Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 44/09/V z 44 sesji Rady Miasta Puszczykowa, która miała miejsce dnia 16 grudnia 2009 r. w sali sesyjnej w budynku przy ul. Wysokiej 1

Protokół nr 44/09/V
z 44 sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która miała miejsce dnia 16 grudnia 2009 r.
w sali sesyjnej w budynku przy ul. Wysokiej 1
 
Godz. rozpoczęcia: 17.00
Godz. zakończenia: 18.40
 
Ad 1. Otwarcie sesji.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki otworzył obrady, przywitał zgromadzonych gości i radnych oraz stwierdził quorum. Następnie Przewodniczący Rady Marek Błajecki poinformował o usprawiedliwionej nieobecności radnych: Zbigniewa Czyża, Eweliny Marcinkowskiej i Macieja Schneidera oraz stwierdził chwilową nieobecność radnego Macieja Stelmachowskiego.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przyjęcie porządku obrad.
W związku z brakiem uwag do zaproponowanego porządku obrad, przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad jego przyjęciem.
Wynik głosowania: „za” - 11 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się – 0.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
 
Przyjęty porządek obrad.
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr 43/09/V z dnia 25 listopada 2009 r.
 4. Prezentacja Programu Organizacji Ruchu Drogowego w Puszczykowie.
 5. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Miasta Puszczykowa.
 6. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowie.
 7. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej.
 8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Puszczykowo na lata 2009 – 2012.
 9. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.
 10. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza.
 11. Informacje Przewodniczącego Rady.
 12. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 13. Wolne głosy.
 14. Zamknięcie sesji.
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 43/09/V z dnia 25 listopada 2009 r.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 43/09/V.
Wynik głosowania: „za” - 10 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1 głos.
Protokół nr 43/09/V z dnia 25 listopada 2009 r. został przyjęty.
O godz. 17.07 do obradujących dołączył radny Maciej Stelmachowski, który przyniósł Betlejemskie Światło Pokoju.
 
Ad 4. Prezentacja Programu Organizacji Ruchu Drogowego w Puszczykowie.
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Remigiusz Motycki poinformował, że na zlecenie Urzędu Miejskiego powstała ewidencja dróg gminnych (z częściową foto rejestracją dróg), którą przygotowała firma Lehmann z Konina. Ta sama firma przygotowała również Program Organizacji Ruchu Drogowego w Puszczykowie. Pan Remigiusz Motycki przedstawił panów Marcina Kitę i Wojciecha Kowalewskiego z firmy Lehmann, którzy omówili ww. Program.
Pan Wojciech Kowalewski powiedział, że Puszczykowo można sprowadzić do strefy ograniczonej prędkości do 40 km/h, którą później można by zmniejszyć do 30 km/h z tzw. szykanami. Zostanie zachowane pierwszeństwo przejazdu na głównych ulicach (ul. Poznańskiej, drodze prowadzącej od Trasy Kórnickiej do Poznania, ul. Dworcowej) oraz stosowanie zasady pierwszeństwa przejazdu z prawej strony na pozostałych ulicach. Pan Wojciech Kowalewski powiedział, że takie rozwiązanie organizacji ruchu drogowego sprawdziło się w innych krajach, np. w Niemczech.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka zapytała czy rozważano wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na wybranych ulicach? Pan Wojciech Kowalewski odpowiedział, że w Programie pozostawiono ruch dwukierunkowy, ponieważ ruch jednokierunkowy generuje większą prędkość, niemniej jednak jeśli będą takie sugestie, można do projektu Programu wprowadzić ruch jednokierunkowy na poszczególnych ulicach.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że na niektórych ulicach ruch jednokierunkowy został już wprowadzany i budzi kontrowersje. Pan Wojciech Kowalewski zaznaczył, że ruch jednokierunkowy generuje także wzrost natężenia ruchu oraz ilości spalin.
Radna Urszula Rudzińska zapytała czy poddano analizie kwestię szerokości dróg, tonażu samochodów, które mogłyby wjeżdżać na poszczególne ulice oraz promień skrętu na rondach (czy umożliwia wjazd tirów)? Pan Wojciech Kowalewski odpowiedział, że nie chciałby uniemożliwić wjazdu do miasta jakimkolwiek samochodom dostawczym oraz zaznaczył, że ronda w Puszczykowie zostały wykonane zgodnie z prawem budowlanym i duże samochody są w stanie przez nie przejechać.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zauważył, że w związku z często zakorkowaną trasą na Wrocław, kierowcy tirów skracają drogę i jadąc przez Puszczykowo niszczą nasze ulice.
Radna Urszula Rudzińska zwróciła uwagę na promień skrętu z ul. Wysokiej na ul. Poznańską (przy cmentarzu), gdzie nieustannie przewracane są słupki informacyjne. Radna Urszula Rudzińska powiedziała, że w niektórych miastach śródmieście jest zamykane dla samochodów ciężarowych. Pan Wojciech Kowalewski zaproponował stosowanie ograniczeń fizycznych, polegających na zawężeniu światła jezdni. Pan Wojciech Kowalewski powiedział, że słupki można przestawić, ponieważ znaki mogą znajdować się w odległości 2 metrów od jezdni.
Pan Mikołaj Pietraszak Dmowski zapytał o pomysł na ograniczenie prędkości na ul. Ratajskiego, gdzie ze względu na uciążliwy hałas, mieszkańcy budują mury, które zakłócają krajobraz. Pan Wojciech Kowalewski zaproponował podniesienie prędkości do 70 km/h, ponieważ przy prędkości do 60 km/h słychać głównie silnik samochodu, natomiast powyżej 60 km/h słyszalne są opony.
Zdaniem radnej Urszuli Rudzińskiej można wprowadzić ograniczenie tonażu i nie wpuszczać samochodów 30-tonowych, ponieważ w mieście nie ma dużych zakładów przemysłowych, do których musiałyby dojeżdżać tiry (dla lokalnych przedsiębiorców zapewne wystarczy średni transport), dlatego przyzwolenie na wjazd do miasta samochodów o każdej masie jest zbędne.
Pan Wojciech Kowalewski powiedział, że jeżeli mieszkańcy stwierdzą, że w Puszczykowie wystarczy 15-tonowy transport, wówczas pojawi się odpowiednie oznakowanie.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że sugestie radnych należy uwzględnić w opracowaniu Programu Organizacji Ruchu Drogowego i warto byłoby żeby z tego opracowania wynikało, że w specyficznym mieście Puszczykowie, w którym dążymy do uspokojenia ruchu, wskazane byłoby ograniczenie tonażu wjeżdżających samochodów.
Pan Wojciech Kowalewski powiedział, że takie rozwiązanie wejdzie w kompetencje Zarządu Dróg Wojewódzkich, ponieważ zajdzie konieczność ustawienia dodatkowych znaków przy drogach wojewódzkich.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zakończył dyskusję na temat Programu Organizacji Ruchu Drogowego, informując jednocześnie, że powyższy temat będzie jeszcze przez Radę omawiany. Przewodniczący Rady Marek Błajecki wyraził chęć zapoznania się z Programem Organizacji Ruchu Drogowego po uwzględnieniu zgłoszonych dzisiaj uwag.
 
Ad 5. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Miasta Puszczykowa.
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Gruntami przedstawił projekt uchwały informując, że dotyczy on działki (773 m2) przy ul. Reymonta. Dotychczasowy użytkownik nieruchomości zwrócił się z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Według sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego opinii, różnica między wartością jako prawa własności omawianej nieruchomości a wartością prawa użytkowania wieczystego wynosi 63.706 zł. Udzielenie bonifikaty w wysokości 90 % pozwoli uzyskać kwotę ponad 6.360 zł. Dotychczasowy użytkownik wieczysty zapoznał się z opinią rzeczoznawcy i mimo wysokiej kwoty zobowiązał się do jej uiszczenia.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przedstawił wynik głosowania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta nad ww. projektem uchwały: 5 głosów „za”.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przypomniał, że podczas spotkania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta rozmawiano o tym, że wycena omawianej działki została wykonana na podstawie kwot z 2005 roku. Kwoty wycen powinny zostać uaktualnione, żeby zmobilizować użytkowników nieruchomości do przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zwrócił uwagę, że we wszystkich przedłożonych projektach uchwał uzasadnienie znajduje się na osobnej stronie, a zdaniem Wiceprzewodniczącego Rady uzasadnienie powinno zostać umieszczone na tej samej stronie co tekst uchwały, żeby całość była bardziej czytelna dla mieszkańców.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki powiedział, że należy wrócić do przyjętego wcześniej sposobu pisania projektów uchwał z uzasadnieniem na tej samej stronie.
Ponownie głos zabrał pan Waldemar Luther, który poinformował, że po 4 latach od wejścia w życie nowelizacji opłat, w tym roku sporządziliśmy dla pozostałych (ok. 100) użytkowników wieczystych, którzy nie przekształcili prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ani nie wyrazili takiej woli, zmianę stawki opłaty użytkowania wieczystego i systematycznie wysyłamy zawiadomienia do 42 podmiotów. Dla pozostałych 50 podmiotów odebrane zostały opinie rzeczoznawców i do końca grudnia wysłane zostaną zawiadomienia z wypowiedzeniem dotychczasowych stawek i propozycją nowych stawek użytkowania wieczystego, które są dosyć wysokie.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zapytał o wysokość stawki po takiej zmianie? Pan Waldemar Luther odpowiedział, że pod względem procentowym nie zmienia się nic, ponieważ ciągle jest to 1 % wartości nieruchomości, ale kwotowo stawka wzrasta o 1000 %.
Radna Urszula Rudzińska zapytała o wysokość udzielanej bonifikaty w przypadku osoby, która nabyła prawo użytkowania wieczystego w latach 60., a innej osoby, która takie prawo nabyła w latach 80. Pan Waldemar Luther powiedział, że udzielanie bonifikaty w wysokości 90 % zostało wprowadzone po wejściu w życie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na przełomie 2005 i 2006 roku. Natomiast ustalenie wartości prawa użytkowania wieczystego jest odwrotnie proporcjonalne do długości trwania tego prawa.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za” - 12 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 256/09/V została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 6. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowie.
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Gruntami przedstawił projekt uchwały informując, że w związku z zakwalifikowaniem działek nabytych przez miasto Puszczykowo w wyniku podziału, dokonanego przez właściciela nieruchomości, Urząd proponuje nazwać boczną ulicę od ul. Sobieskiego – ulicą Tenisową, ze względu na znajdującą się w tym miejscu halę tenisową Angie (łatwość lokalizacji ulicy poprzez znajdujący się tam obiekt sportowy).
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przedstawił wynik głosowania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta nad ww. projektem uchwały: 5 głosów „za”.
Radna Urszula Rudzińska powiedziała, że w pobliżu nowo powstałej ulicy ma powstać kolejny obiekt sportowy (basen), dlatego złożyła wniosek o nadanie nazwy: Sportowa.
Następnie Przewodniczący Rady Marek Błajecki udzielił głosu mieszkańcowi panu Mikołajowi Pietraszak Dmowskiemu, który powiedział, że czując się zobowiązany wobec swoich przodków, zmuszony jest poruszyć oburzającą go kwestię znikających z miasta starych, pięknych, emaliowanych tablic z nazwami ulic (granatowe z białym napisem), które zastępowane są tablicami (z charakteru niemieckimi) białymi z czarnym liternictwem, odbiegającymi od polskiej tradycji. Pan Mikołaj Pietraszak Dmowski przypomniał, że po odzyskaniu niepodległości, Polacy wymienili niemiecki szyldy, zmieniając czcionkę i kolor tablic. Ta sama sytuacja miała miejsce po II wojnie światowej. Zdaniem Pana Mikołaja Pietraszak Dmowskiego swoistym regresem jest zastępowanie szlachetnych i czytelnych tablic, tablicami gorszej jakości.
Pan Mikołaj Pietraszak Dmowski pokazał radnym numer Kroniki Miasta Poznania pt. Okupacja.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki powiedział, że ten temat będzie podejmowany podczas spotkań komisji Rady Miasta.
Następnie Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad wnioskiem radnej Urszuli Rudzińskiej o nadanie ulicy nazwy Sportowa.
Wynik głosowania: „za” - 1 głos, „przeciw” - 4 głosy, „wstrzymało się” - 7 głosów.
Wniosek został odrzucony.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowie (Tenisowa).
Wynik głosowania: „za” - 11 głosów, „przeciw” - 1 głos, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 257/09/V została przyjęta.
 
Ad 7. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poinformował, że pięcioro członków Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta było przeciwnych przyjęciu ww. projektu uchwały. Zdaniem Przewodniczącego Rady Marka Błajeckiego mimo, iż burmistrz ma obowiązek pozyskiwać wpływy do budżetu miasta, taka uchwała jest nie do przyjęcia w Puszczykowie.
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Gruntami przedstawił projekt uchwały dotyczący ustalenia wysokości stawek opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy infrastruktury technicznej (np. wybudowania drogi, wodociągu i kanalizacji). Pan Waldemar Luther przedstawił wysokość stawek zaproponowanych przez Urząd: 25 % (droga, kanalizacja) i 15 % (wodociągi). Zgodnie z oceną rzeczoznawcy wartość nieruchomości przyległych do np. nowo wybudowanej ulicy wzrasta o ponad 10 %.
Zgodnie z kierunkiem orzecznictwa sądów administracyjnych podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej jest obowiązkiem rady gminy. Dopiero po jej przyjęciu burmistrz może ustalić naliczenie opłaty w stosunku do poszczególnych kategorii mieszkańców. Pan Waldemar Luther poinformował, że dotarł do pisma z Ministerstwa Finansów do Regionalnych Izb Obrachunkowych ze stanowiskiem w sprawie nadzoru nad uchwałami jednostek samorządu terytorialnego dotyczącymi ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów opłatę adiacencką należy zakwalifikować do opłat, o których mówi art. 2 § 1 ordynacji podatkowej. Dlatego uchwały rady gminy bezpośrednio związane z tą opłatą i ustalenie jej wysokości mieszczą się w kategorii spraw opłat lokalnych i objęte są nadzorem Regionalnych Izb Obrachunkowych. Pan Waldemar Luther dodał, że niepodjęcie przez Radę takiej uchwały będzie niekorzystną sytuacją, w przypadku kontroli wykonywania dochodów własnych przez samorząd gminny.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki powiedział, że przytoczony przez pana Waldemara Luthera casus dotyczył uchwały z zerową stawką opłaty adiacenckiej, dlatego została unieważniona. Natomiast Przewodniczący Rady Marek Błajecki proponuje w ogóle takiej uchwały nie przyjąć.
Radny Krzysztof Jopek zgodził się z Przewodniczącym Rady Markiem Błajeckim i powiedział, że podjęcie takiej uchwały będzie niejako karaniem tych mieszkańców, którzy długo czekają np. na utwardzenie drogi (w stosunku do tych mieszkańców, którzy mieszkają przy już utwardzonej ulicy). Zdaniem radnego Krzysztofa Jopka byłoby to nieprzestrzeganiem przez Radę sprawiedliwości społecznej.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powiedział, że ma zastrzeżenia co do tego, że miasto jest inwestorem i to właśnie miastu zostają w jakiś sposób zwracane pieniądze, natomiast sieci wodociągów i kanalizacji budowane są przez Aquanet, a sieć energetyczna przez Eneę. Zatem nie do końca miasto ponosi koszty tych mediów. Jedynie utwardzenie drogi i budowa chodników należą do zadań miasta. Zdaniem Wiceprzewodniczącego Rady Janusza Szafarkiewicza środki, które można by uzyskać dzięki podjęciu uchwały o opłatach adiacenckich, przydałyby się zwłaszcza przy konieczności wykupu przez miasto niektórych gruntów. Jednakże na pewno tę uchwałę należałoby przeredagować i napisać czytelniej.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że oświetlenie i kanalizację miasto buduje z własnych środków, a potem przekazuje aportem Aquanetowi, którego miasto jest udziałowcem. Pani Burmistrz podkreśliła, że bezspornie doprowadzenie wody i prądu podnosi wartość nieruchomości.
Radny Władysław Hetman złożył wniosek o przeprowadzenie głosowania imiennego nad omawianym projektem uchwały.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad wnioskiem radnego Władysława Hetmana.
Wynik głosowania: „za” - 7 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 5 głosów.
Wniosek został przyjęty.
 
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie imienne nad przyjęciem uchwały w sprawie: wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej.
Stanisław Balbierz - jestem przeciw
Andrzej Balcerek - jestem przeciw
Marek Błajecki - jestem przeciw
Andrzej Dettloff - jestem przeciw
Róża Grześkowiak - jestem przeciw
Władysław Hetman - jestem przeciw
Krzysztof Jopek - jestem przeciw
Danuta Panek-Janc - jestem przeciw
Ewa Pietrzak - jestem przeciw
Urszula Rudzińska - jestem przeciw
Maciej Stelmachowski - jestem przeciw
Janusz Szafarkiewicz - jestem przeciw
Wynik głosowania: „za” - 0, „przeciw” - 12 głosów, „wstrzymało się” - 0.
Projekt uchwały został odrzucony.
 
Ad 8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Puszczykowo na lata 2009 – 2012.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami pani Alina Stempniak poinformowała, że obowiązek przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami wynika z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 roku. Zgodnie z tą ustawą, organy administracji publicznej zobowiązane są do podejmowania działań zapewniających warunki prawne, organizacyjne i finansowe, umożliwiające trwałą ochronę zabytków, ich utrzymanie i zagospodarowanie. Częścią integralną Programu jest gminna ewidencja zabytków, która dla miasta Puszczykowa oznacza wykaz 221 obiektów, podlegających wszelkim działaniom ochronnym. Gminna ewidencja zabytków jest również podstawą do przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami. Pani Alina Stempniak poinformowała, że Program sporządza się na 4 lata, natomiast co 2 lata Burmistrz przedstawia Radzie Miasta sprawozdanie z realizacji Programu.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki dodał, że w Programie zawartych zostało 19 obiektów, dla których można uzyskać dofinansowanie.
Pani Alina Stempniak powiedziała, że w skład gminnej ewidencji zabytków wchodzą obiekty, które są wpisane do rejestru zabytków i wszystkie pozostałe, które podlegają wszelkim innym działaniom ochronnym.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że w Programie wprowadzone zostały drobne poprawki „literówek” i korekty stylistyczne.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zapytał o pkt 6 uzasadnienia do projektu uchwały. Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że pkt 6 uzasadnienia jest cytatem z ustawy i mówi o sposobie zagospodarowania zabytków i sposobie ich przeznaczenia, czyli funkcji tych obiektów, czy to utrzymania funkcji mieszkalnej czy wprowadzenia funkcji turystycznej pod odpowiednią kontrolą i pod warunkiem wydania odpowiednich decyzji administracyjnych.
Mecenas Elżbieta Celichowska w uzupełnieniu dodała, że może być mowa o wykorzystaniu zabytków, np. proboszcz może nie wyrazić zgody na wykonywanie w zabytkowym kościele koncertów innych niż religijne albo właściciel zabytkowego domu może nie zgodzić się na umieszczanie fotografii swojego domu w folderach promocyjnych miasta.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka potwierdziła, że chodzi o współpracę właścicieli obiektów zabytkowych z miastem.
Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu Danuta Panek-Janc przedstawiła wynik głosowania Komisji nad ww. projektem uchwały: 6 głosów „za” (1 głos „przeciw”) oraz poinformowała, że omawiany Program budzi niepokój wśród mieszkańców, głównie spowodowany niewiedzą. Wnioskiem Komisji Edukacji Kultury i Sportu było podanie informacji w prasie odnośnie Programu i wyjaśnienie co niesie ze sobą wpis do gminnej ewidencji zabytków.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przedstawił wynik głosowania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta nad ww. projektem uchwały: 5 głosów „za”.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka zapewniła, że w prasie pojawi się informacja na ten temat Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.
 
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Puszczykowo na lata 2009 – 2012.
Wynik głosowania: „za” - 9 głosów, „przeciw” - 2 głosy, „wstrzymało się” - 1 głos.
Uchwała Nr 258/09/V została przyjęta.
 
Ad 9. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami pani Alina Stempniak poinformowała, że powyższy projekt uchwały zawiera zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Obecnie w rejestrze zabytków znajduje się 19 obiektów, w tym m.in.: dwa dworce kolejowe, kościół w Puszczykowie, dom zakonny w Puszczykówku, kaplica cmentarna i cmentarz oraz domy mieszkalne (także komunalne).
Powyższy projekt uchwały zawiera regulamin obowiązujący przy ubieganiu się o dotacje na prace konserwatorskie. Wykaz dotacji oraz kwotę dotacji na kolejny rok Burmistrz przedstawia Radzie Miasta jako załącznik do budżetu.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.
 
Wynik głosowania: „za” - 8 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 4 głosy.
Uchwała Nr 259/09/V została przyjęta.
 
Ad 10. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza.
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka przedstawiła najważniejsze spotkania i wydarzenia, które miały miejsce w okresie międzysesyjnym.
 
Ad 11. Informacje Przewodniczącego Rady.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poinformował, że nie wpłynęły żadne pisma.
Następnie Przewodniczący Rady Marek Błajecki przedstawił propozycję terminów sesji w 2010 roku. Ustalono, że kolejna sesja (budżetowa) odbędzie się 20 stycznia 2010 r.
 
Ad 12. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
Radny Stanisław Balbierz zwrócił uwagę, że firmy budowlane, realizujące inwestycje drogowe nie mają swoich szaletów. Następnie radny Stanisław Balbierz przypomniał o obowiązku ustawiania tablic informujących o wykonywanych pracach budowlanych.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zwrócił uwagę na długi czas wykonywania prac budowlanych na ul. Jodłowej.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że firmy budowlane zostaną zobowiązane do postawienia przenośnych szaletów.
Radny Andrzej Balcerek zadał następujące pytania:
 1. Czy prawdą jest, że Referat Ochrony Środowiska otrzymał ok. 8 tys. zł nagrody za opracowanie programu azbestowego?
 2. Czy wydane zostały pieniądze miejskie na opracowanie wniosków na pozyskanie funduszy europejskich dla Stowarzyszenia Mikroregionu WPN?
 3. Czy znany jest wyrok wojewódzkiego sądu administracyjnego w sprawie ważności oświadczeń podejmowanych przez Radę Miasta?
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiadając na pierwsze pytanie poinformowała, że panie Żyżak i Kozeńska otrzymały umowy zlecenia (każda na kwotę 2 tys. zł) na przygotowanie inwentaryzacji azbestu i opracowanie programu likwidacji azbestu w mieście Puszczykowie, jako zadanie poza zakresem obowiązków. Pani Burmistrz zaznaczyła, że gdyby nie wykonały tego pracownice Urzędu, trzeba byłoby zlecić przygotowanie opracowania firmie zewnętrznej.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że odpowiedź na pytanie drugie, brzmi: nie.
Zdaniem Burmistrz Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej pytanie trzecie jest niejasne.
Radny Andrzej Balcerek doprecyzował pytanie, informując o ogłoszonym w dniu dzisiejszym wyroku sądu.
Mecenas Elżbieta Celichowska odpowiedziała, że dzisiaj był termin publikacyjny wyroku, który pani mecenas przekaże jutro. Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o przekazanie radnym treści wyroku drogą e-mailową.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wypowiedziała się w sprawie oświadczeń Rady Miasta, mówiąc że niedorzecznym było dla niej zwracanie się z prośbą do Rady o przyjęcie oświadczenia w sprawie stawiania pawilonu na terenie byłego MOSiR-u, skoro jeden wyrok sądu neguje takie oświadczenia. Niemniej jednak doszło do przyjęcia takiego oświadczenia.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powiedział, że według jego wiedzy, sąd orzekł nieważność oświadczeń Rady Miasta, które były jakoby poza planem zagospodarowania przestrzennego. Natomiast podjęcie przez Radę ostatniego oświadczenia było jak najbardziej słuszne, ponieważ było związane z terenem, na którym nie wszędzie obowiązywał miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Radna Urszula Rudzińska przekazała głos mieszkanki ul. Mickiewicza, która zgłasza problem wjazdu na tę ulicę od strony lasu (ulica jest traktowana jako parking dla samochodów z sąsiednich posesji, prowadzących inwestycje budowlane). Radna Urszula Rudzińska zapytała czy miasto może zwrócić się do Wielkopolskiego Parku Narodowego o ograniczenie ruchu w tym miejscu i ustawienie znaku ograniczającego wjazd tylko dla mieszkańców ulicy.
Następnie radna Urszula Rudzińska zapytała czy wymagane i przestrzegane jest stawianie przenośnych szaletów na posesjach, na których odbywają się inwestycje budowlane (tak jak obowiązkiem jest stawianie pojemników na odpady budowlane).
Komendant Straży Miejskiej pan Dariusz Borowski odpowiedział, że na ulicy Mickiewicza, w kierunku do lasu ustawiony został znak zakazu ruchu, niedotyczący mieszkańców (taki sam znak stanął z drugiej strony na ul. Cyryla Ratajskiego w kierunku duktu leśnego). Komendant Straży Miejskiej pan Dariusz Borowski poinformował również o rozmowie przeprowadzonej z kierownikiem budowy, który został zobowiązany do postawienia przenośnych toalet na terenie budowy.
Radna Ewa Pietrzak zwróciła uwagę, że po obu stronach ulicy Bema, stoją znaki zakazujące zatrzymywania się. Komendant Straży Miejskiej pan Dariusz Borowski wyjaśnił, że od co najmniej dwóch lat te znaki stoją na ul. Bema i były postawione na wniosek mieszkańców, którym osoby przyjeżdżające do szpitala zastawiały bramy oraz parkowały na pasie zieleni.
Następnie radna Ewa Pietrzak zapytała czy prawdą jest, że Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka zrezygnowała z prowadzonych z prezesem szpitala rozmów dotyczących rozbudowy parkingu?
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedziała, że nie jest prawdą pogłoska o rezygnacji z jakichkolwiek rozmów, ponieważ do żadnych konkretnych rozmów nie doszło. Pani Burmistrz zaznaczyła, że miasto nie otrzymało odpowiedzi od szpitala, ale w obecnej sytuacji, gdy szpitalem kieruje nowy prezes, można takie rozmowy podjąć na nowo, jednakże mało prawdopodobne jest, by miasto samodzielnie wybudowało parking na terenie, który należy do szpitala.
Radna Ewa Pietrzak poprosiła o odpowiednią informację na ten temat w „Echu Puszczykowa”, ponieważ mieszkańcy uważają, że pani Burmistrz powinna zadbać o ich wygodę.
 
Ad 13. Wolne głosy.
Radny Maciej Stelmachowski, który przyniósł Betlejemskie Światło Pokoju, opowiedział historię jego podróży, ideę zapoczątkowanej w Austrii akcji, która toczy się już od 1986 roku oraz poinformował, że tegoroczne przesłanie Betlejemskiego Światła Pokoju brzmi: „Wszyscy rodzimy się do służby”. Następnie radny Maciej Stelmachowski w imieniu harcerzy oraz własnym złożył wyrazy szacunku oraz życzenia świąteczne radnym oraz urzędnikom, przekazując na ręce pani Burmistrz oraz Przewodniczącego Rady Betlejemskie Światło Pokoju.
 
Ad 14. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zaprosił na kolejną sesję, która odbędzie się 20 stycznia 2010 roku i o godz. 18.40 zakończył obrady.
 
 
Protokolant
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Marek Błajecki
 
Lista wiadomości