Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 36/09/V z 36 sesji Rady Miasta Puszczykowa, która miała miejsce dnia 29 kwietnia 2009 r. w sali sesyjnej w budynku przy ul. Wysokiej 1

Protokół nr 36/09/V
z 36 sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która miała miejsce dnia 29 kwietnia 2009 r.
w sali sesyjnej w budynku przy ul. Wysokiej 1
 
Godzina rozpoczęcia: 17.00
Godzina zakończenia: 19.40
Ad 1. Otwarcie sesji.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki, przywitał radnych i gości oraz wyjaśnił, że sesja Rady Miasta będzie składała się z dwóch części, po przerwie około godz. 18.30 nastąpi rozpatrzenie uchwały w sprawie absolutorium za rok 2008 dla Burmistrza Miasta Puszczykowa.
Przewodniczący Rady poinformował również o usprawiedliwionej nieobecności radnego Zbigniewa Czyża, stwierdził quorum i rozpoczął obrady.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Ad 2. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał, czy są jakieś uwagi do proponowanego porządku obrad.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. Porządek obrad został przyjęty.
Wynik głosowania: „za” - 14, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Przyjęty porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr 35/09/V z dnia 1 kwietnia 2009 r.
 4. Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2009 r. w formie dotacji celowej dla powiatu poznańskiego na realizację programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy.
 5. Rozpatrzenie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Miasto Puszczykowo.
 6. Rozpatrzenie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 177/29 i 177/30 położonych w Puszczykowie w rejonie ulicy Sobieskiego, obręb Puszczykowo Stare, ark. 5.
 7. Rozpatrzenie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego Nadwarciańskiej Grupy Kapitałowej GEOBUD sp. z o. o. spowodowanego oświadczeniami Rady Miasta Puszczykowo Nr 2/S 45/02/III z dnia 4 lutego 2002 r., Nr 1/06/IV z dnia 12 września 2006 r., Nr 2/08/V z dnia 26 marca 2008 r., Nr 5/08/V z dnia 17 września 2008 r.
 8. Sprawozdanie z bieżącej działalności burmistrza.
 9. Informacje przewodniczącego Rady.
 10. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Przerwa około godz. 18.30
 1. Rozpatrzenie uchwały w sprawie absolutorium za rok 2008 dla Burmistrza Miasta Puszczykowa.
 2. Wolne głosy.
 3. Zamknięcie sesji.
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 35/09/V z dnia 1 kwietnia 2009 r.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał, czy są jakieś uwagi do protokołu.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz stwierdził, iż zwracał się z prośbą o uzupełnienie projektu protokołu o jego wypowiedzi odnośnie Rynku.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że projekt protokołu może zostać uzupełniony o wypowiedź Wiceprzewodniczącego Rady Janusza Szafarkiewicza, w związku z czym zaproponował przyjęcie obu projektów protokołów na następnej Sesji Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad wnioskiem sekretarza Macieja Dettlaffa. Wniosek przyjęto.
Wynik głosowania: „za” - 13, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1.
Ad 4. Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2009 r. w formie dotacji celowej dla powiatu poznańskiego na realizację programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy.
Głos zabrał Zastępca burmistrza Tomasz Zwoliński, który wyjaśnił, że konieczność podjęcia uchwały wynika z programu realizowanego przez Powiat Poznański w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy. Szczepieniami objęte będą dziewczynki z rocznika 1996, zgodnie z decyzją komisji Rady Miasta zaproponowano dofinansowanie w kwocie 18 900 zł, drugą część dokłada w ramach programu Starostwo Powiatowe. Odnośnie kontynuacji szczepień dziewczynek z rocznika 1995 - będą one prowadzone równolegle do szczepień rocznika 1996 natomiast finansowane będą ze środków budżetu miasta. Pan Tomasz Zwoliński dodał również, że wstępny wynegocjowany koszt szczepienia jednej dziewczynki wynosi 980 zł, cena ta ma obejmować trzy szczepionki oraz spotkania z rodzicami i pogadanki.
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Urszula Rudzińska dodała, że na spotkaniach komisji rozpatrywano różne możliwości przeprowadzenia akcji szczepień, okazało się jednak, że uzyskanie dofinansowania ze Starostwa Powiatowego możliwe jest tylko drogą, która przedstawił Zastępca burmistrza Tomasz Zwoliński.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider wyjaśnił, ze wszyscy członkowie komisji byli za, pojawiła się jednak sugestia aby rodzice, którzy zdecydują się na zaszczepienie dziecka podpisali oświadczenie o jego kontynuowaniu.
Wobec braku uwag przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2009 r. w formie dotacji celowej dla powiatu poznańskiego na realizację programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy.
Uchwała Nr 189/09/V została przyjęta (uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Wynik głosowania: „za” - 14, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Ad 5. Rozpatrzenie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Miasto Puszczykowo.
Zastępca burmistrza Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że konieczność podjęcia uchwały wynika, ze zmian wprowadzonych do ustawy o systemie oświaty. Przyjęty regulamin obowiązuje niezależnie od roku kalendarzowego, w przyjętej uchwale natomiast konieczne jest dokonanie zmian legislacyjnych. Ponadto Zastępca burmistrza zaznaczył, że przyjęcie uchwały nie pociąga za sobą zmian w wysokości stawek określonych w uchwale poprzedniej.
Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu Danuta Panek-Janc wyjaśniła, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider wyjaśnił, że Komisja była za, z uwzględnieniem w uzasadnieniu dopisku o zachowaniu stawek na tym samym poziomie.
Wobec braku pytań, przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Miasto Puszczykowo.
Uchwała Nr 190/09/V została przyjęta (uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Wynik głosowania: „za” - 14, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Ad 6. Rozpatrzenie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 177/29 i 177/30 położonych w Puszczykowie w rejonie ulicy Sobieskiego, obręb Puszczykowo Stare, ark. 5.
Głos zabrała pani Alina Stempniak która wyjaśniła, że w roku ubiegłym do Urzędu wpłynął wniosek właściciela terenu przy ul. Sobieskiego o rozważenie możliwości zmiany przeznaczenia dwóch działek na tereny sportowo rekreacyjne ze zmianą układu komunikacyjnego. Ze względu jednak na wynikające z tego obciążenie drogi sąsiedniej wniosek nie uzyskał pozytywnej opinii Komisji Urbanistyczno Architektonicznej oraz Komisji Rady Miasta, w związku z czym po udzieleniu informacji przez Urząd Miasta właściciel złożył kolejny wniosek z prośba o zmianę przeznaczenia dwóch działek z mieszkaniowej na sportowo rekreacyjne, wniosek ten został pozytywnie rozpatrzony.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider wyjaśnił, że wszyscy członkowie komisji byli za.
Wobec braku pytań, przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 177/29 i 177/30 położonych w Puszczykowie w rejonie ulicy Sobieskiego, obręb Puszczykowo Stare, ark. 5. Uchwała Nr 191/09/V została przyjęta (uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Wynik głosowania: „za” - 14, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Ad 7. Rozpatrzenie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego Nadwarciańskiej Grupy Kapitałowej GEOBUD sp. z o. o. spowodowanego oświadczeniami Rady Miasta Puszczykowo Nr 2/S 45/02/III z dnia 4 lutego 2002 r., Nr 1/06/IV z dnia 12 września 2006 r., Nr 2/08/V z dnia 26 marca 2008 r., Nr 5/08/V z dnia 17 września 2008 r.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że Radni otrzymali kopie wezwania Nadwarciańskiej Grupy Kapitałowej GEOBUD wraz z materiałami na sesję. Jak wyjaśnił wezwanie to dotyczy prawomocności oświadczeń. Zgodnie ze Statutem Miasta Puszczykowa Rada Miasta ma możliwość wypowiadania się w formie oświadczeń, dlatego też powyższe wezwanie uznaje się za bezzasadne. Zgodnie z prawem Rada Miasta ma bowiem prawo przyjmować oświadczenia.
Wobec braku głosów, przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego Nadwarciańskiej Grupy Kapitałowej GEOBUD sp. z o. o. spowodowanego oświadczeniami Rady Miasta Puszczykowo Nr 2/S 45/02/III z dnia 4 lutego 2002 r., Nr 1/06/IV z dnia 12 września 2006 r., Nr 2/08/V z dnia 26 marca 2008 r., Nr 5/08/V z dnia 17 września 2008 r.
Uchwała Nr 192/09/V została przyjęta (uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Wynik głosowania: „za” - 12, „przeciw” - 1, „wstrzymało się” - 1
Ad 8. Sprawozdanie z bieżącej działalności burmistrza.
Sprawozdanie z bieżącej działalności burmistrza stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała o swoim uczestnictwie w II Forum Aglomeracji Poznańskiej, podczas którego prezentowana była oferta inwestycyjna Puszczykowa dotycząca Rynku. Ponadto pani burmistrz poinformowała o roboczym spotkaniu członków Centrum Zagospodarowania Odpadami Selekt, w którym uczestniczyła pani Janina Kozeńska podczas którego omawiano kwestię weryfikacji regulaminu utrzymania czystości i porządku w mieście. Pani burmistrz dodała również, że odbyła spotkanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z panią Ewą Hoffman w sprawie planowanych projektów realizowanych przez Puszczykowo oraz w ramach Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu WPN. Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka omówiła również spotkanie z przedstawicielami Kuratorium Oświaty, w którym uczestniczył Zastępca burmistrza Tomasz Zwoliński oraz konferencje Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu WPN. Wspomniała również o nieoficjalnej wizycie Biskupa Grzegorza Balcerka w Urzędzie Miasta.
Radna Urszula Rudzińska poprosiła o przybliżenie informacji na temat spotkania w Centrum Zagospodarowania Odpadami Selekt
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że trwają pracę nad przygotowaniem projektu zbiorowego planu gospodarki odpadami dla wszystkich gmin, który uwzględniać ma regulamin utrzymania czystości i porządku w mieście. Spotkanie w Centrum Zagospodarowania Odpadami Selekt miało charakter roboczy oraz informacyjny dla urzędników. Burmistrz poruszyła również sprawę składowania odpadów zielonych, które stanowią duży problem, jak dodała cały czas trwają jednak starania i prace nad rozwiązaniem tej sprawy.
Radna Danuta Panek-Janc zwróciła się z prośba do Zastępcy burmistrza Tomasza Zwolińskiego o przybliżenie wniosków z seminarium w Kuratorium Oświaty dotyczącym zmian w systemie oświaty.
Zastępca burmistrza Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że wiele kontrowersji pojawiło się wokół kwestii związanych z wejściem sześciolatków do pierwszych klas szkół podstawowych, okres przejściowy spowoduje bowiem wiele problemów w organizacji pracy szkoły. Jak dodał Ministerstwo Oświaty proponuje również nową podstawę programową która kładła by nacisk na zdobywanie przez dzieci. Umiejętności. Zastępca burmistrza Tomasz Zwoliński zaznaczył, że dotychczasowe pensum nauczycieli wynosiło 18 godzin, do tych godzin w okresie przejściowym dołożona zostanie jedna godzina, będą to dodatkowe zajęcia prowadzone w ramach świetlicy. Pociąga to za sobą kłopot z dotychczasowymi arkuszami organizacyjnymi szkoły, które będą leżeć teraz w kompetencjach organów prowadzących. Ponadto jak zaznaczył w 2012 roku do klas pierwszych trafią dzieci zarówno sześcioletnie jak i siedmioletnie, pojawi się więc problem związany z wyrównaniem poziomów edukacyjnych. Ministerstwo Oświaty nie jest w stanie również na razie odpowiedzieć na pytania związane ze średnią wynagrodzenia nauczycieli.
Głos zabrał radny Andrzej Balcerek, który podjął temat spotkania z mieszkańcami Niwki w sprawie zasypywania skarpy nad Wartą, w związku z interwencją mieszkańca zwrócił się z zapytaniem, czy proces ten będzie kontynuowany.
Zastępca burmistrza Tomasz Zwoliński wyjaśnił, iż kwestia ta została rozwiązana, teren skarpy został uporządkowany. Planowane jest w tym miejscu zasadzenie krzewów oraz postawienie ławek. Pan Tomasz Zwoliński dodał również, iż ziemia, którą tam wysypywano nie jest według klasyfikacji odpadem toksycznym, od lat służyła ona umocnieniu nadbrzeża obecnie etap ten został zakończony.
Ad 9. Informacje przewodniczącego Rady.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poinformował o pismach, jakie wpłynęły do Rady (kserokopie pism stanowią załącznik do niniejszego protokołu). Ponadto przypomniał Radnym o obowiązku złożenia w terminie oświadczeń majątkowych oraz zwrócił się z prośba do Przewodniczących Komisji Rady Miasta o podpisanie protokołów.
Ad 10. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zwrócił się z zapytaniem odnośnie projektu na przystań nad Wartą.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że w poprzednim roku wykonana została ostroga, obecnie projektant jest w trakcie realizacji dokumentacji natomiast z Urzędu Marszałkowskiego dotarło poświadczenie o przyznanych na ten cel środkach.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zaprosił radnych do wzięcia udziału w konkursie wiedzy o Unii Europejskiej, który odbędzie się 5 maja o godz. 10.00.
Zastępca burmistrza Tomasz Zwoliński dodał, iż organizatorem konkursu są szkoły, finał odbędzie się 5 maja w sali Jana Pawła II, przekazał również prośbę organizatorów do Radnych o to aby wsparli młodych ludzi swoją obecnością.
Przewodniczący Rady Miasta Marek Błajecki zaprosił radnych do uczestniczenia w mszy św. oraz wyznaczył poszczególnych radnych do pocztu sztandarowego.
Przewodniczący Rady Miasta Marek Błajecki ogłosił dziesięć minut przerwy w obradach Sesji Rady Miasta.
Ad 11. Rozpatrzenie uchwały w sprawie absolutorium za rok 2008 dla Burmistrza Miasta Puszczykowa.
Przewodniczący Rady Miasta Marek Błajecki wyjaśnił, że wszelkie procedury związane z absolutorium zostały wypełnione oraz poprosił o zabranie głosu skarbnika Piotra Szmytkowskiego.
Skarbnik Piotr Szmytkowski potwierdził, iż wszelkie formalności związane z absolutorium zostały dopełnione, sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2008 było przedmiotem dyskusji podczas Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisji Rewizyjnej oraz otrzymało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Komisja Rewizyjna skierowała wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Przewodniczącego Rady Miasta. W odpowiedzi Regionalna Izba Obrachunkowa skierowała uchwałę z której opinii wynika, że wniosek Komisji Rewizyjnej spełnia wszelkie wymogi i jest zasadny.
Głos zabrała burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która dokonała podsumowania roku 2008. Jak wyjaśniła był to rok inwestycji drogowych, nastąpiło oczekiwane zakończenie budowy ul. Poznańskiej, kontynuowano również poprawę warunków oświatowych przede wszystkim poprzez termomodernizację, oraz wykonanie elewacji w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 i przedszkola. Pani burmistrz zaznaczyła również, że sporo zmian nastąpiło w funkcjonowaniu Urzędu Miasta; zlikwidowano między innymi Miejski Ośrodek Kultury oraz filię Urzędu Stanu Cywilnego w szpitalu, zatrudniono również nowych pracowników, a także w celu zwiększenia komfortu i jakości obsługi mieszkańców dokonano licznych remontów. Pani burmistrz poinformowała również o wydarzeniach kulturalnych oraz sportowych organizowanych przez miasto. Podkreśliła sukces Puszczykowa, które zajęło trzecie miejsce w rankingu ''Rzeczypospolitej'' oraz drugie miejsce w konkursie Związku Miasta Polskich za projekt ''Czyste Puszczykowo''. Na zakończenie pani burmistrz podziękowała wszystkim radnym, kierownikom poszczególnych referatów, urzędnikom oraz mieszkańcom miasta Puszczykowa za wkład włożony w jego funkcjonowanie.
Skarbnik Piotr Szmytkowski zaprezentował liczbowe zestawienie wydatków oraz dochodów w budżecie miasta za rok 2008 w poszczególnych działach. Dochody zostały wykonane w 106% natomiast wydatki w 89%. Skarbnik Piotr Szmytkowski zobrazował w jakich kierunkach wydatkowano środki w poszczególnych działach. Dodał również, iż zapłacona została ostatnia rata za Zakole Warty; w kwestii zobowiązań finansowych miasta wynoszą one prawie 8 mln zł, jak zaznaczył jest to jednak zadłużenie bezpieczne. Skarbnik Piotr Szmytkowski podkreślił, że sprawozdanie z wykonania budżetu dyskutowane było przez Komisje Rady Miasta, a jego oceny były pozytywne (prezentacja przedstawiona podczas Sesji Rady Miasta stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady Miasta Marek Błajecki otworzył dyskusje na ten temat.
Głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zwrócił się z zapytaniem do pana mecenasa Romana Wróbla odnośnie definicji absolutorium, czy dotyczy ono tylko sprawozdania z wykonania budżetu, czy również polityki prowadzonej przez Urząd.
Pan Roman Wróbel w oparciu o przepisy prawne oraz słownik języka polskiego wyjaśnił pochodzenie oraz znaczenie słowa absolutorium (z łac. zwolnienie, rozgrzeszenie) Pan Roman Wróbel zacytował również art. 199 ustawy o finansach publicznych. Jak podkreślił zgodnie z ustawodawstwem absolutorium odnosi się więc do sprawozdania z wykonania budżetu.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odnośnie wypowiedzi Wiceprzewodniczącego Rady Janusza Szafarkiewicza zaznaczyła, że absolutorium jest momentem, które sprzyja podsumowaniom również polityki, dlatego jako lokalny polityk wspomniała o niej przedstawiając sprawozdanie z wykonania budżetu.
Wobec braku dalszych głosów przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie absolutorium za rok 2008 dla Burmistrza Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za” - 10 „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 4.
Po udzieleniu absolutorium Przewodniczący Rady Marek Błajecki złożył gratulacje burmistrz Małgorzacie Ornoch-Tabędzkiej.
Ad 12. Wolne głosy.
Radny Stanisław Balbierz zwrócił się z zapytaniem do burmistrz Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej, czy budynek przedszkola znajduje się pod ochrona konserwatora zabytków jeśli tak, to czy było pozwolenie na jego remont.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że budynek znajduje się pod ochroną konserwatora zabytków, w związku z czym bez pozwolenia nie można by było przeprowadzić remontu.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zwrócił się z zapytaniem jak przebiegają prace nad zmiana koncepcji zagospodarowania Rynku oraz w jakiej formie Rada Miasta zostanie o nich poinformowana, czy będą w tej kwestii prowadzone konsultacje.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że kwestia adaptacji projektu płyty Rynku jest konsultowana na bieżąco na posiedzeniach Komisji Rady Miasta, podczas których przedstawiano w jakim kierunku to ewoluuje. Pani burmistrz dodała również, że sprawa ta będzie konsultowana na bieżąco, oraz tak długo jak Rada będzie sobie tego życzyła, również od Rady będzie zależało w jakiej formie będzie chciała się ona wypowiedzieć na ten temat.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki wyjaśnił, że na posiedzeniach komisji kwestia ta była szczegółowo dyskutowana oraz omawiana. Zadecydowano, że Rada nie będzie przyjmować oświadczeń w sprawie Rynku, Radni poprosili natomiast o dokładne informowanie komisji w formie konsultacji. Przewodniczący Rady Marek Błajecki dodał również, że oświadczenie nie ma mocy prawnej, nie trzeba więc dążyć do tego aby je przyjmować.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz podkreślił, iż czuje się odpowiedzialny za tą inwestycje i chce mieć na nią wpływ. Jak podkreślił niepokoi go fakt, iż zbyt dużo rzeczy narzucanych jest projektantowi przez osoby do tego niekompetentne. Zwrócił się również z zapytaniem do burmistrz Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej o to, jak widzi dalsze prace na Rynku, ponieważ o konsultacjach na ten temat, a także sali gimnastycznej i przychodni mówi się dużo, a nie robi się nic.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że prace muszą być realizowane, pan projektant otrzymuje uwagi i stara się je uwzględniać. Ponadto Burmistrz dodała, iż miasto będzie występowało o pozwolenie na budowę dalszej części pasa - pieszo jezdnego, który ma okalać główną płytę, za około osiem tygodni rozstrzygnie się również kwestia czy będą chętni inwestorzy na działkę na Rynku oraz budowę i realizację zaplanowanej funkcji budynku. Będzie to bowiem miało wpływ na dalszy postęp prac. Zwróciła się również do radnych o uwagi oraz opinie na ten temat.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zwrócił się z zapytaniem do mecenasa Romana Wróbla czy jest potrzeba unieważnienia przyjętego oświadczenia w sprawie Rynku oraz czy zaprzestanie podejmowania oświadczeń będzie wystarczające.
Mecenas Roman Wróbel wyjaśnił, iż w związku z decyzją Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który uchylił w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Rynku przepis zobowiązujący Radę Miasta do wypowiadania się tego typu oświadczeniami, Rada nie powinna podejmować już w tej materii żadnych oświadczeń. Podkreślił jednak, iż odnosząc się do wpływu Rady na sposób zagospodarowania Rynku w ramach procedury uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego istnieje możliwość zgłoszenia lub zobowiązania burmistrza do naniesienia określonych zmian w tymże planie.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki w związku z powyższym stwierdził, że zaprzestanie przyjmowania oświadczeń w sprawie Rynku jest normalnym, naturalnym sposobem reagowania na działania w tym zakresie.
Radny Andrzej Balcerek zwrócił się z zapytaniem do mecenasa Romana Wróbla odnośnie skutków jakie może pociągnąć za sobą podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego Nadwarciańskiej Grupy Kapitałowej GEOBUD sp. z o. o. Radny Andrzej Balcerek zwrócił się również z zapytaniem odnośnie obniżenia chodnika na płycie Rynku na wjazd na mały rynek.
Pan Roman Wróbel wyjaśnił, że podjęcie uchwały nie niesie ze sobą żadnych konsekwencji, jak stwierdził nie będzie się jednak wypowiadał na temat dalszych skutków. Zaznaczył, że można się tylko domyślać jaką drogą Nadwarciańska Grupa Kapitałowa GEOBUD zechce pójść.
Radny Andrzej Dettloff poprosił o komentarz odnośnie informacji na temat stworzenia informatycznej sieci przesyłowej w gminach, na którą przeznaczono kwotę 1 mld zł.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że uczestniczył w konferencji poświęconej temu tematowi. W województwie Wielkopolskim o sieć przesyłową dla całego województwa wnioskuje Urząd Marszałkowski, jak wyjaśnił chodzi o sieć przesyłową nie dla użytkowników indywidualnych ale o możliwość podpięcia do sieci poszczególnych operatorów, projekt ten ma na celu umożliwienie im świadczenia usług.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała o swoim udziale w konferencji z okazji piątej rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Jak wyjaśniła uczestniczyła w warsztatach dotyczących informowania społeczeństwa między innymi o funduszach europejskich.
Głos zabrała pani Gabriela Ozorowska, która podziękowała w imieniu mieszkańców za ukwiecone ronda oraz nowe słupy ogłoszeniowe. Poprosiła również o zwrócenie uwagi na wyścigi samochodowe, które odbywają się na ul. Dworcowej zwłaszcza w weekendy.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała, że słupy ogłoszeniowe umieszczone zostaną również na terenie Górnego Puszczykowa.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o umożliwienie włączenia oświetlenia w centrum, gdyż wieczorami spotyka się tam młodzież, a jasno jest tylko przy sklepie ''Arturo''
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powrócił do kwestii budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2, zwrócił się z zapytaniem na jakim znajduje się to etapie, stwierdził również, iż niepokoi go brak konsultacji społecznych w tej sprawie. Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz podjął również temat ośrodka zdrowia, gdyż mieszkańcy niepokoją się, że przychodnia może zostać zlikwidowana. W związku z tym zwrócił się z zapytaniem do burmistrza miasta o preferowane kierunki dalszego działania.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że informacja na temat zlikwidowania przychodni jest nieprawdziwa, Urząd nie wypowiedział umowy panu A. Laskowskiemu. Dodała również, iż jako burmistrz miasta jest świadoma, że może nastąpić sytuacja, kiedy będzie musiała wskazać budynek gdzie pełnione będą świadczenia lekarskie, miała już w tej sprawie propozycję ze szpitala. Burmistrz zaznaczyła również, że kwestia ta dyskutowana była na posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, która wypowiedziała się za ogłoszeniem przetargu, którego jednym z warunków ma być zachowanie ciągłości praktyki lekarskiej w budynku.
Odnośnie poruszonej kwestii sali gimnastycznej podkreśliła, że kwestia ta była wielokrotnie dyskutowana między innymi na spotkaniu z Radą Rodziców, w którym uczestniczył również Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz. Burmistrz zaznaczyła również, że budowa sali gimnastycznej nie była jej programem wyborczym, a tylko próbą rozładowania sytuacji panującej w szkole. Kwestia ta omawiana była również na posiedzeniach Komisji Edukacji Kultury i Sportu.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz stwierdził, że dokument, który otrzymali odnośnie budowy sali gimnastycznej zawiera wiele błędów.
Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu Danuta Panek-Janc wyjaśniła, że sprawa sali gimnastycznej dyskutowana była wielokrotnie na posiedzeniach komisji oraz na spotkaniach z rodzicami. Jak dodała Komisja, której członkiem jest Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz jednogłośnie wyraziła swoją opinie na ten temat. Ponadto podkreśliła, że kwestie parametrów leżą w gestii fachowców, a nie komisji.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że program funkcjonalny sali gimnastycznej przesłany został do wiadomości wszystkich radnych, nie było żadnych uwag, co nie oznacza, że dyskusja na ten temat została zamknięta. Została wskazana lokalizacja, które nie ma znaczenia, program funkcjonalny jest sprawą najważniejszą, lokalizacja jest sprawą Referatu Gospodarki Przestrzennej i decyzji lokalizacyjnej która wskaże obszar na którym taka sala będzie mogła powstać.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Macieja Schneidera o podjęcie tego tematu na kolejnym posiedzeniu komisji.
Na zakończenie Przewodniczący Rady Marek Błajecki zaprosił wszystkich na kolejną Sesję Rady Miasta, która odbędzie się 27 maja br.
Ad 21. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki o godz. 19.40 zamknął posiedzenie Rady.
 
Protokolant                                                                        Przewodniczący Rady Miasta Puszczykowa
Hanna Dudzik                                                                    Marek Błajecki
 
Lista wiadomości