Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 22/08/V z Sesji Rady Miasta Puszczykowa w dniu 13.02.2008 r.

Protokół nr 22/08/V
z Sesji Rady Miasta Puszczykowa
w dniu 13.02.2008 r.
 
Godz. rozpoczęcia - 17.00
Godz. zakończenia - 20.40
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr 21/08/V z dnia 23.01.2008 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej i wyboru zastępcy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przekazanych gminnym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr NK.I-7.0911-9/08 z dnia 16 stycznia 2008 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/90 Rady Miejskiej Puszczykowa z dnia 12 listopada 1990 r.  w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia "Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych".
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 21/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.
 10. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej o wydanie przez Radę Miasta Puszczykowa decyzji o zaprzestaniu przez Komisję Rewizyjną czynności kontrolno - wyjaśniających związanych z inwestycją na ulicy Mickiewicza w Puszczykowie oraz sprzedażą gruntu położonego pomiędzy dawniejszą restauracją Turystyczną przy ul. Ratajskiego a placykiem pomiędzy ulicami Reymonta, Fiedlera i Ratajskiego.
 11. Informacja o pracach Zespołu Opiniująco - Doradczego dotycząca dotacji dla organizacji pozarządowych.
 12. Prezentacja możliwości pozyskania przez miasto funduszy zewnętrznych na realizację projektów.
 13. Sprawozdanie z bieżącej działalności burmistrza.
 14. Informacje przewodniczącego Rady.
 15. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 16. Wolne głosy.
 17. Zamkniecie sesji.
 
Ad 1. Otwarcie sesji.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki rozpoczął obrady sesji, przywitał radnych i gości oraz stwierdził quorum, a także poinformował o usprawiedliwionej nieobecności Radnego Andrzeja Dettloffa. Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał, czy są jakieś uwagi do porządku obrad. Głos zabrał radny Krzysztof Jopek, który zapytał dlaczego do punktu 7 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego, radni nie otrzymali tego rozstrzygnięcia w materiałach. Radny Krzysztof Jopek zwrócił też uwagę, że uniemożliwia to zapoznanie się z tym rozstrzygnięciem. Taką samą uwagę radny Krzysztof Jopek zgłosił do punktu 10 porządku obrad i wniósł o jego wykreślenie ponieważ do materiałów nie został załączony wniosek Komisji Rewizyjnej o wydanie przez Radę Miasta Puszczykowa decyzji o zaprzestaniu przez Komisję Rewizyjną czynności kontrolno - wyjaśniających. Radny Krzysztof Jopek zauważył też, że jest to niezgodne ze Statutem Miasta ponieważ materiały powinny być dostarczone na 7 dni przez sesją.
Głos zabrał radny Zbigniew Czyż, który wyjaśnił, że konsultował tą sprawę z panem mecenasem Maciejem Dehmelem i dysponuje pisemnym wyjaśnieniem, ponieważ Komisja Rewizyjna chciała zgłosić wniosek w formie uchwały. Ponadto  radny Zbigniew Czyż dodał, że obszernych wyjaśnień dotyczących tej sprawy udzielił na poprzedniej sesji a cały wniosek z uzasadnieniem włącznie jest  zawarty w sporządzonym z tej sesji protokole.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał, czy radny Krzysztof Jopek otrzymał protokół z poprzedniej sesji.
Radny Krzysztof Jopek odpowiedział, że otrzymał materiały, w których protokołu nie było i nie zmienia to faktu, że wniosek Komisji Rewizyjnej radni powinni otrzymać w materiałach na dzisiejszą sesję.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zauważył, że otrzymanie przez radnego Krzysztofa Jopka protokołu zmienia sytuację o tyle, że po zapoznaniu się z jego treścią, sytuacja wniosku i stanowiska Komisji Rewizyjnej powinna być dla niego jasna.
Sekretarz Maciej Dettlaff odniósł się do tematu wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu i zaznaczył, że ta sprawa była rozpatrywana w punkcie "Informacje przewodniczącego Rady" na poprzedniej sesji, gdzie pismo to było w znacznej części cytowane. Ponadto sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że pismo było dostępne w Urzędzie a sama skarga przygotowana przez mecenasa Macieja Dehmela napisana jest w takiej formie, że każdy zapis, który jest kwestionowany, najpierw jest przytoczony, wobec czego zapoznanie się z jej treścią pozwala na dokładne poznanie sprawy.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki, wobec złożenia przez radnego Krzysztofa Jopka formalnego wniosku o wykreślenie punktu 10 z porządku obrad, zarządził głosowanie nad przyjęciem tego wniosku oraz zapytał, czy wyjaśnienia dotyczące punktu 7 porządku obrad są wystarczające dla radnego Krzysztof Jopka.
Radny Krzysztof Jopek poinformował, że na poprzedniej sesji nie był obecny i nie słyszał uzasadnienia a jeżeli ma być prowadzona dyskusja na jakiś temat, to powinny być dostarczone materiały do niej, a rozstrzygnięcie zamiast na 7 dni wstecz otrzymał dopiero przed sesją.
Głos zabrała też wiceburmistrz Iwona Janicka, która zauważyła, że dzisiejsza sesja została zwołana przede wszystkim ze względu na ustawowy termin do wniesienia skargi na rozstrzygnięcie wojewody, który mija 20 lutego. Ponadto wiceburmistrz Iwona Janicka zauważyła, że temat był wywołany na poprzedniej sesji i radni zgodzili się, że rozstrzygnięcie wojewody powinno zostać zaskarżone, ale taka nieformalna decyzja Rady jest niewystarczająca, okazało się bowiem, że konieczne jest w tym celu podjęcie uchwały.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki, poinformował, że Rada Miasta nie zamierza w dniu dzisiejszym rozpatrywać ani podejmować uchwały w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej a tylko przyjąć do wiadomości stanowisko Komisji Rewizyjnej. Następnie przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku o wykreślenie z porządku obrad punktu 10 tj. "Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej o wydanie przez Radę Miasta Puszczykowa decyzji o zaprzestaniu przez Komisję Rewizyjną czynności kontrolno - wyjaśniających związanych z inwestycją na ulicy Mickiewicza w Puszczykowie oraz sprzedażą gruntu położonego pomiędzy dawniejszą restauracją Turystyczną przy ul. Ratajskiego a placykiem pomiędzy ulicami Reymonta, Fiedlera i Ratajskiego. Wniosek został odrzucony 9 głosami przeciw, 3 wstrzymującymi i 1 za.
Następnie burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wniosła o rozszerzenie porządku obrad o punkt 13 "Przyjęcie oświadczenia Rady dotyczące polityki związanej z udziałem miasta we wszelkiego typu projektach również w projektach europejskich". Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że przed sesją radni otrzymali zestawienie dotyczące projektów, w których miasto bierze udział i szczególnie projekty europejskie będą wymagały akceptacji miasta Puszczykowa jako partnera, ponieważ w momencie kiedy komisja europejska takie kandydatury zaakceptuje, będzie trzeba podjąć zobowiązania finansowe, które są przedstawione w zestawieniu. Ponadto burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że w celu zapoznania radnych z polityką miasta w tym kierunku, została przygotowana prezentacja oraz poprosiła by po krótkiej przerwie Rada wyraziła stanowisko na ten temat.
Głos zabrał radny Zbigniew Czyż, który odniósł się do punktu 10 porządku obrad i powiedział, że zgodnie z opinią mecenasa Macieja Dehmela, celem Komisji Rewizyjnej jest uzyskanie decyzji w formie uchwały o kontynuowaniu bądź niekontynuowaniu kontroli w tej materii.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał, czy są jakieś głosy wobec wypowiedzi burmistrz Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej.
Głos zabrał radny Janusz Szafarkiewicz, który powiedział, że jest przeciwny aby rozszerzać porządek obrad, ponieważ proponowany temat jest bardzo ważny, wiąże się z obciążeniami budżetu a materiały zostały przedstawione za późno. Ponadto radny Janusz Szafarkiewicz zauważył, że nie było na ten temat dyskusji podczas posiedzeń komisji, a zgodnie ze Statutem wszystkie materiały do dyskusji na sesji powinny być dostarczone na tydzień wcześniej.
Skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnił, że informowanie o projektach jest niezbędne, ponadto burmistrz musi mieć możliwość włączania się w takie przedsięwzięcia, a wkład miasta mieści się w rezerwach, które są przeznaczone na takie działania.
Głos zabrał radny Janusz Szafarkiewicz, który powiedział, że wyraźnie proponowane jest przyjęcie lub nieprzyjmowanie oświadczenia w tej sprawie.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała, że w żadnym mieście w momencie przystąpienia do projektów europejskich, które nie wiążą się jeszcze z podejmowaniem decyzji finansowych nie przedstawia się Radzie takich informacji, ponadto burmistrz zaznaczyła, że  zaakceptowanie Puszczykowa jako partnera dużych projektów europejskich jest wyróżnieniem dla miasta.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki powiedział, że jego zdaniem, jeżeli oświadczenie ma być aktem woli Rady, to z materiałami muszą zapoznać się komisje.
Głos ponownie zabrała burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która wyjaśniła, że spośród ośmiu gmin mikroregionu, które zawiązują stowarzyszenie i do których wysłała projekty tylko w Puszczykowie pojawił się problem, ponieważ w pozostałych gminach zostały one zaakceptowane. Ponadto burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała, że Rada nie musi przyjmować oświadczenia na tej sesji, ale chciałaby żeby została zauważona aktywność miasta a wobec postawy Rady, miasto będzie przystępowało do projektów i dopiero przy pojawieniu się konsekwencji budżetowych, będzie informować o tym Radę.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał, czy Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta może zapoznać się z tymi materiałami podczas poniedziałkowego posiedzenia i przyjąć stosowne oświadczenie na kolejnej sesji. Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka potwierdziła, że jest to możliwe.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku burmistrz Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej o rozszerzenie porządku obrad. Wniosek został odrzucony 4 głosami przeciw, 8 wstrzymującymi i 1 za.
Następnie przewodniczący Rady Marek Błajecki zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. Porządek został przyjęty 12 głosami za i 1 wstrzymującym.
 
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 21/08/V z dnia 23.01.2008 r.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał, czy są jakieś głosy w sprawie protokołu nr 21/08/V z poprzedniej sesji.
Wobec braku głosów, przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr 21/08/V z dnia 23.01.2008 r. Protokół został przyjęty 11 głosami za i 2 wstrzymującymi.
 
Ad 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał, jakie są kandydatury na stanowisko przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Radna Ewa Pietrzak zaproponowała kandydaturę radnego Macieja Schneidera.
Radny Maciej Schneider wyraził zgodę na zgłoszenie swojej kandydatury.
Radny Andrzej Balcerek zaproponował kandydaturę radnego Janusza Szafarkiewicza.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki wyjaśnił, że radny Janusz Szafarkiewicz, jako zastępca przewodniczącego Rady Miasta, nie może zostać przewodniczącym Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Wobec braku innych kandydatów, przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie w sprawie wyboru radnego Macieja Schneidera na przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta. Radny Maciej Schneider został wybrany na przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta 11 głosami za i 2 wstrzymującymi.
Następnie przewodniczący Rady Marek Błajecki stwierdził, że po dokonaniu wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, konieczne jest sformułowanie uchwały w tej sprawie i przeprowadzenie nad nią głosowania.  Przewodniczący Rady Marek Błajecki odczytał treść uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta i przeprowadził głosowanie. Uchwała Nr 100/08/V została przyjęta 11 głosami za i 2 wstrzymującymi.
 
Ad 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej i wyboru zastępcy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poinformował, że w związku z koniecznością przygotowania absolutorium, Komisja Rewizyjna musi być w silnym składzie, oddał też głos przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Zbigniewowi Czyżowi.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Czyż poinformował, że członkowie komisji nie podejmowali decyzji w kwestii wyboru kolejnego członka, ale wytypowali radną Różę Grześkowiak, jako kandydata na funkcję zastępcy przewodniczącego.
Radna Róża Grześkowiak wyraziła zgodę na zgłoszenie swojej kandydatury.
Następnie radny Janusz Szafarkiewicz zgłosił radnego Krzysztofa Jopka, jako kandydata na członka Komisji Rewizyjnej, na co radny Krzysztof Jopek nie zgodził się.
Radny Stanisław Balbierz zgłosił kandydaturę radnej Urszuli Rudzińskiej, która wyraziła swoją zgodę.
Następnie radny Janusz Szafarkiewicz zgłosił kandydaturę radnego Władysława Hetmana, który wyraził swoją zgodę.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie w sprawie wyboru członka Komisji Rewizyjnej.
W głosowaniu nad przyjęciem kandydatury radnej Urszuli Rudzińskiej, 8 radnych głosowało za, 1 przeciw i 4 wstrzymało się od głosu.
W głosowaniu za przyjęciem kandydatury radnego Władysława Hetmana, 3 radnych głosowało za.
Wobec powyższego, przewodniczący Rady Marek Błajecki ogłosił, że radna Urszula Rudzińska została wybrana na członka Komisji Rewizyjnej.
Wobec braku innych kandydatów, przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie w sprawie wyboru radnej Róży Grześkowiak na zastępcę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Radna Róża Grześkowiak została wybrana 12 głosami za i 1 wstrzymującym.
Następnie przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej i wyboru zastępcy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Uchwała Nr 101/08/V została przyjęta 12 głosami za i 1 wstrzymującym.
 
Ad 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przekazanych gminnym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.
Na prośbę przewodniczącego Rady Marka Błajeckiego,  wiceburmistrz Iwona Janicka wyjaśniła, że  uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przekazanych gminnym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd była już podejmowana, ale została uchylona przez Wojewodę Wielkopolskiego ze względu na stwierdzenie, że nie jest to akt prawa miejscowego i nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego a wynikało to z treści tej uchwały. Wiceburmistrz Iwona Janicka dodała, że wobec wcześniejszych konsultacji i przyjęcia uchwały przez Radę, nie było konieczne ponowne poddawanie jej konsultacjom na posiedzeniach Komisji Rady Miasta.
Wobec braku innych głosów, przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przekazanych gminnym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd. Uchwała Nr 102/08/V została przyjęta 12 głosami za i 1 wstrzymującym.
 
Ad 7. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr NK.I-7.0911-9/08 z dnia 16 stycznia 2008 roku.
Wyjaśnień udzielił sekretarz Maciej Dettlaff, który poinformował, że tak jak było to omawiane na poprzedniej sesji, w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego dotyczącym Uchwały Rady Miasta Puszczykowa Nr 90/07/V z  dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie inwestycji lokalnych z udziałem ludności oraz wspierania inwestycji o lokalnym znaczeniu, postanowiono o wniesieniu skargi na to rozstrzygnięcie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Ponadto sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że aby to zrobić konieczne jest podjęcie uchwały w tej sprawie a ustawowy termin w jakim Rada ma prawo wnieść odwołanie wynosi 30 dni od daty wpływu rozstrzygnięcia nadzorczego, wobec czego należało wcześniej niż było to wstępnie planowane zwołać posiedzenie Rady Miasta.
Następnie wywołana została dyskusja nad możliwością wygrania postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym a także rolą mieszkańców w inwestycjach prowadzonych przez miasto.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zakończył dyskusję stwierdzając, że Rada ma się wypowiedzieć w kwestii wniesienia skargi a nie uchwały Nr 90/07/V w sprawie inwestycji lokalnych z udziałem ludności.
Następnie przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr NK.I-7.0911-9/08 z dnia 16 stycznia 2008 roku. Uchwała Nr 103/08/V została przyjęta 9 głosami za i 4 wstrzymującymi.
 
Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/90 Rady Miejskiej Puszczykowa z dnia 12 listopada 1990 r.  w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia "Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych".
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że zgodnie z uzasadnieniem do uchwały nastąpiła zmiana na stanowisku Zastępcy Burmistrza Miasta Puszczykowa, wobec czego zachodzi konieczność zmiany jednego z przedstawicieli miasta w Stowarzyszeniu.
Głos zabrała burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która dodała, że w Stowarzyszeniu miasto reprezentuje dwóch delegatów, jednym jest burmistrz a drugim jest osoba wskazana przez Radę, ponadto burmistrz zaproponowała, aby Rada wskazała sekretarza Macieja Dettlaffa, jako drugiego delegata ze względu na zakres jego obowiązków, który jest związany ze szkoleniami dla urzędników i jest zbieżny z celami działalności WOKiSSu.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odniosła się także do kolejnej uchwały i zaproponowała, aby w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski, gdzie do tej pory obok burmistrza wskazany był sekretarz Maciej Dettlaff, jego miejsce zajęła wiceburmistrz Iwona Janicka. Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka uzasadniła, że wiąże się to z chęcią zwiększenia zaangażowania miasta w działalność Komisji Oświaty, Kultury i Sportu SGiPW, a wiceburmistrz Iwona Janicka jest odpowiedzialna za nadzór nad przedmiotowymi działaniami w mieście.
Wobec braku innych głosów,  przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/90 Rady Miejskiej Puszczykowa z dnia 12 listopada 1990 r.  w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia "Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych". Uchwała Nr 104/08/V została przyjęta jednogłośnie, 13 głosami za.
 
Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 21/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki stwierdził, że uzasadnienie do uchwały zostało sformułowane przy poprzedniej uchwale, a także przerwał wątek dotyczący Uchwały Nr 103/08/V ponownie podjęty przez radnego Andrzeja Balcerka i poinformował, że może on zostać podjęty podczas "Wolnych głosów".
Wobec braku innych głosów,  przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 21/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. Uchwała Nr 105/08/V została przyjęta jednogłośnie, 13 głosami za.
 
Ad 10. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej o wydanie przez Radę Miasta Puszczykowa decyzji o zaprzestaniu przez Komisję Rewizyjną czynności kontrolno - wyjaśniających związanych z inwestycją na ulicy Mickiewicza w Puszczykowie oraz sprzedażą gruntu położonego pomiędzy dawniejszą restauracją Turystyczną przy ul. Ratajskiego a placykiem pomiędzy ulicami Reymonta, Fiedlera i Ratajskiego.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki oddał głos przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Zbigniewowi Czyżowi, który wyjaśnił, że sprawę podjętych czynności kontrolno - wyjaśniających szczegółowo omówił na poprzedniej sesji, zauważył też, że Komisja Rewizyjna zaproponowała dwa możliwe rozwiązania i od decyzji Rady zależy, czy kontrola będzie kontynuowana, a burmistrz zobowiązany zostanie do podpisania umów z ekspertami, czy też czynności zostaną zakończone.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki stwierdził, że Rada przyjmuje do wiadomości stanowisko Komisji Rewizyjnej,zwrócił też uwagę, że brak projektu uchwały, który Rada mogłaby głosować.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Czyż wyjaśnił, że zdaniem większości członków komisji, ze względu na koszty konieczne jest przerwanie czynności kontrolno - wyjaśniających dotyczących inwestycji na ulicy Mickiewicza, dodał też, że szczegółowych wyjaśnień odnośnie prac komisji udzielił na poprzedniej sesji Rady Miasta i są one zawarte w protokole z tej sesji. Ponadto przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Czyż zaznaczył, że Komisja podjęła czynności zgodnie z pierwszym punktem Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2007 tj. kontrola zakończonych inwestycji miejskich w 2006 r.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki udzielił głosu panu Mikołajowi Pietraszakowi Dmowskiemu, który wyjaśnił, że rok temu zwrócił się z dwoma wnioskami do Komisji Rewizyjnej, ponieważ uznał, że konieczne jest zweryfikowanie jego wątpliwości i do tej pory, oprócz odpowiedzi ze strony przewodniczącego Rady nie otrzymał żadnych wyjaśnień. Ponadto pan Mikołaj Pietraszak Dmowski powiedział, że jeżeli o zakończeniu kontroli mają zdecydować kwestie finansowe, to należy wziąć pod uwagę stosunek kosztów nieprawidłowości do poniesionych nakładów i zaznaczył, że oczekuje stanowiska w tej sprawie.
Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej Zbigniew Czyż zauważył, że podczas poprzedniej sesji, kiedy składał wyjaśnienia z prac Komisji Rewizyjnej, pana Mikołaja Pietraszaka Dmowskiego nie było na posiedzeniu Rady.
Pan Mikołaj Pietraszak Dmowski odpowiedział, że nie ma takiego obowiązku.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zamknął dyskusję i zobowiązał przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Zbigniewa Czyża do wyjaśnienia sytuacji z radcą prawnym.
Ad 11. Informacja o pracach Zespołu Opiniująco - Doradczego dotycząca dotacji dla organizacji pozarządowych.
Wiceburmistrz Iwona Janicka, poinformowała, że 18 lutego nastąpi otwarcie ofert uzupełniających na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, ponadto dodała, że w protokole z prac Zespołu Opiniująco - Doradczego, który radni otrzymali w materiałach na sesję, zawarte zostały ogólne uwagi dla organizacji, wskazujące jakie błędy najczęściej są popełniane.
O godzinie 18.40, na wniosek radnego Janusza Szafarkiewicza, przewodniczący Rady Marek Błajecki ogłosił 10 minut przerwy.
 
Ad 12. Prezentacja możliwości pozyskania przez miasto funduszy zewnętrznych na realizację projektów.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki oddał głos panu Stanisławowi Alwasiakowi, który przedstawił możliwości pozyskania przez miasto funduszy zewnętrznych. Wersja graficzna prezentacji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Następnie w uzupełnieniu wystąpienia pana Stanisława Alwasiaka, głos zabrała burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która poinformowała, że miasto przygotowało cztery zagraniczne i szesnaście krajowych projektów o dofinansowanie. Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że nad przygotowaniem poszczególnych projektów pracował zespół pracowników urzędu, a także krótko scharakteryzowała najważniejsze projekty.
Wyjaśniona została też kwestia wkładu miasta w projekty, odpowiadając na pytanie radnego Janusza Szafarkiewicza, burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała, że za każdym razem planowany jest budżet projektu, a w przypadku przyznania mniejszego dofinansowania, dokonuje się jego weryfikacji i wtedy podejmuje się decyzję, czy przystępuje się do realizacji i na jakich zasadach.
 
Ad 13. Sprawozdanie z bieżącej działalności burmistrza.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka omówiła najważniejsze spotkania, w których brała udział m.in. debatę "Zielona Księga Komisji Europejskiej w sprawie transportu miejskiego", podczas której Eurodeputowany Jan Olbrycht prezentował dokument Komisji Europejskiej dotyczący mobilnego transportu w Europie. Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka krótko omówiła też spotkanie, które miało miejsce w Urzędzie Miasta w Poznaniu poświęcone wydarzeniom, jakie będą przeprowadzone w ramach "Roku Klimatu i Środowiska".
Sprawozdanie z bieżącej działalności burmistrza stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 14. Informacje przewodniczącego Rady.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poinformował, że do wiadomości Rady Miasta wpłynęło pismo pani Elżbiety Tonder w sprawie ulicy Słowiczej, a także przekazane przez radnego Andrzeja Balcerka pismo dotyczące Rynku (kopie pism, które wcześniej wpłynęły do Biura Rady Miasta, zostały wpięte w segregator i udostępnione radnym do wglądu podczas sesji).
Następnie przewodniczący Rady Marek Błajecki odczytał pisma dotyczące stacji bazowej ERY na ulicy Krętej, jakie wpłynęły od pana Nikodema Zielińskiego i z Kancelarii Radcy Prawnego Barbary Krzywani, która skierowała pismo do burmistrza dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przewodniczący Rady Marek Błajecki postanowił pozostawić te pisma do wiadomości radnych, jednak burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że miasto odpowiada osobom zainteresowanym, które kierowały pisma do urzędu i odpowiedzi zostaną przekazane przewodniczącemu Rady do przedstawienia na sesji.
Głos zabrał radny Krzysztof Jopek, który poinformował, że burmistrz wydała decyzję o umorzeniu postępowania, która pozwala ERZE na odstąpienie od uwarunkowań środowiskowych i zapytał jaka była tego podstawia.
Wyjaśnień udzieliła pani Alina Stempniak, która poinformowała, że postępowanie zostało umorzone na wniosek inwestora i nie jest to jednoznaczne z tym, że umożliwia mu to dalsze działanie a postępowanie w sprawie pozwolenia na rozbudowę toczy się w Starostwie Powiatowym w Poznaniu i to Starostwo będzie weryfikowało dokumenty, które są niezbędne do jego wydania. Pani Alina Stempniak dodała też, że prawie dwa lata temu został do urzędu złożony wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej, środowiskowej i na wniosek inwestora wycofany, dlatego wydana została decyzja o umorzeniu.
Następnie przewodniczący Rady Marek Błajecki poinformował, że do skarbnika Piotra Szmytkowskiego wpłynęła uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dotycząca unieważnienia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr 75/07/V Rady Miasta Puszczykowa z 14 listopada 2007 r. Ponadto przewodniczący Rady Marek Błajecki poinformował, że z datą 8 lutego wpłynęła też Uchwała Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wykazująca nieprawidłowości w uchwale Nr 93/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2008 i wskazująca Radzie termin do 4 marca 2008 r. do usunięcia nieprawidłowości oraz zawiadamiająca, że sprawa zostanie rozpatrzona 5 marca 2008 r. w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.
Wyjaśnień udzielił skarbnik Piotr Szmytkowski, który poinformował, że nieprawidłowości stwierdzone przez Regionalną Izbę Obrachunkową dotyczą Załącznika Nr 3 do uchwały stanowiącego objaśnienia do budżetu, gdzie wykazane jest co w ramach środków będzie realizowane. Ponadto skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnił, że na sesji 27 lutego przedstawione zostaną proponowane zmiany w uchwale budżetowej, gdzie Załącznik Nr 3, jako taki już nie będzie funkcjonował, natomiast dodane zostaną Uzasadnienia.
W dalszej części, przewodniczący Rady Marek Błajecki odczytał list Posłanki Krystyny Łybackiej, która jako jedyna zareagowała na przesłane do biur poselskich Stanowisko Rady Miasta w sprawie lotów samolotów F16.
Głos zabrała burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która poinformowała, że do Rad Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego skierowała pismo dotyczące problemu ochrony środowiska wobec budownictwa mieszkaniowego. Ponadto burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka dodała, że został już opracowany statut Stowarzyszenia i Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta otrzyma go przed poniedziałkowym posiedzeniem.
 
Ad 15. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radna Urszula Rudzińska poinformowała, że z Biura Rady Miasta otrzymała informację o uzgodnieniu z przedstawicielami gmin w Mosinie, Komornikach i Luboniu terminu wspólnego posiedzenia z Komisją Spraw Społecznych Rady Miasta Puszczykowa, które odbędzie się 12 marca 2008 r. na godz. 16.00. Radna Urszula Rudzińska zaprosiła też wszystkich radnych do wzięcia udziału w posiedzeniu, które będzie poświęcone omówieniu wspólnych dla gmin rozwiązań  dotyczących m.in. podatku śmieciowego, a także uzgodnieniu interpelacji i wniosków, jakie zostaną przekazane do Posła na Sejm RP Arkadego Fiedlera.
Radny Stanisław Balbierz zapytał, czy jest możliwe, aby sprawozdania z urzędu i z działalności burmistrza były dostarczane na tydzień wcześniej razem z materiałami na sesję oraz czy poprawki na ulicy Poznańskiej i zagospodarowanie pasów zieleni wykonuje ta sama firma, która budowała ulicę.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedziała na pierwszą część pytania, informując, że możliwe jest, dostarczanie sprawozdań razem z materiałami na sesję, jednak dane zawarte w sprawozdaniach nie będą tak aktualne jak dotychczas.
Na drugą część pytania odpowiedziała pani Barbara Mulczyńska-Dywan, która wyjaśniła, że został sporządzony wielostronicowy protokół usterek a w związku z dobrą pogodą prace podjęto wcześniej niż planowano, jednak umowa z wykonawcą nie obejmuje odtworzenia pasów zieleni, które mają zostać zaplanowane w kompleksowym projekcie zieleni w mieście, ale następnym etapem będzie założenie trawników.
Głos zabrała burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która dodała, że wraz z Katedrą Terenów Zieleni Akademii Rolniczej w Poznaniu, miasto przygotowuje się do kompleksowego spojrzenia na zagospodarowanie terenów zielonych.
Następnie sekretarz Maciej Dettlaff zapytał, jaka jest decyzja w sprawie wcześniejszego dostarczania sprawozdań. Ustalono, że sprawozdania będą dostarczane jak dotychczas.
W dalszej części posiedzenia radny Andrzej Balcerek powiedział, że należy sprzątnąć piasek, który został zimą wysypany na ulice i teraz zalega przy krawężnikach a także zapytał, w jakim zakresie była przeprowadzona i jakie są ustalenia po kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, która miała miejsce w urzędzie. Radny Andrzej Balcerek zapytał też o projekty związane z boiskiem na ulicy Jarosławskiej.
Wyjaśnień odnośnie sprzątania ulic udzielił pana Remigiusz Motycki, który poinformował, że rozpoczynają się prace porządkowe polegające na przywróceniu właściwego stanu technicznego dróg związane z równaniem ulic gruntowych, a już w piątek rozpoczęte zostaną prace związane z zamiataniem ulic. Ponadto pan Remigiusz Motycki, poinformował, że został ogłoszony przetarg na sprzątanie miasta.
Następnie skarbnik Piotr Szmytkowski odniósł się do tematu kontroli kompleksowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu i poinformował, że raz na cztery lata taka kontrola przeprowadzana jest we wszystkich gminach, dodał też, że trwała ona prawie cztery miesiące a oficjalne przekazanie protokołu pokontrolnego nastąpi 25 lutego br.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odniosła się do tematu planów dotyczących boiska na ulicy Jarosławskiej i powiedziała, że miasto przyjęło wolę partycypowania Stowarzyszenia Stare Puszczykowo w budowie boiska, są co najmniej trzy koncepcje odnośnie zagospodarowania tego terenu, ale zanim zostaną one poddane pod publiczną debatę muszą zostać wykonane badania geologiczne terenu, a aby nie opóźniać ewentualnych prac, miasto w tym czasie występuje o niezbędne warunki techniczne dla ewentualnego wybudowania tam boiska, odwodnienia itp.
 
Ad 16. Wolne głosy.
Mieszkanka, pani Aleksandra Rutkowska w odniesieniu do punktu 10 porządku obrad tj. rozpatrzenia wniosku Komisji Rewizyjnej, poprosiła o szczegółowe przedstawienie sprawy kontroli.
Po krótkiej dyskusji wiceburmistrz Iwona Janicka zaproponowała, aby pani Aleksandra Rutkowska z całym dostępnym materiałem zapoznała się nazajutrz w Biurze Rady Miasta.
Następnie pani Gabriela Ozorowska poinformowała, że w związku z nieporządkiem na terenie dworca kolejowego w Puszczykówku, Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa chce we własnym zakresie posprzątać ten teren, ale obawia się, czy firma Eko-Rondo odbierze worki ze śmieciami.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedziała, że będzie to możliwe oraz poprosiła o złożenie do Urzędu stosownego pisma w tej sprawie.
Głos zabrał pan Wojciech Ewicz, który powiedział, że z wypowiedzi w "Echu Puszczykowa" oraz z wystąpień pani burmistrz wynika, że dużo działań, starań jest nakierowanych na spotkania, ekologię, porozumienia gminne, a jego zdaniem zostały zachwiane proporcje i za mało działań jest nakierowanych na inwestycje. Ponadto pan Wojciech Ewicz powiedział, że jego zdaniem większość mieszkańców oczekuje informacji na temat inwestycji i poprosił, aby szerzej informować o planach większych inwestycji.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedziała, że z prezentacji przedstawionej przez pana Stanisława Alwasiaka wprost wynika, że na końcu wszystkich starań i zabiegów o środki zewnętrzne są te środki, które mają wspomóc inwestycje. Ponadto burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że inwestycje są wykonywane zgodnie z planem a mieszkańcy są o nich informowani.
Głos zabrał pan Mikołaj Pietraszak Dmowski, który zapytał, czy miasto stara się o przejęcie dworca w Puszczykówku.
Wiceburmistrz Iwona Janicka, wyjaśniła, że zostały podjęte rozmowy z Polskimi Kolejami Państwowymi, są one trudne, ale możliwe, że uda się dojść do porozumienia chociażby w kwestii poprawy infrastruktury.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka dodała, że na Polskie Koleje Państwowe składa się wiele spółek, które niechętnie oddają swój majątek, ale miasto stara się uzyskać rekompensatę za długi PKP z tytułu dzierżawy gruntów, ponadto gdyby pojawiła się możliwość przejęcia czy wykupu dworca w Puszczykówku, PKP zobowiązało się wcześniej poinformować o tym miasto.
Głos zabrał sekretarz Maciej Dettlaff, który poinformował, że w materiałach doręczonych radnym podczas sesji, znajduje się Zarządzenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie wyborów uzupełniających, które odbędą się 13 kwietnia 2008 r.
Następnie radny Stanisław Balbierz zapytał, czy jest możliwość uporządkowania terenu przy dawnej Restauracji "Turystycznej".
Komendant straży miejskiej Dariusz Borowski odpowiedział, że jest to teren prywatny i skonsultuje się z radcą prawnym Maciejem Dehmelem w sprawie możliwości zobowiązania właściciela do uporządkowania terenu.
Głos zabrała też burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która wyjaśniła, że w ubiegłym roku restauracja zmieniła właściciela,  poinformowała też, że radni będą informowani o rozwoju sytuacji. Ponadto burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, nawiązując do tematu projektów, przywołała sprawę inwestycji na ulicy Poznańskiej, wyjaśniła, że inwestycją tą zajmuje się zespół pracowników urzędu, którzy nadzorują poszczególne elementy projektu, zauważyła też, że oprócz samego projektu, bardzo istotne jest jego właściwe rozliczenie.
 
Ad 17.  Zamknięcie sesji.
O godz. 20.40 przewodniczący Rady Marek Błajecki ogłosił zamknięcie sesji.
 
 
 
       Katarzyna Szóstak                                                                               Marek Błajecki
            Protokolant                                                                              Przewodniczący Rady Miasta
Lista wiadomości