Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 40/09/V z 40 sesji Rady Miasta Puszczykowa, która miała miejsce dnia 16 września 2009 r. w sali sesyjnej w budynku przy ul. Wysokiej 1

Protokół nr 40/09/V
z 40 sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która miała miejsce dnia 16 września 2009 r.
w sali sesyjnej w budynku przy ul. Wysokiej 1
Godz. rozpoczęcia: 17.03
Godz. zakończenia: 19.20
 
Ad 1. Otwarcie sesji.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przywitał zgromadzonych gości i radnych, stwierdził quorum oraz poinformował o usprawiedliwionej nieobecności radnych: Andrzeja Balcerka i Andrzeja Dettloffa (listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu).
 
Ad 2. Przyjęcie porządku obrad.
W związku z brakiem uwag do zaproponowanego porządku obrad, przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad jego przyjęciem.
Wynik głosowania: „za” - 13 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się – 0.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
 
Przyjęty porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr 39/09/V z dnia 29 lipca 2009 r.
 4. Rozpatrzenie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
 5. Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym, gruntu położonego w Puszczykowie, obręb geodezyjny Niwka, działka nr 647.
 6. Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Kłodzko na usuwanie szkód wyrządzonych przez powódź w czerwcu 2009 r.
 7. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych.
 9. Rozpatrzenie uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Mieszkaniowej.
 10. Rozpatrzenie uchwały w sprawie powołania członka Komisji Mieszkaniowej.
 11. Rozpatrzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Janiny Łączkowskiej na bezczynność Burmistrza Miasta Puszczykowa.
 12. Rozpatrzenie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 818, 819, 840, 841 obręb Niwka, arkusz 8, położonych w Puszczykowie przy ulicy Berwińskiego.
 13. Przyjęcie stanowiska w sprawie wpisania do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego miasta Puszczykowa.
 14. Sprawozdanie z bieżącej działalności burmistrza.
 15. Informacje przewodniczącego Rady.
 16. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 17. Wolne głosy.
 18. Zamkniecie sesji.
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 39/09/V z dnia 29 lipca 2009 r.
W związku z brakiem uwag do protokołu nr 39/09/V, przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad jego przyjęciem.
Wynik głosowania: „za” - 7 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się” - 6 głosów.
Protokół nr 39/09/V z dnia 29 lipca 2009 r. został przyjęty.
 
Ad 4. Rozpatrzenie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że w związku z unieważnieniem przez Wojewodę Wielkopolskiego Uchwały nr 209/09/V z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych omawiany projekt uchwały został ponownie przedłożony Radzie. Zgodnie ze stanowiskiem Wojewody powyższa uchwała jest aktem prawnym zawierającym przepisy o charakterze generalnym i abstrakcyjnym, dlatego jako akt prawa miejscowego podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
Wynik głosowania: „za” - 12 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się” - 1 głos.
Uchwała nr 220/09/V została przyjęta.
 
Ad 5. Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym, gruntu położonego w Puszczykowie, obręb geodezyjny Niwka, działka nr 647.
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Gruntami omówił powyższy projekt uchwały, informując, że jej ponownie przedłożenie pod obrady Rady jest wynikiem rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego wobec Uchwały nr 212/09/V z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu położonego w Puszczykowie, obręb geodezyjny Niwka, działka nr 647. Wojewoda orzekł nieważność uchwały nr 212/09/V ze względu na nieprawidłową podstawę prawną.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider poinformował, że wszyscy członkowie Komisji byli za przyjęciem ww. projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym, gruntu położonego w Puszczykowie, obręb geodezyjny Niwka, działka nr 647.
Wynik głosowania: „za” - 12, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1.
Uchwała nr 221/09/V została przyjęta.
 
Ad 6. Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Kłodzko na usuwanie szkód wyrządzonych przez powódź w czerwcu 2009 r.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że w lipcu br. podjęta została uchwała (zmieniająca uchwałę budżetową), która uwzględniła przekazanie dotacji w kwocie 10 tys. zł na pomoc powodzianom. Obecnie wybrana została konkretna gmina, której zostanie udzielona dotacja.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider przedstawił wynik głosowania Komisji w sprawie ww. projektu uchwały: „za” - 4 głosy, „przeciw” - 1 głos, „wstrzymało się” - 1. Zdaniem radnego Macieja Schneidera, w przypadku gdy gmina pomaga gminie, środki powinny zostać przeznaczone na odbudowę infrastruktury.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że wójt gminy Kłodzko cieszy się z faktu, iż będzie mógł pomóc ludziom, którzy najbardziej ucierpieli wskutek powodzi. Gmina otrzymała już środki na naprawę infrastruktury z dotacji wojewódzkich i powiatowych. Pani burmistrz zaznaczyła, że środki przeznaczone przez samorząd Puszczykowa na pewno zostaną właściwie wydatkowane.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Kłodzko na usuwanie szkód wyrządzonych przez powódź w czerwcu 2009 r.
Wynik głosowania: „za” - 9 głosów, „przeciw” - 2, „wstrzymało się” - 2 głosy.
Uchwała nr 222/09/V została przyjęta.
 
Ad 7. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że omawiany projekt uchwały jest konsekwencją uchwały budżetowej na 2009 rok, w której deficyt został określony na 5 mln zł. Przed ogłoszeniem przetargu na kredyt konieczne jest podjęcie powyższej uchwały (korzystne jest przeprowadzenie całej procedury już teraz, ponieważ zaciągnięcie kredytu pod koniec roku będzie zdecydowanie droższe). Być może nie będzie konieczności wzięcia całej kwoty, dlatego Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta zasugerowała, aby w omawianym projekcie uchwały widniał zapis: do 5 mln.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider przedstawił wynik głosowania Komisji w sprawie ww. projektu uchwały: „za” - 3 głosy, „przeciw” - 2 głos, „wstrzymało się” - 1. Zdaniem radnego Macieja Schneidera kwotę, jaką miasto faktycznie będzie potrzebowało, poznamy dopiero po wyjaśnieniu się sprawy budowy ulicy Gołębiej, której prawdopodobnie nie uda się wykonać w tym roku. Według radnego Macieja Schneidera należy zastanowić się nad przeniesieniem zrealizowania budowy ulicy Gołębiej na 2010 rok.
Radny Władysław Hetman powiedział, że dwa lata temu zaciągnięty był kredyt na ok. 2,2 mln zł (a zostały ponad 3 mln zł), natomiast w roku ubiegłym zaciągnięty został kredyt na 5,5 mln zł, gdzie na kolejny rok przeniesione zostały środki w wysokości ok. 7 mln zł. W związku z powyższym radny sprzeciwia się podjęciu omawianej uchwały.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad wnioskiem Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta o dopisanie wyrazu: do 5.000.000 zł. Wówczas początek §1 uchwały otrzyma brzmienie: Rada Miasta postanawia wyrazić zgodę na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości do 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych) (...).
Wynik głosowania: „za” - 7 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się” - 6 głosów.
Wniosek został przyjęty.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Wynik głosowania: „za” - 8 głosów, „przeciw” - 4 głosy, „wstrzymało się” - 1 głos.
Uchwała nr 223/09/V została przyjęta.
 
Ad 8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przypominał, że w ubiegłym roku Komisja Weryfikacyjna miała 3-osobowy skład z przewodniczącym Januszem Szafarkiewiczem i członkiniami: radną Różą Grześkowiak oraz radną Danutą Panek-Janc. Przewodniczący Rady Marek Błajecki zaproponował ten sam skład osobowy komisji.
Wobec braku uwag, przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych.
Wynik głosownia: „za” - 10 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się” - 3 głosy.
Uchwała nr 224/09/V została przyjęta.
 
Ad 9. Rozpatrzenie uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Mieszkaniowej.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała, że pani Maria Pałczyńska zrezygnowała z członkostwa w Komisji Mieszkaniowej ze względu na stan zdrowia.
Radny Stanisław Balbierz powiedział, że pani Maria Pałczyńska złożyła pisemny wniosek z rezygnacją na ręce pana Remigiusza Motyckiego – przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie odwołania członka Komisji Mieszkaniowej.
Wynik głosowania: „za” - 13 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się” - 0 głosów.
Uchwała nr 225/09/V została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 10. Rozpatrzenie uchwały w sprawie powołania członka Komisji Mieszkaniowej.
Pani Irena Żarna, kandydatka na członka Komisji Mieszkaniowej, przedstawiła się radnym, informując, że jest mieszanką Puszczykowa i od lat związana jest z biurem parafialnym w Puszczykówku.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka w uzupełnieniu powiedziała, że pani Irena Żarna jest osobą rekomendowaną przez ks. Marka Smyka, proboszcza parafii pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Puszczykówku.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie powołania członka Komisji Mieszkaniowej.
Wynik głosowania: „za” - 13 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się” - 0 głosów.
Uchwała nr 226/09/V została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 11. Rozpatrzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Janiny Łączkowskiej na bezczynność Burmistrza Miasta Puszczykowa.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki powiedział, iż jak wynika z tekstu przedłożonego projektu uchwały, Rada uznaje skargę pani Janiny Łączkowskiej za zasadną i zobowiązuje burmistrza do terminowego załatwiania spraw.
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że sprawami dotyczącymi podziału nieruchomości zajmuje się osoba spoza urzędu. Pod względem merytorycznym, do przygotowywanych przez pana Bogusława Kapczyńskiego decyzji podziałowych nie ma zastrzeżeń. Niemniej jednak, aby przeciwdziałać sytuacjom, w których niedopilnowany jest termin załatwienia danej sprawy, do nowych obowiązków pana Waldemara Luthera będzie należało dbanie o terminowość wydawania decyzji podziałowych.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powiedział, że może powinno zostać wprowadzone ISO, o którym mówiła niegdyś pani burmistrz. Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedziała, że wprowadzenie ISO na początku jej kadencji, spowodowałoby całkowity paraliż urzędu. Natomiast obecnie przygotowywany jest program rozwoju proceduralnego, mający na celu usprawnienie pracy urzędu.
Radny Zbigniew Czyż zapytał czy na chwilę obecna są w urzędzie sprawy niezałatwione w terminie. Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedziała, że nic jej nie wiadomo o takich sprawach.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia skargi Janiny Łączkowskiej na bezczynność Burmistrza Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za” - 13 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się” - 0 głosów.
Uchwała nr 227/09/V została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 12. Rozpatrzenie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 818, 819, 840, 841 obręb Niwka, arkusz 8, położonych w Puszczykowie przy ulicy Berwińskiego.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami, pani Alina Stempniak przedstawiła projekt omawianej uchwały informując, że dotyczy ona terenu położonego w rejonie ul. Berwińskiego, w drugiej linii zabudowy, poza strefą budynków mieszkalnych. Dla omawianego terenu nie obowiązuje obecnie żaden plan zagospodarowania przestrzennego i nie ma możliwości wydania decyzji o warunkach zabudowy dla budynku mieszkalnego, ze względu na brak podobnie usytuowanej zabudowy na działkach sąsiednich. Urząd już dwukrotnie wydał decyzje o odmowie ustalenia warunków zabudowy. Właściciel nieruchomości złożył wniosek o przygotowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i przeznaczenie jego działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Zgodnie z informacją uzyskaną od właściciela, dojazd do działki odbywał się będzie przez służebność gruntową przez działkę sąsiednią. Pani Alina Stempniak zaznaczyła, że powyższy projekt uchwały jest zgodny z ustaleniami studium oraz uzyskał pozytywną opinię komisji architektoniczno-urbanistycznej.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider poinformował, że wszyscy członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali ww. projekt uchwały.
Odpowiadając na pytanie wiceprzewodniczącego Rady Janusza Szafarkiewicza, burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że urząd rozważał przygotowanie mpzp dla większego terenu (w perspektywie jest przystąpienie do sporządzenia mpzp dla Niwki), ale obecnie zamierza zakończyć te plany, które zostały już wywołane. Omawiany projekt uchwały dotyczy nieruchomości, na której młodzi ludzie zamierzają wybudować dom (brak decyzji o warunkach zabudowy to uniemożliwia), natomiast przystąpienie do sporządzenia mpzp dla większego terenu zdecydowanie wydłużyłby czas jego uchwalenia. Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka dodała, że właściciele nieruchomości zdeklarowali się wpłacić jakąś kwotę na Fundusz Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 818, 819, 840, 841 obręb Niwka, arkusz 8, położonych w Puszczykowie przy ulicy Berwińskiego.
Wynik głosowania: „za” - 12 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się” - 1 głos.
Uchwała nr 228/09/V została przyjęta.
 
Ad 13. Przyjęcie stanowiska w sprawie wpisania do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego miasta Puszczykowa.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki powiedział, że razem z wiceprzewodniczącym Rady Januszem Szafarkiewiczem wystosowali pismo do konserwatora zabytków. Przewodniczący Rady Marek Błajecki poinformował również, iż przyjęte oświadczenie zostanie także przekazane Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków.
Radny Krzysztof Jopek poinformował o apelu mieszkańców części Puszczykówka (skupionej wokół ulic: Ratajskiego, Fiedlera, Mickiewicza, Reymonta, Słowackiego i Dworcowej), którzy oczekują od Rady Miasta podjęcia konkretnych działań wobec postępowania konserwatora zabytków. Następnie radny Krzysztof Jopek zwrócił się do Rady Miasta z pisemnym wnioskiem Klubu Radnych „Aktywnie i Sportowo” o wywołanie na kolejnej sesji uchwały o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla terenu wokół ulic: Ratajskiego, Fiedlera, Mickiewicza, Reymonta, Słowackiego i Dworcowej – zgodnie z oczekiwaniami jego mieszkańców oraz wymaganiami Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka zaproponowała, aby w treści omawianego oświadczenia wyraz unikalny zastąpić wyrazem unikatowy.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem oświadczenia w sprawie wpisania do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za” - 13 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się” - 0 głosów.
Oświadczenie nr 6/09/V zostało przyjęte jednogłośnie.
Ad 14. Sprawozdanie z bieżącej działalności burmistrza.
Sprawozdanie z bieżącej działalności burmistrza stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka przedstawiła najważniejsze spotkania i wydarzenia, w których uczestniczyła w okresie międzysesyjnym. Pani burmistrz wraz z wiceburmistrzem Tomaszem Zwolińskim odpowiedzieli na pytania radnych, dotyczące omawianego sprawozdania.
 
Ad 15. Informacje przewodniczącego Rady.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przedstawił następujące pisma (wszystkie omówione poniżej pisma stanowią załączniki do niniejszego protokołu):
 • list od prezydenta Poznania Ryszarda Grobelnego,
 • apel od mieszkańców Puszczykówka oraz wniosek Klubu Radnych „Aktywnie i Sportowo” - omawiane w pkt 13 porządku obrad,
 • pismo od dr Andrzeja Laskowskiego,
 • pismo od mieszkańców ul. Słonecznej,
 • wniosek Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków o nadanie tytułu „Zasłużonego dla Miasta Puszczykowa” panu Zdzisławowi Pałczyńskiemu,
 • pismo od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”,
 • pismo z Fundacji „Trzeźwy Umysł”,
 • pismo od radców prawnych Macieja Dehmela i Romana Wróbla, którzy kończąc współpracę z gminą Puszczykowo, podziękowali Radzie Miasta za dotychczasowe współdziałanie.
Ponadto Przewodniczący Rady Marek Błajecki poinformował, o mających się odbyć w najbliższy piątek (18.09.) konsultacjach społecznych w sprawie utworzenia osiedla Niwka.
 
Ad 16. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Odpowiadając na pytanie radnej Ewy Pietrzak (dotyczące Sprawozdania z prac Urzędu Miejskiego), wiceburmistrz Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że zabezpieczenie budynku na ul. Przecznica polegało na zabiciu płytami wszystkich okien.
Radny Maciej Stelmachowski zapytał z czego wynika różnica między kwotą zaplanowaną na budowę ul. Norwida (160 tys. zł) a kwotą, którą rozstrzygnięty został przetarg na budowę tej ulicy (ponad 300 tys. zł). Odpowiedzi udzieliła pani Barbara Mulczyńska-Dywan, Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych, informując, że kwota 160 tys. zł zaplanowana na budowę ul. Norwida wynikała z obliczeń wykonanych do Rankingu ulic, gdzie założono, że koszt wybudowania 1 metra bieżącego ulicy wynosi 1600 zł (1600 zł x 100 metrów ulicy = 160 tys. zł). Natomiast kosztorys inwestorski sporządza się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego) aktualizowanym co kwartał.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał o możliwość wynajęcia mieszkań w mosińskich TBS-ach z przeznaczeniem na mieszkania komunalne. Radca prawny pan Roman Wróbel powiedział, że osoba wykwaterowana do innej gminy, nie będzie już naszym mieszkańcem. Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński poinformował, że w ostatnim Echu Puszczykowa zamieszczony został apel do mieszkańców o wynajmowanie miastu pomieszczeń na mieszkania komunalne.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że brak mieszkań komunalnych oraz długa kolejka oczekujących na nie jest ogromnym problemem dla miasta, który należy rozwiązać systemowo. Ponadto pani burmistrz poinformowała o przygotowywanej właśnie polityce mieszkaniowej oraz o poszukiwaniu miejsca w Puszczykowie, w którym można by wybudować mieszkania komunalne. Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka przypomniała, że budynki przy ulicach: Przecznica, Niwka Stara oraz Reymonta, miasto chciało zaadoptować na mieszkania komunalne, jednak za każdym razem zamiar ten spotkał się z protestem mieszkańców okolicznych działek.
Radna Ewa Pietrzak poinformowała o problemie lokalowym w Gimnazjum nr 2, w którym młodzież korzysta z gabinetu dyrektora szkoły. Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński odpowiedział, że ciągle poszukiwane jest rozwiązanie tego problemu, a do tego czasu dyrektor gimnazjum jest zmuszony rozłożyć plan w sposób, który umożliwi organizację zajęć w salach lekcyjnych.
Radna Danuta Panek-Janc poinformowała o artykule prasowym, z którego wynika, że puszczykowskie szkoły podstawowe otrzymały dotacje w wysokości 23 tys. zł. Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że dotacja została przyznana w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” na doposażenie sal dla 6-latków.
Radny Zbigniew Czyż powiedział, że w tegorocznym budżecie została zaplanowana kwota 400 tys. zł na przygotowanie dokumentacji budowy sali gimnastycznej przy SP2. Radny Zbigniew Czyż zapytał, kto podjął decyzję o zaniechaniu przystąpienia do budowy sali? Radny Maciej Schneider odpowiedział, że Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta wnioskowała, żeby nie podejmować inicjatywy budowy sali (na razie nie rozważono co zrobić z kwotą 400 tys zł). Zdaniem radnego Macieja Schneidera korzystniej będzie wybudować większą i lepszą halę w przyszłości (budowa takiej hali powinna zostać zrealizowana w ciągu jednej kadencji).
Radna Urszula Rudzińska zasugerowała przeprowadzenie symulacji kosztów przy funkcjonowaniu w mieście 1 szkoły podstawowej i 1 gimnazjum, zamiast rozbudowy SP2 i Gim2. Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński powiedział, że w przypadku utworzenia 1 szkoły podstawowej, wszystkie dzieci z drugiej szkoły trzeba będzie dowozić, a zaoszczędzi się jedynie na administracji.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zasugerował, aby powyższe sprawy omówić na spotkaniach komisji.
 
Ad 17. Wolne głosy.
Pan Piotr Bekas zapytał o przetarg na przychodnię oraz powiedział, że konserwator zabytków w piśmie do jednego z mieszkańców poinformował, że w przypadku miasta Puszczykowa możliwe do zastosowania są dwie formy ochrony zabytków: wpis do rejestru zabytków lub ustalenie ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (dotyczy terenu Puszczykówka, gdzie nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedziała, że nie wiedziała o takiej możliwości oraz że pracownik merytoryczny urzędu nie zgłosił konieczności wywołania mpzp. W związku z powyższym pani burmistrz zaapelowała o jak najszybsze uchwalenie programu ochrony zabytków, który zostanie przedstawiony Radzie prawdopodobnie jeszcze w tym roku.
Na pierwsze pytanie pana Piotra Bekasa odpowiedział wiceburmistrz Tomasz Zwoliński, który poinformował, że na przetarg na prowadzenie przychodni, który powinien zostać rozstrzygnięty do końca września, wpłynęły dwie oferty.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zapytał o możliwość skorzystania z programu WRPO, który umożliwia mieszkańcom i miastu staranie się o dofinansowanie na montowanie kolektorów słonecznych (wykorzystywanie energii słonecznej). Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że urząd cały czas poszukuje środków zewnętrznych na termomodernizację oraz pozyskiwanie alternatywnych źródeł energii, jednakże w chwili obecnej Urząd Marszałkowski nie ogłasza żadnego konkursu z wykorzystaniem tych funduszy.
Następnie Przewodniczący Rady Marek Błajecki zwołał uroczystą sesję na czwartek, 8 października, podczas której uchwalone i wręczone zostaną tytuły honorowe miasta. Kolejna sesja odbędzie się 28 października br. zgodnie z planem pracy Rady.
 
Ad 18. Zamknięcie sesji.
O godz. 19.20 przewodniczący Rady Marek Błajecki zamknął posiedzenie Rady Miasta.
 
Protokolant                                                                                         Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Głowacka-Bartkowiak                                                                Marek Błajecki 
Lista wiadomości