Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 21/08/V z Sesji Rady Miasta Puszczykowa w dniu 23.01.2008 r.

Protokół nr 21/08/V
z Sesji Rady Miasta Puszczykowa
w dniu 23.01.2008 r.
 
Godz. rozpoczęcia - 17.00
Godz. zakończenia - 19.50
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów:
- nr 19/07/V z dnia 19.12.2007 r.
- nr 20/07/V z dnia 28.12.2007 r.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2008.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnej Iwony Janickiej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (ul. Podleśna).
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (ul. Dworcowa).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg miejskich (ul. Kręta).
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2007 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na 2008 rok.
 8. Złożenie ślubowania przez powołanego Zastępcę Burmistrza.
 9. Wybór przedstawiciela Rady Miasta do Zespołu Opiniująco-Doradczego oceniającego wnioski organizacji pozarządowych.
 10. Przedstawienie alternatywnych możliwości finansowania deficytu budżetowego.
 11. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza.
 12. Informacje Przewodniczącego Rady.
 13. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
 14. Wolne głosy.
 15. Zamkniecie sesji.
Ad 1. Otwarcie sesji.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki rozpoczął obrady sesji, przywitał Radnych i Gości oraz stwierdził quorum, a także poinformował o usprawiedliwionej nieobecności Radnej Eweliny Marcinkowskiej i Radnego Krzysztof Jopka. Listy obecności Radnych i Gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał, czy są jakieś uwagi do porządku obrad. Głos zabrał Skarbnik Piotr Szmytkowski, który poinformował, że konieczne jest wykreślenie punktu 13 porządku obrad, ponieważ dyrektor Banku Gospodarstwa Krajowego oddział w Poznaniu, który został poproszony o przedstawienie alternatywnych możliwości finansowania deficytu budżetowego nie będzie obecny podczas sesji. Następnie głos zabrała Radna Iwona Janicka, która wyjaśniła, że podczas posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, które miało miejsce 16 stycznia br. poruszona została sprawa rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego dotyczącego lotniska wojskowego w Krzesinach i rozszerzenia obszaru ograniczonego użytkowania i zaproponowała, aby Rada przyjęła stanowisko w tej sprawie albo w "Wolnych Głosach" albo w formie osobnego punktu porządku obrad. Przewodniczący Rady Marek Błajecki zaproponował, aby stanowisko to przedyskutować i przyjąć w punkcie 15 porządku obrad "Informacje Przewodniczącego Rady". Następnie Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie w sprawie wykreślenia punktu 13 porządku obrad. Punkt 13 porządku obrad został wykreślony jednogłośnie, 13 głosami za. Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem zmienionego porządku obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, 13 głosami Radnych.
Ad 3. Przyjęcie protokołów:
         - nr 19/07/V z dnia 19.12.2007 r.
         - nr 20/07/V z dnia 28.12.2007 r.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał, czy Radni zgłaszali uwagi do protokołu nr 19/07/V z sesji Rady Miasta z dnia 19.12.2007 r. W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu. Protokół nr 19/07/V z dn. 19.12.2007 r. został przyjęty jednogłośnie, 13 głosami za.
Następnie Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił radcę prawnego Piotra Stawickiego o wyjaśnienia w sprawie przyjęcia budżetu miasta na 2008 rok, na sesji 28 grudnia 2007 roku.
Radca prawny Piotr Stawicki wyjaśnił, że według jego ustaleń, uchwała budżetowa, powinna być podjęta bezwzględną większością głosów i takiej odpowiedzi udzielił na sesji 28 grudnia, ale w praktyce okazało się, że podjęcie uchwały budżetowej wymaga zwykłej większości głosów, w związku z czym uchwała w sprawie budżetu miasta na 2008 rok została ważnie podjęta na sesji 28 grudnia 2007 roku.  Ponadto radca prawny Piotr Stawicki poinformował, że w związku ze swoją pomyłką złożył na ręce burmistrz Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej dymisję, która została przyjęta.
Następnie ustalono, że protokół nr 20/07/V z sesji dnia 28 grudnia 2007 roku pozostaje bez zmian, natomiast protokół z sesji z dnia 23 stycznia 2008 roku będzie zawierał wyjaśnienia odnośnie przyjęcia uchwały budżetowej. Do niniejszego protokołu zostało załączone pismo wyjaśniające z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, które wskazuje, że uchwała w sprawie przyjęcia budżetu miasta na 2008 rok została ważnie podjęta na sesji 28 grudnia 2007 roku.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał, czy są jakieś uwagi do protokołu nr 20/07/V z sesji z dnia 28.12.2007 r. Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu. Protokół nr 20/07/V został przyjęty 12 głosami za i 1 wstrzymującym.
Ad 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2008.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przedstawił plan pracy Rady Miasta Puszczykowa i wyjaśnił, że zgodnie ze Statutem musi on zostać przyjęty na pierwszej sesji w danym roku, poinformował też, że zaplanowanych zostało dwanaście posiedzeń, które odbywać się będą tak jak dotychczas w środy o godz. 17.00 oraz wyjaśnił, że dodatkowo mogą być zwoływane sesje nadzwyczajne.
Radna Danuta Panek-Janc zgłosiła uwagę, aby przesunąć obrady nad sportem, rekreacją i kulturą na wcześniejszą pozycję, co pozwoli na zajęcie się tą sferą przed wakacjami.
Radna Iwona Janicka zaproponowała, aby sesja absolutoryjna odbyła się w kwietniu, a nie tak jak zaplanowano w marcu, co da więcej czasu na pracę nad sprawozdaniami, które obejmują okres do końca marca. Ponadto Radna Iwona Janicka zwróciła uwagę, że obrady nad sportem, rekreacją i kulturą można przesunąć na marzec a Strategią i Wieloletnim Planem Inwestycyjnym można zająć się w maju. Radna Iwona Janicka zwróciła też uwagę, że ostatnia sesja przewidziana jest na 18 grudnia tj. czwartek i poprosiła o poprawienie daty na 17 grudnia 2008 r.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o naniesienie zmian na planie pracy Rady Miasta i na prośbę Radnego Janusza Szafarkiewicza wyjaśnił, że ustawowy termin udzielenia absolutorium mija 30 kwietnia. Wobec braku innych uwag, Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad podjęciem Uchwały Nr 94/08/V w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2008. Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie, 13 głosami za.
Ad 5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnej Iwony Janickiej.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki odczytał pismo, które Radna Iwona Janickie skierowała do Rady Miasta - pismo to stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poinformował też, że stwierdzenie wygaśnięcia mandatu odbywa się przez przyjęcie uchwały i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos. Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr 95/08/V w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnej Iwony Janickiej. Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie, 13 głosami za.
Następnie Przewodniczący Rady Marek Błajecki wręczył pani Iwonie Janickiej kwiaty i złożył gratulacje w związku z otrzymaniem przez nią propozycji objęcia stanowiska zastępcy burmistrza.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poinformował też, że konieczne będzie przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta w Okręgu Wyborczym nr 2.
Pani Iwona Janicka podziękowała Radnym za głosowanie i za dotychczasową współpracę.
Ad 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (ul. Podleśna).
Na prośbę Przewodniczącego Rady Marka Błajeckiego, pani Alina Stempniak zreferowała projekt uchwały i wyjaśniła, że wykup gruntów jest kontynuacją regulacji stanu prawnego ulicy Podleśnej, która na znacznej długości stanowi własność prywatną. Ponadto pani Alina Stempniak poinformowała, że wykup nieruchomości następuje w drodze negocjacji, a cena uzgodniona z właścicielami nieruchomości w wysokości 160,00 zł/m2 nie odbiega od poziomu odszkodowań.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o opinię Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Zastępca Przewodniczącej Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider poinformował, że Komisja opiniuje projekt uchwały pozytywni, 6 głosami za.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos. Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr 96/08/V w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. Uchwała Nr 96/08/V została przyjęta jednogłośnie, 12 głosami za.
Ad 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (ul. Dworcowa).
Na prośbę Przewodniczącego Rady Marka Błajeckiego, pani Alina Stempniak zreferowała projekt uchwały i wyjaśniła, że grunt ten jest użytkowany przez mieszkańców, jako droga publiczna i jego wykup, podobnie jak w przypadku poprzedniej uchwały, jest kontynuacją regulacji stanu prawnego tej ulicy.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o opinię Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Zastępca Przewodniczącej Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider poinformował, że Komisja opiniuje projekt uchwały pozytywnie, 7 głosami za.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos. Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr 97/08/V w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. Uchwała Nr 97/08/V została przyjęta jednogłośnie, 12 głosami za.
 
Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg miejskich (ul. Kręta).
Na prośbę Przewodniczącego Rady Marka Błajeckiego, pani Alina Stempniak zreferowała uchwałę i wyjaśniła, że aby zaliczyć drogę do kategorii dróg miejskich, grunt na którym się znajduje musi stanowić własność miasta, poinformowała też, że następnym krokiem będzie nadanie nazwy tej ulicy.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o opinię Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Zastępca Przewodniczącej Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider poinformował, że Komisja opiniuje projekt uchwały pozytywnie, 7 głosami za.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos. Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr 98/08/V w sprawie zaliczenia do kategorii dróg miejskich. Uchwała Nr 98/08/V została przyjęta jednogłośnie, 12 głosami za.
Ad 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2007 roku.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki oddał głos Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Zbigniewowi Czyżowi, który przedstawił dodatkowe wyjaśnienia odnośnie czynności kontrolnych z wykonania inwestycji na ulicy Mickiewicza, jakie zostały podjęte na wniosek pana Mikołaja Pietraszaka Dmowskiego. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Czyż poinformował, że w dniu 21 czerwca 2007 roku, Komisja podjęła decyzję, że zajmie się sprawą opisaną w pismach pana Mikołaja Pietraszaka Dmowskiego złożonych w Urzędzie w dniu 5 marca 2007 roku, oraz wyjaśnił, że Komisja podjęła taką decyzję na podstawie punktu 1 i 2 planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 17/07/V tj. kontroli zakończonych inwestycji miejskich 2006 i kontroli sprzedaży mienia komunalnego w latach 2004 - 2006.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Czyż poinformował też, że założeniem Komisji było zapoznać się z odpowiedzią osób odpowiedzialnych za realizację inwestycji na ulicy Mickiewicza, w szczególności pani Barbary Mulczyńskiej-Dywan, ponadto Komisja chciała zapoznać się ze stanem faktycznym podczas wizji lokalnej, a także zapoznać się z opinią osób niezależnych tzw. ekspertów w danej dziedzinie i zająć się porównaniem ewentualnych rozbieżności. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Czyż wyjaśnił też, że w tym celu w dniu 21 czerwca 2007 roku Komisja zapoznała się z wyjaśnieniami ustnymi udzielonymi przez panią Barbarę Mulczyńską-Dywan i panią Alinę Stempniak, a także z wyjaśnieniami, jakich udzielił obecny w tym dniu na posiedzeniu Komisji Sekretarz Maciej Dettlaff, który poinformował, że inwestycja na ulicy Mickiewicza będzie kontynuowana i w związku z tym wykonany będzie nowy projekt.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Czyż poinformował również, że następnie pani Barbara Mulczyńska-Dywan przygotowała odpowiedź na poszczególne punkty, zapytania kierowane przez pana Mikołaja Pietraszaka Dmowskiego i że z wyjaśnień tych nie wynikały nieprawidłowości. Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Czyż poinformował także, że Komisja w dniu 3 lipca 2007 roku zebrała się na wizji lokalnej, podczas której obecny był także m.in. pan Mikołaj Pietraszak Dmowski, Komisja zwróciła się także o opinię prawną do radcy prawnego pana Macieja Dehmela i w dniu 24 lipca zapoznała się z jego pisemną odpowiedzią, jednak poproszono o jej przepisanie w sposób czytelny i taką przepisaną wersję Komisja otrzymała w dniu 12 września 2007 roku. Następnie na posiedzeniu 27 października Komisja zwróciła się do pani Grażyny Nowickiej o pisemne ustosunkowanie się do pytań pana Mikołaja Pietraszaka Dmowskiego i odpowiedzi udzielonej na nie przez panią Barbarę Mulczyńską-Dywan. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Czyż poinformował, że w dniu 8 listopada Komisja otrzymała informację, że pani Grażyna Nowicka złożyła wypowiedzenie i nie ustosunkuje się do pytań, w tym samym dniu Komisja złożyła wniosek o wyjaśnienia ze strony radcy prawnego Piotra Stawickiego, jednak pan mecenas poinformował Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Zbigniewa Czyża na jednej z grudniowych sesji, że z uwagi na wielowątkowość sprawy, nie jest w stanie złożyć wyjaśnień o które prosiła Komisja Rewizyjna. Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Czyż poinformował, że w związku z tym, bez ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w dziedzinie prawa i wyceny nieruchomości oraz budownictwa, Komisja nie jest w stanie dalej prowadzić czynności kontrolno - wyjaśniających, a także poinformował Radę, że do dalszego kontynuowania czynności, niezbędne jest zlecenie firmie zewnętrznej posiadającej takową wiedzę wydanie opinii prawnych i rzeczoznawczych. Ponadto zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Czyż poinformował Radę o ewentualnym podjęciu uchwały zobowiązującej Burmistrza do zawarcia stosowanej umowy w imieniu Gminy, jednocześnie poinformował, że inwestycja na ulicy Mickiewicza przeprowadzona była za kwotę 43.000,00 zł a z wstępnej analizy kosztów wykonania takiej ekspertyzy wynika, że jej koszt wyniósłby około 10.000,00 - 20.000,00 zł. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Czyż powiedział też, że Komisja chciałaby się zwrócić do Rady o podjęcie decyzji o zaprzestaniu przez Komisję Rewizyjną czynności kontrolno - wyjaśniających zgodnie z § 7 ust. 6 Regulaminu Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki powiedział, że tych wyjaśnień złożonych przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Zbigniewa Czyża, Rada nie otrzymała przed sesją i poprosił o pisemne zwrócenie się do Rady, aby mogła ustosunkować się do wniosku Komisji po wcześniejszym rozpatrzeniu podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta. Ponadto Przewodniczący Rady Marek Błajecki zwrócił uwagę, że panu Mikołajowi Pietraszakowi Dmowskiemu powinna być udzielona odpowiedź o stanie prac Komisji, co nie zostało zrobione przez dziewięć miesięcy.
Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Czyż, który wyjaśnił, że Komisja przez cały czas prowadziła czynności, zwracała się o odpowiedź do poszczególnych osób z Urzędu.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki powtórzył, że panu Mikołajowi Pietraszakowi Dmowskiemu należało wcześniej udzielić odpowiedzi i przekazał głos Radnemu Andrzejowi Balcerkowi.
Radny Andrzej Balcerek zapytał, czy radny ma prawo reprezentować Radę Miasta bez porozumienia się z Przewodniczącym, względnie z Burmistrzem.
Odpowiedzi udzielił radca prawny Piotr Stawicki, który wyjaśnił, że zgodnie z ustawą nie ma takiej możliwości i w imieniu Rady występuje Przewodniczący, a w imieniu Miasta występuje Burmistrz. Ponadto radca prawny Piotr Stawicki zaznaczył, że udzielanie odpowiedzi na pisma, jest regulowane odpowiednimi przepisami kodeksu postępowania administracyjnego, a w przypadku Rady odpowiedzi może udzielić Biuro Rady, ale musi być jakiś sygnał ku temu.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki dodał, że zgadza się z radcą prawnym, ale niestety takiego sygnału, informacji ze strony Komisji Rewizyjnej zabrakło.
Głos zabrała Radna Urszula Rudzińska, która zapytała czy skoro w tym przypadku pismo było kierowane do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, to nie może on odpowiedzieć sam.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki wyjaśnił, że Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powinien poinformować o takim piśmie Przewodniczącego Rady, by mógł on zareagować w takiej sytuacji, niestety nie miało to miejsca.
Głos zabrał też Radny Janusz Szafarkiewicz, który zauważył, że Komisja Rewizyjna powinna realizować plan pracy Komisji, a zgodnie ze Statutem Miasta może też rozpatrywać sprawy zlecone przez Radę, więc w tym przypadku pismo powinno być skierowane do Przewodniczącego Rady i Radni powinni zdecydować o tym, czy Komisja Rewizyjna powinna, czy nie powinna zajmować się tą sprawą
Następnie Przewodniczący Rady Marek Błajecki otworzył dyskusję na temat sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Marek Błajecki stwierdził, że poprzez aklamację sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zostało przez Radę  przyjęte.
Następnie na wniosek burmistrz Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Czyż odczytał sprawozdanie Komisji, tak aby goście zgromadzeni na posiedzeniu Rady Miasta również mogli się z nim zapoznać (sprawozdanie to stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na 2008 rok.
Na wniosek Przewodniczącego Rady Marka Błajeckiego, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Czyż odczytał plan pracy Komisji Rewizyjnej, który stanowi załącznik do uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na 2008 rok.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś uwagi, wobec braku głosów, Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr 99/08/V w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na 2008 rok. Uchwała Nr 99/08/V została przyjęta jednogłośnie, 12 głosami za.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki o godzinie 17.50 ogłosił przerwę, która trwała do godz. 18.05.
Ad 11. Złożenie ślubowania przez powołanego Zastępcę Burmistrza.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że 4 stycznia 2008 roku, ze względu na zły stan zdrowia, Zastępca Burmistrza Anna Gonet złożyła wypowiedzenie, wobec czego w dniu 23 stycznia 2008 roku została odwołana ze stanowiska. Następnie burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała, że stanowisko Zastępcy Burmistrza powierza dotychczasowej radnej Iwonie Janickiej a swój wybór burmistrz uzasadniła uznaniem dla osiągnięć pani Iwony Janickiej, która przez 3 lata była dyrektorem Ośrodka Regionalnego Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Poznaniu - jednej z największych organizacji w kraju, a także była ekspertem regionalnym w ramach ogólnopolskiej Akcji Społecznej "Przejrzysta Polska" oraz jest trenerem i doradcą organizacji pozarządowych i samorządów, w szczególności w sprawach promocji, strategii rozwoju, zarządzania zespołem, funduszy europejskich oraz zarządzania projektami.
Następnie burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odczytała tekst ślubowania brzmiący "Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu i społeczności lokalnej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania", a pani Iwona Janicka złożyła ślubowanie.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki pogratulował pani Iwonie Janickiej objęcia stanowiska i zapytał, jakie zadania zostaną jej powierzone.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że pani Iwona Janicka przejmie obowiązki pani Anny Gonet, zajmie się m.in. sprawami oświaty i środowiska.
Ad 12. Wybór przedstawiciela Rady Miasta do Zespołu Opiniująco-Doradczego oceniającego wnioski organizacji pozarządowych.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki wyjaśnił, że pani Iwona Janicka była członkiem Zespołu Opiniująco - Doradczego, a wobec zrzeczenia się przez nią mandatu radnej, konieczne jest wybranie radnego na jej miejsce i poprosił o propozycje.
Radny Władysław Hetman zaproponował kandydaturę Radnego Andrzeja Balcerka, który wyraził na to zgodę.
Radna Urszula Rudzińska zaproponowała kandydaturę Radnej Danuty Panek-Janc, która również wyraziła zgodę na udział w pracach Zespołu.
Następnie Radny Janusz Szafarkiewicz zaproponował, aby poszerzyć skład Zespołu i przyjąć obie kandydatury.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że Uchwała o wieloletnim programie współpracy z organizacjami pozarządowymi, która ustalała liczbę członków Zespołu została zakwestionowana przez Wojewodę Wielkopolskiego oraz dodał, że uchwała ta nakazywała burmistrzowi wydanie zarządzenia o powołaniu tego Zespołu i zostało to już zrobione, ale jeśli będzie potrzeba wydania nowego zarządzenia, zostanie ono wydane.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał, czy wobec tego można przyjąć do Zespołu Opiniująco - Doradczego dwie osoby.
Radca Prawny Piotr Stawicki odpowiedział, że tak, jeśli będzie taka wola ze strony burmistrz Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała, że wyda odpowiednie zarządzenie.
Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia do Zespołu Opiniująco - Doradczego Radnej Danuty Panek-Janc i Radnego Andrzeja Balcerka. Radni zostali przyjęci do Zespołu Opiniująco - Doradczego 10 głosami za, i 2 wstrzymującymi.
Ad 13. wykreślony z porządku obrad.
Ad 14. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka zapoznała Radnych ze swoją działalnością w okresie od 19 grudnia 2007 r. do 23 stycznia 2008 r., m.in. poinformowała o udziale w zgromadzeniu walnym Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów - Selekt", podczas którego dyskutowano nad stanem zaawansowania negocjacji z niemiecką firmą Toensmeier, mającą podjąć budowę międzygminnego zakładu zagospodarowania odpadów. Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała też o udziale wraz z panią Iwoną Janicką w posiedzeniu Rady Aglomeracji Poznańskiej, oraz poinformowała o mającej się odbyć konferencji Klimatu i Środowiska (sprawozdanie z działalności burmistrz miasta Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 15. Informacje Przewodniczącego Rady.
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami w punkcie "Informacje Przewodniczącego Rady" rozpatrzono przyjęcie Stanowiska Rady Miasta Puszczykowa w sprawie Rozporządzenia nr 40/07 Wojewody Wielkopolskiego zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego Poznań-Krzesiny w Poznaniu.
Radna Urszula Rudzińska poinformowała, że podczas posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się 16 stycznia, powyższy problem został wpisany na listę, która zostanie przedstawiona Posłowi na Sejm RP Arkademu Fiedlerowi.
Następnie pan Remigiusz Motycki kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Ochrony Zdrowia, poinformował, że ww. rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego zmienia z pięciu do trzech stref obszar ograniczonego użytkowania, przy czym Puszczykowo znajduje się w trzeciej strefie. Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że dla Miasta oznacza to, że przy nowej zabudowie należy uwzględnić natężenie hałasu, którego emisja wzrasta, wiąże się to także z obniżeniem wartości gruntów.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki wyjaśnił, że stanowisko, które prezentujemy zostanie przedstawione Wojewodzie Wielkopolskiemu.
Radny Władysław Hetman zapytał, czy znane jest stanowisko Wielkopolskiego Parku Narodowego w tej sprawie.
Radna Urszula Rudzińska stwierdziła, że stanowisko Rady Miasta powinno zostać przesłane do Wielkopolskiego Parku Narodowego z zapytaniem, jakie kroki ma zamiar podjąć Park.
Pani Iwona Janicka poprosiła o wyrażenie opinii Radnych w sprawie przygotowanego stanowiska, poinformowała też, że zostanie ono wysłane także do mediów.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia Stanowiska Rady Miasta Puszczykowa w sprawie Rozporządzenia nr 40/07 Wojewody Wielkopolskiego zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego Poznań-Krzesiny w Poznaniu. Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie, 12 głosami za.
Następnie Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapoznał Radnych z pismem, dotyczącym udostępnienia mieszkańcom przejścia przez teren szpitala w Puszczykowie, które wpłynęło w dniu 22 stycznia br.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że z przedstawicielami zarządu szpitala odbyły się liczne spotkania, ale nie przyniosły one rezultatu i dopiero po interwencji u Starosty Poznańskiego, zapadła decyzja o zamontowaniu furtki. Ponadto burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że sprawa udostępnienia przejścia przez teren szpitala nie była uregulowana od lat i było ono udostępnione mieszkańcom na podstawie nieformalnej umowy.
Radca prawny Piotr Stawicki poinformował, że mieszkańcy zostali poinformowani o możliwości ustanowienia służebności gruntowej co rozwiązałoby problem, poza tym miasto może wystąpić do szpitala o wykup gruntu, ale przy umorzeniu 1.500.000,00 zł zaległego podatku, szpital powinien oddać grunt za symboliczną "złotówkę".
Przewodniczący Rady Marek Błajecki odczytał pismo, jakie zostało przygotowane w odpowiedzi dla pani Izabeli Grzybowskiej Prezes Zarządu Szpitala w Puszczykowie i zapytał, czy radni mają jakieś uwagi. Żadnych uwag nie zgłoszono.
Następnie Przewodniczący Rady Marek Błajecki poinformował o piśmie, jakie wcześniej wystosował do szpitala z zapytaniem o likwidację oddziału ginekologicznego, wyjaśnił też, że dotychczas nie otrzymał na nie odpowiedzi.
W dyskusji na temat likwidacji oddziału uczestniczył Radny Andrzej Dettloff, który powiedział, że nieoficjalnie likwidacja oddziału ginekologii jest związana z nieprzyznaniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia funduszy na jego prowadzenie.
Radna Urszula Rudzińska poinformowała, że docierają do niej głosy od mieszkańców, że zlikwidowany ma być oddział opiekuńczo - rehabilitacyjny i pani prezes wydała zarządzenie, o pozostawieniu tylko miejsc komercyjnych, gdzie koszt miesięcznego pobytu z 1.800,00 zł wzrasta do 3.000,00 zł. Radna dodała też, że jest to wiadomość niepokojąca, ponieważ oddział ten zajmował się również kontynuacją leczenia rozpoczętego na innych oddziałach, a w tej chwili nie ma już takiej możliwości. Ponadto Radna Urszula Rudzińska dodała, że w sprawie przejścia przez teren szpitala, pani prezes powinna brać pod uwagę, że korzystają z niego zarówno pacjenci, jak i pracownicy szpitala.
Następnie Przewodniczący Marek Błajecki zaznaczył, że szpital jest podmiotem niezależnym, ale nadzorowanym przez starostę, który także nad miastem sprawuje pewną kuratelę wobec czego nie jest to tylko sprawa szpitala i prezes nie może sama decydować o wszystkim, dlatego Rada ma prawo się wypowiadać a zapytanie odnośnie likwidacji oddziałów zostanie skierowane do Narodowego Funduszu Zdrowia.
Radny Władysław Hetman zapytał, czy była podjęta interwencja u starosty w sprawie nadzoru nad tym co dzieje się w szpitalu.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedziała, że w końcu grudnia do starosty zostało skierowane obszerne pismo z prośbą o umożliwienie przejazdu przez teren szpitala, a odpowiedzią na tą interwencję jest pismo pani prezes Izabeli Grzybowskiej, a następnym krokiem powinno być podjęcie negocjacji w celu wykupu tego gruntu za symboliczną "złotówkę".
Głos zabrał Radny Władysław Hetman, który zwrócił uwagę, że do negocjacji ze szpitalem warto włączyć przedstawiciela Starostwa.
Wyjaśnień udzielił Radny Andrzej Dettloff, który wyjaśnił, że dyrekcja szpitala odsyła w tej chwili wszystkie sprawy do Starostwa twierdząc, że oni nie są władni podejmować decyzji.
Następnie Przewodniczący Rady Marek Błajecki zakończył dyskusję nad sytuacją szpitala i poinformował o piśnie Wojewody Wielkopolskiego, który zawiadamia o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał Rady Miasta Puszczykowa z 19 grudnia 2007 r. Nr 92/07/V w sprawie zasad wynajmowania i zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Puszczykowo; Nr 90/07/V w sprawie inwestycji lokalnych z udziałem ludności oraz wspierania inwestycji o lokalnym znaczeniu oraz § 4 Uchwały Nr 84/07/V w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przekazanych gminnym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd w części dotyczącej jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wyjaśnień udzielił Sekretarz Maciej Dettlaff, który wyjaśnił, że w przypadku uchwały Nr 84/07/V dotyczącej oddania w trwały zarząd, kwestionowana jest tylko kwestia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym, zdaniem Wojewody nie jest to akt prawa miejscowego dlatego Dziennik Urzędowy jej nie opublikuje, a skoro tego nie zrobi, jest to jednoznaczne z tym, że uchwała ta nie wchodzi w życie i według Wojewody jest to wada prawna, która powoduje nieważność tej uchwały. Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że w polskim prawodawstwie niestety nigdzie nie jest zdefiniowane zagadnienie aktu prawa miejscowego, stąd częste niejasności, poinformował też, że poprawiona uchwała będzie jeszcze raz poddana pod obrady Radnych na sesji w lutym.
Następnie Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że w przypadku Uchwały Nr  90/07/V umożliwiającej mieszkańcom partycypację w inwestycjach miejskich, została zakwestionowana możliwość uchwalenia takiej uchwały przez Radę ze względu na finansowanie z pieniędzy mieszkańców zadania własnego gminy, jakim jest budowa infrastruktury technicznej. Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że jest to o tyle zaskakujące, że wiele miast przeprowadza takie inwestycje na podstawie takiej samej uchwały, do tego z dużym rozgłosem, dlatego w tej sprawie będą podjęte kroki w celu rozważenia tego problemu przez organ odwoławczy.
Odnośnie Uchwały Nr 92/07/V, wyjaśnień udzielił radca prawny Piotr Stawicki, który wyjaśnił, że w tym przypadku Wojewoda zakwestionował brak zasad udzielania ulg czy obniżania stawek czynszu dla osób, które tego wymagają. Radca prawny Piotr Stawicki i zaznaczył, że jest to kwestia interpretacji, gdyż po sprawdzeniu sytuacji w innych gminach okazało się, że uchwały tak skonstruowane funkcjonują, zwrócił też uwagę, że Rada może się odwołać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego od decyzji Wojewody, ale od momentu wszczęcia postępowania do rozstrzygnięcia mogą minąć nawet 2 lata.
Ponadto Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że nie ma możliwości porównywania uchwał przed Wojewodą i o ile w przypadku dwóch pozostałych uchwał można uznać wątpliwości o tyle w przypadku uchwały w sprawie inwestycji lokalnych kwestia jest zasadnicza, ponieważ albo można taką uchwałę podjąć, albo nie, a praktyka samorządowa wykazuje, że takie uchwały są podejmowane.
Ad 16. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
Głos zabrała Radna Urszula Rudzińska, która poinformowała, że po posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych w dniu 16 stycznia br. wystąpiono do Przewodniczących Rady Miejskiej w Mosinie i Rady Miasta Luboń z propozycją przeprowadzenia wspólnego posiedzenia komisji zajmujących się sprawami społecznymi. Radna Urszula Rudzińska zapytała, czy wobec możliwości przeprowadzenia wspólnego posiedzenia komisji, powinna prosić Przewodniczącego Rady na piśmie o zgodę na przeprowadzenie takiego spotkania, a także zaprosiła wszystkich Radnych do wzięcia udziału w spotkaniu, które odbędzie się z Posłem.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki powołał się na § 68 Statutu, który mówi, że Rada może odbywać wspólne sesje z innymi Radami, w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw, a także, że wspólną sesję organizują Przewodniczący zainteresowanych Rad Gminy, wobec czego stwierdził, że Przewodniczący Rady powinien zostać poinformowany i wyrazić zgodę także na przeprowadzenie wspólnego posiedzenia komisji.
Radna Urszula Rudzińska przyjęła wyjaśnienia i zobowiązała się poinformować Przewodniczącego Rady o dacie i godzinie, jakie zostaną wyznaczone w celu przeprowadzenia wspólnego posiedzenia komisji.
Następnie Radny Władysław Hetman poruszył sprawę budowy boiska na ulicy Jarosławskiej, powiedział, że Urząd opracował projekt zagospodarowania tego terenu bez konsultacji z mieszkańcami oraz, że Towarzystwo Sportowe Stare Puszczykowo opracowało alternatywny projekt zgodnie z oczekiwaniami tej grupy mieszkańców oraz zapytał kiedy i w jaki sposób będą przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami, na temat wyboru projektu, który miasto powinno realizować.
Odpowiedzi udzieliła burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która poinformowała, że odbyła się Rada do spraw sportu, podczas której dokonano ustaleń, ale nie rozważa się jeszcze żadnej opcji ponieważ najpierw muszą zostać przeprowadzone badania geologiczne. Ponadto burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że pojawiła się możliwość sfinansowania inwestycji z funduszy Urzędu Marszałkowskiego, poprosiła też o wyjaśnienia panią Barbarę Mulczyńską-Dywan.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że pojawiły się nowe możliwości sfinansowania tego zadania i prawdopodobnie w najbliższym czasie zostanie ogłoszony przez Marszałka Województwa nabór wniosków; zadanie byłoby finansowane z trzech źródeł: budżetu gminy, Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwo Sportu - zadanie, które może być w ten sposób finansowane dotyczy boisk o wielkości 60 na 30 metrów, budynku dla trenera z sanitariatami i obiektów towarzyszących. Pani Barbara Mulczyńska-Dywan dodała, że z Urzędu Marszałkowskiego uzyskano informacje, z których wynika, że nieodpłatnie byłby pozyskiwany projekt dostarczony przez Ministerstwo typowy dla tego typu obiektu (boisko ze sztuczną trawą) a z naszej strony należałoby dokonać jego zaadaptowania. Ponadto pani Barbara Mulczyńska-Dywan poinformowała, że z uzgodnień z Urzędem Marszałkowskim wynika, że miasto wykona podkłady geodezyjne, wystąpi do wszystkich instytucji o zgody na wykonanie przyłączy wody, kanalizacji, instalacji elektrycznej i gazowej, a także, że wiosną teren zostanie uporządkowany, zostanie też posiana trawa by do czasu rozstrzygnięć mógł służyć mieszkańcom.
Radny Władysław Hetman zapytał, czy tylko dlatego, że pojawiła się możliwość finansowania inwestycji ze środków zewnętrznych mamy narzucać mieszkańcom, co zostanie tam zrobione.
Głos zabrała burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która wyjaśniła, że dyskusja nad możliwością zagospodarowania terenu i usytuowania tam boiska będzie się toczyć po ustaleniu warunków geologicznych.
Radny Władysław Hetman ponownie zabrał głos i zapytał, czy burmistrz może określić kiedy będą przeprowadzone konsultacje społeczne czy nie.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że takie konsultacje będą przeprowadzone, jeśli zostaną spełnione warunki techniczne do powstania takiej inwestycji, ponadto jeśli jest szansa na uzyskanie funduszy, to będzie jeszcze trzeci projekt, który będzie poddany pod konsultacje społeczne ponieważ wtedy będzie można pokazać wszystkie "za" i "przeciw" finansowe, społeczne i sportowe.
Następnie Radny Andrzej Balcerek poruszył temat grudniowego spotkania z panem Janem Mazurczakiem, podczas którego dokonano wizytacji terenu pod kątem możliwości zagospodarowania turystycznego i poprosił o przybliżenie o jaki teren i o jakie zagospodarowanie chodzi.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że spotkanie dotyczyło terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji a także zakola Warty i wiązało się z zaproszeniem do dyskusji i do wzięcia udziału w warsztatach społecznych, które wiosną odbędą się na zakolu Warty na temat zagospodarowania tego terenu, a także z zapraszaniem architektów, urbanistów do wzięcia udziału w konkursie, który zostanie ogłoszony na zagospodarowanie terenu MOSiRu.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Marek Błajecki, który zapytał, czy można zamontować jeszcze jeden słupek przy przejściu dla pieszych obok sklepu "Arturo" od strony ulicy Poznańskiej, ponieważ na tym przejściu parkowane są samochody.
Komendant straży miejskiej Dariusz Borowski odpowiedział, że od tej pory, każdy samochód zaparkowany w tym miejscu będzie miał zakładaną blokadę kół, ponieważ dotychczas kierowcy byli pouczani, ale nie przynosi to rezultatu. Ponadto komendant Dariusz Borowski poinformował, że w ten sam sposób będą traktowani kierowcy pozostawiający samochody w rejonie zatoczek przystanków autobusowych.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka dodała, że po zakończeniu prac modernizacyjnych na ulicy Poznańskiej, planowane jest bardzo szczegółowe oznakowanie miejsc postojowych i przejść dla pieszych.
Głos zabrała też pani Barbara Mulczyńska-Dywan, która wyjaśniła, że znaki drogowe są już zakupione, ale trzeba poczekać aż będzie wyższa temperatura, aby je dobrze zamontować.
Radny Andrzej Dettloff poruszył problem zalewania ulicy Słowiczej przez wody deszczowe, poinformował, że w sobotę woda została wypompowana, ale następnego dnia sytuacja się powtórzyła. Radny Andrzej Dettloff zauważył, że pan Remigiusz Motycki zajął się tą sprawą, ale poprosił o rozwiązanie tego problemu w jak najszybszym terminie.
Następnie Radny Stanisław Balbierz zapytał czy studzienka na ulicy Kopernika została odebrana.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że zgodnie z protokołem stanu ulic wykonanym na dzień 30 listopada 2007 r. studzienka na ulicy Kopernika była naprawiona, natomiast w chwili obecnej znowu jest uszkodzona.
Radny Stanisław Balbierz zauważył, że studzienka została obniżona i zagraża bezpieczeństwu ruchu.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że także w związku z ilością usterek, poproszono Wojewodę o przesunięcie terminu odbioru ulicy Poznańskiej.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zwrócił się do burmistrz i viceburmistrz, aby sytuacja na ulicy Kopernika została załatwiona, by na następnym posiedzeniu Rady Miasta ten temat już nie wracał.
Następnie Radny Stanisław Balbierz poruszył kwestię problemów z dostarczaniem informatora miejskiego "Echa Puszczykowa" do domów.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że firma zajmująca się dostarczaniem gazety mieszkańcom dostała wyraźny przykaz, aby wkładać egzemplarze do skrzynek, poinformował też, że każdy sygnał o nieprawidłowościach jest odnotowywany i będzie miał wpływ na końcowe rozliczenie z doręczycielem.
Następnie Radna Ewa Pietrzak zaproponowała, aby w jakiś sposób pogratulować, czy złożyć wniosek o stypendium dla ucznia Gimnazjum nr 2, Stasia Kańskiego, który otrzymał główną nagrodę na zakończonym w grudniu ubiegłego roku II Międzynarodowym Festiwalu Filmowym "3-2-1 Start".
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że bardzo się cieszy z sukcesu gimnazjalisty i w nowym roku budżetowym będą też nowe nominacje, nowe możliwości przyznania stypendium, także dla tego ucznia. Ponadto burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała, że w "Echu Puszczykowa", które ukarze się w lutym będzie informacja o możliwości zgłaszania kandydatów do tytułów honorowych nadawanych przez miasto.
Następnie pan Remigiusz Motycki odniósł się do poruszonej przez Radnego Andrzeja Dettloffa sytuacji na ulicy Słowiczej i powiedział, że w sobotę było zalanych dwadzieścia ulic, poinformował też o podjętych w sobotę i niedzielę interwencjach. Ponadto pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że aby wybudować nawet prowizoryczny chodnik na ulicy Słowiczej konieczne jest uzyskanie pozwolenia, a do tego czasu nic nie można zrobić.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka podkreśliła, że bez pozwolenia, miasto nie może podjąć się budowy chodnika.
Następnie Radna Urszula Rudzińska, zauważyła, że woda odpompowywana z ulic, powinna być przewożona do oczyszczalni ścieków ponieważ jest zanieczyszczona.
Ad 17. Wolne głosy.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki oddał głos mieszkańcom.
Pani Ewa Komorowska zwróciła uwagę, że podczas mrozów końcowy odcinek ulicy 3-go Maja, nie jest posypywany piaskiem i jest tam bardzo ślisko.
Następnie głos zabrał pan Wacław Tomczak, który poruszył następujące tematy:
 1. Zjazd z drogi na Mosinę w kierunku Puszczykowa - niewykończony, powinien być przedłużony krawężnik.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że ten odcinek należy do Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz, że w ubiegłym roku została wykonana dokumentacja na przebudowę skrzyżowania i trwają prace przygotowawcze, po których nastąpi modernizacja.
 1. Ścieżka rowerowa, niebezpieczna sytuacja. Pan Wacław Tomczak zwrócił uwagę, że piesi nie powinni poruszać się po ścieżce rowerowej.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że ścieżka funkcjonuje jako ciąg pieszo-rowerowy i zwróci się do projektanta z zapytaniem, czy faktycznie piesi nie mogą się poruszać po ścieżce rowerowej.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o umieszczenie takiej informacji w "Echu Puszczykowa".
 1. Do kogo należy oznaczenie studzienek przy hydrantach - do miasta, czy do Aquanetu, ponieważ w razie pożaru niemożliwa jest ich lokalizacja.
Głos zabrała burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która poinformowała, że właśnie udaje się na spotkanie do Aquanetu i poruszy na nim ten temat, a także zaprosi pana prezesa Chudzińskiego do wzięcia udziału w sesji Rady, by mógł wytłumaczyć jak wyglądają w tej chwili inwestycje i możliwości egzekwowania wzajemnych zobowiązań.
 1. Ulica Jasna - w ubiegłym roku miała być zrobiona dokumentacja techniczna, ponieważ miała być to droga turystyczna, czy ta dokumentacja jest zrobiona?
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że między innymi na wykonanie dokumentacji  ulicy Jasnej, została podpisana umowa z projektantem, ale proces projektowy na drogę trwa około roku. Ponadto pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że w przypadku hydrantów, regulacja zasuw do nich należy do Aquanetu i zostanie im to zgłoszone.
 1. Wizja ulicy Podleśnej - czy ma to być droga, czy dukt spacerowy, ponieważ nie są przestrzegane znaki zakazu.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że obecnie trwają rozmowy z Wielkopolskim Parkiem Narodowym i dopiero po wyjaśnieniu sprawy dotyczącej przekazania tego terenu będzie można podejmować decyzję, ale przez wzgląd na swój charakter, jeśli ulica Podleśna będzie budowana to z wydzielonym pasem rowerowym.
 
Ad 18.  Zamknięcie sesji.
O godz. 19.50 Przewodniczący Rady Marek Błajecki ogłosił zamknięcie sesji.
 
 
 
 
       Katarzyna Szóstak                                                                                    Marek Błajecki
            Protokolant                                                                                 Przewodniczący Rady Miasta
 
 
Lista wiadomości