Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 46/10/V z 46 sesji Rady Miasta Puszczykowa, która miała miejsce dnia 24 lutego 2010 r. w sali sesyjnej w budynku przy ul. Wysokiej 1

Protokół nr 46/10/V
z 46 sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która miała miejsce dnia 24 lutego 2010 r.
w sali sesyjnej w budynku przy ul. Wysokiej 1
 
Godz. rozpoczęcia: 17.05
Godz. zakończenia: 19.15
 
Ad 1. Otwarcie sesji.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki otworzył obrady, przywitał zgromadzonych gości i radnych oraz stwierdził quorum. Następnie Przewodniczący Rady Marek Błajecki stwierdził chwilową nieobecność radnego Macieja Stelmachowskiego.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki powiedział, że na prośbę Wiceburmistrza Tomasza Zwolińskiego, wnosi poprawkę do proponowanego porządku obrad o przesunięcie punktów 7 i 8 w miejsce punktów 4 i 5.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad zmianą porządku obrad, zgodnie ze zgłoszonym przez siebie wnioskiem.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Zmiana w porządku obrad została przyjęta jednogłośnie.
 
Następnie Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad z uwzględnieniem przyjętej wcześniej zmiany.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
 
Przyjęty porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr 45/10/V z dnia 20 stycznia 2010 r.
 4. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Puszczykowa dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty niepubliczne oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystywania.
 5. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: powołania jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Animacji Sportu w Puszczykowie.
 6. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 7. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: zmian w Uchwale Nr 269/10/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu na rok 2010.
 8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe.
 9. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza.
 10. Informacje Przewodniczącego Rady.
 11. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 12. Wolne głosy.
 13. Zamknięcie sesji.
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 45/10/V z dnia 20 stycznia 2010 r.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 45/09/V z dnia 20 stycznia 2010 r.
Wynik głosowania: „za” - 12, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 2 głosy.
Protokół nr 45/10/V z dnia 20 stycznia 2010 r. został przyjęty.
 
Ad 4. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Puszczykowa dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty niepubliczne oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystywania.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński poinformował, że wywołanie powyższego projektu uchwały zostało spowodowane zmianami w ustawie o systemie oświaty, które polegają m.in. na wprowadzeniu nowej formy wychowania przedszkolnego (tzw. punktów przedszkolnych).
O godz. 17.12 do obradujących dołączył radny Maciej Stelmachowski.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński powiedział, że dotychczas w Puszczykowie nie była przewidziana taka forma działalności, dlatego w poprzedniej uchwale (z 2008 r.) o dotacjach dla przedszkoli nie przewidziano dotowania takiej formy. Punkty przedszkolne mają prawo otrzymać dotację z budżetu gminy w wysokości 40 % wydatków bieżących, wynikających z funkcjonowania przedszkoli publicznych. W związku z tym, że w Puszczykowie nie ma przedszkoli publicznych prowadzonych przez miasto, korzystamy ze wskaźnika gminy Komorniki (jako gminy najbliższej siedzibą do Puszczykowa). Na dzień dzisiejszy kwota dofinansowania 75 % kosztów bieżących na 1 dziecko wynosi 416 zł. Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński poinformował, że w listopadzie 2009 r. wysłane zostało pismo do wójta Komornik z pytaniem, czy ten wskaźnik uległ zmianie. Jak dotychczas jednak nie otrzymano żadnej odpowiedzi.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński powiedział, że zmiana ustawy o systemie oświaty wprowadza inne zasady kontroli placówek publicznych i niepublicznych, prowadzonych przez osoby prywatne. Obecnie gmina ma prawo kontrolować sposób wykorzystania dotacji (czy na pewno środki z dotacji zostały przeznaczone na wydatki bieżące).
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że organ prowadzący przedszkole nie może przeznaczać środków z dotacji na: inwestycje oraz wyżywienie, a jedynie na media i wynagrodzenia.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński zgłosił następujące autopoprawki do projektu uchwały:
 • w § 14 dodać ustęp 3 o treści: „Dotację za miesiące lipiec i sierpień oblicza się na podstawie średniej rzeczywistych liczb uczniów z miesięcy z drugiego kwartału oraz liczby realnie przepracowanych dni w danym miesiącu” – ażeby określić sposób finansowania placówek podczas wakacji i wypłacać dotacje dla faktycznie czynnego przedszkola,
 • w załączniku nr 2, w pkt 5 w pierwszej kolumnie tabeli zmienić zapis z: „Razem dzieci (stan na 1 dzień miesiąca” na: „Rzeczywista liczba uczniów w miesiącu ……”,
 • w załączniku nr 2, w pkt 5 w trzeciej kolumnie do zapisu „spoza miasta” dodać „*”, której znaczenie będzie wyjaśnione pod tabelką: „*lista uczniów z podaniem gminy zamieszkania, stanowi załącznik do niniejszego rozliczenia” - w przypadku gdy do naszej placówki uczęszcza dziecko z innej gminy, wówczas ta gmina zostanie obciążona kosztami dotacji, a dodany zapis ma wyraźnie wskazywać, że lista dzieci spoza gminy musi zostać dołączona do rozliczenia.
Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu Danuta Panek-Janc poinformowała, że generalnie wszyscy członkowie Komisji opowiedzieli się za przyjęciem powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider poinformował, że wszyscy członkowie Komisji głosowali za ww. projektem uchwały, natomiast dyskusja podczas posiedzenia dotyczyła głównie możliwości kontroli liczby dzieci.
Odpowiadając na pytanie Wiceprzewodniczącego Rady Janusza Szafarkiewicza, Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że do obliczenia kwoty dotacji za wakacje letnie będzie brało się pod uwagę średnią liczbę uczniów z drugiego kwartału roku. Wydatki bieżące przedszkoli w ciągu każdego miesiąca są takie same (wynagrodzenia, media), dlatego niewpłacenie dotacji podczas wakacji mogłoby pozbawić placówkę płynności finansowej. Niemniej jednak chodzi o to, by dostosować wysokość dotacji do liczby rzeczywistej ilości dni, w których przedszkole funkcjonuje.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zauważył, że w zeszłym roku podejmowana była podobna uchwała i wówczas wynikało z ustawy, iż obligatoryjnie należy się 75 % dotacji, natomiast podczas ostatnich komisji radni dowiedzieli się, że dotacja może zostać przyznana „do 75 %”.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że obecnie z ustawy wynika, iż dotacja musi wynieść 75 % kosztów bieżących na 1 przedszkolaka, natomiast w 2008 roku w ustawie był zapis „nie mniej niż 75 %”.
Odpowiadając na pytanie radnej Urszuli Rudzińskiej, Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że rozbieżności w zapisach w § 3 i 4 punktu 2 projektu uchwały wynikają z rozróżnienia na przedszkole oraz inną formę prowadzenia działalności przedszkolnej.
Odpowiadając na wątpliwości radnej Danuty Panek-Janc, Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński powiedział, że druga część zapisu (który został dodany do § 14) precyzuje, iż jest to liczba realnie przepracowanych dni w danym miesiącu. Jeżeli placówka ogłasza np. całomiesięczną przerwę w działalności, wówczas nie otrzymuje dotacji.
Radny Władysław Hetman zapytał czy kwota 416 zł dotacji przyznawanej na dziecko stanowi 75 % kosztów bieżącego utrzymania w Komornikach, na co Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński odpowiedział twierdząco.
Radny Maciej Schneider zapytał czy obecnie przedszkola nie będą otrzymywały dotacji za wakacje, na co Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński odpowiedział twierdząco. Ponadto Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński podkreślił, że przedszkola są placówkami nieferyjnymi, a zatem przez cały rok powinny być czynne.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie: ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Puszczykowa dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty niepubliczne oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystywania, z uwzględnieniem zgłoszonych autopoprawek.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 270/10/V została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 5. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: powołania jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Animacji Sportu w Puszczykowie.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński przedstawił powyższy projekt uchwały informując, iż powołanie w październiku 2009 roku - Centrum Animacji Sportu jako gospodarstwa pomocniczego Urzędu, było pierwszym etapem działań, mających na celu utworzenie jednostki zajmującej się sportem i rekreacją.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński powiedział, że w związku z ustaleniami po ostatnim spotkaniu Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, zgłasza autopoprawkę uzupełniając zapis z § 3 o dodanie wyrażenia: „w zarząd” (niniejszym początek zapisu § 3 otrzymuje brzmienie: „Przekazuje się CAS w zarząd mienie komunalne Miasta Puszczykowa...”).
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński powiedział, że CAS będzie zarządzać wszystkimi terenami związanymi ze sportem oraz placami zabaw, a ponadto będzie odpowiedzialny za organizację imprez sportowych i rekreacyjnych (w tym także szkolnych) w mieście.
Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu Danuta Panek-Janc poinformowała, że wszyscy członkowie Komisji opowiedzieli się za przyjęciem ww. projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider powiedział, że nie odbyło się głosowanie nad ww. projektem uchwały ze względu na konieczność doprecyzowania zapisu.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki powiedział, że CAS jest inną formą organizacyjną niż CAK i tym samym będzie możliwość jego pełnej kontroli ze strony Rady Miasta i jej organów.
Radny Władysław Hetman zapytał ile osób będzie zatrudniać CAS? Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedziała, że na razie CAS będzie zatrudniać 1 osobę, ale jeśli zatrudnieni zostaną kolejni pracownicy, ich wynagrodzenia muszą zmieścić się w budżecie uchwalonym na ten rok dla CAS.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie: powołania jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Animacji Sportu w Puszczykowie, z uwzględnieniem zgłoszonej autopoprawki.
Wynik głosowania: „za” - 12 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 3 głosy.
Uchwała Nr 271/10/V została przyjęta.
 
Ad 6. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Skarbnik Piotr Szmytkowski przedstawiając powyższy projekt uchwały poinformował, że jest on konsekwencją uchwały nr 269/10/V w sprawie budżetu na 2010 rok, gdzie w § 4 jest zapis o łącznej kwocie przychodów w wysokości 7 mln zł, natomiast § 10 upoważnia Burmistrza do zaciągania kredytów. Skarbnik Piotr Szmytkowski powiedział, że aby ogłosić przetarg i otrzymać opinię z RIO konieczne jest wywołanie ww. projektu uchwały. W powyższym projekcie uchwały proponuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 2 mln zł na zabezpieczenie płatności związanych z funkcjonowaniem miasta i jego jednostek.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider przedstawił wynik głosowania członków Komisji nad ww. projektem uchwały: „za” - 3, „przeciw” - 2, „wstrzymało się” - 1.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Wynik głosowania: „za” - 9 głosów, „przeciw” - 6 głosów, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 272/10/V została przyjęta.
 
Ad 6. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: zmian w Uchwale Nr 269/10/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu na rok 2010.
Skarbnik Piotr Szmytkowski przedstawił powyższy projekt uchwały informując o następujących zmianach:
 • w związku z nieprzyznaniem dotacji na budowę punktu widokowego na Niwce – zmniejszyć po stronie Dochodów o 714 tys. zł oraz po stronie Wydatków o 1.100.000 zł,
 • w związku z otrzymaną od Wojewody dotacją na dożywianie dzieci – dokonać zmian w Dochodach i Wydatkach po konsultacji z MOPS-em,
 • na inwestycje w Drogach zwiększyć o 250 tys. zł,
 • w dziale Transport i łączność zwiększyć o ponad 80 tys. zł,
 • przeniesienia pomiędzy rozdziałami spowodowane wynikami konkursu dla organizacji pozarządowych,
 • funkcjonowanie świetlicy przy MOPS, złożony był projekt na remont przyziemia, za realizację którego otrzymamy refundację środków, ale w ramach tego projektu zmienia się organizator, który będzie prowadził świetlicę socjoterapeutyczną (wcześniej taką świetlicę prowadził MOPS) – konieczne jest wprowadzenie dotacji dla konsorcjum, które zostało wyłonione w ramach przetargu.
Następnie Skarbnik Piotr Szmytkowski odwołując się do dyskusji prowadzonej podczas spotkania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, powiedział, że załączone do omawianego projektu uchwały Objaśnienia są takie same jak te, które zostały dołączone do uchwały budżetowej. Niemniej jednak Objaśnienia zawierają błąd, który został zauważony przez jednego z radnych – na str. 3 w Dochodach z majątku miasta figuruje kwota 380 tys. zł, a powinna widnieć kwota 2.322.000 zł – tym samym Skarbnik Piotr Szmytkowski poprosił o poprawienie tego zapisu.
Skarbnik Piotr Szmytkowski poinformował, że przekazał radnym tabelę z wyjaśnieniami jak kształtowały się dochody z mienia komunalnego (materiały stanowią załącznik do niniejszego protokołu). Sprzedaż mienia komunalnego proponowaliśmy w styczniu, z czego będziemy się starać sprzedać nieruchomość przy ul Poznańskiej 69 oraz nieruchomości na ul. Klasztornej i Niwka Stara – ale to w zależności jak będzie się kształtował budżet w Dochodach.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider poinformował, że członkowie Komisji poprosili o wyjaśnienia w sprawie ww. projektu uchwały, dlatego nie poddawali go pod głosowanie.
Radny Krzysztof Jopek zapytał czy miasto zamierza sprzedać tę nieruchomość z ul. Klasztornej, którą 3 lata temu kupowało w ramach pierwokupu, na co Skarbnik Piotr Szmytkowski odpowiedział twierdząco.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powiedział, że jego zdaniem w tym czasie, przy obecnej koniunkturze i pod koniec kadencji wyprzedawanie majątku miasta jest błędem. Następnie Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zapytał:
 • z czego wynika zmiana o wyjęciu świetlicy socjoterapeutycznej spod zarządu MOPS-u na rzecz konsorcjum?
 • czym jest konsorcjum?
Następnie Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zaproponował, by z 250 tys. zł przeniesionych na inwestycje drogowe, pewną kwotę przenieść na remonty dróg.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że na pewno będą potrzebne środki na remonty dróg, ale może będzie można przenieść pieniądze z Gospodarki Komunalnej (np. utrzymania zieleni). Pani Burmistrz zaznaczyła, że nie widzi możliwości przeniesienia środków z inwestycji drogowych, ponieważ mamy w tym roku do zrealizowania dwie duże inwestycje:
 • ul. Gołębią, na budowę której zostały przeniesione środki z ubiegłego roku,
 • dokończenie budowy płyty Rynku.
Odnosząc się do wcześniejszych pytań Wiceprzewodniczącego Rady Janusza Szafarkiewicza, Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że w dalszym ciągu MOPS prowadzi świetlicę socjoterapeutyczną, natomiast złożenie projektu na stworzenie unowocześnionej świetlicy dawało dodatkowe punkty i większe szanse na otrzymanie środków na remont przyziemia dawnej szkoły, czyli na inwestycje w pomocy społecznej. Za cenę tego, że otrzymaliśmy 600 tys. zł dotacji, warto było spróbować znaleźć podmiot, który zechce prowadzić świetlicę socjoterapeutyczną na nowych zasadach. Latem 2009 roku ogłoszony został przetarg dla organizacji, chcących prowadzić taką działalność. Zgłosiły się dwie organizacje: Polski Komitet Pomocy Dzieciom oraz Fundacja Aktywności Lokalnej, które podpisały porozumienie o partnerstwie, tzw. konsorcjum, po czym wspólnie przystąpiły do realizacji zadania (które w 45 % jest finansowane z MOPS-u, natomiast pozostałe pieniądze pochodzą z uzyskanej dotacji). Pani Burmistrz zauważyła, że miasto dołożyło 60 tys. zł, po to, by w rezultacie zyskać 600 tys. zł.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powiedział, że inwestycje drogowe, o których mówiła pani Burmistrz zostały zaplanowane wcześniej i ich finansowanie zostało już zapewnione, dlaczego zatem przeznacza się na nie kolejne 250 tys. zł?
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedziała, że tak naprawdę wszystko będzie wiadomo dopiero po przetargu na budowę ul. Gołębiej. Jednakże jeśli przetarg zostanie zrealizowany taniej, wówczas pieniądze zostaną przekazane na inne niezbędne cele, np. naprawę dróg.
Radny Zbigniew Czyż powiedział, że Rada Miasta została wprowadzona w błąd przy uchwalaniu budżetu poprzez nieprawdziwy i nierzetelny zapis w Objaśnieniach do planu dochodów w pkt II pkt 2 Dochody z majątku miasta, gdzie była kwota 380 tys. zł, zamiast 2.322.000 zł.
Skarbnik Piotr Szmytkowski powiedział, że wszystkie prezentowane dochody są w załączniku nr 1 – Dochody, który jest integralną częścią uchwały budżetowej, natomiast Objaśnienia nie stanowią integralnej części uchwały budżetowej. Skarbnik Piotr Szmytkowski zaznaczył, iż uchwała budżetowa składa się z Dochodów, Wydatków, Wydatków majątkowych itd., czyli z załączników, które mają numerację. Objaśnienia są natomiast dodatkowym ułatwieniem, przełożeniem klasyfikacji budżetowej, pokazującym co kryje się pod danym sformułowaniem konkretnego paragrafu. Skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnił, że w przytoczonym przez radnego Zbigniewa Czyża fragmencie Objaśnień wszystkie pozycje były wyartykułowane, jedynie nie zgadzała się suma.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że jest za tym, aby nie wyprzedawać mienia. Niemniej jednak starając się o środki europejskie musieliśmy wykazać, że mamy potencjalnie możliwość uzyskania tych pieniędzy ze sprzedaży mienia. Pani Burmistrz zaznaczyła, że gdyby miastu udało się uzyskać środki na projekt budowy ul. Niwka Stara, wówczas pewnie bylibyśmy zmuszeni do sprzedawania wszystkiego. Natomiast w tej chwili raczej nie będziemy musieli tego robić, dlatego ta pozycja zostanie, ponieważ nie ma potrzeby jej zmieniania.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie: zmian w Uchwale Nr 269/10/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu na rok 2010.
Wynik głosowania: „za” - 9 głosów, „przeciw” - 6 głosów, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 273/10/V została przyjęta.
 
Ad 8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe.
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Gruntami przedstawił powyższy projekt uchwały informując, że dotyczy on 15 działek położonych w obrębie geodezyjnym Niwka i Puszczykowo.
Następnie pan Waldemar Luther poinformował, że:
 • w § 1 w zawartej w projekcie uchwały tabelce dodany został zapis „działki nr”, żeby nie było wątpliwości, iż podane w tabeli liczby dotyczą numerów działek,
 • w tabelce, znajdującej się w uzasadnieniu do projektu uchwały, dodana została kolumna, podająca wysokość opłaty po udzieleniu bonifikaty.
Pan Waldemar Luther powiedział, że zgodnie ze stanem na 1 stycznia 2010 r. w Puszczykowie zostało jeszcze 101 użytkowników wieczystych, jednakże liczba nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste jest mniejsza. Natomiast niektóre nieruchomości nie podlegają ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ponieważ nie są nieruchomościami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkalną (dotyczy to m.in. Społem, Enei, działek w obrębie Rynku). Pan Waldemar Luther powiedział, że po grudniowej podwyżce opłat za użytkowanie wieczyste do Urzędu masowo spływają wnioski o przekształcenie.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider poinformował, że przy 2 głosach wstrzymujących Komisja opowiedziała się za przyjęciem ww. projektu uchwały. Natomiast dyskusja dotyczyła kwestii, czy ewentualny błąd w uchwale uniemożliwi udzielenie bonifikaty pozostałym użytkownikom.
Mecenas Elżbieta Celichowska wyjaśniła, że uchwała mówi o wyrażeniu zgody na udzieleniu bonifikaty, ale każdą decyzję o przekształceniu burmistrz wydaje indywidualnie. Powyższy projekt uchwały mówi o tym, iż każda z tych 15 nieruchomości może uzyskać bonifikatę w wysokości 90%. Mecenas Elżbieta Celichowska dodała, że załączone do projektu uchwały mapy nie są integralną częścią uchwały, są jedynie informacją dla radnych.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka podkreśliła, że udzielanie bonifikaty jest decyzją o pozbywaniu się dochodów w postaci rocznych wpłat za użytkowanie wieczyste. Opłata za użytkowanie wieczyste została ostatnio podniesiona, stąd duża liczba wniosków o przekształcenie. Pani Burmistrz powiedziała, że poprosiła pana Waldemara Luthra o przygotowanie zestawienia z wysokością dochodów z dzierżawy wieczystej rocznie oraz wysokością dochodów z przekształcenia wszystkich działek. Po dokonaniu przekształcenia nie będzie już dochodów z dzierżawy wieczystej, ale będzie podatek od nieruchomości.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że duża liczba osób, którym przysługuje bonifikata zwracają się później z prośbą o rozłożenie spłaty na raty, np. na 10 lat. Pani Burmistrz poinformowała, iż podjęła decyzję o nieudzielaniu zgody na rozłożenie płatności na raty – jeśli ktoś decyduje się na przekształcenie musi spłacić całość zobowiązania w tym samym roku.
Radny Maciej Stelmachowski zauważył, że w tabelce w uzasadnieniu znajdują się trzy błędy w obliczeniach.
Pan Waldemar Luther zobowiązał się poprawić błędy.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zapytał czy jest możliwość zapoznania się z zestawieniem, o którym mówiła pani Burmistrz oraz powiedział, że Rada ma możliwość udzielenia zgody na np. 80 % bonifikaty – wówczas wpływy do budżetu będą większe.
Pan Waldemar Luther poinformował, że zestawienie z obliczeniami będzie gotowe na następną sesję, a wcześniej przedstawione będzie na komisji.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1 głos.
Uchwała Nr 274/10/V została przyjęta.
 
Ad 9. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza.
Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że do najważniejszych spotkań w okresie międzysesyjnym należały:
 • spotkanie w sprawie prezentacji wyników badań metropolitalnych,
 • szkolenie (w którym uczestniczyli Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński oraz Skarbnik Piotr Szmytkowski) dotyczące rządowego programu wsparcia na tworzenie lokali komunalnych i socjalnych,
 • spotkanie w sprawie zapobiegania bezdomności zwierząt (uczestniczył Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński) i budowy schroniska dla zwierząt w Skałowie,
 • posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego w sprawie zabezpieczenia przed powodzią,
 • spotkanie z mieszkańcami w sprawie budowy ul. Gołębiej,
 • odbyły się 2 wizyty eksperta w ramach projektu podniesienia jakości działania urzędów i usług dla mieszkańców (dotyczące wdrożenia systemu ISO 9001).
Ponadto Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała, że Puszczykowo jako jedyne miasto w Wielkopolsce zostało wytypowane do przeprowadzenia próbnego spisu powszechnego, który rozpocznie się 8 kwietnia.
Odpowiadając na pytanie radnego Andrzeja Dettloffa, Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że jej wizyta u Starosty dotyczyła wyroku Wojewody odrzucającego sposób naliczania odszkodowań. Pani Burmistrz dodała, że odbyła w tej sprawie również spotkanie z redaktorem naczelnym „Głosu Wielkopolskiego” panem Adamem Pawłowskim, który będzie pomagał miastu informować o tej sprawie.
Odpowiadając na pytanie radnej Danuty Panek-Janc, Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała o przygotowywanym właśnie programie „Bezpiecznie zakręceni”, który jest związany z Programem Organizacji Ruchu Drogowego w mieście. Program „Bezpiecznie zakręceni” jest propozycją do zaopiniowania. Pani Burmistrz wyraziła nadzieję, iż plakat informujący o tej akcji zaprosi mieszkańców do dyskusji. Całym przedsięwzięciem zainteresował się również „Głos Wielkopolski”. Program ma przede wszystkim na celu spowolnienie ruchu w mieście.
Radny Maciej Stelmachowski zapytał do kiedy nowy Program Organizacji Ruchu Drogowego musi zostać wprowadzony?
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Ochrony Zdrowia pan Remigiusz Motycki powiedział, że od wielu lat na terenie Puszczykowa wprowadzonych zostało szereg zmian w organizacji ruchu drogowego (np. progi zwalniające, nowe znaki, ograniczenia prędkości). Program Organizacji Ruchu Drogowego jest jedyną formą, którą można usankcjonować zmiany, a zasady wprowadzenia Programu określają ustawa Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury, mówiące o szczegółowych warunkach zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym zarządzeniem. Nie ma określonego terminu wprowadzenia Programu Organizacji Ruchu Drogowego, jednakże jeśli miasto chce usankcjonować poprzednie zmiany i wprowadzić nowe, musi zrobić to na podstawie opracowanego Programu, zatwierdzonego przez Starostwo Powiatowe i Komendę Miejską Policji.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka dodała, że sprawy bezpieczeństwa na drogach są w centrum uwagi oraz że pomimo braku ostatecznego terminu, Program Organizacji Ruchu Drogowego musi zostać wprowadzony (niemniej jednak o wszystkim zdecydują mieszkańcy i Rada Miasta).
Następnie Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że 2 lutego w Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu składała zeznania w charakterze świadka z tytułu doniesienia radnych do Prokuratury o nadużyciu spowodowanym przy wynajmie pomieszczeń przychodni (co zostało nazwane narażeniem na straty budżetu miasta).
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała o przekazanym radnym zestawieniu wszystkich projektów, przygotowywanych w ciągu ostatnich 3 lat (15 projektów zagranicznych i 40 krajowych). Zdaniem pani Burmistrz statystycznie udaje się zrealizować ok. 50 % ze składanych projektów. Ponadto pani Burmistrz podkreśliła, że było warto przygotowywać każdy z projektów, ponieważ ich przygotowywanie niesie za sobą edukację pracowników Urzędu, a poza tym niektóre z projektów, które nie uzyskały dofinansowania i tak były realizowane (np. Puszczykowska Jesień Kulturalna, adaptacja Pałacu Ślubów na Salon Artystyczny). Dzięki pracy nad projektami powstają nowe, ciekawe pomysły i koncepcje np. w usługach społecznych, inwestycjach, itp.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz odnosząc się do spotkania zespołu zarządzania kryzysowego, powiedział że posiadana przez miasto liczba 300 worków, w przypadku powodzi wystarczy na odległość ok. 50-70 m.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że miasto posiada 700 worków, z czego 300 jest w Eko-Rondo przygotowanych do napełniania piaskiem. Z dokonanej analizy wynika, że byłoby potrzebnych ok. 50 metrów umocnienia workowego w okolicy stajni Niwka, i kolejnych 20 metrów przy przepuście pod drogą powiatową od dworca PKP do Łęczycy.
Na prośbę radnego Władysława Hetmana, Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka udzieliła wyjaśnień dotyczących podanych w zestawieniu kosztów odnośnie projektu na remont ulic: Studziennej, Czarnieckiego i Jarosławskiej.
 
Ad 10. Informacje Przewodniczącego Rady.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przedstawił następujące pisma (wszystkie pisma stanowią załączniki do niniejszego protokołu):
 • pismo do RIO w sprawie średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2009 r.,
 • pismo do pani Grażyny Grudzińskiej w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • pismo do pani Beaty Rzeźnik-Kerber w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Ad 11. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
Radna Ewa Pietrzak zadała pytanie odnośnie punktu 14 sprawozdania Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami. Pan Waldemar Luther wyjaśnił, że powyższa sprawa dotyczy jednego z właścicieli, który wystąpił do sądu o ustanowienie drogi koniecznej jako dojazdu do swojej nieruchomości, ponieważ nie ma bezpośredniego połączenia z drogą publiczną.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powiedział, że w „Głosie Wielkopolskim” ukazał się artykuł dotyczący działań Rady Miasta Puszczykowa, w którym Rada została przedstawiona w złym świetle. Wiceprzewodniczący Rady zapytał czy w związku z powyższym były jakieś próby sprostowania tego teksu?
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedziała, że poruszyła tę sprawę na wczorajszym spotkaniu z redaktorem naczelnym „Głosu Wielkopolskiego” panem Adamem Pawłowskim, wskazując na nierzetelność artykułu pana Roberta Domżała. Pan Adam Pawłowski zobowiązał się poinstruować redaktora Roberta Domżała, by przedstawiał sprawy z obu stron. Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka dodała, że ze względu na specyficzną i trudną do wytłumaczenia sprawę opisaną w artykule, odstąpiła od zamiaru napisania sprostowania, jednakże Rada Miasta może pismo z prośbą o sprostowanie napisać.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki powiedział, że nie ma zamiaru wchodzić w polemiki z redaktorem Robertem Domżałem i redaktorem Dariuszem Urbanowiczem.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że napisała sprostowanie do „Głosu Puszczykowa”, ponieważ w opublikowanym tam artykule nie było pełnej prawdy, która może mieszkańców Puszczykowa wprowadzać w błąd.
Radny Stanisław Balbierz powiedział, że pan Dariusz Urbanowicz w zeszłym roku pisał o niezrobionym chodniku na Rynku, natomiast w tym roku nie zauważa nawet, że na tym chodniku nie jest odgarniany śnieg.
Radny Zbigniew Czyż zapytał czy pani mecenas potwierdza opublikowany w „Głosie Puszczykowa” wyrok WSA z grudnia 2009 r., który stwierdzał niezgodność z prawem uchwały Rady Miasta Puszczykowa, mówiącej o obowiązku uzgadniania z Radą inwestycji?
Mecenas Elżbieta Celichowska potwierdziła i poinformowała, że wyrok dotyczył uchwały z 2001 roku.
Ad 12. Wolne głosy.
Pani Iwona Janicka z Fundacji Aktywności Lokalnej powiedziała o następujących sprawach:
 • rozpoczęciu projektu „Fotografia łączy pokolenia” (projekt współtworzony razem ze Stowarzyszeniem EnterArt),
 • rozpoczęciu akcji dla młodzieży „Masz głos, masz wybór” - 13 marca o godz. 11.00 odbędzie się spotkanie młodzieży z panią Burmistrz,
 • przygotowywane jest forum młodzieżowe, które ma ruszyć ok. 1 czerwca,
 • rozpoczęciu akcji dla aktywnych mam w Puszczykowie,
 • nowelizacji ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, która całkowicie zmienia zasady współpracy między miastem a organizacjami pozarządowymi – planowane jest spotkanie informujące o zmianach w tej ustawie,
 • planowana jest organizacja tygodnia inicjatyw puszczykowskich, podczas którego będzie możliwość przedstawienia wszystkich organizacji działających na terenie miasta.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyraziła swoje zadowolenie z działań Fundacji Aktywności Lokalnej oraz poinformowała, że na pozostałe jeszcze środki dla organizacji pozarządowych będzie w ciągu najbliższych dni ogłoszony kolejny konkurs (jeszcze na starych zasadach).
Komendant Straży Miejskiej pan Dariusz Borowski poinformował o odbytej dzisiaj sesji rady powiatu, podczas której omawiane były problemy związane z bezpieczeństwem. Komisariat Policji w Puszczykowie zdobył pierwsze miejsce pod względem wykrywalności i skuteczności. Natomiast za dwie najgorsze drogi uznane zostały drogi nr 430 i 431 przebiegające przez Puszczykowo. Komendant Dariusz Borowski powiedział, że każdy z obecnych na sesji przedstawicieli służb obiecał coś w tej sprawie zrobić, by poprawić bezpieczeństwo na tych drogach (np. wystąpią o środki, będą prowadzić rozmowy z Wojewódzkim Zarządem Dróg).
Ad 13. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zaprosił na kolejną sesję, która odbędzie się 31 marca br. i o godz. 19.15 zakończył obrady.
 
Protokolant
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
 
Przewodniczący Rady Miasta Puszczykowa
/-/ Marek Błajecki
 
Lista wiadomości