Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 30/08/V z 30 sesji Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 października 2008 r.

Protokół nr 30/08/V
z 30 sesji Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 29 października 2008 r.
Godzina rozpoczęcia: 17.00
Godzina zakończenia: 20.30
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr 29/08/V z dnia 17 września 2008 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Uchwale Nr 93/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na dzierżawę nieruchomości położonej przy ulicy Poznańskiej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowo.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości na potrzeby stołówki w Szkole Podstawowej Nr 1.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 193 położonej w Puszczykowie w rejonie ulic: Przecznica i Bukowej, obręb Puszczykowo Stare, arkusz 6.
 13. Sprawozdanie z bieżącej działalności burmistrza.
 14. Informacje przewodniczącego Rady.
 15. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 16. Wolne głosy.
 17. Zamkniecie sesji.
Ad 1. Otwarcie sesji.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki, przywitał radnych i gości, stwierdził quorum oraz rozpoczął obrady. Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Ad 2. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał, czy są jakieś uwagi do porządku obrad.
Radny Zbigniew Czyż wniósł o rozszerzenie porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie zmiany podatku od nieruchomości.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki wyjaśnił, że projekt uchwały został w wersji ostatecznej złożony przed sesją, jednak wcześniej został zaopiniowany przez panią burmistrz.
Radny Maciej Schneider wniósł o przeprowadzenie głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały odnośnie zmiany podatku od nieruchomości.
Wobec braku innych uwag, przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad wnioskiem radnego Zbigniewa Czyża o rozszerzenie porządku obrad. Wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkt 12A „Podjęcie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości„ został przyjęty jednogłośnie, 15 głosami za.
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 29/08/V z dnia 17 września 2008 r.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał, czy są jakieś uwagi do protokołu.
Radna Róża Grześkowiak zwróciła uwagę, że w projekcie otrzymanym przez radnych w nagłówku podana jest zła data, powinno być 17 września 2008 r.
Poprawkę naniesiono.
Wobec braku uwag do protokołu, przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie w sprawie jego przyjęcia. Protokół nr 29/08/V z dnia 17 września 2008 r. został przyjęty 14 głosami za przy 1 wstrzymującym się.
Ad 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Uchwale Nr 93/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008.
Skarbnik Piotr Szmytkowski przedstawił proponowane zmiany w budżecie, wyjaśnił że konieczna jest zmiana w Załączniku nr 2 Wydatki. Skarbnik dodał, że Regionalna Izba Obrachunkowa zwróciła uwagę na niewłaściwy zapis w poprzedniej uchwale zmieniającej budżet, gdzie w dziale dotyczącym pomocy społecznej, w środkach własnych powinna być cyfra 9 a jest 0.
Następnie skarbnik Piotr Szmytkowski bardziej szczegółowo poinformował o ważniejszych zmianach budżetu m.in. w dziale Kultura Fizyczna i Sport zmniejszenie o 243 tys. zł na budowę obiektów sportowych, dodał również, że ze względu na wnioski złożone przez szkoły a także zwiększenie kwoty dotacji dla przedszkoli mogą pojawić się niedoszacowania, dlatego proponowane jest zwiększenie w rezerwie celowej.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider wyjaśnił, że podczas głosowania nad przyjęciem projektu uchwały 4 członków komisji opowiedziało się za, a 3 było przeciw.
Radny Krzysztof Jopek zapytał, czy przesunięcia w dziale Kultura Fizyczna i Sport są spowodowane tym, że nie rozpoczęły się prace projektowe, czy też kwota przeznaczona na ten dział była zbyt duża.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poprosiła o komentarz przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Danutę Panek-Janc uzasadniając, że zgodnie z sugestią Komisji podjęto działania w kierunku rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 i sali gimnastycznej. Burmistrz dodała, że w związku z tym budowa hali sportowej w przyszłorocznych i wieloletnich planach inwestycyjnych miasta stoi pod znakiem zapytania.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Danuta Panek-Janc powiedziała, że burmistrz wystarczająco przedstawiła sytuację.
Radny Andrzej Balcerek powiedział, że około półtora roku wcześniej miały powstać koncepcje rozbudowy budynku przy boisku, dodał, że pracownicy Urzędu twierdzili, że budynek może być wykonany, zapytał dlaczego nic się nie dzieje w tym kierunku.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedziała, że mowa o budynku, którego już nie ma, a wykonany był z dykty. Następnie burmistrz zachęciła do zapoznania się z koncepcjami zagospodarowania terenu byłego MOSiRu, dodała też, że miasto nie zapomniało o tym terenie, jednak nie można niczego budować nie znając koncepcji całości, zasięgu boiska. Burmistrz wyjaśniła również, że konkursy pozwolą, aby do końca stycznia przyszłego roku miasto przedstawiło koncepcję.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zauważył, że przy konstrukcji budżetu w ościennych gminach wysokość środków przeznaczonych na sport waha się pomiędzy 1,5% a 2%, tymczasem w Puszczykowie na kulturę przeznacza się 3% a na sport 0,8%. Ponadto wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zwrócił uwagę na tegoroczne założenia odnośnie rozpoczęcia inwestycji związanych ze sportem i zapytał, czy w związku z opinią Komisji Edukacji, Kultury i Sportu odnośnie rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2, Rada Miasta to akceptowała. Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz dodał, że pomijanie prac projektowych przy budowie hali sportowej przypomina sprawę rynku, gdzie sprawy projektów pozwalające na budowę były przesunięte na kolejny rok czego efektem jest dzisiejsza sytuacja na rynku.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedziała, że dyskusja odbędzie się przy ustalaniu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, wtedy podjęta zostanie decyzja czy wielofunkcyjna hala jest potrzebna i czy są na jej budowę pieniądze. Burmistrz dodała, że jest zapotrzebowanie na halę przyszkolną, a dyskusja w listopadzie zdecyduje czy budowana będzie wielofunkcyjna hala widowiskowo-sportowa i czy są na to środki.
Wobec braku innych głosów przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany w Uchwale Nr 93/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008 wraz ze zmienionym Załącznikiem nr 2. Uchwała Nr 151/08/V została przyjęta 9 głosami za, przy 6 głosach przeciw (uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnił, że uchwała jest konsekwencją decyzji z grudnia 2007 roku i marca 2008 roku, deficyt w wersji z marca 2008 roku wynosił 4,7 mln zł, ale uzyskano pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 200 tys. zł, wobec czego w celu zbilansowania budżetu konieczne jest zaciągnięcie 4,5 mln zł kredytu.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider poinformował, że 4 członków Komisji głosowało za projektem uchwały, 1 był przeciw a 2 wstrzymało się od głosu.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał, jak po zaciągnięciu kredytu będą wyglądały wskaźniki zadłużenia miasta.
Skarbnik Piotr Szmytkowski poinformował, że wskaźnik obsługi długu maksymalnie może wynosić 15%, jest 5,75%, natomiast wskaźnik zadłużenia maksymalnie może wynosić 60%, jest 14,33%. Skarbnik dodał, że kredyt jest zaciągany w celu zbilansowania budżetu i aby wszystkie zadania zostały wykonane taka kwota jest niezbędna.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zapytał, czy kredyt jest jednorazowy, dodał, że nie chciałby, aby tak jak w poprzednim roku 3 mln zł były przeniesione na kolejny rok. Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zaproponował, aby w uchwale zaznaczyć, że kredyt będzie zaciągnięty „do” 4,5 mln zł i był pobierany sukcesywnie w miarę potrzeb, ponadto dodał, że na posiedzeniach Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisji Edukacji, Kultury i Sportu zapoznał się z procentem wydatkowania na poszczególne działy, w niektórych działach procent ten jest mniejszy niż zakładany i jego zdaniem na koniec roku wystarczy mniejszy kredyt.
Skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnił, że ubiegłoroczny kredyt opiewał na 2,6 mln zł, ale umowa kredytowa była tak skonstruowana, że zaciągano kolejne transze, ponadto skarbnik dodał, że na przeniesieniu znaczącej kwoty zaważyło wpłynięcie w dniu 31 grudnia środków z Urzędu Marszałkowskiego za realizację ulicy Poznańskiej. Skarbnik zaznaczył też, że kredyt był brany na pokrycie płatności w pierwszych dekadach stycznia, dodał też, że teraz przetarg na 4,5 mln zł ale umowa będzie tak skonstruowana, aby pobierać tyle ile będzie potrzebne i nie płacić odsetek za niewykorzystanie środków.
Głos zabrała burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która zwróciła uwagę, że na posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta było wyraźnie powiedziane, że pobieranie transz będzie etapowane w zależności od potrzeb, a podpisanie umowy na 4,5 mln zł nie jest równoznaczne z tym, że tyle zostanie zaciągnięte.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider powiedział, że na posiedzeniu Komisji uchwała była omawiana i wyjaśniono, że kredyt będzie do wysokości 4,5 mln zł, wobec czego nie widzi problemu, aby dopisać „do” w uchwale.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał, jakie będą konsekwencje dopisania w uchwale, że kredyt zostanie zaciągnięty „do” 4,5 mln zł.
Radca prawny Roman Wróbel powiedział, że jego zdaniem zmiana nie będzie ważyła, pozostaje kwestia proceduralna i ewentualna reakcja Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO).
Skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnił, że aby zaciągnąć kredyt musi być opinia RIO, dodał też, że do tej pory nie było podobnego przypadku, ale dla RIO najważniejsze będzie zbilansowanie budżetu, według niego dopisanie „do” nie jest właściwe.
Radca prawny Roman Wróbel dodał, że dla bezpieczeństwa ten kredyt musi być pobrany w wysokości deficytu.
Wobec wniosku wiceprzewodniczącego Rady Janusza Szafarkiewicza, przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad zmianą w §1 omawianej uchwały i nadaniem mu brzmienia „Rada Miasta postanawia wyrazić zgodę na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości do 4.500.000 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na finansowanie wydatków nie znajdujących pokryciaw planowanych dochodach Miasta w 2008 roku”. Za zmianą głosowało 11 radnych, 4 wstrzymało się od głosu.
Radny Władysław Hetman zapytał, jak kwotowo wygląda zadłużenie miasta na dziś.
Skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnił, że kwota zadłużenia wynosi 3.511.100,00 zł, a po zaciągnięciu kredytu, na koniec roku po spłatach będzie 7.973.900,00 zł.
Radny Maciej Stelmachowski zapytał, jakie są warunki wyboru kredytu w przypadku przetargu.
Skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnił, że nie można tego określić wprost, ponieważ przetarg zależy od specyfikacji, jedynym miernikiem przy przetargu jest marża, dodał też, że przez ostatnie dwa lata miasto nie poniosło żadnych kosztów oprócz odsetek, ponieważ tak było określone w specyfikacji.
Wobec braku innych głosów przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Uchwała Nr 152/08/V została przyjęta 8 głosami za, przy 5 przeciw i 2 wstrzymujących się (uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na dzierżawę nieruchomości położonej przy ulicy Poznańskiej.
Pan Waldemar Luther omówił projekt uchwały, wyjaśnił, że dotyczy ona przedłużenia dzierżawy PKO BP na teren podjazdu i schodów przy ul. Poznańskiej (narożnik ul. Podgórnej). Pan Waldemar Luther dodał, że zgodnie z przepisami, jeśli dzierżawa dotyczy okresu dłuższego niż trzy lata i jest to kontynuacja wcześniejszej umowy, Rada Miasta musi wyrazić na nią zgodę, zaznaczył też, że teren którego dotyczy dzierżawa to około 20m2, przy czym proponowane jest podpisanie umowy na okres do końca 2015 r.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał o teren sąsiadujący z bankiem znajdujący się przy ulicy Podgórnej.
Pan Waldemar Luther wyjaśnił, że działka, budynek i parking należą do Spółdzielni SPOŁEM, wyjaśnił też, że opłata pobierana jest kwartalnie w wysokości około 150,00 zł netto.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider poinformował, że Komisja jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Radna Danuta Panek-Janc zapytała, dlaczego dzierżawa ma być przedłużona właśnie do 2015 roku, ponieważ to drobna kwota i niewiele zmienia.
Pan Waldemar Luther wyjaśnił, że taki okres umowy jest proponowany przez miasto, nie można przewidzieć czy np. w tym czasie obiekt będzie jeszcze przebudowywany, czy dotychczasowy dzierżawca będzie chciał się przenieść, ale jest to bezpieczny termin.
Radna Urszula Rudzińska zapytała, czy kwota dzierżawy będzie podlegała ewentualnym zmianom i czy jej wysokość jest zbliżona lub równa jak w podobnych punktach.
Pan Waldemar Luther wyjaśnił, że wysokość dzierżawy ustalana jest w oparciu o zarządzenie burmistrza, które jest w razie potrzeby zmieniane np. jeśli zmienią się ceny na rynku, ponadto w umowie znajduje się klauzula, określająca kiedy można wcześniej ją rozwiązać.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka dodała, że wszystkie stawki na dzierżawy gruntów, nieruchomości są podobne.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenie zgody na dzierżawę nieruchomości położonej przy ulicy Poznańskiej. Uchwała Nr 153/08/V została przyjęta jednogłośnie, 15 głosami za (uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowo.
Pan Waldemar Luther przedstawił projekt uchwały, wyjaśnił, że fragment ulicy bez nazwy to odnoga ulicy Morenowej, zaczątek głównego ciągu komunikacyjnego na nowym osiedlu, dodał też, że nazwanie ulicy ułatwi sprawy meldowania ludności, a proponowana nazwa Myśliwska nawiązuje do sąsiedztwa Wielkopolskiego Parku Narodowego.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał czy są inne propozycje nazwy lub pytania.
Radny Andrzej Balcerek zapytał, czy mieszkańcy sami nie proponowali nazwy.
Pan Waldemar Luther wyjaśnił, że dotychczas ulicę zamieszkuje jeden mieszkaniec, który złożył tylko wniosek o nadanie numeru posesji bez propozycji nazwy ulicy.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowo. Uchwała Nr 154/08/V została przyjęta 14 głosami za przy 1 wstrzymującym się (uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok.
Projekt uchwały przedstawił sekretarz Maciej Dettlaff, który wyjaśnił, że w ubiegłym roku podjęto próbę uchwalenia wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, jednak Wojewoda uchylił tą uchwałę i nadal konieczne jest przyjmowanie rocznych programów współpracy wraz z załącznikami, które się nie zmieniają, zmieniają się cele proponowane przez miasto. Ponadto sekretarz Maciej Dettlaff zaznaczył, że uchwalenie programu w przedstawianej formie pozwoli na ogłoszenie konkursu w pierwszej połowie listopada, co pozwoli na wcześniejsze złożenie ofert i podpisanie umów w grudniu, czyli realizacja niektórych projektów będzie możliwa już od stycznia.
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował też, że w przeddzień sesji tj. 28 października, odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi, na którym zaproponowano oddelegowanie reprezentanta organizacji do składu Zespołu Opiniująco-Doradczego rozpatrującego oferty. Propozycja ta jednak nie wzbudziła entuzjazmu, uzasadniano to brakiem takiej potrzeby i przywołano przykład poprzednich lat, kiedy nikt nie zarzucał Zespołowi np. braku obiektywizmu; organizacje jednogłośnie wycofały swój akces.
Ponadto sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że ustalenie kwot, które znajdą się w ogłoszeniu o konkursie należy do kompetencji burmistrza i dlatego brak ich w Regulaminie, jednak będą one ustalone przy zaciągnięciu opinii stosownych komisji Rady.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider poinformował, że Komisja jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Danuta Panek-Janc poinformowała, że Komisja również rozpatrywała projekt uchwały i też jednogłośnie zaopiniowała go pozytywnie, zwróciła się też do burmistrz o zwiększenie na potrzeby Działalności naukowej i wychowawczej, w związku z „rozpiską kwotową, która nie jest załączona do uchwały” gdzie na ten cel przewidziane jest 10 tys. zł co jest jedną z najniższych wartości biorąc pod uwagę inne działy. Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Danuta Panek-Janc dodała, że do dziś nie wiadomo czy projekt dotyczący zajęć pozalekcyjnych uzyska dofinansowanie, wobec czego zwraca się o zwiększenie.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że projekt na zajęcia pozalekcyjne opiewający na 90 tys. zł został rozpatrzony pozytywnie i ta kwota wpłynie do budżetu, a drugi, większy projekt jeszcze nie został rozpatrzony, ale jest też sporo konkursów pozwalających na zdobycie dofinansowania na zadania oświatowe.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Danuta Panek-Janc powiedziała, że jeśli projekt na ponad 3 mln nie uzyska dofinansowania, to nie można zakładać, że 90 tys. zł rozwiąże problem. Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Danuta Panek-Janc dodała, że jeśli projekt upadnie, na działania sportowe przeznaczone zostanie 185 tys. zł i jest to osiemnaście różnych działań, zaproponowała, aby np. odjąć po 1 tys. zł z każdego działania i 18 tys. zł dołożyć do działań związanych z kulturą.
Sekretarz Maciej Dettlaff sprostował, że zestawienie, które przedstawiono Komisji nie zawierało informacji o podziale środków na poszczególne działania, dodał, że przedstawiono w nim tylko kwoty na jakie złożono wnioski, organizacje zgłosiły o jakie środki będą się ubiegać i jest to tylko wyznacznik zainteresowania organizacji zadaniami. Ponadto sekretarz zwrócił uwagę, że w ubiegłym roku rozdysponowano 200 tys. zł, a po zsumowaniu oferty organizacji, potrzebne byłoby 320 tys. zł, ale to Rada określi wysokość środków przy konstruowaniu budżetu na przyszły rok.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka dodała, że jeśli ponad 3 mln zł zostaną uzyskane to pieniądze będą rozłożone na 3 lata, ponadto muszą być przeznaczone na zajęcia typowo uzupełniające edukację szkolną. Burmistrz dodała, że jeśli będzie zapotrzebowanie nie ma powodu aby nie zwiększyć ilości środków, ponadto komisja będzie weryfikowała na ile oferty są zbieżne z programem urzędu i programem na rok następny.
Burmistrz dodała także, że w ubiegłym tygodniu prowadziła rozmowy z miejskim koordynatorem sportu, zgodziła się, że w bieżącym roku pieniądze wydane na sport były o wiele mniejsze, a duże środki zostały przeznaczone na koncerty ale też warsztaty oświatowe i edukacyjne dla młodzieży będące odpowiedzią na zapotrzebowanie młodych ludzi.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poinformował, że otrzymał sygnał z publiczności o chęci zabrania głosu, wyjaśnił jednak, że zgodnie ze Statutem będzie to możliwe dopiero w punkcie 16 obrad tj. Wolne głosy.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok. Uchwała Nr 155/08/V została przyjęta jednogłośnie, 15 głosami za (uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki wyjaśnił, że w dniu 6 października zebrała się kapituła w składzie:
Marek Błajecki – Przewodniczący Rady Miasta
Róża Grześkowiak – Przedstawiciel Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Maciej Dettlaff – Sekretarz Miasta.
Kapituła rozpatrzyła wnioski o przyznanie Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych i rozdysponowała 6 tys. zł przeznaczonych na ten cel w budżecie zgodnie ze stopniem osiągnięć kandydatów. Przewodniczący Rady Marek Błajecki zauważył, że w przyszłości dotychczasowa pula nagrody mogłaby zostać zwiększona. Przewodniczący Rady Marek Błajecki zarekomendował uchwałę.
Wobec braku uwag, przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Uchwała Nr 156/08/V została przyjęta jednogłośnie, 15 głosami za (uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej.
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Urszula Rudzińska wyjaśniła, że podczas ostatniego posiedzenia Komisji odbyło się spotkanie z osobami oddelegowanymi przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i obie placówki Caritas działające przy puszczykowskich parafiach. Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Urszula Rudzińska dodała, że osoby te wyraziły wolę pracy w Komisji Mieszkaniowej i są dziś obecne podczas posiedzenia Rady aby to potwierdzić, ponadto członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt proponowanej uchwały.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poinformował, że należy jeszcze wybrać przedstawiciela Rady, który weźmie udział w pracach Komisji Mieszkaniowej.
Radny Maciej Schneider zaproponował kandydaturę radnego Stanisława Balbierza.
Radny Stanisław Balbierz wyraził zgodę na włączenie do składu Komisji Mieszkaniowej. Więcej kandydatur nie zgłoszono.
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Urszula Rudzińska zaproponowała, aby oficjalnie zapytać kandydatów na członków Komisji Mieszkaniowej, czy wyrażają zgodę na powołanie w jej skład.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił kandydatów o potwierdzenie chęci włączenia w skład Komisji Mieszkaniowej.
Pan Remigiusz Motycki, będący kierownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej i przedstawicielem Urzędu zgodził się na powołanie w skład Komisji Mieszkaniowej.
Pani Wioletta Flieger będąca pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodziła się na powołanie w skład Komisji Mieszkaniowej.
Pani Maria Pałczyńska będąca przedstawicielem Caritasu działającego przy parafii pw. Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny zgodziła się na powołanie w skład Komisji Mieszkaniowej.
Pani Krystyna Radziszewska-Kaczmarek będąca przedstawicielem Caritasu działającego przy parafii pw. Matki Boskiej Wniebowziętej zgodziła się na powołanie w skład Komisji Mieszkaniowej.
Radny Stanisław Balbierz będący przedstawicielem Rady Miasta Puszczykowa zgodził się na powołanie w skład Komisji Mieszkaniowej.
Wobec braku uwag, przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie powołania komisji mieszkaniowej. Uchwała Nr 157/08/V została przyjęta 14 głosami za przy 1 wstrzymującym się (uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości na potrzeby stołówki w Szkole Podstawowej Nr 1.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że podobnie jak w przypadku dzierżawy terenu dla PKO BP, dotychczasowy dzierżawca złożył wniosek o przedłużenie umowy i w związku z tym konieczne jest podjęcie uchwały przez Radę. Sekretarz dodał, że projekt uchwały zakłada wynajęcie pomieszczeń w trybie bezprzetargowym, jednak najpierw zapoznano się z opinią Rady Rodziców i dyrekcji szkoły, ponadto priorytetem było zachowanie ceny obiadów na dotychczasowym poziomie i uzyskano zapewnienie, że do czerwca 2009 roku cena ta nie ulegnie zmianie. Ponadto umowa zawiera zapis, że ustalanie cen musi odbywać się w komunikacji ze szkołą i wymaga akceptacji dyrektora placówki.
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował też, że z najemcą uzgodniono podwyższenie czynszu, oraz docelowo przyjęcie sposobu rozliczania mediów, dotychczas nie były zainstalowane podliczniki i zgodnie z sugestią Komisji Edukacji, Kultury i Sportu przyjęto, że po ich założeniu najemca będzie ponosił opłaty za zużycie wody i energii, a czynsz zostanie zmniejszony, jednak do tego czasu płacony będzie ryczałt.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rady.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider poinformował, że sekretarz Maciej Dettlaff omówił już wszystkie uwagi, jakie zgłaszała Komisja, dodał też, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały uwzględniając zainstalowanie podliczników.
Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu Danuta Panek-Janc poinformowała, że Komisja również opiniuje projekt uchwały pozytywnie, dodała jednak, że postuluje o stworzenie jednolitych warunków dla obu stołówek, ponieważ istniejąca sytuacja wzbudza niepewność wśród mieszkańców i radnych.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zapytał, czy ryczałt ma być płacony dodatkowo.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że w pierwszej fazie najemca będzie płacił 500 zł i ta opłata zawiera media, intencją Komisji Edukacji, Kultury i Sportu było, aby obniżyć opłatę o 200 zł, ale zobowiązać najemcę do płacenia za media na podstawie odczytów z liczników.
Ponadto sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że faktycznie w Szkole Podstawowej nr 2 obiady są droższe, ale inne były warunki konkursu, dodał też, że nie można traktować obu stołówek równo ponieważ stołówka w Szkole Podstawowej nr 1 jest o wiele większa; w przyszłości, w miarę możliwości, miasto będzie dążyć do ujednolicenia.
Radna Ewa Pietrzak zapytała jak szybko jest możliwe obniżenie dzierżawy w Szkole Podstawowej nr 2.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że sprawa ta będzie przedmiotem analizy prawnej i negocjacji z firmą wynajmującą pomieszczenia, dodał też, że zmiana umowy krótko po przeprowadzeniu konkursu mogłaby wywołać protesty, których Urząd chce uniknąć.
Wobec braku uwag, przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości na potrzeby stołówki w Szkole Podstawowej Nr 1. Uchwała Nr 158/08/V została przyjęta jednogłośnie, 15 głosami za (uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 193 położonej w Puszczykowie w rejonie ulic: Przecznica i Bukowej, obręb Puszczykowo Stare, arkusz 6.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki oddał głos pani Alinie Stempniak, która wyjaśniła, że wywołanie uchwały związane jest z zamiarem wykorzystania budynku przejętego od wojska, w obecnym planie jest to teren specjalny. Pani Alina Stempniak dodała, że zmiana w planie ma pozwolić na szersze wykorzystanie obiektu, który dotychczas może zostać przeznaczony tylko na cele obrony cywilnej. Zamiarem miasta jest nadanie funkcji usług turystyki i rekreacji, kultury z możliwością zabudowy mieszkaniowej, co jest zgodne ze studium będącym w trakcie opracowania.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka dodała, że trwają przygotowania do zagospodarowania budynku i terenu, prowadzone są rozmowy z komendantem chorągwi poznańskiej Związku Harcerstwa Polskiego, dzięki współpracy są większe szanse na uzyskanie funduszy z projektów na rewitalizację obiektów powojskowych, jednak konieczny do tego jest nowy plan.
Wobec braku uwag, przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 193 położonej w Puszczykowie w rejonie ulic: Przecznica i Bukowej, obręb Puszczykowo Stare, arkusz 6. Uchwała Nr 159/08/V została przyjęta jednogłośnie, 15 głosami za (uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
12A. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany podatku od nieruchomości.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił radnego Zbigniewa Czyża o wyjaśnienia i oddał mu głos.
Radny Zbigniew Czyż poinformował, że 13 października złożył projekt uchwały, wcześniej przedstawiony radcy prawnemu Maciejowi Dehmelowi, który nie wnosił do niego uwag. Ponadto radny Zbigniew Czyż wyjaśnił, że przeprowadził liczne rozmowy z lokalnymi przedsiębiorcami i jednoznacznie twierdzą oni, że są pomijani przez Urząd, zwracają też uwagę, że miasto wydatkuje środki na różnego rodzaju cele statutowe np. organizacje imprez kulturalnych, finansowanie organizacji pozarządowych itp. ale brak działań mających na celu pomoc osobom prowadzącym działalność gospodarczą chociażby w kwestii miejsc parkingowych na rynku. Radny Zbigniew Czyż powiedział też, że przewidywany jest okres dekoniunktury, dlatego obniżenie podatku, który jest podatkiem kosztotwórczym jest zasadne, ponieważ ubiegłoroczny wzrost podatków spowodował wzrost cen niektórych usług, dlatego wnosi o obniżenie podatku dla przedsiębiorców.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poinformował, że stanowisko burmistrza w sprawie obniżenia podatku od nieruchomości dla osób prowadzących działalność gospodarczą jest negatywne i otworzył dyskusję.
Radna Urszula Rudzińska zapytała, czy ta propozycja została przeanalizowana przez skarbnika, jaka byłaby skala zmniejszenia dochodu dla miasta i jaki udział przypadłby na przeciętnego przedsiębiorcę.
Skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnił, że analiza wykazała, iż skutki nie uzyskania tych dochodów to prawie 77 tys. zł, dodał też, że budżet na 2008 rok wprowadził podniesienie tych podatków ze wskazaniem na wykorzystanie na potrzeby inwestycyjne, zwłaszcza realizację dróg, a biorąc pod uwagę, że wykonanie średniej długości ulicy to koszt około 400 tys. zł, proporcjonalnie około ¼ jakiejś ulicy nie zostałoby wykonane.
Radna Urszula Rudzińska zapytała ile przeciętnie zyskałby przedsiębiorca na obniżeniu podatku.
Skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnił, że jest około 800 podmiotów gospodarczych objętych tym podatkiem, więc na jednego przedsiębiorcę przypada około 100 zł w skali roku.
Radny Zbigniew Czyż powiedział, że nie można tego rozpatrywać w takich kategoriach, należałoby przeprowadzić szczegółową analizę, jaką powierzchnię na prowadzenie działalności wykazują przedsiębiorcy. Radny Zbigniew Czyż przytoczył też dane, jakie znalazł na temat podatków w ościennych gminach i poinformował, że miasto Puszczykowo jest drugie po Poznaniu gdzie stawka wynosi 19.01 zł/m2, Puszczykowo 18.50 zł/m2, najmniej płacą przedsiębiorcy w Komornikach gdzie stawka wynosi 17,19 zł/m2, dodał też, że z perspektywy możliwości zysków na terenie miasta np. w działalności handlowej, tak wysoki podatek jest nieuzasadniony.
Radna Urszula Rudzińska w odniesieniu do uzasadnienia i wyjaśnień radnego Zbigniewa Czyża zasugerowała, że bardziej zasadne jest danie burmistrzowi możliwości indywidualnego traktowania przedsiębiorców ponieważ nie każdy rodzaj działalności musi ucierpieć na dekoniunkturze, dodała też, że miasta obniżają podatki chcąc przyciągnąć inwestorów, jednak Puszczykowo nie ma takich terenów inwestycyjnych.
Głos zabrał radny Andrzej Balcerek, który powiedział, że wiele osób, które rozpoczęły działalność zamyka ją, radny podał tu przykład rynku. Ponadto radny Andrzej Balcerek przywołał wypowiedź pana Przemysława Schulza z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, gdzie twierdził on, że obniżenie podatku pozwoli uniknąć zwolnień w małych i średnich firmach, byłaby to też zachęta do otwierania małych podmiotów, które mogłyby się rozwinąć.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała, że w przeddzień sesji tj. 28 października, wraz z przewodniczącym Rady gratulowała właścicielom firmy Sevroll Poznań wyróżnienia certyfikatem „Najwyższa Jakość”. Burmistrz dodała, że przy tej okazji pytała przedsiębiorców, jak ich zdaniem obniżenie podatków wpłynęłoby na kondycję firmy i uzyskała odpowiedź, że byłoby to odczuwalne gdyby obniżono podatki o 1000 zł w skali roku.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka dodała też, że przy obniżeniu wysokości podatku dla jednej grupy mieszkańców należy spodziewać się protestów ze strony pozostałych, przy czym przedsiębiorcy postrzegani są, jako grupa zamożna.
Głos zabrała radna Danuta Panek-Janc, która powiedziała, że w przeliczeniu na miesiąc różnica w podatku wyniosłaby tylko około 10 zł na jednego przedsiębiorcę, co faktycznie nie będzie miało większego wpływu na prowadzoną przez niego działalność.
Radny Zbigniew Czyż zwrócił uwagę, że ważne jest jaką powierzchnię wykorzystuje dany przedsiębiorca, dodał też, że wykonanie budżetu za trzy kwartały jest na pułapie 43% i problem należy traktować bardziej globalnie.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił skarbnika o ustosunkowanie się do wypowiedzi radnego Zbigniewa Czyża.
Skarbnik Piotr Szmytkowski odpowiedział, że nie wie jak połączyć projekt tej uchwały z wykonaniem budżetu, wyjaśnił jednak, że wykonanie fizyczne jest rzędu około 50% przy zaangażowaniu w umowach na ponad 70% czyli na ten moment jest to prawidłowe, przewidziane są kolejne przetargi wtedy zaawansowanie wzrośnie.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie w związku z wnioskiem o głosowanie imienne. Za przeprowadzeniem głosowania imiennego nad uchwałą w sprawie zmiany podatku od nieruchomości opowiedziało się 13 radnych, 2 wstrzymało się od głosu.
Następnie przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowania imienne nad uchwałą w sprawie zmiany podatku od nieruchomość.
Stanisław Balbierz – jestem przeciw
Andrzej Balcerek – jestem za
Marek Błajecki – jestem przeciw
Zbigniew Czyż – jestem za
Andrzej Dettloff – jestem za
Róża Grześkowiak – wstrzymuje się od głosu
Władysław Hetman – wstrzymuje się od głosu
Krzysztof Jopek – jestem za
Ewelina Marcinkowska – jestem przeciw
Danuta Panek-Janc – jestem przeciw
Ewa Pietrzak – jestem przeciw
Urszula Rudzińska – jestem przeciw
Maciej Schneider – jestem przeciw
Maciej Stelmachowski – jestem przeciw
Janusz Szafarkiewicz – wstrzymuje się od głosu
Przewodniczący Rady Marek Błajecki ogłosił odrzucenie uchwały w sprawie zmiany podatku od nieruchomości. Za głosowało 4 radnych, 8 radnych głosowało przeciw, 3 wstrzymało się od głosu.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki o godzinie 19.00 ogłosił przerwę. Do obrad powrócono o godz. 19.15.
Ad 13. Sprawozdanie z bieżącej działalności burmistrza.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że sprawozdanie jest obszerne dlatego skupi się na najważniejszych wydarzeniach, dodała też, że na stronie internetowej miasta można zapoznać się z wcześniejszymi sprawozdaniami.
Burmistrz rozpoczęła od poinformowania o konsultacjach w Aquanet S.A. dotyczących nowych taryf oraz planów inwestycyjnych, wyjaśniła, że Rada Miasta Poznania podwyższyła opłatę za wodę o 7% i takiego wzrostu ceny należy się spodziewać.
Burmistrz zaprosiła wszystkich zgromadzonych do udziału w dyskusji połączonej z konsultacją z przedstawicielami wszystkich jednostek w sprawie rozwiązywania problemów społecznych w Puszczykowie. Spotkanie odbędzie się 12 listopada o godz. 14.00 na sali w starej szkole. Burmistrz dodała, że dyskusja ta nawiązuje do tematu konferencji, która odbyła się 3 września w Starostwie Powiatowym, dotyczącej strategii rozwiązywania problemów społecznych powiatu poznańskiego.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała również, że uczestniczyła w rozprawie z powództwa jednego z mieszkańców odnośnie gruntu przejętego pod drogę, dodała też, że ceny odszkodowań to bardzo ważny temat w związku z zagrożeniem dla miasta, dlatego wszystkie możliwe instytucje łącznie z ministrem budownictwa zostały powiadomione o sytuacji miasta; ceny gruntów wyznaczane są na podstawie bieżących cen gruntów okolicznych, co może narazić miasto na konieczność jednorazowej wypłaty kilkunastu milionów złotych w przypadku zakończenia procesów. Burmistrz dodała, że będzie prosiła o szczególny sposób traktowania miasta, możliwe jest zaciągnięcie kredytów z Banku Gospodarstwa Krajowego, co byłoby respektowane przez RIO nawet w przypadku przekroczenia wskaźników dla samorządów.
Następnie burmistrz poinformowała o rozstrzygnięciu konkursu urbanistycznego, wyjaśniła, że nie przyznano pierwszej nagrody, ale dwie drugie. Burmistrz dodała, że konkurs ukazał, jak różne są spojrzenia na ten sam teren, poinformowała też, że tym samym otwarta została dyskusja na temat zagospodarowania tego terenu i miasto czeka na uwagi, następnie podjęta zostanie próba przedstawienia koncepcji miasta.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała również o spotkaniu założycieli Stowarzyszenia Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego, podczas którego zaakceptowany został statut, a następnie dokumenty przekazano do Sądu Rejestrowego.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zapytał o punkt sprawozdania dotyczący spotkania z panem Markiewiczem i panem Nowakiem z GEOBUDU, czy można mówić o zbliżeniu stanowisk, ponadto czy odbyło się spotkanie z inwestorem przy rondzie, o które prosiła Rada.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że z inwestorem, którego teren znajduje się przy rondzie nie rozmawiano, ponieważ złożył on dokumenty, które wymagają odpowiedzi i jest ona formułowana, ewentualne rozmowy mogą zostać podjęte później. Co do spotkania z przedstawicielami GEOBUDU, burmistrz wyjaśniła, że firma ta nie widzi innych możliwości rozwiązań architektonicznych niż te, które zaproponowali, miasto próbuje za wszelką cenę rozwiązać konflikt, za zgodą firmy i przy zachowaniu wielkości zaprojektowanych pomieszczeń architekt Urzędu przygotowuje ofertę i następnie podjęte zostaną rozmowy.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zapytał, czy przy wycenie gruntu miasto nie ma możliwości przedstawienia kontrwyceny.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że niestety nie, ponieważ jeśli procedurę odszkodowawczą zatwierdzi wojewoda i odbędzie się rozprawa w Starostwie, podczas której określona zostanie kwota odszkodowania, następnie wydawane jest postanowienie sądu i w ciągu 14 dni miasto musi wypłacić odszkodowanie.
Głos zabrał pan Waldemar Luther, który dodał, że Starosta wydaje decyzję administracyjną, od której można się odwołać, jednak dotychczas przy podejmowaniu takich kroków, wszystkie odwołania były odrzucane, ponieważ Starosta nie widział błędów w operacie szacunkowym, gdy przygotowano kontroperat, kolegium rzeczoznawców uznało, że obydwa opracowania są prawidłowe.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zapytał, czy możliwe jest przedstawienie Staroście racji miasta wcześniej, na etapie ustaleń.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że za każdym razem wyczerpywane są wszystkie możliwości.
Sprawozdanie burmistrza z bieżącej działalności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad 14. Informacje przewodniczącego Rady.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki wyjaśnił, że radni mogli podczas sesji zapoznać się z pismami, jakie wpłynęły do Rady – kserokopie pism do wglądu w segregatorze. Ze względu na obecność prasy i mieszkańców przewodniczący Rady przedstawił korespondencję.
Jako pierwsze przedstawione zostało pismo mieszkańców ulicy Różanej, którzy wnoszą, aby nie budować na tej ulicy chodnika, a pieszojezdnię, przewodniczący Rady Marek Błajecki wyjaśnił, że sprawa ta była już omawiana podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Następnie przewodniczący Rady Marek Błajecki zapoznał zgromadzonych z prośbami różnych instytucji o dofinansowanie (m.in. Szpital w Puszczykowie, Komisariat Policji w Puszczykowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Luboniu) – sprawa dofinansowania została przekazana pod obrady Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poinformował też o wpłynięciu odpowiedzi na interpelacje poselskie przesłane przez posła Dariusz Lipińskiego (materiały do wglądu w Urzędzie), ponadto przewodniczący poinformował, że grupa mieszkańców z rejonu Niwki złożyła wniosek o formalne uznanie „minisamorządu”, dodał, że zainteresowani otrzymali informację, jakie zgodnie ze Statutem Miasta Puszczykowa muszą podjąć kroki w celu utworzenia Rady Osiedla.
Ponadto przewodniczący Rady poinformował, że wpłynęło pismo w sprawie orzeczenia Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w sprawie poprzedniego burmistrza Janusza Napierały, rozpatrywane były trzy sprawy w dwóch został on uniewinniony, jedna została umorzona, przewodniczący dodał, że prasa może zapoznać się z pismem w Urzędzie.
Ad 15. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radna Ewa Pietrzak poinformowała, że 8 listopada na parkingu przy kościele pw. Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny odbędzie się zbiórka krwi, radna zaprosiła do wzięcia udziału w akcji.
Ponadto radna Ewa Pietrzak zapytała czy są chętni do niesienia sztandaru Rady podczas Święta Niepodległości.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki powiedział, że chętni mogą zgłaszać się w najbliższym tygodniu.
Radna Ewa Pietrzak poinformowała też, że wraz z kilkoma mieszkańcami Puszczykowa wzięła udział w rajdzie rowerowym, który odbył się 18 października, rajd był organizowany przez Radio Merkury i przebiegał m.in. przez Puszczykowo. Radna podziękowała burmistrz Małgorzacie Ornoch-Tabędzkiej za znalezienie czasu i przyjęcie gości.
Radny Andrzej Dettloff zwrócił się o utwardzenie ścieżki prowadzącej do szpitala, z której korzystają okoliczni mieszkańcy.
Radny Stanisław Balbierz zwrócił uwagę, że ścieżka ta przebiega przez teren prywatny.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że zajmie się tą sprawą, ale jeśli ścieżka faktycznie przebiega przez teren prywatny, miasto nie będzie mogło nic zrobić.
Radna Urszula Rudzińska zapytała na jakiej zasadzie miasto dzierżawi teren, na którym zlokalizowany jest parking przy ulicy Ks. Posadzego, ponieważ uzyskała informację, że jeden z mieszkańców chciał wykupić miejsce na parking przed swoim sklepem i uzyskał odpowiedź, że nie ma takiej możliwości.
Wobec wielu wątpliwości związanych z własnością tego gruntu ustalono, że Urząd wyjaśni tą sytuację i przedstawi sprawę na kolejnej sesji.
Radna Danuta Panek-Janc przekazała prośbę mieszkańców ulicy Chrobrego odnośnie wyrównania fragmentu przy torach, gdzie znajduje się obniżenie terenu i po deszczach pojawia się bardzo duża kałuża. Ponadto radna zapytała, czy możliwe jest, aby sesje Rady Miasta Puszczykowa nie odbywały się w tym samym czasie co sesje Rady Powiatu Poznańskiego, ponieważ dziś odbyło się w Starostwie posiedzenie dotyczące oświaty, które w obliczu zmian oświatowych było istotne, a nie jest możliwa obecność na obu posiedzeniach.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki wyjaśnił, że sesje Rady Powiatu Poznańskiego rozpoczynają się o godzinie 10.00 i zwykle kończą się około godz. 14.00 więc radni mogą zdążyć na posiedzenie Rady Miasta Puszczykowa.
Radna Danuta Panek-Janc poprosiła o uwzględnienie tych terminów w przyszłości.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka dodała, że Starostwo nigdy nie informuje o sesjach wcześniej niż na dwa dni przed danym posiedzeniem, ponadto sesje odbywają się według stałego harmonogramu podobnie zresztą, jak sesje Rady Miasta Puszczykowa.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że sesje Rady Powiatu Poznańskiego zazwyczaj odbywają się w środy o godz. 10.00 najczęściej pod koniec miesiąca, ponadto temat oświaty poruszany na dzisiejszym posiedzeniu rozpatrywany był pod względem skutków finansowych dla powiatu więc w odniesieniu do szkolnictwa ponadpodstawowego i specjalnego, tym samym nie dotyczył problemów przed jakimi stoją samorządy.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poprosiła komendanta straży miejskiej o przekazanie informacji związanych z organizacją ruchu w dniu 1 listopada.
Pan Dariusz Borowski omówił proponowane zmiany w schemacie komunikacyjnym w dniu Wszystkich Świętych.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka uzupełniła, że obecne będą dodatkowe służby ponadto w piątek ukaże się „Echo Puszczykowa”, w którym znajduje się dokładny opis zmian oraz mapka.
Radna Urszula Rudzińska zapytała, czy zostanie zabezpieczone zaplecze sanitarne.
Pan Dariusz Borowski potwierdził, że tak.
Radny Zbigniew Czyż odniósł się do wizyty przewodniczącego Rady Marka Błajeckiego i wiceprzewodniczącego Rady Janusza Szafarkiewicza podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej, jego zdaniem przewodniczący Rady nie powinien ingerować w prace Komisji.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki odpowiedział, że jako radny ma prawo brać udział w posiedzeniach wszystkich Komisji. Podczas wspomnianego posiedzenia zapytał tylko przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Zbigniewa Czyża, kontrolą jakiego miesiąca Komisja się zajmuje, dodał, że okazało się iż kontrolowane są dokumenty z lipca, a z września i października jeszcze nie, za to od trzech posiedzeń komisja zajmuje się tegorocznym budżetem. Przewodniczący Rady dodał, że zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej, nie miała się ona zajmować kontrolą budżetu.
Radny Stanisław Balbierz zauważył, że w programie Komisji jest kontrola dokumentów, nie było mowy o sprawdzaniu budżetu, ponadto przewodniczący Rady miał prawo przyjść na posiedzenie.
Wobec rozbieżności zdań wniesiono, aby radca prawny Roman Wróbel przygotował analizę, jakie są prawa i obowiązki radnego i przewodniczącego rady miasta w stosunku do komisji rewizyjnej.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz poinformował, że powstaje pierwsza edycja konkursu, którego celem jest uhonorowanie aktywności samorządów za inwestycje sportowe, dodał, że materiały zostały przekazane na ręce pani burmistrz oraz przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że konkurs obejmuje kilkanaście kategorii i osobiście zachęca do wzięcia w nim udziału, przy czym opłata za przystąpienie do każdej z kategorii wynosi 200 zł.
Następnie dyskutowano na temat jawności posiedzeń komisji rewizyjnej, radca prawny Roman Wróbel wyjaśnił, że zgodnie ze Statutem przewodniczący komisji rewizyjnej może zaprosić na posiedzenie komisji biegłych i ekspertów. Sekretarz Maciej Dettlaff dodał, że wszystkie posiedzenia komisji są jawne, tylko w przypadku posiedzenie zespołu kontrolnego może zostać wyłączona jawność.
Radny Krzysztof Jopek poprosił radcę prawnego o odniesienie do wypowiedzi sekretarza w kontekście przeprowadzania przez Komisję Rewizyjną kontroli budżetu.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że mowa jest o kontroli rozpoczynanej zgodnie z Regulaminem Komisji Rewizyjnej, opisany w Statucie tryb przewiduje wszczęcie kontroli rozpoczynając od powołania zespołu kontrolnego itp. ustawa o samorządzie gminnym dotyczy wszystkich komisji i jest tam podana zasada jawności.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki wniósł, aby radca prawny przygotował wspomnianą wcześniej ekspertyzę.
Ad 16. Wolne głosy.
Pani Gabriela Ozorowska powiedziała, że Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa nie otrzymało z Urzędu odpowiedzi na pismo odnośnie współpracy z organizacjami pozarządowymi, ponadto Stowarzyszenie nie zostało zawiadomione o spotkaniu, podczas którego odbyła się dyskusja na temat oceny wniosków. Pani Gabriela Ozorowska dodała też, że Puszczykowo to jedyna gmina, gdzie przy ocenie wniosków brak przedstawicieli organizacji pozarządowych.
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że sprawdzi kwestię zaproszenia stowarzyszenia na spotkanie, dodał też, że w spotkaniu brali udział przedstawiciele piętnastu organizacji i to organizacje nie wyraziły chęci brania udziału w ocenianiu wniosków; odbyła się też dyskusja nad formami innego udziału przedstawicieli organizacji w ocenie wniosków np. jako mężów zaufania, ale żadnego modelu nie zaakceptowano. Sekretarz Maciej Dettlaff dodał, że obrady Zespołu Opiniująco-Doradczego są otwarte dla organizacji, a przedstawiciele organizacji zostali zaproszeni na posiedzenie.
Sekretarz Maciej Dettlaff dodał również, że decyzja przedstawicieli organizacji o odstąpieniu od udziału w ocenie wniosków była jednogłośna, podobnie wyglądało to w ubiegłym roku.
Pani Gabriela Ozorowska poprosiła, aby sprawdzić programy w innych gminach.
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że faktycznie w innych gminach organizacje biorą udział w ocenie wniosków, jednak nie wszędzie, ponadto podczas dyskusji pojawiły się konkretne odpowiedzi dlaczego organizacje nie chcą swych przedstawicieli w Zespole Opiniująco-Doradczym m.in. pojawia się możliwości podejrzenia o manipulację, faworyzację niektórych wniosków.
Głos zabrała burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która powiedziała, że jeśli Stowarzyszenie nie zostało powiadomione o spotkaniu z winy Urzędu, to za to przeprasza.
Ad 17. Zamkniecie sesji.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki o godzinie 20.30 zakończył posiedzenie.
 
Katarzyna Szóstak                                                                                              Marek Błajecki
    Protokolant                                                                                          Przewodniczący Rady Miasta
 
Lista wiadomości