Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 35/09/V z 35 sesji Rady Miasta Puszczykowa, która miała miejsce dnia 1 kwietnia 2009 r. na sali sesyjnej w budynku przy ul. Wysokiej 1

Protokół nr 35/09/V
z 35 sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która miała miejsce dnia 1 kwietnia 2009 r.
na sali sesyjnej w budynku przy ul. Wysokiej 1
 
Godzina rozpoczęcia: 17.00
Godzina zakończenia: 20.35
Ad 1. Otwarcie sesji.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki, przywitał radnych i gości, następnie w imieniu własnym, radnych oraz pracowników Urzędu Miejskiego złożył kondolencje burmistrz Małgorzacie Ornoch-Tabędzkiej z powodu śmierci matki.
Przewodniczący Rady poinformował też o usprawiedliwionej nieobecności radnego Zbigniewa Czyża, i stwierdził chwilową nieobecność radnej Urszuli Rudzińskiej, następnie przewodniczący stwierdził quorum i rozpoczął obrady.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Ad 2. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał, czy są jakieś uwagi do proponowanego porządku obrad.
Radny Maciej Schneider zaproponował, aby punkty 4 i 5 tj. Rozpatrzenie oświadczenia w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów nadwarciańskich - zakole Warty oraz Rozpatrzenie oświadczenia w sprawie zmiany propozycji zagospodarowania Rynku w Puszczykowie, ze względu na wagę i obszar tematów przenieść przed punkt Sprawozdanie z bieżącej działalności burmistrza. Ponadto radny zasugerował, aby temat zakola Warty rozszerzyć o dyskusję i podjęcie wniosków podsumowujących.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki wyjaśnił, że nad tematem zakola Warty, tak jak w przypadku wszystkich punktów porządku obrad, będzie można dyskutować i nie trzeba tego ujmować w treści danego punktu.
Sekretarz Maciej Dettlaff wniósł o zmianę w punkcie 10, gdzie proponowano Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa - 3 Maja i zastąpienie go punktem Rozpatrzenie uchwały w sprawie zamiany gruntów. Sekretarz wyjaśnił, że wnioskodawca wycofał się z chęci wykupu gruntu na ulicy 3 Maja i stąd propozycja Urzędu o zniesienie uchwały z porządku obrad, ponadto w to miejsce proponuje się rozpatrzenie uchwały, w przypadku której po długich negocjacjach uzyskano porozumienie z właścicielem działki.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki ogłosił, że przeprowadzi jedno głosowanie nad przyjęciem porządku obrad z uwzględnieniem obu wniosków.
Radny Krzysztof Jopek zwrócił uwagę, że wnioski powinny być głosowane osobno, ponieważ radni mogą nie mieć tego samego zdania w obu przypadkach.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem wniosku radnego Macieja Schneidera. Wniosek przyjęto.
Wynik głosowania: „za” - 9, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 4.
Następnie przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad wnioskiem sekretarza Macieja Dettlaffa. Wniosek przyjęto.
Wynik głosowania: „za” - 12, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1.
Przyjęty porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr 34/08/V z dnia 11 marca 2009 r.
 4. Rozpatrzenie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Gołębia, fragment Studziennej z przyległą zabudową, Wysoka i Jarosławska, obręb Puszczykowo Stare, ark. 9, 11, 12, 14, 15.
 5. Rozpatrzenie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 – w dwóch etapach: A i B.
 6. Rozpatrzenie uchwały w sprawie sprzedaży działki (ul. Gwarna).
 7. Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (ul. Czarnieckiego).
 8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zamiany gruntów.
 9. Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa (ul. Poznańska).
 10. Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe.
 11. Rozpatrzenie uchwały w sprawie przystąpienia do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.
 12. Rozpatrzenie uchwały w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego” sp. z o.o., Puszczykowo ul. Kraszewskiego 11.
 13. Rozpatrzenie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 14. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr 173/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu na rok 2009.
 15. Rozpatrzenie oświadczenia w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów nadwarciańskich - zakole Warty.
 16. Rozpatrzenie oświadczenia w sprawie zmiany propozycji zagospodarowania Rynku w Puszczykowie.
 17. Sprawozdanie z bieżącej działalności burmistrza.
 18. Informacje przewodniczącego Rady.
 19. Zapytania i wnioski radnych.
 20. Wolne głosy.
 21. Zamknięcie sesji.
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 34/09/V z dnia 11 marca 2009 r.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał, czy są jakieś uwagi do protokołu. Wobec braku uwag, przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie w sprawie jego przyjęcia. Protokół nr 34/09/V z dnia 11 marca 2009 r. został przyjęty.
Wynik głosowania: „za” - 11, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 2.
Ad 4. Rozpatrzenie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Gołębia, fragment Studziennej z przyległą zabudową, Wysoka i Jarosławska, obręb Puszczykowo Stare, ark. 9, 11, 12, 14, 15.
Głos zabrała pani Alina Stempniak, która wyjaśniła, że uchwała jest związana z procedurą, propozycja miasta dotyczy zmiany planu dla części Starego Puszczykowa, gdzie jest on wątpliwy w obowiązywaniu, ponadto pojawiła się potrzeba zmiany funkcji tj. wprowadzenie funkcji usługowej w części dotyczącej domu opieki przy ulicy Zalesie. Ponadto planowana jest budowa domu komunalnego, wpłynął też wniosek o ustalenie lokalizacji stacji paliw, co wymaga częściowej zmiany studium.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider wyjaśnił, że ze względu na spore kontrowersje związane z lokalizacją stacji paliw, Komisja zaproponowała podział planu na dwie części z granicą wzdłuż ulicy Studziennej. Ponadto przewodniczący zaznaczył, że temat jest istotny, a po zapoznaniu się z opiniami członków Komisji, tylko on, jako przewodniczący jest za taką lokalizacją stacji. Co do reszty propozycji Komisja nie miała uwag.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że to właściciele terenu wnieśli o uwzględnienie możliwości zbudowania stacji paliw na ich terenie, ponadto wskazana lokalizacja była brana pod uwagę, jako zamienna do wcześniej wskazywanej, co łączyłoby się z poprawą bezpieczeństwa w tym rejonie, ponieważ konieczna byłaby przebudowa drogi. Burmistrz dodała, że w programie wyborczym obiecywała znaleźć miejsce dla stacji benzynowej i teraz jest zobowiązana wywołać taką procedurę, dyskusja będzie toczyć się zgodnie z procedurą uchwalenia planu, ponadto jest tym samym lojalna wobec mieszkańców, którzy chcą mieć stację paliw w Puszczykowi.
Radny Krzysztof Jopek zapytał, kto weźmie odpowiedzialność za przełożenie magistrali wodnej.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że wniosek został złożony przez właścicieli terenu, którzy są świadomi sytuacji.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zapytał, czy można wywoływać zmianę planu, który jest niezgodny ze studium.
Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że jeśli prace przebiegają równolegle i są szanse na wcześniejsze ukończenie studium, to można wywołać plan.
Radny Władysław Hetman zapytał, kto zapłaci za plan, jeśli teraz Rada zgodzi się na takie rozwiązania, a później go odrzuci.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że jeśli w momencie uchwalenia studium nie będzie zezwolenia na stację, to prace nad planem w tej części zostaną wstrzymane, część kosztów zostanie do zapłacenia, ale trudno oszacować ile.
Radny Krzysztof Jopek zapytał, czy były prowadzone rozmowy np. z Aquanetem, czy istnieje możliwość przełożenia magistrali wodnej.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki powiedział, że burmistrz już wyjaśniła, iż sprawa ta należy do inwestora, dodał także, że większość mieszkańców tego rejonu nie chce tam stacji.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zwrócił uwagę, że Rada musi dokonywać wyboru pomiędzy mniejszym i większym złem, decyzja zapadnie po sondażach społecznych, bezpośredni sąsiedzi nigdy nie będą zadowoleni, jednak trzeba uwzględnić interes społeczny.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki powiedział, że zgodnie z propozycją Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, do uchwały należy wprowadzić podział na części A i B.
Radny Krzysztof Jopek zauważył, że w celu głosowania nad uchwałą musi ona zostać poprawiona.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki wyjaśnił, że uchwała będzie poprawiona od razu.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka dodała, że poprzednio, chcąc wyjść radnym naprzeciw, otwierając dyskusję pytano, jakie mają uwagi, bo mogą one być wniesione do planu, tym razem odwrotnie, najpierw proponowana jest uchwała i później odbędą się konsultacje, co skraca czas pracy nad planem.
Radny Władysław Hetman zwrócił uwagę, że podczas posiedzenia Komisji, głosowali za uchwaleniem planu bez części, na której miałaby powstać stacja paliw, a teraz uchwała jest zmieniana i głosowana ma być całość.
O godzinie 17.30. na posiedzenie przybyła radna Urszula Rudzińska.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz dodał, że na tym etapie nie ma mowy o budowie stacji, można podzielić plan na dwie części i taki jest wniosek.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o poprawienie projektu uchwały i sformułowanie wniosku.
Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że w tytule uchwały należy dodać, iż dotyczy ona dwóch etapów: A i B, podobnie w treści, ponadto dodać 2 i 3 punkt (projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Radny Krzysztof Jopek zapytał, czy ta uchwała jest aż tak pilna, że nie można jej podejmować na kolejnej sesji.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że następna sesja będzie dotyczyła absolutorium, tym samym podjęcie tej uchwały musiałoby zostać przesunięte na maj, a jeśli prace nad planem mają być zrealizowane do końca kadencji, to ważny jest pośpiech.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem wniosku radnego Macieja Schneidera popartego przez wiceprzewodniczącego Rady Janusza Szafarkiewicza o podział planu na części A i B z granicą przebiegająca wzdłuż ulicy Studziennej. Wniosek został przyjęty.
Wynik głosowania: „za” - 10, „przeciw” - 4, „wstrzymało się” - 0.
Wobec powyższego przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Gołębia, fragment Studziennej z przyległą zabudową, Wysoka i Jarosławska, obręb Puszczykowo Stare, ark. 9, 11, 12, 14, 15 – w dwóch etapach A i B. Uchwała Nr 178/09/V została przyjęta (uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Wynik głosowania: „za” - 10, „przeciw” - 4, „wstrzymało się” - 0.
Ad 5. Rozpatrzenie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 - w dwóch etapach: A i B.
Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że propozycja Urzędu wynika z chęci docelowego przeznaczenia części terenu na strefę parkowania.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka dodała, że miałby to być parking buforowy, który służyłby m.in. mieszkańcom przesiadającym się na pociąg, ale też przyjezdnym i turystom. Burmistrz zaznaczyła, że jest to też jeden z elementów jej kampanii, ponadto coraz częściej wraca się do transportu kolejowego, plan jest przygotowywany na wiele lat do przodu i parking nie będzie robiony natychmiast, ponadto obecnie teren jest prywatny i jeśli będzie tam uwzględniona funkcja usług, to nie ma gwarancji, że kiedyś powstanie tam parking.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider wyjaśnił, że zgodnie z sugestią Komisji plan został podzielony na części A i B, przy czym co do części A Komisja nie miała zastrzeżeń, jednak część B wzbudziła sporo kontrowersji. Przewodniczący dodał, że Komisja nie widzi możliwości, aby wydawać tyle pieniędzy na ten teren, może być to opłacalne w skali 10-15 lat, ale w skali 5 lat nie i dlatego wnioskuje o wykreślenie tej części zapisu.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że ważne jest nastawienie na zrównoważony rozwój i stwarzanie możliwości zachowania przestrzeni, jeśli w planie nie zapisze się, że teren jest z przeznaczeniem na parking, to właściciel będzie mógł zrobić z nim wszystko.
Radny Stanisław Balbierz zwrócił uwagę, że powinno się podjąć rozmowy z kościołem w Puszczykówku odnośnie udostępnienia parkingu.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że rozmowy z kościołem są od dawna prowadzone i ten parking może temu służyć, jednak w przyszłości będą prowadzone rozmowy ze Starostwem i PKP S. A. o uruchomieniu kolei drezynowej do Osowej Góry i jeśli teren pod dodatkowy parking nie zostanie zabezpieczony, później nie będzie już takiej możliwości.
Radny Krzysztof Jopek zapytał, czy właściciel gruntu jest świadomy, że miasto będzie realizować inwestycję dopiero za kilka lat?
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że właściciel wie o tej sytuacji, jednak nie jest gotowy do dyskusji na temat sprzedaży, ponieważ nie są uregulowane sprawy spadkowe.
Radny Andrzej Balcerek zapytał, czy kondycja finansowa miasta pozwala na taki zakup.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedziała, że w tej chwili nie.
Pani Alina Stempniak dodała, że w studium grunt przeznaczony jest pod usługi, ale właściciel ma prawo do roszczeń przez pół roku po uchwaleniu planu i może później wnioskować o odszkodowanie.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka dodała, że zakładamy, iż procedura planu będzie trwała około roku i w tym czasie będzie można negocjować z właścicielem.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przypomniał, że przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider przedstawił wniosek Komisji, aby w projekcie nie było mowy o parkingu.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz dodał, że można przeprowadzić w tej sprawie konsultacje z mieszkańcami, ale dobrze jeśli jest plan, który daje możliwość odmowy przy niechcianych inwestycjach.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński dodał, że intencją jest, aby zabezpieczyć funkcję parkingu w planie, jeśli zostanie ona wykreślona, zostają same usługi.
Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że określenie funkcji terenu znajduje się w uzasadnieniu do uchwały.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przypomniał, że obowiązująca jest treść uchwały, a nie jej uzasadnienie.
Radny Andrzej Dettloff zwrócił uwagę, że PKP S.A. planowały przeprowadzić inwestycje i stworzyć przejazdy bezkolizyjne na trasie Poznań – Wrocław, radny zapytał, czy przejazdy w Puszczykowie są również objęte takim planem.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że pierwsza część inwestycji ma być wykonana do końca 2012 roku, ale niestety w Puszczykówku konieczna byłaby budowa estakady, albo bardzo głębokiego tunelu, co miałoby znaczny wpływ na zniekształcenie terenu, również konserwator zabytków wyraził swój sprzeciw. Podobnie wygląda sytuacja przy dworcu w Puszczykowie, gdzie jest duży zakręt i przebudowa również wiązałaby się ze zniekształceniem terenu. Burmistrz dodała, że jest jeszcze możliwość budowy przejazdu bezkolizyjnego na wysokości Atrium, ale PKP S.A. nie są skłonne finansować przebudowy w tym miejscu.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki powtórzył, że w projekcie uchwały nie ma nic o parkingu, a uzasadnienie nie jest częścią stanowiącą uchwały.
Wobec dalszych głosów o potrzebie wykreślenia fragmentu uzasadnienia uchwały precyzującego funkcję terenu z przeznaczeniem na parking, przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad wnioskiem Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta o wykreślenie tego fragmentu. Wniosek przyjęto.
Wynik głosowania: „za” - 9, „przeciw” - 4, „wstrzymało się” - 1.
Następnie przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 - w dwóch etapach: A i B. Uchwała Nr 179/09/V została przyjęta (uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Wynik głosowania: „za” - 6, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 8.
Ad 6. Rozpatrzenie uchwały w sprawie sprzedaży działki (ul. Gwarna).
Głos zabrał pan Waldemar Luther, który wyjaśnił, że działka powstała w wyniku „wyprostowania” przed laty ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 2, teraz właściciel wnioskuje o uregulowanie stanu.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider poinformował, że Komisja nie miała uwag do projektu uchwały.
Wobec braku głosów przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie sprzedaży działki. Uchwała Nr 180/09/V została przyjęta (uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Wynik głosowania: „za” - 14, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Ad 7. Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (ul. Czarnieckiego).
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poinformował, że o możliwość zabrania głosu w tym punkcie poprosiła mieszkanka Puszczykowa pani Marzena Walkowiak i zostanie on jej udzielony po wypowiedziach radnych.
Pan Waldemar Luther wyjaśnił, że działka znajduje się na łuku ulicy Czarnieckiego, właściciele graniczącej nieruchomości wnioskowali o wykup gruntu przez miasto za cenę cena 143zł/m2 równą podatkowi naliczonemu przez Urząd Skarbowy w postępowaniu spadkowym, ponadto zakup ułatwi gospodarowanie terenem pobocza.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider poinformował, że Komisja nie miała uwag do projektu uchwały.
Pani Marzena Walkowiak, w związku z pozytywnym odbiorem projektu uchwały, nie zabrała głosu.
Wobec braku pytań, przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. Uchwała Nr 181/09/V została przyjęta (uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Wynik głosowania: „za” - 14, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Ad 8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zamiany gruntów.
Pan Waldemar Luther wyjaśnił, że zamiana ma się odbyć pomiędzy miastem a mieszkańcem, wzdłuż którego działki, brzegiem Warty ma być poprowadzona ścieżka pieszo-rowerowa. Ponadto działka należąca do miasta stanowi pas ziemi nazywany w ewidencji Drogą, działka ta nigdy nie została wydzielona z nieruchomości sąsiedniej, a zamiana ma odbyć się na zasadzie ekwiwalentnej, miasto za 953m2 otrzymuje ponad 2000m2. Pan Waldemar Luther dodał, że właścicielom kolejnych działek, wzdłuż których ma przebiegać ścieżka pieszo-rowerowa, miasto nie może już zaoferować terenu zamiennego, a wskazana w uchwale zamiana pozwoli zaoszczędzić kwotę około 200 tys. zł.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider wyjaśnił, że po dyskusji Komisja była przeciw (4 głosy przeciw i 2 za). Przewodniczący uzasadnił zdanie Komisji tym, że korzystniejsze może okazać się, jeśli najpierw porozmawia się ze wszystkimi właścicielami działek.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że przyjęcie tej uchwały zamyka jeden konkretny problem, skoro właściciel przystaje na takie warunki to jest to duży sukces negocjacyjny, przy czym, jeśli dziś nie zostanie podjęta decyzja w tej sprawie, to prawdopodobnie powstanie kolejny płot grodzący dojazd do brzegu.
Następnie dyskutowano nad możliwością wykupu gruntu pod drogę po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zapytał, jaka powierzchnia musiałaby zostać wykupiona.
Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że grunt musiałby obejmować szerokość 6 do 8 metrów wzdłuż brzegu w linii około 130m.
Sekretarz Maciej Dettlaff wskazał, że w takim przypadku właściciele będą dążyć do rozliczeń gotówkowych.
Pan Waldemar Luther dodał, że jeżeli nabycie gruntu miałoby odbyć się w wyniku uchwalenia planu i wykupu części działki, to wykupiony musiałby zostać teren, który nie ma dla właściciela żadnej wartości gospodarczej.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powiedział, że nie jest przeciwko zamianie gruntów, tylko chciał, aby wszyscy mieli pełen obraz sytuacji.
Wobec braku pytań, przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie zamiany gruntów. Uchwała Nr 182/09/V została przyjęta (uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Wynik głosowania: „za” - 14, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Ad 9. Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa (ul. Poznańska).
Pan Waldemar Luther wyjaśnił, że uchwała dotyczy nieruchomości przy ul. Poznańskiej 75D, dotychczasowy dzierżawca przebudował obiekt i uzyskał potwierdzenie z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, następnie złożył wniosek o sprzedaż, a cena została ustalana przez rzeczoznawcę na ponad 40 tys. zł.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider przedstawił wynik głosowania Komisji w tej sprawie: 1 głos za, 3 głosy przeciw i 1 głos wstrzymujący, ponadto dodał, że Komisja prosiła o dodatkowe sprawdzenie kilku rzeczy.
Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że sprawdzono, czy kolor elewacji zewnętrznej i wykończenie są zgodne z projektem i ustalono, że tak.
Sekretarz Maciej Dettlaff dodał, że ustalano, iż kolor fasady jest dopuszczony na rynku.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka zapytała, czy rury z dachu wchodzą do studzienek czy wychodzą na chodnik?
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że rynny wykonano zgodnie z pozwoleniem na budowę.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zwrócił uwagę, aby w przyszłości materiały na Komisje były rzetelniej przygotowywane.
Wobec braku uwag, przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa. Uchwała Nr 183/09/V została przyjęta (uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Wynik głosowania: „za” - 14, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Ad 10. Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe.
Pan Waldemar Luther omówił projekt uchwały, wyjaśnił, że jest to kolejna uchwała w sprawie udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, przy czym opłata ta jest wyliczana na podstawie tego samego wzoru, co dotychczas.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider poinformował, że Komisja nie miała uwag do projektu uchwały.
Wobec braku uwag, przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe. Uchwała Nr 184/09/V została przyjęta (uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Wynik głosowania: „za” - 14, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Ad 11. Rozpatrzenie uchwały w sprawie przystąpienia do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że Wielkopolska Organizacja Turystyczna (WOT) jest jedną z organizacji, które działają, aby promować tereny województwa wielkopolskiego. Koszt na jednego mieszkańca wynosi 0,1 zł na rok, czyli około 900 zł, przy czym miasto nie ponosi opłaty wpisowej.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider poinformował, że 5 radnych głosowało za, a 1 wstrzymał się od głosu, jednak podczas posiedzenia jeden z mieszkańców miał sporo zastrzeżeń do przystąpienia miasta do organizacji.
Radna Urszula Rudzińska powiedziała, że istnieje kilka organizacji turystycznych, miasto należy już do Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej (PLOT) i zapytała, czy zasadne jest przystępowanie do kolejnej?
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że WOT skupia gminy na terenie całego województwa, daje to dużą szansę na poparcie np. w takich sprawach jak budowa przystani na Warcie.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o wyznaczenie osób, które będą reprezentować miasto.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka zaproponowała wyznaczenie sekretarza Macieja Dettlaffa i pani Katarzyny Nowak.
Wyjaśniono także, że uchwała musi wskazywać konkretne osoby.
Wobec braku uwag, przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie przystąpienia do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej. Uchwała Nr 185/09/V została przyjęta (uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Wynik głosowania: „za” - 14, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Ad 12. Rozpatrzenie uchwały w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego” sp. z o.o., Puszczykowo ul. Kraszewskiego 11.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że uchwała związana jest z ogłoszonymi na 7 czerwca wyborami do Parlamentu Europejskiego i tak, jak w poprzednich latach konieczne jest utworzenie obwodu głosowania w szpitalu.
Wobec braku uwag, przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego” sp. z o.o., Puszczykowo ul. Kraszewskiego 11. Uchwała Nr 186/09/V została przyjęta (uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Wynik głosowania: „za” - 14, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Ad 13. Rozpatrzenie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że gdyby miasto miało własne wysypisko, to stawki byłyby niższe, ponadto obecnie cztery firmy mają koncesję na odbieranie odpadów od mieszkańców, jednak około 97% mieszkańców obsługuje firma Eko Rondo a pozostałe 3% firma Remondis. Wiceburmistrz dodał, że poprzednia uchwała mówiła o stawkach w przypadku, gdy mieszkaniec nie ma podpisanej umowy, nowa uchwała podaje górne granice opłat, jakie mogą być pobierane na terenie miasta; ponadto po podniesieniu stawek przez firmy, na początku przyszłego roku konieczne będzie też podniesienie górnej granicy opłat.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider poinformował, że Komisja przy 5 głosach za i 1 przeciw zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie, dodał też, że dyskutowano nad selektywną zbiórką odpadów.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że jeśli dokonywana jest selektywna zbiórka, to opłata naliczana jest na podstawie §1 uchwały punkt 1, a jeśli selekcja nie jest dokonywana, wtedy stosowane będą zapisy §1 punkt 2.
Wobec braku uwag, przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Uchwała Nr 187/09/V została przyjęta (uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Wynik głosowania: „za” - 13, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1.
Ad 14. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr 173/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu na rok 2009.
Skarbnik Piotr Szmytkowski przedstawił zmiany, jakie są proponowane w projekcie uchwały, m.in. wyjaśnił, że na podstawie decyzji Starostwa Powiatowego zwiększa się dochody w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 8.000 zł, ponadto na wniosek dyrektora Gimnazjum Numer 2 dokonuje się przeniesień w rozdziale Gimnazja.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider poinformował, że Komisja przy 3 głosach za, 1 przeciw i 2 wstrzymujących zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka dodała, że komendant puszczykowskiej policji zwrócił się z prośbą o dofinansowanie zakupu nowego samochodu dla komisariatu, ponieważ jeśli nie uzyska dostatecznych środków, przepadnie dotacja na ten cel w wysokości 36 tys. zł. Burmistrz dodała, że nie było możliwości wyrażenia w tej sprawie opinii przez Komisje Spraw Społecznych i poprosiła o decyzję przy projekcie uchwały budżetowej, ponadto burmistrz poprosiła o zabranie głosu przez komendanta straży miejskiej Dariusza Borowskiego.
Pan Dariusz Borowski wyjaśnił, że skład taboru policji nie jest najlepszy, dwa samochody w najbliższym czasie zostaną wycofane, ponadto uważa, że prośba komendanta Roberta Rasztorfa w pełni zasługuje na uwzględnienie, zwłaszcza biorąc pod uwagę ostatnie sukcesy puszczykowskiej policji.
Przewodnicząca Komisja Spraw Społecznych Urszula Rudzińska powiedziała, że członkowie Komisji dając zgodę na dofinansowanie zakupu samochodu dla policji, liczą na wzmocnienie współpracy odnośnie programu „Bezpieczne miasto”.
Radna Danuta Panek-Janc poprosiła o przybliżenie sukcesów policji.
Pan Dariusz Borowski wyjaśnił, że odkryto "dziuplę" z częściami ze skradzionych samochodów oraz ujęto kuriera przewożącego prawie cztery kilogramy narkotyków.
Radny Maciej Stelmachowski powiedział, że będzie przeciw, ponieważ uważa, że samochód jest za drogi i lepsze byłoby zatrudnienie kolejnego strażnika miejskiego.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w Uchwale Nr 173/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu na rok 2009. Uchwała Nr 188/09/V została przyjęta (uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Wynik głosowania: „za” - 10, „przeciw” - 1, „wstrzymało się” - 3.
Ad 15. Rozpatrzenie oświadczenia w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów nadwarciańskich - zakole Warty.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że temat zakola Warty był wielokrotnie omawiany, odbyły się też szerokie konsultacje. Burmistrz dodała, że stara się być konsekwentna, ponieważ gdy kupowano zakole nie było mowy, że nic nie ma tam powstać i chciałaby, aby zbudowano tam zaplecze, które byłoby wtopione w tło.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider poinformował, że podczas posiedzenia Komisji pojawiły się cztery pomysły, w tym radnego Marka Błajeckiego, który zaproponował, aby nic nie budować na zakolu.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powiedział, że jest zadania, iż powinna być możliwość obsługi terenu, ale wielkość działki przeznaczonej pod ewentualną działalność nie powinna przekraczać 4000 m2 a zabudowa 15% tego terenu.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wspomniała o propozycji radnego Władysława Hetmana, który podczas posiedzenia Komisji zwrócił uwagę, że działka, która ma być przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną, skoro ma wzbogacić budżet, mogłaby mieć zapewniona też funkcje usług, co zwiększyłoby jej atrakcyjność. Burmistrz dodała, że chciałaby to zaproponować projektantom, ale prosi o opinię Rady.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz dodał, że wytyczenie 4000 m2, pozwoli przy cenie 350 zł/m2 „potanić” zakup zakola o 1,5 mln zł.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki złożył wniosek o przeprowadzenie głosowania imiennego nad oświadczeniem. Następnie przewodniczący przeprowadził głosowanie nad przyjęciem wniosku w sprawie głosowania imiennego. Wniosek przyjęto.
Wynik głosowania: „za” - 13, „przeciw” - 1, „wstrzymało się” - 0.
Radny Maciej Schneider złożył wniosek o zmniejszenie terenu, na którym możliwa będzie zabudowa do 4000 m2 i określenie zabudowy tego terenu na 15%, ponadto aby w opisie całej inwestycji wykasować procent zabudowy działki, ponieważ jego zdaniem korzystniejsze byłoby pojawienie się jednego inwestora a nie kilku.
Radny Andrzej Balcerek zwrócił uwagę, że teraz pojawił się pomysł zmniejszenia kwoty zakupu poprzez sprzedaż gruntu i zapytał, co z odszkodowaniami za drogi, radny dodał też, iż uważa, że teren zakola powinien być otwarty dla wszystkich mieszkańców, miał być oazą spokoju i na to decydowali się mieszkańcy.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że od początku była mowa, że sprzedana zostanie działka po prawej stronie, nigdy nie mówiła o tym, że nie będzie absolutnie żadnej zabudowy, stąd warsztaty i dlatego propozycja zabudowy turystycznej, która jest wolą części mieszkańców.
Burmistrz dodała, że oświadczenie Rady ma być wskazówką dla projektantów a jeśli dziś zdania radnych będą bardzo rozbieżne to przedłuży to cały proces.
Sekretarz Maciej Dettlaff podsumował, jakie wnioski odnośnie zmian w oświadczeniu wpłynęły:
 1. Propozycja radnego Andrzeja Balcerka, aby cały teren pozostał zielenią publiczną.
 2. Propozycja Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, aby w lewej części pozostała zieleń publiczna, a prawa strona została przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną
 3. Propozycja radnego Macieja Schneidera, aby prawą stronę przeznaczyć pod zabudowę jednorodzinną z możliwością usług a po lewej stronie ograniczyć obszar możliwy pod zabudowę do 4000 m2 i określić zabudowę tego terenu na 15%.
Radny Maciej Stelmachowski poinformował, że nie będzie brał udziału w głosowaniach nad oświadczeniami, ponieważ oświadczenia nie są respektowane.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad poszczególnymi propozycjami.
Wyniki głosowania:
Wniosek 1 – „za” - 5, „przeciw” - 8, „wstrzymało się” - 0.
Wniosek 2 – „za” - 3, „przeciw” - 9, „wstrzymało się” - 1.
Wniosek 3 – „za” - 6, „przeciw” - 7, „wstrzymało się” - 0.
Wobec wyników głosowania nad poszczególnymi wnioskami, przewodniczący Rady Marek Błajecki stwierdził, że pozostaje projekt oświadczenia zaproponowany przez Urząd i przeprowadził głosowanie imienne nad oświadczeniem w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów nadwarciańskich - zakole Warty. Oświadczenie zostało odrzucone.
Wynik głosowania:
Stanisław Balbierz – jestem przeciw
Andrzej Balcerek – jestem przeciw
Marek Błajecki – jestem przeciw
Andrzej Dettloff – jestem przeciw
Róża Grześkowiak – jestem przeciw
Władysław Hetman – jestem przeciw
Krzysztof Jopek – jestem przeciw
Ewelina Marcinkowska – jestem przeciw
Danuta Panek-Janc – jestem przeciw
Ewa Pietrzak – jestem przeciw
Urszula Rudzińska – jestem przeciw
Maciej Schneider – jestem przeciw
Maciej Stelmachowski – nie głosował
Janusz Szafarkiewicz – jestem przeciw
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka stwierdziła, że w wyniku równego podziału głosów radnych za tym, aby nic nie budować i za tym, aby na terenie zakola Warty powstała zabudowa rzędu 15% na 4000m2, realizując swój program wyborczy, pozostanie przy wersji miasta, ponadto sprawa zakola zostanie poddana wszystkim możliwym konsultacjom.
Ad 16. Rozpatrzenie oświadczenia w sprawie zmiany propozycji zagospodarowania Rynku w Puszczykowie.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan przedstawiła przebieg prac nad rynkiem.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zadał szereg pytań związanych z realizacją i przebiegiem prac na rynku.
Wobec ilości zadanych pytań i obszerności poruszanych zagadnień ustalono, że pani Barbara Mulczyńska-Dywan odpowie na zadane pytania na piśmie (pytania wiceprzewodniczącego Rady Janusza Szafarkiewicza stanowią załącznik do niniejszego protokołu; odpowiedzi udzielone przez burmistrz Małgorzatę Ornoch-Tabędzką oraz panią Barbarę Mulczyńską-Dywan znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miasta).
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz dodał, że jest przeciwny próbie głosowania nowej koncepcji.
Radny Władysław Hetman stwierdził, że skoro przy głosowaniu oświadczenia w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zakola Warty Rada jednomyslnie go odrzuciła, a pani burmistrz oświadczyła, że będzie realizowany, ponieważ zdania Radnych były rozbieżne, wniósł o to, aby nie głosować oświadczenia w sprawie zmiany propozycji zagospodarowania Rynku.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka dodała, że właściciele sklepów domagają się zakończenia prac nad chodnikiem i pieszojezdnią, które są wykonywane według koncepcji.
Radny Maciej Schneider zaproponował, aby temat przenieść na kolejną sesję Rady.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o przygotowanie odpowiedzi na pytania zadane przez wiceprzewodniczącego Rady Janusza Szafarkiewicza i poinformował, że wobec wcześniejszych wypowiedzi, przenosi temat na kolejne posiedzenie Rady.
Ad 17. Sprawozdanie z bieżącej działalności burmistrza.
Sprawozdanie z bieżącej działalności burmistrza stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka omówiła m.in. spotkanie, jakie odbyła w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie planowanych projektów dotyczących turystyki, które miałyby zostać złożone w ramach Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego. Burmistrz omówiła też spotkania z dyrektorami szkół oraz przedszkoli, które związane były z wprowadzeniem pana Tomasza Zwolińskiego na stanowisko Zastępcy burmistrza. Ponadto burmistrz poinformowała o udziale sekretarza Macieja Dettlaffa w kongresie Związku Miast Polskich, spotkaniu z delegacją z Niemiec, a także z prezesem firmy Remondis, Wojciechem Kulakiem, na temat sytuacji na rynku odpadów komunalnych.
Ad 18. Informacje przewodniczącego Rady.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poinformował o pismach, jakie wpłynęły do Rady (kserokopie pism stanowią załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 19. Zapytania i wnioski radnych
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odniosła się do sprawy rynku i powiedziała, że miasto jest czymś w rodzaju żywego organizmu, w którym wiele rzeczy się dzieje, dopóki nie powstanie szczegółowy projekt budowlany na rynku wiele rzeczy może jeszcze ulec zmianie, w związku z tym burmistrz poprosiła o wzięcie tej kwestii pod uwagę.
Radna Ewa Pietrzak zapytała, czy możliwe jest, aby na terenie zakola Warty postawiono ławki, oraz czy możliwe jest utworzenia tam miejsca podobnego do tego znajdującego się na końcu ul. Cienistej.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedziała, że nie ma takiej możliwości, ponieważ Rada zadecydowała, aby na terenie zakola Warty nic nie robić.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński poinformował o piśmie ze Starostwa Powiatowego dotyczącym szczepień dziewczynek w ramach programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy. Starostwo Powiatowe zaplanowało przeznaczenie kwoty 1 mln. zł na wykonanie szczepień w całym powiecie i 50% kosztów musiałaby ponieść gmina. Jak dodał wiceburmistrz, większość gmin zadeklarowała już swój wkład, ponadto zgodnie z informacjami zawartymi w piśmie, w Puszczykowie jest 36 dziewczynek i koszt szczepień 18 z nich, czyli około 18.900,00 zł, musiałoby pokryć miasto.
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Urszula Rudzińska poinformowała, że Komisja podjęła temat profilaktyki szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy, jak dodała członkowie Komisji poprosili o korespondencję ze Starostwem Powiatowym w celu uzyskania informacji, czy szczepienia te zostaną objęte stałym programem, czy też jednorazową akcją.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka zaproponowała zaproszenie na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych członka Zarządu Powiatu Poznańskiego pani Ewy Dalc.
Ad 20. Wolne glosy
Głos zabrał pan Mikołaj Pietraszak-Dmowski, który zwrócił się z prośbą do radnych o stosowanie lepszej polityki informacyjnej w mieście, ponieważ tylko dzięki swojej obecności na posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta dowiedział się, że w jego dzielnicy planowane jest powstanie hotelu z restauracja.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zgodził się, że postępowanie miasta powinno być przewidywalne, jak zaznaczył nie wierzy w to, iż przez następne lata zakole nie zostanie zabudowane.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że tam gdzie jest to niezbędne, pewne działania trzeba weryfikować na bieżąco, jak dodała nie ucieka od konsultacji oraz od podejmowania decyzji, ponieważ jest odpowiedzialna za miasto.
Na zakończenie Przewodniczący Rady Marek Błajecki zaprosił wszystkich zgromadzonych na sesję absolutoryjną, która odbędzie się 29 kwietnia o godz. 16.00. Przewodniczący złożył też zgromadzonym życzenia spokojnych i pomyślnych Świąt Wielkiej Nocy.
Ad 21. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki o godz. 20.35 zamknął posiedzenie Rady.
 
Protokolant                                                                    Przewodniczący Rady Miasta Puszczykowa
Katarzyna Szóstak                                                         Marek Błajecki
 
Lista wiadomości