Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 50/10/V z 50 sesji Rady Miasta Puszczykowa, która miała miejsce dnia 26 maja 2010 r. w sali sesyjnej w budynku przy ul. Wysokiej 1

Protokół nr 50/10/V
z 50 sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która miała miejsce dnia 26 maja 2010 r.
w sali sesyjnej w budynku przy ul. Wysokiej 1
 
Godz. rozpoczęcia: 17.00
Godz. zakończenia: 19.40
 
Ad 1. Otwarcie sesji.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki otworzył obrady, przywitał zgromadzonych gości i radnych oraz stwierdził quorum. Przewodniczący poinformował też o usprawiedliwionej nieobecności wiceprzewodniczącego Rady Janusza Szafarkiewicza i radnego Zbigniewa Czyża, zaznaczył też, że dotąd na posiedzenie nie przybył radny Maciej Stelmachowski.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał, czy są jakieś uwagi do proponowanego porządku obrad.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński wniósł o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie przejęcia pojazdu na własność Miasta Puszczykowa. Wiceburmistrz wyjaśnił, że przedmiot porzucony, przechodzi na własność gminy z mocy prawa, ale zgodnie z rozporządzeniem, konieczne jest, aby w tej sprawie rada gminy przyjęła uchwałę, jednak Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności tego zapisu z Konstytucją RP. Wiceburmistrz dodał, że opłaty związane z odbiorem pojazdu z parkingu sięgają 4.000 zł i w opinii radców prawnych, kwota ta jest zawyżona i nieadekwatna do stanu prawnego, ponadto miasto będzie się starać o przejęcie pojazdu na drodze sądowej.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poinformował, że wniosek wiceburmistrza został przyjęty przez aklamację, następnie przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Wynik głosowania: „za” - 12 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Przyjęty porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr 48/10/V z dnia 21 kwietnia 2010 r.
 4. Przyjęcie protokołu nr 49/10/V z dnia 30 kwietnia 2010 r.
 5. Prezentacja 10 reguł rządzenia (wł. Dziesięć reguł efektywnego zarządzania) - wystąpienie Billa McDonalda, menadżera miasta DuPont w Stanach Zjednoczonych.
 6. Prezentacja Aquanet dotycząca zmiany granic aglomeracji Mosina-Puszczykowo.
 7. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 264/10/V z dnia 20 stycznia 2010 r. Rady Miasta Puszczykowa.
 8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe.
 9. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: odwołania członka Komisji Mieszkaniowej.
 10. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: powołania członka Komisji Mieszkaniowej.
 11. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: zmian w Uchwale Nr 269/10/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu na rok 2010.
 12. Rozpatrzenie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Puszczykowa.
 13. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza.
 14. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 15. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 16. Wolne głosy.
 17. Zamknięcie sesji.
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 48/10/V z dnia 21 kwietnia 2010 r.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał, czy były jakieś uwagi do protokołu z kwietniowej sesji. Wobec braku uwag i głosów, Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 48/10/V z dnia 21 kwietnia 2010 r.
Wynik głosowania: „za” - 12 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0 głos.
Protokół nr 48/10/V z dnia 21 kwietnia 2010 r. został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad 4. Przyjęcie protokołu nr 49/10/V z dnia 30 kwietnia 2010 r.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał, czy były jakieś uwagi do protokołu z sesji absolutoryjnej. Wobec braku uwag i głosów, Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 49/10/V z dnia 30 kwietnia 2010 r.
Wynik głosowania: „za” - 11 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1 głos.
Protokół nr 49/10/V z dnia 30 kwietnia 2010 r. został przyjęty.
O godzinie 17.15. na posiedzenie przybył radny Maciej Stelmachowski.
 
Ad 5. Prezentacja Dziesięć reguł efektywnego zarządzania - wystąpienie Billa McDonalda, menadżera miasta DuPont w Stanach Zjednoczonych.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że będzie tłumaczyć wystąpienie Pana Billa McDonalda na język polski. Następnie Pani burmistrz przedstawiła Pana Billa McDonalda, dodała też, że jest on menadżerem miasta DuPont w USA, a także przyjacielem polskich samorządów; od czterech lat, pracując jako wolontariusz, przyjeżdża do Polski. Pani burmistrz dodała, że Pan Bill McDonald przedstawi prezentację ukazującą inne spojrzenie na sposób zarządzania, wytłumaczy też, dlaczego niemożliwe jest utworzenie platformy internetowej pomiędzy USA i Puszczykowem.
Prezentacja „Dziesięć reguł efektywnego zarządzania” stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Pan Bill McDonald wyjaśnił, że prezentacja została przygotowana dla Rady Miasta DuPont w USA, dodał, że gdy wszystkie te zasady stosowane są razem, oddają sposób efektywnego zarządzania. Następnie pan Bill McDonald przedstawił prezentację, której główne punkty zapisane są poniżej:
 1. Służba całemu społeczeństwu – odpowiedź na pytanie, czy decyzje służą całemu społeczeństwu.
 2. Plany na przyszłość – każdy menadżer powinien mieć wizję konkretnej przyszłości, bez tego brak efektywności.
 3. Dobra strategia, polityka – sprawa polityki, poczucie pewności, że to co robimy, jest dobre dla społeczności.
 4. Prezentuj spójność – szczególna uwaga, aby wybrani przedstawiciele demonstrowali lojalność, wiarygodność.
 5. Żyj w zgodzie – rządzenie jest niemożliwe bez wzajemnej uprzejmości, tolerancji.
 6. Szanuj odmienne zdanie – różnorodność opinii nie musi być powodem konfliktu, pomaga w definiowaniu problemów, zrozumieniu różnic, istotne by respektować i znajdować rozwiązania.
 7. Podejmuj decyzje w odpowiednim czasie – analiza problemów jest istotna i wskazana, ale najważniejsze jest podejmowanie decyzji, nie można odwlekać.
 8. Bądź gotowy na zmianę celu – ważna jest umiejętność dostosowania się, bycia elastycznym, refleksji, dobry zarządzający bierze pod uwagę możliwości zmian.
 9. Zachęcaj innych – istotną cechą menadżera jest wola motywowania, dodawania otuchy i takiego rozpatrzenia problemu, aby uzgodnić wspólny cel. Lider prowadzi drużynę i stara się doprowadzić do jedności celów i zdania.
 10. Pamiętaj o dziedzictwie – pamiętać na przyszłość, ci którzy pełnią służbę są zapamiętywani przez społeczeństwo.
Pan Bill McDonald podziękował za możliwość podzielenia się doświadczeniami, dodał, że przedstawione dziesięć reguł efektywnego zarządzania to jakby „Dziesięć przykazań”, które przypominają radnym, że służą społeczności.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka dodała, że rozmawiano o platformie internetowej pomiędzy Puszczykowem i USA, wyjaśniła, że wcześniej strona amerykańska była gotowa, ale my nie mieliśmy możliwości technologicznych, dziś Starostwo Powiatowe w Poznaniu jest już przygotowane, niestety amerykanie wycofują się z uwagi na kryzys ekonomiczny.
Pan Bill McDonald dodał, że ma nadzieję, że uda się przeprowadzić choćby szkolenia on-line przez ocean.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał, jak duże jest miasto DuPont?
Pan Bill McDonald odpowiedział, że miasto liczy około 8.000 mieszkańców, on, jako menadżer miasta, jest bezpośrednio odpowiedzialny przed burmistrzem, który go zatrudnia.
Radna Urszula Rudzińska zapytała, w jaki sposób w samorządzie miasta DuPont rodzi się przedsięwzięcie, podjęcie decyzji i realizacja.
Pan Bill McDonald odpowiedział, że proces podejmowania decyzji, odbywa się według trzech podstawowych zasad, a mianowicie:
 • pracownicy przygotowują raport z możliwościami rozwiązania dla danego problemu,
 • następnie odbywa się spotkanie dyskusyjne i jeśli mają być podjęte uchwały, to odbywa się pierwsze czytanie przy publiczności,
 • wreszcie drugie czytanie, w którym rada podejmuje decyzje.
Pan Bill McDonald dodał, że proces ten jest bardziej skomplikowany, niż to przedstawił, ale jest zgodny z amerykańskim prawem.
Radny Maciej Stelmachowski zapytał, ilu jest członków w radzie miasta w DuPont?
Pan Bill McDonald odpowiedział, że siedmioro.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka dodała, że podobna ilość radnych jest w Nowym Jorku i nie zależy ona w USA od liczby mieszkańców danego miasta. Ponadto burmistrz dodała, że omawiała z Panem McDonaldem możliwość wyjazdów studyjnych dla radnych i pracowników Urzędu oraz możliwość ich współfinansowania.
 
Ad 6. Prezentacja Aquanet dotycząca zmiany granic aglomeracji Mosina-Puszczykowo.
Prezentacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Pan Robert Lampka z firmy Grontmij Polska przedstawił prezentację, wyjaśnił, że ma ona na celu ukazanie konieczności zmiany granic aglomeracji Mosina-Puszczykowo, ze względu na możliwość rozbudowy sieci wodno-ściekowej na danych terenach. Pan Robert Lampka wyjaśnił, że wobec wymogów unijnych, konieczne jest potwierdzenie, że koszty były wydane zgodnie ze sztuką, ponadto omówił zobowiązania wobec Unii Europejskiej i wdrażania dyrektyw, przedstawił czynniki ekonomiczne, dodał też, że w przypadku niespełnienia wymogów nałożone zostaną kary.
Pan Robert Lampka poinformował, że w przypadku Puszczykowa nie przewiduje się zmian, ale zaprezentował, które obszary z gminy Mosina nie spełniają wymogów i będą wykluczone z aglomeracji, co spowoduje spełnienie wymogów.
Następnie Pan Andrzej Gierszewski z firmy Grontmij Polska przedstawił mapki, ukazujące zaawansowanie skanalizowania danych gmin, zaznaczył też, że miasto Puszczykowo jest skanalizowane w 95% i tu żadnych wyłączeń nie przewidziano.
Sekretarz Maciej Dettlaff zapytał, jaki jest obowiązek podłączenia się do kanalizacji, czy można jakoś do tego zobowiązać mieszkańców?
Pan Robert Lampka odpowiedział, że nie ma możliwości zobowiązania mieszkańców do przyłączenia się do sieci wodno-kanalizacyjnej, można jedynie wysyłać pisma do mieszkańców.
Radna Urszula Rudzińska zapytała, czy nie byłoby w interesie Aquanetu, aby zmniejszyć odpłatność w przypadku nowych podłączeń, aby zachęcić mieszkańców.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że firma Aquanet około dwa lata temu, po rozmowach w departamencie ochrony środowiska, zapewniła możliwość skorzystania z pożyczek preferencyjnych z możliwością umorzenia, pomimo to nie wszyscy skorzystali.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan dodała, że dotychczas Aquanet finansował główne sieci, miasto przygotowało wraz z Aquanetem wieloletni plan i prosiło o zgodę, aby w pierwszej kolejności kanalizowane były boczne ulice, gdzie od lat są mieszkańcy, jeśli taka zgoda zostanie uzyskana, to na rok 2012 będzie zaplanowana taka inwestycja, przy 50% dofinansowaniu ze strony miasta.
Radny Maciej Stelmachowski zapytał, czy wiadomo, ile osób w Puszczykowie nie jest podłączonych do sieci.
Pan Andrzej Gierszewski odpowiedział, że Puszczykowo jest skanalizowane w 95%, dodał, że dane do programu pochodzą z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński dodał, że skonsultował się z Panią Barbarą Mulczyńską-Dywan i może odpowiedzieć, że na terenie Puszczykowa jest około 250 nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka dodała, że miasto wielokrotnie chciało uzyskać informacje o niepodłączonych mieszkańcach, ale odkąd sprawa podłączenia załatwiana jest bezpośrednio z Aquanetem, nie sposób uzyskać takich danych. Burmistrz dodała, że dobrze byłoby, gdyby przygotowując projekt Panowie to znaleźli.
 
Ad 7. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 264/10/V z dnia 20 stycznia 2010 r. Rady Miasta Puszczykowa.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że przyjmując uchwałę nr 264/10/V w styczniu, kierowano się projektem podziału gruntu, po wypisie z ewidencji gruntów okazało się, że jest inna powierzchnia. Ponadto wiceburmistrz zwrócił uwagę, że dodatkowo konieczne jest zweryfikowanie tekstu w proponowanym projekcie, gdzie niefortunnie zmieniona została nazwa uchwały - powinno być „o nabycie”, a nie „o sprzedaż”.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o poprawienie projektu uchwały, poprosił też przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta o przedstawienie opinii o projekcie uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywna opinię Komisji, 6 głosów za.
Wobec braku głosów i uwag, Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 264/10/V z dnia 20 stycznia 2010 r. Rady Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za” - 13 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 289/10/V została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że wywołanie uchwały wynika z wniosków mieszkańców złożonych o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wiceburmistrz dodał, że podczas przedstawiania projektu uchwały na posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta pojawiły się kontrowersje wokół zaokrąglenia kwoty w przypadku działki nr 602, wobec czego rozwinięte zostało uzasadnienie do uchwały, cytat: wysokość opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, po udzieleniu bonifikaty została zaokrąglona w dół o 1 grosz ze względu na to by suma opłat po udzieleniu bonifikaty stanowiła dokładnie 10 % wartości wszystkich opłat (co do grosza)”.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywna opinię Komisji, 6 głosów za.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zakomunikował, że wszyscy przyjmują poprawkę, zapytał też, ile wniosków jest jeszcze złożonych?
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński odpowiedział, że została już niewielka ilość gruntów do przekształcenia, pozostałe sprawy czekają na uregulowanie sytuacji prawnych właścicieli.
Wobec braku głosów i uwag, Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe.
Wynik głosowania: „za” - 13 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 290/10/V została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 9. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: odwołania członka Komisji Mieszkaniowej.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że w związku z rezygnacją Pani Krystyny Radziszewskiej-Kaczmarek z funkcji członka Komisji Mieszkaniowej, konieczne jest wywołanie uchwały w sprawie jej odwołania. Ponadto wiceburmistrz poinformował, że kolejna uchwała będzie dotyczyć powołania nowego członka Komisji.
Wobec braku głosów i uwag, Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Mieszkaniowej.
Wynik głosowania: „za” - 13 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 291/10/V została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 10. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: powołania członka Komisji Mieszkaniowej.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński powtórzył, że wywołanie uchwały konieczne jest w związku z odwołaniem Pani Krystyny Radziszewskiej-Kaczmarek; na jej miejsce powołana zostaje Pani Dorota Kaczmarek, która w formie pisemnej wyraziła na to zgodę. Ponadto wiceburmistrz wyjaśnił, że przy ulicy Poznańskiej zamieszkują dwie panie o tym samym nazwisku, ale nie ma mowy o pomyłce.
Następnie Przewodniczący Rady Marek Błajecki odczytał pismo, w którym Pani Dorota Kaczmarek zgłasza swoją kandydaturę na członka Komisji Mieszkaniowej.
Wobec braku głosów i uwag, Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie powołania członka Komisji Mieszkaniowej.
Wynik głosowania: „za” - 13 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 292/10/V została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 11. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: zmian w Uchwale Nr 269/10/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu na rok 2010.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że proponowane zmiany w uchwale budżetowej obejmują dwie pozycje w zakresie dochodów tj. zmiana związana z likwidacją Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; druga zmiana to wpływy z dwóch dotacji od Wojewody Wielkopolskiego i te kwoty trzeba wprowadzić do budżetu. Wiceburmistrz poinformował też o konieczności wprowadzenia do budżetu dochodów w wysokości 60.000 zł, uzyskanych przez Centrum Animacji Sportu w ramach prowadzenia lodowiska, jako jednostka pomocnicza Urzędu.
Ponadto wiceburmistrz Tomasz Zwoliński poinformował, że na wniosek szkół proponuje się przesunięcia, ponadto wprowadza się środki wypracowane przez szkoły np. z wynajmu pomieszczeń. Ponadto konieczne były przesunięcia pomiędzy paragrafami w dziale Oświata i wychowanie związane z wymogami ministerstwa edukacji odnośnie wniosku składanego w sprawie dofinansowania termomodernizacji.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywna opinię Komisji, 4 głosy za, 1 wstrzymujący, jedna osoba nie wzięła udziału w głosowaniu.
Radna Danuta Panek-Janc poprosiła o przybliżenie, co stanowi kwotę 60.000 zł wypracowaną przez Centrum Animacji Sportu.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński powiedział, że są to wpływy z lodowiska.
Wobec braku głosów i uwag, Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr 269/10/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu na rok 2010.
Wynik głosowania: „za” - 9 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 4 głosy.
Uchwała Nr 293/10/V została przyjęta.
 
Ad 12. Rozpatrzenie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Puszczykowa.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poinformował, że z okazji XX-lecia samorządu, pracownicy Urzędu otrzymają nagrody i chciałby, aby burmistrz też otrzymała nagrodę, ale przepisy mówią, że Rada nie może przyznać burmistrzowi nagrody w formie uchwały; przewodniczący dodał, że uważa, iż pomimo ocen pracy burmistrz, nagrodę należy przyznać, i aby to zrobić, proponuje zmianę składników wynagrodzenia, która dotyczy dodatku funkcyjnego i specjalnego; łącznie, biorąc pod uwagę ile miesięcy zostało do końca kadencji, będzie to kwota około 3700 zł brutto.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki oddał głos radnym.
Radny Władysław Hetman zapytał, jakie jest źródło pozyskania środków na ten cel?
Przewodniczący Rady Marek Błajecki odpowiedział, że w związku z obchodami XX-lecia samorządu, w budżecie jest przeznaczona kwota na ten cel.
Wobec braku głosów i uwag, przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za” - 8 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 5 głosów.
Uchwała Nr 294/10/V została przyjęta.
 
Ad 13. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza.
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o przedstawienie sytuacji powodziowej.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka podziękowała za przyjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia burmistrza, dodała, że ma nadzieję, iż podsumowanie kadencji rozwieje wątpliwości.
Burmistrz poinformowała o udziale Puszczykowa w Forum Aglomeracji Poznańskiej, podczas którego zaprezentowano Zieloną Księgę Aglomeracji, burmistrz dodała, że członkowie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta już otrzymali Księgę i że pozostali radni również ją dostaną.
Ponadto burmistrz powiedziała, że otwierana jest trzymiesięczna dyskusja na temat Forum Aglomeracji Poznańskiej i miejsca Puszczykowa w Aglomeracji, przedstawiła też prezentację dotyczącą tego tematu, którą referowała też na Forum Aglomeracji Poznańskiej (prezentacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka dodała, że ze spotkań z mieszkańcami ważne było to dotyczące poprowadzenia ścieżki rowerowej nad Wartą, wyjaśniła, że właściciele chcieliby odszkodowań równych wartości gruntów budowlanych. Burmistrz wyjaśniła, że wystąpiono do Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody "Salamandra" o przygotowanie projektu ścieżki, i najprawdopodobniej jesienią taki projekt będzie gotowy, ponieważ tyle trwa obserwacja przyrodnicza. Ponadto, w kontekście powodzi, burmistrz dodała, że tereny te były łąką, a teraz porośnięte są lasem, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu powinien zlecać wycinkę, ekolodzy chroniąc m.in. siedliska ptaków i płazów doprowadzili do sytuacji, że woda zamiast rozlewać, piętrzy się.
Następnie, odnośnie sytuacji powodziowej, burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała, że regularnie spotyka się zespół zarządzania kryzysowego, Starostwo Powiatowe przygotowuje serwis informacyjny, ponadto miasto otrzymuje szczegółowe dane z punktów wodowskazów w Śremie i pod mostem św. Rocha w Poznaniu. Dane dotyczące lat 1979 i 1997 pozwalają stwierdzić, że największe niebezpieczeństwo podtopienia dotyczy ulicy Niwka Stara, wobec czego podjęto środki zaradcze, worki zostały napełnione piaskiem; również Leśny Ośrodek, Szkoleniowy znajduje się na terenie narażonym na zalanie, kierownik Ośrodka podniósł teren o metr. Burmistrz poinformowała, że sytuacja zmienia się dynamicznie, zbiornik w Jeziorsku może zakumulować napływającą wodę, wydaje się, że jesteśmy przygotowani, przejście fali kulminacyjnej przewidywane jest na sobotę, stale pełniony jest też dyżur.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki powiedział, że w dzisiejszym Głosie Wielkopolskim jest artykuł informujący o możliwości zalania drogi nr 430, dodał, że pod drogą pomiędzy Łęczyca a dworcem jest przepust i zapytał, czy będą próby jego zamknięcia?
Pan Remigiusz Motycki odpowiedział, że śledzone są wskazania wodowskazów, tempo przyrostu wody maleje, według prognoz w Puszczykowie poziom wody może wzrosnąć jeszcze o 50cm. Ponadto Pan Remigiusz Motycki poinformował, że na jednej z posesji na Niwce Starej został zainstalowany wodowskaz, ponadto rano zostanie przytłumiony przypływ na łąki przy wjeździe do miasta.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka dodała, że na stronie internetowej miasta, na bieżąco są podawane informacje o stanie powodziowym.
Pan Remigiusz Motycki dodał, że zarządca Leśnego Ośrodka Szkoleniowego przystąpił do zabezpieczania wałów, ponadto w Urzędzie przez weekend pełniony będzie dyżur.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan poinformowała, że Wojewoda Wielkopolski zakomunikował, iż sytuacja stabilizuje się, zrzut wody w Jeziorsku jest większy niż dopływ; ze złych wiadomości w Luboniu przy ul. Rzecznej został przerwany wał przeciwpowodziowy.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka dodała, że po wizji na Zakolu Warty, już widać, ze Dni Puszczykowa nie będą mogły odbyć się w tym miejscu, nawet jeśli woda opadnie, w związku z tym podjęto szybką decyzję o przeniesieniu imprezy na teren obecnego Centrum Animacji Sportu, detale są w trakcie opracowania.
Radna Danuta Panek-Janc zapytała, czy rozważano możliwość zaniechania na ten rok organizacji Dni Puszczykowa, może z tej racji przeznaczyć te środki na powodzian?
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedziała, że taka dyskusja miała miejsce, ale nie chciałaby samodzielnie podejmować takiej decyzji, jednak jeśli taka jest wola Rady, to prosi o podjęcie stanowiska Rady na ten temat, ponieważ zaniechanie organizacji imprezy musi być dobrze uzasadnione przed mieszkańcami. Ponadto burmistrz poinformowała, że miasto dokonało przedpłat związanych z organizacją, nie ogłoszono stanu klęski żywiołowej, wobec czego w takim przypadku może dojść do utraty tych środków.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki powiedział, że wyraził taką propozycję, aby kwotę z organizacji Dni Puszczykowa przeznaczyć na powodzian, ale dochodzą do niego głosy, że młodzieży bardzo zależy na występie zespołu Kult. Przewodniczący dodał, że nie wiadomo co nas spotka, może konieczne będzie zapewnienie pomocy własnym mieszkańcom, wobec czego zaproponował, aby wstrzymać się z podjęciem decyzji o rezygnacji z organizacji Dni Puszczykowa i zrywania umów do czasu, aż sytuacja ustabilizuje się. Przewodniczący dodał, że w razie potrzeby można zwołać sesję nadzwyczajną i podjąć stanowisko.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński dodał, że dziś, z mecenas Gębką, analizowane były umowy dotyczące Dni Puszczykowa i część ma klauzulę, że z uwagi na stan wyższej konieczności można je rozwiązać, ale w większości przypadków, trzeba byłoby dochodzić zwrotu zaliczek na drodze sądowej.
Radny Andrzej Balcerek powiedział, że zgadza się z Przewodniczącym Rady w kwestii zrywania umów i przekazywania pieniędzy dla powodzian, radny zwrócił się też do Pani burmistrz mówiąc, że dziś w radiu Tok FM usłyszał wypowiedzi mieszkańców Rogalinka i Wiórka, Pani burmistrz też informowała, że Puszczykowo jest przygotowane, określiła również, że mamy przygotowane 500 worków z piaskiem. Radny zwrócił uwagę, że to mało.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedziała, że worków jest o wiele więcej, w tej chwili jest 1700 worków, z czego napełnionych jest 600.
Radny Andrzej Balcerek powiedział, że to za mała ilość, jako przykład podał gminę Mosina, gdzie na umocnienie Wiórka wyłożono 15.000 worków a drugie tyle jest przygotowanych. Ponadto radny powiedział, że jego zdaniem jest za mało informacji dla mieszkańców i zaskakuje go takie przygotowanie i spokojne przyjęcie przez miasto.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka zapytała, czy radny wolałby, aby wprowadzać panikę wśród mieszkańców, dodała, że mamy świadomość, że wystarczy pogorszenie pogody, aby zalana została ul. Niwka Stara, jako zabezpieczenie usypano kawałek wału, worki też są zabezpieczone i w razie potrzeby zostaną przywiezione w ciągu godzin, ponadto jest możliwość zabezpieczenia studzienek kanalizacyjnych. Burmistrz powiedziała też, że sytuacja Wiórka i Mosiny jest odmienna, dodała, że taki komentarz radnego jest nieuzasadniony, mieszkańcy ul. Niwka dostali ulotki informacyjne na wypadek powodzi, harcerze zapewniają o gotowości pomocy, zapewniona jest też pomoc z sąsiednich gmin, jednak jeśli fala będzie wysoka, to nie ma możliwości ochronienia się, na całej długości Warty nie można usypać wałów.
Radna Urszula Rudzińska dodała, że na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych zapytano Pana Wiesława Lipca o najbardziej zagrożone miejsca i poinformował on, że są to ul. Niwka Stara, Leśny Ośrodek Szkoleniowy i ul. Łąkowa, ale wszystkie te miejsca są monitorowane.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka zapytała, jak radny Andrzej Balcerek chciałby, aby informować mieszkańców?
Radny Andrzej Balcerek odpowiedział, że chodzi o skuteczne informowanie, dodał, że jest to obowiązek burmistrza a nie radnych.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zamknął dyskusję, poprosił o spokój i nie wzmaganie paniki.
Radny Krzysztof Jopek zasugerował, że warto porozmawiać z firmami z terenu miasta o możliwości pomocy w razie powodzi.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedziała, że takie rozmowy były już prowadzone i podpisane są stosowne umowy.
 
Ad 14. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poinformował o piśmie od Rady Rodziców przy szkole podstawowej nr 2 i niektórych radnych, którzy wnoszą o zwiększenie środków na szafki dla uczniów o 15.000 zł, w zamian za zakup klimatyzacji na salę sesyjną.
Przewodniczący wyjaśnił, że skierował pismo do Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, przewodniczący Komisji przeprowadził dyskusję i głosowanie, w którym 2 radnych było za a 4 przeciw takiemu rozwiązaniu.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński dodał, że wniosek wpłynął podczas posiedzenia Komisji, powiedział też, że chce przypomnieć, że w sprawie szafek decyzja została podjęta wspólnie z dyrektorami szkół, iż zakup zostanie rozłożony na dwa lata, ponadto wymóg wyposażenia każdej szkoły w szafki będzie obowiązywał w 2012 r., dodał tez, że ponadto należy sukcesywnie doposażać szkoły. Wiceburmistrz zaapelował też, aby brać pod uwagę obie szkoły a nie jedną.
 
Ad 15. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radny Stanisław Balbierz zapytał, czy oświetlenie na ul. Fiołkowej zostało zakończone i odebrane?
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiedziała, że ulica będzie zakończona w czerwcu.
Radny Stanisław Balbierz zapytał też, czy w starej szkole została zakończona inwestycja na strychu, bo miejsce to miało być przekazane harcerzom.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiedziała, że szkoła jest odebrana, remont został zakończony i dalsze działania nie należą do referatu Inwestycji.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że technicznie budynek odebrano, ale nie przekazano, ponieważ jest to majątek komunalny, musi zostać przeprowadzona inwentaryzacja i przekazanie Bibliotece Miejskiej. Burmistrz poprosiła harcerzy o cierpliwość.
 
Ad 16. Wolne głosy.
Pani Krystyna Marcolla zapytała, czy możliwe jest wprowadzenie zakazu ruchu lub ograniczenie wjazdu samochodów ciężarowych na ul. 3 Maja?
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedziała, że na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych dyskutowano na ten temat, Pan Remigiusz Motycki ma przygotować materiały pozwalające na wprowadzenie ograniczenia tonarzu dla samochodów wjeżdżających do miasta, pozostałe będą się musiały starać o pozwolenie, jeśli jest to związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez dany podmiot lub jest transportem celowym, jednak straż miejska nie ma odpowiednich kompetencji do kontroli takich pojazdów i tylko policja będzie miała taką możliwość, ale za przejazd bez pozwolenia będą mandaty.
Pan Roman Ochocki zaproponował, aby zamiast kupować drogie szafki do szkół, porozmawiać z dyrektorami szkół, aby zmniejszyć ilość książek w tornistrach.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że w klasach 1-3 jest nauczanie zintegrowane i dzieci uczą się z jednego podręcznika, ale warto, aby rodzice zajrzeli do plecaków swoich dzieci, bo
nie wszystko co noszą związane jest z nauką, wiceburmistrz dodał, że porozmawia z dyrektorami.
 
Ad 17. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki o godzinie 19.40 zamknął posiedzenie.
 
      Protokolant                                                                                      Przewodniczący Rady Miasta
            /-/                                                                                                                   /-/
Katarzyna Szykulska                                                                                         Marek Błajecki
11
Lista wiadomości