Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 39/09/V z 39 sesji Rady Miasta Puszczykowa, która miała miejsce dnia 29 lipca 2009 r. w sali sesyjnej w budynku przy ul. Wysokiej 1

Protokół nr 39/09/V
z 39 sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która miała miejsce dnia 29 lipca 2009 r.
w sali sesyjnej w budynku przy ul. Wysokiej 1
 
Godz. rozpoczęcia: 17.00
Godz. zakończenia: 19.00
 
Ad 1. Otwarcie sesji.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przywitał radnych i gości, stwierdził quorum oraz poinformował o nieobecności radnych: Zbigniewa Czyża, Urszuli Rudzińskiej, Róży Grześkowiak, Eweliny Marcinkowskiej, Macieja Stelmachowskiego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Janusza Szafarkiewicza (listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu). Ponadto Przewodniczący Rady Marek Błajecki poinformował o usprawiedliwieniu dostarczonym przez radnego Zbigniewa Czyża.
Ad 2. Przyjęcie porządku obrad.
Skarbnik Piotr Szmytkowski poinformował o poprawkach wprowadzonych do projektu uchwały w sprawie: zmian w Uchwale Nr 173/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu na rok 2009. Jak wyjaśnił zostaną one szczegółowo omówione w dalszej części obrad.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka złożyła wniosek o wykreślenie pkt 11 porządku obrad tj. Rozpatrzenia uchwały w sprawie: wzoru, opisu i zasad używania herbu, flagi oraz pieczęci urzędowej Miasta Puszczykowa. Burmistrz miasta wyjaśniła, że podjęcie uchwały w takim kształcie spowoduje jej odrzucenie przez Wojewodę, ponieważ według opinii Komisji Heraldycznej herb miasta jest niezgodny z miejscową tradycją oraz zasadami heraldyki. W związku z powyższym nie jest możliwe oficjalne stosowanie nazwy ''herb''. Burmistrz miasta podkreśliła, że zostaną podjęte odpowiednie starania, aby Komisja Heraldyczna wskazała, co należy w takiej sytuacji uczynić.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad wnioskiem burmistrz Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej, dotyczącym wykreślenia pkt 11 porządku obrad.
Wynik głosowania: „za” - 9 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” – 0.
Wniosek został przyjęty.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad z uwzględnieniem przyjętych zmian.
Wynik głosowania: „za” - 9 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się – 0.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Przyjęty porządek obrad.
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr 38/09/V z dnia 24 czerwca 2009 r.
 4. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu położonego w Puszczykowie, obręb geodezyjny Niwka, działka nr 647.
 5. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe.
 6. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 44/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz ustalenia Regulaminu nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
 7. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: udzielenia Miastu Poznań pomocy finansowej w formie dotacji celowej na przeprowadzenie w latach 2009 - 2011 badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego.
 8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: zmian w Uchwale Nr 173/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu na rok 2009.
 9. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie Miasta Puszczykowa.
 10. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych.
 11. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych.
 12. Sprawozdanie z bieżącej działalności burmistrza.
 13. Informacje przewodniczącego Rady.
 14. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 15. Wolne głosy.
 16. Zamkniecie sesji.
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 38/09/V z dnia 24 czerwca 2009 r.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał czy są uwagi do protokołu nr 38/09/V z dnia 24 czerwca 2009 r. Wobec braku uwag, przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie w sprawie jego przyjęcia.
Wynik głosowania: „za” - 7 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 2.
Protokół nr 38/09/V z dnia 24 czerwca 2009 r. został przyjęty.
Ad 4. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu położonego w Puszczykowie, obręb geodezyjny Niwka, działka nr 647.
Głos zabrał pan Waldemar Luther, który omówił projekt przedłożonej uchwały. Jak wyjaśnił dotyczy ona przedłużenia umowy dzierżawy, która upływa z dniem 30 września br. Proponowany ośmioletni okres przedłużenia umowy dzierżawy zapewni dotychczasowemu dzierżawcy dalsze gospodarowanie oraz da możliwość ewentualnego przygotowania działki do dalszej sprzedaży na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Wyjaśnił również skąd proponowany ośmioletni okres dzierżawy. Jak zaznaczył w przypadku podpisania umowy dzierżawy na okres lat dziesięciu lub więcej dzierżawcy przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia. W przypadku ośmiu lat dzierżawca również może wystąpić o wykup, ale wtedy nie przysługuje mu pierwszeństwo wykupu. Pan Waldemar Luther poinformował, że dzierżawca przeznacza działkę na cele ogrodnicze, dlatego stawka jest niska i wynosi 0,30 gr za m2 na rok.
Radny Krzysztof Jopek zwrócił się z zapytaniem czy wzdłuż ul. Kosynierów Miłosławskich wszystkie działki są własnością miasta?
Pan Waldemar Luther wyjaśnił, że wzdłuż ul. Niepodległości oraz ul. Kosynierów Miłosławskich są 22 działki, z których cztery stanowią własność miasta, trzy są wydzierżawiane, a cztery znajdują się w użytkowaniu wieczystym. Pozostałe działki stanowią własność prywatną.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki udzielił głosu wnioskodawczyni pani Iwonie Gockiej.
Pani Iwona Gocka poinformowała, że wnioskowała o przedłużenie dzierżawy na okres lat 15. Jak wyjaśniła ich zamiarem jest zakup działki, wobec czego okres ośmiu lat nie jest satysfakcjonujący, gdyż nie zapewnia gwarancji pierwokupu. Wobec powyższego zwróciła się z prośbą o przedłużenie okresu dzierżawy.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider wyjaśnił, że wszyscy członkowie Komisji byli za przyjęciem projektu uchwały. Wniósł również o skrócenie okresu dzierżawy działki do lat pięciu, aby umożliwić właścicielom sfinalizowanie jej zakupu, gdyż w interesie miasta nie znajduje się pobieranie opłaty w wysokości 0,30 gr za m2.
Radny Krzysztof Jopek zwrócił się z zapytaniem, czy działka ta spełnia kryteria maski budowlanej, gdyż takiej działki miasto nie będzie mogło sprzedać jako samodzielnie budowlanej.
Pan Waldemar Luther potwierdził, że działka ta spełnia kryteria maski budowlanej, a tym samym jej powierzchnia uniemożliwia jej samodzielne funkcjonowanie.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad wnioskiem Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Macieja Schneidera o skrócenie okresu dzierżawy do lat pięciu.
Wynik głosowania: „za” - 1, „przeciw” - 6, „wstrzymało się” - 2.
Wniosek został odrzucony.
W związku z odrzuceniem wniosku Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu położonego w Puszczykowie, obręb geodezyjny Niwka, działka nr 647 w przedstawionym kształcie.
Wynik głosowania: „za” - 8, „przeciw” - 1, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała nr 212/09/V została przyjęta.
Ad 5. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe.
Pan Waldemar Luther wyjaśnił, iż projekt przedłożonej uchwały jest wynikiem wniosku jaki wpłynął do Urzędu Miejskiego, dotyczącego działki na ul. Wspólnej, która zabudowana jest budynkiem mieszkalnym. Ustalona została opłata na kwotę 69 000 zł. Udzielenie bonifikaty w wysokości 90% umożliwi jej uregulowanie przez dotychczasowych użytkowników wieczystych.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider wyjaśnił, że wszyscy członkowie Komisji byli za przyjęciem projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe.
Wynik głosowania: „za” - 9, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała nr 213/09/V została przyjęta jednogłośnie.
Ad 6. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 44/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz ustalenia Regulaminu nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Zastępca burmistrza Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że projekt uchwały zakłada podwyższenie środków w budżecie miasta przeznaczonych na nagrody dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Jak zaznaczył podczas posiedzeń Komisji Edukacji Kultury i Sportu podkreślano zasadność wniosku o zwiększeniu kwoty na nagrody, gdyż w ostatnich latach wielokrotnie dotychczasowa kwota okazywała się niewystarczająca w stosunku do liczby zgłoszeń.
Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu Danuta Panek-Janc wyjaśniła, że projekt uchwały powstał na skutek wniosku Komisji Edukacji Kultury i Sportu wobec czego, został on jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie: zmiany Uchwały Nr 44/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz ustalenia Regulaminu nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Wynik głosowania: „za” - 9, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała nr 214/09/V została przyjęta jednogłośnie.
Ad 7. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: udzielenia Miastu Poznań pomocy finansowej w formie dotacji celowej na przeprowadzenie w latach 2009 - 2011 badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że Puszczykowo jest jedyną gminą, która nie podjęła powyższej uchwały i tym samym nie zobowiązała się do współpracy w tworzeniu wspólnej strategii rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. Jak podkreśliła projekt uchwały przedstawiany był już w grudniu ubiegłego roku, nie uzyskał wtedy jednak pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta. Burmistrz miasta poinformowała o spotkaniu z prezydentem Poznania Ryszardem Grobelnym, który przyjechał do Puszczykowa w celu przekonania władz do tej kwestii. W przypadku kiedy Puszczykowo wyłączy się ze współfinansowania, traktowane będzie jako ''biała plama'', a tym samym nie będzie miało prawa głosu w tak ważnych kwestiach jak np. transport. W związku z powyższym zwróciła się z prośba o pozytywne rozpatrzenie powyżej uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider poinformował, że stosunkiem głosów: „za” - 4 ''przeciw''– 1 „wstrzymujący”- 1 członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt powyższej uchwały.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki wyjaśnił, że spotkanie z prezydentem Ryszardem Grobelnym w dalszym ciągu nie przekonało go do tego projektu.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie: udzielenia Miastu Poznań pomocy finansowej w formie dotacji celowej na przeprowadzenie w latach 2009 - 2011 badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego.
Wynik głosowania: „za” - 4, „przeciw” - 3, „wstrzymało się” - 2.
Uchwała nr 215/09/V została przyjęta.
Ad 8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: zmian w Uchwale Nr 173/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu na rok 2009.
Skarbnik Piotr Szmytkowski omówił projekt uchwały oraz przedstawił proponowane zmiany w dochodach oraz wydatkach budżetu miasta na rok 2009. Jak wyjaśnił po stronie dochodów proponowane są cztery zmiany wynikające między innymi z wprowadzenia do budżetu zadania z projektu, który będzie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego zmiany wynikają z usystematyzowania, gdyż do tej pory remont budynku starej szkoły prowadzony był w rozdziale Domy i Ośrodki Kultury. W kwestii wydatków skarbnik Piotr Szmytkowski omówił zmiany wynikające z przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami. W dziale Transport i Łączność zaproponowane zostało zwiększenie w drogach publicznych i gminnych, natomiast w dziale Turystyka zwiększenie związane z realizacją budowy przystani kajakowej i otrzymaniem na ten cel środków z Urzędu Marszałkowskiego. W dziale Administracja Publiczna pojawiły się zmiany wynikające z propozycji przeznaczenia dotacji w kwocie 10 000 zł dla gminy poszkodowanej w powodzi. Skarbnik Piotr Szmytkowski omówił również zmiany wprowadzone w dziale Pomoc Społeczna, Edukacyjna Opieka Wychowawcza oraz Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego. Jak wyjaśnił przeniesienia w ostatnim dziale związane są z przejęciem realizacji zadań z zakresu kultury przez Bibliotekę Miejską.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider poinformował, że stosunkiem głosów: „za” - 4 ''przeciw''– 0 „wstrzymujący”- 2 członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. Jak wyjaśnił największą dyskusję wywołała kwestia związana z zwiększeniem w dziale drogi publiczne i gminne, gdzie planowane jest przeznaczenie środków na tablice informacyjne. Jak przypomniał zwrócił się wówczas z zapytaniem o ich powierzchnię, nie otrzymał jednak odpowiedzi.
Skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnił, że tablice te mają mieć rozmiary 2m x 3m, natomiast koszt ich zakupu będzie się wahać w granicach od 18 000 zł do 40 000 zł. Przy ich wyborze rozpatrzona zostanie kwestia ich kosztu oraz estetyki.
Radny Krzysztof Jopek zwrócił się z zapytaniem o treść informacji, jakie mają zostać zamieszczone na tych tablicach.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że na trzech tablicach umieszczone mają zostać mapy miasta oraz reklamy firm. Istotną ich częścią mają być informacje Urzędu Miasta Puszczykowa dotyczące imprez kulturalnych oraz innych wydarzeń istotnych dla mieszkańców. Na pytanie Przewodniczącego Rady Marka Błajeckiego o ich lokalizacje burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że zostaną one usytuowane w sposób niezakłócający estetyki miasta.
Radny Władysław Hetman zwrócił się z zapytaniem odnośnie zmian wprowadzanych do budżetu miasta, dlaczego pomimo przybywającej w Urzędzie Miejskim liczby pracowników nigdy nie wspominano o zmianach w ich uposażeniach.
Skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnił, że do tej pory nie było konieczne wprowadzanie takich zmian.
(Na salę obrad przybył radny Maciej Stelmachowski).
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie: zmian w Uchwale Nr 173/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu na rok 2009.
Wynik głosowania: „za” - 6, „przeciw” - 4, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała nr 216/09/V została przyjęta.
Ad 9. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie Miasta Puszczykowa.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, iż oba projekty uchwał dotyczące: przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie Miasta Puszczykowa oraz dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych wywołane zostały na skutek wniosków, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego o uzyskanie licencji na transport taksówkami.
Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu Danuta Panek-Janc poinformowała, że Komisja zgłosiła kilka uwag do projektów uchwał oraz zwróciła się z prośbą o poprawienie błędów.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider poinformował, że projekt uchwały nie był przedmiotem głosowania Komisji.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że konieczność podjęcia powyższych uchwał stała się przyczyną do wywołania uchwały w sprawie zasad używania herbu, która miała umożliwić wprowadzenie do obu uchwał nazwy herb miasta, a nie znak miasta.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie: przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za” - 10, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała nr 217/09/V została przyjęta jednogłośnie.
Ad 10. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie: dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych.
Wynik głosowania: „za” - 10, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała nr 218/09/V została przyjęta jednogłośnie.
Ad 11. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, iż uchwała jest odpowiedzią na wniosek złożony przez grupę mieszkańców Niwki Starej, którzy czując się związani z tym terenem chcą powołać radę osiedla i tym samym mieć wpływ na to, co się na nim dzieje. Burmistrz miasta wyraziła swoje zadowolenie z powstania takiej inicjatywy, gdyż jak podkreśliła, jest to jeden z punktów Statutu Miasta, o który zabiegała w swoim programie wyborczym. Miał on umożliwić mieszkańcom współdziałanie i współpracę z miastem. Jak wyjaśniła pani burmistrz jedyne kontrowersje jakie powstały wokół tej sprawy dotyczyły liczby osób, które miałyby konstytuować taką radę.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider poinformował, że pięciu członków komisji było za projektem uchwały. Jak podkreślił wątpliwości komisji dotyczyły ilości osób, które zamieszkują ten rejon oraz jego zasięgu. Sugestią komisji było więc zrównanie tej powierzchni z okręgiem wyborczym. Jak wyjaśnił podczas dyskusji obecni byli również przedstawiciele mieszkańców tego obszaru, którzy nie wyrazili swojego poparcia dla takiego rozwiązania. Przewodniczący komisji Maciej Schneider zaznaczył, że jest to pierwsza grupa mieszkańców, która wystąpiła z taka inicjatywą od momentu przyjęcia nowego Statutu Miasta, dlatego uważa, że trzeba dać im możliwość powołania takiego osiedla oraz działania.
Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu Danuta Panek-Janc zaznaczyła, że jest to bardzo cenna inicjatywa ze strony mieszkańców. Jedyną wątpliwość wzbudził fakt, iż konsultacje społeczne mają obejmować tylko mieszkańców czterech ulic, jak podkreśliła jej zdaniem powinny one dotyczyć znacznie większego obszaru.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że konsultacje społeczne obejmą tylko cztery ulice wymienione we wniosku mieszkańców.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki podkreślił swoje zadowolenie z inicjatywy jakiej podjęli się mieszkańcy, wobec czego zasugerował aby umożliwić im jej realizację.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, iż w trakcie spotkania z mieszkańcami wyraziła swoje zdanie dotyczące nadziei jaką żywi, że powołanie osiedla przyczyni się do współpracy mieszkańców z miastem, a nie będzie blokowaniem inicjatyw grupy mieszkańców przeciwko większości.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych.
Wynik głosowania: „za” - 10, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała nr 219/09/V została przyjęta jednogłośnie.
Ad 12. Sprawozdanie z bieżącej działalności burmistrza.
Sprawozdanie z bieżącej działalności burmistrza stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka omówiła najważniejsze punkty ze swojej działalności w okresie między sesjami Rady Miasta. Poinformowała przede wszystkim o swojej wizycie studyjnej w Holandii zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach współpracy prowadzonej pomiędzy MRR i Ministerstwem Mieszkalnictwa, Planowania Przestrzennego i Środowiska Królestwa Niderlandów dotyczącej problematyki zagospodarowania i planowania przestrzennego oraz polityki rozwoju miasta, gdzie jak jedyna reprezentowała samorządy gminne z Polski. Ponadto burmistrz miasta wspomniała o konferencji w Gruzji, w jakiej wzięła udział na zaproszenie Mera Tibilisi i ambasadora Gruzji, gdzie przedstawiała zasady współpracy w ramach Mikroregionu. Jak podkreśliła była to wizyta inicjująca być może przyszłe kontakty oraz wymianę doświadczeń. W związku z powyższym odbyła również spotkanie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, aby dowiedzieć się o możliwościach finansowania tej współpracy. Burmistrz miasta poinformowała również o udziale sekretarza Macieja Dettlaffa oraz pani Marzeny Rybki w warsztatach w Krakowie w ramach projektu ''Podniesienie jakości działania urzędów i usług dla mieszkańców poprzez wdrożenie zaktualizowanej Metody PRI (Planowanie Rozwoju Instytucjonalnego) w gminach i powiatach''. Stanowić miały one przygotowanie do programu samooceny Urzędu w stosowaniu różnego rodzaju procedur i umiejętności współpracy z mieszkańcami jako wstęp do uzyskania certyfikatu ISSO 9001, który rozpocznie się od września. Burmistrz miasta wspomniała również o spotkaniu w siedzibie Rzeczypospolitej w Warszawie, gdzie miało miejsce ogłoszenie wyników Rankingu Samorządów ''Rzeczypospolitej''. Jak poinformowała Puszczykowo było jednym z dwóch wyróżnionych samorządów powiatu poznańskiego i uzyskało dobrą czternastą lokatę na 900 gmin w tej kategorii. Na zakończenie burmistrz miasta omówiła również ćwiczenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które odbyły się na terenie szpitala w Puszczykowie. Jak wyjaśniła dały one podstawę do pracy nad poprawą sposobu informowania i zabezpieczania mieszkańców Puszczykowa przed klęskami żywiołowymi.
Ad 13. Informacje przewodniczącego Rady.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przedstawił następujące pisma:
 • odpowiedź burmistrza miasta Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej na pismo pana Michała Grajewskiego, które dotyczyło sprzeciwu wobec wycinki lasu na terenie MOSiRu (pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu),
 • pisma od Wojewody Wielkopolskiego stwierdzające nieważność Uchwały Nr 209/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz nieważność § 4 Uchwały Nr 210/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia Statutu Biblioteki Miejskiej im. Małgorzaty Musierowicz w Puszczykowie (pisma stanowią załączniki do niniejszego protokołu),
 • pismo z Komisariatu Policji w Puszczykowie o przejęciu na własność gminy motoroweru (pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu),
 • podanie mieszkańca Kazachstanu pochodzenia Polskiego o zaproszenie w celu umożliwienia repatriacji i osiedlenia się na terenie gminy (pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 14. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radny Władysław Hetman zwrócił się z zapytaniem o koszty związane z renowacją pomnika przy dworcu PKP, gdyż zastępca burmistrza Tomasz Zwoliński informował o kwocie 55 000 zł, natomiast podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta radni dowiedzieli się o kwocie 116 000 zł. Wobec powyższego zwrócił się z zapytaniem o całkowity koszt poniesiony przez miasto na realizację tej inwestycji.
Zastępca burmistrza Tomasz Zwoliński wyjaśnił, iż do czasu poprzedniej sesji Rady Miasta nie były znane wszystkie koszty związane z zagospodarowaniem tego terenu, prace trwały do 3 lipca, potem doszły więc kwestię dodatkowych rozliczeń. Jak wyjaśnił jego poprzednia wypowiedź była dość nieprecyzyjna, gdyż kwoty o których mówił na poprzedniej sesji nie dotyczyły wszystkich prac. Zostały one ujęte w piśmie, które skierował do Przewodniczącego Rady.
Radny Władysław Hetman zwrócił się z zapytaniem o ilość drzew i krzewów, które zostały wycięte?
Zastępca burmistrza Tomasz Zwoliński stwierdził, że nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie w danej chwili.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o wystosowanie do radnego Władysława Hetmana odpowiedzi w tej sprawie.
Radny Stanisław Balbierz zwrócił się z zapytaniem odnośnie sprawozdania jakie zostało dostarczone przez pana Remigiusza Motyckiego z Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w kwestii wykonania nawierzchni na placu zabaw na ul. Czarnieckiego (czy został on wykonany z tłucznia) oraz jakiego odcinka ul. Jarosławskiej dotyczyła naprawa uwzględniona w sprawozdaniu.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że zlecenie obejmowało dwa zadania. Jedno dotyczyło utwardzenia części nawierzchni ul. Morenowej, drugie przygotowania nawierzchni pod plac zabaw na terenie ul. Czarnieckiego. Natomiast naprawa chodnika na ul. Jarosławskiej wykonywana była przy posesji nr 18, druga natomiast miała miejsce na skrzyżowaniu ul. Jarosławskiej z ul. Konwaliową.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki wniósł o umieszczenie drogowskazu kierującego do centrum miasta na rozwidleniu drogi prowadzącej do Puszczykówka.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że nie leży to w gestii miasta, ale można wystąpić z taką propozycją do Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poinformował o propozycji projektu uchwały jaką wspólnie z radnym Stanisławem Balbierzem będą chcieli wprowadzić na następną sesję Rady Miasta. Projekt uchwały będzie zakładał umożliwienie miastu dotarcia do właścicieli zaniedbanych działek.
Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu Danuta Panek-Janc zwróciła się z zapytaniem czy zostały już podjęte jakieś działania odnośnie pisma jakie otrzymała do wiadomości od dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Ewy Budzyńskiej.
Zastępca burmistrz Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że w kwestii rozdzielenia kosztów związanych z funkcjonowaniem starej szkoły i przerzuceniem ich na Bibliotekę zostały już podjęte pewne prace, mające na celu wydzielenie liczników energii. Jak zaznaczył największy problem będzie z rozdziałem ciepła, jest jednak w trakcie prac nad tym, aby rozwiązać to w jak najlepszy sposób.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider zwrócił się z zapytaniem odnośnie lewoskrętu z drogi numer 230 do Komornik, gdyż miały być podjęte w tym kierunku jakieś działania.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że wnioski w tej sprawie były wielokrotnie składane do Zarządu Dróg Wojewódzkich, a w ubiegłym roku została wykonana dokumentacja.
Radny Stanisław Balbierz zwrócił się z zapytaniem do burmistrz Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej odnośnie kwestii uporządkowania otoczenia przy budynku dawnej ''Turystycznej''.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że nie ma uprawnień, które umożliwiłyby jej wejście na teren działki i przeprowadzenie porządków. W momencie, kiedy jednak będzie stosowna uchwała być może będzie możliwość podjęcia w tym celu pewnych działań. Poinformowała również, że jest ogłoszenie o sprzedaży tej działki, natomiast obecni właściciele nie czują się w żaden sposób zobowiązani do zrobienia na jej terenie czegokolwiek.
Radny Andrzej Balcerek zwrócił się z zapytaniem do burmistrz Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej odnośnie następujących kwestii: zapoznania Rady Miasta z treścią pisma skierowanego do burmistrza miasta na początku kadencji przez mieszkankę ul. Słonecznej dotyczącego lasu na terenie MOSiRu, jak wyjaśnił nie otrzymał bowiem odpowiedzi na pytanie zadane na posiedzeniu Komisji Edukacji Kultury i Sportu dotyczące ww. pisma i wyjaśnienia czego dotyczyło zaniechanie ze strony burmistrza miasta. Druga kwestia, którą poruszył dotyczyła budowy ul. Cienistej, której kontrolą zajmowała się Komisja Rewizyjna. Podczas posiedzenia pojawiło się kilka uwag dotyczących jej funkcjonowania:
 • czy właścicielka Małej Filharmonii złożyła wniosek o zmianę sposobu użytkowania?
 • czy od momentu uruchomienia Małej Filharmonii działa ona legalnie?
 • dlaczego pani M. Szczotka nie otrzymała zgody na dobudowanie pomieszczenia do domu, gdzie miałoby znajdować się przedszkole?
 • co z bieżącym oraz zaległym podatkiem od nieruchomości, czy miasto interweniowało w sprawie uregulowania formalności?
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że na zadane pytania udzieli odpowiedzi na piśmie. Odnośnie kwestii decyzji administracyjnej dotyczącej przeznaczenia posesji pani M. Szczotki na centrum edukacji wyjaśniła, że nie można było jej wydać zgodnie z przepisami, jak zaznaczyła stosowane uzasadnienie zostanie przygotowane na piśmie. Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka dodała również, że w celu umożliwienia pani M. Szczotce wybudowania takiego obiektu wywołany został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu, gdyż w tej sprawie musi zostać wydana decyzja zgodna z prawem. Burmistrz miasta podkreśliła również, że odbyła spotkanie z panią M. Szczotką, której udzieliła wszelkich wyjaśnień związanych z tą kwestią. Natomiast w sprawie ekspertyzy stwierdzającej, że terenu MOSiRu jest lasem wyjaśniła, iż została ona przekazana pani Urszuli Duczmal podczas spotkania z ''Patrolem Głosu Wielkopolskiego''. Burmistrz miasta odczytała również pismo jakie skierowała do dyrektora Dyrekcji Lasów Państwowych dotyczące rozwiązania konfliktu związanego z lasem na terenie MOSIRu.
Ponadto burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała o spotkaniu jakie odbyło się z mieszkańcami dotyczące zagospodarowania obiektu powojskowego na ul. Przecznica dla którego to obszaru opracowywany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W tym miejscu burmistrz miasta zapoznała wszystkich z prezentacją, która przedstawiona została podczas ww. spotkania. Jak wyjaśniła do tej pory obiekt ten był tzw. ''białą plamą'', gdyż nie było dla niego żadnych zapisów, dlatego w opracowaniu znajduje się nowy plan dla tego terenu. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego są w tym miejscu wpisane usługi. Burmistrz miasta przytoczyła historię przekazania obiektu w posiadanie miasta oraz omówiła jego stan techniczny, który w dużej mierze został zdewastowany. Burmistrz miasta poinformowała, że od kwietnia br. przygotowywany jest projekt techniczny, który pozwoli uzyskać fundusze z programu rewitalizacji obiektów powojskowych. W dalszym ciągu poszukiwane są funkcje, które dałyby szanse na otrzymanie tych funduszy, w tym celu między innymi odbyło się wspomniane spotkanie z mieszkańcami. Jak zaznaczyła zgodnie z informacją od wojewody teren ten może zostać wykorzystany na wszystkie zadania związane z samorządem, jeśli zostaną one odpowiednio uzasadnione. Burmistrz miasta zaprezentowała również katalog zadań, w których mieści się wykorzystanie tego obiektu. Jak wyjaśniła otrzymała ekspertyzę od prawników, z której wynika, że miastu nie wolno sprzedać tego terenu oraz wykorzystywać na inne zadania niż uwzględnione w ww. katalogu.
Burmistrz miasta poinformowała, że jednym z pomysłów wykorzystania tego obiektu, który jest obecnie dyskutowany z komendą chorągwi harcerstwa, jest utworzenie tam centrum edukacyjno szkoleniowego dla młodzieży. Przedstawiła również pierwsze wyniki badań socjologicznych dotyczące zagospodarowania tego obiektu. Na zakończenie zaprosiła wszystkich do dyskusji na ten temat, wyrażając nadzieje, iż wniesie ona wiele konkretnych pomysłów do kwestii zagospodarowania tego obszaru, gdyż jest to majątek komunalny za który jako burmistrz miasta czuje się odpowiedzialna.
Ad 15. Wolne głosy.
Brak wolnych głosów.
Ad 16. Zamkniecie sesji.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poinformował o kolejnym terminie sesji, która odbędzie się 16 września br. o godz. 17.00 i zakończył obrady Rady Miasta o godz. 19.00.
 
Protokolant                                                                         Przewodniczący Rady Miasta Puszczykowa
 
 
Hanna Dudzik                                                                     Marek Błajecki
 
Lista wiadomości