Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 45/10/V z 45 sesji Rady Miasta Puszczykowa, która miała miejsce dnia 20 stycznia 2010 r. w sali sesyjnej w budynku przy ul. Wysokiej 1

Protokół nr 45/10/V
z 45 sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która miała miejsce dnia 20 stycznia 2010 r.
w sali sesyjnej w budynku przy ul. Wysokiej 1
Godz. rozpoczęcia: 17.00
Godz. zakończenia: 19.30
 
Ad 1. Otwarcie sesji.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki otworzył obrady, przywitał zgromadzonych gości i radnych oraz stwierdził quorum. Następnie Przewodniczący Rady Marek Błajecki poinformował o usprawiedliwionej nieobecności radnego Macieja Stelmachowskiego.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przyjęcie porządku obrad.
W związku z brakiem uwag do zaproponowanego porządku obrad, Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad jego przyjęciem.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się – 0.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
 
Przyjęty porządek obrad.
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr 44/09/V z dnia 16 grudnia 2009 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa za rok 2009.
 5. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2010.
 6. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe.
 7. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 183/09/V z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa.
 8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 9. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 10. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu położonego w obrębie geodezyjnym Niwka, części działki nr 971/5.
 11. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 150/05/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 8.02.2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów nadwarciańskich położonych w Puszczykowie w rejonie ulic: C. Ratajskiego i Nadwarciańskiej.
 12. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010.
 13. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: utworzenia osiedla Niwka Stara w Puszczykowie oraz nadania mu statutu.
 14. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: budżetu na rok 2010.
 15. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza.
 16. Informacje Przewodniczącego Rady.
 17. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 18. Wolne głosy.
 19. Zamknięcie sesji.
Ad. 3. Przyjęcie protokołu nr 44/09/V z dnia 16 grudnia 2009 r.
W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 44/09/V.
Wynik głosowania: „za” - 11 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 3 głosy.
Protokół nr 44/09/V z dnia 16 grudnia 2009 r. został przyjęty.
 
Ad 4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa za rok 2009.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa za rok 2009 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał czy są jakieś uwagi lub zapytania do przedłożonego Sprawozdania. Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady Marek Błajecki poinformował, że niniejszym Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę do wiadomości.
 
Ad 5. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2010.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poinformował, że tematyka sesji jest umowna i stanowi jedynie propozycję.
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Urszula Rudzińska zaproponowała, aby dodatkowym tematem wrześniowej sesji był: „Porządek i bezpieczeństwo w mieście”.
Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu Danuta Panek-Janc zwróciła się z prośbą, aby zamienić tematy z sesji planowanych w maju i czerwcu.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2010, z uwzględnieniem poprawek zgłoszonych przez radne: Urszulę Rudzińską i Danutę Panek-Janc.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 260/10/V została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 6. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe.
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Gruntami przedstawił powyższy projekt uchwały informując, że jest to kolejna uchwała przekształcająca prawo użytkowania wieczystego w prawo własności i dotyczy trzech nieruchomości położonych w obrębie Niwka. Omawiane działki zostały oddane w użytkowanie wieczyste w 1959 i 1988 roku. Działki nr 498 i 499 położone są przy ul. Niezłomnych, natomiast działka nr 130/8 leży przy bocznej drodze od ul. Dworcowej. Operat szacunkowy, ustalający wartość opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności został sporządzony w grudniu 2009 roku. Cena jednostkowa za metr kwadratowy własności wyniosła – 320 zł (dla działek nr 498 i 499) oraz 280 zł (dla działki nr 130/8). Wysokość opłaty przed udzieleniem bonifikaty jest związana z czasem trwania użytkowania wieczystego – im dłuższy czas użytkowania upłynął, tym opłata jest wyższa. Działki nr 498 i 499 zabudowane są budynkami jednorodzinnymi (tzw. bliźniak), natomiast działka nr 130/8 zabudowana jest budynkiem wielorodzinnym, w którym mieszka 4 właścicieli lokali.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider poinformował, że wszyscy członkowie opowiedzieli się za przyjęciem ww. projektu uchwały, jednakże zgłoszone zostały uwagi co do braku czytelności map w wersji papierowej.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 261/10/V została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 7. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 183/09/V z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa.
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Gruntami przedstawił powyższy projekt uchwały informując, że zmiana polega na wykreśleniu z treści Uchwały Nr 183/09/V kwoty 41.875,00 zł, ustalonej na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego z 2008 roku, a która zgodnie z przepisami, po roku straciła aktualność. Pan Waldemar Luther poinformował, że sporządzona została nowa wycena, która jest o prawie 10 tys. zł wyższa od poprzedniej. Ponadto propozycją Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta było, aby nowy zapis uściślić dodając wyraz aktualnym. Wówczas dodany zapis brzmiałby: za cenę nie niższą od określonej w aktualnym operacie szacunkowym.
Pan Waldemar Luther powiedział, że dotychczasowy dzierżawca nieruchomości przyjął propozycję zmiany i podwyższenia opłaty.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider poinformował, że z uwzględnieniem poprawki, o której powiedział pan Waldemar Luther, wszyscy członkowie byli za przyjęciem ww. projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 183/09/V z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, z uwzględnieniem wniesionej poprawki.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 262/10/V została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Gruntami przedstawił powyższy projekt uchwały informując, że jego wywołanie wynikło ze zmiany przebiegu granic dwóch działek przy ul. Norwida. W trakcie przebudowy ulicy został zmodernizowany odcinek chodnika, wzdłuż działek nr 375 i 374 i powstały 2 niewielkie działki o powierzchni 17 i 18 m2. Po uzgodnieniach z właścicielami tych działek, wykonany został projekt podziału. W związku z tym, że podział był wykonany przez Urząd, konieczna jest zgoda Rady Miasta na nabycie nieruchomości. Uzgodniona została cena za nabycie działki nr 374/2 w wysokości 200 zł/m2, co przy powierzchni 18 m2 daje kwotę 3600 zł.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider poinformował, że wszyscy członkowie opowiedzieli się za przyjęciem ww. projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 263/10/V została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 9. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Gruntami przedstawił powyższy projekt uchwały informując, że dotyczy on części ul. Wiązowej (przy zbiegu z ul. Langego). Teren, o którym mówi projekt uchwały leży pomiędzy linią drzew a linią płotu i nigdy nie był wyodrębniony geodezyjnie. Obecnie został wydzielony, ma nr 1914/3 i powierzchnię 80 m2.
Pan Waldemar Luther powiedział, że Urząd doszedł do porozumienia z właścicielem nieruchomości, uzgadniając że cena nabycia wyniesie 200 zł/m2 (cena zdecydowanie odbiega od cen ustalanych w postępowaniu administracyjnym przez Starostwo).
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider poinformował, że wszyscy członkowie opowiedzieli się za przyjęciem ww. projektu uchwały.
Radny Krzysztof Jopek odnosząc się do treści uzasadnienia do projektu uchwały, zapytał czy znana jest wartość nasadzeń drzew?
Pan Waldemar Luther odpowiedział, że wartość nasadzeń dotyczy trzech starych drzew i została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 6 tys. zł.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 264/10/V została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 10. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu położonego w obrębie geodezyjnym Niwka, części działki nr 971/5.
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Gruntami przedstawiając powyższy projekt uchwały poinformował, że został on przygotowany na wniosek Aquanetu. Projekt uchwały zakłada wyrażenie zgody na 10-letnią dzierżawę części działki nr 971/5 o powierzchni ok. 45,5 m2 (wymiary: 4,5 m na 9 m), położonej przy ul. Nadwarciańskiej. Omawiana działka leży pomiędzy drogą dojazdową do Eko-Rondo a płotem sąsiedniej nieruchomości i ma zapewnić obsługę oraz ewentualną wymianę czy naprawę urządzeń, mieszczących się w kontenerze obsługującym stację przepompowni i monitoringu ścieków w Puszczykowie.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider poinformował, że powyższy projekt uchwały nie był głosowany podczas obrad Komisji, ze względu na niemożność rozczytania mapy. Poza tym pojawiły się uwagi dotyczące długości dzierżawy oraz rozważenia możliwości sprzedaży działki.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o bardziej szczegółowe objaśnienie ww. projektu uchwały.
Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że na omawianej działce znajduje się kontener z urządzeniami monitorującymi przepompownię na terenie Puszczykowa. Do tego miejsca dochodzi kolektor sanitarny oraz inne urządzenia, tj. kable monitoringu. Obecnie zachodzi potrzeba wymiany niektórych urządzeń, natomiast Aquanet chcąc wykonać dokumentację musi mieć prawo dysponowania nieruchomością, a takie prawo daje mu dzierżawa. Pani Barbara Mulczyńska-Dywan dodała, że całość omawianej działki łączy ul. Nadwarciańską z ul. Niwka Stara, dlatego nie może być w tym przypadku mowy o sprzedaży terenu Aquanetowi, a jedynie o dzierżawie.
Radna Urszula Rudzińska zapytała czy w przyszłości byłaby możliwość zmiany miejsca kontenera?
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiedziała, że docelowo planuje się całkowitą likwidację kontenera. Obecnie Aquanet skłania się do tego, aby wszystkie stacje monitorujące znalazły się na poznańskich Garbarach, chociaż jakie będzie rozwiązanie ostateczne nie wiadomo.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał panią mecenas o możliwość rozwiązania umowy dzierżawy z Aqanetem, jeśli przeniesie kontener za wcześniej niż 10 lat.
Mecenas Elżbieta Celichowska odpowiedziała, że zawsze można rozwiązać umowę za porozumieniem stron.
Radny Stanisław Balbierz zauważył, że kontener miał zostać przeniesiony już w 2006 roku.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan powiedziała, że w bieżących planach inwestycyjnych Aquanetu nie ma informacji o przeniesieniu kontenera do 2020 r. Stąd też zaproponowany w projekcie uchwały 10-letni okres dzierżawy.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu położonego w obrębie geodezyjnym Niwka, części działki nr 971/5.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 265/10/V została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 11. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 150/05/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 8.02.2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów nadwarciańskich położonych w Puszczykowie w rejonie ulic: C. Ratajskiego i Nadwarciańskiej.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej pani Alina Stempniak przedstawiła projekt uchwały informując, że Uchwała Nr 150/05/IV z 8.02.2005 r. wyrażała zgodę na przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego dla terenów nadwarciańskich, obejmującego obszary zakola Warty oraz terenów, leżących wzdłuż lewego brzegu Warty, pomiędzy Zakolem a terenem piknikowym WPN. W latach 2005-06 powstawały kolejne projekty planu, następnie odbyły się warsztaty planistyczne, konsultacje w sprawie zagospodarowania tego terenu, zmieniła się własność terenu Zakola oraz struktura własności nieruchomości położonych przy ul. Cyryla Ratajskiego (między ul. C. Ratajskiego a Wartą). Zmieniło się również stanowisko niektórych właścicieli odnośnie planowanej w tym miejscu ścieżki pieszo-rowerowej. Dostęp do dotychczas funkcjonującej ścieżki został prawie całkowicie zamknięty. Aby nie blokować dalszych prac nad planem zagospodarowania powstała propozycja rozdzielenia tego obszaru na dwie odrębne strefy:
 • strefę zakola Warty, która jest własnością miasta,
 • pozostałą część, która składa się z fragmentów własności prywatnej i WPN.
Podział obszaru planu na dwie części pozwoli na kontynuację prac i dokończenie planu w dwóch niezależnych opracowaniach. Powyższy projekt uchwały był wstępnie konsultowany z członkami Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i uzyskał pozytywną opinię.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider przedstawił wynik głosowania Komisji nad ww. projektem uchwały: „za” - 4, „przeciw” - 0, „wstrzymało się”- 2. Podczas posiedzenia Komisji postawiono pytania o koszty związane z podziałem planu oraz o to, czy w związku z podziałem planu, sytuacja negocjacyjna miasta w przypadku rozmów z właścicielami górnej części Zakola będzie lepsza czy gorsza.
Pani Alina Stempniak powiedziała, że pani projektant zaproponowała kwotę ok. 8 tys. zł, o ile część Zakola pozostanie w dotychczasowym kształcie, a druga będzie wymagała przeprojektowania.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka w uzupełnieniu dodała, że kontynuowanie planu w takiej postaci i przewidywane protesty mieszkańców, które doprowadziłyby do zmiany zapisów (np. w rysunkach) i ewentualne prognozy oddziaływania na środowisko, również spowodowałyby porównywalne koszty, zatem rozdzielenie planu nie zwiększy ponoszonych kosztów. Pani Burmistrz powiedziała, że inaczej wyglądają negocjacje z 15 właścicielami, z których każdy ma odrębny interes, a inaczej uchwala się plan dla części Zakola, która była wynegocjowana z mieszkańcami w warsztatach planistycznych. Zdaniem pani Burmistrz to pozwoli na uchwalenie pierwszej części, na której miastu zależy najbardziej, ponieważ znajduje się tam nieruchomość, potencjalnie przeznaczona do sprzedaży (jej sprzedaż została zaplanowana na 2011 rok, o ile budżet będzie tego bezwzględnie wymagał). Wcześniej jednak należy działkę wyodrębnić geodezyjnie, a to wymaga czasu.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 150/05/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 8.02.2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów nadwarciańskich położonych w Puszczykowie w rejonie ulic: C. Ratajskiego i Nadwarciańskiej.
Wynik głosowania: „za” - 10 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 4 głosy.
Uchwała Nr 266/10/V została przyjęta.
 
Ad 12. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010.
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Urszula Rudzińska powiedziała, że kierownik MOPS pan Karol Majewski poinformował, iż w przedłożonym Programie nie ma zmian względem Programu z roku ubiegłego, dlatego też nie było potrzeby jego omawiania. Obecny Program jest kontynuacją poprzedniego, zatem należy go przyjąć.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 267/10/V została przyjęta jednogłośnie.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że dzięki remontowi przyziemia starej szkoły, m.in. punkt konsultacyjny ds. uzależnień będzie miał nowe, komfortowe warunki pracy.
 
Ad 13. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: utworzenia osiedla Niwka Stara w Puszczykowie oraz nadania mu statutu.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki wyraził swoje zadowolenie, że w końcu osiedle może się ukonstytuować.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider przedstawił wynik głosowania Komisji nad ww. projektem uchwały: „za” - 5 (jedna osoba nie wzięła udziału w głosowaniu) oraz poinformował, że dyskusja dotyczyła głównie środków, które należy przeznaczyć na osiedle.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki powiedział, że zgodnie z informacjami uzyskanymi od Skarbnika Miasta w obecnym projekcie budżetu nie przewidziano środków dla osiedla. Jednakże jeśli zajdzie taka potrzeba, zostaną one wyasygnowane z rezerwy burmistrza. Natomiast kolejne budżety będą musiały uwzględnić wydatki na osiedle.
Mecenas Elżbieta Celichowska powiedziała, że miała uwagę, by usunąć §3 statutu (brzmiący: Rada Miasta jest zobowiązana do przedstawienia do wglądu wszystkich projektów uchwał dotyczących osiedla Niwka Stara Zarządowi Osiedla), ponieważ nie jest on do końca prawidłowy pod względem prawnym oraz niejasny. Ponadto wszystkie projekty uchwał są przed sesją ogłaszane i dostępne do wglądu. Mecenas Elżbieta Celichowska dodała, że statut z takim zapisem, może zostać zakwestionowany przez organ nadzoru.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że dodanie omawianego zapisu było postulatem mieszkańców osiedla.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powiedział, że również miał zastrzeżenia do §3 oraz poprosił o wyjaśnienie zapisu z §2 – czy Rada Miasta może bez uprzednich wniosków podjąć uchwałę o rozwiązaniu osiedla?
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że w Statucie Miasta Puszczykowa jest zapis mówiący na czyj wniosek Rada Miasta może powołać i rozwiązać osiedle. Jednocześnie zaproponował, aby przeredagować zapis z §3.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zasugerował usunąć §3.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad usunięciem §3 z projektu statutu osiedla.
Wynik głosowania: „za” - 13 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1 głos.
Paragraf 3 z projektu statutu osiedla został usunięty.
Następnie Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie: utworzenia osiedla Niwka Stara w Puszczykowie oraz nadania mu statutu.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 268/10/V została przyjęta jednogłośnie.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zapytał czy pierwsze finansowanie osiedla będzie przeznaczone na działalność zarządu, np. papier, ksero, itp.?
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że dofinansowanie będzie przeznaczone tylko na zadania dotyczące osiedla.
Skarbnik Piotr Szmytkowski przytoczył §24 przyjętego właśnie Statutu Osiedla oraz wyjaśnił, że ukonstytuowane organy osiedla zwracają się do Rady Miasta o finansowanie.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zapytał czy zarząd Osiedla zwraca się do Rady Miasta czy do rezerwy budżetowej, którą dysponuje pani Burmistrz?
Skarbnik Piotr Szmytkowski odpowiedział, że w tym momencie nie ma w projekcie budżetu środków, które można by przeznaczyć na działalność Osiedla, ale na nieprzewidziane wydatki jest właśnie rezerwa burmistrza. Niemniej jednak wszystko odbędzie się za wiedzą i głosowaniem Rady Miasta.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że zwyczajowo na działalność statutową nie przeznacza się środków, a jedynie na realizację konkretnych zadań.
 
Ad 14. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: budżetu na rok 2010.
Skarbnik Piotr Szmytkowski zacytował uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, odnoszące się do projektu budżetu (uchwały stanowią załączniki do niniejszego protokołu):
 • uchwała nr SO-0951/16/70/2009 z dnia 4.12.2009 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta Puszczykowa – opinia pozytywna z zastrzeżeniem (RIO pozytywnie zaakceptowała prognozę długu na 4 lata, brak informacji odnośnie kwoty długu na 2015 rok – jednak to nie ma wpływu na ważność uchwały),
 • uchwała nr SO-0951/71/16/2009 z dnia 4.12.2009 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Puszczykowa – opinia pozytywna,
 • uchwała nr 21/16/0952/2009 z dnia 9.12.2009 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu miasta Puszczykowa na 2010 rok – opinia pozytywna.
Skarbnik Piotr Szmytkowski zwrócił się z prośbą o zastosowanie autopoprawek do projektu budżetu na 2010 rok. Autopoprawki dotyczą:
 • przebudowy przyziemia dawnej szkoły na potrzeby realizacji zadań MOPS-u (m.in. na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej) – inwestycja była realizowana w 2009 roku, ale w całości nie zostało zrealizowane zadanie, o dofinansowanie którego starało się miasto w Urzędzie Marszałkowskim. Otrzymaliśmy przyrzeczenie sfinansowania już poniesionych kosztów i finansowanie dalszej części przedsięwzięcia. Aby wypełnić wymogi Urzędu Marszałkowskiego i otrzymać dotację w wysokości 616 tys. zł, powyższe zadanie należy przenieść z działu Biblioteka do działu Pomoc publiczna. W ramach zadania należy jeszcze zakupić i zamontować szyb windy z wiatrołapem,
 • wniosku radnego Macieja Stelmachowskiego o zmniejszenie o 50 tys. zł w paragrafie Wynagrodzenia osobowe – część powyższej kwoty została podzielona i przeniesiona na dokończenie budowy przyziemia a druga część (28 tys. zł) na odśnieżanie miasta.
Skarbnik Piotr Szmytkowski poinformował, że radny Maciej Stelmachowski podczas ostatniego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta wnioskował o zmniejszenie o kolejne 60 tys. zł w dziale Wynagrodzenia, jednakże ze względu na konieczność wypłacenia w tym roku kilku nagród jubileuszowych oraz zamiarem uhonorowania zasłużonych pracowników nagrodami z okazji 20-lecia samorządu, wniosek radnego nie został uwzględniony. Ponadto Skarbnik Piotr Szmytkowski dodał, że na wynagrodzenia w 2010 r. przewidziano tylko o 102 tys. zł więcej niż w roku ubiegłym (podwyżki nie są przewidywane).
Następnie Skarbnik Piotr Szmytkowski omówił całość projektu budżetu na 2010 rok, przedstawiając jednocześnie prezentację multimedialną na jego temat (prezentacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 • DOCHODY – miasto może osiągnąć dochody w wysokości 30.692.000 zł, z czego 25 mln zł stanowią dochody bieżące (pozostałą kwotę dochodów stanowią środki zewnętrzne, które miasto planuje pozyskać),
 • największe wpływy do budżetu pochodzą z:
  • podatku od osób fizycznych (ok. 13 mln),
  • podatku od nieruchomości (ok. 4 mln),
  • subwencji oświatowej,
  • środków zewnętrznych z tytułu złożonych projektów,
  • dotacji od Wojewody,
  • podatku od środków transportowych,
  • podatku od osób prawnych.
 • WYDATKI – planuje się wydatki w wysokości ponad 35 mln zł, z czego 24 mln zł stanowią wydatki bieżące (w załączniku nr 4 do projektu uchwały przedstawione zostały wydatki inwestycyjne),
 • do priorytetów wydatkowych należą przede wszystkim:
  • ponad 30% na oświatę i wychowanie (w tym 2,5 mln zł na rozbudowę SP2; dość dużym kosztem dla miasta są przedszkola – w tym roku planowane są wydatki na 5 placówek),
  • 6 mln zł na transport i łączność (budowa dróg, lokalny transport zbiorowy),
  • wydatki związane z utrzymaniem miasta,
  • wnioski złożone o dofinansowanie projektów na łączną sumę 2.141.000 zł,
 • wskaźniki zadłużenia – na koniec 2010 r. przy zaciągnięciu zobowiązań zapisanych w uchwale budżetowej i przy spłacie rat kapitałowo-pożyczkowych w wysokości 2.345.000 zł (zaciągniętych w latach poprzednich) wskaźnik zadłużenia dla miasta Puszczykowa wyniesie 40%, natomiast wskaźnik obsługi długu wyniesie niecałe 10% (maksymalny wskaźnik obsługi długu to 15%).
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka zaapelowała i poprosiła radnych o uchwalenie przedłożonego budżetu ze względu na zamiar zakończenia pewnych inwestycji oraz rozbudowy szkoły.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider przedstawił wynik głosowania Komisji nad projektem budżetu: „za” - 4, „wstrzymało się” - 1 (nieobecnych – 2 członków) oraz poinformował, iż w trakcie 3-miesięcznej dyskusji nad projektem budżetu zgłoszonych zostało szereg uwag i pytań np. jak będą wyglądały wskaźniki, jeśli miasto nie otrzyma żadnych dotacji?
Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu Danuta Panek-Janc poinformowała, że Komisja zapoznała się z projektem budżetu w zakresie właściwości Komisji i rekomenduje go pozytywnie przy 1 głosie wstrzymującym i 1 nieobecnym.
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Urszula Rudzińska poinformowała, że Komisja zapoznała się z projektem budżetu, jednak jego ocenę pozostawiła Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta. Ponadto Przewodnicząca Urszula Rudzińska wyraziła nadzieję członków Komisji, że w przyszłych kadencjach będzie więcej środków przeznaczanych na zdrowie.
Skarbnik Piotr Szmytkowski powiedział, że w sytuacji, gdy miasto nie otrzyma żadnych dotacji, wskaźnik zadłużenia wyniesie 43,27 %, natomiast wskaźnik obsługi długu 10,28 %.
Odpowiadając na pytanie radnego Krzysztofa Jopka, Skarbnik Piotr Szmytkowski powiedział, że jeśli miasto nie pozyska środków zewnętrznych wówczas nie będzie realizować inwestycji.
Następnie radny Krzysztof Jopek zapytał do jakich programów miasto wystąpiło o dofinansowanie?
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wymieniła następujące programy i projekty:
 • Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (modernizacja ciągu ulic Studzienna, Czarnieckiego, Jarosławska – program drogowy 2.2) – wniosek w trakcie oceny merytorycznej,
 • Program Ochrona Środowiska (działanie 3.3) - Punkt Informacji Ekologicznej Eko-Info - wniosek w trakcie oceny merytorycznej,
 • Program Turystyka (6.1) wykonanie ciągu pieszo-jezdnego wraz z punktem widokowym na ul. Niwka Stara - wniosek w trakcie oceny formalnej,
 • fundusze Urzędu Marszałkowskiego - realizacja przystani kajakowej (w roku 2010 inwestycja będzie kontynuowana),
 • Program 5.4 infrastruktura pomocy społecznej – przebudowa przyziemia dawnej szkoły (środki już zostały przyznane),
 • ponadto miasto występowało o środki zewnętrzne na budowę boisk Orlik (środki na budowę boiska na Niwce są już przyrzeczone).
Radny Zbigniew Czyż zapytał o powód zwiększenia środków na utrzymanie zieleni. W 2008 r. zrealizowano bowiem kwotę 210 tys. zł, natomiast na 2010 r. zaplanowano kwotę 308 tys. zł?
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedziała, że zwiększenie wydatków w gospodarce komunalnej jest związane z konkretnymi oczekiwaniami mieszkańców, którzy chcą żeby miasto było czyste, zielone, bez śmieci, aby powstawały skwery z ławkami, a drogi były odśnieżone.
Radny Zbigniew Czyż zapytał czy powyższe oczekiwania są przekazywane w formie pisemnej, na co Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedziała, że mieszkańcy swoje oczekiwania kierują drogą elektroniczną, telefoniczną, poza tym są interwencje.
Skarbnik Piotr Szmytkowski powiedział, że w 2009 roku w planie wydatków na utrzymanie zieleni była kwota 375 tys. zł. Zaznaczył również, że w 2010 roku w gospodarce komunalnej i mieszkaniowej są cięcia względem roku ubiegłego.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki złożył wniosek o przeprowadzenie głosowania imiennego nad projektem uchwały w sprawie budżetu na rok 2010.
Następnie Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad złożonym przez siebie wnioskiem.
Wynik głosowania: „za”- 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Radny Zbigniew Czyż zapytał czego dotyczy kwota prawie 650 tys. zł w planie wydatków Biblioteki?
Skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnił, że Biblioteka złożyła wniosek na ponad 1.300.000 zł, z czego ponad 600 tys. zł miało zostać przeznaczone na wynagrodzenia, a pozostałe środki na zadania statutowe. Po analizie wniosku, Bibliotece przyznano 990 tys. zł (w latach ubiegłych budżet Biblioteki był niższy, ale wtedy Urząd organizował imprezy plenerowe). Dyrektor Biblioteki będzie decydować o wydatkach placówki. Skarbnik Piotr Szmytkowski zaznaczył, że Biblioteka nie rozlicza się pełną klasyfikacją budżetową.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka w uzupełnieniu powiedziała, że Komisja Edukacji Kultury i Sportu analizowała propozycje Biblioteki. Środki, które pozostaną po przeznaczeniu na działalność samej biblioteki, zostaną wydatkowane na działalność kulturalną, którą do tej pory prowadziło miasto.
Radny Zbigniew Czyż powiedział, że nie kwestionuje działań podejmowanych przez Bibliotekę i Centrum Animacji Kultury, ale niemożność ich skontrolowania (radny odniósł się do opinii prawnej pani mecenas, która informowała o tym, że Rada nie może kontrolować Biblioteki). Jak Urząd czy Rada mogą kontrolować wydatki Biblioteki?
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że Rada może rozliczać z efektów pracy Biblioteki, a poza tym Komisja Edukacji Kultury i Sportu może poprosić Bibliotekę o przedłożenie sprawozdań (także finansowych) z podejmowanych działań.
Radny Andrzej Balcerek wyraził swoje zdziwienie, że Komisja Edukacji Kultury i Sportu może kontrolować Bibliotekę i zwracać się do Biblioteki o dokumenty, a Komisja Rewizyjna nie. Następnie radny zapytał o zmieniające się kwoty w pkt 5 załącznika nr 5 do projektu budżetu dotyczącego Budowy dróg według rankingu?
Skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnił, że jest to kompatybilne z WPF i WPI, a ponadto dokonana została analiza wskaźników nawet do 2018 roku, z której wynika, że w inwestycjach można przeznaczyć po 1 mln zł.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że wskaźniki zadłużenia są optymistyczne, a dochody są constanas i mimo braku możliwości dodatkowych dochodów, moglibyśmy się jeszcze zadłużyć, ale wówczas wskaźnik obsługi długu przekroczyłby 15 %. Rok 2010 jest ostatnim rokiem, w którym można starać się o środki z WRPO, więc trzeba zakładać, że będziemy musieli posiadać wkład własny. Jeśli w przyszłych latach uda się pozyskać środki zewnętrzne, wówczas kwota na inwestycje będzie niższa, natomiast jeśli nie uda się pozyskać żadnych środków, wtedy proporcje się zmienią.
Radny Zbigniew Czyż zapytał o możliwość kontrolowania wydatków Biblioteki przez Komisję Rewizyjną.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że plan wydatków, o którym mówi radny Zbigniew Czyż nie jest zaakceptowany przez Urząd oraz powtórzyła, że budżet Biblioteki został ograniczony do 990 tys. zł.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przerwał dyskusję dotyczącą możliwości kontroli Biblioteki.
Radny Zbigniew Czyż powiedział, że nie wie na co Biblioteka przeznaczy 330 tys. zł?
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że Biblioteka zorganizuje m.in. Dni Puszczykowa, Puszczykowską Jesień Kulturalną i warsztaty.
Radny Zbigniew Czyż zapytał dlaczego tych zadań Biblioteki nie można rozłożyć na konkretne kwoty?
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że Biblioteka musi się zmieścić w tej kwocie, aby zrealizować te wszystkie zadania, która zaplanowała.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie imienne nad przyjęciem uchwały w sprawie: budżetu na rok 2010.
 
Stanisław Balbierz - jestem za
Andrzej Balcerek - jestem przeciw
Marek Błajecki - jestem za
Zbigniew Czyż - jestem za
Andrzej Dettloff - jestem przeciw
Róża Grześkowiak - jestem za
Władysław Hetman - jestem przeciw
Krzysztof Jopek - jestem przeciw
Ewelina Marcinkowska - jestem za
Danuta Panek-Janc - jestem za
Ewa Pietrzak - jestem za
Urszula Rudzińska - jestem za
Maciej Schneider - jestem za
Janusz Szafarkiewicz - jestem przeciw
 
Wynik głosowania: „za” - 9 głosów, „przeciw” - 5 głosów, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 269/10/V została przyjęta.
 
Ad 15. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza.
Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała o spotkaniu z panem Piotrem Florkiem Wojewodą Wielkopolskim odnośnie pisma do ministra Jerzego Millera (skierowanego także do wiadomości pana Florka), dotyczącego ciążącym na mieście obowiązku wypłacania odszkodowań za grunty przejęte pod drogi w latach 70. i 80. Większość gmin wypłacała odszkodowania wcześniej. Pani Burmistrz powiedziała, że w obecnym i przyszłym roku spodziewa się kumulacji wniosków o wypłacenie odszkodowań. Urząd stara się przedłużać negocjacje i próbuje nie przekroczyć progu 200 tys. zł, od którego zawsze się odwołujemy. Zdaniem pani Burmistrz, jeśli nie zostanie postawiona bariera to dojdzie do sytuacji, gdy za 1 metr2 gruntu pod drogę miasto będzie musiało zapłacić 300 zł. Miastu nie wolno kwestionować wycen rzeczoznawców. Można jedynie próbować zlikwidować zapis o tym, żeby nie wypłacać odszkodowań w całości w ciągu 14 dni od wyroku administracyjnego. Pani Burmistrz poprosiła o przeczytanie jej felietonu w Echu Puszczykowa, w którym opisuje całą sprawę oraz powiedziała, że nie mamy prawa zabierać mieszkańcom możliwości normalnej egzystencji – jeśli chcielibyśmy bowiem wypłacić wszystkie odszkodowania, trzeba by wstrzymać wszystkie miejskie inwestycje oraz wypłaty.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyraziła nadzieję, że wszystkie pisma i odwołania odniosą jakiś skutek, chociażby taki, aby miasto miało możliwość zadłużać się ponad dopuszczalny próg zadłużenia.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński poinformował o spotkaniu z panem Zbigniewem Rusakiem dyrektorem ZTM. Rozmowa dotyczyła podziału środków w kosztach funkcjonowania linii autobusowych. Puszczykowo wynegocjowało kwotę 238 tys. zł, która mogłaby zostać obniżona, gdyby do porozumienia dołączyły Komorniki i Luboń. Od lutego autobus linii 651 (dawniej 101) nie będzie zatrzymywał się na przystankach w Łęczycy. Negocjacje prowadzone przez miasto Luboń z ZTM się przedłużają.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że na tej samej trasie nadal jeździ Eko-Rondo, który na przewozy uczniów otrzymał dotacje z Urzędu Marszałkowskiego.
Pani Burmistrz odnosząc się jeszcze do sprawy odszkodowań za przejęte grunty podkreśliła, że chodzi tylko o dawne zobowiązania Skarbu Państwa, którego nie można skarżyć, ponieważ ustawa komunalizacyjna przekazała samorządom mienie komunalne, ale również zobowiązania. Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka zaznaczyła, że w sprawie o odszkodowania nie chodzi o drogi, które obecnie są przejmowane z tytułu podziałów.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński poinformował jeszcze o rozpisaniu przez ZTM przetargu na obsługę linii.
 
Ad 16. Informacje Przewodniczącego Rady.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przedstawił następujące pisma (wszystkie pisma stanowią załączniki do niniejszego protokołu):
 • pismo od mieszkańców odnogi ul. Sobieskiego w sprawie wybudowania nowej nawierzchni drogi (odpowiedzi na powyższe pismo udzielił Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński),
 • zaproszenie na uroczyste obchody XX-lecia samorządu.
Ad 17. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
Radna Urszula Rudzińska zapytała jakiego przedsięwzięcia dotyczy punkt ze sprawozdania UM z Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Ochrony Zdrowia, brzmiący: Wydano 1 postanowienie niestwierdzające potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Ochrony Zdrowia pan Remigiusz Motycki poinformował, że udzieli odpowiedzi pisemnej.
Radny Maciej Schneider zapytał czy prawdą jest, że przy ul. Jarosławskiej ma być budowany maszt telefonii komórkowej?
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedziała, że do Urzędu wpłynęło pismo od jednej z sieci o wydanie warunków. Jednakże, aby prowadzić jakąkolwiek dyskusję, chcielibyśmy wiedzieć co planują. Stąd powstała plotka, że Urząd wyraża zgodę na budowę masztu. Pani Burmistrz podkreśliła, że akwizytorowi jednej z sieci powiedziała jednoznacznie, że Urząd nie wyda zgody na budowę masztu na terenie przylegającym do boiska Orlik.
Radny Władysław Hetman powiedział, że rozmawiał z panami, którzy dokonywali pomiarów i poinformowali go, iż pani Burmistrz sama wskazała miejsce boiska Orlik, jako jedyne do ewentualnej budowy masztu.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedziała, że nie jest to prawdą.
Radny Władysław Hetman powiedział, że panowie posiadali klucze do bramy boiska.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedziała, że nie wie skąd mogli mieć klucze.
Radny Stanisław Balbierz poprosił, żeby ustalić ile jest kompletów kluczy od boiska Orlik oraz jakie osoby są w ich posiadaniu.
Radny Andrzej Dettloff zapytał czy podczas wakacji nie można by obniżyć ceny biletów na lodowisko?
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedziała, że dla młodzieży podczas ferii do godz. 16.00 godzina na lodowisku kosztuje 2 zł, natomiast grupy zorganizowane mogą wchodzić za darmo.
Radna Ewa Pietrzak zapytała kto jest odpowiedzialny za odśnieżanie ulic, ponieważ w miniony poniedziałek o godz. 11.30 oraz we wtorek o godz. 7.30 przejeżdżał pług po czarnych i suchych ulicach. Poprosiła także by pług przejeżdżający po bocznych ulicach, jechał powoli, gdyż spycha śnieg na chodnik. Następnie radna Ewa Pietrzak opisała niebezpieczną sytuację jaką powoduje sygnalizacja świetlna na ul. Szosa Mosińska przy skrzyżowaniu z ul. Dworcową.
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Ochrony Zdrowia pan Remigiusz Motycki poinformował, że odpowiedzialnymi za nadzór nad odśnieżaniem miasta są członkowie zespołu zarządzania kryzysowego oraz pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej. Sprawę sygnalizację świetlnej pan Remigiusz Motycki zobowiązał się zgłosić do Zarządu Dróg w Kościanie.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zapytał jakie prace wykonywane są na strychu w budynku starej szkoły (gdzie miał być tylko docieplony dach)?
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że oprócz docieplenia, dach miał być w skosach okryty płytą kartonowo-gipsową. Na remont strychu był ogłoszony przetarg na konkretną kwotę i nie możemy wyjść poza tą kwotę. Jednakże w momencie, gdy wyszły dodatkowe prace, pani Burmistrz zdecydowała o zminimalizowaniu prac na poddaszu i zrobieniu tylko tego, co niezbędne i konieczne, po to by zamiennie skompensować dodatkowe prace. Wykonawcy źle zinterpretowali rysunki i musieli w części zdemontować to, co zrobili. Pani Burmistrz powiedziała, że jedno z pomieszczeń ma być przeznaczone na harcówkę.
 
Ad 18. Wolne głosy.
Pani Elżbieta Kornobis zapytała czy miasto próbuje odzyskać ścieżkę spacerową, prowadzącą wzdłuż ul. C. Ratajskiego?
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że uchwalony dzisiaj podział planu zagospodarowania przestrzennego jest spowodowany negocjacjami, które prowadzi. Właściciel terenu zgodziłby się na usypanie tzw. „półki”, ale nie chce narażać się organom ochrony środowiska. Pani Burmistrz otrzymała wstępną akceptację Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej na usypanie drugiej skarpy poniżej. Sprawa blokowana jest przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska ze względu na obszar Natury 2000 - aby uzyskać zgodę RDOŚ trzeba by przeprowadzić ekspertyzę przyrodniczą (ekspertyza została już zlecona, ale może być wykonana dopiero wiosną, gdy wszystko budzi się do życia). Po uzyskaniu ekspertyzy będzie wiadomo, jakie kroki można podjąć dalej.
Pan Mikołaj Pietraszak Dmowski zapytał czy miasto będzie odśnieżać, oprócz głównych, również poboczne ulice?
Odpowiedzi udzielił Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński mówiąc, iż wszystko zależy od warunków atmosferycznych, opadów i ilości środków przewidzianych na ten cel w budżecie. Podkreślił, że wszystkie działania mają przede wszystkim na celu zachowanie bezpieczeństwa na drogach, szczególnie na głównych trasach przejazdowych, a później na ulicach bocznych.
Pan Mikołaj Pietraszak Dmowski powiedział, że ul. Fiedlera została tylko raz odśnieżona, ok. 10 dni temu.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że w budżecie na zimowe utrzymanie miasta przewidzianych zostało 240 tys. zł na cały rok. Obecnie wydane zostały już pieniądze przeznaczone na grudzień 2010 r. i już wydawane są pieniądze z rezerwy budżetowej. Pani Burmistrz zaznaczyła, że sprawą Rady jest ustalenie priorytetów, należałoby bowiem ustalić pewne standardy (co należy robić i kiedy).
Pani Iwona Janicka poruszyła następujące sprawy:
 1. Na jakim etapie jest sprawa budynku na ul. Przecznica,
 2. Prośba o regularne umieszczanie protokołów z posiedzeń komisji Rady oraz komisji, oceniającej wnioski organizacji pozarządowych na stronie internetowej,
 3. W jakiej formie trzy podmioty przedszkolne korzystają z pomieszczeń miasta (czy jest to w formie odpłatnej? czy jest to dzierżawa?),
 4. Do kiedy przewidywane jest opracowanie koncepcji promocji miasta.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zobowiązał się wyjaśnić sprawę umieszczania na stronie internetowej protokołów z posiedzeń komisji Rady.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że protokoły z komisji, oceniającej wnioski organizacji pozarządowych zostaną umieszczone na stronie internetowej.
Odnosząc się do pytania o budynek na ul. Przecznica, Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że na budynku położony został dach, ale remont wnętrza został przerwany. Potrzeba uaktualnienia wniosków spowodowała, że sprawy związane z zagospodarowaniem tego obiektu zostały odłożone. Dopiero gdy będziemy mieć pewne wskazania, które rodziny najbardziej potrzebują mieszkań i które są do tego uprawnione. Pani Burmistrz powiedziała, że miasto zamierza dokonać roszad we wszystkich mieszkaniach komunalnych, po to by maksymalnie dostosować ofertę do zgłoszeń i liczby osób, które oczekują na mieszkania. Jedno z pomieszczeń budynku zostanie zarezerwowane na utworzenie spółdzielni socjalnej, do rozmów z Barką powrócimy, bo jest to ciągle otwarty temat – do rozmów chcielibyśmy włączyć ewentualnych przyszłych mieszkańców tego budynku.
Następnie Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedziała na pytanie dotyczące promocji miasta, mówiąc że miasto jest właśnie w trakcie opracowywania polityki informacyjnej, z którą wiąże się m.in. nowa wersja strony internetowej oraz zmiana oprogramowania.
Odpowiadając na pytanie nr 3, Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński powiedział, że w czerwcu 2009 r. podejmowane były uchwały dotyczące wydzierżawienia nieruchomości przedszkolom.
Radny Stanisław Balbierz zapytał czy Referat Gospodarki Komunalnej zwrócił się do Starostwa o dofinansowanie do dróg powiatowych?
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że jest to obligatoryjne, ponieważ przez Puszczykowo przechodzą drogi powiatowe i co roku podpisywane są umowy ze Starostwem na ich utrzymanie (na kwotę ok. 170 tys. zł). Pan Remigiusz Motycki potwierdził, że środki na utrzymanie dróg powiatowych zostały już przyznane.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan dodała, że wspólnie z Referatem Gospodarki Komunalnej zwrócili się do Starostwa o dodatkowe środki na dodatkowe zadania, które chcielibyśmy zrealizować: budowa ścieżki rowerowej na ul. Dworcowej, wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Dworcowej (od torów do ul. Brzozowej), budowa kanalizacji deszczowej na ul. Dworcowej (obok dworca PKP).
Radna Ewa Pietrzak poinformowała, że w dniu dzisiejszym przez ul. Dworcową przejeżdżał pług po zlodowaciałym śniegu. Radna zaapelowała, aby płacić tylko za faktycznie wykonaną pracę, a nie tylko za przejechane kilometry.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że jest to kontrolowane. Często samochody odgarniające śnieg jedynie przejeżdżają przez ulice, ale nie pracują.
 
Ad 19. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zaprosił na kolejną sesję, która odbędzie się 24 lutego br. i o godz. 19.30 zakończył obrady.
 
Protokolant
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Przewodniczący Rady Miasta Puszczykowa
/-/ Marek Błajecki
 
Lista wiadomości