Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 32/08/V z 32 sesji Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2008 r.

Protokół nr 32/08/V
z 32 sesji Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 17 grudnia 2008 r.
Godzina rozpoczęcia: 17.00
Godzina zakończenia: 18.40
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr 31/08/V z dnia 26 listopada 2008 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Uchwale Nr 93/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów w nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Jana III Sobieskiego, działką nr 177/4, działką 167 ark. 5 obręb Puszczykowo Stare, a terenem lasu WPN.
 9. Sprawozdanie z bieżącej działalności burmistrza.
 10. Informacje przewodniczącego Rady.
 11. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 12. Wolne głosy.
 13. Zamknięcie sesji.
Ad 1. Otwarcie sesji.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki, przywitał radnych i gości, stwierdził quorum i rozpoczął obrady. Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu. Podczas sesji nieobecna była radna Danuta Panek-Janc.
Radny Maciej Stelmachowski wraz z przedstawicielem harcerzy ze Związku Harcerstwa Polskiego działających w Puszczykowie przekazał Radzie Miasta oraz Burmistrzowi Miasta, Betlejemskie Światło Pokoju, a na ręce przewodniczącego Rady Marka Błajeckiego złożono symboliczny lampion z płomieniem.
Ad 2. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał, czy są jakieś uwagi do porządku obrad.
Pan Remigiusz Motycki wniósł o zniesienie z porządku obrad punktu 7 „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych”. Wniosek uzasadniono brakiem możliwości ustalenia przyszłorocznych cen za odbiór odpadów o komunalnych, uchwała zostanie ponownie wywołana w styczniu.
Radny Maciej Schneider wniósł o rozszerzenie porządku obrad o punkt 9a przedstawienie nowej listy kolejności budowy ulic.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie w sprawie wniosku pana Remigiusza Motyckiego. Wniosek o skreślenie punktu 7 „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych” został przyjęty jednogłośnie, 14 głosami za.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził też głosowanie w sprawie wniosku radnego Macieja Schneidera. Wniosek w sprawie rozszerzenia porządku obrad o punkt 9a „Przedstawienie nowej listy kolejności budowy ulic” został przyjęty jednogłośnie, 14 głosami za.
Następnie przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad wraz z przegłosowanymi zmianami. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, 14 głosami za.
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 31/08/V z dnia 26 listopada 2008 r.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał, czy są jakieś uwagi do protokołu. Wobec braku uwag do protokołu, przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie w sprawie jego przyjęcia. Protokół nr 31/08/V z dnia 26 listopada 2008 r. został przyjęty 12 głosami za, przy 2 glosach wstrzymujących.
Ad 4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Uchwale Nr 93/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008.
Skarbnik Piotr Szmytkowski przedstawił proponowane zmiany w budżecie na 2008 rok, poinformował także, że konieczne są jeszcze dwie poprawki. Pierwsza w związku z otrzymaniem dotacji wojewody wielkopolskiego w wysokości 20 tys. zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
Druga zmiana dotyczy przeniesienia na wniosek szkół, które nie zaplanowały przedłużenia licencji na program komputerowy, skarbnik dodał, że jest to kwota 305 zł na jedną szkołę.
Ponadto skarbnik Piotr Szmytkowski poinformował, że w budżecie na 2008 rok należy ująć również dotację wojewody na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. w kwocie 90.109,00 zł.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider wyjaśnił, że 4 członków Komisji głosowało za, a 3 wstrzymało się od głosu.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poprosiła skarbnika o wyjaśnienie, co w przypadku, jeśli wojewoda w ostatnich dniach grudnia przekaże miastu jeszcze jakieś pieniądze.
Skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnił, że w takim przypadku burmistrz wydaje zarządzenie wnoszące zmiany.
Wobec braku głosów, przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany w Uchwale Nr 93/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008. Uchwała Nr 168/08/V została przyjęta 8 głosami za, przy 6 głosach wstrzymujących (uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe.
Pan Waldemar Luther wyjaśnił, że jest to kolejny projekt uchwały dotyczący udzielenia bonifikaty na rzecz użytkowników wieczystych, uchwała odnosi się do trzech nieruchomości, jednej w obrębie geodezyjnym Niwka i dwóch w obrębie geodezyjnym Puszczykowo.
Pan Waldemar Luther dodał, że wartość bonifikaty obliczana jest na podstawie skomplikowanego wzoru.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider wyjaśnił, że Komisja nie miała uwag do projektu uchwały, wszyscy byli za.
Następnie radni Krzysztof JopekJanusz Szafarkiewicz zwrócili się o bardziej szczegółowe wyjaśnienie w jaki sposób obliczana jest bonifikata.
Pan Waldemar Luther wyjaśnił, jakie dane uwzględnia wzór.
Uwzględniając prośbę radnego Macieja Schneidera o udostępnienie radnym wzoru, przewodniczący Rady Marek Błajecki wniósł o dostarczenie wzoru na następne posiedzenie Rady.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zauważył, że kwoty, o których jest mowa, są niewielkie, zapytał też dlaczego tak jest, skoro ceny gruntów przejmowanych pod drogi są dużo wyższe.
Pan Waldemar Luther wyjaśnił, że podane kwoty to wysokość dopłaty, nie jest to kwota zakupu.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zakończył wątek i przeniósł dyskusję na kolejne posiedzenie Rady.
Wobec braku głosów, przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe. Uchwała Nr 169/08/V została przyjęta jednogłośnie, 14 głosami za (uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów w nieruchomości.
Pan Waldemar Luther poinformował, że uchwała jest wywołana w wyniku długotrwałych negocjacji z współwłaścicielami gruntu, dodał też, że droga jest w pełni uzbrojona w sieć wodno-kanalizacyjną, gaz i prąd. Pan Waldemar Luther zwrócił też uwagę, że droga stanowi ostatni swobodny dostęp do lasu w tym rejonie, a udział miasta w gruncie wynosi 38%.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider poinformował, że Komisja nie miała uwag do projektu uchwały.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka dodała, że jest to kolejny krok w kierunku uporządkowania spraw gruntowych.
Radna Urszula Rudzińska zwróciła uwagę, że miasto ma obowiązek zapewnić ciągi komunikacyjne, zapytała jednak, dlaczego wykupiona ma zostać ścieżka spacerowa, radna dodała też, że nie rozumie intencji tego wykupu.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że na terenie, o którym mowa znajdują się wszystkie podziemne instalacje i przez to nie powinien być to grunt prywatny, a miejski.
Wobec braku głosów, przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów w nieruchomości. Uchwała Nr 170/08V została przyjęta 11 głosami za, przy 3 wstrzymujących (uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 7. Skreślony.
Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Jana III Sobieskiego, działką nr 177/4, działką 167 ark. 5 obręb Puszczykowo Stare, a terenem lasu WPN.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że projektantka planu nie mogła przybyć na posiedzenie Rady, ale udzieliła wyjaśnień podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Pani Alina Stempniak poinformowała, że teren planu obejmuje obszar po północnej stronie Centrum Tenisowego Angie, dotychczas były to tereny rolnicze, teraz maja zostać przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową z podziałem maksymalnie na trzydzieści pięć działek, których powierzchnia ma wynosić do 3000m2 od strony lasu i około 2000m2 pozostałe.
Pani Alina Stempniak wyjaśniła też, że układ komunikacyjny będzie powiązany z sąsiednim planem zagospodarowania przestrzennego, główny wjazd znajdować się będzie od strony ulicy Sobieskiego, ponadto procedura planu przebiegała zgodnie z przepisami, wpłynęła jedna uwaga od właściciela działki, który kwestionował takie zaprojektowanie drogi, uwaga nie została uwzględniona, ponieważ ze względu na zbyt gęstą zabudowę nie ma innej możliwości poprowadzenia drogi.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider poinformował, że podczas posiedzenia Komisji mieszkaniec, który wniósł uwagę do planu też zabrał głos, jednak Komisja poparła plan 5 głosami za, przy 2 wstrzymujących się.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka zwróciła uwagę na zapis dotyczący ażurowych ogrodzeń posesji.
Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że projekt uchwały w § 2 określa, co uważa się za ogrodzenie ażurowe, ponadto projekt był dyskutowany na posiedzeniach Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta i uzyskał ich akceptację.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki oddał głos radnym.
Pan Przemysław Białas wniósł o udzielenie głosu.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki wyjaśnił, że zgodnie ze Statutem Miasta, mieszkańcy o ile nie zgłoszą tego pisemnym wnioskiem, mogą zabrać głos jedynie w punkcie Wolne głosy. Przewodniczący Rady dodał też, że pan Przemysław Białas został wysłuchany podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Wobec braku głosów, przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Jana III Sobieskiego, działką nr 177/4, działką 167 ark. 5 obręb Puszczykowo Stare, a terenem lasu WPN. Uchwała Nr 171/08/V została przyjęta 10 głosami za przy 4 wstrzymujących się (uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 9. Sprawozdanie z bieżącej działalności burmistrza.
Sprawozdanie z bieżącej działalności burmistrza stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała o najważniejszych wydarzeniach ujętych w sprawozdaniu, m.in. zwróciła uwagę na sprawę podwyżki cen za wywóz odpadów komunalnych, dodała też, że wniosła o zarezerwowanie 60 tys. zł w budżecie na 2009 rok na wypadek znaczącego wzrostu cen, burmistrz wspomniała też o problemie z odbieraniem trawy i liści od mieszkańców.
Ponadto burmistrz wyjaśniła, że odbyło się spotkanie z doktorem Andrzejem Laskowskim, podczas którego ustalono rozbieżności, obecnie trwa oczekiwanie na określenie okresu adaptacji.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki dodał, że podczas spotkania z mieszkańcami, zapewnił ich, że nie ma się czego obawiać i przychodnia będzie funkcjonować.
Radna Urszula Rudzińska, w uzupełnieniu do tematu zbiórki odpadów poinformowała, że była na spotkaniu z posłami Arkadym Fiedlerem oraz Michałem Stuligroszem i poruszyła ten problem, uzyskała odpowiedź, że w sejmie odczuwalne jest „rośnięcie w siłę firm zajmujących się odpadami”.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka dodała, że podczas konferencji klimatycznej otrzymała od jednego z delegatów norweskich ustawę, która tam funkcjonuje i jako pomysł prześle ją posłom.
Radny Maciej Stelmachowski zapytał, czy są jakieś nowe informacje odnośnie planów rewitalizacji.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że województwo wielkopolskie nie otrzyma dotacji na rewitalizację, jednak budynek przy ulicy Przecznica jest obiektem powojskowym i będzie odnawiany w ramach partnerstwa puliczno-prywatnego, nie powinno być też problemu z uzyskaniem dofinansowania.
Radny Zbigniew Czyż zapytał, na czym polegał udział burmistrz w konferencji we Włoszech i jakie są tego efekty.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że brała czynny udział w konferencji, na którą została zaproszona przez prowincje Rimini, Riccione i organizację International Council for Environmental Initiatives. Podczas konferencji burmistrz zaprezentowała Puszczykowo i współpracę z gminami Mikroregionu WPN, ponadto przywiozła dużo pomysłów, a wczoraj z wójtami i burmistrzami mikroregionu uczestniczyła w spotkaniu z dyrektorem Radosławem Krawczykowskim w Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim, podczas spotkania rozmawiano na temat funduszy na rozwój turystyki.
Radny Zbigniew Czyż odpowiedział, że nie widzi konkretnych przełożeń dla miasta.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka zapytała, na jakiej podstawie radny kwestionuje wyjazdy burmistrza na konferencje.
Radny Zbigniew Czyż odpowiedział, że nie kwestionował wyjazdu.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka przerwała polemikę
Ad 9a. Przedstawienie nowej listy kolejności budowy ulic.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki pogratulował dopracowania nowej wersji rankingu ulic, poinformował też, że ranking zostanie opublikowany, aby mieszkańcy mogli się z nim zapoznać.
Radny Maciej Schneider wniósł, aby radni otrzymali ranking drogą elektroniczną, poinformował też, że skład opracowujący aktualizację ustalił, że do końca kadencji Rady nie należy wprowadzać już zmian do rankingu. Ponadto radny Maciej Schneider poinformował, że przyjęto, iż sukcesywnie powinna być wykonywana dokumentacja na ulice z początku rankingu.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka podziękowała za pracę włożoną w przygotowanie listy kolejności budowy ulic, dodała, że na dwa najbliższe lata stan zabudowy posesji nie zmieni się i zaproponowała, aby raz na dwa lata korygować ranking.
Radny Maciej Schneider wyjaśnił, że do końca kadencji zostały dwa lata, więc wystarczy, jeśli w 2010 roku zostanie przygotowana propozycja rankingu na pierwszy rok nowej kadencji.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki dodał, że tempo budowy kolejnych ulic zależy od możliwości finansowych miasta.
Radny Maciej Schneider podziękował pracownikom Urzędu, którzy wspomagali i wspierali radnych w pracy nad przygotowaniem rankingu.
Radna Urszula Rudzińska zwróciła uwagę na błąd pisarski w tytule Załącznika nr 2 do Uchwały Nr 171/08/V.
Radca prawny Roman Wróbel wyjaśnił, że jest to oczywista poprawka i nie ma wpływu na ważność przyjętej uchwały.
Ad 10. Informacje przewodniczącego Rady.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przedstawił propozycję planu pracy Rady na rok 2009, wyjaśnił, że jest to ramowy zakres tematów i poprosił o uwagi radnych.
Radna Urszula Rudzińska wniosła, aby temat zaproponowany na 16 września nazwać „Zdrowie”.
Radny Maciej Stelmachowski zaproponował, aby uwzględnić transport publiczny w tematach, którymi Rada ma się zająć.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zwrócił uwagę, że jest to temat najpierw na posiedzenie Komisji, ewentualnie później może zająć się nim Rada.
Radna Ewa Pietrzak zauważyła, że w styczniu powinno być zaznaczone przyjęcie uchwały budżetowej.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki wyjaśnił, że plan będzie dopracowany, poprosił przede wszystkim o odnotowanie terminów.
Następnie przewodniczący Rady Marek Błajecki poinformował o pismach, jakie wpłynęły do Rady m.in. odnośnie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych, a także pismo przesłane do wiadomości Rady z Kancelarii Radcy Prawnego Barbary Krzywani działającej w imieniu pana Nikodema Zielińskiego w sprawie braku odpowiedzi burmistrza na pismo dotyczące stacji bazowej telefonii komórkowej ERA.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że nie wie dlaczego brak pisma, dodała też, że prowadzono rozmowy związane z planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wokół ośrodka WIELSPIN, być może, że zabrakło tej konkretnej odpowiedzi, jednak korespondencja była wymieniana.
Pani Alina Stempniak dodała, że pismo zostało potraktowane jako uwaga do planu.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zwrócił uwagę, że na pismo powinna być odpowiedź, dodał, że nadawcę należy poinformować o przebiegu sprawy.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała, że odpowiedź zostanie udzielona.
Ad 11.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radny Władysław Hetman zwrócił uwagę, aby zabezpieczyć furtkę na ulicy Jarosławskiej.
Pan Remigiusz Motycki poinformował, że w dniu dzisiejszym furtka została zabezpieczona.
Radny Andrzej Dettloff zauważył, że nadal nie ma pojemników z piaskiem na ulicy Kosynierów Miłosławskich.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że złożono zamówienie na dwadzieścia kolejnych pojemników i najpóźniej w poniedziałek zostaną one dostarczone, wtedy zostaną też uzupełnione na ulicach.
Radny Stanisław Balbierz zapytał, czy zgodne z prawem jest posypywanie ulic solą, która niszczy nawierzchnię i zieleń.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że zimą drogi utrzymywane są standardowo tzn. do temperatury -10°C posypywane są solą, a jeśli temperatura spadnie jeszcze bardziej, wtedy sypany jest piasek.
Radny Andrzej Balcerek zapytał o sytuację przy wjeździe na rynek od strony ulicy Poznańskiej, gdzie samochody są parkowanie po obu stronach posesji i nie ma możliwości przejazdu, zapytał też, czy można tam postawić znak zakazu zatrzymywania pojazdów.
Ponadto radny Andrzej Balcerek powiedział, że w materiałach na sesję nie znalazł informacji o rozstrzygnięciu postępowania odnośnie położenia sieci na płycie rynku i zapytał czy coś takiego istnieje.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że na płycie rynku ułożono linie energetyczne pod trasami drogi i chodników, dodała, że wartość inwestycji nie przekraczała 14 tys. euro i dlatego nie był organizowany przetarg.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał, czy droga na rynku jest do użytku publicznego i czy obowiązuje na niej ruch jenokierunkowy.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że sprawa oznakowania nie jest jeszcze uregulowana.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka dodała, że wcześniej było już ustalone, że na ulicy na rynku będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy od ulicy Poznańskiej.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zapytał, czy w tym roku przewidziana jest akcja oczyszczania ulic przed świętami, zwrócił też uwagę na ilość liści przy studzienkach kanalizacji deszczowej.
Ponadto wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz poruszył problem przegrania przez miasto sprawy dotyczącej zasadności przepisów odnośnie budowy obiektu na Rynku i zaproponował, aby zlecić wyspecjalizowanej kancelarii prawnej przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozstrzygnięcia sprawy w drugiej instancji.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że prasa lokalna przedstawiła sytuację ze swojego punktu widzenia, dodała, że poprzedni plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty był w 2002 roku, prawo dawało Radzie pewien nadzór nad rynkiem odnośnie zachowania spójnej architektury. Burmistrz dodała też, że od ośmiu miesięcy trwają próby sprostowania sytuacji prawnej poprzez wywołanie nowego planu, ponadto spływają różne wnioski właścicieli, wprowadzono ruch dookoła budynku największego inwestora. Burmistrz zwróciła uwagę, że skoro sąd wydał taki wyrok, to inwestor może wystąpić do Starostwa Powiatowego o pozwolenie na budowę i to od Starosty będzie zależeć, czy uzna projekt za kompletny i czy wyda pozwolenie. Jeśli tak, to miasto nie będzie miało możliwości ingerowania. Burmistrz wyraziła też nadzieję, że inwestor znając zdanie Rady i dużej części mieszkańców, przychyli się do wniosków o zmianę detali architektonicznych. Ponadto miasto samo zaproponowało zmianę projektu, za pozwoleniem GEOBUDU na ich projekcie i z zachowaniem funkcji naniesiono korekty i przesłano do firmy, ale dotychczas nie uzyskano odpowiedzi.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki opowiedział się za uruchomieniem drogi prawnej
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że nie wstrzyma to budowy jeśli inwestorzy ją rozpoczną.
Radny Janusz Szafarkiewicz zwrócił uwagę na zdjęcie publikowane w „Głosie Puszczykowa”, przedstawiające obiekt zaaprobowany przez Radę, a nie jak napisał redaktor, przez inwestora. Zwrócił się też o przedstawienie obu koncepcji w prasie lokalnej.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedziała, że obie koncepcje zostaną opublikowane.
Radny Stanisław Balbierz wniósł, aby również zlecenia bezprzetargowe były podawane do wiadomości Rady. Ponadto radny zapytał o aneks do drogi na rynku i poprosił o wyjaśnienie odnośnie kosztu inwestycji.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że przetargi podpisuje osobiście, poinformowała też, że radny otrzyma odpowiedź na piśmie.
Radny Zbigniew Czyż wrócił do tematu procesu z firmą GEOBUD i zaproponował, aby zwrócić się o opinię prawną w tej sprawie i na jej podstawie zdecydować, czy podjąć próbę odwołania się.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że Urząd posłużył się opinią radców prawnych panów Romana Wróbla i Macieja Dehmela.
Radca prawny Roman Wróbel zaproponował, aby poczekać na uzasadnienie wyroku i wtedy zastanowić się, jakie podjąć kroki.
Radna Ewa Pietrzak zapytała, czy tak jak dwa lata wcześniej, odbędzie się „Akcja choinka”.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że nie, ponieważ akcja była przypadkowa, jeden z hodowców otrzymał wtedy dużą liczbę choinek i nie mógł sam ich sprzedać, więc rozdał mieszkańcom.
Ad 12.Wolne głosy.
Pani Gabriela Ozorowska zwróciła się o budowę przejście na ulicy Cyryla Ratajskiego na wysokości ulicy Mickiewicza, ponadto zwróciła uwagę, aby uporządkować słupy informacyjne, zapytała również kiedy przy dworcu w Puszczykówku zawieszona będzie mapa miasta. Ponadto pani Gabriela Ozorowska wniosła, aby pani burmistrz częściej udzielała odpowiedzi na pytania zadawane na stronie internetowej.
Pan Waldemar Luther wyjaśnił, że plan miasta jest już po ostatniej weryfikacji, z rozmowy z kartografem wynika, że jeszcze w tym tygodniu prześle nakład.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że dopóki nie było weryfikacji, nie było możliwości druku. Co do możliwości usytuowania przejścia dla pieszych przy ulicy Cyryla Ratajskiego, burmistrz wyjaśniła, że jest to droga powiatowa i zostaną podjęte kroki, aby zorientować się, czy jest taka możliwość.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan dodała, że miasto rozważy i sprawdzi taką możliwość, ale według jej wiedzy, skoro z jednej strony nie ma chodnika, przejścia nie uda się tam umiejscowić.
Pan Remigiusz Motycki dodał, że słupy informacyjne będą wysprzątane przed świętami.
Pani Urszula Rudzińska zapytała, czy obszar parkingu przycmentarnego wchodzi w obszar sprzątania liści.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że teren jest objęty sprzątaniem, ostatnio przed 1 listopada, jednak zwróci uwagę firmie sprzątającej.
Ad 13. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poinformował, że jest godzina 18.40 i zamyka obrady. Ponadto przewodniczący Rady Marek Błajecki złożył wszystkim zgromadzonym życzenia spokojnych Świat Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku i zaprosił do przełamania się opłatkiem.
 
 
Protokolant                                                                                                        Przewodniczący Rady
Katarzyna Szóstak                                                                                             Marek Błajecki
 
Lista wiadomości