Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 17/07/V z sesji Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17.10.2007 r.

Protokół nr 17/07/V
z Sesji Rady Miasta Puszczykowa
w dniu 17.10.2007 r.
 
Godz. rozpoczęcia - 17.00
Godz. zakończenia - 20.10
 
Porządek obrad:
 
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu nr 15/07/V z dn. 13.09.2007 r. oraz nr 16/07/V z dn. 19.09.2007 r.
  1. Wybór ławników sądowych do Sądu Rejonowego w Poznaniu i Sądu Okręgowego w Poznaniu.
a)    przedstawienie opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników wyrażonej przez Zespół do jej przedstawienia Radzie Miasta w Puszczykowie,
b)    powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania,
c)    przeprowadzenie głosowania w trybie tajnym,
d)    podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Poznaniu i Sądu Okręgowego w Poznaniu.
 
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany procedury uchwalania budżetu Miasta Puszczykowa oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne.
8.    Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
9.    Informacje Przewodniczącego Rady.
10.  Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
  1. Wolne głosy.
  2. Zamknięcie sesji.
 
Ad 1. Otwarcie sesji.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki rozpoczął obrady sesji, przywitał Radnych i Gości oraz stwierdził quorum. Ponadto poinformował o nieobecności Radnej Eweliny Marcinkowskiej, która usprawiedliwiła się telefonicznie, że spóźni się 20 minut. Listy obecności Radnych i Gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał, czy są jakieś uwagi do porządku obrad. W związku z brakiem zgłoszeń, Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, 14 głosami Radnych.
 
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 15/07/V z dn. 13.09.2007 r. oraz nr 16/07/V z dn. 19.09.2007 r.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał, czy Radni zgłaszali uwagi do protokołu nr 15/07/V z sesji nadzwyczajnej Rady Miasta z dnia 13.09.2007 r. W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu. Protokół nr 15/07/V z dn. 13.09.2007 r. został przyjęty 13 głosami za i 1 wstrzymującym.
Następnie Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał, czy były zgłaszane uwagi do protokołu nr 16/07/V z dn. 19.09.2007 r. Protokolant Katarzyna Szóstak poinformowała, że po wyłożeniu protokołu nr 16/07/V z dn. 19.09.2007 r. uwagi zgłosili Radna Iwona Janicka, Radna Urszula Rudzińska i Radny Władysław Hetman. Następnie protokolant Katarzyna Szóstak odczytała fragmenty protokołu, które na wniosek Radnych zostały doprecyzowane.
Po odczytaniu naniesionych zmian, Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał, czy Radni, którzy zgłaszali uwagi przyjmują naniesione poprawki. Radna Iwona Janicka, Radna Urszula Rudzińska i Radny Władysław Hetman potwierdzili, że poprawki zostały naniesione zgodnie z ich intencją.
Następnie Radna Danuta Panek-Janc zaproponowała uściślenie w protokole nr 16/07/V w pierwszym zmienionym fragmencie, dotyczącym sposobu odbioru materiałów, przez zastąpienie sformułowania "część Radnych" określeniem "dwóch Radnych" (przypis protokolanta: Zgłoszona przez Radną Danutę Panek-Janc zmiana nie może zostać naniesiona, ponieważ fragment, którego dotyczy, jest zapisem wypowiedzi Radnej Iwony Janickiej i zmieniłoby to jej dosłowne brzmienie).
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz wniósł o to, aby dostarczać materiały na sesję wraz z protokołem, na który zostały już naniesione poprawki, tak aby przed kolejną sesją Radni mogli się z nimi zapoznać. Przewodniczący Rady Marek Błajecki poparł ten wniosek.
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że o ile terminy kolejnych sesji Rady Miasta będą na to pozwalały, protokoły z sesji będą przygotowywane w możliwie jak najkrótszym czasie i wykładanie przed kolejną sesją, już z naniesionymi poprawkami na tyle wcześnie, aby zdążyli się z nimi zapoznać przed kolejnym posiedzeniem Rady.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr 16/07/V z dnia 19.09.2007 r. Protokół nr 16/07/V z dn. 19.09.2007 r. został przyjęty 11 głosami za i 3 wstrzymującymi.
O godz. 17.15 do obradujących dołączyła Radna Ewelina Marcinkowska.
 
Ad 4. Wybór ławników sądowych do Sądu Rejonowego w Poznaniu i Sądu Okręgowego w Poznaniu.
a)    przedstawienie opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników wyrażonej przez Zespół do jej przedstawienia Radzie Miasta w Puszczykowie,
b)    powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania,
c)    przeprowadzenie głosowania w trybie tajnym,
d)    podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Poznaniu i Sądu Okręgowego w Poznaniu.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki odczytał protokół z posiedzenia kapituły, która opiniowała kandydatów na ławników sądowych. Protokół z posiedzenia kapituły stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady Marek Błajecki odczytał wniosek pani Małgorzaty Bekas, która prosiła o zmianę przydziału z Sądu Rejonowego na Sąd Okręgowy. Na prośbę Przewodniczącego Rady Marka Błajeckiego, głos zabrał mecenas Piotr Stawicki, który wyjaśnił, że w przypadku pani Małgorzaty Bekas, wniosek o powołanie jej na ławnika sądowego został złożony przez Sąd Rejonowy, w którym wcześniej pełniła ona już tą funkcję i w związku z tym tylko sąd, mógłby taki wniosek zmienić, a i to w terminie określonym rozporządzeniem, czyli do 30 czerwca 2007 r. Mecenas Piotr Stawicki wyjaśnił, że w związku z powyższym, wniosek o zmianę przydziału nie może być rozpatrzony pozytywnie i pani Małgorzata Bekas może albo zrezygnować z możliwości pełnienia funkcji ławnika sadowego w ogóle, albo zostać ławnikiem w Sądzie Rejonowym.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki potwierdził, że wobec wypowiedzi mecenasa Piotra Stawickiego, obowiązującym pozostaje wniosek złożony przez sąd i pani Bekas jest kandydatem na ławnika do Sądu Rejonowego w Poznaniu.
Pani burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka zaproponowała, aby zostały przedstawione sylwetki kandydatów na ławników.
Podczas dyskusji ustalono, że nie jest to konieczne, ponieważ zaopiniowaniem kandydatów zajęła się już wcześniej powołana do tego kapituła.
Następnie, w związku z obecnością na posiedzeniu Rady kandydatki na ławnika, pani Ewy Miszewskiej-Muth, Przewodniczący Rady Marek Błajecki zaproponował, aby powiedziała ona kilka słów o sobie i odpowiedziała na ewentualne pytania Radnych.
Pani Ewa Miszewska-Muth odpowiedziała na pytania Radnych Ewy Pietrzak i Janusza Szafarkiewicza informując, że rozprawy sądowe, w których bierze udział dotyczą spraw cywilnych i odbywają się średnio dwa lub trzy razy w miesiącu, oraz że odsetek mężczyzn, wśród osób sprawujących funkcję ławnika orzekających w sprawach rozwodowych wynosi około 30%.
Następnie Przewodniczący Rady Marek Błajecki powołał Komisję Skrutacyjną w składzie:
Radna Iwona Janicka - Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej
Radna Ewa Pietrzak - członek Komisji Skrutacyjnej
Radna Róża Grześkowiak - członek Komisji Skrutacyjnej
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował Radnych, że głosowanie jest tajne, oraz że otrzymają karty do głosowania, na których jeśli glosują pozytywnie na danego kandydata, zaznaczają "X" przy jego nazwisku.
Po przeprowadzeniu głosowania i zebraniu głosów Radnych, Komisja Skrutacyjna zajęła się zliczeniem głosów. Następnie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Radna Iwona Janicka odczytała protokół z głosowania tajnego w sprawie wyboru ławników. Poinformowała też, że z mecenasem Piotrem Stawickim ustalono, że przy głosowaniu na ławnika liczy się zwykła większość głosów i wobec tego wszyscy kandydaci otrzymali wystarczającą liczbę głosów. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad podjęciem uchwały nr 65/07/V w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Poznaniu i Sądy Okręgowego w Poznaniu. Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie, 15 głosami za.
 
Ad 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany procedury uchwalania budżetu Miasta Puszczykowa oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Na prośbę Przewodniczącego Rady Marka Błajeckiego, Skarbnik Piotr Szmytkowski zreferował zmiany, jakie wprowadza uchwała. Skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnił, że przede wszystkim uchwała ta pozwala na szczegółowe i pełne ujęcie w tekście uchwały zmian, które dotychczas były prezentowane w materiałach poglądowych do uchwały.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o opinię Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Iwona Janicka, powiedziała, że Komisja po zapoznaniu się z projektem uchwały i wyjaśnieniach Skarbnika, opiniuje uchwałę pozytywnie.
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że w ramach autopoprawki uzupełniona została nazwa uchwały z "uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta Puszczykowa oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu" na "uchwały w sprawie zmiany procedury uchwalania budżetu Miasta Puszczykowa oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu".
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad podjęciem uchwały nr 66/07/V w sprawie zmiany procedury uchwalania budżetu Miasta Puszczykowa oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie, 15 głosami za.
 
Ad 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił Radną Różę Grześkowiak o przedstawienie ustaleń Kapituły powołanej do zaopiniowania kandydatów do Nagrody Rady Miasta. Radna Róża Grześkowiak odczytała protokół z posiedzenia Kapituły w składzie:
Przewodniczący Rady Miasta Marek Błajecki - Przewodniczący Komisji
Radna Róża Grześkowiak - Członek Komisji
Wiceburmistrz Anna Gonet - Członek Komisji
Radna Róża Grześkowiak przedstawiła sylwetki osób, które zostały zgłoszone, podała informację o ich osiągnięciach i wysokości przyznanej nagrody. Protokół Komisji opiniującej kandydatów do Nagrody Rady Miasta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Głos zabrała pani burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która powiedziała, że bardzo się cieszy z uchwalenia Regulaminu Nagrody Rady Miasta Puszczykowa, dzięki któremu jest możliwe docenienie szczególnie uzdolnionej młodzieży, która reprezentuje miasto Puszczykowo.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad podjęciem uchwały nr 67/07/V w sprawie przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie, 15 głosami za.
Ad 7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne.
Na prośbę Przewodniczącego Rady Marka Błajeckiego, Wiceburmistrz Anna Gonet zreferowała, jakie obowiązki nakłada na Miasto ustawa o systemie oświaty, podała też kwotę 306,00 zł, jako stawkę, którą Miasto będzie musiało przeznaczyć z budżetu na jedno dziecko. Pani Wiceburmistrz Anna Gonet wyjaśniła też, że projekt uchwały był prezentowany Komisjom Rady Miasta i zgodnie z ich uwagami trwają prace nad skonstruowaniem nowych umów, które określą, jaki procent dotacji dla przedszkoli będą one musiały przeznaczyć na tzw. fundusz remontowy.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o przedstawieni opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Iwona Janicka powiedziała, że podjęcie uchwały jest bezdyskusyjne, jednak, co do przeznaczenia środków, Radni muszą podjąć taką decyzję, która będzie także chronić interes Miasta. Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Iwona Janicka zaznaczyła też, że na posiedzeniu Komisji rozważane były różne możliwości m.in. umieszczenia w umowie zapisu, że 30% lub 35% dotacji powinno być przeznaczone na utworzenie funduszu remontowego, a jeśli po konsultacjach z prawnikiem okaże się, że taki zapis w umowie nie jest możliwy, to należy rozważyć inne możliwości np. ustalenie czynszu. Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Iwona Janicka powiedziała też, że Radni potrzebują wyjaśnień, co do formy realizacji uchwały i czy faktycznie możliwe jest utworzenie funduszu remontowo-inwestycyjnego, zapytała też, czy pani Burmistrz może udzielić takich wyjaśnień.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedziała, że jest wiele budynków, które należą do Miasta i są wykorzystywane na cele użyteczności publicznej (np. przedszkola, szkoły, przychodnia). Pani burmistrz powiedziała też, że Miasto zmierza do tego, aby w przyszłości, w miarę możliwości, zarówno szkoły, jaki i przedszkola same się gospodarowały. Pani Burmistrz zaznaczyła również, że z chwilą podjęcia uchwały i podpisania umów z dyrektorami placówek, Miasto nadal finansowałoby duże remonty w przedszkolach, ale bieżące naprawy wykonywałyby one już z własnych środków, a uchwała, którą Rada ma podjąć, pozwala na zachowanie pieniędzy w budżecie i późniejsze opracowanie systemu.
Mecenas Piotr Stawicki wyjaśnił, że do tej pory przepisy były niezgodne z ustawą o systemie oświaty, zaznaczył też, że później w umowie z poszczególnymi placówkami, zostanie określony podział kwoty dotacji na poszczególne wydatki.
Następnie głos zabrała Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Danuta Panek-Janc, która powiedziała, że uchwała musi być podjęta oraz, że wysokość kwoty dotacji na jedno dziecko również ma swoje uzasadnienie i jak wynika z informacji, które uzyskała, nie jest to kwota niska, ponieważ są gminy, w których jest ona niższa.
Mecenas Piotr Stawicki wyjaśnił, że ustalając stawkę dotacji na jedno dziecko w Puszczykowie, Miasto musiało wziąć pod uwagę stawki obowiązujące w gminach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie i na podstawie tych danych ustalić kwotę.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zauważył, że w sytuacji, kiedy dyrektorzy placówek musieli wnioskować o fundusze, Miasto miało większą kontrolę nad remontami. Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powiedział też, że pani Burmistrz będzie musiała negocjować warunki umów podpisywanych z dyrektorami.
Pani Wiceburmistrz Anna Gonet wyjaśniła, że Miasto dołoży wszelkich starań, by projekty umów były dobrze przygotowane, zapewniła także, że będą one poddawane pod obrady Komisji.
Radny Andrzej Dettloff zapytał, czy kwota dotacji jest inna w przypadku, gdy dzieci z Puszczykowa uczęszczają do przedszkola np. w Poznaniu.
Mecenas Piotr Stawicki wyjaśnił, że dotacja jest na dziecko, więc gdy chodzi ono do przedszkola w innej miejscowości, pieniądze są tam przekazywane i odwrotnie, gdy dziecko np. z Poznania uczęszcza do przedszkola w Puszczykowie, Poznań przekazuje nam dotację.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad podjęciem uchwały nr 68/07/V w sprawie zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne. Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie, 15 głosami za.
Ad 8. Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że przedstawiane Radnym sprawozdanie ma nową formę, podzielone jest na spotkania zewnętrzne (konferencje, spotkania, debaty) i wewnętrzne (dotyczące zarządzania i planowania rozwoju miasta). Pani Burmistrz omówiła niektóre spotkania i uroczystości, w których brała udział m.in. odsłonięcie Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego Armii Krajowej w Poznaniu, a także Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Aquanet" S.A. Pani burmistrz zaznaczyła też, że Miasto ma 5% akcji firmy "Aquanet" S.A. i mimo, że nie zgadza się ze strategią firmy, ma małą możliwość oddziaływania. Pani Burmistrz powiedziała też, że znane są jej zarówno problemy Miasta, jak i mieszkańców w związku z wcześniejszą wadliwie wykonaną kanalizacją niektórych ulic i uważa, że przejęcie kanalizacji przez "Aquanet" S.A, jest dla Miasta dobrym rozwiązaniem, ponieważ koszty poprawek na pewno będą wysokie i będzie je ponosił właściciel urządzeń, czyli firma "Aquanet" S.A.
Spośród spotkań i konferencji, w których brała udział, pani Burmistrz wymieniła jeszcze m.in. Konferencje w Wyższej Szkole Bankowej "Quo vadis Polsko, quo vadis Europo" poświęconą przyszłości polski w Europie, a także konferencję "Przemiany przestrzenne i funkcjonalne gminy położonej na obrzeżu wielkiego miasta", która odbyła się w Kórniku.
 
Pani Burmistrz wyjaśniła też, że w Konsultacjach Społecznych Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Poznańskiego na lata 2007-2013 udział wziął Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz; w Spotkaniu w ramach Światowego Dnia Habitatu udział wzięła Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Urszula Rudzińska, a w XI Konferencji Wielkopolskiej Rady Kultury uczestniczyła Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Danuta Panek-Janc. Następnie pani Burmistrz poprosiła wymienionych Radnych o krótkie zrelacjonowanie ze spotkań, w których wzięli udział.
 
Pani Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka zrelacjonowała także spotkania wewnętrzne, m.in. z dr Andrzejem Laskowskim w sprawie remontu przychodni, a także z panem Lalkiem w sprawie dyskusji, jaka miała miejsce na temat możliwości wydania decyzji administracyjnej dla nowej koncepcji i funkcji terenu przy Rynku.
 
Następnie Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił wymienionych przez panią Burmistrz Radnych o zrelacjonowanie spotkań, w których brali udział.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz poinformował, że w Planach Rozwoju Lokalnego Powiatu Poznańskiego na lata 2007-2013 w Puszczykowie przewidziana jest budowa boiska przy Liceum i że w obliczu ilości wniosków składanych przez poszczególne gminy, należy uznać, że jest to dużo, ponieważ większość wniosków nie będzie rozpatrzona pozytywnie.
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu poinformowała, że podczas konferencji, w której wzięła udział poznała wielu dyrektorów Ośrodków Kultury i konieczne jest, aby w Puszczykowie także powstał Dom Kultury.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Urszula Rudzińska powiedziała, że konferencja, w której uczestniczyła dotyczyła bezpieczeństwa, oraz poinformowała, że z danych przedstawianych na konferencji wynika, że do 2030 roku 70% ludzi będzie mieszkało w dużych miastach. Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Urszula Rudzińska powiedziała również, że podczas konferencji zwrócono też uwagę na planowanie przestrzeni w miastach oraz, że swoje spostrzeżenia przedstawi najpierw na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych, a później też podczas Sesji. Sprawozdanie z działalności burmistrza stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad 9. Informacje Przewodniczącego Rady.
 
1. Przewodniczący Rady Marek Błajecki poinformował Radnych, że w sprawie pisma Wojewody Wielkopolskiego odnośnie działalności gospodarczej prowadzonej przez panią Burmistrz, Wojewoda poinformował, że zgodnie z danymi zawartymi w Krajowym Rejestrze Sądowym, pani Burmistrz jest wiceprezesem firmy Redtech Sp. z o.o. i w związku z tym Rada Miasta zobowiązana jest podjąć uchwałę w sprawie odwołania burmistrza.
 
Głos zabrał mecenas Piotr Stawicki, który poinformował, że pani Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka złożyła pisemną rezygnację z członkostwa w spółkach, w których miała udziały z dniem 1. grudnia 2006 r. i z tym dniem mandaty w tych spółkach wygasły. Ponadto mecenas Piotr Stawicki wyjaśnił, że niedokonanie ze strony spółki Redtech odpowiednich zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym nie powoduje konieczności wygaszenia mandatu.
 
 
2. Następnie Przewodniczący Rady Marek Błajecki podniósł temat dostarczania Radnym materiałów na sesję i poinformował, że od następnej sesji, Radni będą odbierać materiały w Biurze Rady Miasta po wcześniejszym telefonicznym poinformowaniu ich o terminie wyłożenia dokumentów przez pracownika Biura Rady.
Ponadto Przewodniczący zaznaczył, że protokoły z sesji mają być sformułowane syntetycznie, a jeżeli któryś z Radnych uważa, że jego wypowiedź powinna być zapisana dokładnie, powinien to zaznaczyć.
 
Głos zabrała pani Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która powiedziała, że ta sama uwaga dotyczy protokołów z posiedzeń Komisji, które tak jak sesja, są nagrywane i jeżeli ktoś chce dokładnie odtworzyć wypowiedź, może ją odsłuchać. Pani Burmistrz powiedziała też, że najważniejsze są wnioski z Komisji, a gdy ich brak, należy zaznaczyć, że dyskusja nie zakończyła się podjęciem decyzji.
 
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zauważył, że w poprzedniej kadencji, protokoły były szczegółowe na wniosek pani Burmistrz, która była wtedy radną.
Pani Burmistrz odpowiedziała, że wynikało to z braku możliwości skutecznego zachowania nagrań dźwiękowych, które były przechowywane na kasetach, a w chwili obecnej pliki są zapisywane w wersji elektronicznej.
Radna Iwona Janicka zapytała, czy podczas posiedzeń Komisji i Rady, możliwe będzie wnoszenie też o zapisanie głosu kogoś innego, nie tylko własnej wypowiedzi.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki odpowiedział, twierdząco.
 
Ad 10. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
Radna Urszula Rudzińska zgłosiła wniosek, wątpliwość mieszkańców, dotyczącą odległości słupa lampy oświetleniowej na rondzie, który zdaniem mieszkańców znajduje się zbyt blisko jezdni. Ponadto Radna Urszula Rudzińska powiedziała, że mieszkańcy zauważyli też, że może być utrudniony ruch autobusów i ciężarowych samochodów na nowopowstałym rondzie. Radna Urszula Rudzińska zapytała też, czy możliwe jest postawienie znaku drogowego ograniczającego ruch ciężarowych samochodów po mieście.
 
Radny Maciej Schneider zapytał, kiedy zostanie oznakowane rondo.
 
Odpowiedzi udzieliła pani Barbara Mulczyńska-Dywan, która poinformowała, że oznakowanie ronda zostało zamówione i powinno zostać założone w przyszłym tygodniu, a do tej pory w związku z prowadzonymi pracami oznakowanie było zmienne. W sprawie odległości słupa oświetleniowego od jezdni, pani Barbara Mulczyński-Dywan wyjaśniła, że jest on postawiony zgodnie z dokumentacją firmy energetycznej, ale jeśli mieszkańcy składają taki wniosek, zostanie to przekazane firmie energetycznej. W sprawie ruchu autobusów i samochodów ciężarowych na rondzie, pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że parametry ronda są wystarczające do bezpiecznego poruszania się tych pojazdów, wyjaśniła także, że ruch samochodów ciężarowych, poza ruchem lokalnym, jest na terenie miasta ograniczony.
 
Głos zabrał także Robert Raczyński, pełniący obowiązki komendanta Straży Miejskiej, który potwierdził, że ani autobusy, ani samochody ciężarowe nie będą miały problemu z przejazdem przez rondo.
 
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła też, że kończony jest jeszcze chodnik przed sklepami i trwają prace na ul. Poznańskiej, a także do końca roku planowana jest wymiana zieleni na łukach ulic.
 
Głos zabrała pani Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która poinformowała, że po zapytaniu osoby odpowiedzialnej za przebudowę ul. Poznańskiej, czy dywanik jest już ukończony ponieważ są nierówności, usłyszała, że nie jest to budowa, tylko przebudowa drogi i związku z tym nie jest możliwe uzyskanie takiej nawierzchni jak w przypadku budowy nowej drogi.
 
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan dodała, że będą przeprowadzone odpowiednie badania, które pozwolą stwierdzić, czy nawierzchnia odpowiada obowiązującym normom i przypadku odchyleń będą nanoszone poprawki. Pani Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiedziała też na pytanie Radnej Iwony Janickiej, informując, że oznaczenia ścieżki rowerowej pojawią się po zakończeniu prac, a także poinformowała o etapie prowadzonych prac, ustaleniach i bieżących robotach trwających na ul. Poznańskiej.
 
Następnie głos zabrał Radny Stanisław Balbierz, który zapytał o ławki i wiaty przystankowe na ul. Poznańskiej, Radny zgłosił też, że zapchane asfaltem są włazy do studzienek burzowych, a także, że brak sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Studziennej i drogi 430.
 
Głos zabrała pani Burmistrz, która wyjaśniła, że w przyszłym tygodniu jest umówiona z dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie skrzyżowania drogi nr 430 z ul. Studzienną i w tej chwili można jedynie manipulować znakami lub ustawić służby z radarem.
 
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan dodała, że przy ul. Ks. I. Posadzego jest przejście dla pieszych i usytuowanie kolejnego z drugiej strony jest niepotrzebne,  zczone ą bitumiczną, bne,  poza tym jego lokalizacja byłaby bsygnalizacji świetlnej na skrzyzowapoza tym jego lokalizacja byłaby bardzo niebezpieczna dla pieszych. Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła też, że na ul. Kopernika jest studnia chłonna ponieważ nie ma tam kolektora, a studnie będą czyszczone po zakończeniu prac na ul. Poznańskiej.
 
Następnie Radna Urszula Rudzińska zapytała o zagospodarowanie terenu parkingu przy cmentarzu przed dniem "Wszystkich Świętych".
 
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że teren jest porządkowany, oraz że 1. listopada planowane jest ogrodzenie taśmą chodnika od strony Szosy Mosińskiej w celu zabezpieczenia przed parkowaniem w tym miejscu samochodów.
 
Następnie Radna Danuta Panek-Janc poruszyła temat zakłócania spokoju w okolicy sklepów na ul. Poznańskiej i MOSiRu przez osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu i braku skutecznej interwencji ze strony policji i straży miejskiej.
Pani burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała, że teren wokół MOSiRu zostanie w najbliższym czasie ogrodzony, a w sprawie zakłócania spokoju przez osoby nietrzeźwe, nieustannie  o interwencje są proszone służby porządkowe.
 
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił Komendanta Komisariatu Policji w Puszczykowie nadkom. Sławomira Kaczmarka o zabranie głosu w tej sprawie.
 
Komendant Sławomir Kaczmarek zapewnił, że 1. listopada policja puszczykowska przy wsparciu jednostek z Poznania, będzie pilnować porządku zarówno na drodze wojewódzkiej, jak i na terenie miasta. W sprawie zakłócania spokoju przez osoby nietrzeźwe komendant Sławomir Kaczmarek poinformował, że są zdiagnozowane miejsca, w których dochodzi do zakłócania porządku. Komendant poruszył też problem zakłócania spokoju przez młodzież, wyjaśnił, że w sprawie incydentu na ul. C. Ratajskiego prowadzone jest postępowanie o którego zakończeniu poinformuje władze miasta. Co do podejmowanych interwencji Komendant wyjaśnił, że są one podejmowane w kolejności i według priorytetu, ale ograniczone zasoby ludzkie powodują wydłużenie się czasu reakcji ze strony policji. Ponadto Komendant wyjaśnił, że przepisy obligują policję, po ustaleniu nazwiska i adresu zamieszkania danej osoby, do opiekuńczego odwiezienia jej do domu, jeżeli nie stanowi zagrożenia dla siebie lub otoczenia.
Komendant wyjaśnił też, że patrolowana jest sytuacja na ul. Poznańskiej, ale prowadzenie remontu drogi jest sytuacją wyjątkową, ale interwencje są podejmowane wszędzie tam, gdzie jest to konieczne.
 
Komendant Sławomir Kaczmarek zwrócił się z prośbą o sfinansowanie zakupu paliwa oraz artykułów biurowych na 2008 rok.
 
Następnie na pytanie Radnego Krzysztofa Jopka o rodzaj kostki granitowej układanej przed sklepami, odpowiedziała pani Barbara Mulczyńska-Dywan, która wyjaśniła, że zastosowana kostka jest bardziej funkcjonalna i tańsza.
 
Głos zabrał też Radny Andrzej Dettloff, który poruszył temat pism pana Wierzbińskiego i sprawy udostępnienia dojazdu do posesji przez teren szpitala.
 
Pani Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedziała, że sprawa ta do tej pory nie była uregulowana prawnie i trwają negocjacje ze szpitalem, który jednak nie wykazał dotychczas woli współpracy. Pani Burmistrz zapewniła, że rozmowy będą kontynuowane.
 
Następnie Przewodniczący Rady Marek Błajecki przekazał Radnym informację o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 
Ad 11. Wolne głosy.
Głos zabrała pani  Gabriela Ozorowska, która poruszyła sprawę poprzerastanych krzewów na ul. Prusa, poprosiła także o wyjaśnienie w jaki sposób zakończyła się sprawa incydentu na ul. C. Ratajskiego.
 
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan poinformowała, że zajmie się problemem na ul. Prusa.
Komendant Sławomir Kaczmarek odpowiedział, że w sprawie incydentu na ul. C. Ratajskiego trwa postępowanie przygotowawcze, a o jego wynikach mieszkańcy zostaną poinformowani w "Echu Puszczykowa".
 
Następnie głos zabrała mieszkanka Puszczykowa, pani Maria Chojnacka, która odczytała listę spraw, o których wyjaśnienie prosi:
  1. przejście do szpitala,
  2. chodnik na ul. Niezłomnych, którym nie sposób przejść,
  3. kiedy będzie modernizowana ul. Niwka,
  4. prośba w imieniu mieszkańców Niwki, o postawienie pojemnika na odzież,
  5. problem śmieci,
  6. kiedy będzie modernizowana  ul. Śląska i ul. Środkowa
 
Głos zabrała pani Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która wyjaśniła, że ulice będą modernizowane według kryteriów oceny ustalonych w latach ubiegłych przez Radę Miasta. Ponadto pani Burmistrz, powiedziała, że sprawa  śmieci dotyczy całego miasta i przygotowywane jest rozwiązanie tego problemu polegające na powrocie do segregacji workowej.
Ponadto wyjaśniono, że pojemnik na odzież w Puszczykówku znajduje się na terenie firmy "Eko-Rondo".
Pani Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała też, że w sytuacjach kiedy mieszkańcy proszą o zmiany dotyczące np. zamknięcia ulicy dla ruchu kołowego, wprowadzona zostaje zasada, że wniosek taki będzie rozpatrywany po przedstawieniu listy poparcia z podpisami 2/3 spośród mieszkańców danej ulicy.
 
Ad 12. Zamknięcie sesji
O godz. 20.10 Przewodniczący Rady Marek Błajecki ogłosił zamknięcie sesji.
 
 
             Protokolant                                         Przewodniczący Rady Miasta
          Katarzyna Szóstak                                            Marek Błajecki
Lista wiadomości