Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 15/07/V z sesji nadzwyczajnej Rady miasta Puszczykowa w dniu 13 września 2007 r.

Protokół nr 15/07/V
z Sesji Nadzwyczajnej Rady Miasta Puszczykowa
w dniu 13 września 2007 r.
 
Godz. rozpoczęcia: 07:05
Godz. zakończenia: 07:10
 
Porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
3.    Podjęcie projektu uchwały nr 54/07/V w sprawie: utworzenia obwodu głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego" Sp. z o.o., Puszczykowo ul. Kraszewskiego 11
  1. Zamknięcie sesji.
 
Lista obecności Radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Otwarcie sesji.
 
Przewodniczący Marek Błajecki rozpoczął obrady sesji nadzwyczajnej oraz stwierdził quorum.
 
Ad 2. Przyjęcie porządku obrad.
 
W związku z brakiem zastrzeżeń, Przewodniczący Marek Błajecki przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, 11 głosami za.
 
Ad 3. Podjęcie projektu uchwały nr 54/07/V w sprawie: utworzenia obwodu głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego" Sp. z o.o., Puszczykowo ul. Kraszewskiego 11
 
Przewodniczący Marek Błajecki odczytał treść projektu uchwały nr 54/07/V i w związku brakiem pytań przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie, 11 głosami za.
 
Ad 4. Zamknięcie sesji.
 
Przewodniczący Marek Błajecki zakończył obrady sesji.
 
 
 
 
 
..........................................
 
Protokolant
 
 
 
 
 
..........................................
 
Przewodniczący Rady Miasta
Lista wiadomości