Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 34/09/V z 34 sesji Rady Miasta Puszczykowa, która miała miejsce dnia 11 marca 2009 r. na sali sesyjnej w budynku przy ul. Wysokiej 1

Protokół nr 34/09/V
z 34 sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która miała miejsce dnia 11 marca 2009 r.
na sali sesyjnej w budynku przy ul. Wysokiej 1
 
Godzina rozpoczęcia: 17.20
Godzina zakończenia: 20.15
Ad 1. Otwarcie sesji.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki, przywitał radnych i gości oraz poinformował o usprawiedliwionej nieobecności radnego Zbigniew Czyża, stwierdził quorum i rozpoczął obrady. Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Ad 2. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki wniósł o ujęcie w porządku obrad informacji nt. planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów nadwarciańskich – zakole Warty.
Sekretarz Maciej Dettlaff poprosił o zmianę w tytule punktu 8, ponieważ ze względu na formę prawną działek konieczne jest poprawienie numeracji i uwzględnienie, że uchwała dotyczy części tych działek a nie całości. Ponadto sekretarz wniósł o zniesienie z porządku obrad rozpatrzenia uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ponieważ podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta wskazano, że informacje, jakie przekazano Radzie nie są wystarczające do jej rozpatrzenia.
Wobec powyższego, przewodniczący Rady Marek Błajecki zaproponował, aby w miejsce punktu 9, o którego wykreślenie wniósł sekretarz, wstawić Informacje nt. planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów nadwarciańskich – zakole Warty.
Następnie przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad z uwzględnieniem zaproponowanych zmian. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się” - 0 głosów.
Przyjęty porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr 33/09/V z dnia 28 stycznia 2009 r.
 4. Ślubowanie powołanego Zastępcy Burmistrza.
 5. Zapoznanie z rocznymi planami pracy Komisji Rady Miasta Puszczykowa na rok 2009.
 6. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2009.
 7. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany w Uchwale Nr 173/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie budżetu na rok 2009.
 8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste części działek nr 701/16 i 701/26 położonych w obrębie geodezyjnym Puszczykowo zapisanych w księdze wieczystej KW PO2P/00106660/8.
 9. Informacja nt. Planu zagospodarowania przestrzennego terenów nadwarciańskich – zakole Warty.
 10. Przedstawienie wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu po Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.
 11. Sprawozdanie z bieżącej działalności burmistrza.
 12. Informacje przewodniczącego Rady.
 13. Zapytania i wnioski radnych.
 14. Wolne głosy.
 15. Zamknięcie sesji.
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 33/09/V z dnia 28 stycznia 2009 r.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał, czy są jakieś uwagi do protokołu. Wobec braku uwag, przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie w sprawie jego przyjęcia. Protokół nr 33/09/V z dnia 28 stycznia 2009 r. został przyjęty.
Wynik głosowania: „za” - 13, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1.
Ad 4. Ślubowanie powołanego Zastępcy Burmistrza.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka przedstawiła swojego Zastępcę pana Tomasz Zwolińskiego, wyjaśniła też, że został on powołany na stanowisko z dniem 9 marca br.
Pan Tomasz Zwoliński zapoznał zebranych z przebiegiem swojej pracy zawodowej i zdobytym doświadczeniem.
Następnie burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odczytała tekst ślubowania brzmiący „Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu i społeczności lokalnej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania”.
Pan Tomasz Zwoliński odpowiedział „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.
Ad 5. Zapoznanie z rocznymi planami pracy Komisji Rady Miasta Puszczykowa na rok 2009.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki wyjaśnił, że plany pracy poszczególnych Komisji Rady zostały dostarczone wraz z materiałami na sesję i stwierdził, że nikt z radnych nie wniósł żadnych uwag.
Ad 6. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2009.
Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Róża Grześkowiak przedstawiła nową propozycję planu pracy Komisji, dodała również, że wszyscy członkowie Komisji (z wyjątkiem nieobecnego przewodniczącego Zbigniew Czyża) byli za przyjęciem tej wersji planu pracy.
Radny Andrzej Balcerek zapytał, czy wykonanie tej uchwały powinno się powierzać przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, czy przewodniczącemu Rady Miasta?
Przewodniczący Rady Marek Błajecki wyjaśnił, że Komisja Rewizyjna pod tym względem jest niezależna, poprosił też radcę prawnego o potwierdzenie.
Radca prawny Roman Wróbel potwierdził słowa przewodniczącego Rady.
Wobec braku innych uwag, przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2009. Uchwała Nr 175/09/V została przyjęta jednogłośnie (uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się” - 0 głosów.
Ad 7. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany w Uchwale Nr 173/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie budżetu na rok 2009.
Skarbnik Piotr Szmytkowski omówił propozycję pierwszych zmian w budżecie na rok 2009, wyjaśnił, że wynikają one z przekazania subwencji na oświatę oraz dotacji na pomoc społeczną od wojewody.
Skarbnik dodał, że takie same zmiany zostały naniesione zarówno po stronie Dochodów, jak i Wydatków. Ponadto po stronie Wydatków, w związku z wnioskiem o zakup laptopów dla przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady oraz dla przewodniczących Komisji Rady, należało dokonać zwiększenia o 15 tys. zł i o tyle umniejszyć rezerwę burmistrza.
Skarbnik wyjaśnił też, że wolne środki zostaną ujęte w projekcie uchwały, która będzie przedstawiana na jednej z kolejnych sesji.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider poinformował, że projekt budżetu został zaopiniowany pozytywnie 3 głosami za, przy 3 wstrzymujących się. Przewodniczący poinformował też, że podczas posiedzenia padł wniosek o zakup sześciu sztuk laptopów dla przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady oraz dla przewodniczących Komisji, ponadto radni zadeklarowali możliwość korzystania z własnych komputerów.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał, czy wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz podtrzymuje wniosek o zakup sprzętu.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz odpowiedział, że podtrzymuje wniosek i uzasadnił go tym, że jednorazowy zakup sprzętu dla wszystkich radnych jest za drogi dla miasta. Wiceprzewodniczący zaznaczył, że uważa, iż zakup powinno się podzielić na etapy, tak aby cała Rada posiadała laptopy miejskie, w których zapisywane byłyby ważne dokumenty: plany, materiały itp. a następnie całość byłaby przekazywana następnej Radzie.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki oddal głos radnym.
Radny Władysław Hetman zapytał, jaka jest przyczyna zmniejszenia subwencji oświatowej.
Skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnił, że wojewoda nie informuje o przyczynach, przekazano tylko informację o zmniejszeniu subwencji.
Wobec braku innych głosów, przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany w Uchwale Nr 173/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie budżetu na rok 2009. Uchwała Nr 176/09/V została przyjęta (uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Wynik głosowania: „za” - 12 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się” - 2 głosy.
Ad 8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste części działek nr 701/16 i 701/26 położonych w obrębie geodezyjnym Puszczykowo zapisanych w księdze wieczystej KW PO2P/00106660/8.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że propozycja uchwały jest konsekwencją zabiegów miasta o możliwość przedstawienia działki w obrębie rynku, jako oferty inwestycyjnej na Forum Aglomeracji w Poznaniu. Burmistrz dodała, że miasta przez najbliższe kilkanaście lat nie będzie stać na jej zagospodarowanie, a jeśli znajdzie się inwestor działka może spełniać funkcje publiczne, kultury, czy klubu.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider poinformował, że wszyscy członkowie Komisji byli za, przy jednej poprawce, którą zgłosił radny Janusz Szafarkiewicz i która została uwzględniona w projekcie uchwały.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że w treści uchwały zmieniono numery działek, zmiany naniesiono również w uzasadnieniu, gdzie zaznaczono, że w obecnym planie maksymalna wysokość w kalenicy dla budynków użyteczności publicznej, jakim ma być zabudowany teren działek wynosi 15m; jednak planuje się przeznaczenie tych działek pod zabudowę budynkiem o wysokości do 12m o wysokim standardzie wykończenia. Ponadto uchwała określa stawkę procentową opłaty rocznej na 3% ceny ustalonej w drodze przetargu, jest to ustawowa norma, jednak procent ten może w tej chwili zostać zmieniony zgodnie z sugestią Rady.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz stwierdził, że numery działek są nieaktualne.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że dołączona do projektu uchwały mapka przedstawia oficjalny projekt podziału, co zostało przyjęte przez Starostę.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka dodała, że odsunięcie od drogi zostało sprowokowane względami bezpieczeństwa.
Sekretarz Maciej Dettlaff dodał, że podział został wytyczony przez geodetę, teren został dokładnie określony, ponadto takie uchwały były już przyjmowane.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła też, że miasto nie czeka z podziałem, ponieważ Forum Aglomeracji Poznańskiej odbędzie się w dniach 2-3 kwietnia i chcielibyśmy już wtedy móc powiedzieć, że jesteśmy na konkretnym etapie akceptacji przez Radę, cała procedura zakończy się już po zakończeniu forum.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zauważył, że uzasadnienie nie jest treścią uchwały.
Radca prawny Roman Wróbel dodał, że uzasadnienie nie jest częścią tego, co jest uchwalane.
Wobec braku innych uwag, przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste części działek nr 701/16 i 701/26 położonych w obrębie geodezyjnym Puszczykowo zapisanych w księdze wieczystej KW PO2P/00106660/8. Uchwała Nr 177/09/V została przyjęta (uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Wynik głosowania: „za” - 12 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się” - 2 głosy.
Ad 9. Informacja nt. Planu zagospodarowania przestrzennego terenów nadwarciańskich – zakole Warty.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że podstawowym zabiegiem jest zgoda na podział terenu, który nie leży w strefie zalewowej i pojawiły się sugestie do zapisu, że z terenu, który się do tego nadaje, można wydzielić jedną działkę. Burmistrz dodała, że odnośnie planu dla tego terenu odbywały się spotkania, także konsultacje, a na ostatnim posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta projektanci zaproponowali 33% zabudowy terenu, który się do tego nadaje. Burmistrz wyjaśniła, że podczas posiedzenia padły w sumie trzy wnioski.
Ponadto burmistrz poinformowała, że teren zakola był badany, oznaczono wszystkie gatunki występujących tam roślin, a także określono przebieg stref np. Natura 2000. Burmistrz zwróciła także uwagę, że konieczne jest zadecydowanie, co planowane jest dalej, ponieważ jeśli projekt zostanie przekazany do uzgodnień i po pół roku będą miały być wprowadzane jeszcze jakieś zmiany, to cały proces uchwalania planu wydłuży się i możliwe, że właściciele terenów będą protestowali.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider poinformował, że podczas posiedzenia obecnych było 6 radnych i pojawiły się aż 4 pomysły, najdalej idącą propozycję przedstawił radny Marek Błajecki, który zaproponował sprzedaż jednej działki nadającej się pod zabudowę i brak jakiejkolwiek innej zabudowy terenu. Wniosek został przegłosowany, 3 radnych było za, 2 przeciw i 1 wstrzymał się od głosu.
Następnie przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider poprosił o wyjaśnienie, jaka duża jest powierzchnia działki pod zabudowę ponieważ na posiedzeniu Komisji projektanci określali jej powierzchnię na „około” 2600m2.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedziała, że całość ma około 8700m2, a działka pod zabudowę ma około 6000m2.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider poinformował, że wobec tego wycofuje wcześniejszą propozycje przeznaczenia pod zabudowę 15% terenu i zmieni go na mniejszy.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że oczekuje, iż radni będą podczas sesji głosować, czy przyjmują przedstawianą propozycję zagospodarowania terenu.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zwrócił uwagę, że temat jest przedstawiany jako informacja a nie projekt uchwały i nie może w tej sprawie przeprowadzić głosowania.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedziała, że chodzi o wskazanie wytycznych dla projektantów.
Radny Władysław Hetman zwrócił uwagę, że przy projekcie planu dla terenu po byłym Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji Komisja też miała wątpliwości i projektanci przygotowują projekt tak, jak życzy sobie pani burmistrz, w przypadku zakola Warty, Komisja podjęła decyzję niezgodną z oczekiwaniami pani burmistrz i temat wraca na sesji.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki wyjaśnił, że podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta informowano, że podczas sesji radni maja się zapoznać z propozycją planu.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz dodał, że problem miał być przedstawiony na sesji w formie dyskusji.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że doszło do nieporozumienia, ponieważ zdanie jedynie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta przy takim temacie to za mało, konieczna jest decyzja całej Rady.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki powiedział, że dzisiejsza rozmowa jest fragmentem dyskusji społecznej.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to co innego, ponieważ zapisy podlegają dalszym weryfikacjom, w tym przypadku mowa jest o koncepcji. Burmistrz przypomniała, że nad wizją MOSiR-u dyskusja trwa już dwa lata, a proponowany projekt jest efektem m.in. konkursu, nanoszone były uwagi Komisji Rady.
Burmistrz dodała, że intencją było, aby z trudem kupiony teren miał szansę na drobną zabudowę, która pomoże go obsługiwać, mieszkańcy będą źli jeśli nic tam nie powstanie. Ponadto burmistrz dodała, że jest konsekwentna programowi wyborczemu, w którym uwzględniała tereny turystyki dla mieszkańców, na zakolu przywrócona byłaby plaża, pojawiłaby się możliwość gry w piłkę plażowa itp. burmistrz poprosiła o uwzględnienie jej rekomendacji.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki wyjaśnił, że formalnie dziś przedstawiana jest informacja i nie może to podlegać głosowaniu, ponadto przewodniczący poprosił o przedstawienie procedury i oczekiwań względem Rady.
Głos zabrała pani Alina Stempniak, która wyjaśniła, że procedura uchwalania planu nie przewiduje głosowania, uchwała wywołująca plan rozpoczyna czynności prawne, zbierane są wnioski do planu, przedstawiane jest to Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, a po niej zbierane są opinie innych instytucji i to trwa 2-3 miesiące; następnie po uzyskaniu uzgodnień, plan wystawia się do publicznego wglądu, później następuje etap rozpatrywania uwag i przedstawienia planu Radzie do ustalenia. Dopiero w tym momencie przewidziane jest głosowanie, jeśli jednak plan nie znajdzie akceptacji wśród radnych, konieczne jest cofnięcie prac do etapu początkowego, dlatego Rada już teraz proszona jest o decyzję.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka dodała, że propozycja przedstawiana jest całej Radzie, ponieważ jeśli za pół roku Rada nie zaakceptuje propozycji, to opóźni to prace nad planem.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki odpowiedział, że za trzy tygodnie odbędzie się kolejna sesja Rady, zapytał też, czy Rada może wykorzystać ten czas na przemyślenie i głosować w kwietniu.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedziała, że tak.
Radny Władysław Hetman zauważył, że w przedstawionej procedurze nie występuje funkcja opiniująca ze strony Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Sekretarz Maciej Dettlaff dodał, że głosowanie Komisji nigdy nie jest bez znaczenia, opinia radnych jest o tyle ważna, aby plan był jak najbliższy oczekiwaniom Rady, co pozwoli nie tracić sześciu miesięcy pracy nad planem.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki podsumował, że na bieżącej sesji odbywa się dyskusja, która zakończy się głosowaniem na sesji 1 kwietnia.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powiedział, że zgadza się z burmistrz, iż teren wymaga zabudowy, ponieważ infrastruktura, która może powstać, będzie wymagała nadzoru i tą funkcję widzi.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poprosiła, aby radni zasięgnęli opinii mieszkańców ze swoich okręgów wyborczych.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki odpowiedział, że zdaniem większości mieszkańców, na terenie zakola nie należy nic budować.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka dodała, że w procedurze nie ma nic o opiniowaniu projektu przez Komisję Budżetu i Rozwoju Miasta, ale jest to ukłon w stronę Rady, ponieważ miasto nie musi zasięgać tej opinii, ale liczy się ze zdaniem Rady.
Radny Maciej Stelmachowski powiedział, że podczas posiedzenia Komisji głosował za tym, aby nic nie budować na zakolu, zapytał też, co ma tam być pilnowane.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że plany wybiegają w przyszłość, od momentu przyłączenia Polski do Unii Europejskiej, Wartą przepływa coraz więcej łodzi, a teren zmieni charakter od strony wody.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powiedział, że przy planie część terenów będzie trzeba wykupić i zapytał jak duży jest to obszar.
Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że jest to około 6000m2.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz wyliczył, że wobec tego należy liczyć się z kosztem rzędu 1,8 mln zł i zapytał, czy istnieje możliwość przesunięcia ścieżki.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że negocjacje z mieszkańcami mogą być problematyczne, jednak Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej nie zgadza się na podsypanie ziemi i poprowadzenie ścieżki niżej.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider dodał, że wycofał propozycję zabudowy ujętej procentowo, ale podtrzymuje, że teren powinien być możliwy do zabudowy i przygotowany pod jednego inwestora, aby miasto odzyskało część zainwestowanych w zakole pieniędzy.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki dodał, że jego zdaniem i niektórych wyborców, nic nie powinno być zmieniane na zakolu. W kwietniu Rada rozpatrzy możliwość przyjęcia oświadczenia w tej sprawie.
Radny Stanisław Balbierz powiedział, że jeśli na zakolu będzie miała powstać zabudowa, to mieszkańcy będą protestować.
Radny Andrzej Dettloff poinformował, że z jego rozmów z mieszkańcami również wynika, że są oni przeciwni zabudowie, jeśli już to mógłby powstać budynek socjalny, ale żadnej innej zabudowy. Ponadto wszyscy mieszkańcy wspominają o problemie z parkowaniem samochodów.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że parking zostanie wyznaczony i jeśli pojawi się możliwość parkowania w innym miejscu niż wzdłuż ulicy, to pojawią się znaki zakazu. Ponadto burmistrz dodała, że słowo „zabudowa” jest niefortunne, ponieważ sugeruje zabudowę całości terenu, a powstać ma mały pawilon rekreacyjny, jednak nawet jeśli postawiony ma być tylko budynek socjalny, to musi być w planie.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zamknął dyskusję.
Ad 10. Przedstawienie wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu po Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.
Głos zabrała burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która powiedziała, że przekształcenie terenu byłego MOSiR-u trwa już od ponad 10 lat, w tym czasie pojawiły się różne koncepcje, ale żadna nie została doprowadzona do końca. Burmistrz wyjaśniła, że wiosną rozpocznie się rozbiórka motelu „Puszczyk”, wstępnie zaprojektowano zagospodarowanie terenu, zachowane ma być pełnowymiarowe boisko, do tego dojdą boiska wielofunkcyjne, mają być trzy korty tenisowe i budynek administracyjno-socjalny gospodarza, czyli miasta, ponadto budynek ten będzie docelowo składał się z trzech segmentów, w pierwszym będą biura, toalety, szatnie dla tenisistów, magazynki sprzętu. Dalsze segmenty powstaną w miarę potrzeb i wtedy określone zostaną ich funkcje.
Burmistrz poinformowała też, że miasto będzie szukać inwestora do budowy budynku publicznego, w którym mogłaby znajdować się np. kręgielnia, squash itp., pod trybunami zaplanowano zaplecze dla boiska, do tego czasu istniejący budynek musi zostać. Dotychczasowy plac zabaw będzie przeniesiony do parku zabaw, jest też możliwość zrobienia pola do minigolfa, czy ściany wspinaczkowej, ale funkcje te zostaną określone zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami młodych ludzi, przewidziane zostały też miejsca parkingowe.
Burmistrz dodała też, propozycja jest schematyczna, autor koncepcji czeka na pomysły zanim zacznie robić wizualizację przestrzenną.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poinformował, że w tej sprawie Rada również wyda oświadczenie na sesji, która odbędzie się 1 kwietnia.
Radny Krzysztof Jopek zwrócił uwagę, że umiejscowienie oczka wodnego w parku zabaw może stworzyć zagrożenie, ponadto koszty utrzymania takiego oczka są wysokie. Radny zaproponował też, aby rozważyć możliwość umiejscowienia tam zagłębionego boiska, które zimą, po zalaniu wodą i zamarznięciu, mogłoby pełnić funkcję lodowiska.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że oczko zaplanowano właśnie ze względu na możliwość pełnienia zimą funkcji naturalnego lodowiska, ponadto stawek nie będzie głęboki, podobne funkcjonują w innych miastach.
Radny Maciej Schneider powiedział, że takie oczko zawsze stwarza zagrożenie, nawet wówczas gdy dzieci będą znajdować się pod opieką rodziców, opiekunów, radny dodał też, że nie jest przeciw tej koncepcji, ale teren będzie trzeba jakoś zabezpieczyć.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał, czego burmistrz oczekuje, czy wystarczy przyjąć w tej sprawie stanowisko 1 kwietnia.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że wystarczy zgłaszać swoje wnioski do Urzędu, tak aby projektant mógł je uwzględnić; koncepcja będzie rozwijana przez najbliższe 10 lat, na początku powstanie budynek gospodarza i najważniejsze jest stwierdzenie, czy ta lokalizacja jest akceptowana.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powiedział, że uważa, iż tak jak dotychczas MOSiR działać nie może, jednak przewidziany budynek administracyjny jest za duży, uważa, że nie powinno się ograniczać strefy zabudowy, ważne jest zachowanie dużej przestrzeni.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki udzielił głosu panu Andrzejowi Barczakowi, który zabrał głos w sprawie braku zasadności umieszczania szatni dla sportowców pod trybunami.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że jest za wcześnie, aby dyskutować o takich rozwiązaniach.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zamknął dyskusję.
Ad 11. Sprawozdanie z bieżącej działalności burmistrza.
Sprawozdanie z bieżącej działalności burmistrza stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka omówiła m.in. udział w targach Budma w Poznaniu, wyjaśniła także kontrowersje wokół wyjazdu na konferencję do Rimini.
Ponadto burmistrz poinformowała, że podczas spotkania Rady Aglomeracji Poznańskiej przekazała, iż Rada Miasta Puszczykowa nie jest skłonna uczestniczyć w badaniach metropolitalnych, wobec czego prezydent Poznania Ryszard Grobelny wyraził chęć przyjazdu do Puszczykowa w celu osobistego przekonania Rady do projektu; burmistrz zapytała, czy radni będą mogli spotkać się z prezydentem Poznania w najbliższy piątek.
Burmistrz poinformowała również o spotkaniu z nadleśniczym Konstantynowa, burmistrz Mosiny, wójtem i przewodniczącym Rady Gminy Komornik oraz dyrektorem WPN w celu omówienia warunków skomunalizowania gruntów leśnych będących w zarządzie Skarbu Państwa przez miasto Puszczykowo i gminę Komorniki. Burmistrz dodała, że gminy wyraziły wolę przejęcia gruntu, jest to wstępny etap, przejęcie nie generuje wydatków, ale konieczna będzie dbałość o te tereny.
Burmistrz wspomniała także o Finale Puszczykowskiej Ligi Piłki Siatkowej, podczas którego zabrakło prądu, a telefony do odpowiednich instytucji były zablokowane; burmistrz dodała, że wobec takiej sytuacji zaprotestowała i poprosiła Starostwo Powiatowe o kroki, aby w przyszłości można było szybko przekazać informację o rodzaju awarii i jak długo potrwa jej usuwanie.
Burmistrz poinformowała także o wizycie Ambasadora USA Victora Asha w Puszczykowie; wizyta była niespodziewana, ambasador odpowiedział na kurtuazyjne zaproszenie, a podczas krótkiego pobytu zapoznał się z planami rozwoju miasta.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał radnych, czy zechcą spotkać się z prezydentem Ryszardem Grobelnym. Ponadto przewodniczący dodał, że Rada nie była przeciwna spotkaniu z prezydentem, takie zdanie wyraziła tylko Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta.
Radna Urszula Rudzińska zapytała, czy wiadomo, jakie korzyści wynikną dla miasta z współudziału w badaniach i z jaką kwotą należy się liczyć?
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że te informacje znajdują się w materiałach ze spotkania, które odbyło się w Murowanej Goślinie, badania mają wyznaczyć funkcje dla poszczególnych gmin i określić w czym mają się specjalizować, ponadto wyznaczone mogą być np. ścieżki rowerowe dla całej aglomeracji, ale potrzebne są prace badawcze. Burmistrz dodała, że koszt udziału w badaniach to około 12 tys. zł.
Radny Maciej Schneider powiedział, że trudno będzie zebrać wszystkich radnych w piątek i zapytał, czy prezydent Grobelny może przybyć na sesję 1 kwietnia.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedziała, że zaproponuje takie rozwiązanie, ale dodała, że prezydent Grobelny może mieć większe trudności z dopasowaniem terminu do Rady.
Wobec braku innych propozycji, przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił burmistrz o przełożenie spotkania z prezydentem Grobelnym na 1 kwietnia.
Radny Stanisław Balbierz zapytał o szczegóły spotkania, które miało miejsce 3 marca z projektantami Rynku, w jakim celu się odbyło?
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zapytał, kim byli Ci architekci?
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że architekt pan Andrzej Stempniak, który zobowiązał się zaprojektować płytę rynku, poprosił o rozwiązanie umowy, ponieważ nie był zadowolony z ingerencji, również radnych, którzy krytykowali go za poszczególne elementy płyty (sadzawka, stopnie itp.). Burmistrz dodała, że pewna część prac została wykonana i wyceniona, terminy naglą i jeśli prace mają się posuwać, konieczne są ustalenia z instalatorami.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powiedział, że Rada przyjęła koncepcję, według której miała być budowana płyta, architekt zajmujący się projektem wycofał się i obecnie nikt nic nie wie, ponadto bez konsultacji zmieniane są wytyczne projektowe.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że dziś widziała szkic, na razie nie ma czego przedstawić, ktoś musi przejąć pracę; zgodnie z oświadczeniem za rynkiem ma być droga i projekt zostanie przedstawiony Radzie do akceptacji.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz dodał, że zgodnie z tym co przyjęła Rada, wokół rynku miał być zrobiony pas chodnika.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że jest projekt, według którego prace będą realizowane, koncepcja została zatwierdzona przez Radę, ustalić należało wyjście elementów instalacyjnych płyty na ulicę Poznańską.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powiedział, że miał na myśli projekt architektoniczny a nie instalacji.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że do dziś taki projekt nie powstał, jest projekt chodnika, jest koncepcja płyty i na tej bazie, jako pierwszy powstał projekt budowy chodnika; ponadto prace są etapowane, obecnie powstaje drugi etap koncepcji dotyczący przejazdu, zabudowania instalacji, a także kanalizacji deszczowej.
Radny Stanisław Balbierz zapytał, czy jest projekt na budowę chodnika wokół rynku.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że jest projekt i prawomocne pozwolenie na budowę.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powiedział, że zdania na temat sytuacji na rynku są podzielone i zaproponował, aby przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta poszerzył zagadnienia, którymi Komisja zajmie się na następnym posiedzeniu o to według jakiej koncepcji budowany ma być chodnik na rynku.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider poinformował, że włącza to do tematów poniedziałkowego posiedzenia.
Ad 12. Informacje przewodniczącego rady.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poinformował o pismach, jakie wpłynęły do Rady (kserokopie pism stanowią załączniki do niniejszego protokołu).
Ad 13. Zapytania i wnioski radnych.
Radny Maciej Stelmachowski zwrócił uwagę na zapis statutu Młodzieżowej Rady Miasta, według którego kandydatem na radnego może być osoba zamieszkująca na terenie miasta i zapytał czy jest to jednoznaczne z tym, że osoba taka nie musi być zameldowana. Ponadto radny przekazał zaproszenie radnego z gminy Mosina, do rozegrania meczu piłki nożnej.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że o kwestię zamieszkania bądź zameldowania, radny Maciej Stelmachowski pytał w mailu i sprawa została przekazana do radcy prawnego.
Radca prawny Roman Wróbel wyjaśnił, że zamieszkanie nie jest równoznaczne z zameldowaniem i statut uwzględnia możliwość kandydowania osoby zamieszkującej miasto z zamiarem pobytu stałego, ale np. uczniowie uczęszczający do szkół, nie muszą być zameldowani.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zapytał czy to prawda, że właściciele firmy Boltex wystąpili o warunki zabudowy na handel wielkopowierzchniowy, oraz jakie jest stanowisko miasta w tej sprawie.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedziała, że dziś zasygnalizowała tą sprawę Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, teren o który chodzi to były zakład „Szał”, w Urzędzie znajduje się projekt adaptacji istniejącego budynku z ewentualną rozbudową galerii handlowej. Burmistrz dodała, że taka adaptacja może przynieść korzyści dla terenu i mieszkańców. Ponadto członkowie KUA udadzą się na wizję lokalną, trzeba sprawdzić warunki zewnętrzne, czy spełnione są normy komunikacji terenu.
Radna Urszula Rudzińska poruszyła temat sprzątania miasta, zapytała, czy ogłoszony został już przetarg na sprzątanie miasta, dlatego że jakość dotychczasowych prac jest zła.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że przetarg został już rozstrzygnięty i wygrała go firma, która dotychczas świadczyła usługi.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zapytał, czy szacowano, jaki byłby koszt na mieszkańca w przypadku wprowadzenia tzw. podatku śmieciowego.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedziała, że nie było takich obliczeń ponieważ sądzono, że uda się zaprowadzić porządek poprzez współpracę w SELEKT, który obejmie zasięgiem wszystkie gminy. Burmistrz dodała, że w piątek jest umówiona z wicemarszałkiem województwa Wojciechem Jankowiakiem, na spotkaniu będą też burmistrz Mosiny i wójt Komornik i poruszą ten temat; ponadto w przypadku chęci wprowadzenia podatku, konieczne jest przeprowadzenie referendum.
Radna Urszula Rudzińska zapytała, czy kontaktowano się z Urzędem Marszałkowskim w sprawie śmieci zalegających wzdłuż drogi nr 430.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że żądaliśmy usunięcia śmieci, odpowiedziano, że w najbliższych dniach pobocze będzie sprzątane.
Radna Ewa Pietrzak dodała, że odnośnie sprzątania miasta przez firmę Flora, na posiedzeniach Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisji Spraw Społecznych niejednokrotnie zwracano uwagę, że firma ta nie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Radna zapytała, dlaczego wobec tego firma ta po raz kolejny wygrała przetarg, ponadto radna powiedziała, że mieszkańcy zgłaszali, iż rano jest ciemno na ulicach.
Pan Remigiusz Motycki odpowiedział, że firma Flora złożyła prawidłowe dokumenty i była najtańsza, w sprawie oświetlenia wyjaśnił, że wcześniej na wniosek radnych i mieszkańców, którzy zgłaszali, że ulice są za długo oświetlone, zgłoszono sprawę do ENEA i firma zsynchronizowała oświetlenie, kolejna regulacja odbędzie się jesienią.
Radna Ewa Pietrzak poprosiła o dokładniejszy nadzór nad wykonywaniem prac przez firmę Flora.
Ad 14. Wolne głosy.
Pani Gabriela Ozorowska zaproponowała, aby problem odszkodowań za drogi zgłosić Komisji Rządu i Samorządu, ponadto zapytała, kiedy rozpocznie się budowa boiska Orlik 2012, kiedy będą mapy w mieście. Pani Gabriela Ozorowska zwróciła też uwagę, że za rzadko opróżniane są kosze na śmieci na terenie zakola Warty, poprosiła też o zaapelowanie do mieszkańców, aby zwrócić uwagę na gałęzie przerastające na chodnik.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedziała, że odnośnie boiska Orlik uaktualniany jest kosztorys i prace rozpoczną się w kwietniu.
Pani Agnieszka Zielińska odpowiedziała, że mapy miasta są już w Urzędzie wraz z powłoką antygrafitti i już niedługo będą na miejscu.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedziała, że Komisja Rządu i Samorządu zajmowała się już tematem odszkodowań.
Pani Gabriela Ozorowska zapytała, czy jest jakaś możliwość egzekucji od posłów z okręgu poznańskiego, aby po spotkaniu z ubiegłego roku podjęli temat regulacji ustawowych.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedziała, że poseł Dariusz Lipińskiego przekazał interpelacje do Ministra Środowiska i ten stwierdził, że nie ma takiej możliwości.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zapytał, czy ktoś kontroluje ilość ziemi wywożonej na boisko przy ulicy Jarosławskiej.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że jest to kontrolowane, ziemia jest dowożona i nie jest wyżej niż przewiduje dokumentacja.
Radny Krzysztof Jopek zapytał, jaki był cel badania natężenia ruchu na ulicy Poznańskiej?
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedziała, że obowiązek ten wynikał z otrzymania pieniędzy z Unii Europejskiej na budowę ulicy.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przypomniał, że do końca kwietnia radni muszą złożyć oświadczenia majątkowe.
Ad 15.Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki o godz. 20.15 zamknął posiedzenie Rady.
 
     Protokolant                                                                   Przewodniczący Rady Miasta Puszczykowa
Katarzyna Szóstak                                                                                  Marek Błajecki
Lista wiadomości