Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 19/07/V z Sesji Rady Miasta Puszczykowa w dniu 19.12.2007 r.

Protokół nr 19/07/V
z Sesji Rady Miasta Puszczykowa
w dniu 19.12.2007 r.
 
Godz. rozpoczęcia - 17.00
Godz. zakończenia - 20.50
 
Porządek obrad:
 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr 18/07/V z dnia 14.11.2007 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w centrum miasta, w rejonie ulic: Kościelnej, Poznańskiej, Słonecznej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w północnej części miasta w rejonie ulic: Wysokiej, Poznańskiej, Źródlanej, Jasnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Pojednawczej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przekazanych gminnym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych dla dyrektorów oraz wicedyrektorów szkół, pedagogów, psychologów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Miasto Puszczykowo w 2008 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania zastępców Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Miejskiego Ośrodka Kultury.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie inwestycji lokalnych z udziałem ludności.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 12/06/V z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz w sprawie zmiany uchwały nr 73/07/V w sprawie zmiany uchwały Nr 12/06/V z dnia 20 grudnia 2006 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 234/06/IV z dnia 08.08.2006 r. w sprawie zasad wynajmowania i zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Puszczykowo.
 16. Wybór przedstawicieli Rady Miasta do Zespołu Opiniująco-Doradczego oceniającego wnioski organizacji pozarządowych.
 17. Przyjęcie stanowiska w sprawie przystąpienia do sieci "Cities for mobility".
 18. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza.
 19. Informacje Przewodniczącego Rady.
 20. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
 21. Wolne głosy.
 22. Zamkniecie sesji.
 
 
Ad 1. Otwarcie sesji.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki rozpoczął obrady sesji, przywitał Radnych i Gości oraz stwierdził quorum, a także poinformował o usprawiedliwionej nieobecności Radnego Krzysztofa Jopka. Stwierdził też nieobecność Radnych Iwony Janickiej i Zbigniewa Czyża. Listy obecności Radnych i Gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał, czy są jakieś uwagi do porządku obrad. Głos zabrała  burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która poprosiła o wykreślenie punktu 6 porządku obrad tj. powołania uchwały w sprawie powołania Komisji Pojednawczej i wprowadzenie w tym miejscu podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 25/07/V z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na rok 2007. Ponadto burmistrz poprosiła, aby bezpośrednio po podjęciu uchwał, umożliwić nowym pracownikom złożenie ślubowania.  Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad wraz z naniesionymi zmianami. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, 12 głosami Radnych.
 
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 18/07/V z dn. 14.11.2007 r.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał, czy Radni zgłaszali uwagi do protokołu nr 18/07/V z sesji Rady Miasta z dnia 14.11.2007 r. W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu. Protokół nr 18/07/V z dn. 14.11.2007 r. został przyjęty jednogłośnie, 12 głosami za.
Ad 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w centrum miasta, w rejonie ulic: Kościelnej, Poznańskiej, Słonecznej.
Na prośbę Przewodniczącego Rady Marka Błajeckiego uchwałę zreferowała pani Alina Stempniak, która wyjaśniła, że teren którego dotyczy plan obejmuje obszar Rynku i MOSiR, poinformowała też, że na terenie tym znajduje się budynek "odziedziczony" przez miasto po panu Wojciechu Michałku-Grodzkim.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
W zawiązku z nieobecnością Przewodniczącej Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Iwony Janickiej, głos zabrał Wiceprzewodniczący Komisji Maciej Schneider, który powiedział, że wnioskiem Komisji było, aby nad częścią oznaczoną literą A można było pracować dłużej.
O godz. 17.15 na sesję przybyła Radna Iwona Janicka.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki rozpoczął dyskusję na temat planu.
Radna Iwona Janicka złożyła wniosek, aby zmienić zakres uchwały prowadząc podział pomiędzy obszarem zaznaczonym jako A i B po linii prostej.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem wniosku. Wniosek został przyjęty 6 głosami za, 3 przeciw i 4 wstrzymującymi.
O godz. 17.20 na sesję przybył Radny Zbigniew Czyż.
Po przeredagowaniu uchwały, Przewodniczący Rady Marek Błajecki, przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia Uchwały Nr 81/07/V w wprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w centrum miasta, w rejonie ulic: Kościelnej, Poznańskiej, Słonecznej. Powyższa uchwała została przyjęta 7 głosami za, 4 przeciw i 3 wstrzymującymi.
Ad 5. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w północnej części miasta w rejonie ulic: Wysokiej, Poznańskiej, Źródlanej, Jasnej.
Na prośbę Przewodniczącego Rady Marka Błajeckiego, uchwałę zreferowała pani Alina Stempniak, która wyjaśniła, że teren którego dotyczy plan obejmuje obszar łącznika pomiędzy rezerwatami.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o wyrażenie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Głos zabrała Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Iwona Janicka, która powiedziała, że Komisja opowiedziała się za przyjęciem projektu powyższej uchwały.
Wobec braku pytań radnych odnośnie projektu uchwały, Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia Uchwały Nr 82/07/V w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w północnej części miasta w rejonie ulic: Wysokiej, Poznańskiej, Źródlanej, Jasnej. Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie, 14 głosami za.
Ad 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 25/07/V z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na rok 2007.
Na prośbę Przewodniczącego Rady Marka Błajeckiego, skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnił, że podjęcie uchwały jest konieczne w związku z uchwałą Kolegium Odwoławczego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, która wskazała, że nie zachowano wewnętrznej spójności budżetu. skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnił też, że błąd ten jest niwelowany niniejszą uchwałą.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o wyrażenie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Głos zabrała Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Iwona Janicka, która powiedziała, że Komisja opowiedziała się za przyjęciem projektu powyższej uchwały.
Wobec braku pytań radnych odnośnie projektu uchwały, Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia Uchwały Nr 83/07/V w sprawie zmiany Uchwały Nr 25/07/V z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na rok 2007. Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie, 14 głosami za.
Ad 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przekazanych gminnym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.
Na prośbę Przewodniczącego Rady Marka Błajeckiego, głos zabrała wiceburmistrz Anna Gonet, która wyjaśniła, że celem podjęcia uchwały, jest uporządkowanie stanu prawnego nieruchomości, a także np. zwiększenie samodzielności dyrektorów szkół.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o opinię Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Iwona Janicka poinformowała, że Komisja jednogłośnie opiniuje projekt uchwały pozytywnie.
Wobec braku pytań radnych odnośnie projektu uchwały, Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia Uchwały Nr 84/07/V w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przekazanych gminnym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd. Powyższa uchwała została przyjęta 13 głosami za i 1 wstrzymującym.
Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych dla dyrektorów oraz wicedyrektorów szkół, pedagogów, psychologów.
Na prośbę Przewodniczącego Rady Marka Błajeckiego, głos zabrała wiceburmistrz Anna Gonet, która wyjaśniła, że celem podjęcia uchwały, jest określenie tygodniowego wymiaru zajęć dla nauczycieli, a także wprowadzenie funkcji wicedyrektora w przypadku szkół podstawowych, gdzie jest więcej niż 12 oddziałów.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o opinię Komisji Rady Miasta.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Iwona Janicka poinformowała, że Komisja opiniuje projekt uchwały pozytywnie.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Danuta Panek-Janc poinformowała, że Komisja opiniuje projekt uchwały pozytywnie.
Wobec braku pytań radnych odnośnie projektu uchwały, Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia Uchwały Nr 85/07/V w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych dla dyrektorów oraz wicedyrektorów szkół, pedagogów, psychologów. Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie, 14 głosami za.
Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Miasto Puszczykowo w 2008 roku.
Na prośbę Przewodniczącego Rady Marka Błajeckiego, głos zabrała wiceburmistrz Anna Gonet, która wyjaśniła, że celem podjęcia uchwały, jest określenie wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego itp., a  w związku z podjęciem wcześniejszej uchwały, także dla wicedyrektorów.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o opinię Komisji Rady Miasta.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Danuta Panek-Janc poinformowała, że Komisja opiniuje projekt uchwały pozytywnie.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Iwona Janicka poinformowała, że Komisja opiniuje projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Rady Miasta Marek Błajecki zapytał, czy Radni mają pytania do projektu uchwały.
Głos zabrał Radny Janusz Szafarkiewicz, który zapytał, jakie koszty będzie musiało ponieść miasto w związku z podjęciem tej uchwały.
Odpowiedzi udzieliła wiceburmistrz Anna Gonet, która wyjaśniła, że dodatki będą wypłacane w ramach istniejących budżetów szkół, a ich kwoty zależą od stażu danej osoby i przysługujących jej dodatków.
Wobec braku dalszych pytań radnych odnośnie projektu uchwały, Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia Uchwały Nr 86/07/V w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Miasto Puszczykowo w 2008 roku. Powyższa uchwała została przyjęta 13 głosami za i 1 wstrzymującym.
Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania zastępców Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
Na prośbę Przewodniczącego Rady Marka Błajeckiego, wyjaśnień udzieliła burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która wyjaśniła, że do tej pory, co stanowi ewenement w skali całego kraju, w Szpitalu w Puszczykowie znajdowała się filia Urzędu Stanu Cywilnego i na miejscu były wydawane akty zgonu. Pani burmistrz wyjaśniła też, że nie ma potrzeby, aby utrzymywać w szpitalu dwa dodatkowe etaty i stąd propozycja ich odwołania. Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła też, że ze stanowiska zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego musi zostać odwołana także pani Danuta Kempińska, która przechodzi na emeryturę.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poinformował, że uchwała nie była rozpatrywana przez Komisje Rady Miasta i zapytał czy wobec tego, ktoś chce zabrać głos.
Wobec braku pytań radnych odnośnie projektu uchwały, Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia Uchwały Nr 87/07/V w sprawie odwołania zastępców Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie, 14 głosami za.
Następnie, burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka podziękowała pani Danucie Kempińskiej za współpracę oraz wręczyła jej list gratulacyjny i kwiaty.
Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
Na prośbę Przewodniczącego Rady Marka Błajeckiego głos zabrał sekretarz Maciej Dettlaff, który wyjaśnił, że w związku z przejściem na emeryturę pani Danuty Kempińskiej, przeprowadzony został nabór na stanowisko zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, w wyniku którego wybrana została pani Joanna Szejn. Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił też, że podjęcie uchwały w sprawie powołania pani Joanny Szejn na stanowisko zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego jest konieczne, aby mogła ona rozpocząć pracę.
 
Głos zabrała także pani Joanna Szejn, która podziękowała za powierzenie jej funkcji zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, a także poinformowała Radnych o przebiegu swojej pracy zawodowej i zdobytym doświadczeniu.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia Uchwały Nr 88/07/V w sprawie powołania zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, 14 głosami za.
 
 
 
Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Miejskiego Ośrodka Kultury.
 
Na prośbę Przewodniczącego Rady Marka Błajeckiego, głos zabrała burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która wyjaśniła, że jak wynika z ustawy, aby móc zlikwidować Miejski Ośrodek Kultury, najpierw trzeba przyjąć uchwałę w sprawie "zamiaru" jego likwidacji.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o opinię Komisji Rady Miasta.
Głos zabrała Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Danuta Panek-Janc, która wyraziła niezadowolenie, że powyższa uchwała jest podejmowana dopiero teraz, zaznaczyła jednak, że Komisja opiniuje ją pozytywnie.
Głos zabrała także Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Iwona Janicka, która powiedziała, że Komisja opiniuje projekt uchwały pozytywnie, oraz zwróciła uwagę na konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji mienia Miejskiego Ośrodka Kultury.
Następnie głos zabrał skarbnik Piotr Szmytkowski, który powiedział, że w budżecie na kolejny rok, i funkcjonowanie ośrodka kultury zostało ujęte w projekcie, który radni otrzymali tydzień wcześnie.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia Uchwały Nr 89/07/V w sprawie zamiaru likwidacji Miejskiego Ośrodka Kultury. Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, 14 głosami za.
Ad 13. Podjęcie uchwały w sprawie inwestycji lokalnych z udziałem ludności.
Na prośbę Przewodniczącego Rady Marka Błajeckiego, głos zabrał sekretarz Maciej Dettlaff,  który wyjaśnił, że powyższa uchwała umożliwia miastu współfinansowanie inwestycji z udziałem mieszkańców, głównie budowy ulic. Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział też, że projekt uchwały został przygotowany na wzór uchwały, która od wielu lat funkcjonuje w Poznaniu, gdzie mieszkańcy mają możliwość zrzeszania się w stowarzyszenia będące wtedy partnerem dla miasta we współfinansowaniu inwestycji. Ponadto Sekretarz Maciej Dettlaff zwrócił uwagę na autopoprawkę, która pojawiła się po wniosku Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, polegającą na dopisaniu w § 1 punktu 3 w brzmieniu "decyzja o realizacji inwestycji lokalnej podejmuje burmistrz z uwzględnieniem § 2 uchwały". Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił też, że § 2 uchwały   został skonstruowany w taki sposób, aby jasno określić, że burmistrz wspiera tylko te inicjatywy, które służą społeczności lokalnej. Sekretarz Maciej Dettlaff omówił też drugą poprawkę, w § 6 na wniosek Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta obniżono minimalny próg wysokości świadczenia mieszkańców z 50% do 40% wartości inwestycji lokalnej.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o opinię Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Głos zabrała Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Iwona Janicka, która powiedziała, że z uwzględnieniem wymienionych poprawek Komisja opiniuje projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki otworzył dyskusję na temat projektu uchwały.
Głos zabrała burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która powiedziała, że dzięki tej uchwale udział mieszkańców w inwestycjach lokalnych jest jasno zdefiniowany, a ponadto określa ona wszystkie zasady partycypacji mieszkańców.
 
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia Uchwały Nr 90/07/V w sprawie inwestycji lokalnych z udziałem ludności oraz wspierania inwestycji o lokalnym znaczeniu. Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, 14 głosami za.
 
Ad 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 12/06/V z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz w sprawie zmiany uchwały nr 73/07/V w sprawie zmiany uchwały Nr 12/06/V z dnia 20 grudnia 2006 r.
 
Na prośbę Przewodniczącego Rady Marka Błajeckiego, głos zabrał skarbnik Piotr Szmytkowski, który wyjaśnił, że zmiana wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych jest dokonywana zgodnie z wytycznymi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, która zwróciła uwagę na nieścisłość w poprzednio przyjętym wzorze.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia Uchwały Nr 91/07/V w sprawie zmiany uchwały nr 12/06/V z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz zmiany uchwały nr 73/07/V zmieniającej uchwałę Nr 12/06/V z dnia 20 grudnia 2006 r. Powyższa uchwała została podjęta 13 głosami za i 1 wstrzymującym.
Ad 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 234/06/IV z dnia 08.08.2006 r. w sprawie zasad wynajmowania i zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Puszczykowo.
 
Na prośbę Przewodniczącego Rady Marka Błajeckiego, głos zabrała wiceburmistrz Anna Gonet, która poprosiła, aby w ramach autopoprawki wykreślić zapis w § 4 w punkcie 1 uchwały brzmiący  "przez okres ostatnich pięciu lat". Wiceburmistrz Anna Gonet poprosiła też o uzasadnienie ze strony mecenasa Piotra Stawickiego.
 
Mecenas Piotr Stawicki wyjaśnił, że ustawa o samorządzie gminnym nie mówi, o kryterium okresu przebywania na terenie gminy i dlatego nie powinno się uzależniać od niego decyzji o przyznaniu lokalu.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki otworzył dyskusję na temat projektu uchwały.
Głos zabrała burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która powiedziała, że zostanie powołana komisja, która będzie decydować o tym komu i w jakiej kolejności przyznać mieszkanie a także w przyszłości zajmie się udoskonaleniem polityki mieszkaniowej.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o opinię Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Głos zabrała Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Iwona Janicka, która powiedziała, że na posiedzeniu nie przegłosowano uchwały ze względu na brak w uzasadnieniu informacji o tym, że powstanie taka komisja, która dopracuje w przyszłości funkcjonowanie polityki mieszkaniowej. Ponadto zwróciła uwagę na zapis w uchwale, że wynajmującym lokal jest burmistrz lub podmiot przez niego upoważniony.
Mecenas Piotr Stawicki wyjaśnił, że taki zapis w uchwale umożliwia, aby w przyszłości, np. gdy pojawi się jakaś instytucja, mogła ona po otrzymaniu upoważnienia ze strony burmistrza zająć się polityką mieszkaniową. 
Następnie Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos. Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia Uchwały Nr 92/07/V w sprawie zasad wynajmowania wynajmowania i zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Puszczykowo. Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, 14 głosami za.
Ad 16. Wybór przedstawicieli Rady Miasta do Zespołu Opiniująco-Doradczego oceniającego wnioski organizacji pozarządowych.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił, aby zgłosiły się osoby, które chcą wstąpić do Zespołu Opiniująco-Doradczego.
 
Radny Janusz Szafarkiewicz zaproponował kandydatury Radnego Andrzeja Balcerka, który jest członkiem Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Radnego Władysława Hetmana, który wycofał swoją kandydaturę.
 
Radna Danuta Panek-Janc zaproponowała kandydaturę Radnego Macieja Schneidera, który jest członkiem Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
 
Ponadto swoją chęć wstąpienia do Zespołu Opiniująco-Doradczego wyraziła Radna Iwona Janicka.
 
Następnie przeprowadzono tajne głosowanie, w wyniku którego kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:
 
            Radny Andrzej Balcerek     -        7 głosów
            Radna Iwona Janicka -        8 głosów
            Radny Maciej Schneider     -        12 głosów
Wobec powyższego, w skład Zespołu  Opiniująco-Doradczego weszli radni Maciej Schneider i Iwona Janicka. Opieczętowane głosy Radnych stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 17. Przyjęcie stanowiska w sprawie przystąpienia do sieci "Cities for mobility".
 
Na prośbę Przewodniczącego Rady Marka Błajeckiego, burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że "Cities for mobility" jest światową siecią miast, które współpracują na rzecz rozwoju a także przedstawiła korzyści, jakie wynikają z przystąpienia do sieci m.in. możliwość pozyskania nowych kontaktów, rozwiązań technicznych, organizacyjnych, jak również źródeł finansowania działalności w ramach realizowanych programów Rady Miasta Puszczykowa.
 
Przewodniczący Rady Marek Błajecki wyjaśnił, że przyjęcie stanowiska przez Radę następuje w drodze głosowania. Wobec powyższego Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie przystąpienia do sieci "Cities for mobility". Rada Miasta Puszczykowa podjęła decyzję o przystąpieniu do sieci "Cities for mobility" jednogłośnie, 14 głosami za.
 
Na prośbę burmistrz Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej, Przewodniczący Rady Marek Błajecki zarządził 10 minutową przerwę w celu przygotowania ślubowania nowych pracowników.
 
Po przerwie odbyło się ślubowanie pracowników zatrudnionych w 2007 roku. Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odczytała tekst ślubowania brzmiący "Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu i społeczności lokalnej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania". Ślubowania złożyło pięcioro pracowników Urzędu w kolejności, w jakiej zostali zatrudnieni:
            Agnieszka Głowacka-Bartkowiak         - Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg,
            Katarzyna Szóstak                                - Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg,
            Dariusz Borowski                                 - Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg,
            Remigiusz Motycki                               - Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg,
            Joanna Szejn                                        - Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg.
Ad 18. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza.
 
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka przedstawiła sprawozdanie z działalności z ostatniego miesiąca. Radni otrzymali sprawozdanie podczas sesji, stanowi ono załącznik do niniejszego protokołu.  
 
Ad 19. Informacje Przewodniczącego Rady.
 
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poinformował Radnych o piśmie Wojewody Wielkopolskiego, który zawiadamia o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr 69/07/V w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".
 
Głos zabrał sekretarz Maciej Dettlaff, który poinformował, że zajął się tą sprawą wraz z radcą prawnym Maciejem Dehmelem i mimo, że w innych gminach takie uchwały funkcjonują, udzielono im odpowiedzi, że brakuje podstaw prawnych do podejmowania Wieloletniego Programu Współpracy. Ponadto Sekretarz Miasta Maciej Dettlaff wyjaśnił, że najwłaściwsze byłoby, aby decyzje w tej sprawie wydał sąd, a podjęta procedura nie zakłóca przebiegu konkursu dla organizacji pozarządowych.
 
Następnie Przewodniczący Rady Marek Błajecki powiadomił o piśmie, w którym Regionalna Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszeniu Dyscypliny Finansów Publicznych, zwróciła się o przesłanie uwierzytelnionej kserokopii protokołu z sesji Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 czerwca 2006 r. oraz protokołów z posiedzeń Komisji Rady Miasta Puszczykowa z czerwca 2006 r., na których były zgłaszane i formułowane wnioski w sprawie zmiany budowy nawierzchni ścieżki rowerowej przy ul. Poznańskiej w Puszczykowie. Przewodniczący Rady Marek Błajecki poinformował też, że powyższe kserokopie zostały już wysłane.
 
Ponadto Przewodniczący Rady Marek Błajecki poinformował o piśmie, które wpłynęło od pana Jana Urbana zwracającego się o pomoc w sprawie uzyskania odszkodowania za uszkodzenia spowodowane przewróceniem się drzewa na jego samochód i wiatę sklepu.
 
Głos zabrała burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która powiedziała, że stara się znaleźć możliwość pomocy panu Urbanowi w uzyskaniu odszkodowania, które mu się należy. Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poprosiła panią Barbarę Mulczyńską-Dywan o przedstawienie faktu zgłoszenia szkody i tzw. zawinienia przez Miasto, a także poprosiła o wypowiedź mecenasa Piotra Stawickiego, który prowadzi tą sprawę.
 
Przewodniczący Rady Marek Błajecki dodał, że do Rady Miasta nie należy podejmowanie decyzji w tej sprawie.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że po zgłoszeniu przez pana Jana Urbana w Urzędzie szkody, tego samego dnia zostało wysłane pismo do ubezpieczyciela czyli do firmy Concordia.
Ponadto pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że drzewo, które się przewróciło było przeznaczone do jesiennej wycinki, ale warunki atmosferyczne uniemożliwiały pracę pilarzowi. Pani Barbara Mulczyńska-Dywan dodała też, że po przeprowadzeniu postępowania, firma Concordia odmówiła wypłacenia odszkodowania, co spotkało się ze strony Urzędu ze skierowaniem  pana Jana Urbana do prawnika w celu dochodzenia praw na drodze sądowej.
 
Głos zabrał też mecenas Piotr Stawicki, który wyjaśnił, że problem tkwi w procedurach, których pan Jan Urban nie wyczerpał, stąd Urząd nie ma tytułu do wypłaty odszkodowania.
Ad 20. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
 
Głos zabrała Radna Urszula Rudzińska, która poprosiła o interwencję w sprawie budynku stacji transformatorowej przy ul. Poznańskiej w celu jego odmalowania. Ponadto Radna Urszula Rudzińska poprosiła, aby np. straż miejska zwracała uwagę właścicielom posesji w przypadku braku porządku na terenie pomiędzy posesjami a chodnikiem, który nieraz jest oddalony o 10 - 15 cm od ogrodzenia.
 
Odpowiedzi udzieliła pani Barbara Mulczyńska-Dywan, która wyjaśniła, że wystąpiono do Urzędu Wojewódzkiego o przedłużenie terminu zakończenia inwestycji na ulicy Poznańskiej do 30 maja. Ponadto pani Barbara Mulczyńska-Dywan powiedziała, że w związku z wieloma uwagami do wykonania inwestycji, dokonywane będą jeszcze poprawki i nie powinno się jeszcze zobowiązywać mieszkańców do porządkowania terenów przy posesjach, ponieważ prace przy nich mogą zostać wznowione.
 
Następnie Radny Stanisław Balbierz zapytał do kogo należy sprzątanie pasa zieleni przy płocie.
 
Głos zabrała burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która powiedziała, że przepisy są niedoskonałe i zgodnie z nimi, obowiązek utrzymania terenu zielonego pomiędzy chodnikiem a ogrodzeniem posesji spoczywa na Urzędzie Miasta. Ponadto burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że pozostaje apelować do mieszkańców o utrzymanie tego pasa zieleni w czystości, ponieważ niektórzy mieszkańcy robią to z własnej inicjatywy, a w przypadku całego miasta przekłada się to na konkretne oszczędności, które można spożytkować na inny cel.
 
Następnie głos zabrał Radny Władysław Hetman, który poinformował, że otrzymał pismo od mieszkańców ulicy Sobieskiego, którzy proszą o przywrócenie pojemników na surowce wtórne, ponieważ ich brak powoduje zaśmiecanie pobliskiego lasu. Ponadto Radny Władysław Hetman poinformował, że firma Eko-Rondo nie odebrała odpadów, które mieszkańcy mieli w workach nie pochodzących z tej firmy w związku z czym mieszkańcy nie mają co zrobić z zebranymi odpadami i poprosił o udzielenie odpowiedź zainteresowanym mieszkańcom.
 
Głos zabrała burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która powiedziała, że firma Remondis Sanitech zbyt wcześnie odebrała pojemniki, a proponowany nowy system segregacji odpadów u źródła jest wdrażany; mieszkańcy są informowani o terminach zbiórki i sposobie segregacji odpadów za pośrednictwem specjalnego kalendarza, ulotek. Ponadto burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że trwają negocjacje z firmą Eko-Rondo, która będzie jedynym odbiorcą odpadów segregowanych, ponieważ firma Remondis Sanitech scedowała na nią ten obowiązek. Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała też, że z czasem, kiedy będą takie możliwości, segregować będzie można też inne odpady plastikowe jak np. worki foliowe. Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka podkreśliła też, że współpraca z firmą Eko- Rondo, jest satysfakcjonująca, chociaż obecnie, w związku z wdrażaniem nowego systemu segregacji mogą pojawiać się drobne utrudnienia, ale przed świętami Bożego Narodzenia mieszkańcy otrzymają worki i zostaną od nich odebrane odpady, a w przypadku gdyby ktoś nie otrzymał worków, należy zadzwonić do firmy Eko-Rondo, która worki dostarczy, lub odebrać worki w Urzędzie Miasta.
 
Następnie Radna Urszula Rudzińska powiedziała, aby zawnioskować do pana Zenona Guźniczaka, właściciela firmy Eko-Rondo, żeby od stycznia w jedną sobotę w miesiącu w siedzibie firmy Eko-Rondo pełniony był dyżur, podczas którego śmieci będą odbierane.
Ponadto Radna Urszula Rudzińska poruszyła kwestię odśnieżania chodników przez mieszkańców i możliwości zlecenia przez nich takiej usługi firmom sprzątającym.
Głos zabrała burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która powiedziała, że ciągle dopracowywany jest system porządkowania miasta i dbałości o zieleń, ale nie mieści się w tym sprzątanie chodników, chyba, że wprowadzony zostałby podatek od takiej czynności. Ponadto burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że możliwe jest też wywieszenie listy firm, które podejmą się porządkowania i odśnieżania chodników, ale to mieszkańcy musieliby się z nimi porozumieć.
 
Następnie głos zabrała Radna Ewa Pietrzak, która powiedziała, że mieszkańcy mają problem z rozróżnieniem worków do segregacji odpadów.
 
Głos zabrał też Radny Stanisław Balbierz, który powiedział, że na ulicy Poznańskiej, w przypadku pasów zieleni, nawiezione zostało tylko 5 cm ziemi a pod spodem jest piasek.
 
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiedziała, że prace na pasach zieleni zostały wykonane zgodnie z wytycznymi rzeczoznawców, którzy uznali, że 5 cm ziemi wystarczy.
 
Radny Janusz Szafarkiewicz zapytał, kiedy zostanie zakończony plan zagospodarowania przestrzennego terenu zakola Warty, ponieważ w lutym ma zostać podpisany akt własności terenu.
 
Odpowiedzi udzieliła burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która powiedziała, że również zależy jej na uchwaleniu tego planu zagospodarowania przestrzennego, jednak zwróciła uwagę, że trwają rozmowy z ekspertem, który zajmuje się rewitalizacją zieleni i najprawdopodobniej wiosną zostanie przeprowadzony cykl warsztatów ze studentami architektury, oraz spotkania z mieszkańcami, tak aby uzyskać ich opinię i aby powstały plan odpowiadał zapotrzebowaniom.
 
Głos zabrała też pani Alina Stempniak, która wyjaśniła, że obecna wersja planu jeszcze nie podlega uzgodnieniom i wyłożeniu planu do publicznej informacji i gdyby plan miał się zmienić trzeba będzie przygotować nowy projekt.
 
Głos ponownie zabrała burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która powiedziała, że poprzedni plan był przygotowywany "pod poprzedniego właściciela" a obecnie można sporządzić nowy, zgodny z oczekiwaniami mieszkańców. Ponadto burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że mówiąc rewitalizacja, miała na myśli przywrócenie funkcji, jaką zakole Warty pełniło w przeszłości, kiedy znajdowało się tam kąpielisko.
 
Następnie Radny Janusz Szafarkiewicz zapytał, czy przed świętami Bożego Narodzenia będą zamiatane ulice.
 
Odpowiedzi udzieliła pani Barbara Mulczyńska-Dywan, która wyjaśniła, że przy panujących temperaturach użycie zamiatarki nie jest możliwe.
 
Głos zabrał też Radny Stanisław Balbierz, który powiedział, że pozostawione liście zatykają ujścia studzienek kanalizacyjnych.
 
Następnie Radna Danuta Panek-Janc zapytała co oznacza różowy worek na odpady w kalendarzu.
 
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedziała, że w kalendarzu pod wizerunkiem worka jest napisane, że wkrótce rozszerzymy asortyment przyjmowanych odpadów, ale co to będzie, jest tematem negocjacji z firmami odzysku surowców.
 
Ad 21. Wolne głosy.
Głos zabrał pan Mikołaj Pietraszak-Dmowski, który wyraził niezadowolenie ze sprzątania miasta, zwrócił także uwagę, że na ulicy Chrobrego, podczas budowy dwóch nowych domów niszczono istniejący chodnik. Ponadto pan Mikołaj Pietraszak-Dmowski powiedział, że mieszkańcy oczekują widocznej poprawy a także, że e-maile, które mieszkańcy piszą chyba nie docierają do pani burmistrz ponieważ na nie nie odpowiada.
 
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedziała, że docierają do niej wiadomości od mieszkańców, ale nie na wszystkie może od razu odpowiedzieć. Ponadto burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że od grudnia na stanowisku kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Ochrony Zdrowia został zatrudniony pan Remigiusz Motycki, który będzie zajmował się sprawami porządku w mieście.  Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała też, że po roku sprawowania władzy w mieście, dzięki zdobytemu doświadczeniu, inaczej będą konstruowane przetargi na usługi związane z porządkowaniem miasta.
 
Głos zabrał też pan Andrzej Zembowicz, który zwrócił uwagę na:
-    brak rozkładów jazdy na przystankach autobusowych,
-    szerokość ścieżki rowerowej i chodnika, które są za wąskie,
-    zieleń przy piekarni na ul. Poznańskiej, będzie niszczona - powinny być  dodatkowe przejścia.
Pan Andrzej Zembowicz powiedział też, że w Luboniu są pojemniki na odpady, mieszkańcy płacą za kubły niezależnie od tego czy są pełne, czy nie, ale kwoty te są niewielkie.
 
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan powiedziała, że uwagi dotyczące ulicy Poznańskiej przekaże projektantowi, a ponadto wyjaśniła, że zawieszenie rozkładów jazdy autobusów należy do przewoźników i zgłosi ich brak odpowiednim osobom.
 
Głos zabrała także pani Zofia Skibińska, która zapytała, czy w grudniowym "Echu Puszczykowa" będzie informacja co od stycznia robić ze śmieciami.
 
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedziała, że Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa, było inicjatorem projektu "Czyste Puszczykowo", a także, że starano się jak najlepiej poinformować mieszkańców o zmianie systemu segregacji odpadów oraz potwierdziła, że w grudniowym numerze "Echa Puszczykowa" będą podane dokładne informacje, także taka, że 27 i 28 grudnia będą odbierane od mieszkańców worki z posegregowanymi odpadami.
 
Głos zabrał też pan Jan Lalek, który wyraził opinię, że mieszkańcy są zbulwersowani wykonaniem ulicy Poznańskiej i ma nadzieję, że w tym stanie nie zostanie dokonany jej odbiór. Ponadto pan Jan Lalek zapytał, jaki był cel robienia planu zagospodarowania przestrzennego na jego wniosek, skoro i tak plan nie będzie uchwalony do listopada 2008 roku.
 
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedziała, że nic nie wskazuje na to, że plan zagospodarowania przestrzennego nie zostanie uchwalony do listopada 2008 roku a w przypadku terenu MOSiRu konieczne jest dokonanie zmian i poprawek, ponieważ w poprzednim projekcie nie uwzględniono komunikacji.
 
Ad 22. Zamknięcie sesji.
 
O godz. 20.50 Przewodniczący Rady Marek Błajecki ogłosił zamknięcie sesji.
 
            Protokolant                                                         Przewodniczący Rady Miasta
        Katarzyna Szóstak                                                                Marek Błajecki
 
Lista wiadomości