Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 41/09/V z 41 sesji Rady Miasta Puszczykowa, która miała miejsce dnia 8 października 2009 r. w sali sesyjnej w budynku przy ul. Wysokiej 1 oraz w Salonie Artystycznym, ul. Podleśna

Protokół nr 41/09/V
z 41 sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która miała miejsce dnia 8 października 2009 r.
w sali sesyjnej w budynku przy ul. Wysokiej 1
oraz w Salonie Artystycznym, ul. Podleśna 17.
 
Godz. rozpoczęcia: 17.15
Godz. zakończenia: 18.35
 
Ad 1. Otwarcie sesji.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przywitał zgromadzonych gości, radnych i pracowników Urzędu, stwierdził quorum oraz poinformował o wyjątkowym charakterze sesji, której część uroczysta odbędzie się w Salonie Artystycznym (listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu).
 
Ad 2. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał czy są uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Radny Władysław Hetman złożył wniosek o usunięcie pkt 3 porządku obrad, tj. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta Puszczykowa na realizację projektu ''Utworzenie Centrum Eko - Info w Puszczykowie – wiedza o bogactwie przyrodniczym Wielkopolskiego Parku Narodowego i Mikroregionu WPN", realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Zdaniem radnego Władysława Hetmana powyższy projekt uchwały należy omówić podczas spotkań komisji Rady.
Radny Andrzej Balcerek zapytał od kiedy wiadomo o konieczności zabezpieczenia środków i o jakich remontach mowa w projekcie uchwały.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedziała, że jeszcze 10 dni temu oświadczenie o zabezpieczeniu środków wystarczało, jednak później okazało się, że wolę zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu należy przyjąć w formie uchwały. Pani Burmistrz dodała, że kompletny wniosek na utworzenie Centrum Eko-Info został złożony oraz że pieniędzy na tego rodzaju projekty jest więcej niż wniosków.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad wnioskiem radnego Władysława Hetmana o usunięcie pkt 3 porządku obrad.
Wynik głosowania: „za” - 6 głosów, „przeciw” - 8 głosów, „wstrzymało się” - 1 głos.
Wniosek został odrzucony.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
Wynik głosowania: „za” - 13 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się” - 2 głosy.
Porządek obrad został przyjęty.
 
Przyjęty porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta Puszczykowa na realizację projektu ''Utworzenie Centrum Eko - Info w Puszczykowie – wiedza o bogactwie przyrodniczym Wielkopolskiego Parku Narodowego i Mikroregionu WPN", realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
  4. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: pośmiertnego nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa” panu Franciszkowi Heigelmannowi.
  5. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa” pani Zofii Skibińskiej.
  6. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa” panu Zdzisławowi Pałczyńskiemu.
Przejście do Salonu Artystycznego, ul. Podleśna 17.
  1. Uroczysta część sesji – wręczenie wyróżnień honorowych Miasta Puszczykowa.
  2. Zamknięcie sesji.
Ad 3. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta Puszczykowa na realizację projektu ''Utworzenie Centrum Eko - Info w Puszczykowie – wiedza o bogactwie przyrodniczym Wielkopolskiego Parku Narodowego i Mikroregionu WPN", realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że od dłuższego czasu miasto zabiega o tworzenie ścieżek edukacyjnych, rowerowych oraz związanych z ochroną środowiska. Uporządkowany został teren wokół dworca PKP w Puszczykowie, a ścieżka edukacyjna będzie prowadzić od dworca PKP do ul. Chrobrego. Promesę pieniędzy na omawiany projekt mamy w Ministerstwie Środowiska. Pani Burmistrz poinformowała, że projekt jest przygotowywany razem z WPN i jego koszt wyniesie ok. 250 tys. zł. Natomiast remonty, o których mowa w omawianym projekcie uchwały dotyczą budynku nastawni, w której zlokalizowany ma zostać punkt Eko-Info. Centrum Eko-Info będzie miał ok. 20 m2 i wyposażony będzie m.in. w sprzęt audiowizualny, stanowisko do obsługi. W punkcie Eko-Info zatrudniani będą wolontariusze (np. studenci ochrony środowiska z Uniwersytetu Poznańskiego). Zdaniem Burmistrz Małgorzaty Ornoch-Tabędziej realizacja powyższego projektu podniesie wizerunek miasta.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powiedział, że projekt tej uchwały powinien zostać zaopiniowany przez komisje, ze względu na wysoką kwotę 55 tys. zł. Zdaniem Wiceprzewodniczącego Rady ta kwota powiększy się jeszcze o koszty związane z bieżącym utrzymaniem, np. potrzebne będzie ok. 1,5 etatu (skoro punkt ma być czynny także w soboty i niedziele), dzierżawa. Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że wysokość dzierżawy pomieszczenia to ok. 40 zł miesięcznie.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zaznaczył, że jest to kolejna próba zaskoczenia Rady, która musi podjąć decyzję nie znając wszystkich szczegółów sprawy. Dla Wiceprzewodniczącego Rady Janusza Szafarkiewicza tworzenie punktu Eko-Info w dobie kryzysu i przy niewykonaniu wielu inwestycji miejskich jest niezasadne.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że w uchwalonym przez Radę Programie Ochrony Środowiska jest punkt, mówiący o wspieraniu inicjatyw z zakresu edukacji ekologicznej. Stworzenie Centrum Eko-Info będzie najlepszym przykładem wspierania edukacji ekologicznej, gdyż korzystać z niego będą zarówno uczniowie jaki i mieszkańcy.
Radny Zbigniew Czyż przypomniał, że w chwili obecnej nie mamy przedłużonych założeń budżetu na przyszły rok, dlatego trudno będzie cokolwiek zagwarantować oraz że w dokumentach strategicznych jest wiele niezrealizowanych koncepcji. Zdaniem radnego projekt utworzenia Centrum Eko-Info jest ciekawy, ale nie należy go przedkładać przed inne cele np. budowę sali gimnastycznej czy rozbudowę szkoły.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka przedstawiła koszt projektu: ok. 250 tys. zł wyniesie całkowity budżet projektu z czego 25% to wkład miasta Puszczykowa.
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że zgodnie z zaleceniem prawników, zmianie uległ punkt w podstawie prawnej przedłożonego projektu uchwały z:
art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (...)
na:
art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (...)
Radny Zbigniew Czyż złożył wniosek o głosowanie imienne nad omawianym projektem uchwały.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad wnioskiem radnego Zbigniewa Czyża.
 
Wynik głosowania: „za” - 12 głosów, „przeciw” - 2 głosy, „wstrzymało się” - 1 głos.
Wniosek został przyjęty.
 
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie imienne nad uchwałą w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta Puszczykowa na realizację projektu ''Utworzenie Centrum Eko - Info w Puszczykowie – wiedza o bogactwie przyrodniczym Wielkopolskiego Parku Narodowego i Mikroregionu WPN", realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
 
Stanisław Balbierz - jestem za
Andrzej Balcerek - jestem przeciw
Marek Błajecki - jestem za
Zbigniew Czyż - jestem przeciw
Andrzej Dettloff - jestem przeciw
Róża Grześkowiak - wstrzymuję się
Władysław Hetman - jestem przeciw
Krzysztof Jopek - jestem przeciw
Ewelina Marcinkowska - jestem za
Danuta Panek-Janc - jestem za
Ewa Pietrzak - jestem za
Urszula Rudzińska - jestem za
Maciej Schneider - jestem za
Maciej Stelmachowski - jestem za
Janusz Szafarkiewicz - jestem przeciw
 
Wynik głosowania: „za” - 8 głosów, „przeciw” - 6 głosów, „wstrzymało się” - 1 głos.
Uchwała Nr 229/09/V została przyjęta.
 
Ad 4. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: pośmiertnego nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa” panu Franciszkowi Heigelmannowi.
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że zgodnie z zaleceniem prawników, zmianie uległ punkt w podstawie prawnej przedłożonego projektu uchwały oraz w dwóch kolejnych projektach uchwał z:
art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (...)
na:
art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (...)
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz poinformował, że Komisja Weryfikacyjna oceniła pozytywnie wnioski o nadanie tytułów honorowych. W przypadku dwóch wniosków Komisja Weryfikacyjna poprosiła o ich rozszerzenie i je otrzymała.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie pośmiertnego nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa” panu Franciszkowi Heigelmannowi.
 
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się” - 0 głosów.
Uchwała Nr 230/09/V została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 5. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa” pani Zofii Skibińskiej.
Wobec brak uwag do przedłożonego projektu uchwały, Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa” pani Zofii Skibińskiej.
 
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się” - 0 głosów.
Uchwała Nr 231/09/V została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 6. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa” panu Zdzisławowi Pałczyńskiemu.
Wobec brak uwag do przedłożonego projektu uchwały, Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa” panu Zdzisławowi Pałczyńskiemu.
 
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się” - 1 głos.
Uchwała Nr 232/09/V została przyjęta.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zwrócił się z prośbą, żeby w przyszłym roku nie zaistniała konieczność zwoływania sesji nadzwyczajnej celem nadania tytułów honorowych oraz by uroczystość wręczania wyróżnień honorowych nie była podporządkowana terminom Puszczykowskiej Jesieni Kulturalnej.
O godz. 17.40 Przewodniczący Rady Marek Błajecki ogłosił przerwę w obradach.
Radni udali się do Salonu Artystycznego na ul. Podleśnej 17.
 
Ad 7. Uroczysta część sesji – wręczenie wyróżnień honorowych Miasta Puszczykowa.
O godz. 18.00 Przewodniczący Rady Marek Błajecki wznowił obrady. Podczas części uroczystej sesji, Przewodniczący Rady Marek Błajecki odczytał wraz z uzasadnieniem uchwały, przyznające tytuł „Zasłużonego dla Miasta Puszczykowa”. Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odczytała listy gratulacyjne dla uhonorowanych i razem z Przewodniczącym Rady Markiem Błajeckim przekazała pani Halinie Heigelmann projekt tablicy pamiątkowej poświęconej zmarłemu Franciszkowi Heigelmannowi oraz wręczyła statuetki pani Zofii Skibińskiej i panu Zdzisławowi Pałczyńskiemu.
Po wręczeniu wyróżnień honorowych, Przewodniczący Rady Marek Błajecki odczytał list od pana Michała Thiela – Zasłużonego dla Miasta Puszczykowa z 2008 roku, który poprosił o przekazanie życzeń i gratulacji tegorocznym laureatom (pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Ad 8. Zamknięcie sesji.
O godz. 18.35 Przewodniczący Rady Marek Błajecki zamknął posiedzenie Rady Miasta.
 
 
Protokolant
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak                                         
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Marek Błajecki
 
 
 
Lista wiadomości