Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 42/09/V z 42 sesji Rady Miasta Puszczykowa, która miała miejsce dnia 28 października 2009 r. w sali sesyjnej w budynku przy ul. Wysokiej 1

Protokół nr 42/09/V
z 42 sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która miała miejsce dnia 28 października 2009 r.
w sali sesyjnej w budynku przy ul. Wysokiej 1
 
Godz. rozpoczęcia: 17.05
Godz. zakończenia: 20.30
 
Ad 1. Otwarcie sesji.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przywitał zgromadzonych gości i radnych, stwierdził quorum oraz poinformował o usprawiedliwionej nieobecności radnego Krzysztofa Jopka. Przewodniczący Rady Marek Błajecki oficjalnie powitał mecenas Elżbietę Celichowską, którą przedstawiła Radzie Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał czy są uwagi do porządku obrad.
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że w związku z ustaleniami Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta wnioskuje o usunięcie pkt 9 i 10 z porządku obrad, tj. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Puszczykowo na lata 2009 – 2012 oraz Rozpatrzenie uchwały w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków. Zdaniem Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta konieczna jest dalsza dyskusja nad powyższymi projektami uchwał.
Następnie Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że członkowie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w trakcie dyskusji nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w rejonie ulic Jana III Sobieskiego, Klasztornej, Wysokiej, Krętej oraz terenu Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego WIELSPIN zwrócili się o ponowne uzgodnienia w sprawie wyjazdu (tzw. prawoskrętu) z ul. Podgórnej na ul. Wysoką. W związku z powyższym Sekretarz Maciej Dettlaff złożył wniosek o  możliwość przedłożenia pod obrady Rady projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w rejonie ulic Jana III Sobieskiego, Klasztornej, Wysokiej, Krętej oraz terenu Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego WIELSPIN oraz ponowienia procedury w niezbędnym zakresie.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad dokonaniem zmian w porządku obrad, tj. usunięciem pkt 9 i 10 oraz dodaniem pkt 6a Rozpatrzenie uchwały w sprawie dokonania zmian w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w rejonie ulic Jana III Sobieskiego, Klasztornej, Wysokiej, Krętej oraz terenu Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego WIELSPIN oraz ponowienia procedury w niezbędnym zakresie.
Wynik głosowania: „za” - 13 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1 głos.
Zmiany w porządku obrad zostały przyjęte.
Następnie Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad z uwzględnieniem przyjętych poprawek.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
 
Przyjęty porządek obrad.
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr 40/09/V z dnia 16 września 2009 r.
 4. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy w trybie bezprzetargowym, gruntu położonego w Puszczykowie, obręb geodezyjny Puszczykowo, działka nr 590/7 – część o powierzchni 233 m².
 5. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy w trybie bezprzetargowym, gruntu położonego w Puszczykowie, obręb geodezyjny Puszczykowo, działki o numerach: 206/3, 207 i 208.
 6. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy w trybie bezprzetargowym, nieruchomości będącej własnością Miasta Puszczykowa, położonej w Puszczykowie, obręb geodezyjny Puszczykowo, stanowiącej działkę nr 590/1 i część działki nr 590/7.
6a. Rozpatrzenie uchwały w sprawie dokonania zmian w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w rejonie ulic Jana III Sobieskiego, Klasztornej, Wysokiej, Krętej oraz terenu Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego WIELSPIN oraz ponowienia procedury w niezbędnym zakresie.
 1. Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w rejonie ulic Jana III Sobieskiego, Klasztornej, Wysokiej, Krętej oraz terenu Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego WIELSPIN.
 2. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: C. Ratajskiego, Dworcowa, Słowackiego, Mickiewicza, obręb Puszczykowo, ark. 12 i 18, obręb Niwka, ark. 3.
 3. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: porozumienia międzygminnego z Miastem Poznań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
 4. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: ustalenia zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Burmistrzowi Puszczykowa uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z nich.
 5. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok.
 6. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: powołania składu osobowego Kapituły oceniającej wnioski o Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
 7. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: zmian w Uchwale Nr 173/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu na rok 2009.
 8. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza.
 9. Informacje Przewodniczącego Rady.
 10. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 11. Wolne głosy.
 12. Zamknięcie sesji.
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 40/09/V z dnia 16 września 2009 r.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 40/09/V.
Wynik głosowania: „za” - 12 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 2 głosy.
Protokół nr 40/09/V z dnia 16 września 2009 r. został przyjęty.
Ad 4. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy w trybie bezprzetargowym, gruntu położonego w Puszczykowie, obręb geodezyjny Puszczykowo, działka nr 590/7 – część o powierzchni 233 m².
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Gruntami omówił powyższy projekt uchwały, informując o zmianie przeznaczenia dzierżawionej działki z celów składowych na parking.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider poinformował, że wszyscy członkowie Komisji byli za przyjęciem ww. projektu uchwały, z uwzględnieniem zmiany w uzasadnieniu. Pan Waldemar Luther wyjaśnił, że zgodnie z sugestią Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta uzasadnienie zostało uszczegółowione o zacytowanie przepisów ustawy. Uzasadnienie dwóch kolejnych projektów uchwał zostało uzupełnione o ten sam zapis.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy w trybie bezprzetargowym, gruntu położonego w Puszczykowie, obręb geodezyjny Puszczykowo, działka nr 590/7 – część o powierzchni 233 m².
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 233/09/V została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 5. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy w trybie bezprzetargowym, gruntu położonego w Puszczykowie, obręb geodezyjny Puszczykowo, działki o numerach: 206/3, 207 i 208.
Pan Waldemar Luther omówił powyższy projekt uchwały informując, że dzierżawca działek zamierza prowadzić na tym terenie działalność rekreacyjno-sportową.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider poinformował, że przy 1 głosie wstrzymującym Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
W związku z wątpliwością jaka pojawiła się podczas spotkania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, czy obecny zarządca omawianych działek może prowadzić działalność dla dzieci i młodzieży, Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że nie ma żadnych zastrzeżeń ani prawnych ograniczeń wobec prowadzenia przez tego dzierżawcę zajęć dla dzieci i młodzieży.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy w trybie bezprzetargowym, gruntu położonego w Puszczykowie, obręb geodezyjny Puszczykowo, działki o numerach: 206/3, 207 i 208.
Wynik głosowania: „za” - 13 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1 głos.
Uchwała Nr 234/09/V została przyjęta.
 
Ad 6. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy w trybie bezprzetargowym, nieruchomości będącej własnością Miasta Puszczykowa, położonej w Puszczykowie, obręb geodezyjny Puszczykowo, stanowiącej działkę nr 590/1 i część działki nr 590/7.
Pan Waldemar Luther przedstawił powyższy projekt uchwały oraz poinformował, że omawiane działki zostaną wykorzystane jako teren rekreacyjno-ogrodniczy.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider poinformował, że wszyscy członkowie Komisji byli za przyjęciem ww. projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy w trybie bezprzetargowym, nieruchomości będącej własnością Miasta Puszczykowa, położonej w Puszczykowie, obręb geodezyjny Puszczykowo, stanowiącej działkę nr 590/1 i część działki nr 590/7.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 235/09/V została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 6a. Rozpatrzenie uchwały w sprawie dokonania zmian w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w rejonie ulic Jana III Sobieskiego, Klasztornej, Wysokiej, Krętej oraz terenu Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego WIELSPIN oraz ponowienia procedury w niezbędnym zakresie.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami, pani Alina Stempniak przedstawiła powyższy projekt uchwały informując, że cała procedura w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Jana III Sobieskiego, Klasztornej, Wysokiej, Krętej oraz terenu Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego WIELSPIN trwała prawie 2 lata. Po wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu wpłynęła 1 uwaga dotycząca możliwości lokalizacji zabudowy 1,5 m od granicy działki. Powyższa uwaga nie została uwzględniona. Pani Alina Stempniak poinformowała, że projekt planu uzyskał pozytywną opinię Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka dodała, że podczas dyskusji na spotkaniu Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta radni poddali w wątpliwość rozwiązanie, które zakłada docelowo likwidację połączenia komunikacyjnego ulicy Podgórnej z drogą wojewódzką – ulicą Wysoką, skutkiem czego będzie również brak prawoskrętu z ul. Podgórnej na ul. Wysoką. Pani Burmistrz poinformowała, że Urząd zaproponował zbudowanie ronda u zbiegu ulic, jednakże ten pomysł nie zyskał aprobaty Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że przedłożony projekt uchwały jest wynikiem dyskusji Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Mecenas Elżbieta Celichowska powołując się na art. 19 ustawy o planowaniu przestrzennym poinformowała, że jeżeli Rada Miasta przyjmie uchwałę dotyczącą poprawek w procedurze uchwalania planu, wówczas konieczne będzie powtórzenie tylko tej części procedury, której dotyczy zmiana. Po przeprowadzeniu korekty, będzie trzeba ponownie wyłożyć uzgodniony projekt planu do publicznego wglądu, jednakże pozostałych czynności planistycznych nie będzie trzeba powtarzać.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie dokonania zmian w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w rejonie ulic Jana III Sobieskiego, Klasztornej, Wysokiej, Krętej oraz terenu Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego WIELSPIN oraz ponowienia procedury w niezbędnym zakresie.
Wynik głosowania: „za” - 11 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 3 głosy.
Uchwała Nr 236/09/V została przyjęta.
 
Ad 7. Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w rejonie ulic Jana III Sobieskiego, Klasztornej, Wysokiej, Krętej oraz terenu Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego WIELSPIN.
W związku z przyjęciem uchwały z pkt 6a w sprawie dokonania zmian w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w rejonie ulic Jana III Sobieskiego, Klasztornej, Wysokiej, Krętej oraz terenu Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego WIELSPIN oraz ponowienia procedury w niezbędnym zakresie, Rada Miasta nie podejmowała dyskusji nad powyższym projektem uchwały.
 
Ad 8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: C. Ratajskiego, Dworcowa, Słowackiego, Mickiewicza, obręb Puszczykowo, ark. 12 i 18, obręb Niwka, ark. 3.
Pani Alina Stempniak przedstawiając projekt powyższej uchwały poinformowała, że jest on realizacją wniosku grupy mieszkańców i radnych oraz że jest zgodny z oświadczeniem Rady Miasta w sprawie wpisania do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego miasta Puszczykowa.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider przedstawił wynik głosowania w sprawie ww. projektu uchwały: „za” - 5, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 2.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka zaznaczyła, że cieszy się z wniosku mieszkańców i radnych, mając jednocześnie nadzieję, że sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zakończy konflikt z konserwatorem zabytków oraz zagwarantuje ochronę zabytków w Puszczykowie.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: C. Ratajskiego, Dworcowa, Słowackiego, Mickiewicza, obręb Puszczykowo, ark. 12 i 18, obręb Niwka, ark. 3.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 237/09/V została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 9. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: porozumienia międzygminnego z Miastem Poznań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
Radni zapoznali się z pismem Zarządu Transportu Miejskiego z Poznania skierowanym do Burmistrz Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej (pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński przedstawił powyższy projekt uchwały informując, że był on omawiany na Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisji Spraw Społecznych. Zawarcie proponowanego porozumienia z miastem Poznań wynika z potrzeby uregulowania systemu komunikacyjnego w prawie całej aglomeracji. Wiceburmistrz powiedział, że dotychczasowa umowa, na podstawie której funkcjonuje linia 101 relacji Poznań - Mosina kończy się 31 grudnia 2009 r. Wiceburmistrz wytłumaczył, że w chwili obecnej nasze miasto ma dwa rozwiązania: albo Puszczykowo podpisze rzeczowe porozumienie z Poznaniem o świadczeniu usług komunikacyjnych, albo ogłosi przetarg na usługi komunikacyjne, świadczone od 1 stycznia 2010 r. - jednakże trudno ocenić kto mógłby stanąć do tego przetargu i wg jakiej stawki. W przetargu nie mogłoby wystartować MPK, któremu jako operatorowi wewnętrznemu, nie wolno brać udziału w przetargach poza macierzystą gminą, czyli Poznaniem (MPK może świadczyć usługi komunikacyjne poza Poznaniem tylko ma mocy porozumienia zawartego z daną gminą lub w ramach związku międzygminnego). Wiceburmistrz poinformował, że obecnie rynkowa stawka usługi komunikacyjnej waha się od 6-7 zł za kilometr. Natomiast zgodnie ze wstępną ofertą Zarządu Transportu Miejskiego z Poznania po podpisaniu porozumienia stawka tzw. wozokilometru będzie wynosić 5 zł (dla dotychczasowej linii 101, która od nowego roku będzie miała nr 651).
Korzyści z podpisania porozumienia to przede wszystkim tzw. bilet aglomeracyjny (który ma zostać uchwalony przez Radę Miasta Poznania w listopadzie). W planach jest objęcie aglomeracji 3 strefami transportowymi (strefa A – Poznań, strefa B – miejscowości przylegające do Poznania, strefa C – gminy dalsze, m.in. Puszczykowo i Mosina). Na podstawie 1 biletu sieciowego mieszkańcy Puszczykowa będą mogli korzystać z komunikacji na terenie całej aglomeracji. Wiceburmistrz poinformował również o planowanym zwiększeniu połączeń kolejowych (szynobusów) na trasie Poznań – Mosina, na której miałby obowiązywać także bilet aglomeracyjny.
Wiceburmistrz zaznaczył, że po podpisaniu przedmiotowego porozumienia w przyszłorocznym budżecie na transport trzeba będzie wyasygnować kwotę 240 tys. zł, jednakże ta kwota nie ulegnie zwiększeniu. Koszty obsługi linii, poniesione przez Puszczykowo, ulegną zmniejszeniu, gdy:
 • linia 651 wydłuży trasę w Mosinie (aż do Dymaczewa),
 • do porozumienia przystąpi gmina Komorniki,
 • zrewidowane i zmodyfikowane zostaną trasy lubońskich linii (wówczas Luboń będzie w całości partycypował w kosztach obsługi linii 651 – na chwilę obecną bowiem Luboń na terenie swojej gminy tylko w połowie ponosi koszty obsługi linii 651).
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński podkreślił, że wszelkie koszty w porozumieniu podlegają uzgodnieniu, co oznacza, że Poznań nie może narzucać warunków.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider poinformował, że osobiście był za przyjęciem ww. projektu uchwały, natomiast pozostali członkowie Komisji wstrzymali się od głosu.
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Urszula Rudzińska poinformowała, że głosowanie nad ww. projektem uchwały zostało przeniesione na sesję, zaznaczyła jednak, że jeśli Puszczykowo nie przystąpi do porozumienia, wówczas autobusy jadące do i z Mosiny nie będą zatrzymywały się na przystankach w naszym mieście.
Radny Andrzej Dettloff zapytał czy po podpisaniu przedmiotowego porozumienia, krokiem następnym będą uchwały o partycypacji Puszczykowa w zakupie sprzętu? Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński odpowiedział negatywnie, informując, że podane koszty są kosztami ostatecznymi i dotyczą wyłącznie obsługi linii.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka w uzupełnieniu powiedziała, że docelowo zakłada się, iż na omawianej trasie będą obowiązywały przetargi ogłaszane przez operatora, którym będzie związek międzygminny. Przedwczoraj Puszczykowo podpisało list intencyjny w sprawie przystąpienia do związku międzygminnego. Pani Burmistrz zaznaczyła, że jeśli podpisane przez miasto porozumienie z Poznaniem o świadczeniu usług komunikacyjnych będzie niekorzystne to będzie można się z niego wycofać i po pół roku je rozwiązać. Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyraziła nadzieję, że przewoźnikowi Eko-Rondo, który również obsługuje tę trasę nadal będzie się opłacało kontynuować działalność (Eko-Rondo jako przewoźnik zewnętrzny będzie mógł korzystać z dotacji Urzędu Marszałkowskiego).
Na pytanie radnego Władysława Hetmana o to, czy oprócz licznych rozmów z dyrektorem ZTM panem Zbigniewem Rusakiem, toczyły się również konsultacje z Eko-Rondo, odpowiedział Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński informując, że takich rozmów nie było, ponieważ z Eko-Rondo nie wiąże nas taka umowa jak z MPK.
Udzielając odpowiedzi na pytanie radnej Urszuli Rudzińskiej, Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała, że przedmiotowe porozumienie podpisuje się na czas nieokreślony z 6-miesięcznym okresem wypowiedzenia.
Na kolejne pytanie radnego Władysława Hetmana odpowiedziała pani Burmistrz informując, że kontrakt, jakim związane jest Puszczykowo z Eko-Rondo nie ma nic wspólnego z kończącą się umową z MPK, oraz że miasto nie wyklucza kontynuowania współpracy z puszczykowskim przewoźnikiem.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powiedział, że idea porozumienia jest słuszna, jednakże obawę budzą dysproporcje w kwotach, jakie ponieść mają poszczególne gminy. Zdaniem Wiceprzewodniczącego Rady niewłaściwie dobrany został współczynnik (długość trasy w danej gminie), na podstawie którego oblicza się udział gmin w kosztach obsługi linii. Całkowity koszt obsługi linii 651 ma wynieść 564 tys. zł, z czego Poznań zapłaci 35 tys., Luboń 131 tys., Komorniki 92 tys., Mosina 136 tys., a Puszczykowo 233 tys. zł. Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powiedział, że negocjacje co do wysokości ponoszonych kosztów, powinny toczyć się przed uchwaleniem omawianej uchwały.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że uchwalając powyższą uchwałę, Rada Miasta daje Urzędowi możliwość podpisania porozumienia, ale to Urząd będzie odpowiedzialny za negocjację optymalnych warunków porozumienia. Pani Burmistrz zaznaczyła, że Rada Miasta będzie na bieżąco informowana o przebiegu negocjacji.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński przypomniał, że wyliczenia, które otrzymali radni są danymi z 2008 roku. Obecnie prowadzone są rozmowy gminy Mosina z ZTM na temat wydłużenia linii do Dymaczewa, po zakończeniu których koszty obsługi linii będą rozkładać się inaczej. Zdaniem Wiceprzewodniczącego Rady Janusz Szafarkiewicza, jeśli wydłużeniu ulegnie trasa linii na terenie gminy Mosina, wówczas i tak koszty ponoszone przez Puszczykowo się nie zmienią (wzrośnie jedynie koszt utrzymania całej trasy oraz koszty ponoszone przez Mosinę).
Następnie Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że Poznań podejmie taką samą uchwałę jak właśnie omawiana, ale po uchwaleniu woli podpisania porozumienia przez Radę Miasta Puszczykowa oraz rady innych gmin, zlecających miastu Poznań wykonanie usługi transportowej.
Zdaniem Przewodniczącego Rady Marka Błajeckiego Rada prawdopodobnie nie ma wyjścia i będzie musiała zaakceptować przystąpienie do porozumienia, licząc na zdolności negocjacyjne włodarzy miasta oraz dobrą wolę dyrektora ZTM pana Zbigniewa Rusaka oraz Rady Miasta Poznania.
Radna Urszula Rudzińska zapytała czy istnieje możliwość zawarcia w tekście uchwały zapisu o możności podpisania przez miasto porozumienia dopiero po zasięgnięciu opinii komisji Rady Miasta. Mecenas Elżbieta Celichowska odpowiedziała, że nie ma takiej możliwości, albo bowiem udziela się kompetencji albo nie.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki powtórzył, iż Rada musi zaufać włodarzom miasta w kwestii wynegocjowania optymalnych warunków porozumienia oraz zaznaczył, że nie podoba mu się takie postępowanie monopolisty, niemniej jednak należy podjąć działania, umożliwiające mieszkańcom dojazd autobusem do Poznania.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zapytał czy istnieje możliwość zawarcia w uchwale maksymalnej stawki, jaką ponosić ma Puszczykowo? Mecenas Elżbieta Celichowska odpowiedziała, że nie ma takiej możliwości w przypadku podpisania porozumienia na czas nieokreślony.
Radny Andrzej Balcerek zapytał czy zostanie zlikwidowana 100-procentowa ulga dla uczniów poruszających się na terenie miasta Puszczykowa? Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że miasto zapłaci pełen koszt biletów uczniowskich, zatem uczniowie będę jeździć na terenie Puszczykowa za darmo w ramach biletów miesięcznych.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego z Miastem Poznań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
Wynik głosowania: „za” - 9 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 5 głosów.
Uchwała Nr 238/09/V została przyjęta.
 
Ad 10. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: ustalenia zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Burmistrzowi Puszczykowa uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z nich.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński powiedział, że prezentowany projekt uchwały ma na celu uregulowanie kwestii opłat za korzystanie z sal szkolnych. Nieodpłatnie z sal korzystać mają dzieci i młodzież, od dorosłych natomiast mają być pobierane opłaty. Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że dotychczas obowiązywał cennik, będący wynikiem ustaleń Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta z 2007 r., a po podjęciu powyższej uchwały wysokość opłat za korzystanie z sal szkolnych ustalać będzie zarządzenie Burmistrza (cennik nie ulegnie zmianie).
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński poinformował, że w wyniku ustaleń Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta proponuje, aby w § 2 ust. 5 dodać podpunkt z literą e), brzmiący: organizacje pozarządowe prowadzące zajęcia dla dzieci i młodzieży.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider poinformował, że przy 1 głosie wstrzymującym Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad wnioskiem Wiceburmistrza Tomasza Zwolińskiego.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Burmistrzowi Puszczykowa uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z nich, z uwzględnieniem przyjętego wniosku.
Wynik głosowania: „za” - 12 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 2 głosy.
Uchwała Nr 239/09/V została przyjęta.
 
Ad 11. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok.
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił powyższy projekt uchwały, informując o zawartych w nim zmianach względem Programu z ubiegłego roku:
 • rozdział V został rozszerzony o zapisy z ustawy,
 • zgodnie z sugestią Komisji Edukacji Kultury i Sportu, w Regulaminie oceny wniosków, zmniejszona została liczba możliwych do zdobycia punktów dla nowy organizacji oraz uszczegółowiony został Regulamin komisji konkursowej (o podanie konkretnej liczby osób wchodzących w jej skład),
 • wpisana została liczba minimalnej ilości punktów (60), od której przyznawana będzie dotacja.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider poinformował, że Komisja w przedłożonym projekcie uchwały wykluczyła zapis o obecności przedstawiciela organizacji pozarządowych w komisji konkursowej oraz zapis o minimalnej ilości punktów, od której ma być przyznawana dotacja – w takiej formie projekt uchwały został przez Komisję zaopiniowany pozytywnie, przy 5 głosach „za” i 2 głosach „wstrzymujących”.
Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu Danuta Panek-Janc poinformowała, że wśród członków Komisji zastrzeżenia budził fakt obecności przedstawiciela organizacji pozarządowych oraz ilość możliwych do zdobycia punktów dla nowych organizacji. Komisja Edukacji Kultury i Sportu zarekomendowała powyższy projekt uchwały.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że po spotkaniu Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta ustalono, iż skład komisji konkursowej będzie 7-osobowy. Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że Urząd chce utrzymać zapis o minimalnej ilości punktów (60).
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyraziła chęć utrzymania jakiejkolwiek minimalnej ilości punktów, nawet progu 50%.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad wnioskiem Burmistrz Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej o zapis dotyczący minimalnej ilości punktów – 50%, od której będzie przyznawana dotacja.
Wynik głosowania: „za” - 3 głosy, „przeciw” - 10 głosów, „wstrzymało się” - 1 głos.
Wniosek został odrzucony.
Następnie Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad wnioskiem Urzędu o utrzymaniu zapisu o obecności przedstawiciela organizacji pozarządowych w komisji konkursowej.
Wynik głosowania: „za” - 2 głosy, „przeciw” - 10, „wstrzymało się” - 2 głosy.
Wniosek został odrzucony.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok, bez zapisów o progu minimalnej ilości punktów oraz obecności przedstawiciela organizacji pozarządowych w komisji konkursowej.
Wynik głosowania: „za” - 9 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 4. Radny Maciej Schneider nie wziął udziału w głosowaniu.
Uchwała Nr 240/09/V została przyjęta.
 
Ad 12. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: powołania składu osobowego Kapituły oceniającej wnioski o Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zaproponował taki sam skład osobowy Kapituły jak w roku ubiegłym, czyli radnych Marka Błajeckiego i Różę Grześkowiak oraz Sekretarza Macieja Dettlaffa.
Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie powołania składu osobowego Kapituły oceniającej wnioski o Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Wynik głosowania: „za” - 12 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 2 głosy.
Uchwała Nr 241/09/V została przyjęta.
 
O godz. 18.52 Przewodniczący Rady Marek Błajecki ogłosił przerwę w obradach.
O godz. 19.02 Przewodniczący Rady Marek Błajecki wznowił obrady.
 
Ad 13. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: zmian w Uchwale Nr 173/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu na rok 2009.
Skarbnik Piotr Szmytkowski przedstawił powyższy projekt uchwały, informując o następujących autopoprawkach:
 • zwiększenie o 50 tys. zł w Dziale Turystyka (budowa przystani kajakowej),
 • zwiększenie o 150 tys. zł w Dziale Sport (realizacja lodowiska),
 • umniejszenie o 200 tys. zł w Dziale Drogi.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński poinformował o przedsięwzięciu utworzenia lodowiska (o powierzchni 450-470 m2), które miałoby stać na terenie byłego MOSiR-u na boisku do koszykówki od grudnia do końca lutego. Koszt wypożyczenia lodowiska to ok. 150 tys. zł. Według wstępnych założeń koszt całego przedsięwzięcia powinien zrównoważyć się kosztom zainwestowanym. W dni powszednie w godz. 8-16 lodowisko może być udostępniane szkołom w ramach zajęć wf. Prowadzenie lodowiska oraz jego promocja będzie należeć do zadań kierownika Centrum Animacji Sportu. Skarbnik Piotr Szmytkowski dodał, że lodowisko ma funkcjonować od 5-6 grudnia.
Skarbnik Piotr Szmytkowski omówił Dochody prezentowanego projektu uchwały informując o proponowanych zmianach. Zaznaczył, że po sprawozdaniu za trzy kwartały wiadomo już, że nie będzie można w całości wykonać planu Dochodów:
 • zmniejszenie o 1.050.000 zł w dziale Biblioteka (zmiana zarówno po stronie Dochodów, jak i Wydatków ze względu na brak dotacji zewnętrznej na termomodernizację budynku biblioteki),
 • zmniejszenie o 100 tys. zł w dziale Gospodarka mieszkaniowa (nie uzyskamy wpływów z najmu i dzierżawy)
 • nie uzyskamy podatku od spadku i darowizn (umniejszenie o 150 tys. zł),
 • dochody z przedszkoli (dzieci z innych gmin uczęszczają do puszczykowskich przedszkoli – przekroczony został plan dochodów, jednakże do końca roku zapewne uzyskane zostaną jeszcze jakieś wpływy – w związku z powyższym niniejsza zmiana jest uzasadniona).
Skarbnik Piotr Szmytkowski powiedział, że zmiany w Dochodach wychodzą per saldo na zero.
Następnie Skarbnik Piotr Szmytkowski omówił zmiany w Wydatkach.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider przedstawił wynik głosowania Komisji nad ww. projektem uchwały: „za” - 4 głosy, „przeciw” - 2 głosy, „wstrzymało się” - 1 głos.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zapytał dlaczego tak późno został ogłoszony przetarg na budowę przystani kajakowej? Odpowiedzi udzieliła kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych pani Barbara Mulczyńska-Dywan informując, że na początku marca zostało zlecone przygotowanie dokumentacji, która została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego w październiku. Tak długi okres przygotowywania dokumentacji jest spowodowany koniecznością uzgodnień z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej, a ponadto teren, na którym ma powstać przystań jest obszarem Natury 2000. Pani Barbara Mulczyńska-Dywan poinformowała również o elementach budowy przystani, na które składają się: umocnienie brzegu faszyną, narzuty kamienne, schody kamienne, zakup i montaż pomostu pływającego, pogłębienie dna rzeki przy pomoście oraz zasypanie zatoczki. Wszystkie prace muszą być wykonywane z rzeki.
Radny Maciej Schneider zapytał o koszt zakupu lodowiska na własność oraz czy pierwszy rok najmu lodowiska można by zaliczyć na poczet kwoty jego zakupu? Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński odpowiedział, że lodowisko tej wielkości kosztuje ok. 400 tys. zł netto (w miesiącach letnich pojawiłby się problem z przechowywaniem lodowiska).
Radny Władysław Hetman powiedział, że w styczniu deficyt budżetu był określany na kwotę 3.716.000 zł, a w prezentowanym projekcie uchwały deficyt został ustalony na ponad 6 mln zł. Wyjaśnień udzielił Skarbnik Piotr Szmytkowski informując, że kwota deficytu budżetu została zmieniona na sesji w maju, kiedy wprowadzone zostały tzw. wolne środki.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr 173/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu na rok 2009, z uwzględnieniem autopoprawek zaprezentowanych przez Skarbnika Piotra Szmytkowskiego.
Wynik głosowania: „za” - 10 głosów, „przeciw” - 4 głosy, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 242/09/V została przyjęta.
 
Ad 14. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza.
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka przedstawiła najważniejsze spotkania i wydarzenia, które miały miejsce w okresie międzysesyjnym. Pani Burmistrz przypomniała i zaprosiła do uczestnictwa w cotygodniowych konferencjach, odbywających się w czwartki na Uniwersytecie Poznańskim na Morasku (dotyczących różnych dziedzin życia).
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała m.in. o sprawie przychodni, informując o rozwiązaniu umowy ze spółką Salus oraz zawartej umowie dzierżawy ze spółą POZMED, która rozpocznie działalność od 1 stycznia 2010 r.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński przedstawił Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2008/2009 na terenie Miasta Puszczykowa, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 15. Informacje Przewodniczącego Rady.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przedstawił informację o oświadczeniach majątkowych radnych (informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przedstawił następujące pisma (wszystkie pisma stanowią załączniki do niniejszego protokołu):
 • Pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej z Poznania z pozytywną opinią w sprawie wykonania budżetu za I półrocze.
 • Pismo od mieszkanki w sprawie zaniedbanego grobu Juliana Langego, który znajduje się na puszczykowskim cmentarzu. Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że wystosowała do mieszkanki list z odpowiedzią oraz że będzie wnioskować o przeznaczenie środków na renowację pomnika.
 • Pismo od Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Gimnazjum nr 2 (odnośnie ww. pisma Przewodniczący Rady Marek Błajecki poinformował, że decyzja o rozbudowie szkoły została już podjęta).
 • Pismo od Rady Rodziców oraz dyrektorów Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2 w sprawie zabezpieczenia środków na rozbudowę szkoły.
 • Pismo – wniosek do budżetu o wyasygnowanie środków na organizację koncertu „Rockowe powitanie lata”.
 • Pismo od Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej w sprawie podwyższenia stawek opłat członkowskich.
 • Pismo (wniosek do budżetu) od Komendanta Komisariatu Policji w Puszczykowie z prośbą o zarezerwowanie środków na zakup paliwa i sprzętu na kwotę 25 tys. zł.
Ad 16. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
Radna Urszula Rudzińska zapytała o sprawę niebezpiecznego wyjazdu z terenu boiska przed Biblioteką Miejską na ul. Wysoką? Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedziała, że w związku z budową parkingu przed budynkiem Biblioteki, wyjazd na ul. Wysoką będzie zamknięty.
Radny Andrzej Balcerek powiedział, że w związku z brakiem zadaszenia nad lodowiskiem, korzystanie z niego przy niesprzyjającej pogodzie będzie niemożliwe. Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że tylko ciągłe opady mogłyby uniemożliwić korzystanie z lodowiska.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiadając na pytanie radnej Ewy Pietrzak powiedziała, że kwota 230 tys. zł na zimowe utrzymanie ulic została obliczona na podstawie poprzedniego roku.
Radny Zbigniew Czyż zwrócił się do pani mecenas z pytaniem czy prawdą jest, że Komisja Rewizyjna oraz Rada nie mogą kontrolować takich jednostek jak Biblioteka – Centrum Animacji Kultury?
Mecenas Elżbieta Celichowska odpowiedziała, że Biblioteka Miejska jest instytucją kultury, która jest powołana na podstawie ustawy o organizowaniu działalności kulturalnej i jest odrębną osobą prawną, nie jest jednostką organizacyjną gminy, a zatem nie może być kontrolowana przez żadne jednostki gminy.
Radny Zbigniew Czyż poprosił o pisemną opinię prawną w tej sprawie z powołaniem się na konkretne przepisy. Następnie radny Zbigniew Czyż zapytał czy członkowie Komisji Rewizyjnej przeglądając dokumentację finansową muszą zwracać się do urzędników w formie pisemnej (czy wystarczy w formie ustnej), prosząc o przedłożenie danego dokumentu? Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił, aby na pytanie radnego pani mecenas udzieliła odpowiedzi pisemnej.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zapytał czy konserwator zabytków odpowiedział na oświadczenie Rady Miasta, na co Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedziała negatywnie.
 
Ad 17. Wolne głosy.
Pani Gabriela Ozorowska, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa – organizacji pożytku publicznego powiedziała, że ze zdumieniem przyjęła fakt uchwalenia programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi bez zapisu o obecności w komisji konkursowej przedstawiciela organizacji pozarządowych. Ponadto pani Gabriela Ozorowska zaprosiła na spotkanie w ramach akcji „Masz głos, masz wybór”, które odbędzie się 27 listopada o godz. 18.00 w puszczykowskim liceum.
 
Ad 18. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zaprosił na kolejną sesję, która odbędzie się 25 listopada i o godz. 20.30 zakończył obrady.
 
Protokolant
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Marek Błajecki
 
 
Lista wiadomości