Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 16/07/V z sesji Rady Miasta Puszczykowa w dniu 19.09.2007 r.

Protokół nr 16/07/V
z Sesji Rady Miasta Puszczykowa
w dniu 19.09.2007 r.
 
Godz. rozpoczęcia - 17.00
Godz. zakończenia - 21.00
 
Porządek obrad:
 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu: nr 14/07/V z dn. 27.08.2007 r.
 4. Podjęcie uchwały nr 55/07/V w sprawie: przyjęcia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Puszczykowa".
 5. Podjęcie uchwały nr 56/07/V w sprawie: określenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w celu ustalenia wynagrodzenia dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.
 6. Podjęcie uchwały nr 57/07/V w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe.
 7. Podjęcie uchwały nr 58/07/V w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w rejonie ulicy Przy Murze.
 8. Podjęcie uchwały nr 59/07/V w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w rejonie ulicy Wąskiej.
 9. Podjęcie uchwały nr 60/07/V w sprawie: wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały nr 61/07/V w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały nr 62/07/V w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa.
 12. Podjęcie uchwały nr 63/07/V w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w rejonie ulic: Sobieskiego, Klasztornej, Wysokiej, Krętej oraz terenu Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego WIELSPIN.
 13. Podjęcie uchwały nr 64/07/V w sprawie: zmiany Uchwały nr 25/07/V z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na rok 2007.
 14. Podjęcie uchwały nr 65/07/V w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w rejonie ul. Nadwarciańskiej.
 15. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza.
 16. Sprawozdanie Sekretarza Miasta ze szkolenia w Stanach Zjednoczonych.
 17. Informacje Przewodniczącego Rady.
 18. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
 19. Wolne głosy.
 20. Zamknięcie sesji.
 
 
Ad 1. Otwarcie sesji.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki rozpoczął obrady sesji, przywitał Radnych i Gości oraz stwierdził quorum. Ponadto poinformował o usprawiedliwionej nieobecności Radnych Ewy Pietrzak i Macieja Schneidera. Listy obecności Radnych i Gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przyjęcie porządku obrad.
Pani burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka zgłosiła wniosek o wycofanie punktu 11 porządku obrad, tj. przeniesienia podejmowania uchwały nr 62/07/V w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa do czasu zebrania wszystkich wniosków do zmiany studium.
Porządek obrad z uwzględnieniem zgłoszonej zmiany został przyjęty jednogłośnie, 13 głosami Radnych.
 
Ad 3. Przyjęcie protokołu: nr 14/07/V z dn. 27.08.2007 r.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał, czy Radni mają uwagi do protokołu z sesji nadzwyczajnej Rady Miasta w dniu 27.08.2007 r.
W związku z brakiem uwag do protokołu, Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie w sprawie jego przyjęcia. Protokół nr 14/07/V z dn. 27.08.2007 r. został przyjęty 12 głosami za i 1 wstrzymującym.
Ad 4. Podjęcie uchwały nr 55/07/V w sprawie: przyjęcia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Puszczykowa".
Na prośbę Przewodniczącego Rady Marka Błajeckiego, Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że "Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Puszczykowa" został opracowany i przygotowany przez panie Annę Gonet i Katarzynę Świniarską. Sekretarz Maciej Dettlaff wymienił też główne zmiany w regulaminie. Następnie głos zabrała pani Katarzyna Świniarska, która szczegółowo omówiła wprowadzone zmiany i ich powód, wyjaśniła też, że w związku z tym, że Puszczykowu zostały przyznane większe środki na ten cel, należy w regulaminie poprawić kwotę przyznawanego świadczenia z 55 zł na 70 zł.
Głos zabrał też Skarbnik Piotr Szmytkowski, który wyjaśnił, że dotacja na tę pomoc jest celowa i jeśli pieniądze te nie zostaną wykorzystane to na koniec roku będzie trzeba się z nich rozliczyć i zwrócić to co pozostanie.
Następnie Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o opinię Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Danuta Panek-Janc powiedziała, że opinia Komisji jest pozytywna, poprosiła też by w przyszłości projekty uchwał wcześniej były przedstawiane komisjom.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił tez o opinię Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Iwona Janicka powiedziała, że opinia Komisji jest pozytywna.
Następnie Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał, czy ktoś ze zgromadzonych chciałby zabrać głos w sprawie. W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą nr 55/07/V z uwzględnieniem poprawki w Regulaminie. Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie 13 głosami za.
 
Ad 5. Podjęcie uchwały nr 56/07/V w sprawie: określenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w celu ustalenia wynagrodzenia dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o uzasadnienie uchwały ze strony Urzędu.
Głos zabrał Skarbnik Piotr Szmytkowski, który wyjaśnił, że do tej pory nie było uchwały, która określałaby wartość jednego punktu w celu ustalenia wynagrodzenia dla pracowników administracyjnych oświaty, ponadto wyjaśnił, że uchwała ta zmienia wartość tego punktu z 4 zł na 5 zł. Skarbnik wyjaśnił też, że skutki finansowe podjęcia uchwały omawiane były przez Komisje.
Następnie Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o opinie Komisji.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Danuta Panek-Janc powiedziała, że Komisja opiniuje uchwałę pozytywnie, powiedziała też, że w porównaniu z innymi gminami, wartość jednego punktu rzędu 5 zł jest wysoka.
Na prośbę Przewodniczącego Rady Marka Błajeckiego, Skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnił, że wartość tego punktu jest ustalona w oparciu o obowiązujące stawki.
Następnie Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Iwona Janicka, powiedziała, że Komisja opiniuje uchwałę pozytywnie 6 głosami za.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał, czy ktoś ze zgromadzonych chciałby zabrać głos w sprawie. W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą nr 56/07/V. Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie 13 głosami za.
 
Ad 6. Podjęcie uchwały nr 57/07/V w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o przedstawienie uzasadnienia do uchwały.
Głos zabrała pani burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która wyjaśniła, że uchwała ta jest następstwem przyjętej polityki w celu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych w prawo własności.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o opinię Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Iwona Janicka powiedziała, że Komisja opiniuje uchwałę pozytywnie, 6 głosami za.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki otworzył dyskusję.
Radna Iwona Janicka zapytała, czy możliwość uzyskania bonifikaty ma tylko pierwszy właściciel, czy należy się ona także osobie, która kupi nieruchomość.
Odpowiedzi udzielił radca prawny Piotr Stawicki, który wyjaśnił, że w takiej sytuacji nie ma ograniczeń i do bonifikaty ma prawo aktualny, niekoniecznie pierwszy, właściciel nieruchomości.
Radny Janusz Szafarkiewicz zapytał, czy w jakiś sposób określa się okres trwania dzierżawy i czy ma to wpływ na przyznanie bonifikaty.
Wyjaśnień udzielił ponownie radca prawny Piotr Stawicki, który powiedział, że sumuje się uprawnienia wszystkich użytkowników danej działki.
W związku z brakiem kolejnych uwag i pytań, Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą nr 57/07/V. Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie, 13 głosami za.
 
Ad 7. Podjęcie uchwały nr 58/07/V w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w rejonie ulicy Przy Murze.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o przedstawienie uzasadnienia do uchwały.
Wyjaśnień udzieliła pani burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która poinformowała, że uchwała dotyczy zajęcia gruntu pod drogę i w tym przypadku jest to nieduży obszar i w przystępnej cenie 100 zł za 1m2.
Następnie Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o opinię Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Iwona Janicka poinformowała, że zarówno w przypadku uchwały nr 58/07/V, jak i kolejnej uchwały nr 59/07/V w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w rejonie ulicy Wąskiej, Komisja opiniuje uchwałę pozytywnie, 6 głosami za.
 
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał, czy ktoś ze zgromadzonych chciałby zabrać głos w sprawie. W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą nr 58/07/V. Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie, 13 głosami za.
 
Ad 8. Podjęcie uchwały nr 59/07/V w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w rejonie ulicy Wąskiej.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o przedstawienie uzasadnienia do uchwały.
Wyjaśnień udzieliła pani burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która poinformowała, że w tym przypadku cena za 1m2 jest już wyższa i wynosi 129 zł, ale zakup jest konieczny w celu umożliwienia komunikacji i przejazdu (droga) między ulicami Wąską i Sosnową.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki powiedział, że opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta odnośnie tej uchwały została już wyrażona, wobec tego poprosił jeszcze o zdanie Skarbnika Piotra Szmytkowskiego.
Skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnił, że z punktu widzenia budżetu powyższy zakup jest bezpieczny i mieści się w zapisach na ten rok.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał, czy ktoś ze zgromadzonych chciałby zabrać głos w sprawie. W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą nr 59/07/V. Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie, 13 głosami za.
 
Ad 9. Podjęcie uchwały nr 60/07/V w sprawie: wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o przedstawienie uzasadnienia do uchwały.
Wyjaśnień udzieliła pani burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która poinformowała, że ten kawałek gruntu próbował nabyć, bądź uzyskać od Wielkopolskiego Parku Narodowego proboszcz Parafii Matki Boskiej Wniebowziętej ks. Wojciecha Pieprzyca. Ponadto pani burmistrz wyjaśniła, że w mocy obowiązujących przepisów, WPN nie mógł przekazać tego gruntu bezpośrednio parafii w związku z tym, działki zostały przekazane Starostwu Powiatowemu a Miasto Puszczykowo wystąpiło o ich komunalizację. Pani burmistrz wyjaśniła też, że w chwili obecnej nie jest jeszcze podjęta decyzja o ich ewentualnym późniejszym przeznaczeniu.
 
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o opinię Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Iwona Janicka poinformowała, że Komisja opiniuje uchwałę pozytywnie 6 głosami za. Ponadto Radna poinformowała, że przy tej okazji pojawiło się pytanie o cmentarz ewangelicki i uzyskano odpowiedź, że Miasto wystąpiło z wnioskiem o skomunalizowanie tego cmentarza.
 
Radny Andrzej Balcerek zauważył, że na mapce dołączonej w materiałach poglądowych do uchwały, działka numer 1074/3, która jest oznaczona jako las w rzeczywistości funkcjonuje jako parking.
Wyjaśnień udzieliła pani burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która powiedziała, że to nie jest błąd, ponieważ uproszczony plan urządzenia lasu nie został mimo kilkuletniego opracowywania zaakceptowany i ten zapis w nowym uproszczonym planie urządzenia lasu został już zlikwidowany.
 
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał, czy jeszcze ktoś ze zgromadzonych chciałby zabrać głos w sprawie. W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą nr 60/07/V. Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie, 13 głosami za.
 
Ad 10. Podjęcie uchwały nr 61/07/V w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o przedstawienie uzasadnienia do uchwały.
Wyjaśnień udzieliła pani burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która poinformowała, że są to działki graniczące bezpośrednio z Mosiną tzw. maski budowlane, które dla Miasta są nieprzydatne i w związku z tym pracownik Urzędu pan Waldemar Luther wystąpił do właścicieli z propozycją wykupu tych gruntów. Ponadto pani burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że działki wcześniej zostały wycenione i według wyliczeń Miasto uzyska kilkadziesiąt tysięcy złotych.
 
Następnie Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o opinię Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
 
Przewodnicząca Komisji Iwona Janicka poinformowała, że w przypadku uchwały nr 61/07/V, Komisja opiniuje uchwałę pozytywnie 6 głosami za.
 
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał, czy ktoś ze zgromadzonych chciałby zabrać głos w sprawie. W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą nr 61/07/V. Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie 13 głosami za.
 
Pkt 11 wykreślony z porządku obrad (zmianie ulega numeracja uchwał).
 
Ad 12. Podjęcie uchwały nr 62/07/V w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w rejonie ulic: Sobieskiego, Klasztornej, Wysokiej, Krętej oraz terenu Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego WIELSPIN.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki wyjaśnił, że w związku z wykreśleniem pkt 11 porządku obrad, zmianie ulega numeracja uchwał co skutkuje poprawieniem zapisów.
 
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o przedstawienie uzasadnienia do uchwały.
Wyjaśnień udzieliła pani Alina Stempniak, pracownik Urzędu, która powiedziała, że bezpośrednim powodem przygotowania tej uchwały są starania Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego Wielspin o możliwość rozbudowy istniejącego budynku i niezgodność tego z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje w tym miejscu zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Ponadto pani Alina Stempniak wyjaśniła, że zmiana polega na przeznaczeniu terenu pod usługi lecznicze a przy okazji przygotowano też plan dla obszaru przynależnego, dzięki czemu nastąpi uporządkowanie możliwości zabudowy terenu i rozwiązanie układu obsługi komunikacyjnej i obsługi infrastruktury dla Ośrodka i dla rejonu od strony ulicy Klasztornej.
 
Następnie Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o opinię Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Iwona Janicka poinformowała, że w przypadku uchwały nr 62/07/V, Komisja opiniuje uchwałę pozytywnie. Radna powiedziała też, że przy okazji prac Komisji padło pytanie o finansowanie planu i uzyskano odpowiedź, że w związku z tym, że plan obejmuje obszar szerszy niż teren Ośrodka Wielspin częściowo sfinansuje plan.
 
Głos zabrała pani burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która wyjaśniła, że z ustaleń z prezesem Wielspinu panem Bączkiewiczem wynika, że Ośrodek dofinansuje plan w wysokości 25.000 zł, a resztę kosztów pokryje Miasto.
 
Następnie Radny Janusz Szafarkiewicz zapytał, jaki jest całkowity koszt utworzenia planu i w jakiej formie Ośrodek Wielspin przekaże pieniądze.
Na pierwszą część pytania odpowiedziała pani Alina Stempniak informując, że całkowity koszt planu dla tego obszaru to około 30.000 zł.
Dalszych wyjaśnień udzieliła pani burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która wyjaśnił, że pieniądze zostaną przekazane np. na ochronę środowiska.
 
Głos zabrał ponownie Radny Janusz Szafarkiewicz, który zapytał, co z częścią gruntów, które Miasto chciało przejąć od WPN.
Wyjaśnień udzieliła pani burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która powiedziała, że Miasto wystąpiło z prośbą o ich przekazanie, ale musi to zostać zatwierdzone przez Ministerstwo Środowiska.
 
W związku z brakiem kolejnych uwag Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą nr 62/07/V. Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie, 13 głosami za.
 
Ad 13. Podjęcie uchwały nr 63/07/V w sprawie: zmiany Uchwały nr 25/07/V z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na rok 2007.
Radni Krzysztof Jopek i Andrzej Dettloff zgłosili, że nie otrzymali w materiałach na sesję projektów tej uchwały.
 
Na prośbę Przewodniczącego Rady Marka Błajeckiego głos zabrał Sekretarz Maciej Dettlaff, który wyjaśnił, że projekt uchwały wprowadzającej zmiany w budżecie Miasta, został przekazany Radnym na dwa tygodnie przed sesją, w zwyczajowo przyjęty sposób, czyli dostarczony przez strażnika miejskiego. Ponadto Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że to nie pierwszy problem z potwierdzeniem skutecznego dostarczania materiałów i należy przyjąć taką metodę, która nie będzie pozostawiała wątpliwości co do skutecznego ich doręczenia.
 
Pani burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka zapytała, czy odbiór materiałów jest potwierdzamy w jakiś sposób.
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że nie. Ponadto dodał, że dzień wcześniej, Radnym dostarczane były zaproszenia na koncert z okazji inauguracji Puszczykowskie Jesieni Kulturalnej i z piętnastu zaproszeń udało się doręczyć zaledwie sześć. Sekretarz zauważył, że podobnie byłoby w przypadku potwierdzania dostarczenia materiałów. Sekretarz powiedział też, że jest kilka możliwości np. dostarczania materiałów listem poleconym.
 
Głos zabrała Radna Iwona Janicka, która powiedziała, że w ten sposób można podważyć ważność każdej sesji i że z poprzedniej kadencji pamięta, że jako Radnym opozycji, nie były im dostarczane niektóre uchwały i nie wykorzystywali oni tego faktu. Ponadto Radna Iwona Janicka powiedziała, że nawet w przypadku listu poleconego, nie ma skutecznego potwierdzenia, ponieważ nikt nie może udowodnić, że w środku nie było pustych kartek. Wobec tego Radna Iwona Janicka zaproponowała, aby np. odbierać materiały osobiście w urzędzie tak aby nie było wątpliwości, że Radny odebrał wszystkie projekty uchwał. Radna Iwona Janicka powiedziała również, że innym rozwiązaniem byłoby też, gdyby materiały za potwierdzeniem dostarczał np. praktykant, ale nie ma wtedy możliwości potwierdzenia co było w środku koperty.
 
Przewodniczący Rady Marek Błajecki podsumował, że ustali z obsługą Biura Rady i panią burmistrz Małgorzatą Ornoch-Tabędzką w jaki sposób w przyszłości będą dostarczane materiały.
 
Radna Iwona Janicka zaproponowała, aby w tej sytuacji zdjąć uchwałę nr 63/07/V z porządku obrad licząc się z konsekwencjami, chociażby takimi, jak konieczność zwołania Sesji Nadzwyczajnej, na której będzie ona podjęta, ponieważ uważa, że istnieje zbyt duże prawdopodobieństwo, że Wojewoda unieważni uchwałę z tego powodu, że część Radnych jest w stanie udowodnić, że nie miała okazji zapoznać się z materiałami, a Urząd nie jest w stanie udowodnić, że te materiały Radni otrzymali.
 
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poinformował, że porządek obrad został przegłosowany i przyjęty na początku sesji i w tej chwili zdejmowanie uchwały z porządku obrad jest też nieskuteczne, ponieważ Wojewoda może unieważnić całą sesję w związku z tym, że w trakcie jej trwania był zmieniany porządek.
 
Radna Iwona Janicka złożyła formalny wniosek o zdjęcie uchwały z porządku obrad i zwołanie sesji nadzwyczajnej.
 
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem wniosku Radnej Iwony Janickiej. Powyższy wniosek został odrzucony 6 głosami przeciw, 1 za i 5 wstrzymującymi się.
 
Następnie na prośbę Przewodniczącego Rady Marka Błajeckiego, Skarbnik Piotr Szmytkowski zreferował uchwałę nr 63/07/V omawiając zmiany wprowadzane w poszczególnych paragrafach. Skarbnik Piotr Szmytkowski zwrócił uwagę, że po sugestii ze strony Regionalnej Izby Obrachunkowej, należy dokonać korekty w § 14. Przewodniczący Rady Marek Błajecki ogłosił pięciominutową przerwę, podczas której naniesiono poprawki w § 14 uchwały.
 
Po przerwie, Skarbnik Piotr Szmytkowski podsumował naniesione zmiany.
 
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o opinię Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Iwona Janicka poinformowała, że Komisja opiniuje uchwałę nr 63/07/V pozytywnie 4 glosami za i 2 wstrzymującymi.
 
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał, czy ktoś ze zgromadzonych chciałby zabrać głos w sprawie. W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą nr 63/07/V. Powyższa uchwała została przyjęta 10 głosami za i 3 wstrzymującymi.
 
Ad 16. Sprawozdanie Sekretarza Miasta ze szkolenia w Stanach Zjednoczonych.
W związku z nieobecnością pani burmistrz Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej na sali, Przewodniczący Rady Marek Błajecki postanowił przesunąć na później podejmowanie uchwały nr 64/07/V i poprosił Sekretarza o zreferowanie pobytu na szkoleniu w Stanach Zjednoczonych.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że w dniach od 15 lipca do 28 lipca br. uczestniczył w zajęciach szkoleniowych na terenie Uniwersytetu Virginia w Charlottesville, wyjaśnił, że było to forum doświadczeń samorządowców amerykańskich, na które od tego roku zapraszani są goście z Europy - w tym roku udział brało 36 uczestników i tylko troje osób z Europy. Ponadto Sekretarz wyjaśnił, że wyjazd był możliwy dzięki stypendium w wys. 5.000 $, jakie przyznano pani burmistrz Małgorzacie Ornoch-Tabędzkiej i które zostało na niego scedowane. Relacja Sekretarza Macieja Dettlaffa poparta została projekcją fotografii z pobytu w Stanach Zjednoczonych, a spośród najciekawszych zagadnień, których dotyczyło szkolenie, Sekretarz wymienił m.in. kwestię bycia przywódcą w grupie, kształtowania dobrych relacji w zespole, zarządzania ludźmi. Sekretarz wyjaśnił też, że mimo oczywistych różnic w uwarunkowaniach prawnych pomiędzy poszczególnymi stanami Ameryki a Europą i Polską, to większość omawianych zagadnień była uniwersalna, a problemy samorządów poszczególnych krajów podobne.
 
Ad 14. Podjęcie uchwały nr 64/07/V w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w rejonie ul. Nadwarciańskiej.
Na prośbę Przewodniczącego Rady Marka Błajeckiego, pani burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka przedstawiła uzasadnienie do uchwały, wyjaśniając, że zakończono kilka miesięcy negocjacji, podczas gdy każda kolejna rozmowa skutkowała wzrostem ceny gruntu. Pani burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że cena opiewała na 4.270.000 zł, ale ostatecznie wynegocjowano cenę 3.950.000 zł z możliwością rozłożenia płatności na trzy budżety tj. po wykupieniu 60% czyli po dwóch ratach - pierwszej płatnej do końca tego roku i drugiej płatnej w lutym 2008 roku, teren przejdzie we władanie Miasta.
Ponadto pani burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że teren jest unikalny a o jego przeznaczeniu Rada zdecyduje później, jednak nieskorzystanie z możliwości jego wykupu byłoby dla Miasta i dla jego mieszkańców niepowetowaną stratą, ponieważ nie ma już podobnych miejsc. Na zakończenie pani burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka jeszcze raz zarekomendowała uchwałę i poprosiła Radę o jej przyjęcie.
 
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o opinię Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Iwona Janicka poinformowała, że Komisja opiniuje uchwałę nr 64/07/V pozytywnie 4 głosami za i 2 wstrzymującymi.
 
Przewodniczący Rady Marek Błajecki otworzył dyskusję.
 
Głos zabrał Radny Władysław Hetman, który zapytał, czy Miasto robiło własną wycenę gruntu.
Pani burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedziała, że tak, ale nie chciałaby jeszcze ujawniać jakie są jej wyniki ze względu na przebieg transakcji.
 
Radny Krzysztof Jopek zapytał, czy Miasto kupuje ten grunt po to, by go później sprzedać.
Pani burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedziała, że przeznaczenie terenu nie jest jeszcze określone i że dopiero po zakupie zostanie podjęta decyzja jak ten grunt wykorzystać. Ponadto pani burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że powodem kupna terenu jest możliwość decydowania o jego przeznaczeniu.
 
Następnie Radny Janusz Szafarkiewicz powiedział, że jego zdaniem, przed zakupem powinna już być koncepcja przeznaczenia terenu, poza tym zaznaczył, że nie wszyscy mieszkańcy są przekonani o słuszności tego zakupu i słuszne byłoby przeprowadzenie zapowiadanych konsultacji społecznych.
Pani burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedziała, że dokonanie zakupu nie wyklucza konsultacji i pierwszą okazja do rozmów będzie przewidziana na 28 września na godz. 16.00 Debata publiczna, organizowana w Szkole Podstawowej Nr 1. Ponadto pani burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała, że trwają rozmowy z instytutem socjologii w sprawie przeprowadzenia badań, a poza tym każda forma konsultacji jest możliwa.
 
Radny Krzysztof Jopek powiedział, że nie rozumie, jak mieszkańcy maja po zakupie decydować o terenie. Zdaniem Radnego wydawanie 4.000.000 zł na zakup zakola Warty należy skonfrontować ze stanem puszczykowskich dróg.
 
 
Radna Urszula Rudzińska powiedziała, że stracono 3 lata, a w chwili obecnej Miasto było zobligowane terminem, który po przekroczeniu skutkowałby bądź całkowita utratą możliwości zakupu, bądź kolejnym podwyższeniem ceny gruntu.
 
Następnie Radny Krzysztof Jopek poprosił o przerwanie dyskusji i wniósł o głosowanie imienne uchwały nr 64/07/V.
 
Głos zabrał jeszcze Radny Władysław Hetman, który powiedział, że z wypowiedzi pani burmistrz zrozumiał, że całość terenu i tak nie będzie ogólnodostępna, ponieważ działki i tak będą wydzielone z jakimś przeznaczeniem.
Pani burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że nie takiego sformułowania użyła i że z jej wypowiedzi wynikało, że przeznaczenie terenu zostanie określone w terminie późniejszym, a w tej chwili ważniejszy jest zakup terenu za tę cenę, która w tej chwili była jeszcze możliwa do wynegocjowania. Pani burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała również, że gdyby nie dokonano zakupu w tej chwili, kolejna cena byłaby wyższa, albo Miasto musiałoby wydać właścicielowi decyzję administracyjną, która jest dla niego niekorzystna.
 
Przewodniczący Rady Marek Błajecki postanowił na wniosek Radnego Krzysztofa Jopka przeprowadzić głosowanie w sprawie przerwania dyskusji. Za przerwaniem dyskusji opowiedziało się 11 Radnych, 2 wstrzymało się od głosu.
 
Następnie Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie w sprawie głosowanie imiennego uchwały nr 64/07/V. Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 13 głosami za.
 
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie imienne w sprawie przyjęcia uchwały nr 64/07/V.
 
Stanisław Balbierz                - jestem za
Andrzej Balcerek                  - wstrzymuję się
Marek Błajecki                                  - jestem za
Zbigniew Czyż                                  - jestem za
Andrzej Dettloff                   - wstrzymuję się
Róża Grześkowiak                - jestem za
Iwona Janicka                                   - jestem za
Władysław Hetman                         - wstrzymuję się
Krzysztof Jopek                    - jestem przeciw
Ewelina Marcinkowska       - jestem za
Danuta Panek-Janc             - jestem za
Urszula Rudzińska               - jestem za
Janusz Szafarkiewicz                       - jestem za
 
Przewodniczący Marek Błajecki ogłosił przyjęcie Uchwały nr 64/07/V 9 głosami za, 1 przeciw i 3 wstrzymującymi.
 
Ad 15. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza.
 
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka przedstawiła sprawozdanie z bieżącej działalności m.in. omówiona została sprawa ulicy Poznańskiej. Pani burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka omówiła też wyjazd do Czech, w którym brała udział, ale także wyjazd do Gruzji, w którym uczestniczyły wiceburmistrz Anna Gonet i Agnieszka Zielińska - sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad 17. Informacje Przewodniczącego Rady.
 
1. Przewodniczący Rady Marek Błajecki poinformował Radnych o piśmie, które wpłynęło od pani Krystyny Kortus i zaproponował, aby Rada wyraziła stanowisko, że nie jest władna rozstrzygać w tej sprawie.
 
Pani burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poprosiła radcę prawnego Piotra Stawickiego o wyjaśnienie dlaczego miasto nie może się angażować w spór pomiędzy paniami Kortus i Kaptur.
 
Radca prawny Piotr Stawicki wyjaśnił, że Miasto nie ma nic wspólnego z ponoszeniem nakładów przez dzierżawców i nie może się angażować w spór, ponieważ nie ma kompetencji, by tym się zajmować.
Radny Janusz Szafarkiewicz wyraził zdanie, że Panie muszą dojść do porozumienia, gdyż został im już wydłużony termin prac i wstrzymują Miasto w wykonaniu projektu.
 
Głos zabrała pani burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która powiedziała, że Miasto włożyło dużo wysiłku, aby pogodzić Panie Kortus i Kaptur i pomóc im w dokonaniu podziału budynku, jednak mimo to nie doszło między nimi do porozumienia.
 
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia stanowiska odmownego wobec angażowania się w spór pomiędzy Paniami Kortus i Kaptur. Przyjęcie powyższego stanowiska zostało podjęte jednogłośnie, 13 głosami za.
 
2. Następnie Przewodniczący Rady Marek Błajecki poinformował Radnych o piśmie, jakie wpłynęło od państwa Iwony Kamińskiej-Pecko i Jacka Pecko w sprawie gruntu w rejonie ulicy Morenowej.
Na prośbę pani burmistrz Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej sprawę omówiła pani Alina Stempniak, która wyjaśniła jak wygląda stan prac nad planem zagospodarowania przestrzennego i że Państwo złożyli uwagę na etapie wystawienia planu do publicznego wglądu.
Następnie pani burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że przeprowadzono rozmowę z państwem Błaszak, którzy deklarowali cenę 300 zł za 1m2. Poza tym pani burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że pan Błaszak zaproponował jeszcze inne rozwiązanie - scalenie całego terenu z przeliczeniem na udział procentowy, ale w tym celu musiałby się porozumieć z ośmioma właścicielami innych posesji na tej ulicy.
Pani burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła też, że Miasto byłoby gotowe wykupić teren tak, jak proponują to zrobić Państwo Pecko i odsprzedać im grunt pod drogę, ale nie za cenę 300 zł za 1m2, jaką wyznaczyli Państwo Błaszak.
Wobec powyższego postanowiono zawiesić podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Morenowej do czasu wyjaśnienia kwestii ewentualnego scalenia gruntu i jego podziału pomiędzy właścicielami.
 
3. Następnie Przewodniczący Rady Marek Błajecki poinformował Radnych o piśmie, jakie wpłynęło od Wojewody Wielkopolskiego w sprawie domniemanego prowadzenia działalności gospodarczej przez panią burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka i poprosił o wyjaśnienia.
Pani burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedziała, że swoją wcześniejszą działalność zawiesiła przez złożenie wypowiedzenia oraz poinformowała, że w tej sprawie zostało już wysłane do Wojewody pismo z wyjaśnieniami i prośbą o doprecyzowanie jaki konkretnie zakaz narusza.
 
 
Radny Janusz Szafarkiewicz zapytał, czy Rada jest kompetentna rozstrzygać w takiej sytuacji.
Odpowiedzi udzielił Radca Prawny Piotr Stawicki, który wyjaśnił, że to Rada decyduje o wygaśnięciu mandatu, ale by to zrobić potrzebna jest ostateczna decyzja Wojewody.
 
4. Następnie Przewodniczący Rady Marek Błajecki odczytał list jednego z mieszkańców, który proponuje umieszczenie na nowo powstającym rynku wieży zegarowej.
 
5. W dalszej kolejności Przewodniczący Rady Marek Błajecki przedstawił zaproszenie Starosty Poznańskiego na konsultacje społeczne Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Poznańskiego na lata 2007-2013, które odbędą się 24 września w Starostwie Powiatowym. Przewodniczący Rady Marek Błajecki wyjaśnił, że niestety nie będzie mógł wziąć udziału w konsultacjach i zapytał, czy wobec tego któryś z Radnych może zadeklarować swój udział.
Głos zabrała Radna Iwona Janicka, która powiedziała, że planuje swój udział w spotkaniu, ale nie może tego potwierdzić na pewno, więc prosi by jej do tego nie obligować. Głos zabrał też Radny Janusz Szafarkiewicz, który zadeklarował swoje uczestnictwo.
 
Ad 18. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
 
Radna Urszula Rudzińska zaproponowała, aby w przyszłości w tej części sesji Rady Miasta, brał udział komendant Straży Miejskiej, ponieważ wiele poruszanych spraw dotyczy m.in. bezpieczeństwa. Ponadto Radna zgłosiła, że chodnik i ścieżka rowerowa przy rondzie a także pas zieleni przy ul. Chrobrego są zajmowane przez samochody.
 
Pani burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że strażnik jest zobowiązany do udziału w sesji, ale w dniu dzisiejszym nie mógł być obecny z przyczyn osobistych. Ponadto pani burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała, że wyegzekwuje odpowiedź w sprawie nieprawidłowego parkowania pojazdów i pociągania kierowców do odpowiedzialności.
 
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zaproponował, aby zapraszać na posiedzenia Rady Miasta także Komendanta Policji. Pani burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że nie możemy zobligować komendanta do brania udziału w sesjach, zaznaczyła jednak, że przygotowywane jest szczegółowe porozumienie pomiędzy Miastem i policją.
 
Ponadto pani burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała, że w sprawie interwencji na ul. C. Ratajskiego, otrzymała od Komendanta informację, że w protokole z zatrzymania, nie ma informacji o zatrzymaniu 3 osób, tym samym nie ma też podstaw do domagania się od policji by wyjaśniła, kto jeszcze został wprowadzony do samochodu policyjnego.
Pani burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała też, że straty z tytułu rozbicia lustra drogowego oszacowano na 1200 zł, oraz że zmieniona została kwalifikację czynu, ponieważ nie ma pewności kto był wykonawcą czynu a ponadto zatrzymana osoba jest niepełnoletnia i dlatego sprawa nie była rozpatrywana w trybie 24-godzinnym.
Pani burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała również, że na spotkaniu Komendant został poinformowany o tym, że w przypadku braku reakcji policji na zgłoszenie, lub opieszałości, Miasto będzie to zgłaszało zwierzchnikom puszczykowskiej policji.
Ponadto pani burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała też, że od przyszłego roku osoba zatrudniona obecnie do obsługi fotoradaru, zostanie wcielona do Straży Miejskiej, dzięki czemu zwiększy się m.in. możliwość patrolowania miasta.
Następnie Przewodniczący Rady Marek Błajecki powiedział, że konieczne jest przeprowadzenie debaty na temat bezpieczeństwa w mieście, gdyż mieszkańcy oczekują wymiernych działań.
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że będzie to jeden z tematów na debacie, która odbędzie się 28 września.
Radny Andrzej Dettloff zwrócił się z pytaniem do pani burmistrz Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej, czy po zmianie kierownika nadzoru, wykonawcę zobowiązano do naprawienia błędów.
Odpowiedzi udzieliła pani Barbara Mulczyńska-Dywan, która poinformowała, że został sporządzony i przekazany wykonawcy protokół usterek, a podczas poniedziałkowego spotkania zostaną ustalone terminy ich usunięcia.
 
Następnie Radny Krzysztof Jopek zapytał, czy podczas prac na ul. Poznańskiej zostały naruszone poligonowe punkty i czy musimy je odtworzyć.
Wyjaśnień udzieliła pani Grażyna Nowicka, która poinformowała, że istotnie punkty zostały naruszone i wykonawca będzie musiał je odtworzyć na własny koszt.
 
Radny Stanisław Balbierz zapytał, czy na ul. Ogrodowej zostały zamontowane nowe studzienki w związku ze zgłoszeniem na sesji w dniu 27 sierpnia tego problemu przez Radną Ewę Pietrzak.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że za każdym razem oceniany jest stan studzienek i te, które były na ul. Ogrodowej nie mogły dłużej funkcjonować wobec czego zamontowano tam nowe studnie.
 
Następnie Radny Andrzej Balcerek poruszył problem niesprawnego oświetlenia na ul. Przecznica. Radny zapytał także, kiedy zostanie sklinowana ul. Cicha, a także co powoduje wymywanie nawierzchni na ul. Przecznica i czy na ul. Sobieskiego zostaną załatane dziury powstałe po pracach związanych z przyłączeniem kanalizacji i dlaczego są duże opóźnienia inwestycyjne.
Odpowiedzi udzieliła pani Barbara Mulczyńska-Dywan, która wyjaśniła, że w sprawie niesprawnej lampy na ul. Przecznica wielokrotnie na prośbę Urzędu, firma ENEA dokonywała napraw, ale niesprawność tej lampy nie wynika z jej uszkodzenia czy defektu, ale dlatego, że lampa jest rozłączana przez któregoś z mieszkańców.
W sprawie ul. Cichej pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że wykonawcy zgłoszono problem i jeśli sam nie podejmie działań, to Miasto dokona koniecznych napraw i obciąży kosztami wykonawcę.
Odnośnie nawierzchni na ul. Przecznica pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że zlokalizowano tam nieszczelne ujęcie wodociągowe, ale to nie jedyny powód podmywania tej ulicy i firma Aquanet szuka usterki.
W sprawie ul. Sobieskiego Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że na ul. Sobieskiego powinna zostać położona nakładka bitumiczna i później progi zwalniające, jest to jednak uzależnione od możliwości budżetowych.
Odnośnie opóźnień inwestycyjnych odpowiedzi udzieliła pani Grażyna Nowicka, która wyjaśniła, że Miasto chce zlecić stworzenie koncepcji przebudowy i odwodnienia dróg, ponadto w sprawie opóźnień na ul. Krzywej pani Grażyna Nowicka wyjaśniła, że wynikają one z problemów materiałowych a w związku z tym, że wykonawca kładzie kostkę brukową mechanicznie, wstrzymuje to prace.
 
Radna Urszula Rudzińska zaproponowała, aby zwrócić się do Urzędu Marszałkowskiego odnośnie drogi nr 430, na którą po deszczu wylewają się języki wody i piasku i zapytała, czy można założyć kratki odprowadzające nadmiar wody. Radna zapytała także kiedy ogławia się wierzby, ponieważ te rosnące przy stawku (pomiędzy Puszczykowem i Łęczycą) nie są przycięte.
Odpowiedzi udzieliła pani Barbara Mulczyńska-Dywan, która wyjaśniła, że w przypadku wylewającej się wody i piasku na drogę nr 430, jest to spowodowane dużymi spadkami i spływaniem wody z ulic z całego górnego Puszczykowa a zamontowanie kratek odpływowych u wylotu na drogę nr 430 jest nieskuteczne ponieważ nie będą one w stanie odebrać takiej ilości wody.
Ponadto pani Grażyna Nowicka powiedziała, że być może uda się zlecić Politechnice Poznańskiej stworzenie ogólnej koncepcji odprowadzania wód opadowych.
W sprawie ogławiania drzew pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że dokonuje się tego jesienią i że zajmie się tą sprawą.
 
Ad 19. Wolne głosy.
 
Głos zabrała pani Aleksandra Rutkowska, która powiedziała, że interweniowała w tej sprawie już u pani Barbary Mulczyńskiej-Dywan, mianowicie projektant nie przewidział chodnika u wylotu ul. Zielonej.
 
Następnie pani Gabriela Ozorowska podziękowała Radzie za podjęcie uchwały w sprawie wykupu terenu zakola Warty. Ponadto pani Gabriela Ozorowska powiedziała, że mieszkańcom bardzo podobają się ławki na ul. Poznańskiej i pytają czy będzie ich więcej. Pani Gabriela Ozorowska zapytała też, czy odbyła się licytacja firmy na ul. Dworcowej i do kiedy można zgłaszać wnioski do budżetu.
Odpowiedzi udzieliła pani burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która poinformowała, że dodatkowe ławki się pojawią, poza tym w sprawie licytacji firmy na ul. Dworcowej pani burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że komornik nie informuje Urzędu o przebiegu licytacji, a w sprawie wniosków do budżetu, termin upływa 15 października.
 
Następnie Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że do komisji wyborczych należy się zgłaszać do 21 września i prawo zgłaszania członków mają tylko zarejestrowane komitety wyborcze.
 
Następnie głos zabrał pan Mikołaj Pietraszak-Dmowski, który zaapelował, aby Rada Miasta na sesjach nie zajmowała się sprawami, które powinny być załatwiane przez pracowników Urzędu w godzinach jego pracy. Ponadto pan Mikołaj Pietraszak-Dmowski zasugerował, aby zlikwidować Straż Miejską, ponieważ nic nie wynika z jej działalności, a ważniejsze jest zadbanie o bezpieczeństwo ruchu.
 
Głos zabrał Przewodniczący Rady Miasta Marek Błajecki, który powiedział, że gdy sprawy te są zgłaszane na sesji, trzeba na nie odpowiadać.
 
Głos zabrała pani burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która poinformowała, że sprawy bezpieczeństwa i nie tylko będzie można omówić podczas debaty publicznej, która odbędzie się 28 września
 
Następnie głos zabrała Radna Ewelina Marcinkowska, która przedstawiła relację z pobytu na Festiwalu Otwartych Ogrodów, który odbył się w Podkowie Leśnej.
Pani burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że kontaktowała się z panem Andrzejem Kościelnym, który jest burmistrzem Podkowy Leśnej i być może uda się nawiązać współpracę pomiędzy miastami.
 
Głos zabrała też Radna Danuta Panek-Janc, która przedstawiła relację z pobytu na konferencji w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie, która była poświęcona roli kobiet w biznesie.
 
Ad 20. Zamknięcie sesji
 
O godz. 21.00 Przewodniczący Rady Marek Błajecki ogłosił zamknięcie sesji.
 
 
…………………….……                                                                               ……………………………………….
                Protokolant                                                                                                           Przewodniczący Rady Miast
Lista wiadomości