Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 29/08/V z sesji Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 września 2008 r.

Protokół nr 29/08/V
z sesji Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 17 września 2008 r.
Godzina rozpoczęcia: 17.00
Godzina zakończenia: 20:42
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr 28/08/V z dnia 30 lipca 2008 r.
 4. Przedstawienie planów inwestycyjnych firmy Aquanet przez prezesa pana Pawła Chudzińskiego. Dyskusja.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę obiektu wraz z gruntem na okres 15 lat.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowo.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w obrębie Rynku stanowiącej własność Miasta Puszczykowa.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości u zbiegu ulic Czarnieckiego i Morenowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 138/08/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie wygaśnięcia zobowiązania podatkowego Polskich Kolei Państwowych S.A. wobec Miasta Puszczykowa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 127/3 położonej w Puszczykowie przy ul. Cichej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 3.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Puszczykowa.
 12. Przyjęcie oświadczenia w sprawie propozycji zagospodarowania Rynku w Puszczykowie w zakresie przestrzeni publicznej i układu komunikacji.
 13. Sprawozdanie z bieżącej działalności burmistrza.
 14. Informacje przewodniczącego Rady.
 15. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 16. Wolne głosy.
 17. Zamkniecie sesji.
Ad 1. Otwarcie sesji.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki rozpoczął obrady, przywitał radnych i gości oraz stwierdził quorum.
Ad 2. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał, czy są jakieś uwagi do porządku obrad.
Głos zabrał skarbnik Piotr Szmytkowski, który wyjaśnił, że konieczne jest wywołanie uchwały w sprawie zmian w budżecie i w imieniu burmistrz Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej, wniósł o wprowadzenie do porządku obrad punktu „Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr 93/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie budżetu na rok 2008”.
Następnie głos zabrał przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider, który wniósł o wykreślenie z porządku obrad punktu 5 tj. „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę obiektu wraz z gruntem na okres 15 lat”; wyjaśnił, że wobec wątpliwości czy konieczny jest przetarg, sprawa przychodni musi jeszcze zostać przedyskutowana.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad poszczególnymi propozycjami.
W sprawie dodania do porządku obrad podjęcia uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr 93/07V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie budżetu na rok 2008, jednogłośnie 15 głosami za, zgodzono się na rozszerzenie porządku obrad.
Podczas głosowania nad punktem 5 „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę obiektu wraz z gruntem na okres 15 lat”, 15 radnych opowiedziało się za jego wykreśleniem.
Wobec powyższego, przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad po wprowadzonych zmianach, z zaznaczeniem, że podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie zostanie wprowadzone w miejsce uchwały dotyczącej przychodni. Porządek obrad został przyjęty 15 głosami za.
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 28/08/V z dnia 30 lipca 2008 r.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał, czy są jakieś uwagi do protokołu.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że po naniesieniu niewielkich poprawek, protokół został dostarczony radnym.
Wobec powyższego przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał, czy radni mają jakieś uwagi do protokołu; w związku z brakiem zgłoszeń przeprowadził głosowanie w sprawie jego przyjęcia. Protokół nr 28/08/V z dnia 30 lipca 2008 r. został przyjęty 11 głosami za i 4 wstrzymującymi.
Ad 4. Przedstawienie planów inwestycyjnych firmy Aquanet przez prezesa pana Pawła Chudzińskiego. Dyskusja.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka przywitała pana Pawła Chudzińskiego, prezesa firmy Aquanet; wyjaśniła, że przyjął on zaproszenie na sesję i jest gotów odpowiadać na pytania radnych.
Pan Paweł Chudziński podziękował za zaproszenie, na wstępie przedstawił rys historyczny współdziałania gmin, zaznaczył też, że Puszczykowo to jedyna gmina w aglomeracji poznańskiej i w Wielkopolsce, która w całości jest podłączona do wodociągu i skanalizowana. Pan Paweł Chudziński poinformował też, że nakłady spółki Aquanet w Puszczykowie w ciągu siedmiu lat wyniosły 17 mln zł a planowane jest wydanie kolejnych 300 mln zł na unowocześnienie stacji uzdatniania wody w Mosinie, która obsługuje także Puszczykowo i Poznań.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki udzielił głosu radnym, poprosił o pytania i uwagi.
Głos zabrała burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która zapytała dlaczego rosną opłaty za wodę i kanalizację, ponieważ o to radni najczęściej pytają podczas sesji.
Pan Paweł Chudziński wyjaśnił, że firma Aquanet utrzymuje określony poziom świadczenia usług, awarie muszą być usuwane terminowo dodał, że jeśli ktoś zaobserwuje opieszałość, powinien złożyć reklamację. Co do wzrostu taryf, pan Paweł Chudziński poinformował, że na jednego mieszkańca jest to 2 zł na miesiąc tj. 5-6% w skali roku, a więc porównywalnie z inflacją.
Pan Paweł Chudziński zwrócił też uwagę, że udziałowcy wnieśli do firmy majątek, jednak program inwestycyjny jest bardzo duży ponieważ z biegiem czasu sieć staje się coraz mniej efektywna, koszty przesyłu rosną też w związku z odległością miejsc, do których dostarczana jest woda. Pan Paweł Chudziński podkreślił, że koszt poniesiony przez gminy w latach 90-tych posłużył do budowy infrastruktury, jednak po kilkunastu latach użytkowania np. przepompownie ścieków wymagają wymiany, część infrastruktury trzeba więc nieustannie odtwarzać i ponosić związane z tym opłaty.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poruszył problem hydrantów, zapytał czy należą one do gminy, czy do Aquanetu, a także czy firma kontroluje ich stan.
Pan Paweł Chudziński poinformował, że hydranty są kontrolowane, jednak nie ma gwarancji stu procentowej sprawności, dodał, że służby urzędu mogą zgłaszać w Aquanecie nieprawidłowości.
Głos zabrała radna Urszula Rudzińska, która zapytała o nowe przyłącza i nowe odcinki kanalizacji w przypadku przejęcia sieci przez Aquanet, na jakiej zasadzie miasto ma rozbudowywać i przekazywać kolejne odcinki? Ponadto radna zapytała czy będą płukane końcówki wodociągów i czy dostępny jest harmonogram takich prac oraz gdzie takie informacje można znaleźć.
Pan Paweł Chudziński odpowiedział, że firma poniosła niedawno wielomilionowy wydatek na zawory samopłuczące montowane na końcówkach wodociągu, dodał, że jeżeli są zastrzeżenia do jakości wody, należy to reklamować.
Radna Urszula Rudzińska zapytała, czy jest możliwość otrzymania informacji, jak jest to rozwiązane w Puszczykowie, czy wszystkie końcówki są samopłuczące.
Pan Paweł Chudziński odpowiedział, że postara się znaleźć i przesłać takie informacje, postanowił też przedstawić historię porozumienia pomiędzy Aquanetem i gminami. W związku z powyższym wyjaśnił, że tworząc firmę wiedziano, że opłaty za dostarczanie wody powinny być różne w zależności od oddalenia gmin, jednak ustalono że taryfy będą w miarę jednakowe, co jest jednoznaczne z tym, że nie koniecznie będą odpowiadać generowanym kosztom, dodał też, że zwolenników różnicowania już nie ma. Ponadto pan Paweł Chudziński dodał, że przy ujednoliceniu taryf w całym obszarze działania firmy, wybiera się najbardziej efektywne miejsca inwestowania, ale poza dwoma wyjątkami tj. opłacaniem inwestycji odtworzeniowych i funduszem spójności, gdzie czynione są też starania o dofinansowanie.
Pan Paweł Chudziński wyjaśnił też, że Aquanet płaci wszystkie należne gminom podatki, ale nigdy nie będzie w stanie realizować wszystkich potrzebnych na danym terenie inwestycji.
Radna Urszula Rudzińska poprosiła o potwierdzenie, czy jeśli miasto buduje sieć i przekazuje ją do spółki to wzrasta jego udział w spółce.
Pan Paweł Chudziński potwierdził, że tak.
Radny Zbigniew Czyż zapytał ile procent akcji w spółce Aquanet posiada Puszczykowo.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że miasto ma około 5,4% akcji spółki, dodała, że dywidenda cały czas jest inwestowana, poprosiła też pana Pawła Chudzińskiego o ustosunkowanie się w kwestii niepobierania przez miasto podatków z tytułu korzystania przez Aquanet z magistrali wodnej przebiegającej przez zakole Warty. Burmistrz zaznaczyła, że niedawno była pytana o tą kwestię i odpowiedziała, że jeśli miasto będzie miało świadomość, że te środki są przez Aquanet inwestowane, to niekoniecznie jest potrzeba ściągania tego podatku co mogłoby dodatkowo niekorzystanie wpłynąć na stosunki pomiędzy firmą a miastem.
Pan Paweł Chudziński odpowiedział, że sprawdzi tą informację ponieważ nie ma świadomości, że firma nie płaci jakiejś należności.
Następnie radny Janusz Szafarkiewicz zapytał jakie rozwiązania miasto może podpowiadać mieszkańcom, którzy kupili grunty pod budownictwo mieszkaniowe a dany teren nie ma podłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej.
Pan Paweł Chudziński wyjaśnił, że sprawa każdej ulicy rozpatrywana jest oddzielnie, dodał, że istnieje możliwość sukcesywnej budowy sieci np. przez developera, od którego później zostanie ona odkupiona, zwrócił jednak uwagę, że przy wykupie Aquanet zapłaci około połowę z poniesionych kosztów, ponieważ wykup dokonywany jest po wartości dochodowej, na ten cel zaciągany jest osobny kredyt i w czasie spłacania musi się zwrócić.
Głos zabrał radny Stanisław Balbierz, który zapytał czy kanalizacja deszczowa również zostanie przejęta przez Aquanet ponieważ pojawiły się pogłoski, że w związku z tym od nowego roku mieszkańcy będą musieli ponosić opłaty naliczane w oparciu o połać dachu. Ponadto radny Stanisław Balbierz zwrócił uwagę na hydranty na końcówkach wodociągu, z których nie jest odpuszczana woda oraz na przepompownie kanalizacji, z których wydobywają się przykre zapachy.
Pan Paweł Chudziński wyjaśnił, że Aquanet liczy się z koniecznością modernizacji przepompowni, jednak jest to kosztowne i zajmie sporo czasu; w sprawie hydrantów nie posiada wystarczających informacji, ale sprawdzi sytuację. W odniesieniu do kanalizacji deszczowej, pan Paweł Chudziński odpowiedział, że to gmina decyduje, czy zostanie ona przekazana firmie dodał, że Aquanet namawia do budowy systemu retencji na każdej posesji, wyjaśnił też, że jeśli miasto przekazałoby kanalizację deszczową, to Aquanet byłby bardziej bezwzględny dla użytkowników. Pan Paweł Chudziński zwrócił uwagę, że infrastruktura musi być utrzymywana w dobrej formie, ponieważ jeśli nie ponosi się nakładów, to po latach eksploatacji rury zostaną zniszczone przez segmentację osadów, osadzanie się piasku i mułu.
Radna Urszula Rudzińska zapytała, czy w obliczu niebezpieczeństwa przedostania się do wód gruntowych np. środków ochrony roślin, chemikaliów, substancji szkodliwych dla zdrowia, są jakieś programy sanitarne dotyczące zalecenia objęcia systemem wodociągowym i skanalizowania wszystkich, także tych, którzy dotychczas korzystają ze studni; czy jest jakiś rządowy program, zalecane kierunki, czy Aquanet jest tylko firmą nastawioną na zysk.
Pan Paweł Chudziński odpowiedział, że nie ma takiego programu rządowego, jednak są programy pomocowe, a wymagania wynikające z traktatu akcesyjnego określają, że aglomeracje powyżej 5 tys. mieszkańców muszą zostać skanalizowane w 90% do 2015 roku, zwrócił też uwagę, że przy przesyłaniu wody na duże odległości, firma nie może zagwarantować jej jakości, ponieważ woda po przebyciu pewnej drogi nie nadaje się już do spożycia, dlatego nie podejmuje się takich inwestycji.
Radny Stanisław Balbierz zapytał też, dlaczego dostarczane są nowe umowy i czy po ich podpisaniu w przypadku awarii na odcinku pomiędzy budynkiem a nawiertką, będą musieli ponosić koszty naprawy.
Pan Paweł Chudziński wyjaśnił, że nowe umowy są sporządzane na podstawie wymogów ustawowych stanowiących, że jeśli zmieniają się warunki dostawy, zmieniona musi być także umowa, dodał też, że właścicielem przyłącza jest inwestor czyli właściciel domu, ale jeszcze nikt nie został zmuszony do zwrotu kosztów remontu.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka podjęła temat opłat za utrzymanie hydrantów, wyjaśniła, że Aquanet oczekuje opłat od gmin ponieważ stoi na stanowisku, że to gminy są odpowiedzialne za utrzymanie hydrantów w gotowości; miasto uważa, że skoro hydranty są własnością firmy, to także do niej należy dbanie o ich sprawność. Burmistrz poprosiła też o wyjaśnienia w sprawie przyłączy do sieci kanalizacyjnej, wyjaśniła, że dostrzegalna jest tendencja przerzucania odpowiedzialności za nowe podłączenia na miasto.
Pan Paweł Chudziński odpowiedział, że sprawa przyłączy jest trochę bardziej skomplikowana, ponieważ jeśli ktoś mieszka przy sieci, to ma ustawowy obowiązek podłączenia się, dodał, że problem pojawia się, gdy gmina wnioskuje o budowę kanalizacji na jakiejś ulicy, a dani mieszkańcy się nie podłączają – płacą za to pozostali użytkownicy sieci, dlatego wprowadzane są restrykcje.
W sprawie hydrantów pan Paweł Chudziński wyjaśnił, że Aquanet uważa, że pieniądze za utrzymanie hydrantów mu się należą ponieważ z ustawy wynika, że to gminy mają obowiązek zapewnienia zabezpieczenia ochrony przeciwpożarowej.
Wobec zakończenia dyskusji, przewodniczący Rady Marek Błajecki podziękował panu Pawłowi Chudzińskiemu za poświęcony czas i udzielenie odpowiedzi na pytania.
Ad 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr 93/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie budżetu na rok 2008.
Skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnił, że w związku z uzyskaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dofinansowania ze środków unijnych na prowadzenie działalności w ramach programu „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, konieczne było podpisanie umowy pomiędzy MOPS a Wojewódzkim Urzędem Pracy, co z kolei pociągnęło za sobą potrzebę wywołania uchwały zmieniającej budżet miasta na 2008 rok.
Następnie skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnił w jaki sposób dotacja w wysokości 31.324,00 zł wpływa na budżet i w których paragrafach konieczne są zmiany.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki wyjaśnił, że na posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta wysłuchano wyjaśnień skarbnika, jednak z decyzją wstrzymano się do czasu przedstawienia projektu uchwały podczas sesji.
Wobec powyższego, przewodniczący Rady Marek Błajecki udzielił głosu radnym.
Radna Danuta Panek-Janc zapytała na czym polega aktywizacja bezrobotnych i jak to ma wyglądać w stosunku do mieszkańców Puszczykowa.
Skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnił, że aktywizacja będzie się odbywać najprawdopodobniej poprzez szkolenia, prezentacje itp. wskazanie, jak można szukać zatrudnienia.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka dodała, że program będzie prowadzony przy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu.
Wobec powyższego, przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w Uchwale Nr 93/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie budżetu na rok 2008. Uchwała nr 144/08/V została przyjęta jednogłośnie, 15 głosami za.
Ad 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowo.
Głos zabrała radna Róża Grześkowiak, która wyjaśniła, że w imieniu mieszkańców zamieszkujących ulicę, złożyła wniosek do Rady o nadanie jej nazwy, dodała, że podczas styczniowej sesji podjęto uchwałę o nabyciu nieruchomości pod drogę i ze względów proceduralnych konieczne jest nadanie nazwy tej ulicy. Ponadto radna Róża Grześkowiak poinformowała, że mieszkańcy sami zaproponowali, aby ulica nazywała się Helska, co jest zgodne z nazewnictwem sąsiadujących ulic, które noszą nazwy m.in. krain geograficznych.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o opinię Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider poinformował, że w drugim głosowaniu przyjęto nazwę ulicy Helskiej.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał, czy były inne propozycje nazwy.
Radna Róża Grześkowiak wyjaśniła, że sami mieszkańcy zaproponowali kilka, jednak ze wskazaniem na nazwę Helska, jako najbardziej ich zdaniem odpowiednią.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki udzielił głosu mieszkańcowi ulicy, której nazwa ma być nadana. Pan Tomasz Walkowiak wyjaśnił, że na danej ulicy znajdują się cztery zamieszkane budynki, których właściciele pozostając w porozumieniu, wnoszą o nadanie ulicy nazwy Helska.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zaznaczył, że chciałby, aby mieszkańcy mieli świadomość, że nadanie nazwy ulicy wiąże się z kosztami powstałymi w związku ze zmianą adresu.
Pan Tomasz Walkowiak poinformował, że w imieniu mieszkańców wnosił, aby usankcjonować stan prawny, nadanie nazwy rozwiązuje np. problem wyjaśnienia dojazdu, dodał, że mieszkańcy mają świadomość konieczności poniesienia kosztów.
Głos zabrała też pani Barbara Mulczyńska-Dywan, która wyjaśniła, że Rada powinna nadać ulicy nazwę i umieścić ją w ewidencji dróg gminnych.
Pan Tomasz Walkowiak, dodał, że nadanie nazwy i usankcjonowanie ma także wpływ na ranking ulic, do którego można dopisać tą ulicę, wyraził też nadzieję na uzyskanie dobrej pozycji ulicy wśród pozostałych.
Wobec braku innych głosów przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie w nad uchwałą w sprawie nadania nazwy Helska ulicy w Mieście Puszczykowo.
Uchwała Nr 145/08/V została przyjęta jednogłośnie, 15 głosami za.
Ad 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w obrębie Rynku stanowiącej własność Miasta Puszczykowa.
Głos zabrał pan Waldemar Luther, który wyjaśni, że dzierżawca zakończył modernizację obiektu, uzyskał decyzję powiatowego inspektora budowlanego potwierdzającą zakończenie budowy i wystąpił o przekształcenie dzierżawy w prawo własności. Pan Waldemar Luther dodał, że cena została ustalona na podstawie opinii rzeczoznawcy, wskazał też na zapis, że kwota ta może zostać rozłożona na raty maksymalnie na 10 lat, ponadto w przypadku wieloletniego dzierżawcy, Rada może zwolnić ze zbycia w drodze przetargu.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o opinię Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider poinformował, że wszyscy członkowie komisji byli za przyjęciem projektu uchwały.
Wobec braku głosów przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w obrębie Rynku stanowiącej własność Miasta Puszczykowa. Uchwała Nr 146/08/V została przyjęta jednogłośnie, 15 głosami za.
Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości u zbiegu ulic Czarnieckiego i Morenowej.
Głos zabrał pan Waldemar Luther, który wyjaśnił, że uchwała dotyczy dwóch działek u zbiegu ulic Czarnieckiego i Morenowej, dodał, że jest to najwęższe miejsce, a możliwość nabycia poprzedziły długie pertraktacje. Pan Waldemar Luther wyjaśnił, że właściciele mieli słuszność, iż pozostała część uniemożliwia wykorzystanie gruntu na cele mieszkaniowe, ustalono więc, że miasto nabędzie całą nieruchomość, cena została jednak rozbita i wynosi 160,00 zł za 1m2 w przypadku pasa drogowego oraz 300,00 zł za 1m2 w przypadku gruntu budowlanego co stanowi przeciętną wartość gruntu w tym rejonie
Ponadto pan Waldemar Luther wyjaśnił, że zakup pozwoli na udrożnienie ciągu komunikacyjnego na ulicy Morenowej, a pozostała część gruntu zostanie docelowo wykorzystana dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców tego rejonu.
Radny Janusz Szfarkiewicz zapytał, czy po wykupieniu gruntu ulica Morenowa będzie już na całej szerokości równa.
Pan Waldemar Luther odpowiedział, że na tym odcinku ulica ma 10 m, rozgałęzienie na lewo też 10 m.
Radny Janusz Szafarkiewicz zwrócił uwagę, że podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta podano informację, że właściciel rozbierze budynek, zauważył, że jeśli budynek nadal stanowi jakąś wartość to szkoda, aby go wyburzać; ponadto część drzew będzie przesadzona.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że właściciel obiecał oczyścić działkę i jest zainteresowany przeniesieniem drzew, ale jeżeli okaże się, że budynek jest wartościowy to miasto podejmie negocjacje.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o opinię Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider poinformował, że członkowie komisji nie mieli uwag do projektu uchwały i wszyscy opowiedzieli się za jego przyjęciem.
Następnie radni podjęli dyskusję na temat sąsiedniej działki. Radny Krzysztof Jopek zapytał, jakiej szerokości jest ten pas gruntu, zwrócił uwagę, że może miasto mogłoby wykupić ten pas i przekształcić wraz z pozostałym gruntem w działkę budowlaną.
Pan Waldemar Luther wyjaśnił, że cały grunt, nawet z tym sąsiednim paskiem nie przekracza 20m szerokości.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki wyraził zaniepokojenie małą ilością informacji, jakie przekazano Radzie
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że sąsiedni pas ziemi liczący 3m szerokości nie wpływa na sprawę wykupu gruntu, o którym mówi uchwała, dodała, że grunt ten jest w posiadaniu innego właściciela i jego zakup musiałyby poprzedzić odrębne negocjacje. Burmistrz zwróciła uwagę, że grunt u zbiegu ulic Czarnieckiego i Morenowej stanowił dotąd kwestię sporną a jego wykup pozwoli na zażegnanie konfliktu ponadto, jeśli w przyszłości uda się dokupić sąsiedni pasek gruntu, to wtedy podjęta zostanie dyskusja nad jego wykorzystaniem.
Wobec braku głosów przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości u zbiegu ulic Czarnieckiego i Morenowej. Uchwała Nr 147/08/V została przyjęta jednogłośnie, 15 głosami za.
Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 138/08/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie wygaśnięcia zobowiązania podatkowego Polskich Kolei Państwowych S.A. wobec Miasta Puszczykowa.
Pan Waldemar Luther wyjaśnił, że w poprzedniej uchwale zbiorczo zostały podane numery działek i kwota zobowiązania, jednak w międzyczasie na skutek działalności komornika kwota zobowiązania uległa zmniejszeniu. Pan Waldemar Luther dodał, że proponowana uchwała wymienia taksatywnie działki, ich wartości i kwotę umniejszenia; wyjaśnił też, że działki stanowią fragmenty gruntu na ulicy Kraszewskiego.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o opinię Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider poinformował, że wszyscy członkowie komisji byli za przyjęciem projektu uchwały.
Wobec braku głosów przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały nr 138/08/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie wygaśnięcia zobowiązania podatkowego Polskich Kolei Państwowych S.A. wobec Miasta Puszczykowa. Uchwała Nr 148/08/V została przyjęta jednogłośnie, 15 głosami za.
Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 127/3 położonej w Puszczykowie przy ul. Cichej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 3.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że nie da się rozpatrywać tego punktu bez odniesienia do kolejnego z porządku obrad tj. rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Puszczykowa.
Pani Alina Stempniak dodała, że propozycja pani burmistrz w celu zmiany ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wiąże się z tym, że w dotychczasowym planie opisany teren widnieje jako rezerwa pod komunikację i nie można go zabudować budynkami mieszkalnymi. Tym samym właściciele nie mogą otrzymać decyzji o warunkach zabudowy. Pani Alina Stempniak dodała, że aby to zmienić, jest możliwość wprowadzenia planu dla tej działki, co skróci procedurę do pół roku.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka uzupełniła, że ta propozycja wynika z impasu, mieszkańcy będą mieli możliwość zabudowy a miasto nie będzie działać w sprzeczności z prawem. Burmistrz dodała, że pojawiła się propozycja, aby usunąć z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zapis o pasie rezerwy, ale nie ma takiej możliwości, stąd proponowane rozwiązanie.
Wobec braku głosów przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 127/3 położonej w Puszczykowie przy ul. Cichej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 3. Uchwała Nr 149/08/V została przyjęta jednogłośnie, 15 głosami za.
Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Puszczykowa.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poinformował, że niniejszym wnosi projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Puszczykowa, ponieważ to do niego wpłynęła skarga pani Róży Banach.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poinformował, że pani Róża Banach wniosła skargę także do Wojewody Wielkopolskiego i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, skąd została ona przekazana do Rady Miasta Puszczykowa, jako organu właściwego do jej rozpatrzenia.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał czy są jakieś uwagi, pytania zważając na przedstawiony materiał i dzisiejsze wyjaśnienia, przewodniczący dodał, że osobiście jest za stwierdzeniu bezzasadności skargi na bezczynność Burmistrza Puszczykowa.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że czuje się niekomfortowo ponieważ prywatnie uznaje racje mieszkańców, jednak jako burmistrz, stoi na straży zachowania ładu przestrzennego. Dodała, że mieszkańcy zwracali się o decyzję, jednak projekty były odsyłane przez Starostwo Powiatowe. Burmistrz zwróciła też uwagę, że wyczerpano wszystkie możliwości wyjaśnienia sprawy, pisma kierowane były do ministerstw, starostwa; wyrok Samorządowego Kolegium Odwoławczego przesłano do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, ten przekazał go z powrotem do Rady Miasta; aby sprawę definitywnie zakończyć proponuje się przyjęcie planu tylko dla tej działki, jednak w przyszłości zostanie opracowany plan dla całego Starego Puszczykowa.
Radny Krzysztof Jopek zapytał, czy sprawą skargi powinna zajmować się Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta czy raczej Komisja Rewizyjna, która jest powołana w celu kontroli burmistrza.
Radca prawny Roman Wróbel wyjaśnił, że Komisja Rewizyjna zajmuje się kontrolą całości pracy Urzędu, tu wskazana była szczegółowa kontrola przeprowadzana w trybie Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zaproponował przegłosowanie uchwały w treści o bezzasadności skargi na bezczynność burmistrza. Wobec powyższego przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Puszczykowa. Uchwała Nr 150/08/V została przyjęta 8 głosami za, 7 radnych wstrzymało się od głosu.
Sekretarz Maciej Dettlaff zapytał, czy uzasadnienie do uchwały mają stanowić załączniki do projektu uchwały, czy ma zostać sformułowane na podstawie dyskusji.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki wyjaśnił, że uzasadnieniem ma być cały materiał będący załącznikiem do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki o godzinie 19.05 ogłosił dziesięciominutową przerwę w obradach.
Ad 12. Przyjęcie oświadczenia w sprawie propozycji zagospodarowania Rynku w Puszczykowie w zakresie przestrzeni publicznej i układu komunikacji.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki wyjaśnił, że przed sesją o udzielenie głosu w tym punkcie poprosili pani Anna Szawelska oraz pan Grzegorz Kaczmarek i zgodnie ze statutem będą mogli zabrać głos, jednak najpierw wyjaśnień udzieli burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka..
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała, że niestety na posiedzenie Rady nie mógł przybyć projektant rynku, wyjaśniła też, że zostaną przedstawione dwie propozycje będące kompilacją dotychczasowych wersji i uwag radnych oraz mieszkańców. Burmistrz wyjaśniła też, że wersje różnią się ilością miejsc parkingowych, projektant zawarł w nich także uwagi radnych z wrześniowego wspólnego posiedzenia komisji m.in. przeniesiono zegar słoneczny, zmieniono koncepcję fontann, uwzględniono także uwagi dotyczące nachylenia pochyłości na dużym placu.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka dodała, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom firmy GEOBUD w projekcie ujęto drogę okalającą budynek tego inwestora z uwzględnieniem dodatkowych miejsc parkingowych, dodano także miejsca parkingowe przed bankiem; różnica pomiędzy dwoma prezentowanymi dziś wersjami dotyczy mniejszego placu, gdzie proponowane są dwa lub jeden wjazd na plac parkingowy, co stanowi o ilości miejsc, których może być 36 lub 43. Ponadto przewidziano, że aby zbilansować liczbę miejsc parkingowych w tym rejonie, wystarczające będą parking na ulicy Kościelnej, a także, nieplanowany wcześniej parking pomiędzy apteką i komisariatem policji.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o opinię Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider wyjaśnił, że za wariantem z 36 miejscami parkingowymi opowiedziało się 4 członków komisji, a 3 wstrzymało się od głosu.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki oddał głos radnym.
Radny Władysław Hetman zapytał jak w metrach wypada ujecie spadku na poziomie 2% zapisane w projekcie odnośnie większego placu.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że jest to 40cm.
Radna Urszula Rudzińska powiedziała, że podczas posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, której jest przewodniczącą, nie głosowano w sprawie projektów, ponieważ czekano na ich przedstawienie podczas sesji.
Radny Maciej Schneider poinformował, że spędził dziesięć dni na rozmowach z mieszkańcami starego Puszczykowa, zaznaczył, że zależało mu na poznaniu opinii tych mieszkańców, których nie zna, wyjaśnił, że do tej pory był zdania, że w obrębie rynku potrzeba dość znacznej liczby miejsc parkingowych, jednak po wysłuchaniu opinii mieszkańców należy zauważyć, że nikt nie chce samochodów na rynku.
Głos zabrał radny Janusz Szafarkiewicz, który wyjaśnił, że na początku był za tym, aby miejsc parkingowych było jak najmniej, jednak ze względu na właścicieli firm mających swoje siedziby na rynku trzeba pamiętać, że na początku zapewniano ich, że miejsc parkingowych będzie bardzo dużo. Radny Janusz Szafarkiewicz dodał, że jego zdaniem powinien zostać zachowany pewien kompromis i tym samym optuje za wersją z 43 miejscami parkingowymi, dodał też, że spadek rzędu 2% na większym placu niczemu nie służy, ponieważ różnica 40cm w przypadku tworzenia czegoś na kształt amfiteatru jest zbyt mała.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka zwróciła uwagę, że kiedy projektant przedstawiał projekt nie zgłaszano zastrzeżeń, dodała też, że plac był narysowany już w koncepcji z 2002 r. Burmistrz zwróciła się z pytaniem do pani Barbary Mulczyńskiej-Dywan, czy na etapie sporządzania projektu można jeszcze wnosić takie uwagi.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że zgłaszanie takich uwag na na etapie projektu to już za późno dodała, że założeniem było, aby scena powstała na istniejącym już wyniesieniu terenu.
Radny Janusz Szafarkiewicz zwrócił uwagę, że pierwotnie koncepcja mówiła o spadku rzędu 70cm.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że decyzja o zmniejszeniu spadku została podjęta ze względu na możliwość szerszego zastosowania placu; w przypadku mniejszej pochyłości, na co dzień będą mogły tam stać np. stoliki, duży spadek ograniczyłby funkcję tego miejsca.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka dodała, że nie bez znaczenia jest możliwość podłączenia do kanalizacji deszczowej.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że kanalizacja deszczowa doprowadzona jest do ulicy Poznańskiej i w odniesieniu do rzędnej, technicznie nie można się bardziej zagłębić, spowodowałoby to konieczność zainstalowania systemu pomp.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zwrócił uwagę na progresję w uzyskaniu kompromisu w przypadku projektowanej ilości miejsc parkingowych, dodał, że z drugiej strony mieszkańcy wnoszą o to, aby na rynku nie było żadnych samochodów.
Radny Andrzej Balcerek powiedział, że nigdy nie negował ilości tylko rozmieszczenie miejsc parkingowych, jego zdaniem mieszkańcy mają swoje racje, ale inwestorom przedstawiono wizję rozwijania firm. Radny dodał, że w oświadczeniu nie ujęto, że obejmuje ono również projekt rozmieszczenia miejsc postojowych co jest ważnym punktem dyskusji, zwrócił też uwagę, że obecność projektanta na tym posiedzeniu Rady powinna być potraktowana priorytetowo.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka zaproponowała, aby w oświadczeniu dopisać, że obejmuje ono również układ miejsc postojowych, wyjaśniła też, że pan Andrzej Stempniak był na wszystkich możliwych posiedzenia komisji a dziś niestety nie mógł przyjechać.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki oddal głos mieszkańcom, którzy prosili o to przed sesją.
Pan Grzegorz Kaczmarek wyjaśnił, że jest mieszkańcem Puszczykowa od 4 lat, wcześniej mieszkał w Poznaniu na ulicy Półwiejskiej i właśnie żeby odgrodzić się od handlu i tłumów ludzi przeprowadził się do Puszczykowa. Pan Grzegorz Kaczmarek powiedział też, że Puszczykowo miało być dla niego miejscem spokoju, zieleni, jego zdaniem koncepcja jakichkolwiek miejsc parkingowych na rynku jest dziwna, ponieważ część ludzi chodzi pieszo, podejście z samochodu zaparkowanego na ulicy Poznańskiej również nie jest problemem, dodał też, że jeśli ma się powtórzyć to czego doświadczał w Poznaniu, nie będzie dłużej mieszkał w Puszczykowie.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki udzielił głosu pani Annie Szawelskiej, która poinformowała, że po spotkaniu z inwestorami zaprezentuje ich stanowisko. Wyjaśniła, że propozycja 36 miejsc nie zyskała akceptacji inwestorów, a wariant z 43 miejscami został skrytykowany, ponadto dla właścicieli budynków od strony ulicy Kościelnej, którzy usytuowali fronty budynków od strony rynku ważne jest, aby zapewnić miejsca parkingowe dla obsługi mieszkań przewidzianych na piętrze. Takie miejsca parkingowe były opisane w koncepcji z 2002 roku i było to brane pod uwagę przy decyzji o zezwoleniu na budowę. Pani Anna Szawelska dodała, że miasto stoi na stanowisku, że koncepcja z 2002 roku obowiązuje tylko w zakresie architektonicznym, dla inwestorów były to jednak wytyczne, podstawowe wskazówki, których należy się trzymać, przynajmniej niektóre nieruchomości stracą na wartości, w związku z tym, że inwestorzy nie przewidywali miejsc na tyłach nieruchomości ponieważ zgodnie z zapowiedzią miasta, miejsca te miały być od strony rynku.
Pani Anna Szwelska poinformowała, że wobec powyższego inwestorzy wnioskują o uwzględnienie możliwość dojazdu do budynków od frontu i zapewnienie możliwości parkowania; dodała też, że wobec zdecydowanej postawy inwestorów co do roszczeń odszkodowawczych, radni powinni rozważyć możliwość przeprowadzenia głosowania imiennego.
Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że przedstawiana wersja obejmuje tylko układ urbanistyczny, dodała, że na dziś jest możliwość zaprojektowania parkingów z tyłu budynków na pierzei od strony byłego MOSiRu, zwróciła też uwagę, że taka zasada przyjmowana była od początku, podobnie od strony ulicy Kościelnej. Pani Alina Stempniak zwróciła uwagę, że planowany jest dodatkowy układ komunikacji okalającej rynek, dzięki czemu powstanie wiele nowych miejsc parkingowych; ponadto przewidziano pięć miejsc wejścia na rynek.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła też, że nie będzie problemu z dojazdem do obiektów handlowych od strony rynku, ponieważ ruch kołowy i obsługa zostaną zapewnione, a inwestorzy przyjęli takie rozwiązanie.
Głos zabrał pan Lesław Markiewicz, który zwrócił uwagę, że jeśli rynek ma służyć w różnych porach roku to nachylenie płyty nie zda egzaminu, gdyby powierzchnia była płaska, zimą mogłoby powstać tam lodowisko. Ponadto pan Lesław Markiewicz zwrócił się do przewodniczącego Rady Marka Błajeckiego i do przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Macieja Schneidera, powiedział, że w marcu jeden z nich wnioskował o odrzucenie projektu GEOBUDU, jako niezgodnego z oświadczeniem z 2002 i 2006 roku i Rada projekt odrzuciła; podczas sesji 30 lipca, odrzucono również wezwanie do usunięcia wady prawnej o co wnioskowała firma GEOBUD.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki podsumował, że są dwa warianty zagospodarowania Rynku i w związku z opinią Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta podda pod głosowanie wersję z 36 miejscami parkingowymi. Przewodniczący Rady Marek Błajecki zaproponował też dopisanie w treści oświadczenia, że dotyczy ono także parkingów.
Sekretarz Maciej Dettlaff naniósł stosowną zmianę w treści oświadczenia.
Radny Maciej Schneider zaproponował przeprowadzenie głosowania imiennego.
Radny Janusz Szafarkiewicz zapytał, jak można głosować, aby zachować możliwość oddania głosu w stosunku do obu wariantów, zgłosił też, aby wprowadzić taką możliwość.
Radca prawny Roman Wróbel wyjaśnił, że najprościej będzie przeprowadzić dwa głosowania.
Radny Janusz Szafarkiewicz wniósł o głosowanie wariantu z 43 miejscami.
Radny Maciej Schneider zwrócił uwagę na zapis w opisie do projektu o ruchu dwukierunkowym i zapytał czy będzie to później analizowane.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że sprawa ruchu, komunikacji jest problemem wtórnym, zapytała też, jakie są propozycje.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zaproponował, aby wprowadzić zapis, że ruch będzie jednokierunkowy.
Sekretarz Maciej Dettlaff ponownie naniósł stosowną zmianę w treści oświadczenia.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przeprowadzeniem głosowania imiennego w stosunku do obu wariantów oraz oświadczenia. Za głosowaniem imiennym głosowało 15 radnych.
Wobec powyższego, przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził najpierw głosowanie imienne nad wariantem II koncepcji zagospodarowania rynku z 36 miejscami parkingowymi.
Stanisław Balbierz – jestem za
Andrzej Balcerek – jestem przeciw
Marek Błajecki – jestem za
Zbigniew Czyż – jestem przeciw
Andrzej Dettloff – jestem przeciw
Róża Grześkowiak – jestem przeciw
Władysław Hetman – jestem przeciw
Krzysztof Jopek – wstrzymuje się od głosu
Ewelina Marcinkowska – jestem za
Danuta Panek-Janc – jestem za
Ewa Pietrzak – jestem za
Urszula Rudzińska – jestem za
Maciej Schneider – jestem za
Maciej Stelmachowski – jestem za
Janusz Szafarkiewicz – jestem przeciw
Przewodniczący Rady Marek Błajecki ogłosił przyjęcie wersji II koncepcji zagospodarowania rynku z 36 miejscami parkingowymi, 8 radnych głosowało za, 6 przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Wobec powyższego nie przeprowadzono głosowania nad drugim wariantem.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie imienne nad oświadczeniem w sprawie propozycji zagospodarowania Rynku w Puszczykowie w zakresie przestrzeni publicznej i układu komunikacji.
Stanisław Balbierz – jestem za
Andrzej Balcerek – jestem przeciw
Marek Błajecki – jestem za
Zbigniew Czyż – wstrzymuje się od głosu
Andrzej Dettloff – wstrzymuje się od głosu
Róża Grześkowiak – wstrzymuje się od głosu
Władysław Hetman – wstrzymuje się od głosu
Krzysztof Jopek – wstrzymuje się od głosu
Ewelina Marcinkowska – jestem za
Danuta Panek-Janc – jestem za
Ewa Pietrzak – jestem za
Urszula Rudzińska – jestem za
Maciej Schneider – jestem za
Maciej Stelmachowski – jestem za
Janusz Szafarkiewicz – jestem przeciw
Przewodniczący Rady Marek Błajecki ogłosił przyjęcie Oświadczenia Nr 5/08/V, 8 radnych głosowało za, 2 przeciw, 5 wstrzymało się od głosu.
Ad 13. Sprawozdanie z bieżącej działalności burmistrza.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała, że w dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie z przedstawicielami Bretanii, podczas którego omawiana była możliwość rozszerzenia współpracy; burmistrz poinformowała, że czynione są starania o uzyskanie funduszy zewnętrznych na wyjazd radnych z Puszczykowa i Dopiewa na szkolenie, byłyby to warsztaty wyjazdowe w Brukseli i Chetaugiron, które miałyby się odbyć jesienią przyszłego roku.
Ponadto burmistrz poinformowała o spotkaniu w sprawie bezkolizyjnego przejścia dla zwierząt przez drogę nr 430, Puszczykowo byłoby wnioskodawcą, ale projekt byłby wspólny wraz z Wielkopolskim Parkiem Narodowym i Wojewódzkim Zarządem Dróg.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała także o rozmowach z PKP S.A. w sprawie dworców w Puszczykowie, wyjaśniła, że ciągle trwają negocjacje, sprawa zostanie także skierowana do rozpatrzenia przez komisje Rady, ponieważ pojawiła się możliwość dzierżawy co daje szansę na uporządkowanie terenu przy obu dworcach.
Radny Janusz Szafarkiewicz zapytał, dlaczego sprawozdanie burmistrza nie było przekazane razem z materiałami na sesję, jak było to wcześniej uzgodnione.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że opracowanie sprawozdania opóźniło się z powodu choroby pracownika i przeprosiła za niedotrzymanie wcześniejszego zobowiązania.
Ad 14. Informacje przewodniczącego Rady.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki odczytał pismo skierowane do niego przez panią Barbarę Mulczyńską-Dywan w sprawie interpelacji radnego Stanisława Balbierza dotyczącej włazów na ulicy Poznańskiej.
Radny Stanisław Balbierz powiedział, że nie rozumie, jak można w trakcie realizacji inwestycji zakładać popękane włazy i później je wymieniać.
Następne przewodniczący Rady Marek Błajecki zapoznał zgromadzonych ze skarga firmy GEOBUD dotyczącą stwierdzenia nieważności uchwały. Ponadto przewodniczący przedstawił pismo Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego Wielspin w sprawie drogi dojazdowej do ośrodka. Przewodniczący Rady poinformował, że umówi się na rozmowę z prezesem ośrodka i zaprosił także chętnych do udziału w tym spotkaniu.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poinformował też o przekazaniu przez posła Marka Zielińskiego odpowiedzi poszczególnych ministerstw na interpelacje poselskie. Przewodniczący wyjaśnił, że z materiałami można się zapoznać w Biurze Rady Miasta.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że jedna z interpelacji dotyczyła kwestii określenia, która gmina jest najbliższa, co było ważne w przypadku podejmowania uchwały dotyczącej przedszkoli i określenia stawek na jedno dziecko. Burmistrz zwróciła uwagę, że opinia ministerstwa jest tożsama ze zdaniem miasta, za to odmienna od zdania Wojewody Wielkopolskiego, który uchylił uchwałę Rady twierdząc, że to Mosina, a nie Komorniki jest bliżej; efekt to strata pół roku na wyjaśnienie i wniesienie nowej uchwały, co spowodowało niemożność przygotowania dla przedszkoli umów na dzierżawy.
Następnie przewodniczący Rady Marek Błajecki odczytał przekazany do Rady przez burmistrza apel mieszkańców o przywrócenie ciszy i spokoju na zakolu Warty; apel dotyczy zarówno kładów, motocykli, jak i organizacji imprez przez miasto.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że głosy w tej sprawie są podzielone, dużo osób jest bardzo zadowolonych z tego co dzieje się na zakolu Warty; burmistrz zwróciła się do obecnego na sali redaktora Głosu Wielkopolskiego pana Roberta Domżała, który jest autorem artykułu mówiącego o tym, że miasto nie wie co zrobić z tym terenem, burmistrz wyjaśniła, że aby podjąć właściwą decyzję konieczna jest szeroka dyskusja.
Ad 15. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radny Stanisław Balbierz poprosił o kopię pisma, jakie pani Barbara Mulczyńska-Dywan skierowała do przewodniczącego Rady, zwrócił też uwagę, że pismo to powinno być skierowane do niego, jako autora interpelacji.
Radny Janusz Szafarkiewicz zwrócił uwagę na źle sformułowane zaproszenia na inaugurację Puszczykowskiej Jesieni Kulturalnej, jego zdaniem użyta została zła forma.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka zgodziła się z radnym, wyjaśniła, że głównym celem imprezy jest wręczenie honorowych odznaczeń, a koncert jest dedykowany Zasłużonym.
Radny Andrzej Balcerek poinformował, że został upoważniony przez inwestorów w tej sprawie, wyjaśnił, że do urzędu skierowane zostało pismo, na które do tej pory nie otrzymano odpowiedzi, podobnie na pismo, które przesłał wraz z radnym Krzysztofem Jopkiem.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedziała, ze w tej chwili nie wie o jakich pismach jest mowa, ale o ile odpowiedź jeszcze nie została przekazana, co sprawdzi, to na pewno zostanie udzielona.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, ze odnośnie pisma dotyczącego ruchu na rynku, odpowiedź była przesłana, ale jutro jeszcze raz to sprawdzi.
Radny Andrzej Balcerek wyjaśnił, że w piśmie, które kierował było kilka punktów, nie tylko dotyczący komunikacji na Rynku.
Ad 16. Wolne głosy.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki oddał głos mieszkańcom.
Pani Krystyna Kędziora powiedziała, że jej zdaniem i wielu innych mieszkańców, na rynku w ogóle nie powinno być samochodów, dodała, że mieszkańcy nie godzą się na takie rozwiązanie a plac ma być miejscem spotkań mieszkańców.
Następnie pan Tomasz Walkowiak zabrał głos w sprawie miejsc parkingowych na rynku i zwrócił uwagę, że panuje tendencja pozbywania się ruchu kołowego z rynków, ma to być wizytówka miasta, a nie jest nią parking.
Pan Tomasz Walkowiak zapytał też, czy okoliczne gminy mogą wspólnie coś zrobić w sprawie wiaduktu w Łęczycy, aby ułatwić komunikacje z Poznaniem, ponieważ planowana jest tu trasa szybkiej kolei, a to spotęguje korki.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że takie dyskusje są prowadzone, temat był poruszany pomiędzy gminami mikroregionu, również z PKP S.A., ale niestety w Łęczycy nie przewidziano budowy wiaduktu, przejazd będzie zamykany automatycznie, są zapewnienia, że będzie się to odbywało bardzo sprawnie. Burmistrz odniosła się też do budowy podziemnego przejazdu w Puszczykowie, który został oprotestowany w związku z opiniami urbanistów, że zeszpeciłby otoczenie, dodała, że miasto optuje za budową przejazdu na wysokości Atrium, ale dziś trudno określić możliwości.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła też, że liczba przejazdów jest ściśle zaplanowana, zaprosiła też do udziału w spotkaniach z przedstawicielami Wojewódzkiego Zarządu Dróg, zwróciła też uwagę, że ubiegłoroczna modernizacja drogi nr 430 wskazuje na to, że w najbliższym czasie nie zostaną przeprowadzone jakieś inne inwestycje na tym odcinku.
Głos zabrała pani Anna Szawelska, która zwróciła uwagę, że w zamieszczonym na stronie internetowej ogłoszeniu o naborze na zastępstwo do Biura Rady Miasta, błędnie powołano art. 3a ustawy o pracownikach samorządowych, ponieważ przepis ten dotyczy naboru na wolne stanowiska, a w tym przypadku jest pracownik a ogłoszenie dotyczy zastępstwa.
Sekretarz Maciej Dettlaff podziękował za tą uwagę.
Radna Urszula Rudzińska podjęła temat braku lewoskrętu do Komornik na wysokości Łęczycy, co powoduje utrudnienia w ruchu.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że będzie to tematem rozmów z Wojewódzkim Zarządem Dróg.
Głos zabrała pani Anastazja Tyrlicka, która powiedziała, że na rynku spodziewała się spokoju i zieleni, mieszkańcy chcą, aby to miejsce zapewniało im spokój, ale wielu nie ma odwagi, aby przyjść na posiedzenie Rady i mówić o takich potrzebach.
Następnie pan Andrzej Ziaja podjął temat skargi na bezczynność burmistrza, stwierdził, że jego zdaniem radni zbyt szybko zakończyli dyskusję nad skargą złożoną przez panią Różę Banach i przypomniał tok postępowania nad tą sprawą w Urzędzie, Samorządowym Kolegium Odwoławczym i Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, zapytał też, czy urząd złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w wymaganym terminie.
Radca prawny Roman Wróbel odpowiedział, że skoro Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpatrzył sprawę, to należy przyjąć, że skarga została przekazana w terminie i teraz, zgodnie z zaleceniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w Urzędzie toczy się postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla działki nr 127/3.
Radna Ewa Pietrzak zwróciła uwagę na nierówną nawierzchnię na skrzyżowaniu ulic Wysokiej i Poznańskiej, zapytała, czy nawierzchnia zostanie wyrównana.
Ustalono, że odpowiedź zostanie udzielona na piśmie.
Ad 17. Zamkniecie sesji.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki o godzinie 20.42 zakończył posiedzenie Rady.
 
 
    Protokolant                                                     Przewodniczący Rady Miasta         
            Katarzyna Szóstak                                                            Marek Błajecki
Lista wiadomości