Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 27/08/V z sesji Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25.06.2008

Protokół nr 27/08/V
z sesji Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 25.06.2008
Godzina rozpoczęcia: 17.00
Godzina zakończenia: 18.50
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr 26/08/V z dnia 28 maja 2008 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania i zamiany lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Puszczykowo.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w celu ustalania wynagrodzenia dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Miejskiego Ośrodka Kultury.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia zobowiązania podatkowego Polskich Kolei Państwowych S.A. wobec Miasta Puszczykowa.
 9. Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej wobec pisma radnego Stanisława Balbierza dotyczącego kontroli wykonania robót na ulicy Cyryla Ratajskiego w Puszczykowie.
 10. Sprawozdanie z bieżącej działalności burmistrza.
 11. Informacje przewodniczącego Rady.
 12. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 13. Wolne głosy.
 14. Zamkniecie sesji.
Ad 1. Otwarcie sesji.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki rozpoczął obrady, przywitał radnych i gości oraz stwierdził quorum, poinformował o nieobecności radnych Urszuli Rudzińskiej i Ewy Pietrzak a także o usprawiedliwionej nieobecności burmistrz Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej, która została poproszona przez Związek Miast Polskich o udział w seminarium w Saragossie.
Ad 2. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał, czy są jakieś uwagi do porządku obrad.
Głos zabrał radny Stanisław Balbierz, który wniósł o wykreślenie punktu 9 porządku obrad tj. „Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej wobec pisma radnego Stanisława Balbierza dotyczącego kontroli wykonania robót na ulicy Cyryla Ratajskiego w Puszczykowie” uzasadniając, że Komisja Rewizyjna nie zakończyła prac i nie ma protokołu podsumowującego.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Czyż wyjaśnił, że komisja miała mało czasu na opracowanie problemu wobec czego, aby zakończyć sprawę, komisja zebrała się tuż przed sesją, stanowisko zostało przygotowane i doręczone radnym, dodał, że protokół nie został podpisany przez wszystkich członków komisji.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki wobec złożonego wniosku radnego Stanisława Balbierza, przeprowadził głosowanie w sprawie wykreślenia z porządku obrad punktu 9. Za pozostawieniem punktu 9 porządku obrad głosowało 11 radnych, 1 był przeciw i 1 wstrzymał się od głosu.
Wobec braku innych uwag przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, 13 głosami za.
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 26/08/V z dnia 28 maja 2008 r.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał czy są jakieś głosy do protokołu.
Protokolant Katarzyna Szóstak poinformowała, że po wyłożeniu protokołu nr 26/08/V z dn. 28 maja 2008 r. zostały naniesione poprawki.
Po odczytaniu zmienionych fragmentów, przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr 26/08/V z dn. 28 maja 2008 r. Protokół został przyjęty11 głosami za i 2 wstrzymującymi.
Ad 4. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania i zamiany lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Puszczykowo.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki oddał głos panu Remigiuszowi Motyckiemu, który wyjaśnił, że uchwała podjęta w grudniu ubiegłego roku została uchylona przez Wojewodę Wielkopolskiego, wobec czego przedstawiany jest nowy projekt. Pan Remigiusz Motycki dodał, że początkowo chciano dokonać zmian w poprzedniej uchwale, ostatecznie jednak napisano ją od nowa, ponadto wyjaśnił, że naniesione zostały wskazówki radców prawnych oraz Komisji Spraw Społecznych i Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które dotyczyły wniosków na przydział mieszkań. Pan Remigiusz Motycki dodał również, że załącznikami do uchwały są regulaminy dotyczące zasad wynajmu lokali na czas nieoznaczony oraz oznaczony, a także przyznawania punktów i wzór wniosku o obniżkę czynszu.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o opinię Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider wyjaśnił, że 4 członków komisji głosowało za przyjęciem projektu uchwały, a 1 wstrzymał się od głosu. Zwrócił też uwagę na poprawkę, jaką komisja zgłaszała do regulaminu przyznawania punktów dotyczącą określenia minimalnej powierzchni mieszkania przypadającej na jedną osobę.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o opinię Komisji Spraw Społecznych.
W zastępstwie przewodniczącej Komisji Spraw Społecznych Urszuli Rudzińskiej, głos zabrała radna Danuta Panek-Janc, która wyjaśniła, że po naniesieniu wszystkich poprawek komisja opiniuje projekt uchwały pozytywnie.
Głos zabrała wiceburmistrz Iwona Janicka, która wyjaśniła, że w uchwale proponowane jest powołanie pięcioosobowej komisji opiniującej wnioski o przyznanie mieszkań komunalnych.
Wobec braku uwag przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie zasad wynajmowania i zamiany lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Puszczykowo. Uchwała nr 135/08/V została przyjęta jednogłośnie, 13 głosami za.
Ad 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w celu ustalania wynagrodzenia dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.
Głos zabrała wiceburmistrz Iwona Janicka, która wyjaśniła powody wywołania uchwały, zwróciła uwagę, że ustawodawca pozostawia możliwość wprowadzenia zapisu kwotowego, jednak przyjęcie takiego zapisu wiązałoby się z koniecznością częstszego zmieniania uchwały. Wiceburmistrz Iwona Janicka dodała, że w proponowanej uchwale najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustala się w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ponadto wprowadza się wartość jednego punktu w wysokości 7,50 zł. Wiceburmistrz poinformowała też o skutkach dla budżetu, jakie wiążą się z uchwałą tj. kosztami rzędu 20.000,00 zł miesięcznie, dodała że w przypadku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej środki są zabezpieczone, jednak bez tej uchwały nie mogą zostać rozdysponowane. Ponadto wiceburmistrz dodała, że w Gimnazjum nr 2 i Szkole Podstawowej nr 2 konieczne będą tylko przesunięcia w budżecie szkoły, natomiast Gimnazjum nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 1 nie zabezpieczyły tych środków w pełnej wysokości.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o opinię Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider wyjaśnił, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany (4 osoby głosowały za, 1 wstrzymała się od głosu), jednak zaznaczył, że członkowie komisji mieli wątpliwość, czy uchwała nie dotyczy też pracowników Urzędu, zapytał także czy uściślono już informację na temat skutków dla budżetu.
Wobec nieobecności skarbnika Piotra Szmytkowskiego, wiceburmistrz Iwona Janicka poprosiła kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karola Majewskiego o krótkie wyjaśnienia.
Pan Karol Majewski wyjaśnił, że w przypadku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, postanowieniami uchwały objętych zostanie dziewięciu pracowników, wyjaśnił też, że uchwała pozwoli na uregulowanie wysokości wynagrodzeń, które dotychczas podwyższane były przez przyznawanie dodatku motywacyjnego.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o głosy radnych.
Radny Janusz Szafarkiewicz poprosił o przygotowanie zestawienia wynagrodzeń pracowników Urzędu w celu porównania wysokości zarobków na poszczególnych stanowiskach.
Wiceburmistrz Iwona Janicka wyjaśniła, że zestawienie zostanie przygotowane, jednak nie osobowo, ale np. według stanowisk. Ustalono także, że zestawienie będzie przedstawione na kolejnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Radny Janusz Szafarkiewicz uściślił, że interesuje go zestawienie z podziałem na stanowiska a nie np. na referaty.
Wobec braku innych głosów, przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w celu ustalania wynagrodzenia dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego. Uchwała nr 136/08/V została przyjęta jednogłośnie, 13 głosami za.
Ad 6. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Miejskiego Ośrodka Kultury.
Głos zabrał sekretarz Maciej Dettlaff, który wyjaśnił, że projekt uchwały jest wywołany przez kontynuację zamiaru likwidacji Miejskiego Ośrodka Kultury z grudnia 2007 roku. Dodał, że powody likwidacji Miejskiego Ośrodka Kultury nie zmieniły się i wiążą się ze zmianą formy organizacyjnej, dzień likwidacji został określony na 31 lipca 2008 r. pozwoli to na przejęcie majątku protokołem, który jest przygotowywany.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o opinię Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider wyjaśnił, że komisja nie miała uwag do uchwały i 5 radnych głosowało za projektem.
Wobec braku głosów, przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie likwidacji Miejskiego Ośrodka Kultury. Uchwała nr 137/08/V została przyjęta 11 głosami za i 2 wstrzymującymi.
Ad 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że jest to jedna z wielu uchwał dotyczących udzielenia 90% bonifikaty od przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dodał też, że działki, których dotyczy uchwała to tzw. maski budowlane i zostały oznaczone w mapce dołączonej do projektu. Ponadto sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że w uzasadnieniu do uchwały pojawił się oczywisty błąd i w ramach autopoprawki wniósł o wykreślenie zdania Nieruchomości objęte uchwałą zostały oddane w użytkowanie wieczyste w latach 1967-1976 oraz są zabudowane budynkami mieszkalnymi”, ponieważ jak wynika z dalszej części uzasadnienia, działki zostały oddane w użytkowanie wieczyste w 1993 roku.
Głos zabrała wiceburmistrz Iwona Janicka, która zwróciła uwagę, że do tej pory bonifikata była udzielana tylko tym użytkownikom, którzy nabyli grunty w latach 60-tych i pozostałych „trudnych latach”.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o opinię Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider wyjaśnił, że komisja głosowała za przyjęciem projektu uchwały, dodał jednak, że głos wiceburmistrz jest istotny dla sprawy bowiem przyjęcie projektu tej ustawy otwiera drogę do starania się o bonifikatę szerszej grupie mieszkańców którzy stosunkowo krótko są dzierżawcami na czym miastu może nie zależeć.
Wiceburmistrz Iwona Janicka dodała, że przyjęcie uchwały, będzie precedensem i w przyszłości w podobnych sytuacjach Rada nie będzie miała podstaw do odmówienia udzielenia bonifikaty.
Radny Janusz Szafarkiewicz zaproponował, aby wstrzymać się z podjęciem uchwały do czasu wyjaśnienia jaka była intencja uchwały o udzielaniu bonifikaty.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że taka uchwala była, ale została zaskarżona przez Wojewodę i nie obowiązuje.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki złożył wniosek o skierowanie uchwały do ponownego rozpatrzenia przez Komisję Budżetu i Rozwoju Miasta i dopracowanie projektu ze strony Urzędu.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku. Wniosek przyjęto 12 głosami za i 1 wstrzymującym.
Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia zobowiązania podatkowego Polskich Kolei Państwowych S.A. wobec Miasta Puszczykowa.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że ustalono, iż podmiotem, który powinien zapłacić zaległości są Polskie Koleje Państwowe S.A. Dodał, że podmiot ten jest złożony z wielu spółek, jednak ustalono, że spółka zajmująca się nieruchomościami podlega PKP S.A. Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że PKP S.A. zakończyło postępowanie wobec gruntów, które mają zostać przejęte i dlatego uchwała dotyczy właśnie tych działek, ponadto wynegocjowane działki pozwolą na uregulowanie stosunków komunikacyjnych w mieście, a cena to około 151,00 zł za 1m2 . Sekretarz dodał też, że po przejęciu gruntów pozostanie jeszcze niecałe 4.000,00 zł zobowiązania ze strony PKP S.A. ale niewykluczone, że będzie ono narastać.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o opinię Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider wyjaśnił, że komisja 5 głosami za, była za przyjęciem uchwały, jednak miała wątpliwości co do jej tytułu.
Radca prawny Roman Wróbel wyjaśnił, że nazewnictwo zawarte w uchwale związane jest z wymogami ustawowymi i jest zgodne z Ordynacją Podatkową.
Radny Stanisław Balbierz zapytał, co miasto zamierza zrobić z działką przy ul. Bema znajdującą się obok szpitala.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zauważył, że pytanie nie ma związku z istotą uchwały.
Wiceburmistrz Iwona Janicka wyjaśniła, że w chwili obecnej trudno powiedzieć, jakie będzie przeznaczenie gruntu, ale przejęcie pozwoli na lepsze gospodarowanie terenami, brakuje m.in. miejsc na studzienki, trafostacje itp. w tej chwili jednak brak decyzji.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił, aby wiceburmistrz sprecyzowała odpowiedź na Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Sekretarz Maciej Dettlaff dodał, że grunt samodzielnie nie stanowi wielkiej wartości, jednak może posłużyć do zamiany np. w kwestii komunikacji wokół terenów należących do Starostwa Powiatowego.
Wobec braku innych głosów, przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie wygaśnięcia zobowiązania podatkowego Polskich Kolei Państwowych S.A. wobec Miasta Puszczykowa. Uchwała nr 138/08/V została przyjęta jednogłośnie, 13 głosami za.
Ad 9. Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej wobec pisma radnego Stanisława Balbierza dotyczącego kontroli wykonania robót na ulicy Cyryla Ratajskiego w Puszczykowie.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Czyż wyjaśnił, że na początku sesji radni otrzymali kserokopię stanowiska komisji w sprawie wniosku radnego Stanisława Balbierza – stanowisko stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Czyż podkreślił, że komisja nie dopatrzyła się opisanych przez radnego Balbierza uchybień, protokół został podpisany przez wszystkich członków komisji oprócz radnego Stanisława Balbierza i nieobecnej radnej Urszuli Rudzińskiej. Ponadto przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Czyż wyjaśnił, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do niego pismo radnego Stanisława Balbierza, w którym podtrzymuje on swoje stanowisko.
Następnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Czyż wyjaśnił, że sprawa opisana przez radnego Stanisława Balbierza została rozpatrzona przez Komisję Rewizyjną i w opinii komisji nie nosi ona znamion wyłudzenia, ponadto wyjaśnił, że komisja zastanawiała się, co ma być przedmiotem jej zainteresowań i postanowiono ustosunkować się do sprawy wyłudzenia, w tym celu przeprowadzono wizję lokalną z udziałem pracowników firmy dokonującej naprawy, kierownika nadzoru i pracownika Urzędu i jednoznacznie stwierdzono wykonanie prac.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o potwierdzenie komisji, czy podtrzymuje ona, że nie dopatrzyła się nie wykonania pracy i faktu zapłacenia za niewykonaną pracę.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Czyż odpowiedział, że radny Stanisław Balbierz podtrzymuje swoje stanowisko, natomiast podpisani pod protokołem członkowie komisji nie dopatrzyli się nie wykonania pracy i faktu zapłacenia za niewykonana pracę. Ponadto przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Czyż zauważył, że członkowie komisji spotykali się pięć razy, aby pracować nad sprawą i koszty z tym związane są nieadekwatne do ewentualnej szkody.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki stwierdził, że wobec powyższego, nie widzi powodu aby dalej przekazywać sprawę.
Głos zabrał radny Stanisław Balbierz, który powiedział, że pismo skierował na podstawie zestawu dokumentów, ustosunkuje się i przedstawi zestaw pism, ponadto dziwi się, że dział inwestycyjny od lat nie wymienił kratki, zwrócił też uwagę, że można było zamontować kratkę z ul. Poznańskiej.
Głos zabrał radny Maciej Schneider, który powiedział, że chciałby, aby miasto na przyszłość wyciągnęło wnioski z tej sprawy co do jakości nadzoru prowadzonych w mieście prac. Małe interwencyjne prace za kwoty rzędu 1000,00 zł ale wykonywane często również powinny podlegać nadzorowi bo mogą one być źródłem nieprawidłowości w rozliczeniach. Przykład powstałych wątpliwości przy kratce oraz ułożonej kostce przy której nie zgadzała się powierzchnia pokazuje, że prowadzony nadzór pozostawia wiele do życzenia.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przekazał zdanie radnego Macieja Schneiera pod rozwagę burmistrz i zamknął sprawę.
Ad 10. Sprawozdanie z bieżącej działalności burmistrza.
Głos zabrała wiceburmistrz Iwona Janicka, która wyjaśniła, że sprawozdanie zostało przekazane dopiero na sesji ze względu na napięty plan zajęć pani burmistrz w ostatnim miesiącu, ale kolejne będą przekazywane tak jak ustalono wraz z materiałami na sesję. Z najważniejszych wydarzeń wiceburmistrz wymieniła zakończenie roku szkolnego oraz obchody Dni Puszczykowa.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki oddał głos radnym, wobec braku głosów przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.
Ad 11. Informacje przewodniczącego Rady.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przypomniał o zestawie pism, z którymi radni mogą zapoznawać się podczas posiedzenia, poinformował też o piśmie Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa odnośnie negatywnego rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia o przyznanie tytułu honorowego mieszkance miasta.
Głos zabrał radny Janusz Szafarkiewicz, który jako przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej poinformował, że posiedzenia komisji były protokołowane i z protokołów znajdujących się w biurze Rady Miasta można odczytać, jakie były powody negatywnego rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia. Ponadto Stowarzyszenie, może przyznać swoje wyróżnienia, również pani burmistrz może docenić działalność mieszkanki.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki odczytał, że Stowarzyszenie informuje, iż nie otrzymało odpowiedzi na wniosek.
Radny Janusz Szafarkiewicz powtórzył, że protokoły ze spotkań są do wglądu ponadto nie było zobowiązania do odpowiadania na każdy wniosek o przyznanie tytułu honorowego.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki odczytał też wniosek Stowarzyszenia o wywołanie uchwały Rady Miasta w sprawie powołania kapituły przyznającej wyróżnienia. Przewodniczący Rady Marek Błajecki dodał, że oprócz protokołów z komisji weryfikacyjnej, zapisany został głos przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej z dzisiejszej sesji, poinformował też, że dziś Rada nie będzie zajmować się tym problemem, ale zostanie on rozważony podczas posiedzenia Komisji Spraw Społecznych.
Następnie przewodniczący Rady Marek Błajecki poinformował, że przed sesją wszyscy radni otrzymali pismo od państwa Banach, ponadto pan Kazimierz Banach prosił o możliwość zabrania głosu i zostanie mu on udzielony w punkcie 13 porządku obrad tj. podczas wolnych głosów.
Głos zabrał radny Janusz Szafarkiewicz, który nawiązał do poprzedniego wątku, powiedział, że Komisja Weryfikacyjna odniosła wrażenie, że osoby wyróżnione tytułami honorowymi miały zostać nagrodzone podczas Dni Puszczykowa, zapytał na kiedy jest to przewidziane.
Wiceburmistrz Iwona Janicka odpowiedziała, że wyróżnienia muszą zostać wręczone podczas sesji nadzwyczajnej, więc termin zostanie ustalony z przewodniczącym Rady.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poinformował następnie o skardze mieszkańców ulicy Śląskiej, która wpłynęła do Urzędu 13 czerwca, podkreślił konieczność udzielenia odpowiedzi w wyznaczonym do tego terminie, dodał również, że mieszkańcy mają prawo interweniować, jednak w celu określenia kolejności realizacji kolejnych ulic powstał ranking, którego należy przestrzegać.
Wiceburmistrz Iwona Janicka poinformowała, że sprawa była już rozpatrywana podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, a odpowiedź do mieszkańców jest w trakcie przygotowywania.
Następnie przewodniczący Rady Marek Błajecki poinformował o piśmie z prokuratury, która w związku z przeprowadzaną analizą przepisów prawa miejscowego w zakresie zgodności z prawem wniosła o nadesłanie stosownych uchwał. Przewodniczący Rady Marek Błajecki dodał, że są to rutynowe działania i poproszone o to zostały wszystkie gminy w powiecie poznańskim.
Ad 12. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Głos zabrał radny Stanisław Balbierz, który poprosił o wyjaśnienia z referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych, odnośnie wykazu robót bezprzetargowych, ponieważ na ulicy Poznańskiej wymieniono osiem sztuk włazów żeliwnych, cztery wpusty do studzienek, radny zapytał dlaczego dokonano tego już po odbiorze ulicy. Ponadto radny Stanisław Balbierz poruszył sprawę inwestycji na ulicy Kwiatowej, powiedział, że faktura i protokół odbioru jest niezgodny z wykonaniem i prosi o wyjaśnienia.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki powiedział, że traktuje wypowiedz radnego Stanisława Balbierza, jako jego interpelację, wobec czego Urząd jest zobowiązany w określonym terminie udzielić odpowiedzi, a ponieważ nieobecna jest pani Barbara Mulczyńska-Dywan, poprosił wiceburmistrz o jej przekazanie lub o ile to możliwe o odpowiedź.
Wiceburmistrz Iwona Janicka odpowiedziała, że odpowiedź zostanie udzielona w stosownym trybie.
Radny Władysław Hetman zwrócił uwagę, aby w przyszłości, gdyby zamykano ulice newralgiczne dla ruchu, zawiadamiać o tym wszystkich przewoźników, ponieważ podczas parady z okazji Dni Puszczykowa pasażerowie musieli wysiadać albo przy dworcu w Puszczykowie, albo na przystanku przy Niwce.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przyznał rację radnemu i przekazał wniosek pod rozwagę pani burmistrz.
Radny Stanisław Balbierz zabrał głos w sprawie ulicy Poznańskiej i zakładania pasów zieleni, poprosił o odpowiedź dlaczego nie jest nawieziona ziemia ogrodowa tylko piasek.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki powiedział, że rozumie, iż również na to pytanie radny otrzyma pisemna odpowiedź.
Następnie radny Maciej Schneider zapytał czy sprawa współdzierżawczyń w rejonie Rynku została już zakończona.
Odpowiedzi udzielił sekretarz Maciej Dettlaff, który poinformował, że są różne stadia sprawy, ale na pewno nie została ona jeszcze zakończona.
Ad 13. Wolne głosy.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki oddał głos panu Kazimierzowi Banachowi, który w nawiązaniu do pisma przekazanego Radzie poinformował, że jest jednym z czterech właścicieli gruntu na ulicy Cichej, który burmistrz Janusz Napierała podzielił z przeznaczeniem na budownictwo jednorodzinne. W grudniu 2007 roku złożono wniosek o warunki zabudowy, i wtedy okazało się, że przez działkę przechodzi pas rezerwy, w związku z tym złożono odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, które zdecydowało, że Urząd powinien wydać decyzję o warunkach zabudowy. Ponadto pan Kazimierz Banach dodał, że nie otrzymał z Urzędu odpowiedzi, ale ustnie poinformowano go, że miasto odwołało się od decyzji SKO, zaznaczył też, że dwukrotnie prosił o przekazanie dokumentów, ale nic nie zostało mu wydane.
Głos zabrała wiceburmistrz Iwona Janicka, która powiedziała, że pismo jest traktowane dwutorowo, z jednej strony jest to skarga na pracownika Urzędu, z drugiej na działalność burmistrza, i zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego, Komisja Rewizyjna ma powinność zajęcia się tą sprawą, a jeśli Komisja stwierdzi, że nie ma wiedzy i możliwości to może powołać w sprawie eksperta. Ponadto Urząd ze swojej strony także będzie starał się wyjaśnić tą sprawę.
Radny Krzysztof Jopek powiedział, że nie odbiera pisma jako skargi, a prośbę o zbadanie sprawy wydawania decyzji o warunkach zabudowy, pytanie dlaczego do dziś właściciel nie otrzymał tych warunków.
Głos zabrała pani Marzena Banach-Ziaja, która powiedziała, że przepisy się zmieniły a miasto ich nie respektuje, nie można wstecz wrysowywać pasa rezerwy na działce, posesja została podzielona na cztery równoważne, a w momencie gdy jeden z właścicieli występuje o warunki zabudowy okazuje się, że przez działkę przechodzi pas rezerwy a plan jest nieważny.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poinformował, że do Rady wpłynęło pismo z wnioskiem o zbadanie sprawy i Rada się tym zajmie w odpowiedni sposób, jednocześnie przewodniczący poprosił o głos radcę prawnego.
Radca prawny Roman Wróbel wyjaśnił, że w sprawie występuje spór o interpretację zapisów. Zgodnie z interpretacją ministerstwa i części urzędników Starostwa Powiatowego i Urzędu Wojewódzkiego, zmieniany plan obowiązuje, jeśli był zmieniony w terminie po 1 stycznia 1995 roku, natomiast SKO stoi na stanowisku, ze nawet jeżeli plan był zmieniany to i tak wygasł z dniem 31 grudnia 2003 roku zgodnie z przepisami wprowadzającymi nową ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Radca prawny Roman Wróbel zwrócił uwagę, że aby zakończyć sprawę, miasto zwróciło się do Sądu o orzeczenie jaka ma być interpretacja tych przepisów i na to orzeczenie teraz czekamy, ponadto można uchwalić nowy plan zagospodarowania przestrzennego, wszcząć procedurę, leży to w kompetencji Rady.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki powtórzył, że Rada otrzymała pismo i zajmie się sprawą, oddał także głos ad vocem pani Marzenie Banach-Ziaji, która powiedziała, że ważne jest to, w jaki sposób są podejmowane decyzje, jej zdaniem to mieszkańcy są zmuszani do stania na straży prawa i wskazywania artykuły, które Urząd z racji funkcji powinien znać najlepiej.
Głos zabrał radny Janusz Szafarkiewicz, który zapytał, czy jest już znana interpretacja ministerstwa do którego burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka zwróciła się w tej sprawie.
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że ministerstwo odpowiedziało, iż plany są ważne i mogą być stosowane.
Pan Kazimierz Banach zapytał, dlaczego nie może otrzymać kopii odwołania Urzędu.
Radca prawny Roman Wróbel wyjaśnił, że pan Kazimierz Banach jest stroną i zgodnie z procedurą ma możliwość wglądu do akt sądu, a także do akt SKO, jest tam do Państwa dyspozycji skarga wraz z odpisem i ten odpis zostanie Państwu doręczony przez Sąd.
Radny Stanisław Balbierz zwrócił się z pytaniem do mecenasa, czy jeśli po decyzji SKO, Urząd wysyłał odwołanie do innej instancji, czy był obowiązek powiadomienia petenta.
Radca prawny Roman Wróbel powtórzył, że państwo Banach są stroną postępowania, Urząd zgodnie z procedurą i przepisami wysłał skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wraz z kopią, która zostanie państwu Banach doręczona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zamknął wątek.
Głos zabrała pani Ewa Komorowska, która poprosiła o postawienie radaru na ulicy Dąbrowskiego w związku z nagminnym przekraczaniem prędkości przez przejeżdżające tamtędy samochody.
Komendant straży miejskiej Dariusz Borowski odpowiedział, że w całym mieście prowadzone są kontrole, od poniedziałku do piątku, trzy raz dziennie są objazdy, natomiast soboty o godz. 16.00 a w niedziele o godz. 20.00 straż kończy pracę i o pomoc proszeni są policjanci. Komendant dodał, że nie może zapewnić, że postument pod radar zostanie postawiony, jednocześnie nie ma możliwości oddelegowania auta do pilnowania ruchu na jednej ulicy.
Następnie głos zabrała pani Gabriela Ozorowska prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa, która ad voce radnego Janusza Szafarkiewicza powiedziała, że w piśmie skierowanym przez Stowarzyszenie do Rady, wnosi ono o powołanie kapituły w celu stosowania dobrych praktyk podobnie jak w niektórych innych miastach. Ponadto pani Gabriela Ozorowska zaprosiła zebranych na uroczystość odsłonięcia tablicy pamięci prezydenta Cyryla Ratajskiego, która wstępnie przewidziana została na 25 lipca.
Radny Stanisław Balbierz poinformował, że w sprawie sprawozdania z referatu Ochrony Środowiska odnośnie wycinki drzew, zwrócił się na piśmie o adresy, gdzie wycięto drzewa, jednak pracownik Urzędu poinformował go, że może podać tylko ulice, bez konkretnego adresu.
Radca prawny Roman Wróbel wyjaśnił, że nie było jasno sprecyzowane czy pan Stanisław Balbierz zwraca się o informację jako obywatel, czy jako radny, a postępowanie administracyjne nie jest jawne dla wszystkich obywateli.
Na zakończenie Wiceburmistrz Iwona Janicka poinformowała, że miasto jest partnerem w projekcie dotyczącym Młodzieżowej Rady Miasta, dodała, że nie udało się na razie skutecznie przeprowadzić wyborów, ale pozyskano środki. Ponadto wiceburmistrz poinformowała, że 18 czerwca burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odebrała w Warszawie wyróżnienie za zajęcie drugiego miejsca w kategorii miasta małe i średnie w związku z projektem „Czyste Puszczykowo”. Wiceburmistrz podziękowała też szkołom za włączenie się w akcję a także pracownikowi Urzędu Aleksandrze Żyżak za zgromadzenie danych o projekcie.
Ad 14. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki o godz. 18.50 zamknął posiedzenie.
 
 
Katarzyna Szóstak                                                                                       Marek Błajecki
    Protokolant                                                                                     Przewodniczący Rady Miasta
 
Lista wiadomości