstawiła też problem, jaki pojawia się przy lodziarni na ul. Dworcowej, gdzie w sobotę i w niedzielę nie sposób poruszać się chodnikiem, bo zastawiają go samochody. Pani Gabriela Ozorowska wskazała, że należałoby w tym czasie przeprowadzać tam patrol straży miejskiej i nakładać mandaty na te osoby, które łamią przepisy ruchu drogowego.
 
Pani Burmistrz wyjaśniła, że w tej chwili jest trzech strażników miejskich, którzy pracują od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00 i zgodziła się z tym, że to za mało, by skutecznie interweniować. Ponadto pani Burmistrz poinformowała, że Radzie Miasta zostanie przedstawiony plan zwiększenia obsady Straży Miejskiej i dodała, że planowane jest też zwiększenie ilości etatów o przyjęcie na stanowisko strażnika miejskiego osoby, która zajmuje się obsługą fotoradaru.
 
Następnie Przewodniczący Rady Marek Błajecki powiedział, że Rada musi doprowadzić do założenia w mieście monitoringu. Pani Burmistrz w odpowiedzi dodała, że sam monitoring nie wystarczy i że to wszystkie służby porządkowe powinny dołożyć starań by w mieście panował spokój.
 
Ad 10. Zamknięcie sesji
 
O godz. 20.30 Przewodniczący Rady Marek Błajecki ogłosił zamknięcie sesji.
 
 
 Protokolant  Miasta                                                                  Przewodniczący Rady
  Katarzyna Szóstak                                                                         Marek Błajecki
Lista wiadomości