Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 28/08/V z sesji Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30.07.2008

Protokół nr 28/08/V
z sesji Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 30.07.2008
Godzina rozpoczęcia: 17.00
Godzina zakończenia: 19.30
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr 27/08/V z dnia 25 czerwca 2008 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę obiektu wraz z gruntem na okres lat x.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 77/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 14 listopada 2007 r., dotyczącej ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz miasta Puszczykowa.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustosunkowania się do wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale nr 93/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008.
 9. Informacja na temat obligacji komunalnych.
 10. Wybór członka Komisji Wyborczej Młodzieżowej Rady Miasta.
 11. Przedstawienie bieżących informacji z zakresu zagospodarowania przestrzennego miasta.
 12. Sprawozdanie z bieżącej działalności burmistrza.
 13. Informacje przewodniczącego Rady.
 14. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 15. Wolne głosy.
 16. Zamkniecie sesji.
Ad 1. Otwarcie sesji.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki rozpoczął obrady, przywitał radnych i gości oraz stwierdził quorum, poinformował o usprawiedliwionej nieobecności radnych Zbigniewa Czyża, Władysława Hetmana oraz Andrzeja Dettloffa, a także o nieusprawiedliwionej nieobecności radnego Macieja Stelmachowskiego.
Ad 2. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał, czy są jakieś uwagi do porządku obrad.
Głos zabrał sekretarz Maciej Dettlaff, który poprosił o rozszerzenie porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie przejęcia pojazdu na własność Miasta Puszczykowa. Sekretarz wyjaśnił, że uchwała została wywołana w trybie nagłym ze względu na koszt 25,00 zł za każdy dzień postoju pojazdu na parkingu, a dokładniejsze omówienie nastąpi przed ewentualnym podejmowaniem uchwały.
Następnie radny Maciej Schneider wniósł o wykreślenie punktu 5 porządku obrad tj. „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę obiektu wraz z gruntem na okres lat x”. Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider wyjaśnił, że podczas ostatniego posiedzenia komisji, Urząd poinformował, że dysponuje opracowaniem stwierdzającym, że rozbudowa parteru budynku zabezpieczy wymagania przychodni, wobec czego komisja uznała, że sprawa musi zostać powtórnie zbadana.
Głos zabrał też skarbnik Piotr Szmytkowski, który w imieniu burmistrz Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej poprosił o wykreślenie punktu 9 porządku obrad tj. „Informacja na temat obligacji komunalnych” ponieważ zaproszony na posiedzenie Rady przedstawiciel banku, niestety nie mógł przyjechać. Skarbnik poprosił aby w związku z przekazanymi materiałami, sprawę rozpatrzyła na następnym posiedzeniu Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad poszczególnymi propozycjami.
W sprawie dodania do porządku obrad podjęcia uchwały w sprawie przejęcia pojazdu na własność Miasta Puszczykowa, jednogłośnie 11 głosami za, zgodzono się na rozszerzenie porządku obrad.
Podczas głosowania nad punktem 5 „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę obiektu wraz z gruntem na okres lat x”, 11 radnych opowiedziało się za jego wykreśleniem.
Podobnie podczas głosowania nad punktem 9 „Informacja na temat obligacji komunalnych”, 11 radnych opowiedziało się za jego wykreśleniem.
Wobec powyższego, przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad po wprowadzonych zmianach. Porządek obrad został przyjęty 11 głosami za.
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 27/08/V z dnia 25 czerwca 2008 r.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał, czy radni mają jakieś uwagi do protokołu; wobec braku zgłoszeń przeprowadził głosowanie w sprawie jego przyjęcia.
Protokół nr 27/08/V z dnia 25 czerwca 2008 r. został przyjęty 7 głosami za i 4 wstrzymującymi.
Ad 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o opinię Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider wyjaśnił, że komisja powtórnie zajęła się projektem uchwały, która została rozszerzona o kolejne działki; dodał, że 3 osoby głosowały za projektem a 1 wstrzymała się od głosu, ponadto działki te stanowią w części tzw. maski budowlane i nie stanowią dla miasta atrakcyjnych terenów.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki oddał głos radnym.
Radny Krzysztof Jopek powiedział, że w przedstawionej tabelce są różne kwoty opłaty przed bonifikatą.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że tabelka przedstawia dwie odrębne kolumny i dlatego zawiera różne kwoty.
Radny Krzysztof Jopek przyjął wyjaśnienia.
Radny Janusz Szafarkiewicz zwrócił uwagę, aby w przypadku udzielania bonifikaty kilku właścicielom, w przyszłości do każdej z działek była podejmowana odrębna uchwała, ponieważ zbiorczy projekt uniemożliwia głosowanie wobec części za i wobec części przeciw.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że nie ma problemu formalnego i jeśli zostanie złożony wniosek o odrzucenie jednej z działek, może być on głosowany jak odrębna uchwała.
Głos zabrała burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która powiedziała, że na poprzedniej sesji pojawiły się wątpliwości, co do działek nabytych po roku 80-tym, dodała jednak, że maski budowlane, o których mowa, dla miasta nie przedstawiają wartości, ponadto gdyby właściciele w ciągu 5 lat chcieli je sprzedać, będą musieli dopłacić różnicę.
Wobec braku innych głosów, przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe. Uchwała nr 139/08/V została przyjęta 10 głosami za i 1 wstrzymującym.
Ad 5. Wykreślono.
Ad 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 77/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 14 listopada 2007 r., dotyczącej ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz miasta Puszczykowa.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki oddał głos panu Remigiuszowi Motyckiemu, który wyjaśnił, że w związku z przeprowadzaną analizą aktów prawa miejscowego, Prokuratura Rejonowa Poznań – Wilda wniosła o zmianę uchwały nr 77/07/V z powodu jej niezgodności z prawem. Pan Remigiusz Motycki dodał, że niezgodność polega na stosowaniu różnych stawek w stosunku do treści reklamy umieszczanej w pasie drogowym.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o opinię Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider wyjaśnił, że 4 głosami za, komisja opiniuje projekt uchwały pozytywnie.
Wobec braku głosów, przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany Uchwały nr 77/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 14 listopada 2007 r., dotyczącej ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz miasta Puszczykowa. Uchwała nr 140/08/V, została przyjęta jednogłośnie, 11 głosami za.
Ad 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustosunkowania się do wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
Głos zabrał radca prawny Roman Wróbel, który wyjaśnił, że proponowany projekt wskazuje na nieuwzględnienie wezwania Nadwarciańskiej Grupy Kapitałowej GEOBUD sp. z o. o. która wezwała Radę Miasta Puszczykowa do usunięcia naruszenia prawa w uchwale nr 229/01/III z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług oświaty, kultury, administracji, sportu, turystyki i rekreacji oraz terenów zabudowy mieszkaniowej w Puszczykowie w rejonie ulic Wysokiej, Podgórnej, Ks. Posadzego, Poznańskiej i Kościelnej przez usunięcie z przepisu § 12 ust. 10 pkt 1. Radca prawny Roman Wróbel dodał, że ze względu na obowiązek ustosunkowania się do takiego wezwania konieczne jest podjęcie uchwały w tej sprawie, dodał też, że ze względu na trwające prace nad opracowaniem nowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu, podjęcie uchwały innej treści byłoby niezasadne.
Głos zabrała też burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która dodała, że nie ma możliwości dopisania czegoś do planu zagospodarowania przestrzennego, można jedynie uchwalić nowy plan, a ten jest w opracowaniu wobec czego podejmowanie jakichkolwiek kroków jest bezzasadne.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki oddał głos radnym.
Radny Krzysztof Jopek zapytał, dlaczego skoro wniosek jest bezzasadny, przedstawiany jest projekt uchwały.
Radca prawny Roman Wróbel wyjaśnił, że zgodnie z przepisami, Rada ma obowiązek ustosunkować się do wezwania w określonym terminie, dlatego też konieczne jest podjęcie uchwały w tej sprawie, ponadto obowiązujące przepisy prawa nie pozwalają na uchylenie planu lub jego zmianę bez wyczerpania określonej ustawą procedury.
Następnie radny Krzysztof Jopek zwrócił uwagę, że brak takiej treści w uzasadnieniu do uchwały.
Głos zabrała burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która przytoczyła fragment uzasadnienia uchwały, zawierający treść, do której odnosił się radny Krzysztof Jopek „[...] obowiązujące przepisy prawa nie pozwalają na uchylenie planu lub jego zmianę bez wyczerpania określonej ustawą procedury. Ze względu na to, że Rada Miasta Puszczykowa podjęła już uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia nowego planu zagospodarowana przestrzennego dla terenu objętego kwestionowanym planem, a skarżący będzie mógł skutecznie uczestniczyć w procedurze sporządzenia planu – Rada Miasta Puszczykowa nie uwzględniła wezwania do usunięcia naruszenia prawa uznając, że skarżący nie legitymuje się interesem prawnym w kwestionowaniu postanowień planu.”
Głos zabrał też sekretarz Maciej Dettlaff, który poprosił o korektę w treści uchwały, gdzie zamiast 229/01/III podano 220/01/III, a także o zastąpienie sformułowania „Rada Miasta postanawia” sformułowaniem „Rada Miasta uchwala, co następuje”.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o opinie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Komisji Maciej Schneider wyjaśnił, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, 4 głosami za.
Wobec braku głosów, przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie ustosunkowania się do wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Uchwała nr 141/08/V została przyjęta 9 głosami za i 2 wstrzymującymi.
Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale nr 93/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008.
Głos zabrał skarbnik Piotr Szmytkowski, który przystąpił do zreferowania omawianej uchwały. Skarbnik przedstawił najważniejsze przesunięcia, m.in. podana została informacja o zwiększeniu o 13.340,00 zł dochodów w rozdziale dotyczącym koloni z przeznaczeniem na wyjazdy do Sierakowa i Szczawy.
Skarbnik Piotr Szmytkowski poinformował także o przeniesieniach w dziale Turystyka, gdzie przesunięte zostały środki na budowę przystani kajakowej na Warcie, a także o przeniesieniu wynagrodzeń pracowników Biura Rady Miasta z rozdziału Rada Miasta do rozdziału Urząd Miejski.
Ponadto skarbnik Piotr Szmytkowski poinformował o zmianach w dziale Gospodarka Miejska, gdzie po analizie 200.000,00 zł, które było przeznaczone na inwestycje w zieleni, zostanie przeznaczone m.in. na urządzenie skweru i rewitalizację zieleni w mieście. W tym samym dziale przeznacza się dodatkowo 10.000,00 zł na znakowanie psów, ponieważ po przeprowadzonej analizie stwierdzono, że dotychczas przewidywana kwota 10.000,00 zł będzie niewystarczająca.
Skarbnik poinformował także o zwiększeniu w dziale Kultura, które związane jest z prowadzeniem warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży, a także organizacją uroczystości wręczenia tytułów honorowych przyznanych przez Radę Miasta Puszczykowa. Ponadto na zwiększenie w tym dziale wpływ ma prezentacja prac pani Aleksandry Korejwo, która odbędzie się w grudniu podczas organizowanej w Poznaniu Konferencji w Sprawie Zmian Klimatu.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o opinie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Komisji Maciej Schneider wyjaśnił, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, 3 głosami za i 1 wstrzymującym, dodał też, że komisja prosiła o uzupełnienie kwot w uzasadnieniu do uchwały co zostało zrobione.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki oddał głos radnym.
Radny Andrzej Balcerek zapytał czy wpłynęły jakieś wnioski w związku z przeprowadzoną kontrolą wykonania ulicy Poznańskiej.
Skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnił, że kontrola była pozytywna i nie sporządzono żadnych wniosków.
Radny Janusz Szafarkiewicz zapytał, czy w poprzednim projekcie budżetu w dziale dotyczącym realizacji obiektów sportowych była przewidziana realizacja siłowni na wolnym powietrzu.
Skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnił, że w marcowych zmianach w budżecie, w zakresie sportu (w ramach środków na obiekty sportowe) ujęto realizację siłowni na wolnym powietrzu i przystani kajakowej.
Następnie radny Janusz Szafarkiewicz poprosił o wyjaśnienie, czy z Radą Miasta uzgadniano taki zapis.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że realizacja siłowni na wolnym powietrzu jest jednym z postulatów Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, i Urząd stara się go zrealizować.
Wobec braku innych głosów, przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w Uchwale nr 93/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008. Uchwała nr 142/08/V została przyjęta 8 głosami za, 1 przeciw i 2 wstrzymującymi.
Ad 9. Informacja na temat obligacji komunalnych – wykreślono.
W tym miejscu dodano do porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie przejęcia pojazdu na własność Miasta Puszczykowa.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że tryb wprowadzenia uchwały wynika z korzyści dla miasta, jaka wiąże się z jak najszybszym przejęciem motocykla, znajdującego się na parkingu policyjnym, za który miasto ponosi opłatę w wysokości 25,00 zł za dzień. Sekretarz dodał, że z ustaleń policji wynika, że pojazd został porzucony na terenie miasta, a zgodnie z przepisami, jeśli nie odnajdzie się jego właściciel, mienie po sześciu miesiącach przechodzi na własność gminy – stąd konieczność podjęcia uchwały, ponadto motocykl jest zdewastowany i nie przedstawia większej wartości wobec czego po przejęciu zostanie albo zlicytowany, albo skasowany.
Radny Maciej Schneider zapytał czy na podstawie numeru rejestracyjnego niemożliwe było ustalenie właściciela pojazdu.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że z ustaleń policji wynika, iż pojazd służył do przestępstwa, a tablica rejestracyjna była wcześniej skradziona.
Dalszych wyjaśnień udzielił strażnik miejski Robert Raczyński, który szczegółowo przedstawił ustalenia policji.
Wobec braku innych głosów, przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie przejęcia pojazdu na własność Miasta Puszczykowa. Uchwała nr 143/08/V została przyjęta jednogłośnie, 11 głosami za.
Ad 10. Wybór członka Komisji Wyborczej Młodzieżowej Rady Miasta.
Głos zabrała wiceburmistrz Iwona Janicka, która wyjaśniła, że wybory do Młodzieżowej Rady Miasta były planowane na czerwiec tego roku, jednak w związku z małym zainteresowaniem ze strony młodzieży, termin został przełożony na 19 października. Wiceburmistrz Iwona Janicka dodała, że pozostały do wyborów czas zostanie przeznaczony na poinformowanie i zachęcenie młodzieży, ponadto wyjaśniła, że zgodnie ze statutem Młodzieżowej Rady Miasta, Komisja Wyborcza Młodzieżowej Rady Miasta składa się z trzech osób powoływanych przez burmistrza a w jej skład wchodzą przedstawiciel Urzędu, przedstawiciel młodzieży i przedstawiciel Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zaproponował kandydaturę radnej Eweliny Marcinkowskiej, która wyraziła na to zgodę.
Radny Janusz Szafarkiewicz zapytał, czy jest przepis, który obliguje do powoływania Młodzieżowej Rady Miasta, ponieważ z doświadczenia z poprzedniej kadencji wynika, że faktycznie nie funkcjonowała.
Wiceburmistrz Iwona Janicka odpowiedziała, że jeśli i tym razem Młodzieżowa Rada Miasta nie będzie sprawnie funkcjonować, problem jej powołania powinien zostać poddany pod obrady Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
Głos zabrała burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która przychyliła się do zdania radnego Janusza Szafarkiewicza, dodała jednak, że ze względu na spotkania z młodzieżą, które odbyły się w tym roku, jej zdaniem należy dać jej szansę na stworzenie Młodzieżowej Rady Miasta, a jeśli nie będzie ona funkcjonować, nie należy ponawiać prób jej powoływania.
Wobec braku innych kandydatur, przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad powołaniem radnej Eweliny Marcinkowskiej na członka Komisji Wyborczej Młodzieżowej Rady Miasta. Kandydaturę radnej Eweliny Marcinkowskiej przyjęto 10 głosami za i 1 wstrzymującym.
Ad 11. Przedstawienie bieżących informacji z zakresu zagospodarowania przestrzennego miasta.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poprosiła panią Alinę Stempniak o wyjaśnienia do tego punktu, dodała też, że w opracowaniu jest osiem planów zagospodarowania przestrzennego i studium, a wnioski do studium omawiane będą na posiedzeniach Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Głos zabrała pani Alina Stempniak, która poinformowała, że na terenie miasta obowiązuje 26 planów uchwalonych w latach 1995 - 2006 i studium sprzed 10 lat, ostatnio uchwalony plan dotyczył działki 177/4 przy ulicy Sobieskiego, obowiązujące plany obejmują około 20% powierzchni miasta, a osiem planów będących w trakcie opracowania dotyczy kolejnych 7,5% powierzchni miasta.
Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że pięć z nowych planów jest w przygotowaniu na podstawie uchwał obecnej Rady Miasta, a trzy są kontynuacją działań poprzedniej. Ponadto prace nad planem dotyczącym zakola Warty wstrzymano do czasu opracowania wniosków z warsztatów, jakie przeprowadzono w czasie „Dni Puszczykowa” (radni wnioski otrzymali przed sesją, stanowią one załącznik do niniejszego protokołu). Pani Alina Stempniak dodała, że nowe plany, które dotyczą północnej części miasta będą omawiane na Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta a także na Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej. Ponadto z końcem sierpnia upływa termin składania prac na ogłoszony przez burmistrza konkurs i osobno brane pod uwagę będą projekty młodzieży dotyczące planu zagospodarowania terenu byłego MOSiRu.
Pani Alina Stempniak poinformowała również, że równolegle trwają prace nad opracowaniem planu płyty rynku, na posiedzeniach Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta i Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej przedstawione zostały trzy wersje koncepcji Rynku, a wersja uwzględniająca uwagi Komisji oraz Urzędu zostanie przedstawiona we wrześniu na wspólnym dla wszystkich komisji Rady Miasta posiedzeniu.
Głos zabrała burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która powiedziała, że 9 lipca odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, na które zaproszeni zostali wszyscy radni. Podczas posiedzenia przedstawione zostały trzy koncepcje zabudowy płyty Rynku, a sugestie komisji Rady, jak również uwagi Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej przekazano projektantowi, który ostateczne opracowanie przedstawi na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miasta, jakie proponuje się zorganizować 3 września. Drugim tematem wrześniowego spotkania byłoby zakole Warty, przedstawione zostałyby też efekty prac studentów politechniki poznańskiej.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki podsumował, że wspólne posiedzenie wszystkich komisji Rady Miasta, podczas którego poruszane będą tematy dotyczące płyty Rynku i terenu zakola Warty, odbędzie się 3 września br. o godz. 17.00.
Ad 12. Sprawozdanie z bieżącej działalności burmistrza.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka przypomniała, że sprawozdanie z bieżącej działalności burmistrza oraz z działalności Urzędu zostało radnym przekazane wraz z materiałami na sesję. Burmistrz poinformowała także, że 17 lipca miasto otrzymało wyróżnienie za zajęcie 3 miejsca w kategorii gmin miejskich i miejsko – wiejskich w Rankingu Samorządów 2008 organizowanym przez „Rzeczpospolitą”; dodała też, że przewodniczącym kapituły był prof. Jerzy Buzek, a szczególnej ocenie poddano efekty działalności ostatniego roku, pod uwagę brano także m.in. aktywność organizacji pozarządowych i wyniki testów szóstoklasistów. Burmistrz dodała, że ten wynik jest efektem wielu lat pracy radnych, urzędników, byłego burmistrza podziękowała za ten wkład; poinformowała również, że skierowała podziękowania do burmistrza Janusza Napierały.
Ponadto burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała, że Puszczykowo zakwalifikowało się też do finału 11. edycji Konkursu Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii”, a wyniki będą ogłoszone w połowie września. Burmistrz przekazała też relację z pobytu wraz z przewodniczącym Rady Markiem Błajeckim w Chateaugiron, gdzie brali udział w obchodach 10-lecia współpracy miast.
Głos zabrała też wiceburmistrz Iwona Janicka, która poinformowała o przebiegu obozu dla dzieci i młodzieży w Sierakowie, wyjaśniła, że w tym roku dzieci zostały zakwaterowane w innych domkach, gdzie warunki były bardzo dobre.
Ponadto wiceburmistrz poinformowała o złożeniu wniosku na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2, gdzie przewiduje się rozbudowę, wartość projektu szacowana jest na około 4.000.000,00 zł a dofinansowanie dotyczy 75% kosztów.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała także, że trwają prace nad budową przystani kajakowej na Warcie, dodała, że projekt jest realizowany zgodnie z ustaleniami z Urzędu Marszałkowskiego.
Następnie burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała o złożeniu z dniem 31 sierpnia br. rezygnacji z obejmowanego stanowiska przez wiceburmistrz Iwonę Janicką. Burmistrz złożyła pani Iwonie Janickiej życzenia sukcesów w dalszej pracy zawodowej, do życzeń w imieniu całej Rady przyłączył się przewodniczący Rady Miasta Marek Błajecki.
Ad 13. Informacje przewodniczącego Rady.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki złożył sprawozdanie z wyjazdu do Chateaugiron, aby wykluczyć wątpliwości poinformował, że w wyjeździe uczestniczyła też jego małżonka, jednak całkowicie na własny koszt.
Następnie przewodniczący Rady Marek Błajecki zapoznał radnych z pismami, które wpłynęły do Rady, poinformował m.in. o skardze Prokuratura Rejonowego Poznań – Wilda w Poznaniu, który zaskarża uchwałę nr 202/06/IV z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ponoszonych przez właścicieli, którzy nie wywiązali się z obowiązku usuwania tych odpadów i nieczystości.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki odczytał też apel posłanki Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz o podjęcie przez samorządy działań w celu popularyzacji krwiodawstwa w gminach.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała, że w tym zakresie działa radna Ewa Pietrzak, dodała też, że miasto włącza się w tą działalność.
Radna Ewa Pietrzak wyjaśniła, że akcje krwiodawstwa organizowane są dwa razy w roku, jednak nie cieszą się zbyt dużą popularnością, podczas ostatniej zgłosiło się zaledwie dwadzieścia pięć osób.
Następnie przewodniczący Rady Marek Błajecki poinformował o przebiegu korespondencji nawiązującej do złożonej przez pana Mikołaja Pietraszaka Dmowskiego skargi do Wojewody Wielkopolskiego na opieszałość Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Rady Marek Błajecki dodał, że ostatecznie wojewoda uznał skargę za zasadną. Ponadto przewodniczący Rady odczytał pismo z Komisji Rewizyjnej, w którym stoi ona na stanowisku, że pismo pana Mikołaja Pietraszaka Dmowskiego miało charakter prośby a nie wniosku.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki wyraził zdanie, że zarówno prośba, jak i wniosek wymagają odpowiedzi.
Głos zabrała wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Róża Grześkowiak, która przedstawiła informacje z prac komisji oraz wyjaśniła, że zakończono czynności i sporządzono dwa protokoły pokontrolne.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki dodał, że odpowie na pismo pana Mikołaja Pietraszaka Dmowskiego i zgodnie z wolą wojewody, prześle odpowiedź do jego wiadomości.
Następnie burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka w ramach wyjaśnień poinformowała, że jej wyjazd do Saragossy finansowany był przez Związek Miast Polskich.
Radny Andrzej Balcerek ad voce wcześniejszej wypowiedzi przewodniczącego Rady Marka Błajeckiego wyraził zdanie, że Komisja Rewizyjna nie ma prawa odpowiadać mieszkańcowi i z takim wnioskiem zwróciła się do przewodniczącego Rady.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przyjął wypowiedź radnego Andrzeja Balcerka do wiadomości.
Ad 14. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radny Stanisław Balbierz poinformował, że otrzymał odpowiedź na swoją interpelację z poprzedniej sesji, jednak jest ona nie wystarczająca i nie odnosi się do zadanych przez niego pytań.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał, czy odpowiedź zostanie przygotowana zgodnie z trybem, czy zostanie udzielona ustnie podczas posiedzenia.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan poinformowała, że odpowie na piśmie.
Ponadto radny Stanisław Balbierz poinformował, że zwracał się z prośba o udostępnienie dokumentacji związanej z inwestycją na ul. Mickiewicza, dostał jednak odpowiedź, że Komisja Rewizyjna otrzymała kserokopie, a takich brak.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że w piśmie jest prośba o udostępnienie faktur, w związku z czym konsultowała się z radcą prawnym, czy możliwe jest kserowanie i przekazywanie takich dokumentów.
Radca prawny Roman Wróbel dodał, że pojawiła się wątpliwość czy radny Stanisław Balbierz występuje jako Radny, czy jako obywatel co regulowane jest przez przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej. Radca prawny wyjaśnił, że inne uprawnienia ma radny, a inne obywatel, powstał problem ponieważ nie było sprecyzowane, na jakiej podstawie występuje pan Stanisław Balbierz.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przekazał powyższą sprawę do wyjaśnienia ze strony Urzędu i zamknął wątek.
Głos zabrał radny Andrzej Balcerek, który poprosił o wyjaśnienia odnośnie następujących spraw:
 • mowa jest o trzech koncepcjach zabudowy płyty Rynku, a na lipcowym posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta omawiane były dwie,
 • czy koncepcja z 2002 r. na podstawie której inwestorzy otrzymali pozwolenia na budowę była zła,
 • kto jest pomysłodawcą obecnej koncepcji,
 • czy architektom i urbanistom pozostawiono swobodę w opracowaniu koncepcji,
 • czy były inne koncepcje w związku z drastycznym ograniczeniem miejsc postojowych na rynku,
 • problem śmieci i toalet; która z koncepcji uwzględnia kompleksowo odbiór nieczystości.
Radny Andrzej Balcerek poprosił o odpowiedź pracownika Urzędu na piśmie.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poinformował też, że pismo, które otrzymał przed sesją przekazane zostało do odpowiedzi pani burmistrz.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka potwierdziła, że otrzymała pismo i zostanie przygotowana odpowiedź.
Ustalono, że odpowiedź na pytania radnego Andrzeja Balcerka zostanie przygotowana na piśmie.
Głos zabrał radny Janusz Szafarkiewicz, który przypomniał, że na poprzedniej sesji prosił o sporządzenie wykazu wynagrodzeń pracowników Urzędu i ramowy harmonogram prac nad rynkiem.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że w lipcu w Urzędzie nastąpiła regulacja płac, zestawienie zostanie przygotowane na wrześniowe wspólne posiedzenie komisji i będzie zawierać dane z przed i po regulacji.
Radna Urszula Rudzińska zwróciła uwagę, że na ukończeniu jest modernizacja skrzyżowania ulicy Poznańskiej z ulicą Wysoką i niepokojąco wąskie są zjazdy pomiędzy wysepkami, zapytała też, czy przewidywany jest w tym miejscu zakaz skrętu pojazdów o wysokim tonażu.
Odpowiedzi udzieliła pani Barbara Mulczyńska-Dywan, która wyjaśniła, że normatywny pas ruchu wynosi 2,5 m i taki jest w omawianym miejscu wykonany, projekt spełnia wszystkie normy i normatywy, jednak gdy będą namalowane pasy wrażenie zwężenia zaniknie.
Odnośnie harmonogramu prac na Rynki, pani Barbara Mulczyńska-Dywan poinformowała, że zostanie on przygotowany, gdy Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta zatwierdzi koncepcję, ponieważ na dziś brak dokumentacji branżowych projektów (zasilanie, fontanna, rozbudowana deszczówka), wówczas możliwe będzie przygotowanie w miarę precyzyjnego harmonogramu.
Radny Janusz Szafarkiewicz odpowiedział, że nie jest usatysfakcjonowany, ponieważ podanie terminu przyłączenia do mediów z dokładnością do miesiąca byłby wystarczający, ponadto już dziś można wystąpić o niektóre podłączenia.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan powtórzyła, że bez koncepcji nie da się sporządzić rzetelnego harmonogramu.
Głos zabrała burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która powiedziała, że przybliżone terminy realizacji i harmonogram zostaną ogłoszone.
Ad 15. Wolne głosy.
Głos zabrała pani Anna Szawelska, która powiedziała, że nie oczekuje odpowiedzi wobec jej głosu, ponadto stwierdziła, że w związku z wyróżnieniem przyznanym przez „Rzeczpospolitą”, miło iż pani burmistrz docenia zasługi rządzących w poprzedniej kadencji.
Następnie pani Anna Szawelska zwróciła uwagę, że informacja o wycofaniu poszczególnych punktów obrad posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, powinna pojawiać się wcześniej, zapobiegłoby to błędnemu przeświadczeniu, że dany temat będzie poruszany.
Pani Anna Szawelska dodała także, że skoro podano informację o przedstawieniu na sesji harmonogramu prac, należało się z tego wywiązać, albo wcześniej poinformować, że podczas posiedzenia takiego punktu jednak nie będzie.
Głos zabrał radny Stanisław Balbierz, który poinformował, że w dniu 11 lipca odbył wraz z panem Remigiuszem Motyckim wizję lokalną w obrębie Niwki, podczas której wykazano trzynaście spraw do załatwienia, z tego wykonano 25%. Radny Stanisław Balbierz dodał też, że powyrywana przy krawężnikach trawa nie została sprzątnięta, a także, że w najbliższym czasie odbędzie kolejną wizę lokalną.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka zabrała głos ad voce wypowiedzi pani Anny Szawelskiej i wyjaśniła, że prosiła o przygotowanie harmonogramu, ale od pracownika merytorycznego otrzymała odpowiedź, że nie da się tego szczegółowo i dokładnie zrobić bez wcześniejszej decyzji komisji Rady. Ponadto burmistrz dodała, że gdyby nie plan zagospodarowania przestrzennego przygotowany przez poprzedniego burmistrza i Radę, dziś nie byłoby trzeba czekać na decyzję Rady Miasta.
Ad 16. Zamkniecie sesji.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki o godz. 19.30 zakończył posiedzenie.
 
 
Protokolant                                                                                              Przewodniczący Rady Miasta
Katarzyna Szóstak                                                                                                        Marek Błajecki
Lista wiadomości