Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 24/08/V z Sesji Rady Miasta Puszczykowa w dniu 26.03.2008 r.

Protokół nr 24/08/V
z Sesji Rady Miasta Puszczykowa
w dniu 26.03.2008 r.
 
Godz. rozpoczęcia - 17.00
Godz. zakończenia - 20.35
 
Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów nr 22/08/V z dnia 13 lutego 2008 r. oraz nr 23/08/V z dnia 27 lutego 2008 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie  powołania komisji inwentaryzacyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji pojednawczej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr 93/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28.12.2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008.
 8. Przyjęcie oświadczenia Rady Miasta Puszczykowa w sprawie uzgodnienia przedłożonej koncepcji budowy obiektu usługowo-handlowo-mieszkalnego w obrębie Rynku.
 9. Prezentacja programu INTERREG IVB w kontekście udziału Puszczykowa w projekcie "Eco Rural Growth".
 10. Kultura i sport w mieście - dyskusja.
 11. Sprawozdanie z bieżącej działalności burmistrza.
 12. Informacje przewodniczącego Rady.
 13. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 14. Wolne głosy.
 15. Zamkniecie sesji.
 
Ad 1. Otwarcie sesji.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki rozpoczął obrady sesji, przywitał radnych i gości oraz stwierdził quorum, a także poinformował o usprawiedliwionej nieobecności radnego Zbigniewa Czyża. Poinformował też, że na posiedzeniu będzie obecny do godz. 19.00, później przekaże prowadzenie sesji Zastępcy przewodniczącego Rady Januszowi Szafarkiewiczowi. Także burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała, że będzie musiała opuścić posiedzenie około godz. 19.00. Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przyjęcie porządku obrad.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poprosiła o zmianę w porządku obrad tj. przeniesienie dwóch punktów "Prezentacja programu INTERREG IVB w kontekście udziału Puszczykowa w projekcie "Eco Rural Growth" i "Sprawozdanie z bieżącej działalności burmistrza" ze względu na konieczność wcześniejszego opuszczenia posiedzenia Rady.
Radny Janusz Szafarkiewicz wniósł, aby punkt 8 porządku obrad tj. "Przyjęcie oświadczenia Rady Miasta Puszczykowa w sprawie uzgodnienia przedłożonej koncepcji budowy obiektu usługowo-handlowo-mieszkalnego w obrębie Rynku" był rozpatrywany w czasie obecności na posiedzeniu burmistrz  Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej.
Radny Władysław Hetman zapytał, czy punkt 13 tj. "Interpelacje, zapytania i wnioski radnych" również można przesunąć na początek posiedzenia.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zwrócił uwagę, że interpelacje mogą być w formie pisemnej i zapytał, czy radny Władysław Hetman zgadza się z tym.
Radny Władysław Hetman odpowiedział, że tak.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia zmian w porządku obrad polegających na przeniesieniu punktów 8, 9, i 11 po 3 punkcie porządku obrad.
Zmieniony porządek obrad został przyjęty 11 głosami za i 2 wstrzymującymi.
 
Ad 3. Przyjęcie protokołów nr 22/08/V z dnia 13 lutego 2008 r. oraz nr 23/08/V z dnia 27 lutego 2008 r.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał czy są jakieś wnioski do projektu protokołu nr 22/08/V. Wobec braku uwag, przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia  protokołu. Protokół nr 22/08/V przyjęto 11 głosami za i 2 wstrzymującymi.
Następnie przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał czy są jakieś wnioski do projekt protokołu nr 23/08/V. Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia  protokołu. Protokół nr 23/08/V przyjęto 10 głosami za i 3 wstrzymującymi.
 
Ad 4. Prezentacja programu INTERREG IVB w kontekście udziału Puszczykowa w projekcie "Eco Rural Growth".
Pani Anna Maciołek pracująca w Oddziale Współpracy Międzynarodowej/ Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, przedstawiła prezentację programu INTERREG IVB w kontekście udziału Puszczykowa w projekcie "Eco Rural Growth". Prezentacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka dodała, że prosiła o wykład, ze względu na możliwość pokazania znaczenia projektów i celu, jaki miasto chce osiągnąć. Dodała, że w projekcie bierze udział dziesięciu partnerów, którzy tworzą prestiżowe grono, a Puszczykowo ma możliwość dołączenia do projektu dzięki zapleczu jakim jest Stowarzyszeniu Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego. Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że istotne jest podniesienie konkurencyjności gmin, rozwój dróg turystycznych na terenie Parku, dodała też, że na następnej Sesji podane zostaną przybliżone informacje o kosztach związanych z przystąpieniem do projektu.
 
Ad 5. Sprawozdanie z bieżącej działalności burmistrza.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała, że podczas konferencji, w której udział brali przedstawiciele PKP, ustalono, że koleje są otwarte na zmiany, ponadto  radni będą na bieżąco informowani o ewentualnych ustaleniach. Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka  poinformowała też o szkoleniach dla nauczycieli, w których duży udział brała wiceburmistrz Iwona Janicka, wyjaśniła też, że spotkała się z wiceprezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie negocjacji zwrotu 240.000,00 zł związanego z termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 2. Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka dodała, że Fundusz odmówił zwrotu i sprawa została skierowana do sądu, ponieważ miasto podejmuje próbę odzyskania pieniędzy.
Sprawozdanie z bieżącej działalności burmistrza stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki oddał głos radnym.
Radny Andrzej Balcerek zapytał, czego dotyczyło spotkanie z inwestorem dot. propozycji budowy hali sportowej.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że pojawił się inwestor, który wyszedł z propozycją budowy hali, takie spotkania są odnotowywane i radni są o nich informowani, gdyby pojawił się konkretny wniosek wtedy podana będzie taka informacja, w tym przypadku brak oferty na piśmie.
Radny Janusz Szafarkiewicz wniósł o rozważenie, czy sprawozdania nie powinny być przekazywane radnym wraz z materiałami na sesję, ponieważ nie mają oni możliwości wcześniejszego zapoznanie się z nimi.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że przekazywane informacje nie będą tak aktualne, jak dotychczas, ale jeśli taka będzie wola Rady, to jest taka możliwość.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poinformował, że wobec powyższego przyjęta zostaje procedura doręczania sprawozdań z bieżącej działalności burmistrza i urzędu wraz z materiałami na sesję.
Następnie radny Andrzej Balcerek zapytał, na czym polegała korekta błędu w umowie notarialnej dotyczącej zakończenia budowy banku na Rynku.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedziała, że prezes Przemysław Pilarski zwrócił się o korektę błędów pisarskich w umowie notarialnej (błąd dotyczył daty: słownie było podane "czerwiec" a cyfrowo "07", czyli lipiec - wymagało to sprostowania).
 
Ad 6. Przyjęcie oświadczenia Rady Miasta Puszczykowa w sprawie uzgodnienia przedłożonej koncepcji budowy obiektu usługowo-handlowo-mieszkalnego w obrębie Rynku.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przypomniał, że sprawa Rynku będzie tematem dyskusji podczas piątkowej debaty z mieszkańcami, następnie oddał głos przewodniczącemu Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciejowi Schneiderowi.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider wyjaśnił, że członkowie komisji byli jednomyślni, wszyscy opowiedzieli się przeciw przyjęciu koncepcji przedstawionej przez właściciela terenu i głosowali za przyjęciem oświadczenia w treści przedstawionej Radzie Miasta.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poprosiła o możliwość przedstawienia gościom przez panią Alinę Stempniak oświadczenia i przybliżenie sytuacji zabudowy Rynku.
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że w dniu dzisiejszym zgłosił się projektant, pan Marcin Wydorski z prośbą o umożliwienie zabrania głosu w tym punkcie obrad.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki, ze względu na wagę problemu dopuścił głos pana Marcina Wydorskiego w sprawie Rynku. Przewodniczący Rady Marek Błajecki, jako pierwszej przekazał głos pani Alinie Stempniak.
Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu centrum miasta, posiada on zapis o konieczności zaakceptowania zmian Planu przez Radę. Nabywca zobowiązał się zbudować budynek na Rynku w ciąg trzech lat, tymczasem pomijając wytyczne, do których wcześniej się zobowiązał, złożył wniosek o zmianę koncepcji i wystąpił o wyrażenie zgody Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki podkreślił, że stanowisko Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, a także Rady jest negatywne i oddał głos projektantowi panu Marcinowi Wydorskiemu.
Pan Marcin Wydorski powiedział, że prawo budowlane i ustawy związane, stanowią tak, że funkcja którą Plan dopuszcza jest zgodna z tą, jaka została zaprojektowana i w tej kwestii proponowany projekt jest właściwy. Dodał, że budynek spełniać ma inną funkcję niż zakładała koncepcja władz, ale jest to funkcja zgodna z planem, spełniająca wszystkie jego postanowienia. Pan Marcin Wydorski powiedział też, że mimo próśb w imieniu projektantów i inwestora, nie dano im możliwości odnieść się, wyrazić poglądów w trakcie tworzenia opinii, dodał też, że grupa projektowa przygotowująca koncepcję nie proponuje złych ani degradujących przestrzeń rozwiązań, ponadto z punktu widzenia zasad urbanistyki, strefa Rynku, którą się zabudowuje jest dziwna, a to co powstaje dookoła to rodzaj "Cepeli, kiczowate odtwarzanie form historycznych". Nie rozumie dopuszczenia zabudowy typowej dla zespołu zabudowy różnych pierzei miast jak np. Gdańska, czy Poznania - tam ten układ charakterystyczny. Natomiast koncepcja, którą proponuje, próbuje przetworzyć formy historyczne i tchnąć w nie nowoczesność a gabaryty i materiały nawiązują do tego co znajduje się dookoła, nie ma sztuczności muru pruskiego, bryła budynku jest wbrew pozorom delikatna, nie jest to blok, budynek dobrze wpisywałby się w przestrzeń Puszczykowa. Obiekt byłby podpiwniczony, a projektowane lokale posiadają w nadmiarze miejsc parkingowych, mieszkania są dwupoziomowe, wyłącznie dla osób majętnych, jedna kondygnacja mieszkalna z mieszkaniem dwupoziomowym. Pan Marcin Wydorski zwrócił uwagę, że pozbawianie funkcji mieszkalnej na Rynku jest błędem, ponieważ nie wypycha się dziś ludności z rynków, które muszą żyć poza godzinami funkcjonowania.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że właśnie teraz jest okazja do wyrażenia zdania na ten temat, można było też brać udział w posiedzeniach komisji. Ponadto burmistrz powiedziała, że poprzednia koncepcja mogła nie być najlepsza, ale ważna jest funkcja, powinno to być miejsce spotkań, budynek ma spełniać funkcję kulturalną, a propozycja inwestora to przede wszystkim funkcja handlowa, ponadto w kontekście miejsc parkingowych powinno się zwrócić uwagę, że przy funkcji handlowej powinno być ich więcej. Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poprosiła o udzielenie głosu pani Hannie Rapalskiej-Kaczmarek, która jest przewodniczącą Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, ponieważ komisja jest zaniepokojona projektem i funkcją jaką ma pełnić budynek na Rynku.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki oddał najpierw głos radnym.
Radny Janusz Szafarkiewicz, powiedział, że zaproponowana koncepcja to powielenie domów, lokali ale skomasowane, a budynek, o którym mowa miał mieć dominujące znaczenie w Rynku, wyraził też zaniepokojenie, że z 14 mieszkań dwupoziomowych może zrobić się 28 mieszkań jednopoziomowych.
Głos zabrała pani Hanna Rapalska-Kaczmarek, która w odniesieniu do architektury Rynku powiedziała, że powstająca zabudowa jest wynikiem przyjętej wcześniej koncepcji, nie sposób z tym dyskutować, jednak budynek inwestora miał stanowić dominantę, a jego funkcja nie dopuszczała funkcji handlowej na pierwszym piętrze, nie miała też przeważać funkcja mieszkalna, jest to niespójne z oczekiwaniami wobec funkcji tego budynku na Rynku. Ponadto pani Hanna Rapalska-Kaczmarek zwróciła uwagę, że przy 14 mieszkaniach należałoby z góry zaprojektować 28 miejsc parkingowych, w przypadku powierzchni handlowej wielkości 400m2 ze względu na prostokątny kształt tej hali można przypuszczać, że powierzchnia magazynowa może zostać przekształcona w handlową. Co do wielkości parkingu, przy 400m2 powierzchni handlowej, ze względu na brak normatywu, trzeba zakładać 4 lub 8 miejsc na 100m2 powierzchni parkingowej tj. 16 miejsc, plus miejsca do obsługi; parking podziemny zapewnia minimalne potrzeby mieszkańców, zaprojektowano za mało miejsc w stosunku do powierzchni handlowej, brak też zaplecza dowozu towarów - tylko przez płytę Rynku, trzeba by zmienić koncepcje dojazdu.
Pan Marcin Wydorski odpowiedział, że zaprojektowany budynek to typowy obiekt środmiejski, gdzie miejsca parkingowe kalkuluje się inaczej, ponadto ul. Poznańska wypełniona jest miejscami handlowymi i zapytał, czy istnieje bilans miejsc handlowych do parkingów, zwrócił też uwagę, że aby zapewnić miejsca parkingowe dla wszystkich korzystających z punktów handlowych w obrębie ul. Poznańskiej, całą płytę Rynku należałoby wykorzystać na parking. Pan Marcin Wydorski dodał też, że jest duża rotacja wśród parkujących, w przypadku Rynku auta będą pozostawiane na ul. Poznańskiej a proponowany budynek nie jest obiektem handlowym w sensie galerii. Pan Marcin Wydorski podkreślił, że założony przy mieszkaniach współczynnik 2 miejsc parkingowych na mieszkanie jest bardzo wysoki, porównywalny do bardzo bogatych krajów, co do obsługi komunikacyjnej, nie ma mowy o obsłudze przez Rynek, w planie zagospodarowania przestrzennego wytyczona jest droga, ten sam problem dotyczy całej powierzchni handlowej zlokalizowanej w parterach, pan Marcin Wydorski zapytał też dlaczego zabrania się takiej dostawy towaru. Pan Marcin Wydorski powiedział też, że rozumie intencję wykształcenia dominanty, ale zwrócił uwagę, że zespół zaproponował zmniejszenie rozczłonkowania bryły i coś na kształt wieży ratuszowej, ale nie spotkało się to z akceptacją by wynieść ten obiekt trochę do góry. Ponadto pan Marcin Wydorski powiedział, że koncepcja ta nie spełnia oczekiwań Rady, ale spełnia warunki planu zagospodarowania  przestrzennego, a projektant nie może kierować się niczym innym jak właśnie planem. Wracając do kwestii spójności całego założenia, pan Marcin Wydorski powiedział, że żaden rynek w Polsce poza Zamościem nie został zaprojektowany przez jednego architekta; rynek i układ urbanistyczny powstają inaczej, każdy z obiektów jest trochę inny mimo, że powstają w ramach wspólnych wytycznych, zapytał też, czy intencją Rady było, aby wszystkie budynki były jednakowe, zaprojektowane przez jedna osobę.
Głos oddano pani Alinie Stempniak, która odniosła się do układu komunikacyjnego na Rynku. Wyjaśniła, że z założenie ruch na Rynku ma być ograniczony, przez Rynek ma być jednokierunkowy dojazd ale układ będzie jeszcze omawiany; w odniesieniu do zarzutów wobec planu, Rada Miasta przyjęła koncepcję a inwestor zobowiązał się do realizacji inwestycji zgodnie z tą przyjęta koncepcją i to jest wiążące również przy projektowaniu.
Radny Andrzej Balcerek zwrócił się z pytaniem do radcy prawnego, na podstawie jakiego przepisu Rada Miasta zajmuje się tym projektem i czy jest uprawniona do przyjmowania projektu budowy.
Radca prawny Roman Wróbel wyjaśnił, że uchwalając plan zagospodarowania przestrzennego Rada uznała za stosowne, że koncepcja musi być z Radą uzgodniona.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki w związku z brakiem innych głosów, odczytał treść oświadczenia i przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia oświadczenia Rady Miasta Puszczykowa w sprawie uzgodnienia przedłożonej koncepcji budowy obiektu usługowo-handlowo-mieszkalnego w obrębie Rynku. Oświadczenie nr  2/08/V zostało przyjęte jednogłośnie, 13 głosami za.
 
Ad 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki oddał głos Sekretarzowi Maciejowi Dettlaffowi, który wyjaśnił, że komisja będzie zajmować się inwentaryzacją mienia Skarbu Państwa, które może zostać przejęte przez miasto, dodał, że konieczność powołania komisji występuje w nawiązaniu do  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości u zbiegu ulic Słowackiego i Reymonta podjętej na poprzedniej sesji. Ponadto sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że członkowie komisji zostają wyłonieni spośród pracowników Urzędu, a przyjęcie uchwały umożliwi przejmowanie nieruchomości, jest to wymóg proceduralny.
 
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o opinię Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider poinformował, że wszyscy członkowie komisji głosowali za przyjęciem projektu uchwały w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.
 
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej. Uchwała Nr 112/08/V została przyjęta jednogłośnie, 13 głosami za.
Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji pojednawczej.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki oddał głos Sekretarzowi Maciejowi Dettlaffowi, który wyjaśnił, że uchwała ta jest związana ze sprawą zagospodarowania jednej z działek na Rynku, gdzie jest dwóch współdzierżawców nie mogących dojść do porozumienia, zaznaczył, że jest to ostatnia próba rozwiązania problemu i przedstawiciele Rady Miasta są proszeni o mediacje w sporze, aby budynek został ukończony w terminie w przeciwnym razie prawo dzierżawy wygasa - jest to wniosek jednej i drugiej strony lecz nie wspólny. Stąd prośba o powołanie takiej komisji.
Radny Maciej Schneider zapytał, czy członkowie tej komisji będą pobierać diety.
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że zgodnie ze Statutem Miasta Puszczykowa, członkowie komisji za udział w posiedzeniach otrzymują diety, powoływana komisja jest doraźna, ale dotyczą jej te same przepisy. Ponadto sekretarz Maciej Dettlaff dodał, że nie ma sporu prawnego co do zabudowy, a ze strony Urzędu w razie potrzeby zostanie zapewniona pomoc prawna.
Radny Maciej Schneider zaproponował wprowadzenie ograniczenia ilości posiedzeń komisji do dwóch spotkań.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że można odbyć jedno posiedzenie, które będzie przerywane i kontynuowane do czasu zakończenia mediacji, ale do 30 czerwca budynek musi zostać zbudowany, więc konieczny jest pośpiech.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o propozycję kandydatów.
Pani Krystyna Kortus poprosiła o udzielenie głosu.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki odmówił i poinformował panią Krystynę Kortus, że będzie mogła zabrać głos podczas wolnych głosów.
Radny Stanisław Balbierz zaproponował kandydaturę radnej Urszuli Rudzińskiej, która wyraziła zgodę.
Radny Janusz Szafarkiewicz zaproponował kandydaturę radnego Krzysztof Jopka, który odmówił.
Radna Urszula Rudzińska zaproponowała kandydaturę radnej Róży Grzeskowiak, która wyraziła zgodę.
Radna Ewa Pietrzak zaproponowała kandydaturę radnego Stanisława Balbierza, który odmówił.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zaproponował kandydaturę radnego Andrzeja Balcerka, który odmówił.
Radna Urszula Rudzińska zaproponowała kandydaturę radnego Władysława Hetmana, który odmówił.
Na prośbę przewodniczącego Rady Marka Błajeckiego, radny Stanisław Balbierz, zmienił swoja wcześniejszą decyzje o odmowie i wyraził zgodę na członkostwo w komisji.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zaproponował radną Urszulę Rudzińską na przewodniczącą komisji pojednawczej. Radna Urszula Rudzińska wyraziła zgodę.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie powołania komisji pojednawczej. Uchwała Nr 113/08/V została przyjęta jednogłośnie, 13 głosami za.
Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.
Na prośbę przewodniczącego Rady Marka Błajeckiego, skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnił, że propozycja uchwały pojawiła się w związku z termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 1, dodał, że inwestycja jest związana z ekologią, został wykonany audyt a dokumenty zostały przyjęte przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ponadto, jeśli w prawidłowy sposób będziemy dopełniać płatności, miasto może liczyć na umorzenie w wysokości 5%.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka dodała, że nowością jest, że nie tylko tynkujemy, a termomodernizujemy Szkołę Podstawową nr 1, jest to szansa na uzyskanie umorzenia.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o opinię Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider poinformował, że 4 osoby głosowały za projektem uchwały, a 2 wstrzymały się od głosu.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki oddał głos radnym.
Radny Krzysztof Jopek zapytał, czy została zrobiona analiza stopnia przenikania ciepła, ponieważ wcześniej nie było mowy o docieplaniu budynku szkoły.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiedziała, że wykonany został audyt energetyczny, z którego wynika konieczność docieplenia budynku, specjaliści orzekli, że jest to konieczne.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka dodała, że audyt wykonano na prośbę dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 pani Ewy Budzyńskiej, która wielokrotnie zgłaszała, że konieczne jest docieplenie wykuszu.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz zaciągnięcia zobowiązania wekslowego. Uchwała Nr 114/08/V została przyjęta 11 głosami za i 2 wstrzymującymi.
 
Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr 93/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28.12.2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008.
Na prośbę przewodniczącego Rady Marka Błajeckiego skarbnik Piotr Szmytkowski szczegółowo zreferował zmiany w uchwale budżetowej m.in. omówione zostały dochody, zmniejszenie dotacji na drogi powiatowe, skarbnik zaznaczył też, ze więcej środków ma być przeznaczonych na remonty budynków komunalnych.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka dodała, że wydatki związane z remontami budynków komunalnych są związane także z propozycją przeniesienia siedziby straży miejskiej do budynku na rogu ulic Źródlanej i Poznańskiej.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o opinię Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider poinformował, że projekt uchwały nie spotkał się z pozytywną opinia komisji, radny Zbigniew Czyż wniósł o zmniejszenie deficytu budżetowego z 2.000.000,00 zł do 1.500.000,00 zł i komisja głosowała za wniesieniem takiej zmiany w projekcie.
Radny Janusz Szafarkiewicz zwrócił uwagę, że jego zdaniem należy zwiększyć wydatki związane z budową płyty Rynku, należy skończyć media i jeśli to możliwe wyrównać powierzchnię Rynku.
Wiceburmistrz Iwona Janicka wyjaśniła, że intencją miasta jest, aby wykorzystać te 500.000,00 zł na przyspieszenie inwestycji drogowych, ponadto poziom zadłużenia nie jest niebezpieczny a koszt budowy ulicy na Rynku szacowany jest na około 700.000,00 zł.
O godz. 19.10 burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka opuściła posiedzenie.
Wiceburmistrz Iwona Janicka dodała, że pieniądze są potrzebne na remonty wspomnianych budynków komunalnych; planowany jest remont dachu przedszkola, konieczny jest także remont dachu w budynku po p. Wojciechu Michałku-Grodzkim.
Przewodniczący rady Marek Błajecki oddał głos radnym.
Radny Janusz Szafarkiewicz poprosił o szczegółowe wyjaśnienie co i za jaką kwotę będzie robione na Rynku.
Wyjaśnień udzieliła pani Barbara Mulczyńska-Dywan, która powiedziała, że miasto planuje m.in. przestawienie słupów energetycznych, wyrównanie terenu, obsianie trawą, a także zlecenie wykonania dokumentacji na zagospodarowanie płyty Rynku ale dopiero po konsultacjach z mieszkańcami.
Radny Janusz Szafarkiewicz zapytał, dlaczego droga wokół Rynku nie może być robiona w całości.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan, wyjaśniła, że budowanie drogi gdy nie ma wszystkich budynków naraziłoby ją na zniszczenie.
Radny Janusz Szafarkiewicz zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo wnoszenia o odszkodowania przez osoby, które nie wstrzymują inwestycji, a względem których miasto nie wywiąże się ze zobowiązań związanych z zagospodarowaniem płyty Rynku.
Wiceburmistrz Iwona Janicka poinformowała, że szacowany całkowity koszt wykonania inwestycji na płycie Rynku tj. droga, mała architektura, szacowany był na około 2.000.000,00 zł, w budżecie na ten rok zaplanowano 100.000,00 zł, ale zwróciła też uwagę, że w budżecie na 2007 rok nie były przewidziane środki na ten cel.
Nie zgodzili się z tym radni Andrzej BalcerekJanusz Szafarkiewicz.
Wiceburmistrz Iwona Janicka odpowiedziała, że sprawdzi to w dokumentach budżetowych na 2007 rok, jednak na budowę płyty planowano około 2.000.000,00 zł i ten dodatkowy 1.000.000,00 zł w tegorocznym budżecie planuje się przesunąć na realizację inwestycji na Rynku. Dodała też, że ważne będą głosy mieszkańców podczas debaty na temat Rynku. Jak odbędzie się w piątek 28 marca br.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad propozycją uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr 93/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28.12.2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008. Uchwała Nr 115/08/V została przyjęta 8 głosami za, 4 przeciw i 1 wstrzymującym.
O godz. 19.10 przewodniczący Rady Marek Błajecki przekazał prowadzenie posiedzenia zastępcy przewodniczącego Rady Januszowi Szafarkiewiczowi oraz ogłosił 10 minut przerwy.
 
Ad 11. Kultura i sport w mieście - dyskusja.
Wiceburmistrz Iwona Janicka krótko przedstawiła cel dyskusji i poprosiła o głos przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Danutę Panek-Janc.
Przewodnicząca komisji Edukacji, Kultury i Sportu Danuta Panek-Janc poinformowała czym zajmowała się komisja w 2007 roku. Wyjaśniła, że m.in. udało się ustalić Regulamin i sposób przyznawania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa, wymieniła też najważniejsze osiągnięcia miasta w zakresie organizacji imprez kulturalnych, organizacji czasu dzieci i młodzieży, a także starszych. Przewodnicząca komisji Edukacji, Kultury i Sportu Danuta Panek-Janc omówiła też, czym komisja zajmować będzie się w 2008 roku, jakie są plany z zakresu działań na rzecz edukacji, kultury i sportu.
Następnie wiceburmistrz Iwona Janicka ogólnie przedstawiła problematykę dotyczącą kultury, edukacji i sportu w mieście m.in. przypomniała, że w przypadku przedsięwzięć kulturalnych i sportowych miasto występuje jako realizator, a w przypadku szkół, jako podmiot sprawujący kontrolę nad placówkami. Wiceburmistrz Iwona Janicka zapoznała też zgromadzonych z ogólną sytuacją budynków szkół a także obiektów sportowych i kulturotwórczych na terenie miasta.
Na prośbę zastępcy przewodniczącego Rady Janusza Szafarkiewicza, głos zabrali też pan Zbigniew Gorzelanny będący koordynatorem do spraw sportu, który omówił kalendarz imprez sportowych na 2008 rok, a także pani Luiza Nidźwiecka-Kowalonek odpowiedzialna m.in. za organizację czasu dzieci i młodzieży. Pani Luiza Nidźwiecka-Kowalonek poinformowała też m.in. o podjęciu prób w kierunku wykorzystania Pałacu Ślubów jako miejsca kulturotwórczego dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Następnie na prośbę zastępcy przewodniczącego Rady Janusza Szafarkiewicza, pani Katarzyna Nowak omówiła zagadnienia związane z działalnością organizacji pozarządowych, m.in. przedstawiona została ilość i rodzaj imprez przeprowadzonych przez organizacje.
 
Ad 12. Informacje przewodniczącego Rady.
Zastępca przewodniczącego Rady Janusz Szafarkiewicz odczytał pismo dotyczące skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego dotyczące Uchwały nr 90/07/V w sprawie inwestycji lokalnych z udziałem ludności oraz wspierania inwestycji o lokalnym znaczeniu - informacja o przekazaniu przez wojewodę odpowiedzi na skargę.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że pismo to jest odpowiedzią Wojewody, czyli strony w tej sprawie, a Wojewódzki Sąd Administracyjny nie wypowiedział się jeszcze w tej sprawie.
Kserokopie wszystkich pism, które wpłynęły do Biura Rady Miasta zostały udostępnione do wglądu.
 
Ad 13. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radny Władysław Hetman poprosił o odpowiedź na piśmie w sprawie ul. Ogrodowej: dlaczego została zamknięta i to w taki sposób, że ani piesi, ani rowerzyści nie mogą się tamtędy przedostać i czy miasto zamierza udostępnić mieszkańcom przejście tą ulicą do cmentarza.
Wiceburmistrz Iwona Janicka poinformowała, że odpowiedź na piśmie zostanie udzielona, poprosiła też panią Barbarę Mulczyńską-Dywan o bieżące wyjaśnienie.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że Zarząd Dróg Wojewódzkich nie wyraził zgody na przejście ulicą Ogrodową, dlatego została postawiona bariera. Po interwencji mieszkańców miasto chciało zmniejszyć barierę, ale Inspektor Nadzoru odpowiedział, że w razie wypadku, odpowiedzialna będzie osoba, która wyda decyzję o możliwości przejścia ta ulicą. Ponadto pani Barbara Mulczyńska-Dywan dodała, że przejście w tym miejscu jest sprzeczne z Prawem o ruchu drogowym, a mieszkańcy Starego Puszczykowa mogą korzystać z przejść przy ul. Studziennej i przy ul. Jarosławskiej, ponieważ gry brak chodnika, przejście nie może zostać wykonane.
Radny Stanisław Balbierz zwrócił uwagę, że w sprawozdaniu z Urzędu brak informacji z działu  pani Barbary Mulczyńskiej-Dywan.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że w sprawie robót na ul. Poznańskiej przetargi nie zostały rozstrzygnięte ale postara się, aby nazajutrz materiały zostały przekazane.
Radna Urszula Rudzińska zapytała w imieniu mieszkańców, kiedy na ulicy Poznańskiej będą malowane przejścia dla pieszych.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że przejścia dla pieszych będą malowane niezwłocznie po położeniu na niektórych fragmentach ulicy nowej masy, ponieważ są czterdzieści dwa miejsca gdzie nie jest ona dostateczna (łącznie ponad 200 m bieżących).
Radny Władysław Hetman zapytał czy będzie wykonane oznakowanie, która część ciągu jest chodnikiem, a która ścieżką rowerową.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiedziała, że zlecony został osobny projekt dotyczący  wykonania oznakowania, także miejsc parkingowych, ścieżki, ronda.
Radny Stanisław Balbierz zwrócił uwagę, że wzdłuż ulicy Poznańskiej brakuje oznakowania gdzie znajdują się zawory gazowe i wodociągowe.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan poinformowała, że miasto zwróci się o ich oznaczenie.
Radna Urszula Rudzińska zwróciła uwagę, że wraz z końcem inwestycji na ulicy Poznańskiej, także wjazd na parking do banku przy rondzie powinien zostać zmodernizowany. Zapytała też, czy jest to teren Urzędu.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że właścicielem terenu jest Gminna Spółdzielnia w Mosinie, która informowała, że zostanie wykonana nowa nawierzchnia oraz studnia chłonna.
 
Ad 14. Wolne głosy.
Pani Gabriela Ozorowska zapytała, kiedy poprawi się lokum do rozgrywek brydżowych w byłym Miejskim Ośrodku Kultury.
Wiceburmistrz Iwona Janicka poinformowała, że odpowie w terminie na piśmie.
Głos zabrał pan Filip Ryglewicz, który zwrócił uwagę na bezpieczeństwo w okolicy byłego MOSiR, gdzie doszło niedawno do nocnych ekscesów, zaproponował zainstalowanie monitoringu.
Głos zabrał komendant straży miejskiej Dariusz Borowski, który wyjaśnił, że strażnicy codziennie udają się do obiektu i dokonują kontroli, jednak po godz. 22.00 jest problem, dodał, że na terenie byłego MOSiR postawiona zostanie tablica informująca o godzinach otwarcia obiektu.
Następnie radny Władysław Hetman zwrócił uwagę, że w dni przedświąteczne odbywała się sprzedaż przy cmentarzy przed tablicą o zakazie handlu w tym miejscu.
Radna Urszula Rudzińska przypomniała, że handlować przed cmentarzem może każdy, kto pisemnie wystąpi o to do burmistrza i otrzyma zezwolenie.
Głos zabrała pani Alina Pych, która przyłączyła się do wcześniejszego głosu radnego Władysława Hetmana w sprawie ulicy Ogrodowej, zwróciła uwagę na duże odległości dla mieszkańców Starego Puszczykowa do przejść dla pieszych.
W nawiązaniu do tematu ulicy Ogrodowej, zastępca przewodniczącego Rady Janusz Szafarkiewicz wniósł o wystąpienie do Wojewódzkiego Zarządu Dróg o ustawienie znaku o zakazie skrętu w lewo z ulicy Ogrodowej na drogę nr 430. Zastępca przewodniczącego Rady Janusz Szafarkiewicz przypomniał też o możliwości zgłaszania wniosków i interpelacji za pośrednictwem zeszytów znajdujących się w sekretariacie burmistrza i biurze Rady Miasta.
Głos zabrała pani Krystyna Kortus, która podjęła temat problemu współdzierżawy budynku w rejonie Rynku.
Zastępca przewodniczącego Rady Janusz Szafarkiewicz przypomniał, że Rada Miasta powołała Komisję Pojednawczą w celu rozwiązania problemu, ponieważ konflikt współdzierżawców blokuje  dalsze działania na Rynku.
Wiceburmistrz Iwona Janicka poinformowała, że materiały dotyczące projektów unijnych dla przedszkoli i szkół szczegółowo przedstawi na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu; zasygnalizowała też konieczność powołania komisji ds. mieszkań komunalnych.
 
Ad 15. Zamknięcie sesji.
O godz. 20.35 zastępca przewodniczącego Rady Janusz Szafarkiewicz zamknął obrady.
 
 
 

  Katarzyna Szóstak                                                                Marek Błajecki

      Protokolant                                                           Przewodniczący Rady Miasta

             Janusz Szafarkiewicz

                                                                                              Zastępca przewodniczącego Rady Miasta
Lista wiadomości