Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 31/08/V z 31 sesji Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 listopada 2008 r.

Protokół nr 31/08/V
z 31 sesji Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 26 listopada 2008 r.
Godzina rozpoczęcia: 17.00
Godzina zakończenia: 19.05
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr 30/08/V z dnia 29 października 2008 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Uchwale Nr 93/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na dzierżawę nieruchomości położonej przy ulicy Działkowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Puszczykowie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Komisji Mieszkaniowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Miasto Puszczykowo w 2009 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla rejonu ulicy Morenowej – część B.
 12. Wybór członków do Zespołu Opiniująco-Doradczego powołanego do oceny ofert organizacji pozarządowych.
 13. Sprawozdanie z bieżącej działalności burmistrza.
 14. Informacje przewodniczącego Rady.
 15. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 16. Wolne głosy.
 17. Zamkniecie sesji.
Ad 1. Otwarcie sesji.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki, przywitał radnych i gości, stwierdził quorum oraz poinformował o usprawiedliwionej nieobecności wiceprzewodniczącego Rady Janusza Szafarkiewicza oraz radnej Urszuli Rudzińskiej, odnotowano także nieobecność radnego Zbigniewa Czyża. Następnie przewodniczący Rady Marek Błajecki rozpoczął obrady.
Ad 2. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał, czy są jakieś uwagi do porządku obrad.
Radny Władysław Hetman zaproponował aby punkt 11 porządku obrad tj. „Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla rejonu ulicy Morenowej – część B”, ze względu na obecność mieszkańców, został przeniesiony na początek obrad.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że ze względu na pozycję w proponowanym porządku obrad, projektant planu przybędzie na posiedzenie Rady o późniejszej godzinie.
Przewodniczący Rady Macek Błajecki zapytał, czy radny Władysław Hetman składa wniosek formalny o przeniesienie punktu 11 porządku obrad.
Radny Władysław Hetman zaprzeczył.
Przewodniczący Rady Macek Błajecki przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie, 12 głosami za.
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 30/08/V z dnia 29 października 2008 r.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał, czy są jakieś uwagi do protokołu. Wobec braku uwag do protokołu, przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie w sprawie jego przyjęcia. Protokół nr 30/08/V z dnia 29 października 2008 r. został przyjęty 11 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym.
Radny Zbigniew Czyż przybył na posiedzenie o godz. 17.20.
Ad 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Uchwale Nr 93/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008.
Skarbnik Piotr Szmytkowski przedstawił proponowane zmiany w budżecie, bardziej szczegółowo poinformował o ważniejszych zmianach m.in. w dziale Dochody, gdzie należało uwzględnić dotację Wojewody, a także w dziale Wydatki, gdzie należało uwzględnić przeniesienia w gospodarce mieszkaniowej. Ponadto skarbnik Piotr Szmytkowski poinformował, że środki na wynagrodzenia dla nauczycieli zostały uwzględnione w rezerwie burmistrza, dodał też, że na wniosek pana Karola Majewskiego kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, dokonano przeniesienia pomiędzy działami i rozdziałami odnośnie pomocy społecznej
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider wyjaśnił, że Komisja nie miała uwag do projektu uchwały a podczas głosowania 4 radnych było za, a 3 wstrzymało się od głosu.
Wobec braku głosów przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany w Uchwale Nr 93/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008. Uchwała Nr 160/08/V została przyjęta 8 głosami za, przy 5 głosach przeciw (uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Skarbnik Piotr Szmytkowski zwrócił uwagę, że w nagłówku uchwały poprawiona została data. Następnie skarbnik wyjaśnił, że uchwała nr 152/08/V w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z 29 października 2008 r. uzyskała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez gminę, jednak w trakcie procesu przetargowego jeden z banków wniósł o rozszerzenie paragrafów o informację o zabezpieczeniu kredytu wekslem in blanco, stąd propozycja zmiany.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider poinformował, że 4 członków Komisji głosowało za projektem uchwały, a 3 było przeciw.
Wobec braku głosów przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Uchwała Nr 161/08/V została przyjęta 7 głosami za, przy 5 głosach przeciw i 1 wstrzymującym (uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na dzierżawę nieruchomości położonej przy ulicy Działkowej.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że propozycja dotyczy zgody na dzierżawę nieruchomości przy ulicy Działkowej, jest to teren przyległy do posesji wnioskodawcy i jest to kontynuacja wcześniejszej umowy. Sekretarz dodał, że ze względu na okres umowy wynoszący ponad trzy lata konieczna jest zgoda Rady, stąd projekt uchwały, natomiast wysokość opłaty ustalana jest na podstawie zarządzenia burmistrza i wynosi około 1,5 zł za 1m2 rocznie.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider poinformował, że wszyscy członkowie Komisji zaopiniowali projekt uchwały pozytywnie.
Wobec braku głosów przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenie zgody na dzierżawę nieruchomości położonej przy ulicy Działkowej. Uchwała Nr 162/08/V została przyjęta jednogłośnie, 13 głosami za (uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że nabycie nieruchomości ma na celu uporządkowanie sytuacji własnościowej ulic miasta i uregulowanie stanu prawnego, wynegocjowano cenę 170 zł za m2 co daje łączną wartość 17 tys. zł.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider poinformował, że wszyscy członkowie Komisji zaopiniowali projekt uchwały pozytywnie.
Wobec braku głosów przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. Uchwała Nr 163/08/V została przyjęta jednogłośnie, 13 głosami za (uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Puszczykowie.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że nadanie ulicy nazwy ma na celu uporządkowanie, jest to ulica boczna od Konwaliowej, aby móc rozpocząć inwestycje właściciele nieruchomości wnioskują o nadanie nazwy, numeru porządkowego posesji, proponowana jest nazwa Miętowa, która powiązana jest z nazwami okolicznych ulic.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider poinformował, że Komisja opiniuje uchwałę pozytywnie i wszyscy członkowie Komisji opowiedzieli się za nazwą Miętowa.
Radna Ewa Pietrzak zaproponowała, aby ulicy nadać nazwę Bławatkowa.
Wobec powyższego, przewodniczący Rady Marek Błajecki zaproponował najpierw głosowanie nad uchwałą w sprawie nadania nazwy Miętowa ulicy w Puszczykowie, uzależniając od niego głosowanie uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy Bławatkowa. Przyjęto, że ulica będzie nosić nazwę Miętowa - 8 radnych głosowało za, 3 głosowało przeciw i 2 wstrzymało się od głosu; wobec powyższego Uchwała Nr 164/08/V została przyjęta (uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Komisji Mieszkaniowej.
Pan Remigiusz Motycki, wyjaśnił, że realizując zapisy uchwały Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 czerwca 2008 r. nr 135/08/V w sprawie zasad wynajmowania i zamiany lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Puszczykowo, Komisja Mieszkaniowa rozpoczęła prace. Pierwsze posiedzenie Komisji odbyło się 7 listopada, podczas spotkania wybrano przewodniczącego Komisji i sekretarza, powstał także regulamin określający podstawowe zasady pracy Komisji, sposób głosowania, rozpatrywania wniosków.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych.
Radna Danuta Panek-Janc w zastępstwie przewodniczącej Komisji Spraw Społecznych Urszuli Rudzińskiej poinformowała, że Komisja otrzymała projekt uchwały w dniu posiedzenia Komisji Spraw Społecznych wobec czego zadecydowano, iż w przypadku uwag zostaną one wygłoszone podczas sesji Rady Miasta. Radna Danuta Panek-Janc poprosiła o ujednolicenie § 4 pkt 4 Regulaminu, gdzie w odniesieniu do Puszczykowa występuje określenie Gmina, jak i Miasto.
Sekretarz Maciej Dettlaff naniósł poprawkę, wykreślił z treści Regulaminu określenie Gmina.
Radny Władysław Hetman zapytał, czy z treści Regulaminu powinno wynikać, że na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji dokonują wyboru przewodniczącego Komisji oraz sekretarza, oraz kto zwołuje posiedzenie.
Radca prawny Roman Wróbel, wyjaśnił, że wykonanie uchwały nr 135/08/V zostało powierzone burmistrzowi, zatem burmistrz ma obowiązek zwołania pierwszego posiedzenia Komisji Mieszkaniowej
Radna Danuta Panek-Janc zapytała, czy sporządzone przez Komisje Mieszkaniową listy na lokale mieszkalne i socjalne wymienione w § 5 Regulaminu nie powinny być przedstawione do publicznej wiadomości.
Radca prawny Roman Wróbel wyjaśnił, że taki zapis został ujęty w treści uchwały nr 135/08/V.
Sekretarz Maciej Dettlaff przytoczył § 11 uchwały nr 135/08/V, z którego wynika obowiązek podania list na lokale mieszkalne i socjalne do publicznej wiadomości.
Radny Andrzej Balcerek zapytał, czy miasto posiada jakiekolwiek lokale socjalne.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedziała, że nie, ale Regulamin jest skonstruowany „na przyszłość”.
Radna Danuta Panek-Janc dodała, że na posiedzeniach Komisji Spraw Społecznych ten problem był niejednokrotnie podejmowany i podejmowane są kroki, aby zmienić istniejącą sytuację.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zamknął wątek dyskusji, wobec braku innych głosów przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Komisji Mieszkaniowej. Uchwała Nr 165/08/V została przyjęta 10 głosami za, przy 3 wstrzymujących (uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Miasto Puszczykowo w 2009 roku.
Pani Katarzyna Świniarska wyjaśniła, że obowiązkiem gminy jest coroczne przyjęcie regulaminu na kolejny rok, omówiła też zmiany, jakie są wprowadzane w odniesieniu do ubiegłego roku m.in. zmienione zostały zasady naliczania dodatku funkcyjnego za wychowawstwo, który będzie wynosił w przeliczeniu 5 zł od jednego ucznia, do tej pory dodatek wynosił 55,70 zł. Pani Katarzyna Świniarska dodała, że zmienia się także dodatek do dyrektorów i będzie wynosił do 60% wynagrodzenia zasadniczego, ponadto dyrektor będzie mógł przyznać dodatek motywacyjny nauczycielom, którzy od chwili rozpoczęcia pracy przepracowali cztery miesiące.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider poinformował, że wszyscy członkowie Komisji byli za, przy czym opowiedzieli się za wariantem rozliczenia dodatku motywacyjnego w wysokości 5 zł za jednego ucznia.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Danuta Panek-Janc poinformowała, że Komisja rekomenduje uchwałę, 6 radnych głosowało za, 1 wstrzymał się od głosu, 1 osoba była nieobecna. Ponadto przewodnicząca Komisji wyjaśniła, że od głosu wstrzymała się radna Ewa Pietrzak, która uważała, że należy zwiększyć stawkę 5 zł za jednego ucznia w przypadku dodatku funkcyjnego.
Radny Władysław Hetman zapytał, czy Regulamin został zaakceptowany przez związki zawodowe.
Pani Katarzyna Świniarska poinformowała, że 24 listopada odbyło się spotkanie, podczas którego związki pozytywnie zaopiniowały proponowany Regulamin.
Wobec braku innych głosów, przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Miasto Puszczykowo w 2009 roku. Uchwała Nr 166/08/V została przyjęta 12 głosami za, przy 1 wstrzymującym (uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla rejonu ulicy Morenowej – część B.
Głos zabrała pani Alina Stempniak, która poinformowała, że prace nad planem trwają jeszcze od czasu poprzedniej kadencji, obszar objęty planem znajduje się pomiędzy ulicą Morenową, a granicą Wielkopolskiego Parku Narodowego, wcześniej teren przeznaczony był pod uprawy rolne i budownictwo mieszkalne, ale inny był układ działek i układ komunikacyjny. Pani Alina Stempniak dodała, że proponowany plan przewiduje podział na maksymalnie 25 działek o powierzchni od 1500m2 do 3000m2, przy czym działki graniczące z WPN będą trochę większe, ponadto planowane drogi w większości będą publiczne, jeden odcinek będzie funkcjonował, jako droga wewnętrzna mogąca być drogą prywatną. Ponadto pani Alina Stempniak poinformowała, że zgodnie z procedurą, w latach 2005 – 2007 plan był wyłożony do publicznej informacji, wpłynęła wtedy jedna uwaga, która nie została uwzględniona przez burmistrza, jednak uchwała w sprawie przyjęcia planu została odrzucona podczas sesji Rady. Ze względu na to powrócono do etapu uzgodnień, wpłynęły dwie uwagi, jedna dotycząca wielkości działek, gdzie mieszkaniec nie zgadzał się, aby działki były już od 1500m2, druga uwaga dotyczyła układu komunikacyjnego, właściciele proponowali wykup całości przez miasto lub scalenie gruntu i podział własności, obie uwagi zostały odrzucone przez burmistrza, a szczegółowe uzasadnienie znajduje się w załączniku Nr 3 do projektu uchwały (uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider poinformował, że wszyscy członkowie Komisji zaopiniowali projekt uchwały pozytywnie.
Pomimo, iż żaden z mieszkańców nie prosił przed sesją o udzielenie głosu w tym punkcie, przewodniczący Rady Marek Błajecki zaproponował, że jeśli ktoś chciałby się odnieść do projektu uchwały, w drodze wyjątku może zabrać głos.
W imieniu mieszkańców głos zabrał pan Łakomy, który powiedział, że zgadzają się na ten plan i czekają na jego przyjęcie.
Wobec braku innych głosów, przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla rejonu ulicy Morenowej – część B. Uchwała Nr 167/08/V została przyjęta jednogłośnie, 13 głosami za (uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 12. Wybór członków do Zespołu Opiniująco-Doradczego powołanego do oceny ofert organizacji pozarządowych.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że wzorem poprzednich lat przyjęto plan współpracy z organizacjami pozarządowymi i konieczny jest wybór trojga radnych, którzy wejdą w skład Zespołu Opiniująco-Doradczego powołanego do oceny wniosków organizacji. Sekretarz przypomniał, że Zespół powoływany jest przez burmistrza a w jego skład wchodzą też przedstawiciel Urzędu oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił radnych o zgłoszenia.
Radny Stanisław Balbierz zaproponował kandydaturę radnej Róży Grześkowiak.
Radna Róża Grześkowiak wyraziła zgodę.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zaproponował kandydaturę radnej Danuty Panek-Janc.
Radna Danuta Panek-Janc wyjaśniła, że niestety nie będzie mogła wziąć udziału w pracach Zespołu, zaproponowała jednak kandydaturę radnego Zbigniewa Czyża.
Radny Zbigniew Czyż wyjaśnił, że ze względu na dużą ilość zajęć nie będzie mógł brać udziału w pracach Zespołu.
Radny Maciej Stelmachowski zaproponował kandydaturę radnego Andrzeja Balcerka.
Radny Andrzej Balcerek wyraził zgodę.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zaproponował kandydaturę radnego Macieja Schneidera.
Radny Maciej Schneider wyraził zgodę.
Wobec powyższego przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził formalne glosowanie w sprawie przyjęcia kandydatur radnych Róży Grześkowiak, Andrzeja BalcerkaMacieja Schneidera na członków Zespołu Opiniująco-Doradczego powołanego do oceny ofert organizacji pozarządowych. Kandydatury zostały przyjęte 10 głosami za, przy 3 wstrzymujących się.
Ad 13. Sprawozdanie z bieżącej działalności burmistrza.
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała o kilku ważniejszych wydarzeniach, m.in. wymieniła wizytę delegacji Gruzinów, wizyta dotyczyła unijnych projektów pomocowych dla Gruzji. Burmistrz poinformowała też o uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej Cyryla Ratajskiego oraz o obchodach Święta Niepodległości, wspomniała również dwa spotkania dotyczące strategii rozwoju miasta Puszczykowa.
Radna Danuta Panek-Janc poprosiła o przybliżenie czego dotyczyło spotkanie z przedstawicielami fundacji Familijny Poznań.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że spotkanie było związane z poszukiwaniem przez fundację lokalu na przedszkole, fundacja otrzymała odpowiedź, że miasto nie dysponuje takim lokalem.
Ad 14. Informacje przewodniczącego Rady.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki wyjaśnił, że radni mogli podczas sesji zapoznać się z pismami, jakie wpłynęły do Rady – kserokopie pism do wglądu w segregatorze. Ponadto przewodniczący Rady odczytał najważniejsze informacje m.in. odpowiedź starosty poznańskiego na pismo dotyczące kontynuacji szczepienia dziewczynek przeciwko rakowi szyjki macicy (korespondencja Rady znajduje się w Biurze Rady Miasta). Starostwo odpowiedziało, że kontynuacja zależy od środków przeznaczonych na ten cel w budżecie na 2009, jednak samorząd może sam sfinansować szczepienia dla pozostałych dziewczynek.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki odczytał też pismo mieszkańców w sprawie utwardzenia ulicy Langego, wyjaśnił, że temat ulic jest i będzie rozważany, w celu ostatecznego określenia kryteriów i rankingu powołany jest też specjalny zespól, pozwoli to na wprowadzenie jasnych zasad.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider dodał, że z wyliczeń wynika, iż potrzeba czterech lat i 10 mln zł w każdym roku, aby zaspokoić potrzeby związane z utwardzaniem ulic.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poinformował też o analizie, jaką na wniosek Rady przygotował radca prawny Roman Wróbel odnośnie prawa uczestniczenia w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej radnych oraz przewodniczącego Rady a nadto ich uprawnień (analiza stanowi załącznik do protokołu nr 30/08/V z sesji Rady Miasta w dniu 29 października 2008 r.)
Ad 15. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radny Maciej Schneider poprosił o wyjaśnienie do sprawozdania z Urzędu odnośnie referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami, gdzie podano informację, że zlecono wykonanie podziałów regulujących stan prawny ulicy Norwida.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że zlecono wykonanie dokumentacji, aby w przyszłym roku móc podjąć prace, jednak okazało się, że chodnik przed dwoma posesjami znajduje się na gruncie prywatnym, dodała, że nie powinno to blokować prac projektowych.
Radny Władysław Hetman zapytał, według jakiego projektu wykonano piłkochwyty na ulicy Jarosławskiej i czy było wymagane na to pozwolenie na budowę.
Pan Remigiusz Motycki odpowiedział, że w tym miejscu miało powstać ogrodzenie, zostało ono wykonane, a ze względu na ukształtowanie terenu wynosi 7 metrów wysokości i jednocześnie stanowi piłkochwyt.
Sekretarz Maciej Dettlaff dodał, że ogrodzenie jest wyższe ze względu na przyszłe przeznaczenie terenu na boisko, piłkochwyt faktycznie znajduje się za bramką, całość będzie zaprojektowane oddzielnie wraz z boiskiem.
Radna Danuta Panek-Janc wyjaśniła, że podczas posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu pan Zbigniew Gorzelanny, poinformował, iż piłkochwyt spełnia wszystkie wymogi.
Radny Krzysztof Jopek zauważył, że nie udzielono odpowiedzi odnośnie pozwolenia na budowę.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zobowiązał urząd do przedstawienia odpowiedzi na posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Radny Władysław Hetman wniósł, aby odpowiedź została udzielona podczas sesji. Przewodniczący Rady Marek Błajecki zaaprobował takie rozwiązanie.
Radny Andrzej Dettloff poruszył temat pojemników na piasek, brak na rogu ulic Kosynierów Miłosławskich i Berwińskiego, poprosił o umiejscowienie w tym miejscu pojemnika.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że jest lista, według której pojemniki są ustawiane, jeśli w danym miejscu pojemnik jest potrzebny to zostanie dowieziony.
Radny Zbigniew Czyż zapytał, czy odnośnie pisma dyrektorów Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2 oraz rad rodziców, podczas posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu było zainteresowanie tym tematem i czy są podjęte jakieś działania.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Danuta Panek-Janc odpowiedziała, że Komisja intensywnie interesuje się tym tematem, o czym radny Zbigniew Czyż wie; członkowie Komisji i burmistrz zajmują się tym tematem od dwóch lat.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Danuta Panek-Janc dodała, że aby przeprowadzić inwestycję konieczne są środki, jednak radny Zbigniew Czyż był przeciwny zaciągnięciu kredytu, o miejscu nauki sześciolatków zadecyduje lokalny samorząd, jednak większość informacji pochodzi z prasy, sejm jeszcze nic nie przesądził.
Radca prawny Roman Wróbel dodał, że z informacji prasowych wynika, iż prezydent miał zawetować ustawę, póki przepisy nie wejdą w życie nie ma dyskusji nad umieszczeniem sześciolatków w szkołach.
Głos zabrała burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która powiedziała, że w sprawie wcześniejszego posyłania dzieci do szkół trwa ogólnonarodowa dyskusja, jednak samorządy są nieprzygotowane na przyjęcie młodszych dzieci do szkół.
Radny Zbigniew Czyż dodał, że chodzi o ujęcie rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 w budżecie na 2009 rok, co nie jest kwestią kredytu.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że przedstawiła Radzie projekt budżetu na 2009 rok i można wnosić do niego poprawki.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki dodał, że są osoby, które chcą i budować ulice i rozbudowywać szkołę w tym rejonie, wszyscy mamy prawo składać wnioski do budżetu.
Radna Ewa Pietrzak poinformowała, że złożyła wniosek o zabezpieczenie w budżecie na 2009 rok pieniędzy na akcję profilaktyki raka szyjki macicy, koszt to 1200 zł na jedna osobę; dodała też, że 8 listopada odbyła się akcja oddawania krwi, zgłosiło się 31 osób.
Ad 16. Wolne głosy.
Pani Zofia Skibińska poinformowała o zaproszeniu radnych na 12 grudnia na spotkanie z wyborcami, dodała, że spotkanie zostało zorganizowane w związku z wieloma listami mieszkańców, którzy chcą porozmawiać z radnymi.
Ponadto pani Zofia Skibińska zapytała, czy jest możliwość, aby członkowie organizacji pozarządowych wzięli udział w pracach Zespołu Opiniująco-Doradczego powołanego do oceny zaopiniowania wniosków organizacji.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że burmistrz powołuje Zespół zarządzeniem; podczas spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych nie wyrazili oni chęci brania udziału w pracach Zespołu , jednak obrady Zespołu są jawne i można przyglądać się jego pracy.
Następnie głos zabrał mieszkaniec ulicy Langego, który powiedział, że dzieci nie mogą przejść tą drogą do szkoły, kilka razy w roku ulica jest nieprzejezdna, a podczas interwencyjnego odwodnienia ulicy wypompowuje się 33m3 wody.
Głos zabrała burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która powiedziała, że podobna sytuacja była na ulicach Mazurskiej i Żwirowej, dodała, że nie da się w ciągu jednego roku wybudować wszystkich ulic, burmistrz poinformowała też, że poprosi panią Barbarę Mulczyńską-Dywan o przedstawienie projektu odwodnienia, ponieważ jest to jeden z warunków podjęcia prac na ulicy Langego.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że na terenie Puszczykowa są dwadzieścia dwa miejsca, gdzie podczas intensywnych opadów dochodzi do zalania ulic, dodała, że docelowe kryteria budowy ulic są w opracowaniu, sukcesywnie będą zlecane dokumentacje i w zależności od przeznaczonych w budżecie środków drogi będą budowane.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider wyjaśnił, że jest około osiemdziesiąt ulic wymagających budowy nawierzchni, jest dziesięć kryteriów służących do stworzenia rankingu kolejności budowy dróg, jednak stworzenie takiego rankingu wymaga czasu i prawdopodobnie w grudniu ranking będzie gotowy i podany do publicznej wiadomości.
Następnie burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała o piśmie mieszkanki ulicy Helskiej, która jest niezadowolona z nadania ulicy takiej nazwy, twierdzi też, że została wprowadzona w błąd i wycofuje się z partycypacji w budowie ulicy. Burmistrz zwróciła uwagę, że na sesji, podczas której uchwalono nadanie ulicy nazwy Helska obecny był przedstawiciel mieszkańców, który twierdził, że jednogłośnie są oni za nadaniem takiej nazwy.
Głos zabrał mieszkaniec ulicy Sobieskiego, który zwrócił uwagę na sprawę zalewania ulicy Klasztornej, do którego dochodzi na skutek zasypania naturalnego dołu.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poinformował, że sprawę wyjaśnią pracownicy Urzędu.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że obowiązkiem miasta jest zebranie wody z drogi i skoro ulica jest zalewana, woda musi zostać odpompowana.
Radny Stanisław Balbierz, nawiązując do wypowiedzi pani burmistrz w sprawie pisma mieszkanki ulicy Helskiej zwrócił uwagę, że zdarzają się sytuacje, gdy mieszkańcy podpisują wniosek np. o umieszczenie na ulicy spowalniacza, a później wycofują się z takiej decyzji.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedziała, że zdarza się, że mieszkańcy godzą się na coś, a później wycofują się z tego i aby sytuacja była jasna wprowadzona będzie procedura, aby organizować spotkania z mieszkańcami na etapie projektowym, może to pozwoli uniknąć problemów, jednak rzeczywistość zmienia założenia np. wymogi gruntowe, interweniuje się wtedy doraźnie, nie da się czasem unikną pewnych problemów.
Radny Maciej Schneider dodał, że skoro coś zostało uzgodnione z mieszkańcami i większość opowiedziała się za to jedna osoba nie może tego burzyć, nigdy nie osiągnie się 100% zgodności.
Ad 17. Zamkniecie sesji.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki o godzinie 19.05 zakończył posiedzenie.
 
Protokolant                                                                                                     Przewodniczący Rady
Katarzyna Szóstak                                                                                           Marek Błajecki
 
Lista wiadomości