Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 37/09/V z 37 sesji Rady Miasta Puszczykowa, która miała miejsce dnia 27 maja 2009 r. na sali sesyjnej w budynku przy ul. Wysokiej 1

Protokół nr 37/09/V
z 37 sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która miała miejsce dnia 27 maja 2009 r.
na sali sesyjnej w budynku przy ul. Wysokiej 1
Godzina rozpoczęcia: 17.05
Godzina zakończenia: 20.15
Ad 1. Otwarcie sesji.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki, przywitał radnych i gości oraz poprosił, by minutą ciszy uczcić pamięć zmarłego Wojciecha Szczęsnego Kaczmarka, byłego prezydenta Poznania. Następnie Przewodniczący Rady Marek Błajecki stwierdził quorum i poinformował o usprawiedliwionej nieobecności radnych Andrzeja Dettloffa i Zbigniewa Czyża oraz chwilowej nieobecności radnego Macieja Stelmachowskiego. Przewodniczący zapowiedział również, iż wystąpi z oficjalnym pismem do radnego Zbigniewa Czyża z zapytaniem, czy będzie on kontynuował swoją działalność samorządową, prosząc ewentualnie o przedłożenie zaświadczenia lekarskiego.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
O godz. 17.09 do obradujących dołączył radny Maciej Stelmachowski.
Ad 2. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał, czy są jakieś uwagi do proponowanego porządku obrad.
Sekretarz Maciej Dettlaff poprosił o uzupełnienie porządku obrad o punkt: Przyjęcie protokołu nr 35/09/V z dnia 1 kwietnia 2009 r.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński wniósł o zamianę wyrazu „gruntu” na „nieruchomości” w tytule projektu uchwały z punktu 5 porządku obrad, który miałby otrzymać brzmienie: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres lat 20.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad dwoma wnioskami zmieniającymi porządek obrad.
Wynik głosowania: „za” - 13, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Wnioski przyjęto jednogłośnie.
Przyjęty porządek obrad.
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr 36/09/V z dnia 29 kwietnia 2009 r.
3a. Przyjęcie protokołu nr 35/09/V z dnia 1 kwietnia 2009 r.
 1. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 21/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, zmienionej uchwałą nr 105/08/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 13 lutego 2008 r.
 2. Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres lat 20.
 3. Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe.
 4. Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu położonego w obrębie geodezyjnym Puszczykowo, działka nr 504/1.
 5. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany statutu związku międzygminnego „Schronisko dla zwierząt – SCHRONISKO ”.
 6. Rozpatrzenie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Wysoka, Źródlana, Jasna, Podleśna, Wiosenna, Poznańska, Podgórna, obręb Puszczykowo, ark. 4, 5, 6, 19.
 7. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr 173/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu na rok 2009.
 8. Sprawozdanie z bieżącej działalności burmistrza.
 9. Informacje przewodniczącego Rady.
 10. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 11. Wolne głosy.
 12. Zamkniecie sesji.
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 36/09/V z dnia 29 kwietnia 2009 r.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał, czy są jakieś uwagi do protokołu. Wobec braku uwag, przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie w sprawie jego przyjęcia.
Wynik głosowania: „za” - 11, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 2.
Protokół nr 36/09/V z dnia 29 kwietnia 2009 r. został przyjęty.
Ad 3a. Przyjęcie protokołu nr 35/09/V z dnia 1 kwietnia 2009 r.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał, czy są jakieś uwagi do protokołu. Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zapytał czy wyjaśnienia na zadane przez niego pytania znajdują się w protokole, na co pracownik Biura Rady Miasta Katarzyna Szykulska odpowiedziała negatywnie, informując jednocześnie, że wspomniane wyjaśnienia dostępne są do wglądu w Biurze Rady Miasta, ale nie są częścią protokołu.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu.
Wynik głosowania: „za” - 9, „przeciw” - 0, „wstrzymuję się” - 4.
Protokół nr 35/09/V z dnia 1 kwietnia 2009 r. został przyjęty.
Ad 4. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 21/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, zmienionej uchwałą nr 105/08/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 13 lutego 2008 r.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że wobec rezygnacji pani Iwony Janickiej z pełnienia funkcji zastępcy burmistrza miasta Puszczykowa, należy podjąć uchwałę, na mocy której zmieni się reprezentant gminy w SGiPW. Nowy reprezentantem gminy zostanie obecny zastępca burmistrza miasta Puszczykowa, pan Tomasz Zwoliński.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały nr 21/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, zmienionej uchwałą nr 105/08/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 13 lutego 2008 r.
Wynik głosowania: „za” - 13, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała nr 194/09/V została przyjęta jednogłośnie.
Ad 5. Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres lat 20.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka przedstawiła historię dzierżawy budynku, w którym mieści się ośrodek zdrowia, informując m. in., że na początku 2007 roku dr Andrzej Laskowski zwrócił się do miasta z prośbą o wybudowanie windy (wymóg sanepidu), jednakże ze względu na brak środków, burmistrz sugerowała radnym, żeby sprzedać budynek dr Laskowskiemu, który przeprowadziłby jego remont. W związku z obawami i negatywnymi wypowiedziami Rady, miasto zaproponowało przeprowadzenie przetargu na dzierżawę wieloletnią, ale pojawił się też pomysł oddania budynku w dzierżawę spółce Salus bez przetargu. Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka zaznaczyła, że Rada ma prawną możliwość decyzji, jednak formę dzierżawy ustala urząd, której warunki nie zostały przyjęte przez dr Andrzeja Laskowskiego. Rozmowy odnośnie przyszłości budynku trwały długo, a w międzyczasie powstał wstępny projekt jego adaptacji. Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka przypomniała, że dr Andrzej Laskowski publicznie wobec Rady stwierdził, iż nie jest zainteresowany zaproponowaną mu formą dzierżawy, ale nie złożył ze swojej strony żadnej innej oferty. Wówczas Rada podjęła decyzję o przeprowadzeniu przetargu, a urząd przygotował właściwą umowę, ogłoszenie o przetargu oraz uchwałę. W tym samym czasie mieszkańcy zaprotestowali, składając apel, pod którym podpisało się ok. 900 osób (burmistrz otrzymała ww. apel 26 maja br.). Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka przeczytała radnym treść apelu (pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu), zaznaczając, że pismo zawiera błąd, ponieważ jego autorzy piszą o zamiarze likwidacji przychodni, co nie jest prawdą. Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała również o odbytym dwa dni wcześniej spotkaniu z dr Andrzejem Laskowskim i jego wspólniczką, podczas którego burmistrz namawiała przedstawicieli spółki Salus do udziału w przetargu. Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka podkreśliła, że miasto może wyremontować budynek w zakresie substancji (tj. dach, okna, fundamenty, ogrzewanie), natomiast nie może wydatkować środków na remont pomieszczeń spółki prawa handlowego. Następnie burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka zwróciła się o opinię do radcy prawnego Romana Wróbla, który poinformował, iż w tym względzie obowiązują odpowiednie przepisy. Art. 37 ustawy o gospodarce nieruchomościami mówi, że nieruchomości są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu, a gmina nie może ponosić nakładów w cudzym interesie.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider przedstawił wynik głosowania Komisji w sprawie ww. projektu uchwały: 4 głosy za, 2 głosy przeciw.
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Urszula Rudzińska przedstawiła wynik głosowania Komisji w sprawie ww. projektu uchwały: 5 głosów za, 1 głos przeciw i 1 głos wstrzymujący.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki otworzył dyskusję.
Radny Andrzej Balcerek zwrócił się do pani burmistrz z zapytaniem czy spółka Salus wiedziała, że przy wykonaniu przez nią części remontu, pozostałą część wykona miasto? Zdaniem radnego, ze względu na wagę problemu, całą sprawę można by przedyskutować w większym gronie. Radny przytoczył także przykład Swarzędza, gdzie miasto wyremontowało ośrodek zdrowia.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedziała, że propozycja miasta była klarowna: w zamian za 20-letnią dzierżawę bez przetargu, dr Andrzej Laskowski zainwestuje w budynek. Jednak dr Laskowski nie przyjął warunków urzędu, ale też nie przedstawił swojej propozycji. Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka przypomniała, że debata nad sprawą przychodni trwa już 2 lata, podczas których powyższy temat był poruszany na sesjach oraz spotkania komisji Rady, jednak nigdy Rada nie wystąpiła z inicjatywą zorganizowania szerszego spotkania w omawianej sprawie.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zaproponował, by najpierw przeprowadzić remont budynku, który podniesie jego standard, a następnie ogłosić przetarg (po zakończeniu remontu lub nawet w jego trakcie).
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka zauważyła, że jest czwarta opcja, która nie była wcześniej podnoszona przez radnych, i tym samym nie była rozważana. Miasto nie chciało ponosić kosztów remontu budynku, skoro może to zrobić ktoś inny.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński zaznaczył, że zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym do gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym m. in. w zakresie zapewnienia ochrony zdrowia, ale to nie oznacza, że miasto ma prowadzić przychodnię. Gmina ma stworzyć warunki, w jakich ochrona zdrowia będzie zapewniona.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz wracając do swojej poprzedniej wypowiedzi, powiedział, że korzystniej byłoby przeprowadzić remont budynku, a następnie pobierać wysoką dzierżawę. Zdaniem radnego koszty poniesione na remont szybko się zwrócą.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński podkreślił, iż należy rozróżnić dwa rodzaje kosztów poniesionych na remont: koszty dostosowania przychodni do wymogów, które wynikają z rozporządzenia oraz koszty związane z poprawą substancją nieruchomości. Wiceburmistrz zaznaczył, że miasto nie może pokrywać kosztów wyposażenia.
Radny Krzysztof Jopek powiedział, że propozycja wiceprzewodniczącego Rady Janusza Szafarkiewicza nie jest nowym pomysłem oraz, że skoro miasto posiada wolne środki z zeszłego roku, to mogłoby przeznaczyć je na remont budynku przychodni.
Ponadto radny Krzysztof Jopek wyraził chęć zapoznania się z warunkami przetargu, skoro są one już przygotowane.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński powiedział, że warunki przetargu (których w chwili obecnej jest 11) są jeszcze omawiane z radcami prawnym, niemniej jednak warunkiem podstawowym, sine qua non, jest zapewnienie ciągłości świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej. Kolejnymi warunkami przetargu są m. in.: pozyskanie w ciągu 3 miesięcy odpowiedniej liczby deklaracji od pacjentów, dostosowanie przychodni do warunków rozporządzenia w ciągu 1 roku od podpisania umowy (przy zachowaniu ciągłości usług), trzy lata na realizację nakładów w substancję budynku, zwolnienie dzierżawcy z czynszu w wysokości 75 % nakładów w substancję budynku (od drugiego miesiąca od zakończenia inwestycji). Ponadto każda ingerencja w budynek oraz każda umowa na poddzierżawę będzie musiała być zaakceptowana przez miasto.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka zaznaczyła, że warunki umowy dzierżawy nie są wygodne dla przyszłego dzierżawcy budynku, po to, aby zabezpieczyć interesy miasta i pacjentów.
Radny Władysław Hetman wyraził zaniepokojenie wobec zabezpieczenia ciągłości działalności przychodni.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński wypowiedział się w kwestii okresu przejściowego informując, iż po rozstrzygniętym przetargu obowiązywać będzie jeszcze umowa ze spółką Salus.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz złożył wniosek o głosowanie imienne nad omawianym projektem uchwały.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad wnioskiem wiceprzewodniczącego Rady Janusza Szafarkiewicza.
Wynik głosowania: „za” - 12, „przeciw” - 1, „wstrzymało się” - 0.
Wniosek został przyjęty.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie imienne nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres lat 20.
Stanisław Balbierz – jestem za
Andrzej Balcerek – jestem przeciw
Marek Błajecki – jestem za
Róża Grześkowiak – jestem przeciw
Władysław Hetman – jestem przeciw
Krzysztof Jopek – jestem przeciw
Ewelina Marcinkowska – jestem za
Danuta Panek-Janc – jestem za
Ewa Pietrzak – jestem za
Urszula Rudzińska – jestem za
Maciej Schneider – jestem za
Maciej Stelmachowski – jestem za
Janusz Szafarkiewicz – jestem przeciw
Wynik głosowania: „za” - 8, „przeciw” - 5, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała nr 195/09/V została przyjęta.
Odpowiadając na pytanie burmistrz Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej, przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Urszula Rudzińska, poinformował, iż podczas posiedzenia Komisji radny Andrzej Dettloff głosował za przyjęciem ww. uchwały.
Ad 6. Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe.
Pan Waldemar Luther omówił projekt uchwały, informując, że uchwała została przygotowana na wniosek użytkowników wieczystych działki.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider przedstawił wynik głosowania Komisji w sprawie ww. projektu uchwały: 5 głosów za, 1 głos wstrzymujący.
O godz. 18.15 salę obrad opuścił wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe.
Wynik głosowania: „za” - 12, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała nr 196/09/V została przyjęta jednogłośnie.
Ad 7. Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu położonego w obrębie geodezyjnym Puszczykowo, działka nr 504/1.
Pan Waldemar Luther omówił projekt uchwały, informując, że wymóg przedłużenia dzierżawy wynika z ustawy o samorządzie gminnym. Wniosek z prośbą o przedłużenie dzierżawy omawianej działki złożył jej obecny dzierżawca.
O godz. 18.20 na salę obrad powrócił wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider zapytał czy 3-letni okres dzierżawy jest korzystny dla miasta?
Pan Waldemar Luther wyjaśnił, iż Rada może podjąć decyzję o dłuższym okresie dzierżawy, jednak zasugerował, by nie był to okres dłuższy niż do 10 lat. Umowa dzierżawy na okres powyżej lat 10 daje możliwość pierwokupu obecnemu dzierżawcy, w przypadku chęci zbycia działki przez miasto.
Odpowiadając na pytanie przewodniczącej Komisji Spraw Społecznych Urszuli Rudzińskiej, pan Waldemar Luther powiedział, że omawiany teren jest dzierżawiony od lat 80., przez tego samego dzierżawcę, oraz że za każdym razem umowa dzierżawy przedłużana jest na 3 lata. Ponadto na obecną chwilę działka nie jest miastu potrzebna.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu położonego w obrębie geodezyjnym Puszczykowo, działka nr 504/1.
Wynik głosowania: „za” - 13, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała nr 197/09/V została przyjęta jednogłośnie.
Ad 8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany statutu związku międzygminnego „Schronisko dla zwierząt – SCHRONISKO ”.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że omawiany projekt uchwały został wywołany w związku z koniecznością dostosowania statutu do wymogów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, natomiast zmiany w statucie dotyczą głównie nomenklatury.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poprosiła o poprawienie pierwszego zdania uzasadnienia do uchwały z: „Jak wynika z doniesień Urzędu Gminy” na: „Jak wynika z informacji Urzędu Gminy”.
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Urszula Rudzińska przedstawiła wynik głosowania Komisji w sprawie ww. projektu uchwały: 6 głosów za, 1 głos wstrzymujący.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany statutu związku międzygminnego „Schronisko dla zwierząt – SCHRONISKO ”.
Wynik głosowania: „za”13, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała nr 198/09/V została przyjęta jednogłośnie.
Ad 9. Rozpatrzenie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Wysoka, Źródlana, Jasna, Podleśna, Wiosenna, Poznańska, Podgórna, obręb Puszczykowo, ark. 4, 5, 6, 19.
Pani Alina Stempniak omówiła ww. projekt uchwały, informując że zawarta w nim propozycja związana jest z potrzebą opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla kolejnego fragmentu miasta, który na dzień dzisiejszy nie ma planu (poprzedni przestał obowiązywać z końcem 2003 roku).
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała o zamiarze objęcia całego Puszczykowa miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Obecnie mpzp obejmowane są obszary miasta, które są lub mogą być sytuacjami konfliktowymi. Ponadto pani burmistrz zapowiedziała, że w przyszłym roku będzie wnioskować o zwiększenie w budżecie środków na opracowanie planów.
Na pytanie przewodniczącego Rady Marka Błajeckiego o koszt wykonania planów, pani Alina Stempniak odpowiedziała, że wraz z mapami cena wyniesie ok. 50 tys. zł.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider przedstawił wynik głosowania Komisji w sprawie ww. projektu uchwały: 5 głosów za, 1 głos wstrzymujący.
Radny Stanisław Balbierz zapytał czy ul. Podleśna jest drogą czy duktem leśnym, na co pani Alina Stempniak odpowiedziała, iż ulica Podleśna należy do WPN i jest duktem leśnym, jednakże trwają prace nad geodezyjnym wydzieleniem ulicy z obszaru WPN.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Wysoka, Źródlana, Jasna, Podleśna, Wiosenna, Poznańska, Podgórna, obręb Puszczykowo, ark. 4, 5, 6, 19.
Wynik głosowania: „za” - 13, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała nr 199/09/V została przyjęta jednogłośnie.
Ad 10. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr 173/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu na rok 2009.
Skarbnik Piotr Szmytkowski przedstawił główne przyczyny zmian w budżecie oraz omówił konieczność zbilansowania budżetu, informując jednocześnie, że stan wolnych środków wyniósł na koniec 2008 roku 4.789.975 zł
Radnym zaprezentowano sposób rozdysponowania wolnych środków:
 • zmniejszenie zobowiązań miasta – 500.000 zł
 • inwestycje drogowe – 1.000.000 zł
 • remonty dróg i chodników – 850.000 zł
 • remonty mienia komunalnego – 400.000 zł
 • usługi w zakresie mienia komunalnego – 130.000 zł
 • realizacja Centrum Kultury – 1.000.000 zł
 • MOSiR – 100.000 zł
 • usługi w dziale Transport – 280.000 zł
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider poinformował, że Komisja nie głosowała nad ww. projektem uchwały, z powodu konieczności dodatkowych wyjaśnień. Ponadto zdaniem Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Macieja Schneidera w związku z brakiem Wieloletniego Planu Inwestycyjnego nie wiadomo, na co przeznaczać wolne środki.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że dzielenie nadwyżek budżetowych należy do kompetencji burmistrza oraz stwierdziła, iż propozycje zawarte w projekcie uchwały są na dzień dzisiejszy najbardziej potrzebne.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w Uchwale Nr 173/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu na rok 2009.
Wynik głosowania: „za” - 8, „przeciw” - 4, „wstrzymało się” - 1.
Uchwała nr 200/09/V została przyjęta.
Ad 11. Sprawozdanie z bieżącej działalności burmistrza.
Sprawozdanie z bieżącej działalności burmistrza stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka omówiła wybrane spotkania z działalności międzysesyjnej, informując m. in. o kilku spotkaniach z przedstawicielami firmy Geobud oraz o uzyskanym przez firmę Geobud pozwoleniu na budowę. Pani burmistrz poinformowała również o wystawionych w sali sesyjnej planszach z koncepcją zagospodarowania terenu MOSiR-u.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka zwróciła się do Rady z propozycją wyjazdu do Berlina i Brukseli, mającego na celu zobaczenie parków zabaw i boisk sportowych oraz zapoznanie się z pracą parlamentu europejskiego.
Następnie pani burmistrz powiadomiła o otrzymanym od prezydenta Lecha Kaczyńskiego liście z okazji pierwszych wyborów parlamentarnych, złożyła życzenia pracownikom urzędu z okazji Dnia Samorządowca oraz poinformowała radnych o zakupie 6 laptopów do dyspozycji Rady. Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka zaprosiła radnych do udziału w uroczystości związanej z obchodami rocznicy 4 czerwca oraz „Dniami Puszczykowa”.
Na koniec pani burmistrz poinformowała o mających nastąpić zmianach w transporcie podmiejskim (spotkanie z zastępcą prezydenta Poznania panem M. Kruszyńskiem dot. powołania transportowego międzygminnego związku komunalnego).
Ad 12. Informacje przewodniczącego Rady.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poinformował o spotkaniu z prezydentem Poznania Ryszardem Grobelnym, które z inicjatywy pana Grobelnego ma się odbyć 2 czerwca br. o godz. 10.00 w gabinecie pani burmistrz. Tematem spotkania będzie sprawa przekazania pieniędzy na badania metropolitalne. Przewodniczący Rady Marek Błajecki zaprosił do udziału w spotkaniu zainteresowanych radnych.
Następnie przewodniczący Rady Marek Błajecki odczytał wniosek burmistrz Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej o nadanie tytułu „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa” pani Zofii Skibińskiej oraz pośmiertnie panu Franciszkowi Heigelmannowi (ww. wniosek stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poinformował o wniosku mieszkańców o utworzenie osiedla „Niwka” (ww. wniosek stanowi załącznik do niniejszego protokołu) oraz poprosił o przygotowanie stosownych projektów uchwał na kolejną sesję. Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, iż najpierw konieczne będzie podjęcie uchwały wywołującej konsultacje społeczne dot. utworzenia osiedla.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki odczytał pismo pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Puszczykowie skierowane do radnego Stanisława Balbierza, a następnie przytoczył treść odpowiedzi radnego (oba pisma stanowią załączniki do niniejszego protokołu). W słowach skierowanych do radnego Stanisława Balbierza burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka przeprosiła za postawę urzędników, podziękowała za aktywność i działalność radnego Balbierza, a jednocześnie zwróciła się z prośbą o wyrozumiałość i cierpliwość wobec urzędników, którzy często muszą działać pod presją czasu i w ramach przepisów prawa.
Ad 13. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radny Stanisław Balbierz zapytał czy miał już miejsce odbiór inwestycji na ul. Kraszewskiego, na co kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych pani Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiedziała negatywnie.
Następnie radny Stanisław Balbierz zapytał czy agregat ciśnieniowy został sprzedany? Odpowiedzi udzielił kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Remigiusz Motycki informując, że agregat został sprzedany za ok. 15.500 zł.
W następnej kolejności głos zabrała radna Ewa Pietrzak, która poruszyła dwie sprawy dotyczące interpelacji składanych przez radnych:
 • brak odpowiedniej reakcji urzędu na jej interpelację, odnośnie drzewa, rosnącego za jedną z posesji na ul. Langego – nieusunięte wcześniej drzewo runęło, powodując niebezpieczeństwo,
 • brak pisemnej odpowiedzi od pracownika urzędu pani Alicji Marciniak na interpelacje radnej z dnia 20.11.2008 roku.
Następnie radna Ewa Pietrzak poinformowała, że w urzędzie zaginęła umowa o pracę, w związku z czym, ktoś nie otrzymał pieniędzy za wykonaną pracę.
Ad 15. Wolne głosy.
Głos zabrał pan Stanisław Kolassa, który odniósł się do przyjętej przez Radę uchwały dot. budynku przychodni informując, że podejmie wszelkie działania, mające na celu jej unieważnienie.
Pani Gabriela Ozorowska, wracając do sprawy pisma radnego Stanisława Balbierza do urzędników poinformowała, że nieraz zwracała się do pracowników urzędu z uwagami krytycznymi i nigdy nie została źle potraktowana.
Następnie pani Gabriela Ozorowska spytała o los unieważnionej uchwały dot. możliwości partycypacji mieszkańców w kosztach inwestycji miejskich? Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała o pomyśle stworzenia jakiejś innej formy (nie uchwały), umożliwiającej mieszkańcom partycypację w kosztach inwestycji.
Ad 16. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki o godz. 20.15 zamknął posiedzenie Rady.
 
 Protokolant                                                                                                     Przewodniczący Rady
Agnieszka Bartkowiak                                                                                          Marek Błajecki
                                                                                                      
9
Lista wiadomości