Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 33/08/V z 33 sesji Rady Miasta Puszczykowa, która miała miejsce dnia 28 stycznia 2009 r. na sali sesyjnej w budynku przy ul. Wysokiej 1

Protokół nr 33/09/V
z 33 sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która miała miejsce dnia 28 stycznia 2009 r.
na sali sesyjnej w budynku przy ul. Wysokiej 1
Godzina rozpoczęcia: 17.00
Godzina zakończenia: 19.45
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr 32/08/V z dnia 17 grudnia 2008 r.
 4. Rozpatrzenie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2009.
 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa za rok 2008.
 6. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2009.
 7. Rozpatrzenie uchwały w sprawie budżetu na rok 2009.
 8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009.
 9. Sprawozdanie z bieżącej działalności burmistrza.
 10. Informacje przewodniczącego Rady.
 11. Zapytania i wnioski radnych.
 12. Wolne głosy.
 13. Zamknięcie sesji.
Ad 1. Otwarcie sesji.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki, przywitał radnych i gości oraz poinformował o śmierci pani Reginy Kabzy Klatt, która była radną dwóch pierwszych kadencji Rady. Pamięć zmarłej uczczono chwilą ciszy.
Następnie przewodniczący Rady Marek Błajecki poinformował o usprawiedliwionej nieobecności radnego Zbigniew Czyża, stwierdził quorum i rozpoczął obrady. Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Ad 2. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał, czy są jakieś uwagi do porządku obrad.
Głos zabrała radna Róża Grześkowiak, która w zastępstwie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Zbigniewa Czyża poprosiła o poszerzenie porządku obrad o rozpatrzenie Wniosku Komisji. (Wniosek stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przed głosowaniem w sprawie poszerzenia porządku obrad poinformował, że każdy z radnych otrzymał kolorowe karty do głosowania. Przewodniczący poprosił o ich podnoszenie podczas głosowania w celu ułatwienia zliczenia głosów.
Radny Krzysztof Jopek powiedział, że jego zdaniem taka forma głosowania jest niezgodna ze Statutem, ponieważ jest tam mowa o głosowaniu przez podniesienie ręki. Radny Krzysztof Jopek dodał, że zostanie przy dotychczasowej formie głosowania.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia rozszerzenia porządku obrad o rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej. Wniosek odrzucono.
Wynik głosowania: „za” - 5, „przeciw” - 7, „wstrzymało się” - 2.
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 32/08/V z dnia 17 grudnia 2008 r.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał, czy są jakieś uwagi do protokołu. Wobec braku uwag, przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie w sprawie jego przyjęcia. Protokół nr 32/08/V z dnia 17 grudnia 2008 r. został przyjęty.
Wynik głosowania: „za” - 13, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1.
Ad 4. Rozpatrzenie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2009.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu planu pracy Rady Miasta na rok 2009.
Wobec braku uwag, przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2009. Uchwała Nr 172/09/V została przyjęta jednogłośnie (uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Wynik głosowania: „za” - 14, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Ad 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa za rok 2008.
Radna Róża Grześkowiak, w zastępstwie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Zbigniewa Czyża, poinformowała, że wraz z materiałami na sesję wszyscy otrzymali sprawozdanie z prac Komisji za 2008 rok (sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokółu).
Wobec braku uwag, przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa za rok 2008. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.
Wynik głosowania: „za” - 14, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz poddał w wątpliwość konieczność przeprowadzenia głosowania w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
Radca prawny Roman Wróbel wyjaśnił, że głosowanie nie było konieczne, ale wyraża opinię Rady w tej sprawie.
Ad 6. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2009.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki wyjaśnił, że otrzymał pismo od radnej Urszuli Rudzińskiej, w którym zwraca się ona do Rady o zapoznanie z trybem pracy Komisji Rewizyjnej. Radna zwraca uwagę na ilość posiedzeń zdeklarowaną w planie pracy Komisji na 2009 r. oraz niemożność ustalenia stałego dnia odbywania posiedzeń (pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Radna Róża Grześkowiak w zastępstwie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Zbigniewa Czyża wyjaśniła, że termin kolejnego posiedzenia wyznaczany jest na posiedzeniach.
Radna Danuta Panek-Janc zapytała, czy Komisja Rewizyjna działa na tych samych zasadach co inne komisje Rady.
Radna Róża Grześkowiak wyjaśniła, że o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej, tak jak w przypadku pozostałych Komisji można dowiedzieć się z tabelki, którą sporządza Biuro Rady Miasta i udostępnia mieszkańcom.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki dodał, że Komisja Rewizyjna działa na trochę innych zasadach, które określone są w Regulaminie Komisji Rewizyjnej stanowiącym załącznik nr 4 do Statutu Miasta.
Radny Maciej Schneider zaproponował, aby Komisja Rewizyjna ustaliła terminy posiedzeń z podaniem dat na cały rok oraz ograniczyła liczbę posiedzeń najwyżej do 30.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zwrócił uwagę, że Komisja Rewizyjna w swoim planie zaproponowała przeprowadzenie 53 posiedzeń, dodał, że na posiedzenia przywoływani są urzędnicy i zapytał, jaki ma to wpływ na organizację pracy Urzędu.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że 53 posiedzenia Komisji Rewizyjnej to 2,5 tygodnia pracy pracownika zajmującego się obsługą Komisji i 2 tygodnie pracy innych urzędników. Taka ilość posiedzeń dezorganizuje pracę Urzędu, jest to też marnotrawstwo czasu pracy urzędników, burmistrz poprosiła przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Zbigniewa Czyża o wyznaczenie jednego dnia w tygodniu lub raz na dwa tygodnie, gdy zapraszani byliby pracownicy Urzędu.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił, aby wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Róża Grześkowiak przekazała tę prośbę przewodniczącemu Komisji.
Ponadto przewodniczący dodał, że Komisja Rewizyjna jest niezależna i może nieskrępowanie działać, ale w przedstawionym planie pracy nie widzi kontroli problemowych. Przewodniczący zaproponował, aby zwrócić plan pracy ponownie pod obrady Komisji Rewizyjnej, zwracając uwagę na ilość posiedzeń i ich tematy.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zwrócił uwagę, że dyskusja nad planem pracy Komisji Rewizyjnej odbywa się bez przewodniczącego Komisji. Wiceprzewodniczący dodał też, że burmistrz nie powinna wypowiadać się na temat ilości posiedzeń Komisji Rewizyjnej i zaproponował, aby temat przełożyć na następną sesję.
Radna Urszula Rudzińska zapytała, czy Komisja Rewizyjna może przeprowadzać kontrole bez zatwierdzenia planu pracy. Radna zwróciła też uwagę, że kontrola dokumentów finansowych Urzędu odbywała się przez cały ubiegły rok, analizowano także wykonanie budżetu za półrocze 2008 roku i za trzy kwartały, wobec powyższego wyraziła zdumienie, że na przygotowanie wniosku absolutoryjnego w planie pracy Komisji Rewizyjnej przewidziano aż 10 posiedzeń.
Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Róża Grześkowiak wyjaśniła, że sformułowanie wniosku absolutoryjnego wymaga innego przygotowania, konieczna jest do tego m.in. analiza wykonania budżetu za cały 2008 rok, a wykonanie będzie dostępne dopiero około 30 marca. Radna zauważyła, że rzeczywiście w niektórych punktach można zmniejszyć ilość przewidzianych posiedzeń.
Radna Danuta Panek-Janc zwróciła uwagę, że ilość posiedzeń Komisji powinna być ściśle określona.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odniosła się do wypowiedzi wiceprzewodniczącego Rady Janusza Szafarkiewicza i wyjaśniła, że nie ma nic przeciwko częstemu spotykaniu się Komisji Rewizyjnej, ale prosi aby zmniejszyć zaangażowanie pracowników Urzędu.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zwrócił uwagę, że z przeliczenia proponowanej liczby posiedzeń i wypłat diet wychodzi kwota ponad 35 tys. zł w skali roku.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz złożył wniosek o odrzucenie uchwały i przesunięcie tematu na kolejną sesję.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zwrócił się o wyjaśnienie do radcy prawnego, czy wobec przegłosowania porządku obrad możliwe jest takie rozwiązanie, czy konieczne jest głosowanie projektu uchwały.
Radca prawny Roman Wróbel wyjaśnił, że porządek obrad został przyjęty i należy go przestrzegać, wobec czego właściwym rozwiązaniem jest głosowanie nad uchwałą.
Radny Krzysztof Jopek powiedział, że nie było dyskusji nad uchwałą, tylko nad przesunięciem tematu, dlatego uważa, że punkt powinien być zdjęty z obrad i przełożony na kolejne posiedzenie bez głosowania.
Radny Maciej Schneider zauważył, że dyskusja na temat uchwały właśnie się toczy, a wobec nieobecności przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, sformułowane uwagi mogą mu zostać przekazane przez obecną na sali radną Różę Grześkowiak, która jest zastępcą przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Radca prawny Roman Wróbel ponownie wyjaśnił, że na początku sesji przyjęto porządek obrad, który pełni funkcję porządkową i odejście od tych ustaleń jest niewłaściwe.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki, wobec wyjaśnień radcy prawnego Romana Wróbla, przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2009. Uchwała została odrzucona.
Wynik głosowania: „za” - 0, „przeciw” - 9, „wstrzymało się” - 5.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zobowiązał wiceprzewodniczącą Komisji Rewizyjnej Różę Grześkowiak do przekazania ustaleń Rady przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Zbigniewowi Czyżowi.
Ad 7. Rozpatrzenie uchwały w sprawie budżetu na rok 2009.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki oddał głos skarbnikowi Piotrowi Szmytkowskiemu, który rozpoczął omawianie projektu uchwały budżetowej od wyjaśnienia, że uzyskała ona pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu (RIO).
Skarbnik sprecyzował, że Skład Orzekający RIO w Poznaniu na posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2008 r. przyjął trzy uchwały:
 • w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Miasta Puszczykowa na 2009 rok,
 • w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta Puszczykowa,
 • w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Puszczykowa.
Wszystkie uchwały wyrażają pozytywną opinię RIO (kserokopie uchwał RIO wraz z projektem uchwały w sprawie budżetu na rok 2009 stanowią załączniki do niniejszego protokołu).
Następnie skarbnik Piotr Szmytkowski poinformował, że projekt budżetu był omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji Rady, a także przedstawił poszczególne załączniki uchwały.
Skarbnik wyjaśnił, że Dochody zaplanowano w wysokości 27 mln. 811 tys. zł, środki pochodzą głównie z podatku od osób fizycznych, z subwencji i dotacji od Wojewody.
Wydatki zaplanowano w wysokości 31mln. 527 tys. 200 zł, ponadto uchwała spełnia wymogi RIO i uwzględnia podział na wydatki bieżącewydatki majątkowe.
Dalej skarbnik przedstawił zmiany jakie naniesiono w stosunku do projektu budżetu przedstawionego 14 listopada 2008 roku, m.in. na wniosek radnego Zbigniewa Czyża uwzględniono realizację hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 i zabezpieczono 400 tys. zł na rozpoczęcie prac projektowych.
Skarbnik wyjaśnił też, że największy udział w Wydatkach mają środki na Transport i łączność, Obsługę komunikacyjną, następnie na Oświatę i wychowanie. Duży udział mają także Gospodarka mieszkaniowaObsługa mienia komunalnego, jak również Pomoc społeczna i Gospodarka komunalna. Znaczne środki przeznaczane są też na dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w kwocie około 2,5 mln zł, gdzie przy udziale środków zewnętrznych, uwzględniona jest tu m.in. modernizacja starej szkoły, aby docelowo utworzyć tam Centrum Kultury.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider poinformował, że Komisja poświęciła cztery posiedzenia na temat budżetu, najistotniejsze jest przeznaczenie 400 tys. zł na budowę hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2. Przewodniczący Komisji Maciej Schneider dodał, że ważne jest, iż nie została zmniejszona kwota środków na budowę dróg; ponadto na ostatnim posiedzeniu dyskutowano nad §12 uchwały budżetowej dotyczącym sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania. W tej kwestii w drodze głosowania zdecydowano o zmniejszeniu tej kwoty z 1 mln do 100 tys. zł. Cały budżet został zaopiniowany pozytywnie 4 głosami za, przy sprzeciwie radnych Zbigniewa Czyża i Władysława Hetmana, radny Janusz Szafarkiewicz nie wziął udziału w głosowaniu.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz dodał, że dyskutowano też nad § 11 uchwały budżetowej dotyczącym upoważnienia Burmistrza do dokonywania zmian w budżecie, polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami.
Wiceprzewodniczący powiedział, że jego zdaniem takie upoważnienie daje Burmistrzowi możliwość dokonywania przeniesień bez zgody Rady, w zapisie nie określono też sumy, do jakiej Burmistrz może dokonywać przeniesień.
Wiceprzewodniczący poprosił o określenie kwoty do jakiej burmistrz może dokonywać przeniesień.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider wyjaśnił, że podczas posiedzenia była taka dyskusja ale nie został sformułowany żaden wniosek, dodał, że jeśli określona zostanie kwota, która będzie na tyle wysoka, aby nie „wiązać rąk” burmistrzowi, to przychyla się do takiej zmiany.
Skarbnik Piotr Szmytkowski poinformował, że art. 188 ustawy o finansach publicznych, mówi o przenoszeniu środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami, do czego Rada może upoważnić burmistrza. Skarbnik dodał, że nie zna przypadku, gdzie taki zapis nie byłby uwzględniony w uchwale budżetowej, poinformował też, że w 2008 roku burmistrz wydała cztery zarządzenia o zmianach wprowadzających dotacje od wojewody, oraz od marszałka, a także uwzględniające przesunięcia. Skarbnik podkreślił też, że pod koniec grudnia konieczne było wydatkowanie środków na drogi powiatowe, aby wykorzystać dotację wojewody, zapis uchwały daje burmistrzowi taką możliwość bez potrzeby zwoływania sesji nadzwyczajnej.
Skarbnik Piotr Szmytkowski zwrócił też uwagę, że w takich działach jak Gospodarka komunalna, czy Oświata i wychowanie, jest dużo rozdziałów i w miarę bieżących potrzeb zapis uchwały o upoważnieniu burmistrza do dokonywania przeniesień jest narzędziem szybkiej pracy.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powiedział, że chciałby, aby radni mieli świadomość, że to Rada ustala budżet, a zapis § 11 powoduje, iż burmistrz może wprowadzać daleko idące zmiany, dodał też, że jego zdaniem kwota 200 tys. zł będzie wystarczająca.
Skarbnik Piotr Szmytkowski sprecyzował, że burmistrz nie może dokonywać przeniesień pomiędzy działami.
Radna Róża Grześkowiak powiedziała, że są 4 mln. zł niewykorzystanego kredytu, które na dziś nie są wprowadzone do budżetu, zapytała, czy burmistrz umieści je w za pomocą zarządzenia lub uchwałą.
Skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnił, że jest to inny temat, ponieważ z określoną kwotą wolnych środków weszliśmy w 2009 rok i na marcowej, albo na kwietniowej sesji, burmistrz będzie występować o zadysponowanie kwotą wolnych środków, burmistrz będzie też wskazywała na co je przeznaczyć, a wolą Rady będzie, jak to rozdysponować.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o odpowiedź wprost, czy można ograniczyć do 200 tys. zł kwotę, do jakiej burmistrz będzie mogła dokonywać przeniesień.
Skarbnik Piotr Szmytkowski odpowiedział, że ustawa o finansach publicznych nie mówi o takich ograniczeniach i według niego nie można określać takiej kwoty.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka zwróciła się do skarbnika z pytaniem, jakie najwyższe kwoty były przenoszone.
Skarbnik odpowiedział, że pojedynczo mogły być to kwoty rzędu kilkudziesięciu tysięcy zł.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że wobec powyższego, jeśli jest to dozwolone, to nie ma nic przeciwko wprowadzeniu limitu, do jakiego będzie mogła dokonywać przeniesień.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał, czy po uchwaleniu budżetu z takimi zmianami RIO nie uchyli uchwały.
Radca prawny Roman Wróbel odpowiedział, że próbował znaleźć odpowiedź i nie spotkał się z wprowadzaniem takiego ograniczenia, burmistrz albo otrzymuje takie upoważnienie, albo nie, dodał też, że trudno przewidzieć co orzeknie RIO.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider dodał, że gorąco namawia do poparcia budżetu, wskazał, że do zainwestowania jest 9,5 mln zł, które mają być przeznaczone na wybudowanie ulicy Gołębiej, ulic z czołówki listy rankingowej, rozpoczęta ma być też budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2, a 1 mln zł ma być przeznaczony na budowę płyty rynku.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku wiceprzewodniczącego Janusza Szafarkiewicza o zmianę zapisu w § 11 uchwały budżetowej, polegającą na określeniu kwoty w wysokości 200 tys. zł, do jakiej burmistrz może dokonywać przeniesień. Wniosek przyjęto.
Wynik głosowania: „za” - 12, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 2.
Skarbnik Piotr Szmytkowski poprosił o sprecyzowanie, czy ograniczenie to ma być rozumiane jako kwota do jednorazowego przeniesienia, czy sumarycznie w ciągu całego roku.
Po dyskusji w której udział wzięli skarbnik Piotr Szmytkowski, przewodniczący Marek Błajecki, wiceprzewodniczący Janusz Szafarkiewicz oraz radna Urszula Rudzińska, Wiceprzewodniczący Janusz Szafarkiewicz wniósł o uzupełnienie zapisu o określenie kwoty 200 tys. zł. jako jednorazowej, do jakiej burmistrz może dokonywać przeniesień.
Sekretarz Maciej Dettlaff dodał, że budżet jest zarysem księgowym i żaden z zawartych w nim zapisów nie jest nowością, zwrócił też uwagę, że w historii funkcjonowania obecnej Rady i burmistrza dotychczas nie pojawił się żaden problem w zakresie, który wskazują radni. Również Komisja Rewizyjna formułując wniosek o udzielenie burmistrzowi absolutorium nie dopatrzyła się żadnych uchybień.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie w sprawie uzupełnienia wniosku wiceprzewodniczącego Janusza Szafarkiewicza o określenie jednorazowo w stosunku do kwoty 200 tys. zł. do jakiej burmistrz może dokonywać przeniesień. Wniosek przyjęto.
Wynik głosowania: „za” - 10, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 4.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider przypomniał, że podczas posiedzenia Komisja wnioskowała o zmniejszenie z 1 mln do 100 tys. zł. kwoty do jakiej burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
Radna Danuta Panek-Janc zaproponowała, aby kwotę zmniejszyć do 500 tys. zł, aby nie zablokować inwestycji, na które miasto może otrzymać dofinansowanie, a które będą wymagać wkładu własnego.
Skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnił, że zdażają się sytuacje, kiedy spływają środki zewnętrzne i trzeba je wydatkować, przywołał tu przykład 90 tys. zł, które uzyskano na oświatę, konieczne było zorganizowanie przetargów i zakupy a nie było w tym czasie sesji.
Skarbnik wykazał, że brak takiego zapisu uniemożliwi wykonywanie funkcji organowi wykonawczemu, ponadto skarbnik wskazał, że w innych gminach kwota do jakiej burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania wynosi przeważanie od 500 tys. do 1 mln zł.
Głos zabrała burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która powiedziała, że decydując się na objęcie funkcji burmistrza miała świadomość odpowiedzialności i nie boi się podejmowania ryzyka w ramach ustalonych działań, zmieniając zapis Rada zdejmuje z niej tą odpowiedzialność.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie w sprawie wniosku radnej Danuty Panek-Janc o zmniejszenie w § 12 do 500 tys. zł kwoty do jakiej burmistrz będzie mogła samodzielnie podejmować zobowiązania. Wniosek odrzucono.
Wynik głosowania: „za” - 2, „przeciw” - 7, „wstrzymało się” - 5.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie w sprawie wniosku Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta o zmniejszenie w § 12 do 100 tys. zł kwoty do jakiej burmistrz będzie mogła samodzielnie podejmować zobowiązania. Wniosek przyjęto.
Wynik głosowania: „za” - 11, „przeciw” - 3, „wstrzymało się” - 0.
Głos zabrał radny Andrzej Balcerek, który zwrócił uwagę, że w załączniku Nr 2 w dziale 801 rozdział 80104 paragraf 2310 dotyczącym wydatków na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące zrealizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego podana jest kwota 110 tys. zł, a w objaśnieniach do uchwały budżetowej podana jest kwota 100 tys. zł.
Skarbnik Piotr Szmytkowski wniósł o naniesienie autopoprawki w objaśnieniach do uchwały budżetowej, gdzie faktycznie powinien być zapis o 110 tys. zł.
Radny Andrzej Balcerek przyjął wyjaśnienie, zapytał także dlaczego w dziale Kultura fizyczna i sport nie uwzględniono paragrafu dotyczącego zakupu usług remontowych.
Skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnił, że w dziale tym nie przewidziano remontów, dodał, że poprzednim budżecie, w chwili jego przyjmowania był taki paragraf, jednak w ciągu roku dokonywano przesunięć i w ostateczności paragraf usunięto.
Radny Andrzej Balcerek przyjął wyjaśnienie, ponadto zapytał czy miasto może dofinansowywać zadania inwestycyjne policji i straży pożarnej co ujęte jest w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
Skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnił, że jest to prawnie dopuszczalne, wpłaty traktowane są jako dotacje i wypłacane są stosowanie do umów podpisanych np. z Komendą Wojewódzką Policji.
Radny Andrzej Balcerek nawiązał też do załącznika Nr 4 Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 (WPI), radny zauważył, że wskazane są tylko trzy punkty, a w uchwale budżetowej na rok 2008 w załączniku Nr 5 na rok 2009 przewidzianych było około dziewięciu. Radny Andrzej Balcerek zapytał dlaczego budżet jest przygotowany niezgodnie z wcześniejszymi uchwałami Rady i dlaczego zgodnie z nimi nie zapewnia środków finansowych.
Skarbnik Piotr Szmytkowski poinformował, że trwają prace i przygotowywana jest Strategia Rozwoju Miasta Puszczykowa zmieniającą wcześniejsze dokumenty, dostosowana do aktualnych potrzeb. Skarbnik dodał, że dziś nie ma już woli np. aby budować halę widowiskowo-sportową, w najbliższych miesiącach będzie gotowa Strategia i wtedy można będzie rozpocząć dyskusję co umieścić w WPI.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka podziękowała radnemu Andrzejowi Balcerkowi za to pytanie, wyjaśniła, że jest to program bieżących inwestycji a nie WPI, gdyby nie zastrzeżenie radnego Zbigniewa Czyża dotyczące niemożności zaciągnięcia kredytu, może WPI byłoby gotowe.
Burmistrz dodała, że w 2007 roku uchwalono jakby prowizorium WPI, i w ubiegłym roku na posiedzeniach Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta od tego zapisu radni odeszli. Burmistrz wyjaśniła też, że miasto stoi w obliczu konieczności przeznaczenia około 20 mln. zł na odszkodowania za wykup gruntów pod drogi, co również wstrzymuje wykonanie WPI, dodała też, że proponowany zapis jest planem na rok 2009.
Radny Krzysztof Jopek zapytał skąd wzięła się kwota 20 mln zł odszkodowania za drogi skoro wnioski można było składać do 2005 roku i pamięta, że w latach 2007 – 2008 była mowa o kwocie około 3 mln. zł.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała, że radni otrzymali kopię pisma, jakie skierowała do ministra Olgierda Dziekońskiego, do wojewody, marszałka, z prośbą o pomoc w tej sprawie. Burmistrz dodała, że położenie miasta i jego atrakcyjność wpływa na cenę ziemi, a kwoty odszkodowań za drogi rosną, w ubiegłej kadencji cena za 1m2 wynosiła około 60 zł, dziś 200-250 zł, a do wykupienia jest około 8 hektarów gruntu. Burmistrz dodała także, że kumulacja wypłat nastąpi w ciągu kolejnych dwóch lat i nie widzi możliwości wypłaty, a miastu grozi paraliż inwestycyjny. Burmistrz wyjaśniła, że wcześniej nie było takiej polityki miasta, wojewoda wie, że potrzebne są ogromne środki, na dziś nie wiadomo jednak, jaki będzie finał tej sprawy i dlatego wstrzymano dyskusję nad WPI.
Radny Andrzej Balcerek powiedział, że w przychodach i rozchodach jest 5,5 mln. zł pożyczki i zapytał czy jest na to zgoda Rady oraz co będzie realizowane ponieważ jest wiele inwestycji, a plan WPI przewiduje ich mało.
Skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnił, że zgoda Rady będzie, gdy będzie dyskusja na ten temat, a burmistrz oczekuje, jaka ma być kwota, dziś nie ma dużych inwestycji jednostkowych, zabezpieczone są środki na deficyt budżetowy.
Sekretarz Maciej Dettlaff dodał, że w 2009 roku na inwestycje ma być wydanych 10 mln zł, daje to ponad 30% wszystkich wydatków i jeden z najwyższych wskaźników w powiecie.
Radny Krzysztof Jopek powiedział, że nie zgadza się z przewodniczącym Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciejem Schneiderem aby agitować radnych do głosowania za budżetem, ponieważ radni nie są po to, aby głosować nad poszczególnymi punktami, a po to aby publiczne pieniądze racjonalnie podzielić. Ponadto radny zapytał, czy miasto może zarabiać na kredycie, który zaciągnęło na kwotę 4,5 mln zł kredytu, wcześniej była mowa, że ta kwota jest potrzebna do realizacji wydatków.
Skarbniki Piotr Szmytkowski wyjaśnił, że przed podjęciem decyzji o kredycie najpierw wraz z burmistrz prowadzone były rozmowy w RIO, pytano m.in. jak funkcjonują inne gminy w zakresie wykorzystania środków budżetowych i uzyskano odpowiedź, że jeśli kredyt zostanie uzyskany na dobrych warunkach w wyniku przetargu i potrafimy ulokować te środki, to według przepisów możemy wejść w nowy rok z wolnymi środkami. Skarbnik poprosił, aby wziąć pod uwagę, że Urząd na początku roku nie może pozostać bez środków na bieżącą obsługę.
Skarbnik poinformował też że środki na lokacie są oprocentowane w wysokości 9,3% na 3 miesiące, a kredyt ma oprocentowanie około 7, więc około 2% miasto zarabia.
Następnie przewodniczący Rady Marek Błajecki udzielił głosu pani Izabeli Bajbak dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2.
Pani Izabela Bajbak przypomniała, że złożony jest projekt na budowę szkoły i sali gimnastycznej, dodała też, że w poniedziałek odbyła się wizja lokalną w Poznaniu, gdzie oglądano hale balonowe. Pani Izabela Bajbak dodała, że p. Grażyna Lisiecka zastępca dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Poznaniu zapewniała o chęci pomocy, jeśli miasto zdecyduje się na takie rozwiązanie. Pani Izabela Bajbak krótko omówiła też konstrukcję hali balonowej.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zakończył dyskusje nad budżetem.
Radna Urszula Rudzińska wniosła o przeprowadzenie głosowania imiennego.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie w związku z wnioskiem o głosowanie imienne. Wniosek przyjęto.
Wynik głosowania: „za” - 13, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1.
Następnie przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowania imienne nad uchwałą w sprawie budżetu na rok 2009.
Stanisław Balbierz – jestem za
Andrzej Balcerek – jestem przeciw
Marek Błajecki – jestem za
Andrzej Dettloff – wstrzymuje się od głosu
Róża Grześkowiak – wstrzymuje się od głosu
Władysław Hetman – jestem przeciw
Krzysztof Jopek – jestem przeciw
Ewelina Marcinkowska – jestem za
Danuta Panek-Janc – jestem za
Ewa Pietrzak – jestem za
Urszula Rudzińska – jestem za
Maciej Schneider – jestem za
Maciej Stelmachowski – jestem za
Janusz Szafarkiewicz – jestem przeciw
Przewodniczący Rady Marek Błajecki ogłosił przyjęcie uchwały Nr 173/09/V w sprawie budżetu na rok 2009 (uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Wynik głosowania: „za” - 8, „przeciw” - 4, „wstrzymało się” - 2.
Ad 8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poinformował, że uchwała w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjmowana jest co roku. Przewodniczący poprosił też o opinię Komisji Spraw Społecznych.
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Urszula Rudzińska poinformowała, że projekt uzyskał pozytywna opinię Komisji.
Wobec braku głosów, przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwała w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009. Uchwała Nr 174/09/V została przyjęta jednogłośnie (uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Wynik głosowania: „za” - 14, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Ad 9. Sprawozdanie z bieżącej działalności burmistrza.
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka omówiła najważniejsze wydarzenia ujęte w sprawozdaniu m.in. poinformowała w jaki sposób Puszczykowo uczestniczyło w konferencji klimatycznej, która odbyła się w Poznaniu.
Ponadto burmistrz poinformowała o wpisaniu Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego do Krajowego Rejestru Sądowego oraz o wyborze jej osoby, jako inicjatorki jego utworzenia, na Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
Burmistrz poinformowała również o udziale w seminarium dotyczącym planowania przestrzennego, które związane było ze zmianami w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym np. wprowadzeniem określonych zasad użytkowania gruntu, czy rolą negocjatora w spornych sprawach.
Ad 10. Informacje przewodniczącego Rady.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki wyraził pochwałę dla pracy straży miejskiej, poinformował, że czyni to na wniosek delegacji mieszkańców miasta, w których opinii straż podejmuje szybkie interwencje i pomaga w rozwiązywaniu problemów zgłaszanych przez mieszkańców.
Ponadto przewodniczący Rady odczytał pisma, jakie wpłynęły do Rady, m.in. zawiadomienie o rozprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie uchwały nr 202/06/IV z dnia 21 marca 2006 r. w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Wyjaśniono, że w rozprawie udział weźmie radca prawny Urzędu Maciej Dehmel.
Następnie przewodniczący Rady Marek Błajecki odczytał pismo p. Mikołaja Pietraszaka Dmowskiego, który wnioskuje o utworzenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Zakole Warty”na terenie tzw. Zakola Warty. Wobec złożonego wniosku, przewodniczący Rady poprosił radców prawnych Urzędu o przygotowanie opinii prawnej, aby na kolejnej sesji Rada mogła rozpatrzyć wniosek.
Przewodniczący odczytał też prośbę o dofinansowanie sztandaru, nadesłaną przez Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Powiatu Poznańskiego. Pismo zostało skierowane do rozpatrzenia przez Komisję Budżetu i Rozwoju Miasta.
Ad 11. Zapytania i wnioski radnych.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała, że dziś wpłynęło pismo z przedsiębiorstwa Eko-Rondo, w którym firma ta informuje o spadku zapotrzebowania rynku na surowce wtórne pozyskiwane z segregowanych odpadów i prosi o rozważenie możliwości wsparcia finansowego istniejącego systemu segregacji.
Burmistrz dodała, że sprawa została już poruszana na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych, firma Eko-Rondo wykazała nieopłacalność segregacji i konieczność dopłat, zaznaczyła też, że trzeba sprawdzić, czy miastu wolno subsydiować firmę. Burmistrz zwróciła się do Komisji Spraw Społecznych o przeprowadzenie rozpoznania tematu w sąsiednich gminach.
Radny Andrzej Balcerek zapytał burmistrz o działalność Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na terenie miasta, dodał, że mieszkańcy są zaskoczeni, iż w okresie świątecznym i noworocznym mieli przedstawić swoje wniosku, sugestie do tego planu. Radny dodał, że uważa iż w tej sprawie powinny zostać przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że Wojewódzki Konserwator Zabytków z urzędu obejmuje ochroną zespoły urbanistyczne, które jego zdaniem na nią zasługują, w ubiegłych latach podobne działania miały miejsce na terenach gmin Kórnik, czy Mosina, ponadto to konserwator ma obowiązek przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami także za pośrednictwem prasy. Burmistrz dodała, że złożony został wniosek o przedłużenie terminu po to, aby dać mieszkańcom szansę na zapoznanie się z propozycją, a po uzyskaniu odpowiedzi zostanie ona opublikowana na łamach „Echa Puszczykowa”.
Ad 12. Wolne głosy.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zapytał na podstawie czego, ma być robiony trzymetrowy pas chodnika na rynku, czy jest na to dodatkowy projekt czy prace maja być wykonywane etapami?
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że jest przygotowany projekt zgodny z ostatnią koncepcją, prace mają być wykonywane etapowo, aby ułatwić poruszanie i możliwość dalszego projektowania.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz stwierdził, że najpierw powinien być wykonany projekt kompleksowy, który byłby realizowany etapami.
Ad 13. Zamknięcie sesji
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poinformował, że jest godzina 19.45 i zamknął obrady.
 
     Protokolant                                                                 Przewodniczący Rady Miasta Puszczykowa
Katarzyna Szóstak                                                                                Marek Błajecki
Lista wiadomości