Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 38/09/V z 38 sesji Rady Miasta Puszczykowa, która miała miejsce dnia 24 czerwca 2009 r. w sali sesyjnej w budynku przy ul. Wysokiej 1

Protokół nr 38/09/V
z 38 sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która miała miejsce dnia 24 czerwca 2009 r.
w sali sesyjnej w budynku przy ul. Wysokiej 1
 
Godz. rozpoczęcia: 17.05
Godz. zakończenia: 18.45
 
Ad 1. Otwarcie sesji.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przywitał radnych i gości, stwierdził quorum oraz poinformował o nieobecności trojga radnych: Zbigniewa Czyża, Urszuli Rudzińskiej i Macieja Schneidera (listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu). Następnie przewodniczący Rady Marek Błajecki odczytał pismo od nieobecnej na sesji burmistrz Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej (pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Ad 2. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał czy są uwagi do proponowanego porządku obrad, a następnie złożył wniosek, aby w pkt 4 porządku obrad rozpatrywać dwie uchwały (oddzielnie projekt uchwały dotyczący nadania nazw ulicom i oddzielnie projekt uchwały dotyczący nadania nazw dla rond). Przewodniczący Rady Marek Błajecki poinformował, iż powyższa zmiana jest zgodna z ustaleniami Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński złożył wniosek, aby dokonać zmian w tytułach uchwał w pkt 5, 6 i 7 porządku obrad, zamieniając wyraz „gruntu” na „nieruchomości”. Pkt 5, 6 i 7 otrzymałby brzmienie: Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres lat 3.
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że w związku z ustaleniami Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, wnioskuje o wykreślenie pkt 13 porządku obrad, tj. Rozpatrzenia uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.
 
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad wnioskiem sekretarza Macieja Dettlaffa, dotyczącym wykreślenia pkt 13 porządku obrad.
Wynik głosowania: „za” - 11 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” – 1.
Wniosek został przyjęty.
 
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad własnym wnioskiem dotyczącym rozpatrywania dwóch rozdzielonych projektów uchwał w pkt 4 porządku obrad.
Wynik głosowania: „za” - 12 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się – 0.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
 
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad wnioskiem wiceburmistrza Tomasza Zwolińskiego o zmianę w tytule projektów uchwał z pkt 5, 6 i 7 porządku obrad.
Wynik głosowania: „za” - 12 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się – 0.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
 
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad z uwzględnieniem przyjętych zmian.
Wynik głosowania: „za” - 12 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się – 0.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
 
Przyjęty porządek obrad.
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr 37/09/V z dnia 27 maja 2009 r.
 4. a) Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w Mieście Puszczykowie.
b) Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazw rond w Mieście Puszczykowie.
 1. Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres lat 3.
 2. Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres lat 3.
 3. Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres lat 3.
 4. Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 127/3 położonej w Puszczykowie przy ul. Cichej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 3.
 5. Rozpatrzenie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego pana Stanisława Sipińskiego spowodowanego podjęciem przez Radę Miasta Puszczykowo uchwały Nr 178/09/V z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Gołębia, fragment Studziennej z przyległą zabudową, Wysoka i Jarosławska, obręb Puszczykowo Stare, ark. 9, 11, 12, 14, 15 – w dwóch etapach A i B.
 6. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr 134/08/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 maja 2008 r. oraz w sprawie zmian w Statucie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Związku.
 7. Rozpatrzenie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
 8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Biblioteki Miejskiej im. Małgorzaty Musierowicz w Puszczykowie.
 9. Rozpatrzenie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2015.
 10. Sprawozdanie z bieżącej działalności burmistrza.
 11. Informacje przewodniczącego Rady.
 12. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 13. Wolne głosy.
 14. Zamkniecie sesji.
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 37/09/V z dnia 27 maja 2009 r.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał czy są uwagi do protokołu nr 37/09/V z dnia 27 maja 2009 r. Wobec braku uwag, przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie w sprawie jego przyjęcia.
Wynik głosowania: „za” - 8 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 4.
Protokół nr 37/09/V z dnia 27 maja 2009 r. został przyjęty.
 
Ad 4a. Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w Mieście Puszczykowie.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przedstawił ustalenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta informując, że stosunkiem głosów: „za” - 3, „przeciw” - 2, „wstrzymujący” - 1, Komisja zdecydowała o zamianie proponowanej w projekcie uchwały nazwy ulicy „Anyżowa” na „Cisowa”. Natomiast nazwę dla drugiej ulicy („Rumiankowa”) Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta postanowiła poddać pod dyskusję na sesji.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński powiedział, że zaproponowana nazwa ulicy „Anyżowej” nawiązuje do znajdujących się w pobliżu kwiatowych nazw ulic.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał czy rozmawiano z mieszkańcami ulic, którym należy nadać nazwy? Radny Maciej Stelmachowski poinformował, że przeprowadził ankietę wśród mieszkańców i stosunkiem głosów 12 do 2 pożądana byłaby nazwa „Cisowa” zamiast „Anyżowej”. Radny Maciej Stelmachowski powiedział, iż zaproponowano również nazwę „Liliowa” i „Wolna”.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zaproponował nazwę „Liliowa”. Natomiast radna Róża Grześkowiak zgłosiła wniosek o nadanie nazwy „Azaliowa”.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad wnioskiem radnej Róży Grześkowiak.
Wynik głosowania: „za” - 11, „przeciw” - 1, „wstrzymało się” - 0.
Wniosek został przyjęty.
 
W związku z dużym poparciem radnych dla pomysłu nadania nazwy „Azaliowa”, nie głosowano nad innymi propozycjami nazw dla ulic.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie nadania nazw ulic w Mieście Puszczykowie.
Wynik głosowania: „za” - 11, „przeciw” - 1, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała nr 201/09/V została przyjęta.
 
Ad 4b. Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazw rond w Mieście Puszczykowie.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poinformował, że stosunkiem głosów: „za” - 5, „wstrzymujący” - 1, Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta wnioskuje nazwać rondo przy ul. Kościelnej „Rondem przy Rynku”. Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta nie ustaliła propozycji nazwy dla drugiego ronda.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński poprosił Radę, by pozostać przy zaproponowanych w projekcie uchwały nazwach dla obu rond, upamiętniając tym samym osoby ważne dla historii miasta. Wiceburmistrz poinformował również, iż z nadaniem nazw dla rond nie wiążą się żadne obowiązki administracyjne jak np. wymiana dokumentów.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki powiedział, że jest pomysłodawcą nadania nazwy „Rondo przy Rynku” ze względu na jej neutralność i łatwość lokalizacji ronda poprzez jego nazwę.
Radny Andrzej Balcerek złożył wniosek, by rondo u zbiegu ulic Poznańskiej i Piaskowej nazwać „Rondo Puszczyk”.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad wnioskiem radnego Andrzeja Balcerka.
Wynik głosowania: „za” - 8, „przeciw” - 2, „wstrzymujące” - 2.
Wniosek został przyjęty.
 
Następnie przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad wnioskiem nazwania ronda przy ul. Kościelnej „Rondem przy Rynku”.
Wynik głosowania: „za” - 8, „przeciw” - 1, „wstrzymało się” - 3.
Wniosek został przyjęty.
 
W wyniku przyjętych wniosków, Rada większością głosów zdecydowała:
 • rondo u zbiegu ulic Poznańskiej, ks. Ignacego Posadzego i Kościelnej nazwać: Rondo przy Rynku,
 • rondo u zbiegu ulic Poznańskiej i Piaskowej nazwać: Rondo Puszczyk.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie nadania nazw rond w Mieście Puszczykowie.
Wynik głosowania: „za” - 10, „przeciw” - 1, „wstrzymało się” - 1.
Uchwała nr 202/09/V została przyjęta.
 
Ad 5. Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres lat 3.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że konieczność przedłożenia zestawu trzech kolejnych uchwał wynika z przepisów o obrocie nieruchomościami, na podstawie których burmistrz może samodzielnie wydzierżawić nieruchomość na okres do lat trzech, jednak po upływie tego czasu, konieczna jest zgoda Rady Miasta na przedłużenie umowy dzierżawy temu samemu dzierżawcy.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przedstawił wynik głosowania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w sprawie ww. projektu uchwały: 6 głosów „za”.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres lat 3.
Wynik głosowania: „za” - 12, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała nr 203/09/V została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 6. Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres lat 3.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przedstawił wynik głosowania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w sprawie ww. projektu uchwały: 6 głosów „za”.
Wobec braku uwag, przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres lat 3.
Wynik głosowania: „za” - 12, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała nr 204/09/V została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 7. Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres lat 3.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przedstawił wynik głosowania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w sprawie ww. projektu uchwały: 6 głosów „za”.
Wobec braku uwag, przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres lat 3.
Wynik głosowania: „za” - 12, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała nr 205/09/V została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 127/3 położonej w Puszczykowie przy ul. Cichej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 3.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami pani Alina Stempniak omówiła projekt uchwały, informując, że plan zagospodarowania dla działki przy ul. Cichej został opracowany na podstawie uchwały Rady Miasta Puszczykowa z września ubiegłego roku. Omawiany plan obejmuje jedną działkę o powierzchni 1613 m2 położoną przy ul. Cichej. W dotychczas obowiązującym planie omawiana działka przeznaczona jest w połowie pod rezerwę na drogę publiczną, która w przyszłości miała obsługiwać tereny rolne położone na południe od ul. Cichej. Pani Alina Stempniak poinformowała, że dla potrzeb planu wykonana została analiza układu komunikacyjnego terenów między ulicami Sobieskiego i Cichą, na podstawie której projektanci wykazali możliwość obsługi komunikacyjnej w inny sposób niż od strony ul. Cichej. W związku z powyższym możliwa jest rezygnacja z rezerwy terenu pod drogę publiczną, dlatego w nowym planie działka w całości przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z możliwością budowy jednego budynku mieszkalnego, jednego budynku gospodarczego, bez możliwości jakiegokolwiek podziału działki. W trakcie wyłożenia planu do publicznego wglądu wpłynęła uwaga właściciela działki, który zgłosił następujące propozycje:
 • uwzględnić dodatkowo rozwiązanie dachów spadzistych w formie dachów mansardowych (powyższa uwaga została uwzględniona w planie),
 • zwiększyć stopień zabudowy działki z 15% na 18% (powyższa uwaga została uwzględniona w planie),
 • zrezygnować z opłaty planistycznej, jednak powyższa uwaga nie została uwzględniona w planie ze względu na duży wzrost wartości działki z przeznaczenia pod drogę na mieszkaniówkę (nieuwzględnienie powyższej uwagi oraz sposób rozstrzygnięcia burmistrza są przedstawione w załącznikach do projektu omawianej uchwały).
Pani Alina Stempniak przypomniała, że cała procedura związana z przygotowaniem i wyłożeniem planu została zachowana oraz że opinia Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej jest pozytywna.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przedstawił wynik głosowania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w sprawie ww. projektu uchwały: 6 głosów „za”.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał czy są uwagi do omawianego projektu uchwały.
Radny Andrzej Balcerek zapytał czy zapis z § 9 pkt 7 mówiący o dopuszczalnej wysokości ogrodzenia do 1,5 m od drogi publicznej, dotyczy tylko płotu czy także żywopłotu? Pani Alina Stempniak odpowiedziała, iż nie można określać wysokości zieleni.
Na kolejne pytanie radnego Andrzeja Balcerka o zapis z § 5 pkt 9, pani Alina Stempniak odpowiedziała, że powyższy zapis dotyczący dopuszczalnego poziomu hałasu regulują aktualnie obowiązujące przepisy sanepidu.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 127/3 położonej w Puszczykowie przy ul. Cichej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 3 wraz z załącznikami.
Wynik głosowania: „za” - 12 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała nr 206/09/V została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 9. Rozpatrzenie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego pana Stanisława Sipińskiego spowodowanego podjęciem przez Radę Miasta Puszczykowo uchwały Nr 178/09/V z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Gołębia, fragment Studziennej z przyległą zabudową, Wysoka i Jarosławska, obręb Puszczykowo Stare, ark. 9, 11, 12, 14, 15 – w dwóch etapach A i B.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami pani Alina Stempniak przedstawiła projekt omawianej uchwały informując, że dotyczy ona uchwały Rady Miasta Puszczykowa z dnia 1 kwietnia br. Po podaniu do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wpłynęło wezwanie do usunięcia naruszenia interesu prawnego od właściciela działki przylegającej do terenu, na którym być może powstanie stacja paliw. Pani Alina Stempniak wyjaśniła, iż samo przystąpienie do sporządzenia mpzp nie narusza żadnego interesu prawnego. Dopiero uchwalony plan, który wszedł w życie, daje możliwość jego zaskarżenia.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przedstawił wynik głosowania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w sprawie ww. projektu uchwały: 4 głosy „za”, 1 głos „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący”.
Zdaniem radcy prawnego, pana Romana Wróbla nie został naruszony interes prawny, niemniej jednak konieczne jest podjęcie omawianej uchwały, po to, by obywatel miał możliwość odwołania się do sądu.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego pana Stanisława Sipińskiego spowodowanego podjęciem przez Radę Miasta Puszczykowo uchwały Nr 178/09/V z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Gołębia, fragment Studziennej z przyległą zabudową, Wysoka i Jarosławska, obręb Puszczykowo Stare, ark. 9, 11, 12, 14, 15 – w dwóch etapach A i B.
Wynik głosowania: „za” – 11, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 1.
Uchwała nr 207/09/V została przyjęta.
 
Ad 10. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr 134/08/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 maja 2008 r. oraz w sprawie zmian w Statucie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Związku.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński poinformował, że do Urzędu Miejskiego wpłynęło pismo ze Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” z prośbą o dokonanie zmian w statucie Związku. Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński zaznaczył, że konieczność przeprowadzenia zmian w statucie wynika głównie z procedury rejestracji związków oraz z faktu dołączenia do Związku kolejnej gminy.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał czy są uwagi do omawianego projektu uchwały. Wobec braku uwag, przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w Uchwale Nr 134/08/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 maja 2008 r. oraz w sprawie zmian w Statucie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Związku.
Wynik głosowania: „za” - 12, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała nr 208/09/V została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 11. Rozpatrzenie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński przedstawił projekt omawianej uchwały informując, że upoważnienie kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, o którym mowa w ww. uchwale jest niezbędne, ze względu na zapisy ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Upoważnienie będzie obowiązywało do czasu jego odwołania lub do momentu rozwiązania stosunku pracy z kierownikiem MOPS.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
Wynik głosowania: „za” - 12, „przeciw” - 0, „wstrzymujących” - 0.
Uchwała nr 209/09/V została podjęta jednogłośnie.
 
Ad 12. Rozpatrzenie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Biblioteki Miejskiej im. Małgorzaty Musierowicz w Puszczykowie.
Głos zabrał sekretarz Maciej Dettlaff, który wyjaśnił, że zaproponowane w projekcie uchwały zmiany porządkują statut Biblioteki, głównie ze względu na fakt nadania Bibliotece imienia. Ponadto w związku z planowanym rozszerzeniem działalności kulturalnej Biblioteki, jej statut został uszczegółowiony o nowe zadania i cele. Sekretarz Maciej Dettlaff przypomniał, iż powyższy statut był konsultowany z Biblioteką Wojewódzką, która prowadzi nadzór merytoryczny nad Biblioteką w Puszczykowie.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia Statutu Biblioteki Miejskiej im. Małgorzaty Musierowicz w Puszczykowie.
Wynik głosowania: „za” - 12, „przeciw” - 0, „wstrzymujących” - 0.
Uchwała nr 210/09/V została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 13. Rozpatrzenie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2015.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński powiedział, że na podstawie przedłożonej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych budowane będą działania, które były przedstawiane na spotkaniach komisji Rady Miasta.
Radna Ewa Pietrzak przedstawiła wynik głosowania Komisji Spraw Społecznych nad ww. projektem uchwały: 4 głosy „za”, 1 głos „wstrzymujący”.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2015.
Wynik głosowania: „za” - 9, „przeciw” - 0, „wstrzymujących” - 3.
Uchwała nr 211/09/V została przyjęta.
 
Ad 14. Sprawozdanie z bieżącej działalności burmistrza.
Sprawozdanie z bieżącej działalności burmistrza stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński poprosił radnych o zadawanie pytań dotyczących ww. sprawozdania. Wobec braku uwag i pytań, przewodniczący Rady Marek Błajecki przeszedł do realizacji kolejnego punktu obrad.
 
Ad 15. Informacje przewodniczącego Rady.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przedstawił następujące pisma:
 • prośba mieszkańców ul. Słowiczej o utwardzenie nawierzchni i budowę chodnika oraz zweryfikowanie punktacji ocen przyznanych w rankingu dla ul. Słowiczej poprzez zwiększenie liczby punktów (pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu),
 • pismo pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej do radnego Stanisława Balbierza (pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu),
 • pismo od pani Urszuli Duczmal (pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu),
 • pismo od pana Michała Gajewskiego (pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu),
 • pismo od pana Stanisława Sipińskiego (pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu),
 • pismo od Prezesa Sądu Rejonowego w sprawie wygaśnięcia mandatu ławniczki z Puszczykowa (pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu),
 • pismo od pana Piotra Bekasa skierowane do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu (pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady Marek Błajecki udzielił głosu obecnemu na sesji mieszkańcowi panu Piotrowi Bekasowi, który powiedział, że stroną ze wspomnianego wcześniej pisma jest konserwator zabytków, który zamierza utworzyć strefę zabytków w Puszczykowie. Ponadto pan Piotr Bekas poinformował, że zgodnie z informacjami konserwatora zabytków, protest czy jakiekolwiek wnioski mogą składać jedynie właściciele nieruchomości, objętych planowaną strefą ochrony zabytków. Pan Piotr Bekas w imieniu swoim i mieszkańców wyraził zdziwienie, że Rada Miasta, która powinna reprezentować interesy mieszkańców do tej pory nie zajęła się powyższą sprawą. Następnie pan Piotr Bekas dodał, że dwie kadencje wcześniej, wniosek Rady Miasta wstrzymał konserwatora zabytków przed utworzeniem strefy zabytków w Puszczykowie.
 
Ad 16. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Nawiązując do wypowiedzi pana Piotra Bekasa, radny Andrzej Dettloff zaproponował podjęcie właściwej uchwały w tej sprawie.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz poinformował, że był obecny na spotkaniu mieszkańców z konserwatorem zabytków i wyjaśnił, że na powyższą sprawę miasto nie ma wpływu, jednakże jeśli będzie to wolą Rady, można by wydać stosowne oświadczenie. Przewodniczący Rady Marek Błajecki dodał, że takie oświadczenie zostanie wypracowane na posiedzeniach komisji.
Radna Ewelina Marcinkowska poinformowała o zniszczonym płotku ogradzającym plac zabaw na Nowym Osiedlu oraz zapytała o termin powiększenia ww. placu zabaw? Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że sprawa doposażenia placu zabaw przedłuża się z przyczyn niezależnych od Urzędu oraz że zostanie zakończona w drugiej połowie lipca.
Radny Maciej Stelmachowski zapytał o koszt prac przy pomniku (przy dworcu kolejowym)? Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński odpowiedział, że łącznie z renowacją pomnika i zagospodarowaniem całości terenu, koszt prac wyniesie ok. 50 tys. zł. Pracownik Referatu Gospodarki Komunalnej pani Alicja Marciniak poinformowała, że koszt budowy parkingu obok pomnika wyniesie 27 tys. zł.
Radny Stanisław Balbierz zwrócił uwagę, że radni nie zostali poinformowani o podjętych pracach przy dworcu kolejowym. Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński przypomniał, że pani burmistrz informowała o zamiarze przeprowadzenia prac przy wjeździe do Puszczykowa, a ponadto w BIP zostało umieszczone ogłoszenie na złożenie oferty na zagospodarowanie tego terenu. Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych pani Barbara Mulczyńska-Dywan dodała, że prace prowadzone przy dworcu kolejowym nie są inwestycją, a jedynie zagospodarowaniem terenu. Ponadto pani Barbara Mulczyńska-Dywan zobowiązała się przygotować zestawienie kosztów dotyczących prac przy dworcu PKP i przekazania go radnym.
Radna Ewa Pietrzak poinformowała, że wielu mieszkańców zgłasza fakt zbyt późnego zapalania się oświetlenia ulicznego. Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński poinformował, że wystosowane zostało pismo do Enei w sprawie przestawienia godzin włączania i wyłączania oświetlenia.
Radna Ewa Pietrzak poinformowała, że na ul. Leśnej na wysokości numerów 10 i 15 są duże dziury w jezdni. Ponadto radna Ewa Pietrzak zaprosiła na dzień 5 lipca na rajd rowerowy po Wielkopolskim Parku Narodowym, organizowany przez Radio Merkury.
Radny Andrzej Dettloff zakomunikował o docierających do niego sygnałach o zaginionych drogowskazach, prowadzących do muzeum Arkadego Fiedlera. Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński poinformował o przeprowadzanej właśnie inwentaryzacji słupów z tablicami informacyjnymi, mającej na celu ich ujednolicenie.
Radny Andrzej Balcerek poinformował o przybyciu na ostatnie spotkanie Komisji Edukacji Kultury i Sportu pani Urszuli Duczmal (mieszkanki ul. Słonecznej), która powiadomiła o piśmie wystosowanym do pani burmistrz, dotyczącym terenu MOSiRu, a odnoszącym się do terenów leśnych (pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu i było przedstawiane przez przewodniczącego Rady w pkt 14 porządku obrad). Radny poprosił, aby pani burmistrz zapoznała Radę z treścią odpowiedzi na ww. pismo i wyjaśniła na czym polegało zaniechanie w tej sprawie.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zadał pytanie odnośnie rozstrzygniętego przetargu na budowę budynku na Rynku, pytając czy wystarczy żeby spełniona została jedna z funkcji zawartej w umowie. Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński odpowiedział, że spełnione muszą być wszystkie punkty umowy notarialnej. Następnie wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zapytał czy powyższa umowa zabezpiecza interes miasta w kwestii kształtu architektonicznego budynku? Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński poinformował, że nie ma możliwości narzucenia prywatnemu właścicielowi konkretnego wyglądu architektonicznego budynku. Radny Andrzej Balcerek dodał, że cała koncepcja Rynku była zaprojektowana wcześniej i każdy z inwestorów musiał wybudować budynek zgodnie z projektem.
 
Ad 17. Wolne głosy.
Głos zabrał pan Ryszard Jackowiak reprezentujący klub piłkarski LAS Puszczykowo, informując o otrzymanym piśmie, w którym firma Geobud w związku z planowaną budową obiektu na Rynku (obok MOSiRu) oczekuje od Urzędu Miejskiego otwarcia terenu i przywrócenia stanu ogrodzenia sprzed półtora roku. Po rozpoczęciu budowy piłkarze nie będą mieli swobodnego dostępu na teren boiska. Zdaniem pana Ryszarda Jackowiaka w razie wypadku lub pożaru nie będzie możliwości wjazdu na teren MOSiRu dla karetki czy straży pożarnej (brama od ul. Kościelnej jest zamykana).
Ponadto pan Ryszard Jackowiak powiedział, że zgodnie z przepisami PZPN, przy boisku do piłki nożnej musi powstać parking dla autobusów drużyn przyjezdnych, a w przypadku jego braku, boisko zostanie wykluczone z jakichkolwiek rozgrywek.
 
Ad 18. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poinformował o kolejnym terminie sesji i zakończył obrady Rady Miasta o godz. 18.45.
 
 
Protokolant                                                                                      Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Głowacka-Bartkowiak                                                               Marek Błajecki
 
Lista wiadomości