Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 43/09/V z 43 sesji Rady Miasta Puszczykowa, która miała miejsce dnia 25 listopada 2009 r. w sali sesyjnej w budynku przy ul. Wysokiej 1

Protokół nr 43/09/V
z 43 sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która miała miejsce dnia 25 listopada 2009 r.
w sali sesyjnej w budynku przy ul. Wysokiej 1
 
Godz. rozpoczęcia: 17.00
Godz. zakończenia: 20.40
 
Ad 1. Otwarcie sesji.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki otworzył obrady, przywitał zgromadzonych gości i radnych oraz stwierdził quorum.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przyjęcie porządku obrad.
W związku z brakiem uwag do zaproponowanego porządku obrad, przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad jego przyjęciem.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się – 0.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Przyjęty porządek obrad.
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr 41/09/V z dnia 8 października 2009 r.
 4. Przyjęcie protokołu nr 42/09/V z dnia 28 października 2009 r.
 5. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy w trybie bezprzetargowym, gruntu położonego w Puszczykowie, obręb geodezyjny Puszczykowo, działka nr 590/7 – część o powierzchni 233 m².
 6. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy w trybie bezprzetargowym, gruntu położonego w Puszczykowie, obręb geodezyjny Puszczykowo, działki o numerach: 206/3, 207 i 208.
 7. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: ustalenia zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
 8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: sposobu ustalania opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta Puszczykowa uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z nich.
 9. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym, gruntu położonego w Puszczykowie, obręb geodezyjny Puszczykowo - Stare, część działki nr 357.
 10. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg miejskich.
 11. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe.
 12. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej.
 13. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
 14. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: wydelegowania radnych w skład Komisji Konkursowej oceniającej wnioski organizacji pozarządowych.
 15. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
 16. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: zmian w Uchwale Nr 173/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu na rok 2009.
 17. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Puszczykowa na lata 2010-2020.
 18. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Puszczykowa na lata 2010-2017.
 19. Przyjęcie oświadczenia w sprawie: budowy tymczasowego pawilonu kontenerowego – gospodarczego.
 20. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza.
 21. Informacje Przewodniczącego Rady.
 22. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 23. Wolne głosy.
 24. Zamknięcie sesji.
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 41/09/V z dnia 8 października 2009 r.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 41/09/V.
Wynik głosowania: „za” - 13 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 2 głosy.
Protokół nr 41/09/V z dnia 8 października 2009 r. został przyjęty.
 
Ad 4. Przyjęcie protokołu nr 42/09/V z dnia 28 października 2009 r.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 42/09/V.
Wynik głosowania: „za” - 9 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 6 głosów.
Protokół nr 42/09/V z dnia 28 października 2009 r. został przyjęty.
 
Ad 5. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy w trybie bezprzetargowym, gruntu położonego w Puszczykowie, obręb geodezyjny Puszczykowo, działka nr 590/7 – część o powierzchni 233 m².
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Gruntami omówił powyższy projekt uchwały informując, że zmienia on uchwałę nr 233/09/V podjętą na poprzedniej sesji, a której organ nadzoru zarzucił zbyt szeroką podstawę prawną. Pan Waldemar Luther wyjaśnił, że w przedłożonym projekcie z podstawy prawnej wykreślony został zapis przywołujący ustawę o gospodarce nieruchomościami.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy w trybie bezprzetargowym, gruntu położonego w Puszczykowie, obręb geodezyjny Puszczykowo, działka nr 590/7 – część o powierzchni 233 m².
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 243/09/V została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 6. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy w trybie bezprzetargowym, gruntu położonego w Puszczykowie, obręb geodezyjny Puszczykowo, działki o numerach: 206/3, 207 i 208.
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Gruntami omówił powyższy projekt uchwały informując, że zmienia on uchwałę nr 234/09/V podjętą na poprzedniej sesji, a której organ nadzoru zarzucił zbyt szeroką podstawę prawną. Pan Waldemar Luther wyjaśnił, że w przedłożonym projekcie z podstawy prawnej wykreślony został zapis przywołujący ustawę o gospodarce nieruchomościami.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy w trybie bezprzetargowym, gruntu położonego w Puszczykowie, obręb geodezyjny Puszczykowo, działki o numerach: 206/3, 207 i 208.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1 głos.
Uchwała Nr 244/09/V została przyjęta.
 
Ad 7. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: ustalenia zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński przedstawił powyższy projekt uchwały informując, że po spotkaniu Komisji Edukacji Kultury i Sportu oraz dzisiejszych ustaleniach z Przewodniczącą Komisji Danutą Panek-Janc, proponuje dokonać następujących autopoprawek w ww. projekcie uchwały:
 • w § 2 ust. 1 pkt 14 dodać zapis: chyba, że odwołanie zajęć nastąpiło z przyczyn losowych,
 • w § 2 ust. 1 wykreślić w całości pkt 16 brzmiący: organizator przy podpisywaniu umowy, o której mowa w pkt 3, powinien okazać się ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej oraz NW. Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński powiedział, że zgodnie z polisą miasta na obiektach, o których mówi projekt uchwały miasto jest ubezpieczone, dlatego organizator zajęć nie będzie obligowany do przedkładania własnej polisy ubezpieczeniowej przy podpisywaniu umowy z administratorem obiektu.
Radny Maciej Stelmachowski powiedział, że jego zdaniem pkt 14 jest nieuzasadniony i zaproponował jego wykreślenie bądź poprawienie brzmienia, ponieważ w obecnym zapisie, każda organizacja, która nie odwoła zajęć musi za nie zapłacić.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że powyższy zapis dotyczy zajęć nieodpłatnych i ma dyscyplinować organizatorów zajęć.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad wnioskiem radnego Macieja Stelmachowskiego o wykreślenie pkt 14 (z § 2 ust. 1).
Wynik głosowania: „za” - 7 głosów, „przeciw” - 6 głosów „wstrzymało się” - 2 głosy.
Wniosek został przyjęty – w § 2 ust. 1 wykreślono pkt 14.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, z uwzględnieniem autopoprawki dotyczącej wykreślenia pkt 16 oraz przyjętego wniosku o wykreślenie pkt 14.
Wynik głosowania: „za” - 9 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 6 głosów.
Uchwała Nr 245/09/V została przyjęta.
 
Ad 8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: sposobu ustalania opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta Puszczykowa uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z nich.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński przedstawił powyższy projekt uchwały informując, że zgodnie z zaleceniem organu nadzoru uchwałę nr 239/09/V przyjętą na poprzedniej sesji należy rozdzielić na dwie uchwały, z czego jedna (przyjęta w pkt 7 porządku obrad) stanowi akt prawa lokalnego i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, natomiast obecnie omawiany projekt nie należy do aktów prawa miejscowego i nie podlega publikacji.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przypomniał, że podczas spotkania Komisji Edukacji Kultury i Sportu ustalono, że wykreślony zostanie wyraz pozastatutowe w pierwszym zdaniu § 1. Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński zgłosił autopoprawkę dotyczącą usunięcia wyrazu pozastatutowe w pierwszym zdaniu § 1.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie sposobu ustalania opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta Puszczykowa uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z nich, z uwzględnieniem zgłoszonej autopoprawki.
Wynik głosowania: „za” - 9 głosów, „przeciw” - 3 głosy, „wstrzymało się” - 3 głosy.
Uchwała Nr 246/09/V została przyjęta.
 
Ad 9. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym, gruntu położonego w Puszczykowie, obręb geodezyjny Puszczykowo - Stare, część działki nr 357.
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Gruntami omówił powyższy projekt uchwały. Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał, dlaczego proponuje się wydzierżawienie działki na okres 8 lat? Pan Waldemar Luther odpowiedział, że przedłużenie dzierżawy na okres 8 lat jest propozycją Urzędu. Wyrażenie zgody na 10-letnią dzierżawę wywołałoby sytuację, w której dotychczasowemu dzierżawcy przysługiwałoby pierwszeństwo nabycia, jeśli miasto zdecydowałoby się sprzedać daną działkę.
Na pytanie radnego Andrzeja Balcerka o to, czy ta sama osoba dzierżawiła ten teren wcześniej, pan Waldemar Luther odpowiedział twierdząco oraz dodał, że zgoda Rady jest wymagana w przypadku dzierżawy gruntów na okres powyżej 3 lat oraz za każdym razem, gdy przedłużana jest dzierżawa temu samemu dzierżawcy.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym, gruntu położonego w Puszczykowie, obręb geodezyjny Puszczykowo - Stare, część działki nr 357.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1 głos.
Uchwała Nr 247/09/V została przyjęta.
 
Ad 10. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg miejskich.
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Gruntami powiedział, że wywołanie powyższego projektu uchwały jest konsekwencją przejęcia przez miasto w pełni własności działek stanowiących ulice Rumiankową i Miętową. Formalnie zakończony został proces wydzielania działek pod te ulice (zostały wpisane do księgi wieczystej miasta Puszczykowa). Ustawa o drogach publicznych nakłada na gminę obowiązek zaliczenie każdej z dróg do jakiejś kategorii. Zarząd Powiatu Poznańskiego wyraził opinię o zaliczeniu omawianych działek do kategorii dróg gminnych.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg miejskich.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1 głos (Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz wstrzymał się od głosu).
Uchwała Nr 248/09/V została przyjęta.
 
Ad 11. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe.
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Gruntami wyjaśnił, że powyższy projekt uchwały jest wynikiem przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wszyscy użytkownicy wieczyści zostali zapoznani z wyceną i wyrazili zgodę na jej uiszczenie (niektórym dotychczasowym użytkownikom wieczystym płatność zostanie rozłożona na raty).
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider poinformował, że Komisja rekomendowała ww. projekt uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zapytał czy dwie decyzje mogą być ujęte w jednej uchwale, na co mecenas Elżbieta Celichowska odpowiedziała, że każdy może wnieść wniosek o ich rozdzielenie.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 249/09/V została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 12. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki odczytał pismo od pani Iwony Janickiej z Fundacji Aktywności Lokalnej, w którym zwraca się do Rady Miasta o rozważenie odrzucenie ww. projektu uchwały (pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Gruntami przekazał radnym materiały dodatkowe do ww. projektu uchwały (materiały stanowią załącznik do niniejszego protokołu) oraz omówił powyższy projekt uchwały informując, że północne gminy powiatu poznańskiego przyjęły uchwały o opłacie adiacenckiej, natomiast gminy południowe nie. Pan Waldemar Luther wyjaśnił, że opłata adiacencka z tytułu wybudowania infrastruktury może być pobierana dopiero w momencie, gdy nowo wybudowana ulica lub infrastruktura zostanie oddana do użytku podczas obowiązywania stosownej uchwały.
Następnie pan Waldemar Luther przedstawił symulację przychodów z tytułu naliczenia opłat adiacenckich dla właścicieli nieruchomości, mieszczących się przy ulicy Rządowej (powyższa symulacja znajduje się w materiałach przekazanych radnym). Przy ul. Rządowej znajduje się tylko 16 podmiotów, których powierzchnia wynosi 1 hektar 35 arów. Przy 20 % stawki adiacenckiej miasto uzyskałoby 83.734 zł zysku netto, natomiast przy 50 % stawki – 214.243 zł i wówczas zwróciłaby się ok. połowa wartości wybudowanej drogi.
Pan Waldemar Luther przedstawił również analizę dotyczącą ul. Gołębiej (której budowa jeszcze się nie rozpoczęła). Powierzchnia nieruchomości, które będę korzystać z tej ulicy wynosi – 18 hektarów 85 arów (ul. Gołębia jest dziesięciokrotnie dłuższa od ul. Rządowej). Przy stawce 20 % otrzymujemy 4.755.000 zł z tytułu opłaty adiacenckiej. Pan Waldemar Luther wyjaśnił, że mieszkańcy którzy mieliby ponosić koszty opłaty adiacenckiej, mogliby wnioskować o rozłożenie płatności na raty.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że ma obowiązek przedstawić taki projekt uchwały, gdyż jako burmistrz jest rozliczana z pozyskiwania wpływów do budżetu miasta, natomiast Rada Miasta ma prawo powyższego projektu uchwały nie przyjąć. Pani Burmistrz dodała, że dbając o dochody miasta, w opłacie adiacenckiej upatruje źródło wpływów do budżetu.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zawnioskował o zdjęcie z obrad ww. projektu uchwały, ze względu na otrzymane dopiero w dniu sesji materiały z obliczeniami.
Mecenas Elżbieta Celichowska powiedziała, że można przełożyć głosowanie nad projektem uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider poinformował, że wszyscy członkowie Komisji byli przeciwni ww. projektowi uchwały.
Radny Zbigniew Czyż zapytał z czego wynika obowiązek przedłożenia powyższego projektu uchwały, na co Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedziała, że taki obowiązek wynika z dbałości o dochody miasta.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad wnioskiem Wiceprzewodniczącego Rady Janusza Szafarkiewicza w sprawie przełożenia omawiania i głosowania nad ww. projektem uchwały.
Wynik głosowania: „za” - 8 głosów, „przeciw” - 3 głosy, „wstrzymało się” - 4.
Wniosek został przyjęty.
Rada Miasta zdecydowała o przełożeniu omawiania projektu uchwały w sprawie wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej na termin późniejszy.
 
Ad 13. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki jako przewodniczący Kapituły oceniającej wnioski o Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych zawnioskował o przyznanie nagród zgodnie z ustaleniami Kapituły.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zasugerował by w przyszłym roku nagradzać mniejszą liczbę osób, ale wyższymi nagrodami oraz żeby powiadomić różne organizacje o możliwości składania wniosków o przyznanie ww. Nagrody.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1 głos.
Uchwała Nr 250/09/V została przyjęta.
 
Ad 14. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: wydelegowania radnych w skład Komisji Konkursowej oceniającej wnioski organizacji pozarządowych.
W skład Komisji Konkursowej oceniającej wnioski organizacji pozarządowych wydelegowane zostały radne: Danuta Panek-Janc, Ewelina Marcinkowska i Róża Grześkowiak.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wydelegowania radnych w skład Komisji Konkursowej oceniającej wnioski organizacji pozarządowych.
Wynik głosowania: „za” - 12 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 3 głosy.
Uchwała Nr 251/09/V została przyjęta.
 
Ad 15. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński omówił powyższy projekt uchwały informując, że reguluje on sytuację nauczyciela, który w danej szkole jest zatrudniony na 2 pensum godzinowe. Zdarzały się bowiem sytuacje, gdy nauczyciel miał dwie umowy o pracę, co jest niezgodne z kodeksem pracy. Z zawartego w projekcie uchwały wzoru wylicza się 1 pensum. Ponadto Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński powiedział, że omawiany projekt uchwały został uzgodniony ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego oraz NSZZ „Solidarność” Przyzakładową Komisją Pracowników Oświaty i Wychowania Region Wielkopolska.
Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu Danuta Panek-Janc poinformowała, że Komisja zarekomendowała ww. projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 252/09/V została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 16. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: zmian w Uchwale Nr 173/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu na rok 2009.
Skarbnik Piotr Szmytkowski przedstawił powyższy projekt uchwały informując, że w związku z zakupem nowego fotoradaru, konieczne jest dokonanie zmian w uchwale budżetowej. Skarbnik Piotr Szmytkowski zaproponował dokonanie przeniesienia 160 tys. zł z działu Gospodarka Mieszkaniowa do działu Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa, dział Straż Miejska. Skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnił, że za kwotę 160 tys. zł zostanie zakupiony fotoradar wraz ze skrzynkami.
Dokonanie zaproponowanej zmiany skutkuje zmianą w załączniku dotyczącym Wydatków majątkowych.
Następnie Skarbnik Piotr Szmytkowski odczytał decyzję Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu (pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu), która zarzuca Uchwale Nr 242/09/V w sprawie: zmian w Uchwale Nr 173/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu na rok 2009, podjętej na poprzedniej sesji, naruszenie zasady spójności, polegającej na nieumieszczeniu w załączniku nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu i innych zadań zleconych ustawami, informacji o zwiększeniu dochodów na kwotę 80 tys. zł w dziale Oświata i Wychowanie. Natomiast w załączniku nr 4 - Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011, poprawiony został błąd rachunkowy w zadaniu pt. Adaptacja budynku Starej Szkoły na Centrum Kultury w Puszczykowie. W związku z powyższym, Skarbnik Piotr Szmytkowski wniósł autopoprawkę do powyższego projektu uchwały, polegającą na załączeniu dwóch poprawionych załączników:
 • Załącznika nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu i innych zadań zleconych ustawami,
 • Załącznika nr 4 - Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011,
oraz uzupełnieniu uzasadnienia do projektu uchwały o stosowne wyjaśnienia.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider poinformował, że przy 1 głosie wstrzymującym Komisja opowiedziała się za przyjęciem ww. projektu uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zapytał czy fotoradar był ubezpieczony? Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział twierdząco oraz dodał, że początkowo ubezpieczyciel nie chciał wypłacić odszkodowania, jednakże ostatecznie broker zapewnił, że mimo wydłużenia całej procedury, miasto otrzyma odszkodowanie.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zapytał o koszt fotoradaru oraz jednostkowy koszt skrzynek, w których umieszcza się fotoradar? Skarbnik Piotr Szmytkowski odpowiedział, że koszt poprzedniego fotoradaru wyniósł ok. 120 tys. zł, natomiast koszt pojedynczego słupa wynosił ok. 12-20 tys. zł. Nowo zakupiony fotoradar będzie nowocześniejszy od poprzedniego i ma robić wyraźniejsze zdjęcia.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński powiedział, że koszt zakupu nowego fotoradaru oraz dostosowania słupów może zostać podany dopiero po ogłoszeniu przetargu i przeanalizowaniu cen w złożonych ofertach, jednakże według założeń koszt powinien zamknąć się w kwocie 160 tys. zł (zakup fotoradaru i dostosowanie słupów).
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz stwierdził, że w związku z powyższym na dzień dzisiejszy nie można wykorzystać słupów, w których dotychczas umieszczany był fotoradar. Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński powiedział, że na rynku nie ma już tego typu fotoradaru, który był używany wcześniej. Skarbnik Piotr Szmytkowski dodał, że słupy będą nadal wykorzystywane, natomiast wymienione zostaną głowice sterujące urządzeniem.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr 173/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu na rok 2009.
Wynik głosowania: „za” - 11 głosów, „przeciw” - 1 głos, „wstrzymało się” - 3 głosy.
Uchwała Nr 253/09/V została przyjęta.
 
O godz. 18.17 Przewodniczący Rady Marek Błajecki ogłosił 30 minut przerwy.
O godz. 18.48 Przewodniczący Rady Marek Błajecki wznowił obrady.
 
Ad 17. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Puszczykowa na lata 2010-2020.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że dzisiaj kończy się prawie dwuipółletni okres pracy nad Strategią Rozwoju Miasta oraz Wieloletnim Planem Inwestycyjnym. Zdaniem pani Burmistrz tocząca się na te tematy dyskusja była bardzo potrzebna – Rada Miasta miała w tym czasie różnorodne opinie dotyczące m.in. inwestycji. Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka zaznaczyła, że gdyby Rada nie zdecydowała o rozbudowie Szkoły Podstawowej nr 2 wraz ze salą gimnastyczną, wówczas zakończenie budowy Strategii nie byłoby jeszcze konieczne, ponieważ kierunki rozwoju miasta oraz misja funkcjonują i są utrzymane. Natomiast Wieloletni Plan Inwestycyjny powinien być kompatybilny ze Strategią.
Pan Radosław Szarleja – ekspert ze Stowarzyszenia „Partnerzy dla Samorządu”, który opracował Strategię Rozwoju Miasta oraz Wieloletni Plan Inwestycyjny, przedstawił prezentację dotyczącą Strategii Rozwoju Miasta Puszczykowa.
Radny Władysław Hetman zapytał jakie treści merytoryczne zawiera program 2.2 Usługi dla mieszkańców ze str. 41? Pan Radosław Szarleja odpowiedział, że program jest wspólną nazwą dla konkretnych projektów. Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka dodała, że Strategia jest dokumentem kierunkowym, wskazującym jakie przedsięwzięcia preferują mieszkańcy.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki wyraził zadowolenie z powstania tak przejrzystego dokumentu.
Radny Zbigniew Czyż, przywołując słowa pana Radosława Szarlei o braku konsensusu, zapytał o powody wydłużającego się czasu przygotowania Strategii? Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedziała, że pan Radosław Szarleja miał dostęp do dokumentów z różnego rodzaju spotkań, dlatego mógł wyciągnąć wniosek o przedłużających się pracach. Ponadto pani Burmistrz odesłała do zapoznania się z treścią protokołów z sesji i komisji Rady Miasta.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider przedstawił wynik głosowania Komisji nad ww. projektem uchwały: „za”- 3, „przeciw” - 3, „wstrzymujących” - 0.
Ze względu na ważność dokumentu Strategii, radny Maciej Schneider złożył wniosek o przeprowadzenie głosowania imiennego nad omawianym projektem uchwały.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad wnioskiem radnego Macieja Schneidera.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Wniosek został przyjęty.
Odnosząc się do słów pana Radosław Szarlei, który powiedział, że opóźnienie w przygotowaniu Strategii było spowodowane m.in. brakiem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przypomniał, że wspomniane Studium nadal nie zostało uchwalone. Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że opóźnienie w jego przygotowaniu wynika z m.in. z potrzeby opracowania prognozy oddziaływania na środowisko oraz rozpatrzenia uwag mieszkańców. Pani Burmistrz powtórzyła, że nie byłoby konieczności uchwalania Strategii (której uchwalenie mogłoby poczekać do zakończenia prac nad Studium), jednak w związku z decyzją o rozbudowie SP2 i budowie sali gimnastycznej, przyjęcie uchwały o Strategii jest niezbędne ze względu na konieczność zawarcia w WPI projektów rozbudowy szkoły (wcześniej bowiem w żadnych dokumentach strategicznych infrastruktury oświatowej nie było).
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie imienne nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Puszczykowa na lata 2010-2020.
Stanisław Balbierz - jestem za
Andrzej Balcerek - jestem przeciw
Marek Błajecki - jestem za
Zbigniew Czyż - jestem przeciw
Andrzej Dettloff - jestem przeciw
Róża Grześkowiak - jestem za
Władysław Hetman - jestem przeciw
Krzysztof Jopek - jestem przeciw
Ewelina Marcinkowska - jestem za
Danuta Panek-Janc - jestem za
Ewa Pietrzak - jestem za
Urszula Rudzińska - jestem za
Maciej Schneider - jestem za
Maciej Stelmachowski - jestem za
Janusz Szafarkiewicz - jestem przeciw
Wynik głosowania: „za” - 9 głosów, „przeciw” - 6 głosów, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 254/09/V została przyjęta.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że radny Zbigniew Czyż w powyższym głosowaniu zagłosował przeciwko swojemu programowi wyborczemu i odszedł od obietnic wyborczych.
Radny Zbigniew Czyż zapytał jaki związek ze sprawą ma komentarz pani Burmistrz?
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka nie odpowiedziała.
 
Ad 18. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Puszczykowa na lata 2010-2018.
Pan Radosław Szarleja – ekspert ze Stowarzyszenia „Partnerzy dla Samorządu” przedstawił prezentację dotyczącą Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.
Radny Zbigniew Czyż powiedział, że w jednej z wcześniejszych wersji tego dokumentu istniało założenie stałych wpływów z podatków dochodowych i zapytał dlaczego się to zmieniło?
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że na dochody i wydatki należy patrzeć razem. Dochody i wydatki zostały w powyższym dokumencie przedstawione w cenach stałych, a dynamika dochodów jest większa niż dynamika wydatków bieżących. Zapisy zostały zmienione w ostatnich pracach nad budżetem, głównie dlatego że wpływy z podatków w przyszłym roku mają być zbliżone do wpływów z bieżącego roku. Sekretarz Maciej Dettlaff podkreślił, że siła dochodów miasta jest dosyć spora, pomimo trwającego kryzysu.
Radny Andrzej Balcerek zapytał o przyczynę zwiększenia przyszłorocznych dochodów o 4 mln zł?
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że zwiększone zostaną dochody z dotacji unijnych oraz dochody ze sprzedaży mienia.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powiedział, że jako radni z wieloma inwestycjami się zgadzamy, ale jest też szereg inwestycji kontrowersyjnych. Zdaniem Wiceprzewodniczącego Rady przeznaczanie od roku 2011 w każdym kolejnym roku po 1 mln zł na budowę dróg to zdecydowanie za mało (stan dróg w Puszczykowie wymaga, żeby te inwestycje były bardziej doszacowane), natomiast budowa ciągu pieszo-rowerowego z punktem widokowym na Niwce Starej za ponad 3 mln zł, jest w opinii Wiceprzewodniczącego Rady inwestycją chybioną.
Pan Radosław Szarleja zaznaczył, że przy kwocie prawie 37 mln zł przeznaczonych na inwestycje, 16 mln zł jest przeznaczonych na budowę dróg, a w przypadku inwestycji związanej z budową ciągu pieszo-rowerowego ze środków własnych przeznaczonych zostanie tylko 1.170.000 zł.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że po dyskusji w Radzie, otrzymała zgodę Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta na pozyskiwanie środków zewnętrznych. Pani Burmistrz dodała, że mieszkańcy Niwki Starej zapewne cieszą się z tej inwestycji, gdyż dzięki niej zostanie utwardzona ulica.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider przedstawił wynik głosowania Komisji nad ww. projektem uchwały: „za”- 3, „przeciw” - 3, „wstrzymujących” - 0 oraz
złożył wniosek o przeprowadzenie głosowania imiennego nad omawianym projektem uchwały.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad wnioskiem radnego Macieja Schneidera.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Wniosek został przyjęty.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie imienne nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Puszczykowa na lata 2010-2018.
Stanisław Balbierz - jestem za
Andrzej Balcerek - jestem przeciw
Marek Błajecki - jestem za
Zbigniew Czyż - jestem przeciw
Andrzej Dettloff - jestem przeciw
Róża Grześkowiak - wstrzymuję się
Władysław Hetman - jestem przeciw
Krzysztof Jopek - jestem przeciw
Ewelina Marcinkowska - jestem za
Danuta Panek-Janc - jestem za
Ewa Pietrzak - jestem za
Urszula Rudzińska - jestem za
Maciej Schneider - jestem za
Maciej Stelmachowski - jestem za
Janusz Szafarkiewicz - jestem przeciw
Wynik głosowania: „za” - 8 głosów, „przeciw” - 6 głosów, „wstrzymało się” - 1 głos.
Uchwała Nr 255/09/V została przyjęta.
 
Ad 19. Przyjęcie oświadczenia w sprawie: budowy tymczasowego pawilonu kontenerowego – gospodarczego.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała o powołaniu gospodarstwa pomocniczego - Centrum Animacji Sportu i zatrudnieniu jego kierownika. Obecnie pani Burmistrz zamierza stworzyć bazę, żeby CAS mogło zacząć funkcjonować, dlatego zaproponowała postawienie tymczasowego pawilonu, spełniającego rolę budynku administracyjno-socjalnego. Po złożeniu niezbędnych dokumentów w Starostwie Powiatowym, okazało się, że wymagane jest jeszcze oświadczenie Rady Miasta o wyrażeniu zgody na postawienie tymczasowego budynku.
Radny Krzysztof Jopek zapytał czy Starostwo Powiatowe wyraziło swoją prośbę na piśmie, na co Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedziała twierdząco, informując o wydanym przez Starostwo postanowieniu i potwierdziła, że jest ono do wglądu w Urzędzie Miejskim.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przypomniał o zaproponowanej przez siebie poprawce w tekście oświadczenia.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider powiedział, że podczas spotkania Komisji, poprawka Wiceprzewodniczącego Rady została przegłosowana („za” - 3, „przeciw” - 1, „wstrzymało się” - 2) i przyjęta.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przedstawił brzmienie tekstu oświadczenia po zaproponowanych przez siebie zmianach: Rada Miasta akceptuje propozycję budowy tymczasowego pawilonu kontenerowego – gospodarczego o powierzchni do 120 m2, spełniającego standardy zabudowy miasta gwarantujące zachowanie jakości przestrzeni, na obszarze oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu symbolem USTR w lokalizacji wskazanej w załączniku do oświadczenia.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem oświadczenia w sprawie: budowy tymczasowego pawilonu kontenerowego – gospodarczego, z uwzględnieniem naniesionych poprawek.
Wynik głosowania: „za” - 9 głosów, „przeciw” - 2 głosy, „wstrzymało się” - 3 głosy (jeden z radnych nie brał udziału w głosowaniu).
Oświadczenie Nr 7/09/V zostało przyjęte.
 
Ad 20. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza.
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka przedstawiła najważniejsze spotkania i wydarzenia, które miały miejsce w okresie międzysesyjnym.
 
Ad 21. Informacje Przewodniczącego Rady.
Radni Maciej Stelmachowski i Maciej Schneider opuścili obrady ok. godz. 20.00.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przedstawił następujące pisma (wszystkie pisma stanowią załączniki do niniejszego protokołu):
 • wniosek od pani Beaty Rzeźnik-Kerber o zmianę planu miejscowego,
 • pismo od mieszkańców ul. Żwirowej dotyczące uciążliwości boiska Orlik (w zamian za utrudnienia, domagają się rekompensaty w postaci utwardzenia ul. Żwirowej),
 • pismo od Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości (Przewodniczący Rady Marek Błajecki powiedział, że powyższe pismo będzie rozpatrywane na spotkaniach komisji).
Następnie Przewodniczący Rady Marek Błajecki odczytał fragmenty opinii prawnych w sprawie: możliwości kontrolowania Biblioteki Miejskiej oraz zasad działania Komisji Rewizyjnej. W związku z dyskusją i rozbieżnymi opiniami co do działania Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Rady Marek Błajecki zaproponował zorganizowanie spotkania członków tejże Komisji z panią mecenas oraz Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącym Rady.
Następnie Przewodniczący Rady Marek Błajecki odczytał kolejne pisma:
 • pismo od radnej Urszuli Rudzińskiej dotyczące terminów zwoływania spotkań Komisji Rewizyjnej,
 • dwa pisma radnego Zbigniewa Czyża dotyczące niewypłacania diet radnemu. Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że dekretowała oba pisma na Przewodniczącego Rady, ponieważ dotyczą diet dla radnych. Następnie pani Burmistrz zwróciła się do pani mecenas o udzielenie wyjaśnień w tej sprawie. Mecenas Elżbieta Celichowska powiedziała, że dotychczas za niezłożenie oświadczenia majątkowego art. 24k ustawy o samorządzie gminnym przewidywał niewypłacanie radnemu diety, natomiast znowelizowany tekst wspomnianej ustawy przewiduje utratę mandatu, jednakże nowe przepisy obowiązują dopiero od przyszłej kadencji. Zdaniem pani mecenas obecnie wytworzyła się luka prawna i za niezłożenie oświadczenia majątkowego nie grożą żadne konsekwencje, zatem należy wypłacić radnemu zaległe diety.
Radny Zbigniew Czyż powiedział, że swoje oświadczenie majątkowe złożył 10 listopada, po tym jak otrzymał zaświadczenie o wysokości przychodów z tytułu otrzymywanych w 2008 roku diet.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka przedstawiła panią Joannę Hejnowicz, która została kierownikiem Centrum Animacji Sportu. Pani Burmistrz podkreśliła, że pani Joanna Hejnowicz podczas rozmowy kwalifikacyjnej przedstawiła najlepszy program rozwoju sportu i rekreacji.
 
Ad 22. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
W związku z brakiem interpelacji, zapytań i wniosków radnych Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.
Ad 23. Wolne głosy.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zwrócił uwagę na rozjeżdżającą się jezdnię na Rynku i zapytał kto za to zapłaci? Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych Barbara Mulczyńska-Dywan powiedziała, że prowadzenie wykopów i praca wibromłota na budowie na Rynku spowodowały osunięcie się gruntu. Po wystosowaniu stosownych pism, sprawa jest kontrolowana przez inspektora nadzoru, a koszty naprawy jezdni nie będą ponoszone przez Urząd.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka przekazała informację, że internat przy liceum nie będzie remontowany, w związku z czym z jego pomieszczeń nadal będzie mogło korzystać Gimnazjum nr 2.
 
Ad 24. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zaprosił na kolejną sesję, która odbędzie się 16 grudnia i o godz. 20.40 zakończył obrady.
 
Protokolant
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Marek Błajecki
 
Lista wiadomości